Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0341

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

C/2015/9248

OJ L 69, 15.3.2016, p. 1–313 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj

15.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/341

zo 17. decembra 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej tiež „kódex“) (1), a najmä na jeho články 6, 7, 131, 153, 156 a 279,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 290 zmluvy sa v kódexe deleguje na Komisiu právomoc doplniť určité nepodstatné prvky kódexu.

(2)

Kódex podporuje používanie informačných a komunikačných technológií, ako je stanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (2), ktoré pokladá za kľúčový prvok pri zabezpečovaní uľahčovania obchodu a súčasne i účinnosti colných kontrol. Konkrétnejšie v súlade s článkom 6 ods. 1 kódexu každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť technikami elektronického spracovania údajov. Informačné a komunikačné systémy majú spravidla vo všetkých členských štátoch ponúkať hospodárskym subjektom rovnaké možnosti.

(3)

Na základe existujúceho plánovacieho dokumentu týkajúceho sa všetkých colných projektov v oblasti IT, ktorý bol vypracovaný v súlade s rozhodnutím č. 70/2008/ES, obsahuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ (3) (ďalej tiež „pracovný program“) zoznam elektronických systémov, ktoré majú vyvinúť členské štáty, prípadne ktoré sa majú vyvinúť v úzkej spolupráci členských štátov a Komisie, aby bol kódex uplatniteľný v praxi.

(4)

V tejto súvislosti sa v článku 278 kódexu stanovuje, že prechodne a najneskôr do 31. decembra 2020 možno používať iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií než techniky elektronického spracovania údajov, ak elektronické systémy, ktoré sú potrebné na uplatňovanie ustanovení kódexu, ešte nie sú funkčné.

(5)

Zatiaľ čo prechodné opatrenia obsiahnuté v tomto nariadení by sa mali v zásade uplatňovať najneskôr do 31. decembra 2020, vzhľadom na praktické aspekty a aspekty projektového riadenia pracovného programu, keď dátum zavedenia elektronického systému nastane skôr ako konečný dátum stanovený v kódexe na uplatňovanie prechodných opatrení, používanie príslušných prostriedkov na výmenu a uchovávanie informácií iných ako techniky elektronického spracovania údajov stanovených v tomto nariadení by sa malo v záujme ochrany právnej istoty hospodárskych subjektov prijímať ako alternatíva k príslušnému elektronickému systému, ak je zavedený, a potom pozastaviť.

(6)

Keďže nie sú dostupné elektronické systémy potrebné na výmenu informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, mali by sa v súvislosti s formátom takýchto žiadostí a rozhodnutí stanoviť prechodné opatrenia. Každé spracovanie osobných údajov na základe tohto nariadenia by malo byť plne v súlade s ustanoveniami na ochranu údajov platnými na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni.

(7)

Keď je pred prijatím rozhodnutia týkajúceho sa uplatňovania colných predpisov potrebné uskutočniť konzultácie medzi colnými orgánmi viac ako jedného členského štátu, pokiaľ by sa táto konzultácia týkala výmeny a uchovávania údajov prostredníctvom ešte nezavedených elektronických prostriedkov, je potrebné stanoviť prechodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že takéto konzultácie môžu pokračovať.

(8)

Keďže elektronický systém týkajúci sa záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) sa ešte musí zmodernizovať, v záujme poskytnutia pomoci obchodníkom pri určovaní správneho nomenklatúrneho zatriedenia, by sa v súčasnosti používané prostriedky pre žiadosti o rozhodnutia ZINZ a rozhodnutia ZINZ v papierovej aj elektronickej podobe mali používať až dovtedy, kým sa daný systém v plnej miere nezmodernizuje.

(9)

Keďže elektronický systém potrebný na uplatňovanie ustanovení kódexu, ktorými sa upravuje žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) aj povolenie udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu, sa ešte musí zmodernizovať, je potrebné až dovtedy, kým sa daný systém nezmodernizuje, naďalej používať v súčasnosti používané prostriedky v papierovej aj elektronickej podobe

(10)

Keďže v období do zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu je potrebné používať súčasný systém na deklarovanie údajov o colnej hodnote („D.V.1“), mali by sa v tomto nariadení stanoviť prechodné ustanovenia súvisiace s oznamovaním určitých prvkov týkajúcich sa colnej hodnoty tovaru.

(11)

V článku 147 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (4) sa odkazuje na elektronický systém zriadený na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa záruk, ktoré sa môžu používať vo viac ako jednom členskom štáte. Kým nie je k dispozícii uvedený elektronický systém, mali by sa stanoviť iné prostriedky na uchovávanie a výmenu týchto informácií.

(12)

Keďže systém kontroly pri dovoze potrebný na uplatňovanie ustanovení kódexu, ktorými sa upravuje predbežné colné vyhlásenie o vstupe, ešte nie je úplne zmodernizovaný, mali by sa naďalej používať v súčasnosti používané prostriedky na výmenu a uchovávanie informácií iné ako techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 kódexu.

(13)

V tej istej súvislosti vzhľadom na to, že súčasný systém kontroly pri dovoze je schopný prijímať iba predbežné colné vyhlásenie o vstupe podané v jednom súbore údajov, články stanovujúce poskytovanie údajov vo viac ako jednom súbore údajov by mali byť až do zmodernizovania systému kontroly pri dovoze dočasne pozastavené a mali by sa stanoviť alternatívne požiadavky.

(14)

V snahe podporiť colné formality spojené so vstupom tovaru so zreteľom na ochranu a bezpečnosť Únie a jej občanov a zabezpečiť ich vykonávanie a zaistiť, aby colný dohľad začínal vo vhodnom čase a náležite sa vykonával pred zavedením systémov na oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie, mali by sa stanoviť alternatívne prostriedky na výmenu a uchovávanie informácií, ktorými by sa upravovalo oznámenie o príchode, oznámenie o odklone, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie.

(15)

Aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie operácií súvisiacich s umiestnením tovaru do určitého colného režimu, malo by sa povoliť používanie colných vyhlásení v papierovej podobe popri existujúcich vnútroštátnych systémoch dovozu, kým nie sú existujúce vnútroštátne systémy dovozu zmodernizované.

(16)

Vzhľadom na to, že nové súbory údajov a formáty požadované v kódexe a s nimi súvisiace ustanovenia prijaté na základe kódexu nebudú dostupné až do zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu, mala by sa stanoviť možnosť podávať colné vyhlásenia s iným súborom údajov, aby sa hospodárskym subjektom zaručila právna istota.

(17)

Pri používaní zjednodušeného colného vyhlásenia a až do zmodernizovania automatizovaného systému vývozu a vnútroštátnych systémov dovozu by sa mali hospodárskym subjektom poskytnúť iné lehoty na podanie dodatočného colného vyhlásenia. Členské štáty by teda mali byť schopné stanoviť iné lehoty než tie, ktoré sú uvedené v článku 146 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (5).

(18)

V rovnakom duchu by sa malo členským štátom počas prechodného obdobia umožniť, aby povolili zjednodušené colné vyhlásenie v podobe obchodného alebo administratívneho dokladu.

(19)

V prípadoch, keď sa colné vyhlásenie predkladá pred predložením tovaru, kým nebudú zavedené a zmodernizované elektronické systémy na to určené, malo by sa povoliť, aby sa colným orgánom podávalo oznámenie o predložení tovaru prostredníctvom existujúcich vnútroštátnych systémov alebo inými prostriedkami.

(20)

Povinnosť podávať colné vyhlásenia prostriedkami elektronickej výmeny informácií stanovenými v článku 6 ods. 1 kódexu a skončenie súčasných upustení od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenia pre poštové zásielky predstavuje pre prevádzkovateľov poštových služieb veľké výzvy. Možnosť používať v prípade niektorých poštových zásielok vyhlásenie s obmedzeným súborom údajov si vyžaduje taktiež úpravy toku údajov a podpornú IT infraštruktúru prevádzkovateľov poštových služieb a colných orgánov členských štátov. Preto sú potrebné prechodné pravidlá, aby bolo možné vykonať bezproblémové úpravy pravidiel stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446.

(21)

Keďže zatiaľ nie je k dispozícii systém CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov, mali by sa všetky informácie súvisiace so žiadosťami a povoleniami, pokiaľ ide o centralizované colné konanie, naďalej uverejňovať počas prechodného obdobia, aby k nim mala na účely monitorovania prístup Komisia a členské štáty.

(22)

S cieľom umožniť bezproblémový a plynulý tranzit tovaru po železnici pred zmodernizovaním nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) by sa mali v prípade tovaru prepravovaného po železnici stanoviť pravidlá na pokračovanie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe.

(23)

Mali by sa stanoviť pravidlá na pokračovanie používania zoznamov tovaru v papierovej alebo v elektronickej podobe, aby sa zabezpečila plynulá a efektívna preprava leteckými spoločnosťami alebo lodnými prepravnými spoločnosťami, kým nebudú zmodernizované systémy príslušných hospodárskych subjektov.

(24)

Aby sa zabezpečilo účinné fungovanie opísaných prechodných opatrení, mali by sa rovnako zmeniť určité ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

(25)

Žiadnym ustanovením tohto nariadenia by sa Komisii ani členským štátom nemala ukladať povinnosť zmodernizovať alebo zaviesť technické systémy iné než v súlade s cieľovými dátumami uvedenými v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.

(26)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať od 1. mája 2016, aby sa umožnilo úplné vykonávanie kódexu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1.   V tomto nariadení sa stanovujú prechodné opatrenia, pokiaľ ide o prostriedky na výmenu a uchovávanie údajov, uvedené v článku 278 kódexu, kým nebudú prevádzkyschopné elektronické systémy potrebné na uplatňovanie ustanovení kódexu.

2.   Požiadavky na údaje, formáty a kódy, ktoré sa majú uplatňovať v prechodných obdobiach uvedených v tomto nariadení, delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447 sa stanovujú v prílohách k tomto nariadeniu.

ODDIEL 1

Rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov

Článok 2

Žiadosti a rozhodnutia

Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami a akýmikoľvek následnými udalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť pôvodnú žiadosť alebo rozhodnutie, ktoré majú vplyv v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 3

Prostriedky na výmenu a uchovávanie informácií

1.   Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ colné orgány zabezpečia dostupnosť prostriedkov na výmenu a uchovávanie informácií tak, aby sa zabezpečili konzultácie, ktoré majú prebiehať v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

2.   Každý colný orgán určí kontaktné miesta zodpovedné za každú výmenu informácií medzi nimi a inými colnými orgánmi, ako aj medzi nimi a Komisiou, a oznámi Komisii kontaktné údaje týchto kontaktných miest.

3.   Komisia sprístupní zoznam týchto kontaktných miest na svojej webovej lokalite.

ODDIEL 2

Rozhodnutia týkajúce sa ZINZ

Článok 4

Formát žiadostí a rozhodnutí týkajúcich sa ZINZ

1.   Až do dátumov zmodernizovania systému ZINZ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami týkajúcimi sa ZINZ alebo s akýmikoľvek následnými udalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť pôvodnú žiadosť alebo rozhodnutie, používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

do dátumu zmodernizovania prvej fázy elektronického systému:

i)

žiadosti o rozhodnutie ZINZ sa podávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 2 a

ii)

rozhodnutia ZINZ sa vydávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 3;

b)

od dátumu zmodernizovania prvej fázy elektronického systému až do dátumu zmodernizovania druhej fázy elektronického systému:

i)

žiadosti o rozhodnutie ZINZ sa podávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 4 a

ii)

rozhodnutia ZINZ sa vydávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 5.

ODDIEL 3

Žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 5

Formát žiadostí a povolení

1.   Až do dátumu zmodernizovania systému schválených hospodárskych subjektov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa v súvislosti so žiadosťami a rozhodnutiami týkajúcimi sa schválených hospodárskych subjektov a akýmikoľvek následnými udalosťami, ktoré by mohli ovplyvniť pôvodnú žiadosť alebo rozhodnutie, používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto článku sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

žiadosti o status schváleného hospodárskeho subjektu sa podávajú vo formáte tlačiva uvedeného v prílohe 6 a

b)

povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu sa vydávajú s využitím formátu tlačiva uvedeného v prílohe 7.

KAPITOLA 2

HODNOTA TOVARU NA COLNÉ ÚČELY

Článok 6

Deklarácia údajov o colnej hodnote

1.   Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ zahŕňa colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu údaje o colnej hodnote.

2.   Colné orgány môžu umožniť, aby sa v súvislosti s poskytovaním údajov uvedených v odseku 1 používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

3.   Ak sa údaje uvedené v odseku 1 poskytujú inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov, využíva sa na to tlačivo uvedené v prílohe 8.

4.   Colné orgány môžu upustiť od povinnosti poskytovať údaje uvedené v odseku 1 tohto článku, keď sa colná hodnota predmetného tovaru nedá určiť na základe článku 70 kódexu.

5.   Okrem prípadu, keď je to podstatné na správne určenie colnej hodnoty, colné orgány upustia od povinnosti poskytovať údaje uvedené v odseku 1 v každom z týchto prípadov:

a)

keď colná hodnota dovážaného tovaru v zásielke nie je vyššia ako 20 000 EUR za predpokladu, že táto zásielka nie je súčasťou rozdelenej alebo viacnásobnej zásielky od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi;

b)

keď operácia, o ktorú sa opiera prepustenie do voľného obehu, je neobchodnej povahy;

c)

keď predloženie predmetných údajov nie je nevyhnutné na uplatňovanie Spoločného colného sadzobníka;

d)

keď clá stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku nie sú uplatniteľné.

6.   V prípade pokračujúcej dopravy tovaru od toho istého predávajúceho tomu istému kupujúcemu za rovnakých obchodných podmienok môžu colné orgány od existujúcej požiadavky poskytovať údaje uvedené v odseku 1 upustiť.

KAPITOLA 3

ZÁRUKA POSKYTNUTÁ NA POTENCIÁLNY COLNÝ DLH ALEBO COLNÝ DLH, KTORÝ VZNIKOL

Článok 7

Prostriedky na výmenu a uchovávanie informácií

1.   Až do dátumov zavedenia systému riadenia záruk (Guarantee Management – GUM) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa záruk používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku sa na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa záruk, ktoré sa môžu používať vo viac ako jednom členskom štáte, ako sa uvádza v článku 147 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, a ktoré sa skladajú na iné účely než na účely tranzitu, uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

informácie uchovávajú colné orgány jednotlivých členských štátov v súlade s existujúcim vnútroštátnym systémom a

b)

na výmenu informácií medzi colnými orgánmi sa používa elektronická pošta.

3.   Za výmenu uvedenú v odseku 2 písm. b) zodpovedá kontaktné miesto určené v súlade s článkom 3 ods. 2

Článok 8

Monitorovanie referenčnej sumy colnými orgánmi

1.   Až do dátumu zavedenia systému riadenia záruk (GUM) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ osoba uvedená v článku 155 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 uvedie v žiadosti o poskytnutie celkovej záruky rozdelenie referenčnej sumy medzi členské štáty, v ktorých uskutočňuje svoje operácie, s výnimkou prípadu, keď ide o tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie, na ktorý sa má záruka vzťahovať.

2.   Colný úrad prijímania záruk, ktorý prijal žiadosť, uskutoční konzultácie s ostatnými členskými štátmi uvedenými v žiadosti vo veci rozdelenia referenčnej sumy, ktoré požaduje osoba, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie záruky, v súlade s článkom 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

3.   V súlade s článkom 157 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 každý členský štát zodpovedá za monitorovanie svojej časti referenčnej sumy.

KAPITOLA 4

PRÍCHOD TOVARU A DOČASNÉ USKLADNENIE

Článok 9

Oznámenie o príchode námorného plavidla alebo lietadla

Až do dátumov zavedenia systémov na oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na podávanie oznámenia o príchode námorného plavidla alebo lietadla v súlade s článkom 133 kódexu používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 10

Predloženie tovaru colným orgánom

Až do dátumov zavedenia systémov na oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na predkladanie tovaru colným orgánom v súlade s článkom 139 kódexu používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 11

Vyhlásenie na dočasné uskladnenie

Až do dátumov zavedenia systémov na oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na podávanie vyhlásenia na dočasné uskladnenie v súlade s článkom 145 kódexu používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

KAPITOLA 5

COLNÝ STATUS A UMIESTNENIE TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU

ODDIEL 1

Colný status tovaru

Článok 12

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje zjednodušený colný režim tranzit Únie

Až do dátumov zmodernizovania nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa v súlade s článkom 24 ods. 1 tohto nariadenia používa colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori, dôkaz colného statusu tovaru Únie sa poskytne zaznamenaním písmena „C“ (zodpovedá „T2L“) vedľa príslušných položiek v zozname tovaru.

Článok 13

Tlačivá na dôkaz colného statusu tovaru Únie

1.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (Proof of Union Status – PoUS) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa dôkazu colného statusu tovaru Únie používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.   Keď sa na preukázanie colného statusu tovaru Únie používajú iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov, poskytne sa doklad „T2L“ alebo „T2LF“ na tlačive exemplára č. 4 alebo exemplára č. 4/5 uvedeného v hlave III prílohy B-01 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446.

3.   V prípade potreby sa uvedené tlačivo doplní jedným doplnkovým tlačivom alebo viacerými doplnkovými tlačivami zodpovedajúcimi exempláru č. 4 alebo exempláru č. 4/5 uvedeným v hlave IV prílohy B-01 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446.

4.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ colné orgány umožnia, aby sa ako opisná časť dokladu „T2L“ alebo „T2LF“používali namiesto doplnkových tlačív ložné listy vyhotovené s využitím tlačiva uvedeného v kapitole III časti II prílohy 72-04 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447.

5.   Keď colné orgány používajú na vyhotovenie dokladu „T2L“ alebo „T2LF“ techniky elektronického spracovania údajov a tie neumožňujú použitie doplnkových tlačív, tlačivo uvedené v odseku 2 tohto článku sa doplní jedným alebo viacerými tlačivami zodpovedajúcimi exempláru č. 4 alebo exempláru č. 4/5 uvedeným v hlave III prílohy B-01 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446.

6.   Keď schválený vystaviteľ používa osobitnú pečiatku uvedenú v článku 129a ods. 2 písm. e) bode ii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, táto pečiatka musí byť schválená colnými orgánmi a zodpovedať vzoru uvedenému v kapitole II časti II prílohy 72-04 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446. Uplatňujú sa body 23 a 23.1 prílohy 72-04 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447.

ODDIEL 2

Umiestenie tovaru do colného režimu

Článok 14

Prostriedky na výmenu údajov

Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na podávanie colných vyhlásení na umiestnenie tovaru do týchto colných režimov používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov:

a)

prepustenie do voľného obehu;

b)

colné uskladňovanie;

c)

dočasné použitie;

d)

konečné použitie;

e)

aktívny zušľachťovací styk.

Článok 15

Tlačivá na colné vyhlásenia

Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa v prípade colných režimov uvedených v článku 14 používajú iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov, colné vyhlásenia sa podávajú s využitím tlačív stanovených v prílohe 9 dodatkoch B1 – D1, podľa potreby.

Článok 16

Tlačivá na zjednodušené colné vyhlásenia

1.   Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa podáva zjednodušené colné vyhlásenie uvedené v článku 166 kódexu na colný režim uvedený v článku 14 tohto nariadenia s využitím iných prostriedkov než techník elektronického spracovania údajov, použijú sa na to príslušné tlačivá stanovené v prílohe 9 dodatkoch B1 až B5.

2.   Až do dátumov zmodernizovania systémov uvedených v odseku 1, keď sa osobe udelilo povolenie na pravidelné používanie zjednodušeného colného vyhlásenia podľa článku 166 ods. 2 kódexu v súvislosti s režimom uvedeným v článku 14 tohto nariadenia, colné orgány môžu prijať obchodný alebo administratívny doklad ako zjednodušené colné vyhlásenie za predpokladu, že uvedený doklad obsahuje aspoň údaje potrebné na identifikáciu tovaru a sprevádza ho žiadosť na umiestnenie tovaru do príslušného colného režimu.

Článok 17

Podávanie colného vyhlásenia pred predložením tovaru

Až do príslušných dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (Automated Export System – AES) podľa CKÚ a zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa colné vyhlásenie podáva pred predložením tovaru podľa článku 171 kódexu, colné orgány môžu umožniť, aby sa na podávanie oznámenia o predložení používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 18

Prostriedky výmeny informácií v prípade centralizovaného colného konania

1.   Až do príslušných dátumov zavedenia systému centralizovaného colného konania pre dovoz (Centralised Clearance for Import – CCI) a automatizovaného systému vývozu podľa CKÚ uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ colné orgány zapojené do povolenia na centralizované colné konanie spolupracujú s cieľom stanoviť opatrenia na zabezpečenie súladu s článkom 179 ods. 4 a 5 kódexu.

2.   Colné orgány môžu umožniť, aby sa na výmenu informácií medzi colnými orgánmi a medzi colnými orgánmi a držiteľmi povolenia na centralizované colné konanie používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 19

Uchovávanie informácií

1.   Členské štáty poskytnú Komisii zoznam žiadostí o centralizované colné konanie a povolení na centralizované colné konanie, ktoré potom Komisia uloží do príslušného súboru v Centre komunikácie a informačných zdrojov pre verejnú správu, podnikateľov a občanov (CIRCABC).

2.   Členské štáty musia zoznam uvedený v odseku 1 aktualizovať.

