EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0081-20160101

Consolidated text: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Text s významom pre EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/2016-01-01

2009L0081 — SK — 01.01.2016 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/81/ES

z 13. júla 2009

o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 216 20.8.2009, s. 76)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009,

  L 314

64

1.12.2009

 M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011,

  L 319

43

2.12.2011

►M3

SMERNICA RADY 2013/16/EÚ z 13. mája 2013,

  L 158

184

10.6.2013

 M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013,

  L 335

17

14.12.2013

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2340 z 15. decembra 2015,

  L 330

14

16.12.2015
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/81/ES

z 13. júla 2009

o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES

(Text s významom pre EHP)EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 a jej články 55 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( 1 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 2 ),

keďže:

(1)

Národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu, v oblasti obrany aj bezpečnosti.

(2)

Postupné vytváranie európskeho trhu s obrannými zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska posilňovania európskej priemyselnej a technologickej základne obrany a z hľadiska rozvoja vojenských spôsobilostí potrebných na realizáciu európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

(3)

Členské štáty sa zhodujú na potrebe posilňovať, rozvíjať a udržiavať európsku technologickú a priemyselnú základňu obrany, ktorá je zameraná na spôsobilosť, kvalifikovaný prístup a konkurencieschopnosť. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty využiť rôzne nástroje v súlade s právom Spoločenstva, smerujúce k skutočnému európskemu trhu s obrannými zariadeniami a rovnakým podmienkam na európskej aj celosvetovej úrovni. Mali by prispieť aj k dôkladnému rozvoju diverzifikácie európskej dodávateľskej základne v oblasti obrany, najmä presadzovaním účasti malých a stredných podnikov (MSP) a netradičných dodávateľov v európskej technologickej a priemyselnej základni obrany, posilňovaním priemyselnej spolupráce a podporovaním hospodárnych a pohotových dodávateľov na nižšej úrovni. V tejto súvislosti by mali zohľadniť Výkladové oznámenie Komisie zo 7. decembra 2006 o uplatňovaní článku 296 zmluvy v oblasti obstarávania na účely obrany a oznámenie Komisie o stratégii pre silnejší a konkurencieschopnejší európsky obranný priemysel z 5. decembra 2007.

(4)

Jedným z predpokladov vytvorenia európskeho trhu s obrannými zariadeniami je stanovenie vhodného legislatívneho rámca. To si v oblasti obstarávania vyžaduje koordináciu postupov zadávania zákaziek s cieľom splniť bezpečnostné požiadavky členských štátov a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

(5)

V záujme splnenia tohto cieľa Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. novembra 2005 o Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení ( 3 ) vyzval Komisiu, aby vypracovala smernicu zohľadňujúcu predovšetkým bezpečnostné záujmy členských štátov, ďalej rozvíjať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, prispievať k posilneniu európskej súdržnosti, zachovávať charakter Únie ako „civilnej mocnosti“.

(6)

Lepšia koordinácia postupov zadávania zákaziek, napríklad v prípade zákaziek týkajúcich sa logistických služieb, dopravy a skladovania, tiež potenciálne znižuje náklady v sektore obrany a podstatne znižuje vplyv tohto sektora na životné prostredie.

(7)

Tieto postupy by mali odzrkadľovať celkový prístup Únie k otázke bezpečnosti, ktorý zodpovedá vývoju strategického prostredia. Vznikom asymetrických nadnárodných hrozieb sa ešte viac zotreli hranice medzi vonkajšou a vnútornou bezpečnosťou, ako aj vojenskou a nevojenskou bezpečnosťou.

(8)

Obranné a bezpečnostné zariadenia majú rozhodujúci význam pre bezpečnosť a zvrchovanosť členských štátov, ako aj pre autonómnosť Únie. Z tohto dôvodu majú nákupy tovaru a služieb v sektoroch obrany a bezpečnosti často citlivý charakter.

(9)

Z toho vyplývajú osobitné požiadavky predovšetkým v oblasti bezpečnosti dodávok a bezpečnosti informácií. Tieto požiadavky sa týkajú najmä nákupov zbraní, munície a vojenského materiálu pre ozbrojené sily, ako aj s nimi priamo spojených služieb a prác, ale aj niektorých zvlášť citlivých nákupov v oblasti nevojenskej bezpečnosti. Skutočnosť, že neexistuje režim pre celú Úniu, je v týchto oblastiach prekážkou otvorenosti obranných a bezpečnostných trhov medzi členskými štátmi. Táto situácia si vyžaduje okamžitú nápravu. Jednotný režim pre celú Úniu zameraný na bezpečnosť informácií, ktorý zahŕňa vzájomné uznávanie národných bezpečnostných previerok a umožňuje výmenu utajovaných skutočností medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi a európskymi spoločnosťami, by bol mimoriadne výhodný. Členské štáty by zároveň mali prijať konkrétne opatrenia na zlepšenie bezpečnosti vzájomných dodávok s cieľom postupne vytvoriť systém primeraných záruk.

(10)

Na účely tejto smernice by sa mali vojenské zariadenia chápať najmä ako typy výrobkov uvedené na zozname zbraní, munície a vojenského materiálu prijatom rozhodnutím Rady 255/58 z 15. apríla 1958 ( 4 ) a členské štáty sa môžu obmedzovať iba na tento zoznam pri transpozícii tejto smernice. Na tomto zozname sa nachádzajú iba zariadenia navrhnuté, vyvinuté a vyrobené osobitne na vojenské účely. Zoznam je však všeobecný a má sa chápať v širších súvislostiach vzhľadom na vyvíjajúci sa charakter technológií, politiky verejného obstarávania a vojenské požiadavky vedúce k vývoju nových typov zariadení, napríklad na základe spoločného zoznamu vojenského materiálu Únie. Na účely tejto smernice by sa „vojenské zariadenia“ mali vzťahovať aj na výrobky, ktoré sa napriek pôvodnému civilnému určeniu neskôr prispôsobili vojenským účelom a používajú sa ako zbrane, munícia alebo vojenský materiál.

(11)

V osobitnej oblasti nevojenskej bezpečnosti by sa táto smernica mala uplatňovať na obstarávania na účely obrany, ktoré majú podobné črty ako obranné obstarávania a sú rovnako citlivé. Môže tomu tak byť najmä v oblastiach spolupráce vojenských a nevojenských zložiek na plnení rovnakých misií a/alebo v prípade, ak je účelom obstarávania ochrana bezpečnosti Únie a/alebo členských štátov na ich vlastnom území alebo mimo neho pred hrozbami zo strany nevojenských a/alebo mimovládnych aktérov. Takéto prípady môžu zahŕňať napríklad ochranu hraníc, policajné činnosti a misie krízového riadenia.

(12)

Táto smernica by mala zohľadňovať potreby verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa počas celého životného cyklu výrobku, t. j. počas výskumu a vývoja, priemyselného vývoja, výroby, opravy, modernizácie, úpravy, údržby, logistiky, školenia, testovania, stiahnutia a likvidácie. Tieto etapy zahŕňajú napríklad štúdie, hodnotenia, uskladnenie, prepravu, integráciu, servis, rozobratie, zničenie a všetky ďalšie služby po prvotnom návrhu. Súčasťou niektorých zákaziek môže byť dodávka častí, súčastí a/alebo podzložiek, ktoré sa majú začleniť do výrobkov alebo na ne pripevniť, a/alebo dodávka osobitných nástrojov, skúšobných zariadení alebo podpory.

(13)

Na účely tejto smernice by sa „výskum a vývoj“ mali vzťahovať na základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj. Základný výskum pozostáva z experimentálnej alebo teoretickej práce vykonávanej najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného osobitného uplatnenia alebo použitia v praxi. Aplikovaný výskum tiež pozostáva z pôvodnej práce prijatej s cieľom získať nové poznatky. Prednostne sa však zameriava na konkrétny praktický účel alebo cieľ. Experimentálny vývoj pozostáva z práce založenej na existujúcich poznatkoch získaných z výskumu a/alebo praktických skúseností s cieľom začať výrobu nových materiálov, výrobkov alebo zariadení, vytvoriť nové postupy, systémy a služby alebo výrazne zlepšiť existujúce postupy, systémy a služby. Môže zahŕňať realizáciu technologických demonštrátorov, t. j. zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom alebo reprezentatívnom prostredí.

Výskum a vývoj nezahŕňa výrobu a kvalifikáciu predvýrobných prototypov, nástrojov a priemyselného inžinierstva, priemyselné návrhy alebo výrobu.

(14)

Táto smernica by mala zohľadňovať skutočnosť, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ potrebuje prácu a služby, ktoré sú potrebné na splnenie určitých vojenských alebo bezpečnostných požiadaviek, aj keď nie sú priamo spojené s dodávkou vojenských zariadení ani citlivých zariadení.

(15)

Zadávanie zákaziek v členských štátoch obstarávateľmi, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ( 5 ), a verejnými obstarávateľmi, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby ( 6 ), podlieha rešpektovaniu zásad zmluvy, najmä voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby a zásad z nich vyplývajúcich, napríklad zásady rovnakého zaobchádzania, zásady nediskriminácie, zásady vzájomného uznávania, zásady proporcionality a zásady transparentnosti.

Povinnosti v oblasti transparentnosti a súťaže, pokiaľ ide o zákazky pod prahovými hodnotami na uplatňovanie, by mali určiť členské štáty v súlade s týmito zásadami a zohľadniť najmä prípady cezhraničných záujmov. Predovšetkým členské štáty majú určiť najvhodnejší spôsob pre zadávanie takýchto zákaziek.

Pri zákazkách, ktoré presahujú určitú hodnotu, sa odporúča vypracovať predpisy pre koordináciu vnútroštátnych postupov pri zadávaní takýchto zákaziek Spoločenstvom, založené na týchto zásadách s cieľom zaručiť ich účinky a zabezpečiť liberalizáciu obstarávania. Tieto ustanovenia o koordinácii by sa preto mali vykladať v súlade s uvedenými pravidlami a zásadami, ako aj s inými pravidlami zmluvy.

(16)

V článkoch 30, 45, 46, 55 a 296 zmluvy sa ustanovujú konkrétne výnimky z uplatňovania zásad uvedených v zmluve, a tým aj z uplatňovania práva odvodeného z týchto zásad. Z toho vyplýva, že žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť v uložení alebo uplatnení opatrení, ktoré sa považujú za nevyhnutné na ochranu záujmov uznaných za oprávnené týmito ustanoveniami zmluvy.

Znamená to najmä, že zadávanie zákaziek, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti tejto smernice, možno z jej rozsahu vyňať, ak je to odôvodnené na základe verejnej bezpečnosti alebo potrebné na ochranu základných bezpečnostných záujmov členského štátu. Môže sa to týkať zákaziek v oblasti obrany aj bezpečnosti, ktoré si vyžadujú také krajne náročné opatrenia na bezpečnosť dodávok, alebo sú natoľko dôverné a/alebo dôležité pre národnú zvrchovanosť, že ani osobitné ustanovenia tejto smernice nepostačujú na ochranu základných bezpečnostných záujmov členských štátov, ktorých vymedzenie je výlučne v zodpovednosti členských štátov.

