Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0072

Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom readmisnom výbore k rozhodnutiu spoločného readmisného výboru o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom od 1. júna 2016

COM/2016/072 final - 2016/044 (NLE)

V Bruseli10. 2. 2016

COM(2016) 72 final

2016/0044(NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom readmisnom výbore k rozhodnutiu spoločného readmisného výboru o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom od 1. júna 2016


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (ďalej len „dohoda“) bola uzavretá rozhodnutím Rady 2014/252/EÚ 1 a platnosť nadobudla 1. októbra 2014. V súlade s článkom 24 ods. 3 dohody sa ustanovenia týkajúce sa readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ako sa ustanovuje v článkoch 4 a 6 dohody, začnú uplatňovať až tri roky po nadobudnutí platnosti uvedenej dohody, t. j. od 1. októbra 2017.

Dňa 29. novembra 2015 po samite EÚ – Turecko 2 Únia a Turecko vyjadrili politickú zhodu v tom, že „dohoda medzi EÚ a Tureckom o readmisii sa bude plne uplatňovať od júna 2016, aby Komisia mohla na jeseň 2016 predložiť tretiu správu o pokroku na účely ukončenia procesu liberalizácie vízového režimu, t. j. na účely zrušenia vízových požiadaviek na tureckých štátnych príslušníkov v schengenskom priestore do októbra 2016, keď budú splnené požiadavky plánu liberalizácie vízového režimu“.

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý bude okrem iného monitorovať a uľahčovať uplatňovanie tejto dohody a rozhodovať o potrebných vykonávacích ustanoveniach. V nadväznosti na politické vyhlásenie z 29. novembra 2015, EÚ a Turecko rokovali na druhom stretnutí spoločného readmisného výboru, ktoré sa konalo 19. januára 2016, o možnosti, že by spoločný readmisný výbor prijal rozhodnutie na základe článku 19 ods. 1 písm. b) dohody o potrebných vykonávacích ustanoveniach s cieľom zaistiť uplatniteľnosť povinností podľa článkov 4 a 6 dohody od 1. júna 2016. Na tento účel je k tomuto návrhu pripojený návrh rozhodnutia spoločného výboru pre readmisiu.

2016/0044 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom readmisnom výbore k rozhodnutiu spoločného readmisného výboru o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom od 1. júna 2016

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 79 ods. 3, v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)    Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (ďalej len „dohoda“) bola uzavretá rozhodnutím Rady 2014/252/EÚ 3 a platnosť nadobudla 1. októbra 2014. Podľa článku 24 ods. 3 dohody by ustanovenia článkov 4 a 6 dohody týkajúce sa readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti mali byť uplatniteľné od 1. októbra 2017.

(2)    Na samite, ktorý sa konal 29. novembra 2015, Európska únia a Turecko vyjadrili politickú zhodu v tom, že readmisná dohoda by mala byť v plnom rozsahu uplatniteľná od 1. júna 2016.

(3) Podľa článku 19 ods. 1 písm. b) dohody je úlohou spoločného readmisného výboru rozhodovať o vykonávacích ustanoveniach potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody. Preto by bolo vhodné rozhodnutím spoločného readmisného výboru stanoviť potrebné vykonávacie ustanovenia s cieľom zaistiť uplatniteľnosť povinností podľa článkov 4 a 6 dohody od 1. júna 2016.

[(4) V súlade s článkom 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.]

[(5) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.]

(6) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7) Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v spoločnom readmisnom výbore k rozhodnutiu spoločného readmisného výboru o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody od 1. júna 2016,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie v spoločnom readmisnom výbore EÚ – Turecko v súvislosti s rozhodnutím spoločného readmisného výboru o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody od 1. júna 2016, vychádza z návrhu rozhodnutia spoločného výboru, ktorý je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Menej podstatné zmeny tohto návrhu rozhodnutia možno prijať bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1) Ú. v. EÚ L134/1 – 7.5.2014.
(2) Vyhlásenie Generálneho sekretariátu Rady 870/15 z 29/11/2015.
(3) Ú. v. EÚ L…
Top

V Bruseli10. 2. 2016

COM(2016) 72 final

PRÍLOHA

k

návrhu ROZHODNUTIA RADY,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom readmisnom výbore k rozhodnutiu spoločného readmisného výboru o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom od 1. júna 2016NÁVRH

ROZHODNUTIE č. 2/2016 SPOLOČNÉHO READMISNÉHO VÝBORU ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A TURECKOU REPUBLIKOU O READMISII OSÔB S NEOPRÁVNENÝM POBYTOM

o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody od 1. júna 2016

VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom, a najmä na jej článok 19 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1) Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 1. októbra 2014.

(2) V článku 24 ods. 3 dohody sa stanovuje, že povinnosti týkajúce sa readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ako sa stanovuje v článkoch 4 a 6 dohody, sa začnú uplatňovať až tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

(3) Vzhľadom na politickú zhodu, ku ktorej obe strany dospeli na samite medzi EÚ a Tureckom 29. novembra s cieľom, aby sa dohoda stala plne uplatniteľnou od júna 2016,

SA ROZHODOL PRIJAŤ TIETO VYKONÁVACIE USTANOVENIA:

Článok 1

Povinnosti stanovené v článkoch 4 a 6 dohody týkajúce sa readmisie štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti budú uplatniteľné od 1. júna 2016.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

………………………………...    …………………………………..

(Za Európsku úniu)                         (Za Tureckú republiku)

Top