Článok 20

Zamietnutie žiadosti o centralizované colné konanie

Až do príslušných dátumov zavedenia systému centralizovaného colného konania pre dovoz a automatizovaného systému vývozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môže colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia zamietnuť žiadosti o centralizované colné konanie, keď by povolenie spôsobilo neprimeranú administratívnu záťaž.

Článok 21

Zápis do evidencie deklaranta

1.   Až do príslušných dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu a zavedenia automatizovaného systému vývozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na podávanie oznámenia o predložení používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov, s výnimkou prípadu, keď sa v súlade s článkom 182 ods. 3 kódexu upustilo od povinnosti predložiť tovar colným orgánom.

2.   Až do dátumu zavedenia automatizovaného systému vývozu uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány v prípade umiestnenia tovaru do colného režimu vývoz alebo spätný vývoz umožniť, aby sa oznámenie o predložení nahradilo vyhlásením vrátane zjednodušeného vyhlásenia.

KAPITOLA 6

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia pre osobitné colné režimy iné než tranzit

Článok 22

Tlačivá pre žiadosti a povolenia týkajúce sa osobitných colných režimov

1.   Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, keď sa žiadosť o povolenie podľa článku 211 ods. 1 kódexu nezakladá na colnom vyhlásení a keď je podaná inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov, uvedená žiadosť sa podáva na tlačive uvedenom v prílohe 12 k tomuto nariadeniu.

2.   Keď sa colné orgány príslušné na vydanie rozhodnutia o žiadosti uvedenej v odseku 1 rozhodnú udeliť povolenie, použijú na to tlačivo uvedené v prílohe 12.

Článok 23

Prostriedky, ktoré sa majú používať pri štandardizovanej výmene informácií

1.   Až do dátumov zavedenia systému Informačné listy (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na štandardizovanú výmenu informácií používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.   Keď sa na štandardizovanú výmenu informácií podľa článku 181 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 používajú iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov, použijú sa informačné hárky uvedené v prílohe 13 k tomto nariadeniu.

3.   Na účely odseku 1 informačné hárky uvedené v prílohe 13 znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v dodatku k danej prílohe.

4.   Keď sa štandardizovaná výmena informácií, ako sa uvádza v článku 181 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, vyžaduje pre obchodný prípad uvedený v článku 1 bode 27 uvedeného nariadenia, môže sa použiť akákoľvek metóda štandardizovanej výmeny informácií.

ODDIEL 2

Tranzit

Článok 24

Všeobecné ustanovenia

1.   Až do dátumov zmodernizovania nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa v prípade tovaru prepravovaného po železnici, letecky alebo po mori uplatňuje colný režim tranzit Únie v papierovej podobe, ako sa uvádza v článkoch 25, 26 a 29 až 51 tohto nariadenia.

2.   Do 1. mája 2018 sa v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori uplatňuje colný režim tranzit Únie založený na elektronickom zozname tovaru, ako sa uvádza v článkoch 27, 28, 29, 52 a 53 tohto nariadenia, pokiaľ ide o tie hospodárske subjekty, ktoré zatiaľ nezmodernizovali systémy potrebné na uplatňovanie článku 233 ods. 4 písm. e) kódexu.

Až do uvedeného dátumu sa postupy uvedené v článkoch 27, 28, 29, 52 a 53 považujú za rovnocenné postupu stanovenému v článku 233 ods. 4 písm. e) kódexu a v súlade s článkom 89 ods. 8 písm. d) kódexu sa nevyžaduje žiadna záruka.

Článok 25

Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici

1.   Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

žiadateľ je železničná spoločnosť;

b)

žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

c)

žiadateľ pravidelne využíva colný režim tranzit Únie alebo príslušný colný orgán vie, že žiadateľ dokáže splniť povinnosti vyplývajúce z daného režimu, a

d)

žiadateľ sa nedopustil žiadnych závažných ani opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom.

2.   Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch.

Článok 26

Povolenia na použitie colných režimov tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori

1.   Povolenie na použitie colných režimov tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

v prípade colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe pre tovar prepravovaný letecky je žiadateľ leteckou spoločnosťou;

b)

v prípade colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe pre tovar prepravovaný po mori je žiadateľ prepravnou spoločnosťou;

c)

žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

d)

žiadateľ pravidelne využíva colný režim tranzit Únie alebo príslušný colný orgán vie, že žiadateľ dokáže splniť povinnosti vyplývajúce z daného režimu, a

e)

žiadateľ sa nedopustil žiadnych závažných ani opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom.

2.   Povolenie na použitie colných režimov tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori sa uplatňuje v členských štátoch určených v danom povolení.

Článok 27

Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného letecky

1.   Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného letecky sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

žiadateľ je leteckou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje významný počet letov medzi letiskami Únie;

b)

žiadateľ je usadený na colnom území Únie alebo má v Únii svoje registrované sídlo, centrálu alebo stálu prevádzkareň;

c)

žiadateľ pravidelne využíva colný režim tranzit Únie alebo príslušný colný orgán vie, že žiadateľ dokáže splniť povinnosti vyplývajúce z daného režimu, a

d)

žiadateľ sa nedopustil žiadnych závažných ani opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom.

2.   Po prijatí žiadosti o uvedené povolenie príslušné colné orgány informujú ostatné členské štáty, na území ktorých sa nachádzajú letiská odoslania a určenia spojené prostredníctvom elektronických systémov umožňujúcich výmenu informácií.

Ak príslušné colné orgány nedostanú do 60 dní odo dňa oznámenia žiadnu námietku, vydajú povolenie.

3.   Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného letecky sa uplatňuje na operácie v tranzite Únie medzi letiskami určenými v povolení.

Článok 28

Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného po mori

1.   Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného po mori sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

žiadateľ je prepravnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje významný počet plavieb medzi prístavmi v Únii;

b)

žiadateľ je usadený na colnom území Únie alebo má v Únii svoje registrované sídlo, centrálu alebo stálu prevádzkareň;

c)

žiadateľ pravidelne využíva colný režim tranzit Únie alebo príslušný colný orgán vie, že žiadateľ dokáže splniť povinnosti vyplývajúce z daného režimu, a

d)

žiadateľ sa nedopustil žiadnych závažných ani opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom.

2.   Po prijatí žiadosti o uvedené povolenie príslušné colné orgány informujú ostatné členské štáty, na území ktorých sa nachádzajú prístavy odoslania a určenia spojené prostredníctvom elektronických systémov umožňujúcich výmenu informácií.

Ak príslušné colné orgány nedostanú do 60 dní odo dňa oznámenia žiadnu námietku, vydajú povolenie.

3.   Povolenie na použitie colného režimu tranzit Únie založeného na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného po mori sa uplatňuje len na operácie v tranzite Únie medzi prístavmi určenými v povolení.

Článok 29

Ustanovenia týkajúce sa povolení na používanie colných režimov tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, letecky alebo po mori a na používanie colných režimov tranzit Únie založených na elektronickom zozname v prípade tovaru prepravovaného letecky alebo po mori

1.   Povolenie uvedené v článkoch 25, 26, 27 a 28 sa udeľuje len za predpokladu, že:

a)

príslušný colný orgán sa domnieva, že bude schopný vykonávať dohľad nad používaním colného režimu tranzit Únie a vykonávať kontroly bez toho, aby musel vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby;

b)

žiadateľ vedie evidenciu, ktorá príslušným colným orgánom umožňuje vykonávať účinné kontroly.

2.   Keď je žiadateľ držiteľom povolenia schváleného hospodárskeho subjektu uvedeného v článku 38 ods. 2 písm. a) kódexu, požiadavky uvedené v článku 25 ods. 1 písm. d), článku 26 ods. 1 písm. e), článku 27 ods. 1 písm. d) a článku 28 ods. 1 písm. d) a v odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené.

Článok 30

Nákladný list CIM ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici

Pokiaľ sa používa na prepravné operácie, ktoré vykonávajú schválené navzájom spolupracujúce železničné spoločnosti, nákladný list CIM sa považuje za tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici.

Článok 31

Držiteľ colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici a jeho povinnosti

1.   Držiteľom colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici je:

a)

schválená železničná spoločnosť usadená v členskom štáte, ktorá prijala tovar na prepravu na podklade nákladného listu CIM ako tranzitného vyhlásenia na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici a ktorá vyplní kolónku 58b nákladného listu CIM zaškrtnutím políčka „áno“ (yes) a zaznamenaním svojho kódu Medzinárodnej železničnej únie (UIC), alebo

b)

akákoľvek iná schválená železničná spoločnosť usadená v členskom štáte a na účet ktorej vypĺňa kolónku 58b železničná spoločnosť tretej krajiny, ak prepravná operácia začína mimo colného územia Únie a tovar vstupuje na uvedené colné územie.

2.   Držiteľ uvedeného režimu zodpovedá za to, že nasledujúce alebo vykonávajúce železničné spoločnosti, ktoré sú zapojené do vykonávania operácie v tranzite Únie v papierovej podobe, takisto implicitne spĺňajú požiadavky colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici.

Článok 32

Povinnosti schválenej železničnej spoločnosti

1.   Tovar postupne prevezmú a prepravujú rôzne schválené železničné spoločnosti na vnútroštátnej úrovni a zapojené schválené železničné spoločnosti sa colnému orgánu deklarujú za spoločne zodpovedné za každý potenciálny colný dlh.

2.   Bez ohľadu na povinnosti držiteľa colného režimu, ako sa uvádzajú v článku 233 ods. 1 a 2 kódexu, iné schválené železničné spoločnosti, ktoré prevezmú tovar počas prepravnej operácie a ktoré sú uvedené v kolónke 57 nákladného listu CIM, sú takisto zodpovedné za riadne uplatňovanie používania colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici.

3.   Navzájom spolupracujúce železničné spoločnosti prevádzkujú spoločne dohodnutý systém na kontrolu a vyšetrovanie nezrovnalostí týkajúcich sa ich prepravy tovaru a sú zodpovedné za:

a)

oddelenú úhradu dopravných nákladov na základe informácií, ktoré musia byť dostupné pre každú operáciu v tranzite Únie v prípade tovaru prepravovaného po železnici a za každý mesiac pre príslušné nezávislé schválené železničné podniky v každom členskom štáte;

b)

rozpis dopravných nákladov za každý členský štát, na územie ktorého tovar vstúpi v priebehu používania operácie v tranzite Únie v prípade tovaru prepravovaného po železnici, a

c)

platbu príslušného podielu nákladov, ktoré vznikli každej zo spolupracujúcich schválených železničných spoločností.

Článok 33

Formality na colnom úrade odoslania

1.   Keď je tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici a operácia v tranzite Únie sa začína a má sa skončiť na colnom území Únie, tovar a nákladný list CIM sa predkladajú na colnom úrade odoslania.

2.   V kolónke vyhradenej pre colné orgány na hárkoch 1, 2 a 3 nákladného listu CIM colný úrad odoslania jasne uvedie:

a)

kód „T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 ods. 1 a 2 kódexu;

b)

kód „T2“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vnútorný tranzit Únie v súlade s článkom 227 ods. 1 kódexu; alebo

c)

kód „T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

Kódy „T2“ a „T2F“ sa autentifikujú pečiatkou colného úradu odoslania.

3.   Všetky výtlačky nákladného listu CIM sa vrátia dotknutej osobe.

4.   Schválené železničné spoločnosti zabezpečia, aby bol tovar prepravovaný v colnom režime tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici označený nálepkami s piktogramom, ktorého vzor je uvedený v prílohe 10. Nálepky sa nalepia na nákladný list CIM alebo sa naň priamo vytlačia a nalepia sa príslušný železničný vagón v prípade plného nákladu alebo v ostatných prípadoch na jednotlivé balenie alebo balenia. Nálepky môžu byť nahradené pečiatkou s piktogramom uvedeným v prílohe 10.

5.   Ak sa prepravná operácia začína mimo colného územia Únie a má sa skončiť na tomto území, colný úrad príslušný pre hraničný priechod, cez ktorý tovar vstupuje na colné územie Únie, koná ako colný úrad odoslania.

Na colnom úrade odoslania nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 34

Ložné listy

1.   V prípade nákladného listu CIM, ktorý obsahuje viac ako jeden vagón alebo kontajner, sa môžu použiť ložné listy na tlačive uvedenom v prílohe 11.

2.   V ložných listov sa uvedie číslo vagóna, ktorého sa nákladný list CIM týka, alebo prípadne číslo kontajneru, ktorý obsahuje daný tovar.

3.   V prípade prepravných operácií, ktoré sa začínajú na colnom území Únie a zahŕňajú tovar prepravovaný v colnom režime vonkajší tranzit Únie aj tovar prepravovaný v colnom režime vnútorný tranzit Únie, sa vyhotovia samostatné ložné listy.

Poradové čísla ložných listov, ktoré sa vzťahujú na obe kategórie tovaru, sa zaznamenajú v kolónke určenej pre opis tovaru v nákladnom liste CIM.

4.   Ložné listy sprevádzajúce nákladný list CIM tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť a majú tie isté právne účinky.

5.   Stanica odoslania autentifikuje originál ložných listov svojou pečiatkou.

Článok 35

Formality na colnom úrade tranzitu

Ak sa uplatňuje colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, na colnom úrade tranzitu nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 36

Formality na colnom úrade určenia

1.   Keď tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici prichádza na colný úrad určenia, schválená železničná spoločnosť predloží na uvedenom colnom úrade:

a)

tovar;

b)

hárky 2 a 3 nákladného listu CIM.

Colný úrad určenia opečiatkuje hárok 2 nákladného listu CIM a vráti ho schválenej železničnej spoločnosti a ponechá si hárok 3 nákladného listu CIM.

2.   Colný úrad príslušný pre stanicu určenia koná ako colný úrad určenia.

Ak je však tovar prepustený do voľného obehu alebo umiestnený do iného colného režimu na medzistanici, colný orgán príslušný pre túto stanicu koná ako colný úrad určenia. Uvedený colný úrad opečiatkuje hárky 2 a 3 nákladného listu CIM a doplňujúcu kópiu hárku 3 nákladného listu CIM predloženého schválenou železničnou spoločnosťou a uvedie v nich jeden z týchto záznamov:

Cleared,

Dédouané,

Verzollt,

Sdoganato,

Vrijgemaakt,

Toldbehandlet,

Εκτελωνισμένο,

Despachado de aduana,

Desalfandegado,

Tulliselvitetty,

Tullklarerat,

Propuštěno,

Lõpetatud,

Nomuitots,

Išleista,

Vámkezelve,

Mgħoddija,

Odprawiony,

Ocarinjeno,

Prepustené,

Оформено,

Vămuit alebo

Ocarinjeno.

Len čo uvedený colný úrad opečiatkuje hárky 2 a 3 nákladného listu CIM, bezodkladne ich vráti schválenej železničnej spoločnosti a ponechá si doplňujúcu kópiu hárku 3 nákladného listu CIM.

3.   Postup podľa odseku 2 tohto článku sa neuplatňuje na výrobky podliehajúce spotrebným daniam, ako sa vymedzujú v článku 1 ods. 1 smernice Rady 2008/118/ES (6).

4.   V prípade uvedenom v odseku 2 tohto článku príslušný colný orgán členského štátu určenia môže požadovať a posteriori overenie záznamov, ktoré colný orgán príslušný pre medzistanicu uviedol na hárkoch 2 a 3 nákladného listu CIM:

5.   Keď sa prepravná operácia začína na colnom území Únie a má sa skončiť mimo tohto územia, na používanie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici sa uplatňuje článok 33 ods. 1, 2 a 3.

Colný úrad príslušný pre hraničný priechod, cez ktorý tovar v colnom režime tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici opúšťa colné územie Únie, koná ako colný úrad určenia. Na colnom úrade určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 37

Zmena zmluvy o preprave

Ak je zmluva o preprave zmenená v tom zmysle, že:

a)

prepravná operácia, ktorá sa mala skončiť mimo colného územia Únie, sa skončí na tomto colnom území, alebo

b)

prepravná operácia, ktorá sa mala skončiť na colnom území Únie, sa skončí mimo tohto colného územia,

schválené železničné spoločnosti nevykonajú zmenenú zmluvu bez predchádzajúceho súhlasu colného úradu odoslania.

Vo všetkých ostatných prípadoch môžu schválené železničné spoločnosti zmenenú zmluvu vykonať a bezodkladne informujú colný úrad odoslania o vykonanej zmene.

Článok 38

Colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, keď sa preprava začína a končí mimo colného územia Únie

Keď sa uplatňuje colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici a preprava sa začína a má sa skončiť mimo colného územia Únie, colný úrad, ktorý má konať ako colný úrad odoslania, je colný úrad uvedený v článku 33 ods. 5 a colný úrad, ktorý má konať ako colný úrad určenia, je colný úrad uvedený v článku 36 ods. 5

Na colnom úrade odoslania ani určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 39

Colný režim vnútorný tranzit

1.   Keď sa uplatňujú ustanovenia Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime a tovar Únie sa prepravuje cez jednu alebo viacero krajín spoločného tranzitného režimu, tovar sa umiestni do colného režimu vnútorný tranzit Únie na celú prepravu zo stanice odoslania na colnom území Únie do stanice určenia na colnom území Únie v súlade s úpravami určenými každým členským štátom, bez toho, aby sa na colnom úrade odoslania predkladal nákladný list CIM a tovar, a bez toho, aby sa nalepili alebo vytlačili nálepky uvedené v článku 33 ods. 4

Na colnom úrade určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

2.   Ak sa tovar Únie prepravuje po železnici z určitého miesta v členskom štáte na určité miesto v inom členskom štáte cez jedno alebo viaceré územia tretej krajiny inej než spoločná tranzitná krajina, uplatňuje sa colný režim vnútorný tranzit Únie. V tomto prípade sa ustanovenia odseku 1 uplatňujú mutatis mutandis.

3.   V prípade uvedenom v odseku 2 tohto článku sa colný režim tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici pozastavuje na území tretej krajiny.

Článok 40

Colný režim vonkajší tranzit

V prípadoch uvedených v článku 33 ods. 5 a článku 38 sa tovar umiestni do colného režimu vonkajší tranzit Únie, pokiaľ sa nepreukáže colný status tovaru Únie v súlade s článkami 153, 154 a 155 kódexu.

Článok 41

Účtovné oddelenia schválených železničných spoločností a colná kontrola

1.   Schválené železničné spoločnosti vedú evidenciu vo svojich účtovných oddeleniach a v záujme vyšetrenia nezrovnalostí používajú spoločne dohodnutý systém zavedený na týchto účtovných oddeleniach.

2.   Colný orgán členského štátu, v ktorom je schválená železničná spoločnosť usadená, má prístup k údajom účtovného oddelenia uvedenej spoločnosti.

3.   Na účely colnej kontroly schválená železničná spoločnosť sprístupní v krajine určenia všetky nákladné listy CIM používané ako tranzitné vyhlásenie na používanie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici colnému orgánu v členskom štáte určenia, a to v súlade so všetkými ustanoveniami vymedzenými na základe spoločnej dohody s týmto orgánom.

Článok 42

Používanie colného režimu tranzit Únie

1.   Keď sa uplatňuje colný režim tranzit Únie, článok 25 a články 29 až 45 nevylučujú použitie postupu stanoveného v článkoch 188, 189 a 190 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 a článkoch 291 až 312 a prílohe 72-04 bode 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, článok 33 ods. 4 a článok 41 tohto nariadenia sa však uplatňuje.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 sa do kolónky určenej pre údaje sprievodných dokladov jasne uvedie odkaz na MRN tranzitného vyhlásenia v čase vyhotovenia nákladného listu CIM.

3.   Okrem toho hárok 2 nákladného listu CIM autentifikuje železničná spoločnosť príslušná pre poslednú železničnú stanicu, ktorá sa podieľa na operácii v tranzite Únie. Táto spoločnosť autentifikuje dokument po ubezpečení sa, že preprava tovaru sa uskutočnila na základe tranzitného vyhlásenia Únie.

Článok 43

Schválený odosielateľ

Keď sa na colnom úrade odoslania nevyžaduje predloženie nákladného listu CIM ako tranzitného vyhlásenia a tovaru, pokiaľ ide o tovar, ktorý má schválený odosielateľ umiestniť do colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, colný úrad odoslania prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na hárkoch 1, 2 a 3 nákladného listu CIM uvádzal zodpovedajúcim spôsobom kód „T1“, „T2“ alebo „T2F“.

Článok 44

Schválený príjemca

Keď tovar príde na miesto schváleného príjemcu, ako sa uvádza v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu, môžu colné orgány stanoviť, že odchylne od článku 315 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 hárky 2 a 3 nákladného listu CIM doručí colnému úradu určenia priamo schválená železničná spoločnosť alebo prepravná spoločnosť.

Článok 45

Použitie iného colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici

Za predpokladu, že vykonávanie opatrení Únie, ktoré sa uplatňujú na tovar umiestnený do colného režimu tranzit Únie, je zaručené:

a)

členské štáty majú právo naďalej uplatňovať iné colné režimy tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici, ktoré už sú zavedené na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd, ktoré medzi sebou uzavreli; a

b)

každý členský štát má právo naďalej uplatňovať iné colné režimy tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po železnici na tovar, pri ktorom sa nevyžaduje, aby bol prepravený na územie iného členského štátu.

Článok 46

Zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného letecky

1.   Leteckej spoločnosti sa môže povoliť použiť zoznam tovaru ako colné vyhlásenie v prípade, keď v podstate zodpovedá tlačivu uvedenému v dodatku 3 prílohy 9 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísanom 7. decembra 1944 v Chicagu.