(17)

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev by sa však možnosť využiť takéto výnimky mala vykladať takým spôsobom, aby sa účinky výnimiek nerozšírili nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na ochranu oprávnených záujmov, ktorú uvedené články pomáhajú zabezpečovať. Neuplatňovanie tejto smernice musí byť preto primerané sledovaným cieľom a spôsobiť čo najmenšie narušenie voľného pohybu tovaru a slobody poskytovania služieb.

(18)

Zákazky na zbrane, muníciu a vojenský materiál, ktoré zadávajú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia pôsobiaci v oblasti obrany, sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti Dohody o vládnom obstarávaní (GPA) uzatvorenej v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Ostatné zákazky upravené touto smernicou sú tiež vyňaté z uplatňovania GPA na základe jej článku XXIII. Článok 296 zmluvy a článok XXIII ods. 1 GPA majú rozdielny rozsah pôsobnosti a podliehajú rôznym štandardom súdneho preskúmania. Členské štáty môžu naďalej využívať článok XXIII ods. 1 GPA v situáciách, keď nie je možné uplatňovať článok 296 zmluvy. Uvedené dve ustanovenia preto musia spĺňať rozdielne podmienky na uplatňovanie.

Toto vyňatie tiež znamená, že v špecifickom kontexte obranných a bezpečnostných trhov si členské štáty ponechávajú právomoc rozhodovať o tom, či ich verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu umožniť hospodárskym subjektom z tretích krajín zapojiť sa do postupov zadávania zákazky. Toto rozhodnutie by mali prijať na základe zásady najlepšieho pomeru ceny a kvality, pričom si treba uvedomiť potrebu európskej technologickej a priemyselnej základne obrany, ktorá by bola konkurencieschopná v celosvetovom meradle, význam otvorených a spravodlivých trhov a získavanie vzájomných výhod. Členské štáty by sa mali usilovať o čoraz otvorenejšie trhy. Ich partneri by na základe medzinárodných dohôd takisto mali preukázať otvorenosť, najmä pokiaľ ide o otvorenú a spravodlivú súťaž.

(19)

Zákazka sa považuje za zákazku na práce len vtedy, ak sa v jej predmete výslovne upravuje vykonávanie činností, ktoré patria do oddielu 45 „Spoločného slovníka obstarávania“, ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) ( 7 ) (ďalej len „CPV“), a to aj v prípade, ak zákazka zahŕňa poskytovanie iných služieb potrebných pre vykonanie týchto činností. Zákazky na služby môžu za určitých okolností zahŕňať práce. Pokiaľ však takéto práce súvisia s hlavným predmetom zákazky a sú len jeho možným následkom alebo ho len dopĺňajú, skutočnosť, že takéto práce sú súčasťou zákazky, neoprávňuje kvalifikovať zákazku ako zákazku na práce.

(20)

Obranné a bezpečnostné zákazky obsahujú často utajované skutočnosti, ktoré majú byť z bezpečnostných dôvodov chránené proti neoprávnenému prístupu, ako to vyžadujú zákony, predpisy alebo správne ustanovenia príslušného členského štátu. Vo vojenskej oblasti existujú v členských štátoch systémy klasifikácie týchto skutočností na vojenské účely. Pokiaľ však ide o záležitosti nevojenskej bezpečnosti, prax v členských štátoch, kde ostatné skutočnosti musia byť chránené podobne, je viac rôznorodá. Je preto vhodné využiť takú koncepciu, ktorá zohľadňuje rôznorodosť postupov členských štátov a je schopná zahrnúť vojenskú i nevojenskú oblasť. V každom prípade by sa obstarávanie v týchto oblastiach nemalo dotýkať povinností vyplývajúcich z rozhodnutia Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok ( 8 ), alebo z rozhodnutia Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001, prijímajúceho bezpečnostné nariadenia Rady ( 9 ).

Článok 291 ods. 1 písm. a) zmluvy navyše členským štátom umožňuje vyňať obranné aj bezpečnostné zákazky z pravidiel tejto smernice, ak by uplatnenie pravidiel tejto smernice zaväzovalo členské štáty poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie považujú za odporujúce základným záujmom ich bezpečnosti. K tomu môže dôjsť predovšetkým v takom prípade, keď sú zákazky natoľko citlivé, že dokonca aj ich existencia sa musí udržiavať utajená.

(21)

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by mali mať možnosť využívať rámcové dohody, čím vzniká potreba vymedziť rámcové dohody a stanoviť pre ne konkrétne pravidlá. Podľa týchto pravidiel môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ak uzatvorí rámcovú dohodu v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa týkajú najmä uverejňovania, lehôt a podmienok na predloženie ponúk, zadávať zákazky na základe takejto rámcovej dohody počas obdobia jej platnosti buď uplatnením podmienok uvedených v rámcovej dohode, alebo ak neboli všetky podmienky stanovené vopred, opätovným otvorením súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dohody. Opätovné otvorenie súťaže by malo byť v súlade s určitými pravidlami, ktorých cieľom je zabezpečiť požadovanú flexibilitu a dodržiavanie všeobecných zásad, najmä zásady rovnakého zaobchádzania. Z toho istého dôvodu by doba platnosti rámcových dohôd mala byť obmedzená a nemala by presahovať sedem rokov okrem prípadov náležite odôvodnených verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi.

(22)

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu využívať elektronické obstarávanie za predpokladu, že je to v súlade s pravidlami uvedenými v tejto smernici a so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Pretože používanie techniky elektronických aukcií sa pravdepodobne zvýši, takéto aukcie by mali byť definované v práve Spoločenstva a mali by ich upravovať špecifické pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa používali úplne v súlade s uvedenými zásadami. Na tento účel by sa malo prijať ustanovenie, aby sa takéto elektronické aukcie týkali len zákaziek na práce, na dodávky tovaru alebo na služby, pri ktorých je možné určiť presné špecifikácie. Mohol by to byť najmä prípad opakujúcich sa zákaziek na dodávky tovaru, prác a služieb. S rovnakým cieľom musí byť možné stanoviť príslušné poradie uchádzačov v ktorejkoľvek etape elektronickej aukcie. Použitie elektronických aukcií verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom umožňuje, aby od uchádzačov vyžadovali predloženie nových cien upravených smerom nadol, a ak sa zákazka zadáva na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, aby zlepšili aj iné parametre ponúk, nielen ceny. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou transparentnosti môžu byť predmetom elektronických aukcií len charakteristické parametre vhodné pre automatické vyhodnotenie elektronickým spôsobom bez akéhokoľvek zásahu a/alebo posudzovania verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, to znamená len charakteristické parametre, ktoré sú kvantifikovateľné tak, že je možné ich vyjadriť v číslach alebo percentách. Na druhej strane tie aspekty ponúk, ktoré si vyžadujú posudzovanie nekvantifikovateľných parametrov, by nemali byť predmetom elektronických aukcií. Z toho vyplýva, že určité zákazky na práce a určité zákazky na služby, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako sú napríklad projektová dokumentácia prác, by nemali byť predmetom elektronických aukcií.

(23)

Techniky centralizovaného obstarávania pomáhajú zintenzívniť súťaž a zracionalizovať obstarávanie. V dôsledku toho by členské štáty mali mať možnosť zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia mohli obstarávať tovar, prácu a/alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie. Na úrovni Spoločenstva by sa teda mal vymedziť pojem centrálnych obstarávacích inštitúcií a podmienky, za ktorých sa môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí obstarávajú práce, dodávky tovaru a/alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie, považovať v súlade so zásadami nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania za verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý je viazaný uplatňovaním tejto smernice, by mal byť v každom prípade oprávnený vystupovať ako centrálna obstarávacia inštitúcia. Členské štáty by mali zároveň slobodne rozhodovať o vymenovaní európskych verejných orgánov, ktoré nepodliehajú tejto smernici, napríklad Európskej obrannej agentúry, za centrálne obstarávacie inštitúcie, pod podmienkou, že tieto orgány pri obstarávaní dodržiavajú všetky pravidlá obstarávania v súlade so všetkými ustanoveniami tejto smernice.

(24)

Môže sa stať, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia musia zadať jednu zákazku na nadobúdanie čiastočne podľa tejto smernice, pričom zvyšná časť patrí buď do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES alebo smernice 2004/18/ES, alebo nepodlieha tejto smernici, smernici 2004/17/ES alebo smernici 2004/18/ES. Platí to v prípade, ak príslušné obstarávania nemožno z objektívnych dôvodov oddeliť a zadať prostredníctvom samostatných zákaziek. V takýchto prípadoch by verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia mali mať možnosť zadať jednotlivú zákazku, pod podmienkou, že toto rozhodnutie neprijímajú na účel vyňatia zákaziek z uplatňovania tejto smernice, smernice 2004/17/ES alebo smernice 2004/18/ES.

(25)

Prácu verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov komplikuje veľký počet prahových hodnôt na uplatňovanie koordinovaných ustanovení. Vzhľadom na priemernú hodnotu zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti je vhodné zosúladiť prahové hodnoty na uplatňovanie tejto smernice s prahovými hodnotami, ktoré už musia verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia dodržiavať pri uplatňovaní smernice 2004/17/ES. Prahové hodnoty tejto smernice by sa tiež mali revidovať spolu s prahovými hodnotami smernice 2004/17/ES pri revízii jej prahových hodnôt.

(26)

Okrem toho by sa mala ustanoviť možnosť upustiť v určitých prípadoch od uplatňovania tejto smernice z dôvodu uplatňovania špecifických pravidiel pre zadávanie zákaziek, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd alebo ak sa uplatňujú dojednania medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Pravidlá v rámci určitých dohôd týkajúce sa umiestnenia jednotiek jedného členského štátu na území iného členského štátu alebo tretej krajiny alebo umiestnenia jednotiek tretej krajiny v členskom štáte by mali tiež zabrániť využitiu postupov zadávania zákazky stanovených podľa tejto smernice. Táto smernica by sa nemala uplatňovať ani na zákazky zadané medzinárodnými organizáciami na ich účely, ani na zákazky, ktoré musí zadať členský štát v súlade s pravidlami špecifickými pre takéto organizácie.

(27)

Niektoré zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sú natoľko citlivé, že napriek špecifickosti tejto smernice by nebolo vhodné ju uplatňovať. Ide o prípady obstarávaní zo strany spravodajských služieb alebo obstarávaní pre všetky druhy spravodajských činností vrátane aktivít kontrarozviedky, ako ich vymedzujú členské štáty. Rovnako ide o ďalšie obzvlášť citlivé nákupy, ktoré si vyžadujú mimoriadne vysokú mieru dôvernosti, napríklad niektoré nákupy určené na ochranu hraníc alebo boj proti terorizmu či organizovanému zločinu, nákupy týkajúce sa dekódovania, alebo nákupy osobitne určené na utajené činnosti alebo iné rovnako citlivé činnosti, ktoré vykonávajú policajné alebo bezpečnostné zložky.

(28)

Členské štáty často realizujú programy spolupráce zamerané na spoločný vývoj nových obranných zariadení. Tieto programy majú mimoriadny význam, pretože pomáhajú vyvíjať nové technológie a predstavujú vysoké náklady na výskum a vývoj komplexných zbrojných systémov. Niektoré z týchto programov riadia medzinárodné organizácie, najmä Organisation conjointe de coopération en matière d’armement (OCCAR) a NATO (prostredníctvom špecifických agentúr), alebo agentúry Únie, napríklad Európska obranná agentúra, ktoré potom zadávajú zákazky v mene členských štátov. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na takéto zákazky. V prípade ďalších takýchto programov spolupráce udeľujú zákazky verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia jedného štátu aj v mene jedného alebo viacerých ďalších členských štátov. Ani v týchto prípadoch by sa smernica nemala uplatňovať.

(29)

V prípade, že ozbrojené alebo bezpečnostné sily členských štátov vykonávajú operácie za hranicami Únie, a ak si to vyžadujú operačné požiadavky, malo by sa povoliť verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorí pôsobia na území operácií, aby neuplatňovali pravidlá tejto smernice, keď uzatvárajú zmluvy s hospodárskymi subjektmi lokalizovanými v oblasti operácií, čo platí aj pre civilné obstarávania priamo spojené s výkonom týchto operácií.

(30)

Vzhľadom na osobitnú povahu obranného a bezpečnostného sektora by obstarávanie zariadení, ako aj práce a služby jednej vlády pre druhú mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(31)

V súvislosti so službami majú zákazky na nadobúdanie alebo prenájom nehnuteľností alebo práv k nim osobitné vlastnosti, ktoré znemožňujú uplatňovanie pravidiel o obstarávaní.

(32)

Rozhodcovské a zmierovacie služby zvyčajne poskytujú inštitúcie alebo jednotlivci určení alebo vybraní spôsobom, ktorý sa nemôže spravovať pravidlami obstarávania.

(33)

Finančné služby sa takisto zverujú osobám alebo orgánom za podmienok, ktoré nie sú zlučiteľné s uplatňovaním pravidiel o obstarávaní.

(34)

Podľa článku 163 zmluvy je podpora výskumu a technického rozvoja prostriedkom na posilňovanie vedecko-technickej základne priemyslu Spoločenstva a liberalizácia zákaziek na služby k tomu prispieva. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na spolufinancovanie výskumných a vývojových programov. Výskumné a vývojové zákazky iné než tie, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, s cieľom využiť ich pri plnení svojich vlastných úloh, ak poskytnutú službu v plnom rozsahu hradí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, nie sú preto predmetom tejto smernice.

(35)

Zamestnanie a povolanie sú kľúčovými prvkami pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí pre všetkých a prispievajú k začleneniu do spoločnosti. V tejto súvislosti chránené dielne a programy chránených pracovných miest efektívne prispievajú k začleneniu alebo opätovnému začleneniu osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Takéto dielne však nemusia byť schopné získať zákazky za normálnych podmienok súťaže. Z toho dôvodu je vhodné ustanoviť, aby členské štáty takýmto dielňam mohli vyhradiť právo zúčastňovať sa postupov zadávania zákazky alebo vyhradiť plnenie zákaziek v rámci programov chránených pracovných miest.

(36)

Na účel uplatňovania tejto smernice na zákazky na služby patriace do jej rozsahu pôsobnosti a na účel monitorovania by sa služby mali rozdeliť do kategórií, ktoré zodpovedajú jednotlivým položkám klasifikácie CPV a uviesť vo dvoch prílohách podľa režimu, ktorému podliehajú. Pokiaľ ide o služby uvedené v prílohe II, príslušnými ustanoveniami tejto smernice by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel Spoločenstva vymedzených pre príslušné služby. S cieľom uplatňovať ustanovenia tejto smernice namiesto ustanovení smernice 2004/17/ES alebo smernice 2004/18/ES však treba stanoviť, že príslušné zákazky na služby patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(37)

Pokiaľ ide o zákazky na služby, úplné uplatňovanie tejto smernice by sa malo na prechodné obdobie obmedziť na zákazky, pri ktorých jej ustanovenia umožnia využitie úplného potenciálu pre nárast cezhraničného obchodu. Zákazky na ostatné služby treba počas tohto prechodného obdobia monitorovať, a to až do prijatia rozhodnutia o úplnom uplatňovaní tejto smernice.

(38)

Technické špecifikácie vypracované verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi musia umožňovať, aby bolo obstarávanie liberalizované. Na tento účel musí byť možné predložiť ponuky, ktoré odrážajú rôznorodosť možných technických riešení. Na základe toho by malo byť možné vypracovať technické špecifikácie z hľadiska funkčných a výkonnostných požiadaviek. Na druhej strane, ak je uvedený odkaz na európsku normu, alebo na medzinárodné alebo vnútroštátne normy vrátane noriem pre oblasť obrany, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia musia zvážiť ponuky vypracované na základe ostatných rovnocenných podkladov. Táto rovnocennosť môže byť ohodnotená najmä vo vzťahu k požiadavkám interoperability a operatívnej účinnosti. Na preukázanie rovnocennosti by mali mať uchádzači možnosť použiť akúkoľvek formu dôkazu. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia musia byť schopní uviesť dôvod prípadného rozhodnutia, že v danom prípade neexistuje rovnocennosť. Existujú takisto medzinárodné dohody o štandardizácii, ktoré majú za cieľ zabezpečiť interoperabilitu ozbrojených síl a ktoré môžu mať silu konečného právoplatného rozsudku v členských štátoch. V prípade, že sa uplatňuje jedna z týchto dohôd, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu požadovať súlad ponúk s normami opísanými v týchto dohodách. Technické špecifikácie by mali byť uvedené jasne, aby všetci uchádzači vedeli, na čo sa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vzťahujú.

(39)

Podrobné technické špecifikácie a doplňujúce informácie týkajúce sa zákaziek musia byť uvedené v zadávacích podkladoch pre každú zákazku alebo v rovnocennom dokumente v závislosti od zvyklostí v členských štátoch.

(40)

Potenciálni subdodávatelia by nemali byť diskriminovaní na základe národnosti. V rámci obrany a bezpečnosti môže byť žiaduce, aby verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uložili úspešnému uchádzačovi povinnosť zorganizovať transparentnú a nediskriminačnú súťaž pri udeľovaní subdodávateľských zmlúv tretím stranám. Táto povinnosť sa môže vzťahovať na všetkých subdodávateľov alebo len na konkrétnych subdodávateľov, ktorých vybrali verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia.

Okrem toho sa zdá byť vhodné doplniť právo uchádzača na uzatváranie subdodávateľských zmlúv o možnosť ponúkanú členskému štátu povoliť svojim verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo od nich požadovať, aby sa subdodávateľské zmluvy, ktoré predstavujú minimálne určitý podiel hodnoty zákazky, zadali tretím stranám pod podmienkou, že prepojené podniky sa nepovažujú za tretie strany. Ak sa takýto podiel požaduje, úspešný uchádzač by mal zadávať subdodávky v rámci transparentnej a nediskriminačnej súťaže tak, aby všetky zainteresované podniky mali rovnakú možnosť využívať výhody subdodávateľskej činnosti. Zároveň by sa nemalo ohroziť riadne fungovanie dodávateľského reťazca úspešného uchádzača. Percentuálny podiel, ktorý možno na žiadosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa zadať v rámci subdodávateľstva tretím stranám, by mal preto primerane zohľadňovať predmet a hodnotu zákazky.

Počas rokovacieho konania alebo konkurenčného dialógu s požiadavkami na subdodávateľstvo môžu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ a uchádzači prediskutovať požiadavky alebo odporúčania týkajúce sa subdodávateľstva s cieľom zabezpečiť, aby bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plne informovaný o dôsledkoch rôznych subdodávateľských možností najmä pre náklady, kvalitu alebo riziko. Subdodávatelia pôvodne navrhnutí úspešným uchádzačom by mali mať v každom prípade možnosť zúčastniť sa súťaží organizovaných na účel zadávania subdodávok.

V kontexte trhov v oblasti obrany a bezpečnosti by členské štáty a Komisia mali takisto podporovať rozvoj a šírenie najlepších postupov medzi členskými štátmi a európskym priemyslom s cieľom propagovať voľný pohyb a konkurencieschopnosť na subdodávateľských trhoch v Únii, ako aj efektívne riadenie dodávateľov a MSP v záujme dosiahnutia najlepšej hodnoty za vynaložené finančné prostriedky. Členské štáty by mali všetkých úspešných uchádzačov informovať o výhodách transparentného a konkurencieschopného predkladania ponúk a rôznorodosti dodávateľov v prípade subdodávok a mali by vyvíjať a šíriť najlepšie postupy, pokiaľ ide o riadenie dodávateľského reťazca na trhoch v oblasti obrany a bezpečnosti.

(41)

Podmienky plnenia zákazky sú v súlade s touto smernicou za predpokladu, že nie sú priamo ani nepriamo diskriminačné a sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v zadávacích podkladoch.

(42)

Osobitne podmienky plnenia zákazky môžu obsahovať požiadavky verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov v oblasti bezpečnosti informácií a bezpečnosti zásobovania. Tieto požiadavky sú dôležité hlavne vzhľadom na citlivý charakter zariadení, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, a týkajú sa celého zásobovacieho reťazca.

(43)

S cieľom zaistiť bezpečnosť informácií môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia požadovať najmä záväzky zo strany dodávateľov i subdodávateľov, že ochránia utajované skutočnosti pred neoprávneným prístupom ako aj dostatočné informácie o ich schopnosti urobiť tak. Vzhľadom na to, že neexistuje systém Spoločenstva týkajúci sa bezpečnosti informácií, je úlohou verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo členských štátov, aby definovali tieto požiadavky v súlade so svojimi vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi a stanovili, či považujú bezpečnostné povolenia vydané podľa vnútroštátneho práva iného členského štátu za rovnocenné s povoleniami, ktoré vydali ich vlastné príslušné orgány.

(44)

Bezpečnosť zásobovania môže priniesť široké spektrum požiadaviek napríklad vrátane vnútropodnikových pravidiel vzťahu medzi dcérskou spoločnosťou a materskou spoločnosťou v oblasti práv duševného vlastníctva alebo ustanovenie o dôležitých kapacitách v oblasti servisu, údržby a generálnej opravy s cieľom zabezpečiť podporu kupovaného zariadenia počas jeho životného cyklu.