2.   V prípade operácií v tranzite Únie sa v povolení uvedenom v článku 26 uvedie forma zoznamu tovaru a letiská odoslania a určenia. Letecká spoločnosť schválená v súlade s článkom 26 zašle autentifikovaný výtlačok uvedeného povolenia príslušným colným orgánom každého z dotknutých letísk.

3.   Keď prepravná operácia zahŕňa tovar, ktorý sa prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu, alebo tovar, ktorý sa prepravuje v súlade s článkom 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, uvedené tovary sa uvádzajú na samostatných zoznamoch tovaru.

Článok 47

Formality, ktoré má vykonať letecká spoločnosť

1.   Letecká spoločnosť zaznamená do zoznamu tovaru tieto informácie:

a)

kód „T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu;

b)

kód „T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c)

názov leteckej spoločnosti prepravujúcej tovar;

d)

číslo letu;

e)

dátum letu;

f)

letisko odoslania a letisko určenia.

2.   Okrem informácií požadovaných v odseku 1 letecká spoločnosť zaznamená do uvedeného zoznamu tovaru pre každú zásielku tieto informácie:

a)

počet leteckých nákladných listov;

b)

počet nákladových kusov;

c)

obchodný opis tovaru vrátane všetkých údajov potrebných na jeho identifikáciu;

d)

hrubú hmotnosť.

3.   Ak je tovar zoskupený, jeho opis sa v zozname tovaru podľa potreby nahrádza záznamom „Zlúčenie“, prípadne skratkou tohto záznamu. V uvedenom prípade obsahujú letecké nákladné listy pre zásielky uvedené v zozname tovaru obchodný opis tovaru vrátane všetkých údajov potrebných na jeho identifikáciu. Tieto letecké nákladné listy sa pripoja k zoznamu tovaru.

4.   Letecká spoločnosť uvedie na zoznam tovaru dátum a podpíše ho.

5.   Príslušným colným orgánom na letisku odoslania sa predkladajú najmenej dva výtlačky zoznamu tovaru, pričom uvedené colné orgány si jeden výtlačok ponechajú.

6.   Výtlačok zoznamu tovaru sa predkladá príslušným colným orgánom na letisku určenia.

Článok 48

Overenie zoznamu zoznamov tovaru používaných ako tranzitné vyhlásenie v papierovej podobe na tovar prepravovaný letecky

1.   Príslušné colné orgány na každom letisku určenia raz za mesiac autentifikujú zoznam zoznamov tovaru vyhotovených leteckými spoločnosťami, ktoré boli uvedeným orgánom predložené v predchádzajúcom mesiaci, a postúpia ho colným orgánom na každom letisku odoslania.

2.   Uvedený zoznam zahŕňa za každý zoznam tovaru tieto informácie:

a)

číslo zoznamu tovaru;

b)

kód identifikujúci zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. a) a b);

c)

názov leteckej spoločnosti, ktorá tovar prepravovala;

d)

číslo letu a

e)

dátum letu.

3.   V povolení uvedenom v článku 26 sa zároveň môže stanoviť, že zoznam uvedený v odseku 1 môžu príslušným colným orgánom každého letiska odoslania postúpiť samotné letecké spoločnosti.

4.   V prípade, že sa v súvislosti s informáciami o zoznamoch tovaru uvedených v danom zozname zistia nezrovnalosti, príslušné colné orgány letiska určenia informujú príslušné colné orgány letiska odoslania a príslušný colný orgán, ktorý udelil povolenie, pričom sa odvolávajú najmä na letecké nákladné listy pre predmetný tovar.

Článok 49

Zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit v papierovej podobe v prípade tovaru prepravovaného po mori

1.   Prepravná spoločnosť schválená v súlade s článkom 26 používa zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie vo forme stanovenej v povolení.

2.   V povolení sa uvádzajú prístav odoslania a prístav určenia pre operácie v tranzite Únie. Prepravná spoločnosť schválená v súlade s článkom 26 zašle autentifikovaný výtlačok daného povolenia príslušným colným orgánom každého z dotknutých prístavov.

3.   Keď prepravná operácia zahŕňa tovar, ktorý sa prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu, alebo tovar, ktorý sa prepravuje v súlade s článkom 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, uvedené tovary sa uvádzajú na samostatných zoznamoch tovaru.

Článok 50

Formality, ktoré má vykonať prepravná spoločnosť

1.   Prepravná spoločnosť zaznamená do zoznamu tovaru tieto informácie:

a)

kód „T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu;

b)

kód „T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c)

názov a celú adresu prepravnej spoločnosti prepravujúcej tovar;

d)

totožnosť plavidla;

e)

prístav odoslania;

f)

prístav určenia;

g)

dátum námornej prepravnej operácie.

2.   Okrem informácií požadovaných v odseku 1 prepravná spoločnosť zaznamená do uvedeného zoznamu tovaru pre každú zásielku tieto informácie:

a)

počet nákladných listov;

b)

počet, druh, značky a registračné čísla nákladových kusov.

c)

obchodný opis tovaru vrátane všetkých údajov potrebných na jeho identifikáciu;

d)

hrubú hmotnosť;

e)

prípadne identifikačné čísla kontajnerov.

3.   Prepravná spoločnosť uvedie na zoznam tovaru dátum a podpíše ho.

4.   Príslušným colným orgánom v prístave odoslania sa predkladajú najmenej dva výtlačky zoznamu tovaru, pričom uvedené colné orgány si jeden výtlačok ponechajú.

5.   Výtlačok zoznamu tovaru sa predkladá príslušným colným orgánom v prístave určenia.

Článok 51

Overenie zoznamu zoznamov tovaru používaných ako tranzitné vyhlásenie v papierovej podobe na tovar prepravovaný po mori

1.   Príslušné colné orgány v každom prístave určenia raz za mesiac autentifikujú zoznam zoznamov tovaru vyhotovených prepravnými spoločnosťami, ktoré boli uvedeným orgánom predložené v predchádzajúcom mesiaci, a postúpia ho príslušným colným orgánom v každom prístave odoslania.

2.   Uvedený zoznam zahŕňa za každý zoznam tovaru tieto informácie:

a)

číslo zoznamu tovaru;

b)

kód identifikujúci zoznam tovaru ako tranzitné colné vyhlásenie v súlade s článkom 50 ods. 1 písm. a) a b);

c)

názov prepravnej spoločnosti, ktorá tovar prepravovala; a

d)

dátum námornej prepravnej operácie.

3.   V povolení uvedenom v článku 26 sa zároveň môže stanoviť, že zoznam uvedený v odseku 1 môžu príslušným colným orgánom každého prístavu odoslania postúpiť samotné prepravné spoločnosti.

4.   V prípade, že sa v súvislosti s informáciami o zoznamoch tovaru uvedených v danom zozname zistia nezrovnalosti, príslušné colné orgány prístavu určenia informujú príslušné colné orgány prístavu odoslania a orgán, ktorý udelil povolenie, pričom sa odvolávajú najmä na nákladné listy pre predmetný tovar.

Článok 52

Elektronický zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v prípade tovaru prepravovaného letecky

1.   Letecká spoločnosť postúpi zoznam tovaru vyhotovený na letisku odoslania letisku určenia prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií.

2.   Letecká spoločnosť zaznamená vedľa príslušných položiek v zozname tovaru jeden z týchto kódov:

a)

„T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu;

b)

„T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c)

„TD“ v prípade tovaru už prepravovaného v colnom režime tranzit Únie alebo prepravovaného v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colné uskladňovanie alebo dočasné použitie. V takýchto prípadoch letecká spoločnosť takisto uvedie do zodpovedajúceho leteckého nákladného listu kód „TD“, ako aj odkaz na používaný colný režim, číslo a dátum tranzitného vyhlásenia alebo prepravného dokladu a názov vydávajúceho úradu;

d)

„C“ v prípade tovaru Únie, ktorý nie je prepravovaný v colnom režime tranzit Únie;

e)

„X“ v prípade tovaru Únie, ktorý sa má vyviezť a ktorý nie je prepravovaný v colnom režime tranzit Únie.

3.   Zoznam tovaru musí zahŕňať aj informácie uvedené v článku 47 ods. 1 písm. c) až f) a článku 47 ods. 2.

4.   Colný režim tranzit Únie sa považuje za skončený, keď majú príslušné colné orgány letiska určenia k dispozícii zoznam tovaru zaslaný prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií a keď im bol predložený tovar.

5.   Evidencia, ktorú vedie letecká spoločnosť v súlade s článkom 29 ods. 1 písm. b), obsahuje prinajmenšom informácie uvedené v odsekoch 2 a 3.

Príslušné colné orgány na letisku určenia zasielajú v prípade potreby príslušným colným orgánom na letisku odoslania na overenie relevantné údaje zoznamov tovaru, ktoré im boli doručené prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií.

6.   Letecká spoločnosť oznámi príslušným colným orgánom všetky priestupky a nezrovnalosti.

7.   Príslušné colné orgány na letisku určenia informujú čo najskôr príslušné colné orgány na letisku odoslania a príslušný colný orgán, ktorý vydal povolenie, o všetkých priestupkoch a nezrovnalostiach.

Článok 53

Elektronický zoznam tovaru ako tranzitné vyhlásenie na použitie colného režimu tranzit Únie v prípade tovaru prepravovaného po mori

1.   Prepravná spoločnosť postúpi zoznam tovaru vyhotovený v prístave odoslania prístavu určenia prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií.

2.   Prepravná spoločnosť môže na všetok prepravovaný tovar použiť jednotný zoznam tovaru. V takom prípade zaznamená vedľa príslušných položiek v zozname tovaru jeden z týchto kódov:

a)

„T1“, keď sa tovar prepravuje v colnom režime vonkajší tranzit Únie v súlade s článkom 226 kódexu;

b)

„T2F“ v prípade uvedenom v článku 188 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c)

„TD“ v prípade tovaru už prepravovaného v colnom režime tranzit Únie alebo prepravovaného v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, colné uskladňovanie alebo dočasné použitie. V takých prípadoch prepravná spoločnosť takisto uvedie do zodpovedajúceho nákladného listu alebo iného vhodného obchodného dokladu kód „TD“, ako aj odkaz na používaný colný režim, číslo a dátum tranzitného vyhlásenia alebo prepravného dokladu a názov vydávajúceho úradu;

d)

„C“ v prípade tovaru Únie, ktorý nie je prepravovaný v colnom režime tranzit Únie;

e)

„X“ v prípade tovaru Únie, ktorý sa má vyviezť a ktorý nie je prepravovaný v colnom režime tranzit Únie.

3.   Zoznam tovaru zahŕňa aj informácie stanovené v článku 50 ods. 1 písm. c) až g) a ods. 2

4.   Colný režim tranzit Únie sa považuje za skončený, keď majú príslušné colné orgány prístavu určenia k dispozícii zoznam tovaru zaslaný prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií a keď im je predložený tovar.

5.   Evidencia, ktorú vedie prepravná spoločnosť v súlade s článkom 29 ods. 1 písm. b), obsahuje prinajmenšom informácie uvedené v odsekoch 2 a 3.

Príslušné colné orgány v prístave určenia zasielajú v prípade potreby príslušným colným orgánom v prístave odoslania na overenie relevantné údaje zoznamov tovaru, ktoré im boli doručené prostredníctvom elektronického systému umožňujúceho výmenu informácií.

6.   Prepravná spoločnosť oznámi príslušnému colnému orgánu všetky priestupky a nezrovnalosti.

Príslušné colné orgány v prístave určenia informujú čo najskôr príslušné colné orgány v prístave odoslania a príslušný colný orgán, ktorý vydal povolenie, o všetkých priestupkoch a nezrovnalostiach.

KAPITOLA 7

TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIE

Článok 54

Výstup tovaru

Až do dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány umožniť, aby sa na výmenu a uchovávanie informácií týkajúcich sa výstupu tovaru z colného územia Únie používali iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

KAPITOLA 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 55

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dátumu zavedenia prvej fázy modernizácie systému týkajúceho sa záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru („systému ZINZ“) a systému Surveillance 2 uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa stĺpec 1a prílohy A k tomuto nariadeniu neuplatňuje a uplatňujú sa príslušné požiadavky na údaje uvedené v prílohách 2 až 5 k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/341 (*).

Odchylne od odseku 1 tohto článku až do dátumu zmodernizovania systému SHS uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa stĺpec 2 prílohy A k tomuto nariadeniu neuplatňuje a uplatňujú sa príslušné požiadavky na údaje uvedené v prílohách 6 až 7 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

4.   Odchylne od odseku 2 tohto článku na systémy IT uvedené v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341 sa až do príslušných dátumov zavedenia alebo modernizácie príslušných systémov IT uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ neuplatňujú spoločné požiadavky na údaje stanovené v prílohe B k tomto nariadeniu.

V prípade systémov IT uvedených v prílohe 1 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341 až do príslušných dátumov zavedenia alebo modernizácie príslušných systémov IT uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ výmena a uchovávanie informácií požadovaných v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu podliehajú požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341.

Keď požiadavky na údaje pre výmenu a uchovávanie informácií požadovaných v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu nie sú stanovené v prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EU) 2016/341, členské štáty zabezpečia také príslušné požiadavky na údaje, aby zaručovali, že ustanovenia, ktorými sa upravujú tieto colné vyhlásenia, oznámenia a dôkazy colného statusu, sa môžu uplatňovať.

5.   Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány rozhodnúť, že sa majú uplatňovať vhodné alternatívne požiadavky na údaje k požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe A k tomto nariadeniu, pokiaľ ide o tieto žiadosti a povolenia:

a)

žiadosti a povolenia týkajúce sa zjednodušeného určovania súm, ktoré tvoria časť colnej hodnoty tovaru;

b)

žiadosti a povolenia týkajúce sa celkových záruk;

c)

žiadosti o odklad platby a povolenia na odklad platby;

d)

žiadosti o prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie a povolenia na prevádzkovanie priestorov na dočasné uskladnenie podľa článku 148 kódexu;

e)

žiadosti a povolenia týkajúce sa pravidelnej námornej dopravy;

f)

žiadosti a povolenia týkajúce sa schváleného vystaviteľa;

g)

žiadosti o status osoby oprávnenej na váženie banánov a povolenia statusu osoby oprávnenej na váženie banánov;

h)

žiadosti o samovymeriavanie a povolenia na samovymeriavanie;

i)

žiadosti o status schváleného príjemcu pre operácie TIR a povolenia statusu schváleného príjemcu pre operácie TIR;

j)

žiadosti o status schváleného odosielateľa pre tranzit Únie a povolenia statusu schváleného odosielateľa pre tranzit Únie;

k)

žiadosti o status schváleného príjemcu pre tranzit Únie a povolenia statusu schváleného príjemcu pre tranzit Únie;

l)

žiadosti o použitie colných uzáver osobitného typu a povolenia na použitie colných uzáver osobitného typu;

m)

žiadosti o použitie tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov a povolenia na použitie tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov;

n)

žiadosti o použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia a povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia.

6.   Keď členský štát rozhodne v súlade s odsekom 5, že sa majú uplatňovať alternatívne požiadavky na údaje, zabezpečí, aby tieto alternatívne požiadavky na údaje umožňovali členskému štátu overiť, či sú splnené podmienky na udelenie príslušného povolenia, a aby zahŕňali aspoň tieto požiadavky:

a)

identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia (údajový prvok 3/2 Identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia alebo, ak chýba, platné číslo EORI žiadateľa, údajový prvok 3/1 Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia);

b)

druh žiadosti alebo povolenia (údajový prvok 1/1 Typ kódu žiadosti/rozhodnutia);

c)

prípadne používanie povolenia v jednom alebo viacerých členských štátoch (údajový prvok 1/4 Geografická platnosť – Únia).

7.   Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov môžu colné orgány umožniť, aby sa namiesto požiadaviek na údaje stanovených v prílohe A k tomuto nariadeniu uplatňovali požiadavky na údaje pre žiadosti a povolenia stanovené v prílohe 12 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341, pokiaľ ide o tieto postupy:

a)

žiadosti o používanie zjednodušeného vyhlásenia a povolenia na používanie zjednodušeného vyhlásenia;

b)

žiadosti o centralizované colné konanie a povolenia na centralizované colné konanie;

c)

žiadosti o zapísanie údajov do evidencie deklaranta a povolenia na zapísanie údajov do evidencie deklaranta;

d)

žiadosti o použitie aktívneho zušľachťovacieho styku a povolenia na použitie aktívneho zušľachťovacieho styku;

e)

žiadosti o použitie pasívneho zušľachťovacieho styku a povolenia na použitie pasívneho zušľachťovacieho styku;

f)

žiadosti o použitie konečného použitia a povolenia na použitie konečného použitia;

g)

žiadosti o použitie dočasného použitia a povolenia na použitie dočasného použitia;

h)

žiadosti o prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladňovanie a povolenia na prevádzkovanie skladovacích priestorov na colné uskladňovanie;

8.   Bez ohľadu na odsek 7 až do dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu (AES) podľa CKÚ alebo zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu, keď sa žiadosť o povolenie zakladá na colnom vyhlásení v súlade s článkom 163 ods. 1 tohto nariadenia, dané colné vyhlásenie obsahuje aj tieto údaje:

a)

požiadavky na údaje spoločné pre všetky režimy:

povahu spracovania, zušľachtenia alebo použitia tovaru,

technický opis tovaru a/alebo spracovaných výrobkov a spôsob jeho/ich identifikácie,

odhadovanú lehotu na ukončenie colného režimu,

navrhovaný colný úrad ukončenia (nie pre konečné použitie) a

miesto spracovania, zušľachtenia alebo použitia.

b)

Osobitné požiadavky na údaje pre aktívny zušľachťovací styk:

kódy hospodárskych podmienok podľa dodatku k prílohe 12 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341,

odhadovaná výťažnosť alebo metóda, ktorou sa má táto výťažnosť určiť, a

či by sa mal výpočet sumy dovozného cla vykonať v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu (uviesť ‚áno‘ alebo ‚nie‘).

(*)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 o 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú prevádzkyschopné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).“"

2.

V článku 3 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Odchylne od prvého odseku až do dátumu zmodernizovania systému EORI stanoveného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa spoločné požiadavky na údaje stanovené v prílohe 12-01 neuplatňujú.

Až do dátumu zmodernizovania systému EORI členské štáty zhromažďujú a uchovávajú tieto údaje, ako sa stanovujú v dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341, ktoré predstavujú záznam EORI:

a)

údaje uvedené v bodoch 1 až 4 dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341,

b)

ak ich vyžadujú vnútroštátne systémy, údaje uvedené v bodoch 5 až 12 dodatku E k prílohe 9 k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/341.

Členské štáty pravidelne nahrávajú údaje zhromaždené v súlade s tretím odsekom tohto článku do systému EORI.

Odchylne od druhého a tretieho odseku tohto článku je pre členské štáty zhromažďovanie údajového prvku uvedeného v hlave I kapitole 3 bode 4 prílohy 12-01 voliteľné. Ak členské štáty tento prvok zhromažďujú, nahrá sa do systému EORI čo najskôr po zmodernizovaní uvedeného systému.“

3.

V článku 104 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   Až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa odsek 2 tohto článku neuplatňuje a v prípade tovaru v poštových zásielkach sa upúšťa od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe;

4.   Až do dátumu zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa upúšťa od povinnosti podávať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v prípade tovaru v poštových zásielkach, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR za predpokladu, že colné orgány súhlasia s tým, že so súhlasom hospodárskeho subjektu vykonajú analýzu rizík na základe informácií obsiahnutých v systéme, ktorý používa tento hospodársky subjekt, alebo informácií, ktoré tento systém poskytne.“

4.

V článku 106 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku až do dátumu zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva v týchto lehotách:

a)

v prípade letov s dĺžkou trvania menej ako štyri hodiny najneskôr čase skutočného odletu lietadla a

b)

v prípade letov s dĺžkou trvania štyri hodiny alebo viac najneskôr štyri hodiny pred príletom lietadla na prvé letisko na colnom území Únie.“

5.

V článku 112 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.“

6.

V článku 113 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Odseky 1 až 3 tohto článku sa neuplatňujú až do dátumov zmodernizovania systému kontroly pri dovoze uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.“

7.

Vkladá sa tento článok 122a:

„Článok 122a

Informačný a komunikačný systém RSS

(Článok 155 ods. 2 kódexu)

1.   Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ Komisia a colné orgány členských štátov pomocou elektronického informačného a komunikačného systému pre pravidelnú námornú dopravu uchovávajú tieto informácie a majú prístup k týmto informáciám:

a)

údaje o žiadostiach;

b)

povolenia pravidelnej námornej dopravy a v prípade potreby ich zmenu alebo zrušenie;

c)

názvy prístavov zastavenia a názvy plavidiel pridelených na túto dopravu;

d)

všetky ostatné príslušné informácie.

2.   Colné orgány členského štátu, ktorým bola žiadosť predložená, zašlú oznámenie colným orgánom ostatných členských štátov, ktorých sa námorná doprava týka, prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.

3.   Ak colné orgány, ktorým bolo zaslané oznámenie, zamietnu žiadosť, oznámi sa to prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.

4.   Elektronický informačný a komunikačný systém pravidelnej námornej dopravy uvedený v odseku 1 sa používa na uchovávanie povolení a na oznamovanie colným orgánom členských štátov, ktorých sa pravidelná námorná doprava týka, že sa povolenie vydalo.

5.   Keď povolenie zruší colný orgán, ktorému bola žiadosť predložená, alebo sa zruší na žiadosť prepravnej spoločnosti, uvedený colný orgán upovedomí o zrušení colné orgány členských štátov, ktorých sa námorná doprava týka, prostredníctvom elektronického informačného a komunikačného systému pravidelnej námornej dopravy podľa odseku 1.“

8.

V článku 124 sa dopĺňa tento odsek:

„Prvý odsek tohto článku sa neuplatňuje až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (Proof of Union Status – PoUS) podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ.“

9.

Vkladá sa tento článok 124a:

„Článok 124a

Dôkaz colného statusu tovaru Únie prostredníctvom dokladu „T2L“ alebo ‚T2LF‘

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Až do zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ a keď sa používa doklad ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ v papierovej podobe, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

Dotknutá osoba uvedie ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ v pravom pododseku kolónky 1 tlačiva a ‚T2Lbis‘ alebo ‚T2LFbis‘ v pravom pododseku kolónky 1 každého použitého doplnkového tlačiva.

b)

Colné orgány môžu povoliť všetkým osobám, aby používali ložné listy, ktoré nezodpovedajú všetkým požiadavkám, ak tieto osoby:

sú usadené v Únii,

pravidelne vydávajú dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo ktorých colné orgány vedia, že dokážu splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov,

nedopustili sa žiadnych závažných ani opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom.

c)

Povolenie uvedené v písmene b) sa udelí len v prípade, keď:

sú colné orgány schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby a

dotknutá osoba vedie evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly.

d)

Dokument ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ sa vyhotoví v jednom origináli.

e)

V prípade potvrdenia colným orgánom obsahuje tieto prvky, ktoré sa podľa možnosti uvádzajú v kolónke ‚C. Colný úrad odoslania‘:

v prípade dokladov ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu, dátum potvrdenia a buď evidenčné číslo alebo číslo vyhlásenia o odoslaní tam, kde sa vyžaduje,

v prípade doplnkových tlačív alebo ložných listov číslo uvedené na doklade ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘, ktoré sa zaznamená prostredníctvom odtlačku pečiatky obsahujúceho názov príslušného colného úradu alebo ručne, ak sa zaznamená ručne, doplní sa odtlačkom úradnej pečiatky uvedeného úradu.

Doklady sa vrátia dotknutej osobe.“

10.

V článku 126 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ v prípade potvrdenia colnými orgánmi toto potvrdenie zahŕňa názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis úradníka uvedeného úradu, dátum potvrdenia a buď evidenčné číslo alebo číslo vyhlásenia o odoslaní tam, kde sa také vyhlásenie vyžaduje.“

11.

Vkladá sa tento článok 126a:

„Článok 126a

Dôkaz colného statusu tovaru Únie predložením zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ zoznam tovaru prepravnej spoločnosti zahŕňa aspoň tieto informácie:

a)

názov a celú adresu prepravnej spoločnosti;

b)

názov plavidla;

c)

miesto a dátum nakládky;

d)

miesto vykládky.

Zoznam tovaru ďalej pre každú zásielku obsahuje:

e)

odkaz na nákladný list alebo iný obchodný doklad;

f)

počet, opis, značky a registračné čísla nákladových kusov;

g)

obvyklý obchodný opis tovaru dostatočne podrobný na to, aby umožňoval jeho identifikáciu;

h)

hrubú hmotnosť v kilogramoch;

i)

v prípade potreby identifikačné čísla kontajnerov; a

j)

tieto záznamy označujúce status tovaru:

písmeno ‚C‘ (rovnocenné označeniu ‚T2L‘) pre tovar, pri ktorom sa dá preukázať colný status tovaru Únie,

písmeno ‚F‘ (rovnocenné označeniu ‚T2LF‘) pre tovar, pri ktorom sa dá preukázať colný status tovaru Únie a ktorý je odosielaný do časti colného územia Únie alebo má pôvod v časti colného územia Únie, kde sa neuplatňujú ustanovenia smernice 2006/112/ES,

písmeno ‚N‘ pre všetok ostatný tovar.

2.   V prípade potvrdenia colným orgánom zoznam tovaru prepravnej spoločnosti zahŕňa názov a odtlačok pečiatky príslušného colného úradu, podpis colného úradníka tohto úradu a dátum potvrdenia.“

12.

Článok 128 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„Uľahčenie vydávania dôkazných prostriedkov zo strany schváleného vystaviteľa“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány ktoréhokoľvek členského štátu povoliť každej osobe usadenej na colnom území Únie, ktorá žiada o povolenie preukázať colný status tovaru Únie prostredníctvom faktúry alebo prepravného dokladu v súvislosti s tovarom s colným statusom tovaru Únie, ktorého hodnota nepresahuje 15 000 EUR, dokladu „T2L“ alebo „T2LF“ alebo zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti, používať takéto doklady bez toho, aby ich predkladala príslušnému colnému úradu na potvrdenie.“

c)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„3.   Príslušný colný úrad vydáva povolenie uvedené v odsekoch 1 a 2 na žiadosť dotknutej osoby.

4.   Povolenie uvedené v odseku 2 sa udelí len v prípade, keď:

a)

sa dotknutá osoba nedopustila žiadnych závažných ani opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom;

b)

príslušné colné orgány sú schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby;

c)

dotknutá osoba vedie evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly, a

d)

dotknutá osoba pravidelne vydáva dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo jej príslušné colné orgány vedia, že dokáže splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov.

5.   Keď bol dotknutej osobe udelený status schváleného hospodárskeho subjektu v súlade s článkom 38 kódexu, podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) až c) tohto článku sa považujú za splnené.“

13.

Vkladajú sa tieto články 129a až 129d:

„Článok 129a

Formality pri vydávaní dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘, faktúry alebo prepravného dokladu zo strany schváleného vystaviteľa

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ schválený vystaviteľ vyhotoví kópiu každého vydaného dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘. Colné orgány bližšie určia podmienky, za ktorých sa táto kópia predkladá na účely kontroly a uchováva najmenej tri roky.

2.   V povolení uvedenom v článku 128 ods. 2 sa uvádza najmä:

a)

colný úrad, ktorému bola postúpená zodpovednosť za predbežnú autentifikáciu tlačív ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ používaných na vyhotovenie príslušných dokladov na účely článku 129 ods. 1 písm. a);

b)

spôsob, akým schválený vystaviteľ preukazuje, že tlačivá boli riadne použité;

c)

vylúčené kategórie alebo prepravy tovaru;

d)

v akej lehote a akým spôsobom schválený vystaviteľ podáva oznámenie príslušnému colnému úradu, aby mu tak umožnil vykonať akúkoľvek nevyhnutnú kontrolu pred odoslaním tovaru;

e)

že predná strana príslušných obchodných dokladov alebo kolónka ‚C. Colný úrad odoslania‘ na prednej strane tlačív používaných na účely zostavenia dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ a prípadne doplnkové tlačivá sú vopred opatrené odtlačkom pečiatky colného úradu uvedeného v odseku 2 písm. a) a podpísané úradníkom uvedeného úradu, alebo

i)

vopred opatrené odtlačkom pečiatky colného úradu uvedeného v odseku 2 písm. a) a podpísané colným úradníkom uvedeného úradu; alebo

ii)

opatrené odtlačkom osobitnej pečiatky schváleného vystaviteľa. Odtlačok pečiatky môže byť na tlačivách predtlačený, ak je tlačou poverená tlačiareň schválená na tento účel. V kolónkach 1 a 2 a 4 až 6 osobitnej pečiatky sa majú vyplniť tieto informácie:

štátny znak alebo iné úradné symboly alebo písmená určujúce krajinu,

príslušný colný úrad,

dátum,

schválený vystaviteľ a

číslo povolenia.

f)

Schválený vystaviteľ vyplní a podpíše tlačivo najneskôr pri odosielaní tovaru. Zároveň zaznamená do kolónky ‚D. Kontrola colným úradom odoslania‘ dokladu ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo na jasne identifikovateľnom mieste používaného obchodného dokladu názov príslušného colného úradu, dátum vyplnenia dokladu a jeden z týchto záznamov:

Expedidor autorizado,

Godkendt afsender,

Zugelassener Versender,

Εγκεκριμένος αποστολέας,

Authorised consignor,

Expéditeur agréé,

Speditore autorizzato,

Toegelaten afzender,

Expedidor autorizado,

Hyväksytty lähettäjä,

Godkänd avsändare,

Schválený odesílatel,

Volitatud kaubasaatja,

Atzītais nosūtītājs,

Įgaliotas siuntėjas,

Engedélyezett feladó,

Awtorizzat li jibgħat,

Upoważniony nadawca,

Pooblaščeni pošiljatelj,

Schválený odosielateľ,

Одобрен изпращач,

Expeditor agreat,

Ovlašteni pošiljatelj.

Článok 129b

Uľahčenia pre schváleného vystaviteľa

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môže byť schválenému vystaviteľovi povolené nepodpisovať doklady ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo používané obchodné doklady opatrené odtlačkom osobitnej pečiatky uvedenej v článku 129a ods. 2 písm. e) bodu ii), ktoré sú vyhotovené v systéme elektronického alebo automatického spracovania údajov. Na takéto povolenie sa vzťahuje podmienka, že schválený vystaviteľ vopred poskytol uvedeným orgánom písomný záväzok, v ktorom uznáva svoju zodpovednosť za právne dôsledky vyplývajúce zo všetkých vydaných dokladov ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo obchodných dokladov s odtlačkom osobitnej pečiatky.

2.   V dokladoch ‚T2L‘ alebo ‚T2LF‘ alebo obchodných dokladoch vyhotovených v súlade s odsekom 1 sa na mieste podpisu schváleného vystaviteľa uvádza jeden z týchto záznamov:

Dispensa de firma,

Fritaget for underskrift,

Freistellung von der Unterschriftsleistung,

Δεν απαιτείται υπογραφή,

Signature waived,

Dispense de signature,

Dispensa dalla firma,

Van ondertekening vrijgesteld,

Dispensada a assinatura,

Vapautettu allekirjoituksesta,

Befriad från underskrift,

Podpis se nevyžaduje,

Allkirjanõudest loobutud,

Derīgs bez paraksta,

Leista nepasirašyti,

Aláírás alól mentesítve,

Firma mhux meħtieġa,

Zwolniony ze składania podpisu,

Opustitev podpisa,

Oslobodenie od podpisu,

Освободен от подпис,

Dispensă de semnătură,

Oslobođeno potpisa.

Článok 129c

Povolenie na vyhotovenie zoznamu tovaru prepravnej spoločnosti po odoslaní

(Článok 153 ods. 2 kódexu)

Až do dátumu zavedenia systému dôkazu o statuse Únie (PoUS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ môžu colné orgány členských štátov povoliť prepravným spoločnostiam, aby zoznam tovaru prepravnej spoločnosti uvedený v článku 199 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, ktorý slúži na preukázanie colného statusu tovaru Únie, nevyhotovovali skôr než najneskôr deň po odchode plavidla a v každom prípade pred príchodom plavidla do prístavu určenia.

Článok 129d

Podmienky na získanie povolenia vyhotoviť zoznam tovaru prepravnej spoločnosti po odoslaní

(Článok 153 ods. 2 kódexu)

1.   Až do dátumu zavedenia systému CKÚ pre rozhodnutia colných orgánov uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa povolenie nevyhotovovať zoznam tovaru prepravnej spoločnosti, ktorý slúži na preukázanie colného statusu tovaru Únie, skôr než najneskôr deň po odchode plavidla a v každom prípade pred príchodom plavidla do prístavu určenia udeľuje len medzinárodným prepravným spoločnostiam, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú usadené v Únii;

b)

pravidelne vydávajú dôkaz colného statusu tovaru Únie, alebo ich colné orgány vedia, že dokážu splniť právne povinnosti na používanie uvedených dôkazov;

c)

nedopustili sa žiadnych závažných ani opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom;

d)

na prenos informácií medzi prístavmi odoslania a určenia na colnom území Únie používajú systémy elektronickej výmeny údajov;

e)

prevádzkujú významný počet plavieb medzi členskými štátmi na schválených trasách.

2.   Povolenia uvedené v odseku 1 sa udeľujú len v prípade, že:

a)

sú colné orgány schopné vykonávať dohľad nad daným režimom a vykonávať kontroly bez toho, aby museli vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby a

b)

dotknuté osoby vedú evidenciu, ktorá umožňuje colným orgánom vykonávať účinné kontroly.

3.   Ak je dotknutá osoba držiteľom povolenia schváleného hospodárskeho subjektu podľa článku 38 ods. 2 písm. a) kódexu, požiadavky stanovené v odseku 1 písm. c) a v odseku 2 písm. b) tohto článku sa považujú za splnené.

4.   Po doručení žiadosti informujú colné orgány členského štátu, v ktorom je prepravná spoločnosť usadená, o tejto žiadosti ostatné členské štáty, na príslušných územiach ktorých sa nachádzajú prístavy odoslania a plánovaného určenia.

Ak do 60 dní odo dňa oznámenia nedostanú colné orgány žiadnu námietku, povolia používanie zjednodušeného postupu opísaného v článku 129c.

Toto povolenie je platné vo všetkých príslušných členských štátoch a uplatňuje sa len na prepravné operácie medzi prístavmi, na ktoré sa vzťahuje.

5.   Zjednodušený postup sa vykonáva takto:

a)

zoznam tovaru pre prístav odoslania sa prenáša systémom elektronickej výmeny údajov do prístavu určenia;

b)

prepravná spoločnosť uvádza v zozname tovaru informácie uvedené v článku 126a;

c)

zoznam tovaru prenesený systémom elektronickej výmeny údajov (výpis zoznamu tovaru) sa predkladá colným orgánom v prístave odoslania najneskôr v pracovný deň nasledujúci po odchode plavidla a v každom prípade predtým, ako plavidlo pripláva do prístavu určenia. Colné orgány môžu požadovať, aby sa predložil vytlačený výpis zoznamu tovaru, pokiaľ nemajú prístup k informačnému systému schválenému colnými orgánmi, ktorý obsahuje výpis zoznamu tovaru,

d)

výpis zoznamu tovaru sa predkladá colným orgánom v prístave určenia. Colné orgány môžu požadovať vytlačený výpis zoznamu tovaru, pokiaľ nemajú prístup k informačnému systému schválenému colnými orgánmi, ktorý obsahuje výpis zoznamu tovaru.

6.   Vykonajú sa tieto oznámenia:

a)

prepravná spoločnosť informuje colné orgány o všetkých priestupkoch a nezrovnalostiach;

b)

colné orgány v prístave určenia informujú čo najskôr colné orgány v prístave odoslania a orgán, ktorý vydal povolenie, o všetkých priestupkoch a nezrovnalostiach.“

14.

V článku 138 sa dopĺňajú tieto ustanovenia:

„Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu sa pre členský štát, v ktorom sa tovar považuje za deklarovaný, ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

písmeno f) prvého odseku sa uplatňuje len v prípade, keď predmetný tovar využíva aj oslobodenie od iných poplatkov, a

b)

tovar, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, sa považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu v súlade s článkom 141.“

15.

V článku 141 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Až do dátumov zmodernizovania vnútroštátnych systémov dovozu sa pre členský štát, v ktorom sa tovar považuje za deklarovaný, ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, sa tovar, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu jeho predložením colnému orgánu podľa článku 139 kódexu za predpokladu, že colné orgány prijmú požadované údaje.“

16.

V článku 144 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Až do dátumov zmodernizovania príslušných vnútroštátnych systémov dovozu ako sa uvádzajú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, potrebných na predkladanie oznámení o predložení, colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu tovaru v poštových zásielkach podľa prvého odseku sa považuje za podané a prijaté úkonom jeho predloženia colnému orgánu za predpokladu, že k tomuto tovaru je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 alebo obe.

V prípadoch uvedených v článku 141 ods. 2 prvom pododseku a článku 141 ods. 3 sa príjemca považuje za deklaranta a prípadne za dlžníka. V prípadoch uvedených v článku 141 ods. 2 druhom pododseku a článku 141 ods. 4 sa odosielateľ považuje za deklaranta a prípadne za dlžníka. Colné orgány môžu stanoviť, že za deklaranta a prípadne za dlžníka sa považujú poštoví prevádzkovatelia.“

17.

V článku 146 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Až do príslušných dátumov zavedenia automatizovaného systému vývozu a zmodernizovania príslušných vnútroštátnych systémov dovozu uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ a bez toho, aby bol dotknutý článok 105 ods. 1 kódexu, môžu colné orgány povoliť iné lehoty ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 3 tohto článku.“

18.

V článku 181 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Až do dátumov zavedenia systému Informačné listy (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa odchylne od odseku 1 tohto článku môžu používať iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.“

19.

V článku 184 sa dopĺňa tento odsek:

„Až do dátumov zavedenia zmodernizovaného nového automatizovaného tranzitného systému (NCTS) uvedeného v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ sa MRN tranzitného vyhlásenia podáva colným orgánom prostriedkami uvedenými v prvom odseku písm. b) a c).“

Článok 56

Dátumy modernizácie alebo zavedenia príslušných elektronických systémov

1.   Komisia uverejní na svojej webovej lokalite podrobný prehľad dátumov modernizácie alebo zavedenia elektronických systémov uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ. Komisia zabezpečí, aby bol tento prehľad aktuálny.

2.   Členské štáty Komisiu čo najskôr podrobne informujú o svojich vnútroštátnych plánoch v súvislosti s časovým rozpätím zavádzania systémov, ktoré sú uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ, a v žiadnom prípade nie neskôr ako šesť mesiacov pred plánovaným dátumom zavedenia daného systému IT. Členské štáty priebežne Komisii poskytujú aktuálne informácie o svojich vnútroštátnych plánoch v tejto súvislosti.

Článok 57

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 134, 7.5.2014, s. 46).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(6)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).


PRÍLOHA 1

LEGENDA TABUĽKY

Záhlavia stĺpcov

Príloha B – stĺpce tabuľky

Colné vyhlásenia/oznámenia/dôkaz colného statusu tovaru Únie

Systémy IT podľa prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/255/EÚ

Prechodné požiadavky na údaje stanovené v tomto delegovanom nariadení

A1

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

automatizovaný systém vývozu (AES)

Príloha 9 – Dodatok A

A2

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – expresné zásielky

automatizovaný systém vývozu (AES)

Príloha 9 – Dodatok A

A3

Oznámenie o spätnom vývoze

automatizovaný systém vývozu (AES)

B1

Vývozné colné vyhlásenie a vyhlásenie o spätnom vývoze

automatizovaný systém vývozu (AES)

Príloha 9 – Dodatok C1

B2

Osobitný colný režim – zušľachťovanie – colné vyhlásenie na účely pasívneho zušľachťovacieho styku

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

B3

Colné vyhlásenie na účely colného uskladnenia tovaru Únie

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

B4

Colné vyhlásenie na účely odoslania tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami

vnútroštátne systémy

C1

Zjednodušené vývozné colné vyhlásenie

automatizovaný systém vývozu (AES)

Príloha 9 – Dodatok A

C2

Predloženie tovaru colným orgánom v prípade zápisu do evidencie deklaranta alebo v kontexte colných vyhlásení podaných pred predložením vyvážaného tovaru

vnútroštátne systémy (vývoz)

D1

Osobitný colný režim – tranzitné vyhlásenie

aktualizovaný NCTS

Príloha 9 – Dodatok C1 a dodatok C2

D2

Osobitný colný režim – tranzitné vyhlásenie so zníženými požiadavkami na údaje – (železničná, letecká a námorná doprava)

aktualizovaný NCTS

D3

Osobitný colný režim – tranzit – použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia – (letecká a námorná doprava)

vnútroštátne systémy

E1

Dôkaz colného statusu tovaru Únie (T2L/T2LF)

PoUS

Príloha 9 – Dodatok C1

E2

Colný zoznam tovaru

PoUS a vnútroštátne systémy pre schválených vystaviteľov

F1a

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – námorná a vnútrozemská vodná doprava – úplný súbor údajov

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

Príloha 9 – Dodatok A

F1b

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – námorná a vnútrozemská vodná doprava – neúplný súbor údajov podaný dopravcom

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F1c

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – námorná a vnútrozemská vodná doprava – neúplný súbor údajov podaný osobou podľa článku 127 ods. 6 kódexu a v súlade s článkom 112 ods. 1 prvým pododsekom

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F1d

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – námorná a vnútrozemská vodná doprava – neúplný súbor údajov podaný osobou podľa článku 127 ods. 6 kódexu a v súlade s článkom 112 ods. 1 druhým pododsekom

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F2a

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – letecká nákladná doprava (všeobecná) – úplný súbor údajov

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

Príloha 9 – Dodatok A

F2b

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – letecká nákladná doprava (všeobecná) – neúplný súbor údajov podaný dopravcom

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F2c

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – letecká nákladná doprava (všeobecná) – neúplný súbor údajov podaný osobou podľa článku 127 ods. 6 kódexu a v súlade s článkom 113 ods. 1

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F2d

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – letecká nákladná doprava (všeobecná) – minimálny súbor údajov, ktorý sa má podať pred nakládkou v súvislosti so situáciami vymedzenými v článku 106 ods. 1 druhom pododseku a v súlade s článkom 113 ods. 1

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F3a

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – expresné zásielky – úplný súbor údajov

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

Príloha 9 – Dodatok A

F3b

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – expresné zásielky – minimálny súbor údajov, ktorý sa má podať pred nakládkou v súvislosti so situáciami vymedzenými v článku 106 ods. 1 druhom pododseku

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F4a

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – poštové zásielky – úplný súbor údajov

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F4b

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – poštové zásielky – neúplný súbor údajov podaný dopravcom

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F4c

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – poštové zásielky – minimálny súbor údajov, ktorý sa má podať pred nakládkou v súvislosti so situáciami vymedzenými v článku 106 ods. 1 druhom pododseku (1) a v súlade s článkom 113 ods. 2

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F4d

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – poštové zásielky – neúplný súbor údajov vzťahujúci sa na schránky, ktorý sa má podať pred nakládkou v súvislosti so situáciami vymedzenými v článku 106 ods. 1 druhom pododseku a v súlade s článkom 113 ods. 2

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

F5

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – cestná a železničná doprava

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

Príloha 9 – Dodatok A

G1

Oznámenie o odklone

aktualizovaný systém kontroly pri dovoze (ICS2)

Príloha 9 – Dodatok A

G2

Oznámenie o príchode

vnútroštátne systémy (oznámenie o príchode) a ICS2

G3

Predloženie tovaru colným orgánom

vnútroštátne systémy (predloženie tovaru)

G4

Vyhlásenie na dočasné uskladnenie

vnútroštátne systémy (dočasné uskladnenie)

G5

Oznámenie o príchode v prípade prepravy tovaru v režime dočasné uskladnenie

vnútroštátne systémy (dočasné uskladnenie)

H1

Colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu a osobitný colný režim – osobitné použitie – colné vyhlásenie na konečné použitie

vnútroštátne systémy (dovoz)

Príloha 9 – Dodatok C1

Príloha DV1 (len s ohľadom na vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu)

H2

Osobitný colný režim – uskladnenie – colné vyhlásenie na účely colného uskladnenia

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

H3

Osobitný colný režim – osobitné použitie – colné vyhlásenie na dočasné použitie

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

H4

Osobitný colný režim – zušľachťovanie – colné vyhlásenie na účely aktívneho zušľachťovacieho styku

vnútroštátne systémy (osobitné režimy)

Príloha 9 – Dodatok C1

H5

Colné vyhlásenie na účely vstupu tovaru v rámci obchodu s osobitnými daňovými územiami

vnútroštátne systémy (dovoz)

H6

Colné vyhlásenia na účely prepustenia do voľného obehu v poštovej doprave

vnútroštátne systémy (dovoz)

I1

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie

vnútroštátne systémy (dovoz)

Príloha 9 – Dodatok A

I2

Predloženie tovaru colným orgánom v prípade zápisu do evidencie deklaranta alebo v kontexte colných vyhlásení podaných pred predložením tovaru pri dovoze

vnútroštátne systémy (dovoz)


(1)  Minimálny súbor údajov pred nakládkou zodpovedá údajom KN23.