(45)

V žiadnom prípade nemôže nijaká podmienka plnenia zákazky obsahovať iné požiadavky ako tie, ktoré sú spojené s plnením samotnej zákazky.

(46)

Zákony, iné právne predpisy a kolektívne zmluvy tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, ktoré sú platné v oblasti pracovných podmienok a bezpečnosti pri práci, sa uplatňujú počas plnenia zákazky pod podmienkou, že tieto pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Pre cezhraničné situácie, keď pracovníci z jedného členského štátu na účely plnenia zákazky poskytujú služby v inom členskom štáte, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb ( 10 ) stanovuje minimálne podmienky, ktoré sa musia v hostiteľskej krajine v súvislosti s takýmito vyslanými pracovníkmi dodržať. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesplnenie týchto povinností sa môže považovať za závažné porušenie odborných povinností alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjektu, ktoré by mohli mať za následok vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu z konania pre zadanie zákazky.

(47)

Zákazky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa vyznačujú osobitnými požiadavkami z hľadiska zložitosti, bezpečnosti informácií alebo bezpečnosti zásobovania. Uspokojenie týchto požiadaviek si často vyžaduje dôkladné rokovania počas zadávania zákaziek. Z toho dôvodu môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia použiť okrem užšieho konania aj rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania pri zákazkách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

(48)

Pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ktorí realizujú obzvlášť zložité projekty, by mohlo byť objektívne nemožné bez toho, aby to bola ich chyba, zadefinovať prostriedky na splnenie svojich potrieb alebo na posúdenie toho, čo môže trh ponúknuť ako technické riešenia a/alebo finančné alebo právne riešenia. Táto situácia môže vzniknúť najmä pri realizácii projektov, ktoré si vyžadujú integráciu alebo kombináciu mnohých technologických alebo prevádzkových kapacít, alebo projektov, ktoré si vyžadujú komplexné a štruktúrované financovanie, ktorých finančné a právne zloženie nie je možné vymedziť vopred. V takomto prípade by nebolo možné použiť užšie konanie a rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, pretože by nebolo možné dostatočne presne definovať zákazku, aby záujemcovia mohli sformulovať svoje ponuky. Z uvedeného dôvodu by sa malo stanoviť flexibilné konanie, ktoré zabezpečuje súťaž medzi hospodárskymi subjektmi a umožňuje verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom prediskutovať všetky hľadiská zákazky s každým záujemcom. Toto konanie sa však nesmie používať takým spôsobom, ktorý by obmedzoval alebo narušoval súťaž, najmä menením základných aspektov ponúk stanovovaním podstatných nových požiadaviek pre úspešného uchádzača alebo prijatím akéhokoľvek iného uchádzača ako uchádzača, ktorého ponuka bola vybraná ako ekonomicky najvýhodnejšia.

(49)

Pred začatím konania pre zadanie zákazky môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia prostredníctvom technického dialógu požiadať o stanovisko alebo akceptovať stanovisko, ktoré môžu použiť pri príprave špecifikácií, ale za predpokladu, že takéto stanovisko nemá za následok narušenie súťaže.

(50)

Niektoré výnimočné okolnosti by mohli spôsobiť, že využitie konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania bude nemožné alebo úplne nevhodné. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by teda mali mať možnosť využiť pri niektorých veľmi špecifických prípadoch a okolnostiach rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

(51)

Niektoré okolnosti by mali byť čiastočne rovnaké ako okolnosti stanovené v smernici 2004/18/ES. V tomto smere by sa mala zohľadniť najmä skutočnosť, že obranné a bezpečnostné zariadenia sú často technicky zložité. Z toho dôvodu nezlučiteľnosť a disproporcia technických ťažkostí pri využívaní a údržbe, ktoré sú dôvodom na využitie rokovacieho konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v prípade zákaziek na dodávku tovaru pri doplnkových dodávkach, by sa mali posudzovať vzhľadom na túto zložitosť a na požiadavky interoperability a štandardizácie zariadení, ktoré s tým súvisia. To je napríklad prípad začlenenia nových zložiek do existujúcich systémov alebo modernizácie týchto systémov.

(52)

Môže sa stať, že v prípade niektorých nákupov v rozsahu pôsobnosti tejto smernice je len jeden hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku, pretože vlastní výlučné práva alebo z technických dôvodov. V týchto prípadoch by verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia mali mať možnosť zadávať zákazky alebo rámcové dohody priamo tomuto jedinému hospodárskemu subjektu. Technické dôvody, ktorými možno objasniť, prečo môže len jediný hospodársky subjekt realizovať zákazku, by sa však mali striktne definovať a odôvodniť prípad od prípadu. Tieto dôvody by mohli zahŕňať napríklad jasnú technickú neschopnosť iného záujemcu než vybraného hospodárskeho subjektu dosiahnuť požadované ciele alebo potrebu používať konkrétne know-how, nástroje alebo prostriedky, ktoré má k dispozícii len jeden subjekt. K tomu by mohlo dôjsť napríklad v prípade úpravy alebo zdokonalenia osobitne zložitého zariadenia. Technické dôvody môžu takisto vyplývať z konkrétnej interoperability alebo bezpečnostných požiadaviek, ktoré treba splniť s cieľom zabezpečiť fungovanie ozbrojených alebo bezpečnostných síl.

(53)

Z osobitnej povahy zákaziek, ktoré sú predmetom tejto smernice, vyplýva potreba predvídať nové okolnosti, ktoré môžu vzniknúť v oblastiach, ktorých sa týka táto smernica.

(54)

Môže sa stať, že ozbrojené sily členských štátov sú napríklad povolané zasiahnuť v krízových situáciách v cudzine ako napríklad súčasť mierových operácií. Pri začatí takéhoto zásahu alebo počas neho si bezpečnosť členských štátov a ich ozbrojených síl môžu vyžadovať zadanie zákaziek s rýchlosťou plnenia nezlučiteľnou s lehotami, ktoré si vyžadujú postupy zadávania zákaziek ustanovené v tejto smernici. K takýmto naliehavým prípadom by mohlo tiež dôjsť, pokiaľ ide o bezpečnostné zložky, napríklad v prípade teroristického útoku na území Únie.

(55)

Podpora výskumu a vývoja predstavuje rozhodujúci prostriedok na posilnenie európskej priemyselnej a technologickej základne obrany a liberalizácia obstarávania pomáha uskutočniť tento cieľ. Dôležitosť výskumu a vývoja v tejto špecifickej oblasti odôvodňuje maximálnu pružnosť v zadávaní zákaziek pre dodávky a služby v oblasti výskumu. Zároveň by však táto pružnosť nemala brániť spravodlivej súťaži pre nasledujúce fázy životného cyklu výrobku. Zákazky v oblasti výskumu a vývoja by preto mali zahŕňať činnosti len do tej fázy, keď je možné primerane posúdiť splatnosť nových technológií a odstrániť riziká. Zákazky v oblasti výskumu a vývoja by sa nemali používať po uplynutí tejto fázy ako prostriedok, ktorým sa možno vyhnúť ustanoveniam tejto smernice, a to vrátane predbežného stanovenia výberu uchádzača pre nasledujúce fázy.

Na druhej strane verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by nemal mať povinnosť organizovať oddelené konanie pre nasledujúce fázy, ak zákazka, ktorá sa vzťahuje na výskumné činnosti, už zahŕňa možnosť, pokiaľ ide o tieto fázy, a zadáva sa prostredníctvom obmedzeného postupu alebo rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo v danom prípade súťažného dialógu.

(56)

S cieľom zabezpečiť transparentnosť by sa mali stanoviť pravidlá uverejňovania náležitých informácií zo strany verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov pred začatím postupu zadávania zákazky alebo na jeho konci. Okrem toho by sa mali záujemcom a uchádzačom poskytnúť ďalšie konkrétne informácie o výsledkoch tohto postupu. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by mali mať možnosť zadržať niektoré informácie, ak by zverejnenie takýchto informácií bránilo presadzovaniu práva alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom súkromných hospodárskych subjektov alebo by mohlo brániť spravodlivej súťaži medzi nimi. Vzhľadom na povahu a charakteristické vlastnosti činností, dodávok a služieb, ktoré sú predmetom tejto smernice, dôvody verejného záujmu týkajúce sa dodržiavania povinných vnútroštátnych ustanovení patriacich do vnútroštátnej verejnej politiky, najmä s ohľadom na obranu a bezpečnosť, majú v tomto ohľade osobitný význam.

(57)

Vzhľadom na nový vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií a vzhľadom na zjednodušenia, ktoré tieto technológie môžu priniesť, by sa elektronické prostriedky mali dostať na rovnakú úroveň ako tradičné komunikačné prostriedky a prostriedky slúžiace na výmenu informácií. Zvolené prostriedky a technológia musia byť v súlade s technológiami používanými v ostatných členských štátoch, nakoľko je to len možné.

(58)

Na zabezpečenie rozvoja efektívnej súťaže v oblasti obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, je potrebné, aby sa oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania vypracované verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi z členských štátov uverejňovali v rámci celého Spoločenstva. Informácie uvedené v týchto oznámeniach musia hospodárskym subjektom zo Spoločenstva umožniť zistiť, či sú navrhované zákazky pre nich zaujímavé. Na tento účel je vhodné poskytnúť im adekvátne informácie o predmete zákazky a o podmienkach s ňou súvisiacich. Lepšia dostupnosť verejných oznámení by sa preto mala zabezpečiť prostredníctvom vhodných nástrojov, ako sú napríklad štandardné formuláre oznámení o vyhlásení zadávacieho konania a CPV ako referenčná nomenklatúra pre zákazky.

(59)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy ( 11 ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“) ( 12 ), by sa mali v súvislosti s touto smernicou uplatňovať na elektronický prenos informácií. Postupy obstarávania si vyžadujú vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ako vyžadujú uvedené smernice. Na základe toho by zariadenia určené na elektronické prijímanie žiadostí o účasť a ponúk mali spĺňať osobitné doplňujúce požiadavky. Na tento účel by sa podľa možnosti malo nabádať na používanie elektronických podpisov, najmä zaručených elektronických podpisov. Existencia dobrovoľných akreditačných systémov by mohla navyše predstavovať priaznivý rámec pre zvýšenie úrovne poskytovania certifikačných služieb pre tieto zariadenia.

(60)

Používanie elektronických prostriedkov vedie k úsporám času. V dôsledku toho by sa malo vypracovať ustanovenie na skrátenie minimálnych lehôt na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť v prípade, že sa používajú elektronické prostriedky, ale pod podmienkou, že používané elektronické prostriedky sú v súlade s osobitnými spôsobmi prenosu plánovanými na úrovni Spoločenstva.

(61)

Overovanie spôsobilosti záujemcov a ich výber by sa mali uskutočniť v transparentných podmienkach. Na tento účel by sa mali určiť nediskriminačné kritériá, ktoré verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu používať pri výbere účastníkov súťaže a prostriedky, ktoré hospodárske subjekty môžu používať na preukázanie, že tieto kritériá spĺňajú. V rovnakom duchu transparentnosti by sa malo od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vyžadovať, aby uviedol, hneď ako je zákazka daná do súťaže, kritériá výberu účastníkov, ktoré použije, a úroveň osobitnej spôsobilosti, ktorú môže v danom prípade vyžadovať od hospodárskych subjektov pred ich prijatím do postupu obstarávania.

(62)

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov v užšom konaní, v rokovacom konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v súťažnom dialógu. Takéto zníženie počtu záujemcov by sa malo vykonať na základe objektívnych kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania. Pre kritériá týkajúce sa osobnej situácie osôb zastupujúcich hospodárske subjekty by mohol postačovať všeobecný odkaz v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania na situácie stanovené v tejto smernici.

(63)

V súťažnom dialógu a rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania by verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vzhľadom na flexibilitu, ktorú si tieto konania môžu vyžadovať, a vzhľadom na vysokú úroveň nákladov spojených s takýmito metódami obstarávania, mali byť oprávnení prijať opatrenie, aby sa konanie uskutočnilo v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom postupne znížiť počet ponúk, ktoré budú predmetom ďalšieho dialógu alebo rokovania, na základe vopred určených kritérií pre zadanie zákazky. Toto zníženie by malo zabezpečiť, nakoľko to počet vhodných riešení alebo záujemcov umožňuje, aby išlo o skutočnú súťaž.

(64)

Príslušné predpisy Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sa uplatňujú v prípade, ak sa doklad o určitej kvalifikácii vyžaduje pre účasť v postupe obstarávania.

(65)

Malo by sa vyhnúť zadávaniu zákaziek hospodárskym subjektom, ktoré boli členmi zločineckej organizácie alebo ktoré boli uznané vinnými z korupcie alebo podvodu poškodzujúceho finančné záujmy Európskych spoločenstiev alebo z prania špinavých peňazí alebo z financovania terorizmu či z teroristických trestných činov, alebo trestných činov spojených s terorizmom. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by mali, prípadne požiadať záujemcov alebo uchádzačov, aby predložili príslušné dokumenty a v prípade, ak existujú pochybnosti o osobnej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača, môžu požiadať o spoluprácu príslušné orgány dotknutého členského štátu. K vylúčeniu takýchto hospodárskych subjektov by malo dôjsť hneď, ako sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dozvie o konečnom a právoplatnom rozsudku o takýchto trestných činoch vynesenom v súlade s vnútroštátnym právom. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesúlad s právnymi predpismi o protiprávnych dohodách pri zákazkách, ktorý bol predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnocenným účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjektu, alebo za závažné porušenie odborných povinností. Takisto by malo byť možné vylúčiť hospodárske subjekty v prípade, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informácie (v danom prípade poskytnuté chránenými zdrojmi), ktoré potvrdzujú, že tieto subjekty nie sú dostatočne spoľahlivé, aby sa vylúčili riziká pre bezpečnosť členského štátu. Takéto riziká by mohli vyplývať z určitých vlastností výrobkov, ktoré dodáva záujemca, alebo z akcionárskej štruktúry záujemcu.

(66)

Nedodržiavanie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonávajú smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní ( 13 ), a smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky ( 14 ), ktoré bolo predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnakým účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním príslušného hospodárskeho subjektu, alebo za závažné porušenie odborných povinností.

(67)

Vzhľadom na citlivosť sektora je rozhodujúca spoľahlivosť hospodárskych subjektov, ktoré získajú zákazku. Táto spoľahlivosť závisí hlavne od ich schopnosti splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v oblasti bezpečnosti zásobovania a bezpečnosti informácií. Navyše, žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v tom, aby vylúčil hospodársky subjekt v ktorejkoľvek fáze postupu zadávania zákazky, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má informácie o tom, že zadanie celej zákazky alebo ktorejkoľvek časti zákazky hospodárskemu subjektu by mohlo ohroziť základné bezpečnostné záujmy tohto členského štátu.

(68)

Vzhľadom na chýbajúci systém Spoločenstva týkajúci sa bezpečnosti informácií, je úlohou verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo členských štátov, aby definovali úroveň technickej kapacity, ktorá sa požaduje v tomto ohľade na účasť na postupe zadávania zákazky, a aby posúdili, či záujemcovia dosahujú požadovanú úroveň bezpečnosti. V mnohých prípadoch majú členské štáty dvojstranné bezpečnostné dohody s pravidlami o vzájomnom uznávaní vnútroštátnych bezpečnostných povolení. Aj v prípade, že takéto dohody existujú, kapacity hospodárskych subjektov z iných členských štátov s ohľadom na bezpečnosť informácií možno preveriť a takáto previerka by sa mala uskutočniť v súlade so zásadami nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a proporcionality.

(69)

Zákazky by sa mali zadávať na základe objektívnych kritérií, ktoré zabezpečia súlad so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a ktoré zaručia, aby sa ponuky posudzovali transparentným a objektívnym spôsobom v podmienkach efektívnej súťaže. Z toho dôvodu by bolo vhodné umožniť, aby sa pri zadávaní zákazky použili iba dve kritériá: „najnižšia cena“ a „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“.

(70)

Na zabezpečenie súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania pri zadávaní zákaziek je potrebné stanoviť povinnosť, stanovenú judikatúrou, zabezpečiť potrebnú transparentnosť, ktorá umožní, aby všetci záujemcovia boli primerane informovaní o kritériách a spôsoboch, ktoré sa budú uplatňovať na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sú preto zodpovední za uvádzanie kritérií pre zadanie zákazky a relatívnych váh priradených každému z týchto kritérií v dostatočnom časovom predstihu, aby ich záujemcovia poznali pri príprave svojich ponúk. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu upustiť od uvádzania váh pri kritériách pre zadanie zákazky v náležite opodstatnených prípadoch, ktoré musia vedieť odôvodniť, keď váhy nie je možné stanoviť vopred, najmä z dôvodu zložitosti zákazky. V takých prípadoch musia uviesť kritériá v klesajúcom poradí dôležitosti.

(71)

Keď sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať zákazku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, posudzujú ponuky s cieľom určiť, ktorá z nich ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Na účely tohto posúdenia určujú ekonomické a kvalitatívne kritériá, ktoré ako celok musia umožniť stanovenie ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Určenie týchto kritérií závisí od predmetu zákazky, pretože kritériá musia umožňovať posúdenie úrovne plnenia ponúkanej každým z uchádzačov z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je definovaný v technických špecifikáciách, a zmerať úžitok za vynaložené peniaze pre každú ponuku.

(72)

Dodržiavanie povinností týkajúcich sa transparentnosti a súťaže by sa malo zabezpečiť prostredníctvom účinného systému preskúmania podľa systému, ktorý sa v smerniciach Rady 89/665/EHS ( 15 ) a 92/13/EHS ( 16 ), zmenených a doplnených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES ( 17 ) stanovuje pre zákazky, ktoré sú predmetom smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Predovšetkým by sa mala poskytnúť možnosť napadnúť postup zadávania zákazky pred podpísaním zmluvy, ako aj záruky potrebné na zabezpečenie účinnosti tohto preskúmania, ako je odkladná lehota. Takisto by sa mala ustanoviť možnosť napadnúť nezákonné priame zákazky alebo zmluvy uzatvorené v rozpore s touto smernicou.

(73)

Postupy preskúmania by však mali zohľadňovať ochranu obranných a bezpečnostných záujmov s ohľadom na postupy orgánov preskúmania, voľbu dočasných opatrení alebo sankcie uložené za porušovanie povinností týkajúcich sa transparentnosti a súťaže. Členské štáty by mali mať predovšetkým možnosť stanoviť, že orgán preskúmania nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nesmie považovať zmluvu za neúčinnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodu uvedeného v tejto smernici, ak tento orgán po preskúmaní všetkých súvisiacich aspektov zistí, že výnimočné okolnosti príslušného prípadu si vyžadujú, aby sa rešpektovali niektoré prvoradé dôvody súvisiace s verejným záujmom. Vzhľadom na povahu a charakteristické vlastnosti činností, dodávok a služieb, ktoré sú predmetom tejto smernice, takéto prvoradé dôvody by mali byť spojené najmä so všeobecným záujmom obrany a bezpečnosti členských štátov. K tejto situácii môže dôjsť napríklad vtedy, keď by neefektívnosť zákazky vážne ohrozila nielen plnenie konkrétneho projektu, ktorý je cieľom zákazky, ale aj samotnú existenciu širšieho programu obrany a/alebo bezpečnosti, ktorého súčasťou je projekt.

(74)

Je potrebné prijať a v zmysle meniacich sa technických požiadaviek zmeniť a doplniť určité technické podmienky, najmä tie, ktoré sa týkajú oznámení a štatistických správ, ako aj používanej nomenklatúry a podmienok odvolávania sa na takúto nomenklatúru. Preto je potrebné zaviesť na tento účel flexibilné a rýchle prijímacie konanie.

(75)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 18 ),

(76)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na revíziu prahových hodnôt pre zákazky ich zosúladením s prahovými hodnotami ustanovenými v smernici 2004/17/ES, na zmenu a doplnenie niektorých referenčných čísel v nomenklatúre CPV a postupov uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v CPV ako aj technických podrobností a vlastností zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov.

Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(77)

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie uvedených opatrení postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

(78)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva ( 19 ) sú členské štáty vyzývané, aby vo vlastnom záujme a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili svoje vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(79)

Komisia by mala uskutočniť pravidelné posudzovanie, aby preskúmala, či trh s obrannými zariadeniami funguje otvoreným, transparentným a konkurenčným spôsobom, a tiež vplyv tejto smernice na trh, napríklad na zapojenie MSP,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:OBSAH

HLAVA I

VYMEDZENIE POJMOV, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1.

Vymedzenie pojmov

Článok 2.

Rozsah pôsobnosti

Článok 3.

Zmiešané zákazky

Článok 4.

Zásady obstarávania

HLAVA II

PRAVIDLÁ UPLATNITEĽNÉ NA ZÁKAZKY

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 5.

Hospodárske subjekty

Článok 6.

Dôvernosť povinností verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov

Článok 7.

Ochrana utajovaných skutočností

KAPITOLA II

Prahové hodnoty, centrálne obstarávacie inštitúcie a vyňatie z pôsobnosti

Oddiel 1.

Prahové hodnoty

Článok 8.

Prahové hodnoty pre zákazky

Článok 9.

Metódy výpočtu odhadovanej hodnoty zákaziek a rámcových dohôd

Oddiel 2.

Centrálne obstarávacie inštitúcie

Článok 10.

Zákazky zadávané centrálnymi obstarávacími inštitúciami a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciami

Oddiel 3.