PRÍLOHA 2

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA 3

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA 4

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA 5

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA 6

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

VYSVETLIVKY

1.   Žiadateľ:

Uveďte celý názov hospodárskeho subjektu podľa záznamu v systéme EORI.

2.   Právna forma žiadateľa:

Uveďte právnu formu uvedenú v zakladajúcej listine.

3.   Dátum založenia

Vyplňte – číslicami – deň, mesiac a rok založenia.

4.   Adresa založenia

Uveďte úplnú adresu miesta, kde bola Vaša spoločnosť založená, vrátane krajiny.

5.   Adresa hlavného miesta podnikania

Uveďte úplnú adresu miesta Vášho podnikania, kde sa vykonáva hlavná činnosť.

6.   Kontaktná osoba

Uveďte celé meno, telefónne číslo a číslo faxu a e-mailovú adresu kontaktnej osoby, ktorú ste určili v rámci Vašej spoločnosti na zabezpečenie kontaktu s colnými orgánmi pri skúmaní Vašej žiadosti.

7.   Poštová adresa:

Vyplňte len v prípade, že sa líši od adresy založenia.

8., 9. a 10.   Čísla DPH, obchodnej identifikácie a právnej registrácie:

Uveďte požadované čísla.

Identifikačné číslo(-a) obchodníka je/sú identifikačné číslo(-a) zaregistrované colným(-i) orgánom(-i).

Číslo právnej registrácie je registračné číslo pridelené spoločnosti orgánom, ktorý vedie obchodný register.

Ak sú tieto čísla zhodné, uveďte len identifikačné číslo pre DPH.

Ak žiadateľ nemá Identifikačné číslo obchodníka, pretože napr. toto číslo v jeho členskom štáte neexistuje, príslušnú kolónku nevypĺňajte.

11.   Požadovaný druh povolenia:

Označte krížikom príslušnú kolónku.

12.   Odvetvie hospodárskej činnosti:

Opíšte Vašu činnosť.

13.   Členské štáty výkonu činností súvisiacich s colným konaním:

Uveďte príslušný(-é) dvojmiestny(-)e alfabetický(-é) ISO kód(-y) krajiny.

14.   Informácie o prekročení hranice:

Uveďte názvy colných úradov, ktoré pravidelne používate na prekročenie hranice.

15.   Už udelené zjednodušené colné postupy alebo uľahčenia, osvedčenia uvedené v článku 28 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 a/alebo status oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa získaný v súlade s článkom 28 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447

V prípade, že Vám už boli udelené zjednodušené colné postupy, uveďte druh zjednodušenia, príslušný colný režim a číslo povolenia. Príslušný colný režim sa uvádza vo forme kódov použitých v druhom alebo treťom pododseku kolónky 1 jednotného colného dokladu.

V prípade, ak je žiadateľ držiteľom jedného alebo viacerých uvedených povolení/osvedčení, uveďte druh a číslo tohto povolenia/osvedčenia, resp. týchto povolení/osvedčení.

16., 17. a 18.   Úrady pre dokumentáciu/hlavnú účtovnú evidenciu:

Uveďte úplnú adresu príslušných úradov. Ak je ich adresa rovnaká, vyplňte len kolónku 16.

19.   Meno, dátum a podpis žiadateľa:

Podpis: podpisovateľ by mal uviesť svoju funkciu. Podpisovateľ by mal byť vždy osobou, ktorá zastupuje žiadateľa v celom rozsahu.

Meno: meno žiadateľa a pečiatka žiadateľa.

Počet príloh: žiadateľ uvedie tieto všeobecné informácie:

1.

prehľad hlavných vlastníkov/podielnikov s uvedením ich mien a adries a výšky ich podielu; prehľad členov predstavenstva; či sú vlastníci vedení v evidencii colných orgánov v súvislosti so správaním, ktorým porušili predpisy;

2.

osobu zodpovednú za colné záležitosti v spoločnosti žiadateľa;

3.

opis hospodárskej činnosti žiadateľa;

4.

údaje o umiestnení rôznych prevádzok žiadateľa a stručný opis činností vykonávaných v každej prevádzke; údaje o tom, či žiadateľ a každá prevádzka koná v rámci dodávateľského reťazca vo svojom mene a na svoj účet alebo či koná vo svojom mene a na účet inej osoby, alebo koná v mene a na účet inej osoby;

5.

údaje o tom, či sa tovar nakúpil od spoločností, ktoré sú pridruženými spoločnosťami žiadateľa a/alebo sa týmto spoločnostiam dodáva;

6.

opis vnútornej štruktúry organizácie žiadateľa; priložte, prosím, dokumentáciu (ak existuje) o funkciách/kompetenciách každého oddelenia a/alebo funkcie;

7.

celkový počet zamestnancov a počet zamestnancov v každom oddelení;

8.

mená hlavných riadiacich pracovníkov (výkonní riaditelia, vedúci oddelení, vedúci učtárne, vedúci colného oddelenia atď.); opis používaných postupov v prípade dočasnej alebo trvalej neprítomnosti príslušného zamestnanca;

9.

mená a funkcie zamestnancov v organizácii žiadateľa, ktorí sú znalcami konkrétne v oblasti colných vecí; hodnotenie úrovne vedomostí týchto osôb v súvislosti s využívaním informačných technológií v colných a obchodných procesoch a vo všeobecných obchodných veciach;

10.

súhlas alebo nesúhlas so zverejnením informácií v povolení AEO v zozname schválených hospodárskych subjektov uvedenom v článku 14x ods. 4


PRÍLOHA 7

Image

Text obrazu

VYSVETLIVKY

Číslo povolenia

Číslo povolenia vždy začína dvojmiestnym alfabetickým ISO kódom krajiny označujúcim členský štát, ktorý ho vydal, a za ním nasleduje jeden z variantov týchto písmen:

 

AEOC pre povolenie AEO – zjednodušené colné postupy,

 

AEOS pre povolenie AEO – bezpečnosť a ochrana,

 

AEOF pre povolenie AEO – zjednodušené colné postupy/bezpečnosť a ochrana.

Za uvedenými písmenami by malo nasledovať číslo vnútroštátneho povolenia.

1.   Držiteľ povolenia AEO

Uvedie sa celý názov držiteľa tak, ako je uvedený v kolónke 1 tlačiva žiadosti v prílohe 1C, ako aj identifikačné číslo(-a) pre DPH tak, ako je uvedené v kolónke 8 tlačiva žiadosti, prípadne identifikačné číslo(-a) obchodníka tak, ako je uvedené v kolónke 9 tlačiva žiadosti a právne registračné číslo tak, ako je uvedené v kolónke 10 tlačiva žiadosti.

2.   Vydávajúci orgán

Podpis, názov colnej správy členského štátu a pečiatka.

Názov colnej správy členského štátu sa môže uvádzať na regionálnej úrovni, ak sa to vyžaduje vzhľadom na organizačnú štruktúru colnej správy.

Označenie druhu povolenia

Označte krížikom príslušnú kolónku.

3.   Dátum nadobudnutia účinnosti povolenia

Uveďte deň, mesiac a rok v súlade s článkom 29 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446


PRÍLOHA 8

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA 9

 

Dodatok A

1.   Úvodné poznámky k tabuľkám

Poznámka 1.   Všeobecné informácie

1.1.

Predbežné colné vyhlásenie, ktoré sa musí podať v prípade tovaru, ktorý vstupuje na colné územie Únie alebo ho opúšťa, obsahuje informácie podrobne opísané v tabuľkách 1 až 5 pre každú situáciu alebo príslušný spôsob dopravy. Žiadosť o odklon, ktorú je potrebné podať, ak má aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie Únie najskôr prísť na colný úrad v členskom štáte, ktorý nebol uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, obsahuje informácie uvedené v tabuľke 6.

1.2.

Tabuľky 1 až 7 obsahujú všetky údajové prvky, ktoré sú potrebné pre príslušné režimy, colné vyhlásenia a žiadosti o odklon. Poskytuje sa v nich celkový prehľad požiadaviek, ktoré sú potrebné pre rôzne režimy, colné vyhlásenia a žiadosti o odklon.

1.3.

Záhlavia stĺpcov sú dostatočne zrozumiteľné a odkazuje sa nimi na tieto režimy a colné vyhlásenia.

1.4.

Písmeno „X“ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údajový prvok sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni tovarovej položky vyhlásenia. Písmeno „Y“ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni záhlavia vyhlásenia. Písmeno „Z“ v danej kolónke tabuliek znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na úrovni prepravy. Akákoľvek kombinácia písmen „X“, „Y“ a „Z“ znamená, že príslušný údaj sa požaduje v prípade režimu alebo colného vyhlásenia uvedeného v názve príslušného stĺpca na ktorejkoľvek príslušnej úrovni.

1.5.

Opisy a poznámky uvedené v oddiele 4 v súvislosti s predbežnými colnými vyhláseniami o vstupe a výstupe, zjednodušenými postupmi a žiadosťami o odklon sa uplatňujú na údajové prvky uvedené v tabuľkách 1 až 7.

Poznámka 2.   Colné vyhlásenie použité ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe

2.1.

Ak sa colné vyhlásenie uvedené v článku 162 kódexu použije ako predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu podľa dodatku C1 alebo dodatku C2 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe“ tabuliek 1 až 4.

Ak sa colné vyhlásenie podľa článku 166 kódexu použije ako predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu v tabuľke 7 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe“ tabuliek 1 až 4.

2.2.

Ak colné vyhlásenie uvedené v článku 162 kódexu predkladá schválený hospodársky subjekt (AEO) na základe článku 38 ods. 2 písm. b) kódexu a ak sa použije ako predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu podľa dodatku C1 alebo dodatku C2 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – AEO“ tabuľky 5.

Ak colné vyhlásenie podľa článku 166 kódexu predkladá schválený hospodársky subjekt (AEO) na základe článku 38 ods. 2 písm. b) kódexu a ak sa použije ako predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkom 130 ods. 1 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu v tabuľke 7 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – AEO“ tabuľky 5.

Poznámka 3.   Vývozné colné vyhlásenie

3.1.

Ak sa v súlade s článkom 236 ods. 3 písm. a) kódexu vyžaduje colné vyhlásenie podľa článku 162 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu podľa dodatku C1 alebo dodatku C2 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o výstupe“ tabuliek 1 a 2.

Ak sa v súlade s článkom 236 ods. 3 písm. a) kódexu vyžaduje colné vyhlásenie podľa článku 166 kódexu, musí toto vyhlásenie okrem údajov požadovaných v prípade osobitného postupu v tabuľke 7 obsahovať údaje stanovené v stĺpci „Predbežné colné vyhlásenie o výstupe“ tabuliek 1 a 2.

Poznámka 4.   Ďalšie osobitné okolnosti v súvislosti s predbežnými colnými vyhláseniami o výstupe a vstupe a osobitné druhy prepravy tovaru. Úvodné poznámky k tabuľkám 2 a 4

4.1.

Stĺpce „Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – expresné zásielky“ a „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – expresné zásielky“ v tabuľke 2 obsahujú požadované údaje, ktoré je potrebné colným orgánom poskytnúť elektronicky na účely analýzy rizík pred odchodom alebo príchodom expresných zásielok. Poštové služby si môžu vybrať elektronický spôsob poskytovania údajov uvedených v stĺpcoch tabuľky 2 colným orgánom na účely analýzy rizík pred odchodom alebo príchodom poštových zásielok.

4.2.

Na účely tejto prílohy je expresná zásielka jednotlivá položka prepravovaná prostredníctvom integrovanej služby zahŕňajúcej odoslanie/časovo ohraničené zhromažďovanie, prepravu, colné konanie a doručovanie balíkov, pričom sa sleduje miesto, kde sa tieto položky práve nachádzajú, a udržiava kontrola nad nimi počas celého priebehu poskytovania tejto služby.

4.5.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú informácie potrebné pre predbežné colné vyhlásenia o vstupe v kontexte cestnej a železničnej dopravy.

4.6.

Tabuľka 3 pre cestnú dopravu sa použije aj v prípade multimodálnej dopravy, ak sa v oddiele 4 neuvádza inak.

Poznámka 5.   Zjednodušené postupy

5.1.

Zjednodušené colné vyhlásenia uvedené v článku 166 kódexu obsahujú informácie uvedené v tabuľke 7.

5.2.

Skrátenou podobou určitých údajových prvkov stanovených pre zjednodušené postupy sa neobmedzujú ani neovplyvňujú požiadavky stanovené v dodatkoch C1 a D1, najmä v súvislosti s informáciami, ktoré sa majú uvádzať v dodatočných colných vyhláseniach.

2.   Požiadavky na údaje v predbežných colných vyhláseniach o vstupe a výstupe

2.1.   Situácia v leteckej, námornej, vnútrozemskej vodnej doprave a ďalších spôsoboch dopravy alebo v situáciách, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách 2 až 4 – Tabuľka 1

Meno

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

(pozri poznámku 3.1)

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

(pozri poznámku 2.1)

Počet položiek

Y

Y

Osobitné referenčné číslo zásielky

X/Y

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

X/Y

Odosielateľ

X/Y

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Y

Príjemca

X/Y

X/Y

Dopravca

 

Z

Strana, ktorej sa oznamuje príchod tovaru

 

X/Y

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu

 

Z

Referenčné číslo prepravy

 

Z

Kód prvého miesta príchodu

 

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

 

Z

Kódy krajiny(-ín) na trase

Y

Y

Spôsob dopravy na hranici

 

Z

Colný úrad výstupu

Y

 

Umiestnenie tovaru

Y

 

Miesto nakládky

 

X/Y

Kód miesta vykládky

 

X/Y

Opis tovaru

X

X

Druh nákladových kusov (kód)

X

X

Počet nákladových kusov

X

X

Prepravné označenia tovaru

X/Y

X/Y

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

X/Y

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

X

Kód tovaru

X

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

X

Číslo colnej uzávery

X/Y

X/Y

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

Y

Kód nasledujúceho(-ich) colného(-ých) úradu(-ov) vstupu

 

Z

2.2.   Expresné zásielky – Tabuľka 2

Meno

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – expresné zásielky

(pozri poznámky 3.1 a 4.1 až 4.3)

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – expresné zásielky

(pozri poznámky 2.1 a 4.1 až 4.3)

Osobitné referenčné číslo zásielky

 

 

Číslo prepravného dokladu

 

 

Odosielateľ

X/Y

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Y

Príjemca

X/Y

X/Y

Dopravca

 

Z

Referenčné číslo prepravy

 

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

 

Z

Kódy krajiny/krajín na trase

Y

Y

Spôsob dopravy na hranici

 

Z

Colný úrad výstupu

Y

 

Umiestnenie tovaru

Y

 

Miesto nakládky

 

Y

Kód miesta vykládky

 

X/Y

Opis tovaru

X

X

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

 

 

Číslo tovarovej položky

X

X

Kód tovaru

X

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

X

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

Y

Kód nasledujúceho(-ich) colného(-ých) úradu(-ov) vstupu

 

Z

2.3.   Cestná doprava – Informácie v predbežných colných vyhláseniach o vstupe – Tabuľka 3

Meno

Cestná doprava – Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

(pozri poznámku 2.1)

Počet položiek

Y

Osobitné referenčné číslo zásielky

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

Odosielateľ

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Príjemca

X/Y

Dopravca

Z

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu

Z

Kód prvého miesta príchodu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kódy krajín na trase

Y

Spôsob dopravy na hranici

Z

Miesto nakládky

X/Y

Kód miesta vykládky

X/Y

Opis tovaru

X

Kód druhu nákladových kusov

X

Počet nákladových kusov

X

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

Kód tovaru

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

Číslo colnej uzávery

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

2.4.   Železničná doprava – Informácie v predbežných colných vyhláseniach o vstupe – Tabuľka 4

Meno

Železničná doprava – Predbežné colné vyhlásenie o vstupe (pozri poznámku 2.1)

Počet položiek

Y

Osobitné referenčné číslo zásielky

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

Odosielateľ

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie o vstupe

Y

Príjemca

X/Y

Dopravca

Z

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Z

Referenčné číslo prepravy

Z

Kód prvého miesta príchodu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kódy krajín na trase

Y

Spôsob dopravy na hranici

Z

Miesto nakládky

X/Y

Kód miesta vykládky

X/Y

Opis tovaru

X

Kód druhu nákladových kusov

X

Počet nákladových kusov

X

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

Kód tovaru

X

Hrubá hmotnosť (kg)

X/Y

Kód spôsobu platby prepravného

X/Y

Kód OSN pre nebezpečný tovar

X

Číslo colnej uzávery

X/Y

Dátum colného vyhlásenia

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

2.5.   Schválené hospodárske subjekty – Znížené požiadavky na údaje v predbežných colných vyhláseniach o vstupe – Tabuľka 5

Meno

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

(pozri poznámku 2.2)

Osobitné referenčné číslo zásielky

X/Y

Číslo prepravného dokladu

X/Y

Odosielateľ

X/Y

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Y

Príjemca

X/Y

Dopravca

Z

Strana, ktorej sa má príchod tovaru oznámiť

X/Y

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Z

Referenčné číslo prepravy

Z

Kód prvého miesta príchodu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kódy krajiny/krajín na trase

Y

Spôsob dopravy na hranici

Z

Colný úrad výstupu

 

Miesto nakládky

X/Y

Opis tovaru

X

Počet nákladových kusov

X

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

Kód tovaru

X

Dátum colného vyhlásenia

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Y

Kód nasledujúceho(-ich) colného(-ých) úradu(-ov) vstupu

Z

2.6.   Požiadavky na údaje v žiadosti o odklon – Tabuľka 6

Meno

 

Spôsob dopravy na hranici

Z

Identifikácia dopravných prostriedkov prekračujúcich hranicu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kód krajiny deklarovaného prvého colného úradu vstupu

Z

Osoba žiadajúca o odklon

Z

MRN

X

Číslo tovarovej položky

X

Kód prvého miesta príchodu

Z

Kód skutočného prvého miesta príchodu

Z

3.   Požiadavky na zjednodušené colné vyhlásenie – Tabuľka 7

Meno

Zjednodušené vývozné colné vyhlásenie (pozri poznámku 3.1)

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie (pozri poznámku 2.1)

Colné vyhlásenie

Y

Y

Počet položiek

Y

Y

Osobitné referenčné číslo zásielky

X

X

Číslo prepravného dokladu

X/Y

X/Y

Odosielateľ/Vývozca

X/Y

 

Príjemca

 

X/Y

Deklarant/Zástupca

Y

Y

Kód statusu deklaranta/zástupcu

Y

Y

Kód meny

 

X

Colný úrad výstupu

Y

 

Opis tovaru

X

X

Druh nákladových kusov (kód)

X

X

Počet nákladových kusov

X

X

Prepravné označenia tovaru

X/Y

X/Y

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

 

X/Y

Číslo tovarovej položky

X

X

Kód tovaru

X

X

Hrubá hmotnosť (kg)

 

X

Colný režim

X

X

Vlastná hmotnosť (kg)

X

X

Cena položky

 

X

Referenčné číslo zápisu do evidencie deklaranta

X

X

Číslo povolenia

X

X

Osobitné záznamy

 

X

Dátum colného vyhlásenia

Y

Y

Podpis/Potvrdenie

Y

Y

4.   Vysvetlivky k údajovým prvkom

MRN

Žiadosť o odklon: Prepravné referenčné číslo (MRN) je alternatíva k týmto dvom údajovým prvkom:

identifikácia dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu,

dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území.

Colné vyhlásenie

Uveďte kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 1 JCD, prvý a druhý pododsek.

Počet položiek  (1)

Celkový počet položiek uvedených v colnom vyhlásení alebo v predbežnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 5 JCD]

Osobitné referenčné číslo zásielky

Osobitné číslo priradené tovaru, a to na vstup, dovoz, výstup a vývoz.

Použijú sa kódy WCO (ISO15459) alebo rovnocenné kódy.

Predbežné colné vyhlásenia: predstavuje alternatívu k číslu prepravného dokladu, ak toto číslo nie je k dispozícii.

Zjednodušené postupy: informáciu možno poskytnúť, ak je k dispozícii.

Tento údaj je odkazom na iné užitočné zdroje informácií.

[Odkaz: kolónka 7 JCD]

Číslo prepravného dokladu

Referenčné číslo prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. V prípade, že osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie o vstupe nie je dopravcom, je potrebné uviesť aj číslo prepravného dokladu dopravcu.

Zahŕňa kód druhu prepravného dokladu uvedený v dodatku D1, za ktorým nasleduje identifikačné číslo príslušného dokladu.

Tento údaj je alternatívou k osobitnému referenčnému číslu zásielky (UCR), ak toto číslo nie je k dispozícii. Je odkazom na iné užitočné zdroje informácií.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe pre lodné a letecké zásoby: číslo faktúry alebo ložného listu.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe pre cestnú dopravu: táto informácia sa uvedie v dostupnom rozsahu a môže obsahovať odkaz na karnet TIR aj na CMR.

Odosielateľ

Strana odosielajúca tovar určená stranou, ktorá si prepravu objednala, v zmluve o preprave.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: Táto informácia sa musí uviesť, ak ide o osobu inú, ako je osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie. Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI odosielateľa, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI odosielateľa nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa odosielateľa. Ak sú údaje potrebné pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe uvedené v colnom vyhlásení v súlade s článkom 263 ods. 3 písm. a) kódexu a s článkom 162 kódexu, táto informácia sa zhoduje s položkou „Odosielateľ/Vývozca“ uvedenou na danom colnom vyhlásení.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Uvedené číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii.

Štruktúra uvedeného čísla je takáto:

Políčko

Obsah

Typ políčka

Formát

Príklady

1

Identifikátor tretej krajiny (dvojmiestny alfabetický ISO kód krajiny)

alfabetické dvojmiestne

a2

US

JP

CH

2

Jedinečné identifikačné číslo v tretej krajine

alfanumerické do 15 znakov

An..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Príklady: „US1234567890ABCDE“ pre odosielateľa v USA (kód krajiny: US), ktorého jedinečné identifikačné číslo je 1234567890ABCDE. „JPAbCd9875F“ pre odosielateľa v Japonsku (kód krajiny: JP), ktorého jedinečné identifikačné číslo je AbCd9875F. „CHpt20130101aa“ pre odosielateľa vo Švajčiarsku (kód krajiny: CH), ktorého jedinečné identifikačné číslo je pt20130101aa.

Identifikátor tretej krajiny: alfabetické kódy Európskej únie používané pre krajiny a územia vychádzajú z platných dvojmiestnych alfabetických kódov ISO (a2), pokiaľ sú zlučiteľné s kódmi krajiny stanovenými v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (2).

Ak sa uvedie číslo EORI odosielateľa alebo jedinečné identifikačné číslo odosielateľa vydané v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: Tento údaj sa uvádza v podobe čísla EORI odosielateľa vždy, keď má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI odosielateľa nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa odosielateľa.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Uvedené číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii. Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ tejto vysvetlivky k údajovému prvku.

Ak sa uvedie číslo EORI odosielateľa alebo jedinečné identifikačné číslo odosielateľa vydané v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Odosielateľ/Vývozca

Strana, ktorá vyhotovuje alebo na účet ktorej sa vyhotovuje vývozné colné vyhlásenie a ktorá tovar vlastní alebo naň má podobné dispozičné právo v čase, keď je vyhlásenie prijaté.

Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak odosielateľ/vývozca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo na účely príslušného colného vyhlásenia.

[Odkaz: kolónka 2 JCD]

Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie

Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI osoby predkladajúcej predbežné colné vyhlásenie; jej meno a adresa sa neuvedú.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: jedna z osôb uvedených v článku 127 ods. 4 kódexu.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: strana vymedzená v článku 271 ods. 2 kódexu. Táto informácia sa neuvádza, ak sa na tovar vzťahuje colné vyhlásenie v súlade s článkom 263 ods. 1 kódexu.

Poznámka: Táto informácia je potrebná na identifikáciu osoby zodpovednej za predloženie colného vyhlásenia.

Osoba žiadajúca o odklon:

Žiadosť o odklon: osoba, ktorá žiada o odklon pri vstupe. Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI osoby žiadajúcej o odklon; jej meno a adresa sa neuvedú.

Príjemca:

Strana, ktorej sa tovar skutočne zasiela.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: V prípadoch podľa článku 215 ods. 2 tretieho pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, sa táto informácia poskytne v podobe celého mena a adresy príjemcu, pokiaľ je k dispozícii. Ak sa tovar prepravuje na základe obchodovateľného nákladného listu, t. j. ako „objednávka formou bianko rubopisu“, a príjemca je neznámy, údaje o ňom sa v kolónke 44 vo vývoznom vyhlásení nahradia týmto kódom:

Právny základ

Predmet

Kolónka

Kód

Dodatok A

Prípady, ktoré sa týkajú obchodovateľného nákladného listu t. j. „objednávky formou bianko rubopisu“ v prípade predbežných vyhlásení o výstupe, keď sú údaje o príjemcovi zásielky neznáme.

44

30600

Uvádza sa v podobe čísla EORI príjemcu, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI príjemcu nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa príjemcu.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Uvedené číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii. Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku s názvom „Odosielateľ“.

Ak sa uvedie číslo EORI príjemcu alebo jedinečné identifikačné číslo príjemcu vydané v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: Táto informácia sa musí uviesť, ak ide o inú osobu, než je osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie. Ak sa tovar prepravuje v rámci obchodovateľného nákladného listu, t. j. ako „objednávka formou bianko rubopisu“, a príjemca je neznámy, údaje o ňom sa nahradia kódom 10600:

Právny základ

Predmet

 

Kód

Dodatok A

Prípady, ktoré sa týkajú obchodovateľného nákladného listu, t. j. „objednávky formou bianko rubopisu“, v prípade predbežných vyhlásení o vstupe, keď sú údaje o príjemcovi zásielky neznáme.

 

10600

Ak je potrebné poskytnúť tento údaj, uvádza sa v podobe čísla EORI príjemcu, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI príjemcu nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa príjemcu.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Toto číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii. Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku s názvom „Odosielateľ“.

Ak sa uvedie číslo EORI príjemcu alebo jedinečné identifikačné číslo príjemcu vydané v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Deklarant/Zástupca

Vyžaduje sa, ak ním nie je odosielateľ/vývozca pri vývoze alebo príjemca pri dovoze.

Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI deklaranta/zástupcu.

[Odkaz: kolónka 14 JCD]

Kód statusu deklaranta/zástupcu

Kód, ktorý predstavuje deklaranta alebo status zástupcu. Použijú sa kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 14 JCD.

Dopravca

Táto informácia sa neuvádza, ak ide o identickú osobu s osobou, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe okrem prípadov, ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia. V tomto prípade sa tento údaj môže uviesť a bude mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku s názvom „Odosielateľ“.

Ak je táto osoba odlišná od osoby, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe, tento údaj sa uvádza v podobe celého mena a adresy prepravcu.

Uvádza sa v podobe čísla EORI dopravcu alebo jedinečného identifikačného čísla dopravcu vydaného v tretej krajine:

ak ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii

a/alebo

ak ide o námornú, vnútrozemskú vodnú alebo leteckú prepravu.

Uvádza sa v podobe čísla EORI dopravcu, ak je dopravca pripojený k colnému systému a praje si dostávať ktorékoľvek z oznámení stanovených v článku 185 ods. 3 alebo v článku 187 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

Ak sa uvedie číslo EORI dopravcu alebo jedinečné identifikačné číslo dopravcu v tretej krajine, jeho meno a adresa sa neuvedú.

Strana, ktorej sa oznamuje príchod tovaru

Strana, ktorej sa pri vstupe na colné územie oznamuje príchod tovaru. Túto informáciu je potrebné uviesť, ak je to uplatniteľné. Uvádza sa v podobe čísla EORI strany, ktorej sa oznamuje príchod tovaru, vždy, keď má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Ak číslo EORI strany, ktorej sa oznamuje príchod tovaru, nie je k dispozícii, uvedie sa celé meno a adresa tejto strany.

Ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, tieto informácie môžu mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Uvedené číslo sa môže použiť vždy, keď ho má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie k dispozícii. Štruktúra tohto čísla zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku s názvom „Odosielateľ“.

Ak sa uvedie číslo EORI strany, ktorej sa oznamuje príchod tovaru, alebo jej jedinečné identifikačné číslo vydané v tretej krajine, jej meno a adresa sa neuvedú.

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe: ak sa tovar prepravuje na základe obchodovateľného nákladného listu, t. j. ako „objednávka formou bianko rubopisu“, pričom sa príjemca neuvádza a uvádza sa kód 10600, vždy sa uvedie strana, ktorej sa oznamuje príchod tovaru.

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe: ak sa tovar prepravuje na základe obchodovateľného nákladného listu, t. j. ako „objednávka formou bianko rubopisu“, pričom sa príjemca neuvádza, v kolónke „príjemca“ sa namiesto údajov o príjemcovi vždy uvedú údaje o strane, ktorej sa oznamuje príchod tovaru. Ak vývozné vyhlásenie obsahuje údaje pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe, v kolónke 44 príslušného vývozného vyhlásenia sa uvedie kód 30600.

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu

Evidenčné číslo a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranicu colného územia Únie. Na účely evidenčného čísla sa použijú údaje vymedzené v dodatku C1 pre kolónku 18 JCD. V prípade námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy sa uvedie identifikačné číslo lode podľa IMO alebo jedinečné európske identifikačné číslo plavidla (ENI). V prípade leteckej dopravy nie je potrebné uviesť žiadny údaj.

Na účely štátu registrácie sa použijú kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 21 JCD, ak táto informácia už nie je obsiahnutá v evidenčnom čísle.

Železničná doprava: uvedie sa číslo vagóna.

Identifikácia dopravných prostriedkov prekračujúcich hranicu

Žiadosť o odklon: Táto informácia sa uvádza v podobe identifikačného čísla lode podľa IMO, kódu podľa ENI alebo čísla letu podľa IATA pre námornú, vnútrozemskú vodnú, resp. leteckú dopravu.

V prípade leteckej dopravy, ak prevádzkovateľ lietadla prepravuje tovar na základe dohody o spoločných letových kódoch s partnermi, použije sa spoločný letový kód partnerov.

Referenčné číslo prepravy  (3) (1)

Konkrétne údaje o ceste dopravného prostriedku, napríklad číslo plavby, číslo letu, číslo jazdy, ktoré sa majú poskytnúť, ak je to uplatniteľné.

V prípade leteckej dopravy, ak prevádzkovateľ lietadla prepravuje tovar na základe dohody o spoločných letových kódoch s partnermi, použije sa spoločný letový kód partnerov.

Železničná doprava: uvedie sa číslo vlaku. Tento údaj sa poskytne v prípade multimodálnej dopravy, ak je to uplatniteľné.

Kód prvého miesta príchodu

Označenie prvého miesta príchodu na colné územie. Konkrétne je to prístav v prípade námornej dopravy, letisko v prípade leteckej dopravy a miesto hraničného priechodu v prípade pozemnej dopravy.

Kód má mať túto štruktúru: OSN/LOCODE (an..5) + vnútroštátny kód (an..6).

Cestná a železničná doprava: kód má štruktúru stanovenú pre colné úrady v dodatku D1.

Žiadosť o odklon: musí sa uviesť kód deklarovaného colného úradu prvého vstupu.

Kód skutočného prvého miesta príchodu

Žiadosť o odklon: musí sa uviesť kód skutočného colného úradu prvého vstupu.

Kód krajiny deklarovaného prvého colného úradu vstupu

Žiadosť o odklon: použijú sa kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 2 JCD.

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Dátum a čas/plánovaný dátum a čas príchodu dopravného prostriedku na prvé letisko (v prípade leteckej dopravy), na prvý hraničný priechod (v prípade pozemnej dopravy) a do prvého prístavu (v prípade námornej dopravy) sa uvedie v podobe kódu n12 (SSRRMMDDHHMM – storočie, rok, mesiac, deň, hodiny, minúty). Uvedie sa miestny čas príchodu na prvé miesto.

Žiadosť o odklon: Túto informáciu stačí uviesť v podobe dátumu, použije sa kód n8 (SSRRMMDD).

Kódy krajiny(-ín) na trase

Označenie krajín v chronologickom poradí, cez ktoré sa tovar prepravuje medzi krajinou pôvodného odoslania a krajinou konečného určenia. To zahŕňa aj krajinu pôvodného odoslania a krajinu konečného určenia tovaru. Použijú sa kódy stanovené v dodatku D1 pre kolónku 2 JCD. Tieto informácie sa majú poskytovať v rozsahu, v akom sú známe.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky: uvedie sa len krajina konečného určenia tovaru.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe pre expresné zásielky — poštové zásielky: uvedie sa len krajina pôvodného odoslania tovaru.

Kód meny

Kód stanovený v dodatku D1 pre kolónku 22 JCD zodpovedajúci mene, v ktorej bola vyhotovená obchodná faktúra.

Táto informácia sa používa v spojení so „sumou za položku“, ak je to potrebné na výpočet dovozných ciel.

Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: v kolónkach 22 a 44 JCD]

Spôsob dopravy na hranici

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe: Spôsob dopravy zodpovedajúci aktívnemu dopravnému prostriedku, na/v ktorom má tovar vstúpiť na colné územie Únie. V prípade kombinovanej dopravy platia pravidlá stanovené vo vysvetlivke pre kolónku 21 v dodatku C1.

Ak sa letecký náklad prepravuje iným spôsobom dopravy než letecky, uvedie sa tento iný spôsob dopravy.

Použijú sa kódy 1, 2, 3, 4, 7, 8 alebo 9 stanovené v dodatku D1 pre kolónku 25 JCD.

[Odkaz: kolónka 25 JCD]

Colný úrad výstupu

Kód stanovený v dodatku D1 pre kolónku 29 JCD pre plánovaný colný úrad výstupu.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky:

tento prvok sa nemusí uviesť v prípade, ak ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajových prvkov uvedených obchodníkom.

Umiestnenie tovaru  (4)

Presné miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru.

[Odkaz: kolónka 30 JCD]

Miesto nakládky  (5)

Názov námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar naloží na dopravný prostriedok používaný na prepravu tohto tovaru, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky:

tento prvok sa nemusí uviesť v prípade, ak ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajových prvkov uvedených obchodníkom.

Cestná a železničná doprava: môže to byť miesto prevzatia tovaru podľa zmluvy o preprave alebo colný úrad odoslania pre prepravu TIR.

Miesto vykládky  (6)

Názov námorného prístavu, letiska, nákladného terminálu, železničnej stanice alebo iného miesta, kde sa tovar vyloží z dopravného prostriedku používaného na prepravu tohto tovaru, ako aj názov krajiny, v ktorej sa toto miesto nachádza.

Cestná a železničná doprava: ak takýto kód nie je k dispozícii, uvedie sa názov miesta s maximálnou možnou mierou presnosti.

Poznámka: Tento údaj poskytuje užitočnú informáciu na riadenie konania.

Opis tovaru

Predbežné colné vyhlásenia: opis voľnými slovami, ktorý je dostatočne presný, aby colné úrady mohli tovar identifikovať. Všeobecné výrazy (t. j. „konsolidovaná zásielka“, „bežný náklad“, alebo „časti“) nie sú prijateľné. Komisia uverejní zoznam takýchto všeobecných výrazov. Túto informáciu nie je potrebné poskytnúť, ak je uvedený kód tovaru.

Zjednodušené postupy: opis na účely sadzobných opatrení.

[Odkaz: kolónka 31 JCD]

Druh nákladových kusov (kód)

Kód stanovený v dodatku D1 pre kolónku 31 JCD pre plánovaný colný úrad výstupu.

Počet nákladových kusov

Počet jednotlivých položiek zabalených tak, že ich nemožno rozdeliť bez toho, aby sa najprv vybalili, alebo počet kusov, ak nie sú zabalené. Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak ide o voľne ložený tovar.

[Odkaz: kolónka 31 JCD]

Prepravné označenia

Voľný opis označení a čísel na dopravných jednotkách alebo nákladových kusoch.

Tieto informácie sa poskytnú len pri balenom tovare, ak je to uplatniteľné. Ak je tovar uložený v kontajneroch, prepravné označenia sa môžu nahradiť číslom kontajnera. Obchodník však môže uviesť aj prepravné označenia, ak sú dostupné. Jedinečné referenčné číslo zásielky (UCR) alebo referenčné údaje v prepravnom doklade, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu všetkých nákladových kusov v zásielke, môžu prepravné označenia nahradiť.

Poznámka: Tento prvok pomáha identifikovať zásielky.

[Odkaz: kolónka 31 JCD]

Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery

Označenia (písmená a/alebo čísla), pomocou ktorých sa identifikuje kontajner.

[Odkaz: kolónka 31 JCD]

Číslo tovarovej položky  (7)

Číslo položky vo vzťahu k celkovému počtu položiek uvedených v colnom vyhlásení, predbežnom colnom vyhlásení alebo žiadosti o odklon.

Žiadosť o odklon: ak sa poskytne MRN a žiadosť o odklon sa netýka všetkých tovarových položiek predbežného colného vyhlásenia o vstupe, osoba žiadajúca o odklon uvedie príslušné čísla položiek pridelené danému tovaru v pôvodnom predbežnom colnom vyhlásení o vstupe.

Udáva sa len v prípade viac ako jednej tovarovej položky.

Poznámka: Tento údaj, ktorý automaticky generujú počítačové systémy, pomáha identifikovať príslušnú tovarovú položku v colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 32 JCD]

Kód tovaru

Číselný kód zodpovedajúci predmetnej položke.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: prvé štyri číslice číselného znaku KN. Túto informáciu nie je potrebné poskytnúť, ak je uvedený opis tovaru.

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie: desaťmiestny kód TARIC. Obchodníci môžu v prípade potreby doplniť túto informáciu o ďalšie kódy TARIC. Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: prvé štyri číslice číselného znaku KN. Túto informáciu nie je potrebné poskytnúť, ak je uvedený opis tovaru.

Zjednodušené vývozné colné vyhlásenie: osemmiestny číselný znak KN. Obchodníci môžu v prípade potreby doplniť túto informáciu o ďalšie kódy TARIC. Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri vývoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 33 JCD]

Hrubá hmotnosť (kg)

Hmotnosť tovaru na účely colného vyhlásenia vrátane obalu, ale bez zariadenia dopravcu.

Ak je to možné, obchodník môže uviesť túto hmotnosť na úrovni položky colného vyhlásenia.

Zjednodušené dovozné colné vyhlásenie: táto informácia sa uvedie len vtedy, ak je to potrebné na výpočet dovozných ciel.

Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 35 JCD]

Colný režim

Kód colného režimu stanovený v dodatku D1 pre kolónku 37 JCD, prvý a druhý pododsek.

Členské štáty môžu upustiť od povinnosti uvádzať kódy podľa vymedzenia v dodatku D1 pre kolónku 37 druhý pododsek JCD v prípade zjednodušených colných vyhlásení pri dovoze a vývoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

Vlastná hmotnosť (kg)

Hmotnosť samotného tovaru bez akýchkoľvek obalov.

Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze a vývoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 38 JCD]

Suma za položku

Cena tovaru zodpovedajúca príslušnej položke colného vyhlásenia. Táto informácia sa používa v spojení s „kódom meny“, ak je to potrebné na výpočet dovozných ciel.

Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky pri zjednodušených colných vyhláseniach pri dovoze, ak im podmienky predpísané v povoleniach týkajúcich sa týchto zjednodušení umožňujú požadovať tento údajový prvok až v dodatočnom colnom vyhlásení.

[Odkaz: kolónka 42 JCD]

Referenčné číslo zápisu do evidencie deklaranta

Ide o referenčné číslo zápisu do evidencie v súvislosti s postupom opísaným v článku 182 kódexu. Členské štáty môžu upustiť od tejto požiadavky, ak sú zavedené iné vyhovujúce systémy sledovania zásielok.

Osobitné záznamy

Uveďte kód 10100, ak sa uplatňuje článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1147/2002 (8) (tovar dovážaný s osvedčeniami o letovej spôsobilosti).

[Odkaz: kolónka 44 JCD]

Číslo povolenia

Číslo povolenia pri zjednodušeniach. Členské štáty môžu od tejto požiadavky upustiť, ak sa ubezpečia, že ich počítačové systémy sú schopné túto informáciu jednoznačne odvodiť z iných prvkov colného vyhlásenia, napríklad z obchodného identifikačného čísla.