Zákazky vyňaté z pôsobnosti smernice

Článok 11.

Použitie výnimiek

Článok 12.

Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel

Článok 13.

Osobitné výnimky

Oddiel 4.

Osobitná úprava

Článok 14.

Vyhradené zákazky

KAPITOLA III

Úprava zákaziek na služby

Článok 15.

Zákazky na služby uvedené v prílohe I

Článok 16.

Zákazky na služby uvedené v prílohe II

Článok 17.

Zmiešané zákazky na služby uvedené v prílohe I a v prílohe II

KAPITOLA IV

Osobitné ustanovenia o zadávacích podkladoch

Článok 18.

Technické špecifikácie

Článok 19.

Variantné riešenia

Článok 20.

Podmienky plnenia zákaziek

Článok 21.

Subdodávatelia

Článok 22.

Bezpečnosť informácií

Článok 23.

Bezpečnosť dodávok

Článok 24.

Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení na ochranu zamestnanosti a pracovných podmienok

KAPITOLA V

Postupy

Článok 25.

Uplatniteľné postupy

Článok 26.

Rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Článok 27.

Súťažný dialóg

Článok 28.

Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Článok 29.

Rámcové dohody

KAPITOLA VI

Pravidlá o uverejňovaní a transparentnosti

Oddiel 1.

Uverejňovanie oznámení

Článok 30.

Oznámenia

Článok 31.

Nepovinné uverejňovanie

Článok 32.

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

Oddiel 2.

Lehoty

Článok 33.

Lehoty na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

Oddiel 3.

Obsah informácií a spôsob ich prenosu

Článok 34.

Výzvy na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na účasť na dialógu

Článok 35.

Informácie pre záujemcov a uchádzačov

Oddiel 4.

Komunikácia

Článok 36.

Ustanovenia o komunikácii

Oddiel 5.

Zápisnice

Článok 37.

Obsah zápisníc

KAPITOLA VII

Priebeh konania

Oddiel 1.

Všeobecné ustanovenia

Článok 38.

Overovanie spôsobilosti, výber účastníkov a zadávanie zákaziek

Oddiel 2.

Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov

Článok 39.

Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača

Článok 40.

Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť

Článok 41.

Ekonomická a finančná situácia

Článok 42.

Technická a/alebo odborná spôsobilosť

Článok 43.

Normy systémov riadenia kvality

Článok 44.

Normy environmentálneho riadenia

Článok 45.

Doplňujúce podklady a informácie

Článok 46.

Úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov a certifikácia orgánmi zriadenými podľa verejného práva alebo súkromného práva

Oddiel 3.

Zadávanie zákaziek

Článok 47.

Kritériá zadávania zákaziek

Článok 48.

Používanie elektronických aukcií

Článok 49.

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

HLAVA III

USTANOVENIA O UZATVÁRANÍ SUBDODÁVATEĽSKÝCH ZMLÚV

KAPITOLA I

Subdodávateľské zmluvy zadávané úspešnými uchádzačmi, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi

Článok 50.

Rozsah pôsobnosti

Článok 51.

Zásady

Článok 52.

Prahové hodnoty a pravidlá o uverejňovaní

Článok 53.

Kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov

KAPITOLA II

Subdodávateľské zmluvy zadávané úspešnými uchádzačmi, ktorí sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi

Článok 54.

Pravidlá, ktoré sa majú uplatniť

HLAVA IV

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ PRI PRESKÚMANIACH

Článok 55.

Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania

Článok 56.

Požiadavky na postupy preskúmania

Článok 57.

Odkladná lehota

Článok 58.

Výnimky z odkladnej lehoty

Článok 59.

Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie

Článok 60.

Neplatnosť

Článok 61.

Porušenia tejto hlavy a alternatívne sankcie

Článok 62.

Lehoty

Článok 63.

Opravný mechanizmus

Článok 64.

Obsah oznámenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

HLAVA V

POVINNOSŤ VYKAZOVAŤ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE, VÝKONNÉ PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 65.

Povinnosť vykazovať štatistické údaje

Článok 66.

Obsah štatistickej správy

Článok 67.

Výbor

Článok 68.

Úprava prahových hodnôt

Článok 69.

Zmeny a doplnenia

Článok 70.

Zmena a doplnenie smernice 2004/17/ES

Článok 71.

Zmena a doplnenie smernice 2004/18/ES

Článok 72.

Transpozícia

Článok 73.

Hodnotenie a podávanie správ

Článok 74.

Nadobudnutie účinnosti

Článok 75.

Adresáti

PRÍLOHY

Príloha I

Služby uvedené v článkoch 2 a 15

Príloha II

Služby uvedené v článkoch 2 a 16

Príloha III

Definícia určitých technických špecifikácií uvedených v článku 18

Príloha IV

Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach uvedených v článku 30

Príloha V

Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o subdodávkach uvedených v článku 52

Príloha VI

Dôležité charakteristiky týkajúce sa uverejňovania oznamov

Príloha VII

Registre

Príloha VIII

Požiadavky týkajúce sa zariadení na elektronické prijímanie žiadostí o účasť a ponúkHLAVA I

VYMEDZENIE POJMOV, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „spoločný slovník obstarávania“ (ďalej len – „CPV“) je referenčná nomenklatúra, ktorá sa používa pri zákazkách zadaných verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, ktorá bola prijatá nariadením (ES) č. 2195/2002;

2. „zákazka“ je zmluva s peňažným plnením, uzavretá písomne, ako je uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 2004/17/ES a článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 2004/18/ES;

3. „zákazka na práce“ sú zákazky, ktorých predmetom je buď vykonanie práce, alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie práce súvisiacej s jednou z činností uvedených v oddiele 45 CPV alebo dielo, alebo realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám špecifikovaným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Po pojmom „dielo“ sa rozumie výsledok konštrukčných alebo stavebných prác chápaný ako celok, ktorý je sám o sebe dostatočný na plnenie ekonomickej alebo technickej funkcie;

4. „zákazky na dodávku tovaru“ sú zákazky iné ako zákazky na práce, ktorých predmetom je nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti.

Zákazka, ktorej predmetom je dodávka výrobkov a ktorá taktiež ako vedľajší predmet zahŕňa ich montáž a inštaláciu, sa považuje za „zákazku na dodávku tovaru“;

5. „zákazky na služby“ sú zákazky iné ako zákazky na práce alebo na dodávku tovaru, ktorých predmetom je poskytnutie služieb.

Zákazka, ktorej predmetom sú výrobky aj služby, sa považuje za „zákazku na služby“, ak hodnota príslušných služieb prevyšuje hodnotu výrobkov, na ktoré sa táto zákazka vzťahuje.

Zákazka, ktorej predmetom sú služby a ktorá zahŕňa činnosti uvedené v oddiele 45 CPV, ktoré sú len sprievodné k hlavnému predmetu zákazky, sa považuje za zákazku na služby;

6. „vojenské zariadenia“ sú zariadenia osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vojenské účely a určené na použitie ako zbrane, munícia alebo vojenský materiál;

7. „citlivé vybavenie“, „práce citlivého charakteru“ a „služby citlivého charakteru“ predstavujú vybavenie, práce a služby na účely bezpečnosti, ktoré sú spojené s utajovanými skutočnosťami, vyžadujú si takéto skutočnosti a/alebo ich obsahujú;

8. „utajované skutočnosti“ sú akékoľvek informácie alebo materiál bez ohľadu na formu, charakter alebo spôsob ich prenosu, ktorým bola prisúdená určitá úroveň bezpečnosti alebo úroveň ochrany a ktoré si v záujme národnej bezpečnosti a v súlade so zákonmi, predpismi alebo administratívnymi opatreniami platnými v príslušnom členskom štáte vyžadujú ochranu pred odcudzením, zničením, odstránením, odhalením, stratou alebo prístupom akejkoľvek nepovolanej osoby alebo pred akýmkoľvek iným druhom kompromitovania;

9. „vláda“ je národná, regionálna alebo miestna vláda členského štátu alebo tretej krajiny;

10. „kríza“ je akákoľvek situácia v členskom štáte alebo v tretej krajine, počas ktorej došlo ku vzniku škody, ktorá výrazne presahuje rozsah škôd v každodennom živote a ktorá vážne ohrozuje alebo obmedzuje život a zdravie ľudí alebo ktorá má značný dosah na vecné hodnoty alebo si vyžaduje opatrenia na zabezpečenie životne nevyhnutných potrieb obyvateľstva; o krízu ide aj v prípade, ak hrozí, že k takejto škode dôjde v blízkej budúcnosti; ozbrojené konflikty a vojny predstavujú krízy na účely tejto smernice;

11. „rámcová dohoda“ je dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvo;

12. „elektronická aukcia“ je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých charakteristických parametrov ponúk, ku ktorému dôjde po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a ktorý umožní zostavenie poradia ponúk použitím metód automatického vyhodnocovania.

Z toho vyplýva, že určité zákazky na služby a určité zákazky na práce, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako napríklad projektová dokumentácia stavebných prác, nesmú byť predmetom elektronických aukcií;

13. „zhotoviteľ“, „dodávateľ“ a „poskytovateľ služieb“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb a/alebo orgánov, ktoré na trhu ponúkajú vykonanie prác prípadne dodávku tovaru prípadne poskytnutie služieb;

14. „hospodársky subjekt“ je zhotoviteľ, dodávateľ alebo poskytovateľ služieb. Používa sa iba v záujme zjednodušenia;

15. „záujemca“ je hospodársky subjekt, ktorý sa snaží získať výzvu na účasť v užšom alebo rokovacom konaní alebo na súťažnom dialógu;

16. „uchádzač“ je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku v rámci užšieho alebo rokovacieho konania alebo súťažného dialógu;

17. „verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia“ sú verejní obstarávatelia uvedení v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES a obstarávatelia uvedení v článku 2 smernice 2004/17/ES;

18. „centrálna obstarávacia inštitúcia“ je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ako je uvedený v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES a v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2004/17/ES alebo európsky orgán verejnej moci, ktorý:

 získava dodávky tovaru a/alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, alebo

 zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na práce, dodávky tovaru alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov;

19. „užšie konania“ sú konania, v ktorých môže požiadať o účasť každý hospodársky subjekt a v rámci ktorých môžu predložiť ponuky len tie hospodárske subjekty, ktoré sú vyzvané verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom;

20. „rokovacie konania“ sú konania, v rámci ktorých verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia konzultujú s hospodárskymi subjektmi, ktoré si vybrali, a rokujú o podmienkach zákazky s jedným alebo viacerými z nich;

21. „súťažný dialóg“ je konanie, v ktorom môže ktorýkoľvek hospodársky subjekt požiadať o účasť a v rámci ktorého verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vedie dialóg so záujemcami pozvanými do tohto konania s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných alternatívnych riešení, ktoré by spĺňali jeho požiadavky a na základe ktorých sú vybraní záujemcovia vyzvaní, aby predložili ponuky.

Na účely použitia konania uvedeného v prvom pododseku sa zákazka považuje za „obzvlášť zložitú“, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je objektívne schopný:

 definovať technické prostriedky v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. b), c) alebo d), ktoré by spĺňali jeho potreby alebo ciele, a/alebo

 špecifikovať právne a/alebo finančné podmienky projektu;

22. „subdodávateľská zmluva“ je zmluva s peňažným plnením, uzavretá písomne medzi úspešným uchádzačom o zmluvu a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi na účely plnenia tejto zmluvy, ktorej predmetom sú práca, dodávka výrobkov alebo poskytnutie služieb;

23. „prepojený podnik“ je každý podnik, na ktorý môže úspešný uchádzač priamo alebo nepriamo uplatňovať rozhodujúci vplyv, alebo každý podnik, ktorý môže uplatňovať rozhodujúci vplyv na úspešného uchádzača, alebo ktorý ako úspešný uchádzač podlieha rozhodujúcemu vplyvu iného podniku z dôvodu vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa riadi. Rozhodujúci vplyv na časť podniku sa predpokladá, ak tento vo vzťahu k inému podniku priamo alebo nepriamo:

 vlastní väčšinu upísaného základného imania podniku,

 má kontrolnú väčšinu hlasov súvisiacich s akciami vydanými podnikom alebo

 môže vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.

24. „písomný“ alebo „písomne“ je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré je možné čítať, reprodukovať a následne oznámiť. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronicky;

25. „elektronický prostriedok“ je postup, pri ktorom sa používajú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, zasielané a prijímané prostredníctvom vedení, rádiom, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

26. „životný cyklus“ sú všetky možné po sebe nasledujúce etapy výrobkov, t. j. výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia.

27. „výskum a vývoj“ sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj, kde experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu technologických demonštrátorov, t. j. zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom alebo reprezentatívnom prostredí.

28. „civilné nákupy“ sú zákazky, na ktoré sa nevzťahuje článok 2, týkajúce sa obstarávania nevojenských výrobkov, práce alebo služieb na logistické účely a uzavreté v súlade s podmienkami uvedenými v článku 17.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

S výhradou článkov 30, 45, 46, 55 a 296 zmluvy sa táto smernica uplatňuje na zákazky zadané v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorých predmetom sú:

a) dodávky vojenských zariadení, ako aj ich častí, zložiek a/alebo montážnych celkov;

b) dodávky citlivých zariadení vrátane akýchkoľvek častí, zložiek a/alebo montážnych celkov;

c) práce, tovar a služby, ktoré priamo súvisia so zariadením uvedeným v písmenách a) a b) pre akékoľvek a všetky zložky jeho životného cyklu;

d) práce a služby na osobitne vojenské účely, alebo práca a služby citlivého charakteru.

Článok 3

Zmiešané zákazky

1.  Zákazka, ktorej predmetom sú práce, dodávky alebo služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice a sčasti do rozsahu pôsobnosti smernice 2004/17/ES alebo smernice 2004/18/ES, sa zadávajú v súlade s touto smernicou, pod podmienkou, že z objektívnych dôvodov je opodstatnené zadanie jednej zákazky.

2.  Na zadanie zákazky, ktorej predmetom sú práce, dodávky alebo služby, ktoré sčasti patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pričom ich druhá časť nepatrí do rozsahu pôsobnosti buď tejto smernice alebo smernice 2004/17/ES či smernice 2004/18/ES, sa nevzťahuje táto smernica, pod podmienkou, že z objektívnych dôvodov je opodstatnená jedna zákazka.

3.  Nesmie sa však prijať rozhodnutie zadať jednu zákazku na účel vyňatia zákaziek z uplatňovania tejto smernice alebo smernice 2004/17/ES alebo smernice 2004/18/ES.

Článok 4

Zásady obstarávania

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačným spôsobom a konajú transparentne.HLAVA II

PRAVIDLÁ UPLATNITEĽNÉ NA ZÁKAZKYKAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 5

Hospodárske subjekty

1.  Záujemcovia alebo uchádzači, ktorí sú podľa práva členského štátu, v ktorom sú usadení, oprávnení poskytovať príslušnú službu, nesmú byť vylúčení len z dôvodu, že podľa práva členského štátu, v ktorom sa zákazka zadáva, by sa od nich vyžadovalo, aby boli fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

V prípade zákaziek na služby a zákaziek na práce, ako aj zákaziek na dodávku tovaru, ktoré navyše zahŕňajú aj služby a/alebo montáž a inštaláciu, sa však od právnických osôb môže vyžadovať, aby v žiadosti o účasť alebo v ponuke uviedli mená a príslušnú odbornú kvalifikáciu pracovníkov, ktorí majú byť zodpovední za plnenie príslušnej zákazky.

2.  Skupiny hospodárskych subjektov môžu predložiť ponuky alebo sa prihlásiť ako záujemcovia. Na účely predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť nesmú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia od týchto skupín vyžadovať, aby nadobudli určitú právnu formu; od skupiny, ktorá je vybraná, sa to však môže vyžadovať vtedy, ak jej bola zákazka zadaná a ak je táto zmena nevyhnutná pre uspokojivé plnenie zákazky.

Článok 6

Dôvernosť povinností verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, najmä tie, na ktoré sa týkajú povinností v súvislosti so zverejňovaním informácií o zadaných zákazkách a informácií pre záujemcov a uchádzačov uvedených v článku 30 ods. 3 a v článku 35, a v súlade s vnútroštátnym právom, ktorému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podlieha, najmä s právnymi predpismi týkajúcimi sa prístupu k informáciám, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, na ktorého sa vzťahujú zmluvne nadobudnuté práva, nezverejní informácie, ktoré mu poskytnú hospodárske subjekty, ktoré označia za dôverné; takéto informácie zahŕňajú najmä technické alebo obchodné tajomstvo a dôverné aspekty ponúk.

Článok 7

Ochrana utajovaných skutočností

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť pre hospodárske subjekty povinnosti zamerané na ochranu utajovaných skutočností, ktoré odovzdávajú počas výberového alebo zadávacieho konania. Takisto môžu tieto hospodárske subjekty požiadať, aby zabezpečili dodržiavanie týchto požiadaviek zo strany ich subdodávateľov.KAPITOLA II

Prahové hodnoty, centrálne obstarávacie inštitúcie a vyňatie z pôsobnostiOddiel 1

Prahové hodnoty

Článok 8

Prahové hodnoty pre zákazky

Táto smernica sa vzťahuje na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná alebo je vyššia ako tieto prahové hodnoty:

a)  ►M5  418 000 EUR ◄ pre zákazky na dodávku tovaru a na služby;

b)  ►M5  5 225 000 EUR ◄ pre zákazky na práce.

Článok 9

Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty zákaziek a rámcových dohôd

1.  Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky vychádza z celkovej splatnej sumy bez DPH odhadnutej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Tento výpočet zohľadní celkovú predpokladanú sumu vrátane všetkých možností a prípadných predĺžení zmluvy.

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom ceny alebo odmeny, zohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky.

2.  Tento odhad musí byť platný v čase odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, ako je ustanovené v článku 32 ods. 2, alebo v prípadoch, keď sa takéto oznámenie nevyžaduje, v čase, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ začne postup zadávania zákazky.

3.  Žiadny projekt na práce ani navrhovaný nákup určitého množstva tovaru a/alebo služieb sa nesmie rozdeliť na viacero v podstate identických samostatných čiastkových zákaziek alebo iným spôsobom rozdeliť s cieľom predísť tomu, aby patril do pôsobnosti tejto smernice.

4.  Pokiaľ ide o zákazky na práce, výpočet predpokladanej hodnoty zohľadní tak náklady na práce, ako aj celkovú predpokladanú hodnotu tovaru potrebného na vykonanie prác, ktorý verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia dajú zhotoviteľovi k dispozícii.

5.  

a) Ak navrhovaná práca alebo nákup služieb môžu mať za následok, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná prahovej hodnote stanovenej v článku 8 alebo ju prevyšuje, táto smernica sa uplatňuje na zadávanie každej časti.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia však môžu upustiť od uplatňovania tejto smernice v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80 000 EUR pri službách a 1 000 000 EUR pri prácach za predpokladu, že súhrnná suma týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.

b) Ak návrh na nadobudnutie podobného tovaru môže spôsobiť, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, pri uplatnení článku 8 písm. a) a b) sa zohľadní celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná prahovej hodnote stanovenej v článku 8 alebo ju prevyšuje, táto smernica sa uplatňuje na zadávanie každej časti.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80 000 EUR, pokiaľ súhrnná suma týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.

6.  Pokiaľ ide o zákazky na dodávky tovaru týkajúce sa lízingu, prenájmu alebo nákupu výrobkov na splátky, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty z tejto hodnoty:

a) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia alebo sa rovná 12 mesiacom, celková predpokladaná hodnota po dobu platnosti zmluvy, alebo ak je doba platnosti zmluvy dlhšia ako 12 mesiacov, celková hodnota vrátane predpokladanej zostatkovej hodnoty;

b) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou, ktorá sa nedá vymedziť, mesačná hodnota vynásobená 48.

7.  V prípade zákaziek na dodávku tovaru alebo na služby, ktoré sa opakujú alebo pri ktorých sa plánuje obnovenie v rámci daného obdobia, výpočet predpokladanej hodnoty zákazky je založený buď na:

a) celkovej skutočnej hodnote po sebe nasledujúcich zákaziek rovnakého druhu zadaných v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov alebo v priebehu rozpočtového roku, upravenej podľa možnosti tak, aby zohľadňovala zmeny množstva alebo hodnoty, ku ktorým by došlo v priebehu 12 mesiacov po zadaní pôvodnej zákazky, alebo

b) celkovej predpokladanej hodnote po sebe nasledujúcich zákaziek zadaných v priebehu 12 mesiacov po prvej dodávke alebo v priebehu rozpočtového roku, ak táto trvá dlhšie ako 12 mesiacov.

Výber metódy použitej na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky sa nesmie urobiť so zámerom vylúčiť túto zákazku z pôsobnosti tejto smernice.

8.  Pokiaľ ide o zákazky na služby, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, kde to prichádza do úvahy, z tejto hodnoty:

a) pre tieto služby:

i) poisťovacie služby: splatné poistné a ostatné formy odmien;

ii) zákazky zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie: poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmien;

b) pre zákazky na služby, pri ktorých nie je uvedená celková cena:

i) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba 48 mesiacov alebo kratšia: celková hodnota počas celej doby trvania;

ii) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou dlhšou ako 48 mesiacov: mesačná hodnota vynásobená 48.