Kód OSN pre nebezpečný tovar

Identifikátor OSN pre nebezpečný tovar (United Nations Dangerous Goods Identifier, UNDG) je osobitné poradové číslo (4 číslice) prideľované v rámci OSN látkam a výrobkom uvedeným v zozname najčastejšie prepravovaného nebezpečného tovaru.

Tento údaj sa poskytne len vtedy, ak je to relevantné.

Číslo colnej uzávery  (9)

Identifikačné čísla colných uzáver pripevnených k prepravnému zariadeniu, ak je to uplatniteľné.

Kód spôsobu platby prepravného

Používajú sa tieto kódy:

A

Platba v hotovosti

B

Platba kreditnou kartou

C

Platba šekom

D

Inak (napríklad inkaso z peňažného účtu)

H

Elektronický príkaz na úhradu

Y

Majiteľ účtu u dopravcu

Z

Bez úhrady vopred

Túto informáciu treba uviesť len vtedy, ak je k dispozícii.

Dátum colného vyhlásenia  (10)

Dátum, ku ktorému boli príslušné colné vyhlásenia vydané a prípadne podpísané alebo inak potvrdené.

Na účely zápisu do evidencie deklaranta podľa článku 182 kódexu je tento dátum dňom zápisu do evidencie.

[Odkaz: kolónka 54 JCD]

Podpis/Potvrdenie  (10)

[Odkaz: kolónka 54 JCD]

Ukazovateľ iných špecifických okolností

Kódovaný prvok na označenie špecifických okolností, na základe ktorých si dotknutý obchodník nárokuje výhodu.

A

Poštové a expresné zásielky

C

Cestná doprava

D

Železničná doprava

E

Schválené hospodárske subjekty

Tento prvok je potrebné uviesť iba v prípade, keď osoba podávajúca predbežné colné vyhlásenie požaduje výhodu vyplývajúcu zo špecifických okolností iných ako tých, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.

Tento prvok sa nemusí uviesť v prípade, ak ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných údajových prvkov uvedených obchodníkom.

Kód nasledujúceho(-ich) colného(-ých) úradu(-ov) vstupu

Označenie nasledujúcich colných úradov vstupu na colnom území Únie.

Tento kód treba uviesť, ak je kód spôsobu dopravy na hranici 1, 4 alebo 8.

Kód má štruktúru stanovenú v dodatku D1 pre kolónku 29 JCD pre colný úrad vstupu.


(1)  Automaticky vygenerované počítačovými systémami.

(2)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 23.

(3)  Túto informáciu treba uviesť, ak je to relevantné.

(4)  Túto informáciu treba uviesť, ak je to relevantné.

(5)  V kódovaní, ak je k dispozícii.

(6)  V kódovaní, ak je k dispozícii.

(7)  Automaticky vygenerované počítačovými systémami.

(8)  Ú. v. ES L 170, 29.6.2002, s. 8.

(9)  Túto informáciu treba uviesť, ak je to relevantné.

(10)  Automaticky vygenerované počítačovými systémami.

Dodatok B1

VZOR JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU

(sada ôsmich výtlačkov)

(1)

Technické podmienky týkajúce sa tlačív, a najmä ich veľkosti a farieb, sú bližšie určené v dodatku C1, hlave I, oddiele A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatok B2

VZOR JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU PRE TLAČ PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMOV POČÍTAČOVÉHO SPRACOVANIA VYHLÁSENÍ V DVOCH ZA SEBOU NASLEDUJÚCICH SADA ŠTYROCH VÝTLAČKOV

(1)

Technické podmienky týkajúce sa tlačív, a najmä ich veľkosti a farieb, sú bližšie určené v dodatku C1, hlave I, oddiele A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatok B3

VZOR JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU – DOPLNKOVÉ TLAČIVO

(sada ôsmich výtlačkov)

(1)

Technické podmienky týkajúce sa tlačív, a najmä ich veľkosti a farieb, sú bližšie určené v dodatku C1, hlave I, oddiele A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatok B4

VZOR JEDNOTNÉHO COLNÉHO DOKLADU – DOPLNKOVÉ TLAČIVO PRE TLAČ POČÍTAČOVÉHO SPRACOVANIA COLNÝCH VYHLÁSENÍ V DVOCH ZA SEBOU NASLEDUJÚCICH SADÁCH ŠTYROCH VÝTLAČKOV

(1)

Technické podmienky týkajúce sa tlačív, a najmä ich veľkosti a farieb, sú podrobne uvedené v dodatku C1 hlave I oddiele A.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Dodatok B5

OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV UVEDENÝCH V DODATKOCH B1 A B3, NA KTORÉ SA PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRENESÚ SAMOKOPÍROVANÍM

(Sčítací výtlačok 1)

Číslo kolónky

Výtlačky

Číslo kolónky

Výtlačky

I.   

KOLÓNKY PRE HOSPODÁRSKE SUBJEKTY

1

1 až 8 okrem pododseku v strede:

27

1 až 5 (1)

 

1 až 3

28

1 až 3

2

1 až 5 (1)

29

1 až 3

3

1 až 8

30

1 až 3

4

1 až 8

31

1 až 8

5

1 až 8

32

1 až 8

6

1 až 8

33

prvý pododsek vľavo: 1 až 8

7

1 až 3

 

zvyšok: 1 až 3

8

1 až 5 (1)

34a

1 až 3

9

1 až 3

34b

1 až 3

10

1 až 3

35

1 až 8

11

1 až 3

36

12

37

1 až 3

13

1 až 3

38

1 až 8

14

1 až 4

39

1 až 3

15

1 až 8

40

1 až 5 (1)

15a

1 až 3

41

1 až 3

15b

1 až 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 a 8

43

17

1 až 8

44

1 až 5 (1)

17a

1 až 3

45

17b

1 až 3

46

1 až 3

18

1 až 5 (1)

47

1 až 3

19

1 až 5 (1)

48

1 až 3

20

1 až 3

49

1 až 3

21

1 až 5 (1)

50

1 až 8

22

1 až 3

51

1 až 8

23

1 až 3

52

1 až 8

24

1 až 3

53

1 až 8

25

1 až 5 (1)

54

1 až 4

26

1 až 3

55

 

 

56

II.   

KOLÓNKY PRE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

A

1 až 4 (2)

C

1 až 8 (2)

B

1 až 3

D

1 až 4


(1)  Od používateľov sa za žiadnych okolností nemôže požadovať, aby vyplnili tieto kolónky na výtlačku č. 5 na účely tranzitu.

(2)  Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť, či sa tieto údaje majú uviesť na určených výtlačkoch.

Dodatok B6

OZNAČENIE VÝTLAČKOV TLAČÍV UVEDENÝCH V DODATKOCH B2 A B4, NA KTORÉ SA PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE PRENESÚ SAMOKOPÍROVANÍM

(Sčítací výtlačok 1/6)

Číslo kolónky

Výtlačky

Číslo kolónky

Výtlačky

I.   

KOLÓNKY PRE HOSPODÁRSKE SUBJEKTY

1

1 až 4 okrem pododseku v strede:

27

1 až 4

 

1 až 3

28

1 až 3

2

1 až 4

29

1 až 3

3

1 až 4

30

1 až 3

4

1 až 4

31

1 až 4

5

1 až 4

32

1 až 4

6

1 až 4

33

prvý pododsek vľavo: 1 až 4

7

1 až 3

 

zvyšok: 1 až 3

8

1 až 4

34a

1 až 3

9

1 až 3

34b

1 až 3

10

1 až 3

35

1 až 4

11

1 až 3

36

1 až 3

12

1 až 3

37

1 až 3

13

1 až 3

38

1 až 4

14

1 až 4

39

1 až 3

15

1 až 4

40

1 až 4

15a

1 až 3

41

1 až 3

15b

1 až 3

42

1 až 3

16

1 až 3

43

1 až 3

17

1 až 4

44

1 až 4

17a

1 až 3

45

1 až 3

17b

1 až 3

46

1 až 3

18

1 až 4

47

1 až 3

19

1 až 4

48

1 až 3

20

1 až 3

49

1 až 3

21

1 až 4

50

1 až 4

22

1 až 3

51

1 až 4

23

1 až 3

52

1 až 4

24

1 až 3

53

1 až 4

25

1 až 4

54

1 až 4

26

1 až 3

55

 

 

56

II.   

KOLÓNKY PRE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

A

1 až 4 (1)

C

1 až 4

B

1 až 3

D/J

1 až 4


(1)  Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť, či sa tieto údaje majú uviesť na určených výtlačkoch.

Dodatok C1

VYSVETLIVKY K JEDNOTNÉMU COLNÉMU DOKLADU

HLAVA I

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.

Colné správy každého členského štátu môžu v prípade potreby doplniť vysvetľujúcu poznámku.

2.

Ustanovenia tejto hlavy nevylučujú tlač colných vyhlásení v papierovej forme ani dokladov, ktorými sa preukazuje colný status tovaru Únie tovaru, ktorý sa neprepravuje v rámci colného režimu vnútorný tranzit Únie, pomocou systémov na spracovanie údajov na bežnom papieri, za podmienok stanovených členskými štátmi.

A.   VŠEOBECNÝ OPIS

1.

Colné vyhlásenie v papierovej forme sa vytlačí na samokopírovacom papieri určenom na písanie s hmotnosťou aspoň 40 g/m2. Papier musí byť natoľko nepriehľadný, aby údaje na jednej strane nezhoršovali čitateľnosť údajov na druhej strane, a jeho pevnosť musí byť taká, aby sa pri bežnom používaní netrhal a nekrčil.

2.

Papier všetkých výtlačkov musí byť biely. Avšak na výtlačkoch požadovaných na účely tranzitu Únie (1, 4 a 5), majú kolónky 1 (prvý a tretí pododsek), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvý pododsek vľavo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelené pozadie.

Tlačivá sa tlačia zelenou farbou.

3.

Kolónky sú založené na mernej jednotke, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne a jednu šestinu palca vertikálne. Pododseky sú založené na mernej jednotke, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne.

4.

Farebné označenie rôznych výtlačkov sa robí na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v dodatkoch B1 a B3, týmto spôsobom:

výtlačky 1, 2, 3 a 5 majú na pravej strane spojitý okraj v červenej, zelenej, žltej a modrej farbe,

výtlačky 4, 6, 7 a 8 majú na pravej strane prerušovaný okraj v modrej, červenej, zelenej a žltej farbe;

Na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v dodatkoch B2 a B4, výtlačky 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 majú na pravej strane spojitý okraj a napravo od neho prerušovaný okraj v červenej, zelenej, žltej a modrej farbe.

Šírka týchto okrajov je približne 3 mm. Prerušované okraje pozostávajú zo štvorcov s dĺžkou strany 3 mm, vzdialených od seba 3 mm.

Výtlačky, na ktorých sa samokopírovaním musia preniesť údaje, ktoré obsahujú tlačivá uvedené v dodatkoch B1 a B3, sú uvedené v dodatku B5.Výtlačky, na ktorých sa samokopírovaním musia preniesť údaje, ktoré obsahujú tlačivá uvedené v dodatkoch B2 a B4, sú uvedené v dodatku B6.

5.

Tlačivá majú rozmery 210 x 297 mm pri maximálnej odchýlke dĺžky mínus 5 mm a plus 8 mm.

6.

Colné správy členských štátov môžu požadovať, aby bol na výtlačkoch uvedený názov a adresa tlačiarne alebo značka umožňujúca identifikáciu tlačiarne. Vytlačenie tlačív môžu taktiež podmieniť predchádzajúcim technickým schválením.

7.

Tlačivá a doplnkové tlačivá sa používajú:

a)

ak sa právne predpisy Únie odvolávajú na colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu alebo na spätný vývoz;

b)

ak sú potrebné počas prechodného obdobia, ktoré sa stanovuje v niektorom akte o pristúpení k Únii, v obchode medzi Úniou v zložení pred týmto pristúpením a novými členskými štátmi a medzi posledne spomínanými štátmi pri tovare, pri ktorom sa zatiaľ v celom rozsahu neodstránilo clo a platby s rovnakým účinkom, alebo pri tovare, ktorý naďalej podlieha iným opatreniam, ktoré sa stanovujú v danom akte o pristúpení;

c)

ak sa v pravidlách Únie výslovne stanovuje ich používanie, najmä v rámci colného režimu tranzit Únie pre tranzitné vyhlásenie cestujúcich, ako aj pre havarijný postup.

8.

Tlačivá a doplnkové tlačivá používané na tento účel pozostávajú z výtlačkov, ktoré sú potrebné na splnenie formalít v súvislosti s jedným alebo viacerými colnými režimami, pochádzajúcich zo súboru ôsmich výtlačkov:

výtlačok1 si ponechávajú orgány členského štátu, na území ktorého sa vybavujú formality v súvislosti s vývozom (odoslaním) alebo tranzitom Únie,

výtlačok 2 používa členský štát vývozu na štatistické účely. Tento výtlačok môže na štatistické účely použiť aj členský štát odoslania, ak ide o obchod medzi časťami colného územia Únie a územiami s odlišným daňovým režimom,

výtlačok 3 sa po opečiatkovaní colným úradom zasiela späť vývozcovi,

výtlačok 4 si po ukončení operácie v tranzite Únie ponecháva colný úrad určenia alebo slúži na preukázanie, že tovar má colný status tovaru Únie,

výtlačok 5 sa v rámci colného režimu tranzit Únie zasiela späť,

výtlačok 6 si ponechávajú orgány členského štátu, v ktorom sa vybavujú dovozné formality,

výtlačok 7 používa na štatistické účely členský štát dovozu. Tento výtlačok môže na štatistické účely použiť členský štát dovozu, aj vtedy ak ide o obchod medzi časťami colného územia Únie s odlišným daňovým režimom,

výtlačok 8 sa zasiela späť príjemcovi.

Môžu sa teda vyskytnúť rôzne kombinácie, ako napríklad:

vývoz, pasívny zušľachťovací styk alebo spätný vývoz: výtlačky 1, 2 a 3,

tranzit Únie: výtlačok 1, 4 a 5,

colné režimy pri dovoze: výtlačky 6, 7 a 8.

9.

Okrem toho za určitých okolností treba v mieste určenia preukázať, že predmetný tovar má colný status tovaru Únie. V takom prípade by sa výtlačok 4 mal použiť ako doklad T2L.

10.

Ak si to hospodárske subjekty želajú, môžu používať čiastkové súbory potrebných výtlačkov, ktoré si sami dajú vytlačiť za predpokladu, že sa zhodujú s úradným vzorom.

Každý čiastkový súbor musí byť vyhotovený tak, aby v prípade, ak určité kolónky musia v oboch zúčastnených členských štátoch obsahovať rovnaké údaje, mohol vývozca alebo držiteľ colného režimu tieto údaje uviesť priamo na výtlačku 1 a v dôsledku chemických vlastností papiera, sa potom objavia na všetkých výtlačkoch. Avšak v prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu (najmä ak sa obsah údajov rôzni v závislosti od štádia predmetnej operácie) údaje nemajú prenášať z jedného členského štátu do druhého, desenzibilizáciou papiera sa samokopírovanie musí obmedziť na príslušné výtlačky.

Ak sa colné vyhlásenia spracúvajú na počítači, možno použiť čiastkové sady zo sád, v rámci ktorých má každý výtlačok dvojakú funkciu: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

V takom prípade sa v každej čiastkovej sade počet výtlačkov, ktoré sa použijú, musí vyznačiť prečiarknutím čísel na okraji tlačiva, ktoré sa vzťahujú na nepoužité tlačivá.

Každá takáto čiastková sada musí byť vyhotovená tak, že údaje, ktoré sa musia objaviť na každom výtlačku, sa skopírujú v dôsledku chemických vlastností papiera.

11.

V prípade, že colné vyhlásenia na umiestnenie tovaru do colného režimu, na spätný vývoz alebo doklady preukazujúce, že tovar, ktorý sa neprepravuje v rámci colného režimu vnútorný tranzit Únie, má colný status tovaru Únie, sa v súlade so všeobecnou poznámkou 2 vyhotovujú na obyčajnom papieri pomocou úradného alebo súkromného systému na spracovanie údajov, potom formát uvedených colných vyhlásení alebo dokladov musí spĺňať všetky podmienky, ktoré sa stanovujú v kódexe alebo v tomto nariadení, vrátane tých, ktoré sa týkajú zadnej strany tlačiva (pri výtlačkoch, ktoré sa používajú v rámci colného režimu tranzit Únie) s výnimkou:

farby, ktorá sa použije na vytlačenie,

použitia kurzívy,

vytlačenia podkladu pre kolónky vyhradené pre colný režim tranzit Únie.

Ak sa tranzitné colné vyhlásenie spracúva v počítačovom systéme na colnom úrade odoslania, jeden výtlačok colného vyhlásenia sa musí podať na tomto úrade.

B.   POŽADOVANÉ ÚDAJE

Tlačivá obsahujú viacero kolónok, z ktorých sa v závislosti od príslušného colného režimu, resp. režimov použijú len niektoré.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie zjednodušených postupov, kolónky, ktoré možno vyplniť pri každom režime, sa uvádzajú v tabuľke nižšie. Osobitné ustanovenia týkajúce sa každej kolónky tak, ako sa opisujú v hlave II, sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý status kolónok podľa vymedzenia v tabuľke.

Upozorňujeme, že statusy, ktoré sa uvádzajú nižšie, nemajú vplyv na skutočnosť, že určité údaje sa zhromažďujú, len ak si to vynucujú okolnosti. Napríklad dodatkové merné jednotky v kolónke 41 (status „A“) sa zhromažďujú len v prípade, že to vyžaduje TARIC.

Kolónka č.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (č.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (č.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (č.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (ev. údaj)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (štát registrácie)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (ev. údaj)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (štát registrácie)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (mena)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (suma)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (druh)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (zákl. na výmer platby)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (sadzba)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (suma)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (spolu)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (SP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Legenda

Záhlavia stĺpcov

Kódy použité v 1. pododseku kolónky 37

A:

Vývoz/Odoslanie

10, 11, 23

B:

Colný režim colné uskladňovanie s cieľom získať platbu osobitných vývozných náhrad pred vývozom alebo výrobou pod colným dohľadom a colnou kontrolou pred vývozom a platbou vývozných náhrad

76, 77

C:

Spätný vývoz po inom osobitnom colnom režime než colný režim colné uskladňovanie

31

D:

Spätný vývoz po colnom režime colné uskladňovanie

31

E:

Pasívny zušľachťovací styk

21, 22

F:

Tranzit

 

G:

Colný status tovaru Únie

 

H:

Prepustenie do voľného obehu

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk alebo dočasné použitie

51, 53, 54

J:

Umiestnenie do colného skladu

71, 78

Symboly v políčkach

A

:

Povinné: údaje požadované každým členským štátom.

B

:

Nepovinné pre členské štáty: údaje, od uvedenia ktorých môžu členské štáty upustiť.

C

:

Nepovinné pre subjekty: údaje, ktoré subjekty môžu na základe svojho rozhodnutia poskytnúť, ktoré však členské štáty nemôžu vyžadovať.

Poznámky

[1]

Táto kolónka je povinná pri poľnohospodárskych výrobkoch s vývoznými náhradami.

[2]

Tento údaj možno požadovať len v prípade neinformatizového postupu.

[3]

Ak sa colné vyhlásenie vzťahuje len na jednu tovarovú položku, členské štáty môžu stanoviť, aby sa táto kolónka nevypĺňala, pričom sa do kolónky 5 vpíše číslo „1“.

[4]

Táto kolónka sa povinne vypĺňa pri NCTS spôsobom, ktorý je stanovený v dodatku C2.

[5]

Tento údaj možno požadovať len v prípade informatizovaného postupu.

[6]

Vyplnenie tejto kolónky je pre členské štáty nepovinné, ak príjemca nie je usadený v Únii ani v krajine spoločného tranzitného režimu.

[7]

Nepoužíva sa v prípade poštových zásielok alebo pri preprave pevne zabudovanými dopravnými zariadeniami.

[8]

Nepoužíva sa v prípade poštových zásielok alebo pri preprave pevne zabudovanými dopravnými zariadeniami alebo železničnou dopravou.

[9]

Tento údaj sa môže požadovať v prípade neinformatizovaného postupu. V prípade informatizovaného postupu členské štáty tento údaj nemusia zhromažďovať, pokiaľ sa dá odvodiť z iných údajov colného vyhlásenia a zaslať Komisii v súlade s ustanoveniami o zbere štatistických údajov o zahraničnom obchode.

[10]

Členské štáty môžu požadovať vyplnenie tretieho pododseku len vtedy, ak colný úrad vypočítava colnú hodnotu na účet hospodárskeho subjektu.

[11]

Členské štáty môžu tento údaj požadovať len v prípadoch, v ktorých sa neuplatňujú pravidlá o každomesačnom určovaní výmenných kurzov, ktoré sa stanovuje v [ex hlave V kapitole 6].

[12]

Táto kolónka sa nesmie vyplniť, ak sa vývozné formality vykonávajú v mieste výstupu z Únie.

[13]

Táto kolónka sa nesmie vyplniť, ak sa dovozné formality vykonávajú v mieste vstupu do Únie.

[14]

Táto kolónka sa môže použiť pri NCTS spôsobom, ktorý je stanovený v dodatku C2.

[16]

Tento pododsek sa musí vypĺňať, ak:

tranzitné vyhlásenie podáva rovnaká osoba zároveň s colným vyhlásením, ktoré obsahuje aj kód tovaru, alebo v nadväznosti naň, alebo

tak ustanovujú právne predpisy Únie.

[17]

Vypĺňa sa len vtedy, ak to stanovujú právne predpisy Únie.

[18]

Tieto informácie sa nevyžadujú pri tovare, pri ktorom vzniká nárok na oslobodenie od dovozného cla, pokiaľ to colné orgány nepovažujú za potrebné v súvislosti s uplatňovaním ustanovení upravujúcich prepúšťanie príslušného tovaru do voľného obehu.

[19]

Členské štáty môžu upustiť od tejto povinnosti, pokiaľ im ich systémy umožňujú automaticky a jednoznačne tento údaj odvodiť z iných informácií uvedených v colnom vyhlásení.

[20]

Tieto informácie sa neuvádzajú, ak colné správy vypočítavajú clo na účet subjektov na základe iných informácií uvedených v colnom vyhlásení. Inak je vyplnenie pre členské štáty nepovinné.

[21]

Tieto informácie sa neuvádzajú, ak colné správy vypočítavajú clo na účet subjektov na základe iných informácií uvedených v colnom vyhlásení.

[22]

V prípade, že sa k colnému vyhláseniu prikladá doklad uvedený v článku 6 tohto delegovaného nariadenia, členské štáty môžu od vypĺňania tejto kolónky upustiť.

[23]

Táto kolónka sa vypĺňa, ak sa colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu používa na ukončenie režimu colné uskladnenie.

[24]

Ak sa tovar preváža v kontajneroch, ktoré sa prepravujú cestnými vozidlami, colné orgány môžu držiteľovi colného režimu povoliť, aby túto kolónku nevypĺňal, ak logistická situácia v mieste odoslania môže zabrániť poskytnutiu evidenčného čísla a štátu registrácie dopravného prostriedku v čase vyhotovenia tranzitného vyhlásenia a ak colné orgány dokážu zabezpečiť, že požadované informácie o týchto dopravných prostriedkoch sa do kolónky 55 zaznamenajú neskôr.

[25]

Členský štát prijatia colného vyhlásenia môže upustiť od povinnosti poskytnúť tieto informácie, ak je schopný ho správne posúdiť a ak zaviedol zvyčajné postupy výpočtu na dosiahnutie výsledku zlučiteľného so štatistickými požiadavkami.

C.   POKYNY NA POUŽÍVANIE TLAČIVA

Vždy, keď určitý čiastkový súbor obsahuje jeden alebo viacero výtlačkov, ktoré možno použiť v členskom štáte inom ako je členský štát, v ktorom sa vyplnili ako v prvom, tieto tlačivá sa musia vyplniť na písacom stroji, mechanicko-grafickým spôsobom alebo iným podobným spôsobom. V záujme zjednodušenia vypĺňania na písacom stroji by sa malo tlačivo do stroja vsunúť tak, že prvé písmeno údajov, ktoré sa vpisujú do kolónky 2, sa umiestni do kolónky v ľavom hornom rohu.

V prípade, že všetky výtlačky určitého čiastkového súboru sa používajú v jednom a tom istom členskom štáte, možno ich čitateľne vyplniť rukou, atramentom a veľkými tlačenými písmenami za predpokladu, že sa to v príslušnom štáte povoľuje. To isté platí o údajoch, ktoré sa uvádzajú na výtlačkoch, ktoré sa používajú na účely režimu tranzit Únie.

V tlačive nesmú byť výmazy ani prepisovania. Každá oprava sa vykoná prečiarknutím nesprávnych údajov a vložením požadovaných. Všetky opravy vykonané týmto spôsobom musí parafovať osoba, ktorá ich vykonala, a musia ich potvrdiť príslušné orgány. Tieto orgány môžu v prípade potreby požiadať o podanie nového colného vyhlásenia.

Tlačivá možno okrem toho namiesto vyššie uvedených postupov vyplniť pomocou automatického kopírovania. Týmto spôsobom ich možno vyhotoviť a vyplniť pod podmienkou, že sa prísne dodržia ustanovenia týkajúce sa vzorov tlačív, formátu, použitého jazyka, čitateľnosti, neprítomnosti výmazov, prepisovania a zmien.

Subjekty vypĺňajú len príslušné očíslované kolónky. Ostatné kolónky, ktoré sú označené veľkým písmenom, sú vyhradené pre príslušné úrady.

Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná poznámka 2, musia byť výtlačky, ktoré zostávajú na colnom úrade vývozu/odoslania alebo odchodu, podpísané príslušnými osobami.

Skutočnosť, že sa colné vyhlásenie, podpísané deklarantom alebo jeho zástupcom, predloží colnému úradu, znamená, že dotknutá osoba navrhuje predmetný tovar do požadovaného režimu a bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatnenie sankcií, v súlade s ustanoveniami, ktoré platia v členských štátoch, zodpovedá za:

presnosť údajov, ktoré sa uvádzajú vo vyhlásení,

pravosť priložených dokladov,

dodržanie všetkých záväzkov súvisiacich s umiestnením predmetného tovaru do príslušného colného režimu.

Podpis držiteľa colného režimu alebo prípadne jeho splnomocneného zástupcu ho zaväzuje v súvislosti so všetkými údajmi, ktoré sa týkajú operácie v tranzite Únie podľa ustanovení o tranzite Únie, ktoré sú stanovené v kódexe a v tomto nariadení a vymenované v oddiele B vyššie.

Pokiaľ ide o formality colného režimu tranzit Únie a formality v mieste určenia, každá osoba zúčastnená na tejto operácii si musí ešte pred podpísaním a predložením svojho colného vyhlásenia colnému úradu vo vlastnom záujme skontrolovať jeho obsah. Dotknutá osoba musí predovšetkým colnému orgánu bezodkladne oznámiť každú nezrovnalosť, ktorú zistí medzi tovarom, ktorý deklaruje, a údajmi uvedenými v použitých tlačivách. V takom prípade sa colné vyhlásenie musí vyhotoviť na nových tlačivách.

Pokiaľ sa v hlave III neustanovuje inak, kolónka, ktorá sa nepoužíva, zostane nevyplnená.

HLAVA II

ÚDAJE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V JEDNOTLIVÝCH KOLÓNKACH

A.   FORMALITY TÝKAJÚCE SA VÝVOZU/ODOSLANIA, SPÄTNÉHO VÝVOZU, COLNÉHO USKLADŇOVANIA ALEBO VÝROBY POD COLNÝM DOHĽADOM A COLNOU KONTROLOU TOVARU, NA KTORÝ SA VZŤAHUJÚ VÝVOZNÉ NÁHRADY, PASÍVNY ZUŠĽACHŤOVACÍ STYK, COLNÝ REŽIM TRANZIT ÚNIE A/ALEBO PREUKAZOVANIE COLNÉHO STATUSU TOVARU ÚNIE

Kolónka 1: Deklarácia

V prvom pododseku uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1.

V druhom pododseku uveďte druh colného vyhlásenia s použitím príslušného kódu Únie z dodatku D1.

V treťom pododseku uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1.

Kolónka 2: Odosielateľ/Vývozca

Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak odosielateľ/vývozca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo na účely príslušného colného vyhlásenia.

Na účely tohto dodatku vymedzením pojmu „vývozca“ je vymedzenie pojmu, ktoré sa uvádza v colných predpisoch Únie. V tejto súvislosti vymedzenie pojmu „odosielateľ“ odkazuje na subjekt, ktorý koná ako vývozca v prípadoch uvedených v článku 134 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446.

Uveďte celé meno a adresu dotknutej osoby.

V prípade zberných zásielok členské štáty môžu stanoviť, aby sa do tejto kolónky uviedlo slovo „rôzni“ a aby sa k colnému vyhláseniu priložil zoznam odosielateľov/vývozcov.

Kolónka 3: Tlačivá

Uveďte číslo čiastkového súboru tlačív vo vzťahu k celkovému počtu použitých čiastkových súborov tlačív a doplnkových tlačív. Ak napríklad existuje jedno tlačivo ex a dve tlačivá EX/c, v tlačive ex uveďte „1/3“, v prvom tlačive EX/c „2/3“ a v druhom tlačive EX/c „3/3“.

V prípade, že colné vyhlásenie pozostáva namiesto z jedného súboru s ôsmimi výtlačkami z dvoch súborov so štyrmi výtlačkami, oba súbory sa na účel určenia počtu tlačív považujú za jeden.

Kolónka 4: Ložné listy

Uveďte číslom počet priložených ložných listov alebo opisných obchodných zoznamov v prípade, že tieto príslušný orgán povolí.

Kolónka 5: Položky

Uveďte číslom celkový počet položiek, ktoré dotknutá osoba deklaruje vo všetkých tlačivách a doplnkových tlačivách (alebo ložných listoch či obchodných zoznamoch). Počet položiek musí zodpovedať počtu kolónok 31, ktoré sa vyplnia.

Kolónka 6: Nákladové kusy spolu

Uveďte číslom celkový počet nákladových kusov, ktoré tvoria predmetnú zásielku.

Kolónka 7: Referenčné číslo

Tento údaj sa týka obchodného referenčného čísla, ktoré dotknutá osoba pridelí príslušnej zásielke. Môže mať formu osobitného referenčného čísla zásielky (UCR) (1).

Kolónka 8: Príjemca

Uveďte celé meno a adresu osoby(-ôb), ktorej(-ým) sa tovar má dodať.

Ak sa požaduje identifikačné číslo, uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak číslo EORI nebolo príjemcovi pridelené, uveďte číslo požadované v právnych predpisoch príslušného členského štátu.

Ak sa vyžaduje identifikačné číslo a vyhlásenie obsahuje údaje pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe stanovené v dodatku A a ak sa v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou, udeľujú uľahčenia, toto identifikačné číslo môže mať podobu jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine, ktoré dala Únii k dispozícii príslušná tretia krajina. Štruktúra tohto jedinečného identifikačného čísla vydaného v tretej krajine zodpovedá štruktúre uvedenej v časti „Predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ vysvetlivky k údajovému prvku „Odosielateľ“ v dodatku A.

V prípade zberných zásielok členské štáty môžu stanoviť, aby sa do tejto kolónky uviedlo slovo „rôzni“ a aby sa k colnému vyhláseniu priložil zoznam príjemcov.

Kolónka 14: Deklarant/Zástupca

Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446. Ak deklarant/zástupca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo na účely príslušného colného vyhlásenia.

Uveďte celé meno a adresu dotknutej osoby.

Ak deklarant a vývozca/odosielateľ sú jedna a tá istá osoba, uveďte „vývozca“ alebo „odosielateľ“.

Na označenie deklaranta alebo statusu zástupcu použite príslušný kód Únie z dodatku D1.

Kolónka 15: Krajina odoslania/vývozu

Do kolónky 15 uveďte príslušný kód Únie z dodatku D1 pre členský štát, v ktorom sa tovar nachádza v čase jeho prepustenia do colného režimu.

Ak je však známe, že tovar bol prepravený z iného členského štátu do členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza v čase prepustenia do colného režimu, uveďte druhý predmetný členský štát pod podmienkou, že

i)

tovar bol odtiaľ dovezený len na účely vývozu, a

ii)

vývozca nie je usadený v členskom štáte, v ktorom sa tovar nachádza v čase jeho prepustenia do colného režimu a

iii)

vstup do členského štátu, v ktorom sa tovar nachádza v čase prepustenia do colného režimu, nepredstavoval nadobudnutie tovaru v rámci Únie alebo transakciu v takomto zmysle, ako sa uvádza v smernici Rady 2006/112/ES.

Ak sa však tovar vyváža po colnom režime aktívny zušľachťovací styk, uveďte členský štát, v ktorom bolo vykonané posledné zušľachtenie.

Kolónka 17: Krajina určenia

S použitím príslušného kódu Únie z dodatku D1 do kolónky 17a uveďte poslednú krajinu určenia tovaru, ktorý sa má vyviezť, známu v čase vývozu.

Kolónka 18: Evidenčný údaj a štát registrácie dopravného prostriedku pri odchode

Uveďte evidenčné číslo dopravného prostriedku, na ktorý sa tovar priamo naložil v čase vybavenia vývozných alebo tranzitných formalít, ďalej štát registrácie dopravného prostriedku (alebo vozidla, ktoré poháňa ostatné, ak je dopravných prostriedkov viac) vo forme príslušného kódu Únie z dodatku D1. V prípade, že sa použijú ťahač a prípojné vozidlo s odlišnými evidenčnými číslami, uveďte evidenčné údaje ťahača aj prívesu spolu so štátom registrácie ťahača.

V závislosti od dotknutého dopravného prostriedku možno uviesť tieto evidenčné údaje:

Dopravný prostriedok

Spôsob identifikácie

Námorná a vnútrozemská vodná preprava

Názov plavidla

Letecká doprava

Číslo a dátum letu (v prípade, že číslo letu neexistuje, uveďte evidenčné číslo lietadla)

Cestná doprava

Evidenčné číslo vozidla

Železničná doprava

Číslo vagóna

V prípade tranzitných operácií, keď sa tovar preváža v kontajneroch, ktoré sa prepravujú cestnými vozidlami, však colné orgány môžu držiteľovi colného režimu povoliť, aby túto kolónku nevypĺňal, ak logistická situácia v mieste odoslania môže zabrániť poskytnutiu evidenčného čísla a štátu registrácie dopravného prostriedku v čase vyhotovenia tranzitného vyhlásenia a ak colné orgány dokážu zabezpečiť, že požadované informácie o týchto dopravných prostriedkoch sa do kolónky 55 zaznamenajú neskôr.

Kolónka 19: Kontajner (Kont.)

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte predpokladanú situáciu pri prechode vonkajšej hranice Únie na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v čase vykonania vývozných formalít.

Kolónka 20: Dodacie podmienky

Pomocou príslušných kódov Únie a položiek z dodatku D1 uveďte údaje o podmienkach obchodnej zmluvy.

Kolónka 21: Evidenčný údaj a štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte štát registrácie aktívneho dopravného prostriedku prechádzajúceho vonkajšiu hranicu Únie, ktorý je známy v čase splnenia formalít.

V prípade kombinovanej dopravy alebo ak sa používa viacero dopravných prostriedkov, za aktívny dopravný prostriedok sa považuje ten, ktorý poháňa celú kombinovanú súpravu. Napríklad v prípade nákladného vozidla na námornom plavidle je aktívnym dopravným prostriedkom loď. V prípade ťahača a prípojného vozidla je aktívnym dopravným prostriedkom ťahač.

V závislosti od dotknutého dopravného prostriedku možno uviesť tieto evidenčné údaje:

Dopravný prostriedok

Spôsob identifikácie

Námorná a vnútrozemská vodná preprava

Názov plavidla

Letecká doprava

Číslo a dátum letu (v prípade, že číslo letu neexistuje, uveďte evidenčné číslo lietadla)

Cestná doprava

Evidenčné číslo vozidla

Železničná doprava

Číslo vagóna

Kolónka 22: Mena a celková fakturovaná suma

Pomocou príslušného kódu z dodatku D1 v prvom pododseku uveďte menu, na ktorú je obchodná faktúra vyhotovená.

Do druhého pododseku uveďte fakturovanú cenu za všetok deklarovaný tovar.

Kolónka 23: Výmenný kurz

Táto kolónka obsahuje výmenný kurz, ktorý platí pre fakturovanú menu a menu dotknutého členského štátu.

Kolónka 24: Druh obchodu

Pomocou príslušných kódov z dodatku D1 uveďte druh príslušnej transakcie.

Kolónka 25: Druh dopravy na hranici

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte spôsob dopravy, ktorý zodpovedá aktívnemu dopravnému prostriedku, ktorého použitie sa predpokladá pri výstupe z colného územia Únie.

Kolónka 26: Druh dopravy vo vnútrozemí

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte spôsob prepravy pri odoslaní.

Kolónka 27: Miesto nakládky

Pomocou kódu, ak sa to vyžaduje, uveďte miesto, ktoré je známe v čase splnenia formalít, na ktorom sa má tovar naložiť na aktívny dopravný prostriedok, na ktorom má prekročiť hranicu Únie.

Kolónka 29: Colný úrad výstupu

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte colný úrad, cez ktorý by tovar mal podľa plánov opustiť colné územie Únie.

Kolónka 30: Umiestnenie tovaru

Uveďte presné miesto, kde možno vykonať prehliadku tovaru.

Kolónka 31: Nákladové kusy a opis tovaru; značky a čísla – číslo(-a) kontajnera – počet a druh

Uveďte značky, čísla, množstvo a druh nákladových kusov alebo, ak ide o nebalený tovar, tak množstvo takéhoto tovaru, na ktorý sa vzťahuje colné vyhlásenie, ako aj údaje potrebné na jeho identifikáciu. Opis tovaru znamená obvyklý obchodný opis. Ak je potrebné vyplniť kolónku 33 Kód tovaru, opis musí byť natoľko presný, aby umožnil zatriedenie tovaru. Táto kolónka musí obsahovať aj údaje, ktoré sa vyžadujú v rámci osobitných právnych predpisov. Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte druh nákladových kusov.

Ak sa používajú kontajnery, do tejto kolónky by sa mali uviesť aj ich identifikačné značky.

Kolónka 32: Číslo položky

Uveďte číslo predmetnej položky vo vzťahu k celkovému počtu položiek, ktoré sú deklarované v použitých tlačivách a doplnkových tlačivách, ako sa uvádza v poznámke ku kolónke 5.

Kolónka 33: Kód tovaru

Uveďte číselný kód zodpovedajúci predmetnej položke, ako je opísaný v dodatku D1.

Kolónka 34: Kód krajiny pôvodu

Subjekty, ktoré vypĺňajú kolónku 34a, by mali na uvedenie krajiny pôvodu, ako sa vymedzuje v hlave II kódexu, použiť príslušný kód Únie z dodatku D1.

Do kolónky 34b uveďte región odoslania alebo výroby predmetného tovaru.

Kolónka 35: Hrubá hmotnosť (kg)

Uveďte (v kilogramoch) hrubú hmotnosť tovaru opísaného v príslušnej kolónke 31. Hrubá hmotnosť je súhrnná hmotnosť tovaru so všetkými obalmi, s výnimkou kontajnerov a ostatných zariadení na prepravu.

Ak sa tranzitné vyhlásenie vzťahuje na viacero druhov tovaru, stačí uviesť celkovú hrubú hmotnosť v prvej kolónke 35, pričom sa zvyšné kolónky 35 nevyplnia. Členské štáty môžu toto pravidlo rozšíriť na všetky režimy uvedené v stĺpcoch A až E a G tabuľky v hlave I oddiele B.

Ak hrubá hmotnosť, ktorá je väčšia ako jeden kilogram, zahŕňa zlomok určitej jednotky (kg), možno ju zaokrúhliť takto:

od 0,001 do 0,499 sa zaokrúhľuje na najbližší kilogram smerom nadol,

od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľuje na najbližší kilogram smerom nahor.

Hrubá hmotnosť do 1 kg by sa mala zapisovať v tvare 0,xyz (napr. 0,654 pri nákladovom kuse s hmotnosťou 654 gramov).

Kolónka 37: Režim

Pomocou príslušného kódu Únie z dodatku D1 uveďte colný režim, do ktorého sa tovar navrhuje.

Kolónka 38: Vlastná hmotnosť (kg)

Uveďte (v kilogramoch) vlastnú hmotnosť tovaru opísaného v príslušnej kolónke 31. Vlastná hmotnosť je hmotnosť tovaru bez obalu.

Kolónka 40: Súhrnná deklarácia/predchádzajúci doklad

Pomocou príslušných kódov Únie z dodatku D1 uveďte referenčné údaje o dokladoch, ktoré predchádzajú vývozu do tretej krajiny/odoslaniu do členského štátu.

Ak sa colné vyhlásenie týka tovaru, ktorý sa spätne vyváža po ukončení colného režimu colné uskladňovanie v colnom sklade typu B, uveďte referenčné údaje colného vyhlásenia, na základe ktorého je tovar prihlásený do uvedeného režimu.

V prípade colného vyhlásenia, na základe ktorého je tovar prihlásený do colného režimu tranzit Únie, uveďte referenčný údaj o predchádzajúcom colnom určení alebo o zodpovedajúcich colných dokladoch. Ak sa v prípade neinformatizovaných colných režimov tranzit má uviesť viac ako jeden referenčný údaj, členské štáty môžu stanoviť, aby sa do tejto kolónky uviedlo slovo „rôzne“ a aby sa k tranzitnému vyhláseniu priložil zoznam príslušných referenčných údajov.

Kolónka 41: Dodatočné merné jednotky

Ak je to potrebné, uveďte množstvo príslušnej položky, vyjadrené v jednotke stanovenej v nomenklatúre tovaru.

Kolónka 44: Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia

Pomocou príslušných kódov z dodatku D1 uveďte údaje, ktoré sa požadujú v rámci platných osobitných predpisov, ako aj referenčné údaje dokladov, ktoré sa predkladajú k colnému vyhláseniu.

Pododsek „Kód O. Z.“ (kód osobitných záznamov) sa nesmie používať.

Ak sa colné vyhlásenie o spätnom vývoze, ktorým sa ukončuje colný režim colné uskladňovanie, predkladá colnému úradu, ktorý nie je colným úradom dohľadu, uveďte názov a úplnú adresu colného úradu dohľadu.

Colné vyhlásenia vyhotovené v členských štátoch, ktoré počas prechodného obdobia pri zavádzaní eura subjektom umožňujú zvoliť si pri vyhotovení colných vyhlásení používanie eura ako jednotky, musia v tejto kolónke, najlepšie v dolnom pravom rohu pododseku, uviesť údaj o použitej menovej jednotke, či už ide o národnú menu alebo euro.

Členské štáty môžu stanoviť, aby sa tento údaj uvádzal iba v kolónke 44 pre prvú položku tovaru, k