9.  Pri rámcových dohodách sa berie do úvahy maximálna predpokladaná hodnota bez DPH všetkých zákaziek, ktoré sa očakávajú počas celkovej doby platnosti rámcovej dohody.Oddiel 2

Centrálne obstarávacie inštitúcie

Článok 10

Zákazky zadávané centrálnymi obstarávacími inštitúciami a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciami

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu obstarávať práce, tovar a/alebo služby od centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom tejto inštitúcie.

2.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí v prípadoch uvedených v článku 1 bod 18 nadobúdajú práce, tovar a/alebo služby od centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom tejto inštitúcie, sa považujú za verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou, ak:

 centrálna obstarávacia inštitúcia koná v súlade s touto smernicou, alebo

 v prípade, že centrálna obstarávacia inštitúcia nie je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, pravidlá zadávania zákaziek uplatňované touto inštitúciou sú v súlade so všetkými ustanoveniami tejto smernice a zadané zákazky môžu byť predmetom účinných nápravných opatrení porovnateľných s opatreniami stanovenými v hlave IV.Oddiel 3

Zákazky vyňaté z pôsobnosti smernice

Článok 11

Použitie výnimiek

Žiadne pravidlá, postupy, programy, dohody, úpravy alebo zákazky uvedené v tomto oddiele sa nesmú použiť na účely obchádzania ustanovení tejto smernice.

Článok 12

Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel

Táto smernica sa nevzťahuje na zákazky spravované:

a) osobitnými procesnými pravidlami na základe medzinárodnej dohody alebo dohovoru uzatvorenými medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami;

b) osobitnými procesnými pravidlami na základe uzavretej medzinárodnej dohody alebo dohovoru o umiestnení cudzích vojsk a týkajúcich sa podujatí členského štátu alebo tretej krajiny;

c) osobitnými procesnými pravidlami medzinárodnej organizácie, ktorá nakupuje na svoje vlastné účely, alebo na zákazky, ktoré musia byť zadávané členským štátom v súlade s týmito pravidlami.

Článok 13

Osobitné výnimky

Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) zákazky, pri ktorých by uplatnenie pravidiel tejto smernice zaväzovalo členský štát poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie považuje za odporujúce základným záujmom jeho bezpečnosti;

b) zákazky na účely spravodajských činností;

c) zákazky zadávané v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú aspoň dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých častí životného cyklu výrobku. Pri uzatváraní takého programu spolupráce iba medzi členskými štátmi oznámia členské štáty Komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov, ako aj zamýšľaný podiel na prípadných nákupoch jednotlivých členských štátov;

d) zákazky uzatvorené v tretej krajine vrátane zákaziek na civilné nákupy uskutočňované v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Únie, ak operácie vyžadujú, aby boli zadané hospodárskymi subjektmi nachádzajúcimi sa v oblasti operácií;

e) zákazky na služby v rámci akýchkoľvek finančných dohovorov, ktorých predmetom je nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností, alebo príslušných práv s nimi spojených;

f) zákazky zadávané vládou inej vláde, ktoré sa týkajú:

i) dodávok vojenského alebo citlivého vybavenia;

ii) prác a služieb priamo spojených s takýmto vybavením alebo

iii) prác a služieb na osobitne vojenské účely, alebo prác a služieb citlivého charakteru;

g) rozhodcovské a zmierovacie služby;

h) finančné služby s výnimkou poisťovacích služieb;

i) pracovné zmluvy;

j) iné služby pri výskume a vývoji ako služby, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnom rozsahu uhrádza verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.Oddiel 4

Osobitná úprava

Článok 14

Vyhradené zákazky

Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti na postupoch zadávania zákaziek pre chránené pracovné dielne alebo zabezpečiť, aby sa takéto zákazky vykonávali v rámci programov chránených pracovných miest, kde väčšina zamestnancov, ktorých sa to týka, sú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré z dôvodu povahy alebo závažnosti svojho postihnutia nemôžu vykonávať svoje povolanie za normálnych podmienok.

Oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania obsahuje odkaz na toto ustanovenie.KAPITOLA III

Úprava zákaziek na služby

Článok 15

Zákazky na služby uvedené v prílohe I

Zákazky, ktorých predmetom sú služby podľa článku 2 uvedené v prílohe I, sa zadávajú v súlade s článkami 18 až 54.

Článok 16

Zákazky na služby uvedené v prílohe II

Zákazky, ktorých predmetom sú služby podľa článku 2 uvedené v prílohe II, sa zadávajú výlučne v súlade s článkom 18 a článkom 30 ods. 3

Článok 17

Zmiešané zákazky na služby uvedené v prílohe I a v prílohe II

Zákazky, ktorých predmetom sú služby podľa článku 2 uvedené tak v prílohe I, ako aj v prílohe II, sa zadávajú v súlade s článkami 18 až 54, ak je hodnota služieb uvedených v prílohe I vyššia ako hodnota služieb uvedených v prílohe II. V ostatných prípadoch sa zákazky zadávajú v súlade s článkom 18 a článkom 30 ods. 3.KAPITOLA IV

Osobitné ustanovenia o zadávacích podkladoch

Článok 18

Technické špecifikácie

1.  Technické špecifikácie vymedzené v prílohe III bode 1 sa uvádzajú v dokumentácii k zadávaciemu konaniu (oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, zadávacie podklady, opisné dokumenty alebo podporné dokumenty).

2.  Technické špecifikácie umožňujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nemajú za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otváranie obstarávania súťaži.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté povinné vnútroštátne technické predpisy (vrátane predpisov týkajúcich sa bezpečnosti výrobku) alebo technické požiadavky, ktoré musí členský štát spĺňať podľa medzinárodných dohôd, aby zaručil interoperabilitu požadovanú uvedenými dohodami, sú technické špecifikácie formulované:

a) buď odkazom na technické špecifikácie vymedzené v prílohe III a podľa preferencie s odkazom na:

 vnútroštátne civilné normy, ktoré transponujú európske normy,

 európske technické osvedčenia,

 spoločné civilné technické špecifikácie,

 vnútroštátne civilné normy, ktoré transponujú medzinárodné normy,

 iné medzinárodné civilné normy,

 iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu, alebo, ak takéto neexistujú, iné vnútroštátne civilné normy, vnútroštátne technické osvedčenia alebo vnútroštátne technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, výpočtu a vykonania prác a používania výrobkov,

 civilné technické špecifikácie pochádzajúce z priemyslu a priemyslom všeobecne uznávané, alebo

 vnútroštátne „normy v oblasti obrany“ uvedené v bode 3 prílohy III a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú týmto normám podobné.

Každý odkaz je doplnený výrazom „alebo ekvivalentné“;

b) alebo pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek; funkčné požiadavky môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky.

Takéto parametre však musia byť dostatočne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom umožnili zadanie zákazky;

c) alebo pomocou výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene b) s odkazom na špecifikácie uvedené v písmene a) ako prostriedku predpokladajúceho súlad s takýmito výkonnostnými alebo funkčnými požiadavkami;

d) alebo odkazom na špecifikácie podľa písmena a) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.

4.  Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ využíva možnosť odvolať sa na špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nemôže ponuku zamietnuť z dôvodu, že ponúkané výrobky a služby nespĺňajú špecifikácie, na ktoré sa odvolal, hneď ako uchádzač vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom preukáže k spokojnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, že ním navrhované riešenia spĺňajú požiadavky vymedzené v technických špecifikáciách rovnocenným spôsobom.

Vhodným spôsobom by mohla byť technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol od uznanej inštitúcie.

5.  Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ využíva možnosť stanovenú v odseku 3, ktorá spočíva v stanovení technických špecifikácií pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, nesmie ponuku na práce, tovary alebo služby odmietnuť, ak sú v súlade s vnútroštátnou normou, ktorá transponuje európsku normu, s európskym technickým osvedčením, spoločnou technickou špecifikáciou, medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom vytvoreným európskym úradom pre normalizáciu, ak sa tieto špecifikácie týkajú výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovil.

Uchádzač musí vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom a k spokojnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa preukázať, že práca, výrobok alebo služba, ktoré spĺňajú danú normu, zodpovedajú výkonnostným alebo funkčným požiadavkám verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Vhodným spôsobom by mohla byť technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol od uznanej inštitúcie.

6.  Ak verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia stanovia environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 3 písm. b), môžu použiť podrobné špecifikácie, alebo v prípade potreby ich časti, ako sú vymedzené v európskej alebo (viac)národnej environmentálnej značke alebo v akejkoľvek inej environmentálnej značke za predpokladu, že:

 tieto špecifikácie sú vhodné na vymedzenie charakteristík dodávok tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,

 požiadavky pre označenie sú vypracované na základe vedeckých informácií,

 environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú vládne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie, a

 sú dostupné pre všetky zainteresované strany.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu uviesť, že pri výrobkoch a službách označených environmentálnou značkou sa predpokladá, že spĺňajú technické špecifikácie stanovené v zadávacích podkladoch; musia uznať každý iný vhodný dôkazný prostriedok ako napríklad technickú dokumentáciu výrobcu alebo skúšobný protokol od uznanej inštitúcie.

7.  „Uznané inštitúcie“ v zmysle tohto článku sú skúšobné a kalibračné laboratóriá, certifikačné a inšpekčné orgány, ktoré spĺňajú platné európske normy.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uznávajú certifikáty vydané uznanými inštitúciami so sídlom v iných členských štátoch.

8.  Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické špecifikácie sa nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj alebo na určitý postup, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitý pôvod alebo výrobu s úmyslom uprednostniť alebo vylúčiť určité podniky alebo určité výrobky. Takýto odkaz sa povolí len výnimočne, ak nie je možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky podľa odsekov 3 a 4; takýto odkaz je doplnený slovami „alebo ekvivalentné“.

Článok 19

Variantné riešenia

1.  Ak je kritériom pre zadanie zákazky ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu povoliť uchádzačom, aby predložili variantné riešenia.

2.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú, či povoľujú variantné riešenia. Variantné riešenia nie sú bez takéhoto uvedenia povolené.

3.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí povolia variantné riešenia, v zadávacích podkladoch uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať a všetky osobitné požiadavky na ich predloženie.

Do úvahy sa zoberú len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky stanovené verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi.

4.  V konaniach na zadávanie zákaziek na dodávky tovaru alebo na služby nesmú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí povolili variantné riešenia, odmietnuť variantné riešenie len z toho dôvodu, že ak by bolo takéto riešenie úspešné, bolo by zákazkou na služby, a nie zákazkou na dodávku tovaru, alebo zákazkou na dodávku tovaru, a nie zákazkou na služby.

Článok 20

Podmienky plnenia zákaziek

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky, ak sú tieto podmienky v súlade s právom Spoločenstva a sú uvedené v zadávacích podkladoch (oznámenie o vyhlásení, zadávacie podklady, popisné dokumenty alebo doplňujúce podklady). Tieto podmienky sa môžu týkať najmä subdodávateľských zmlúv alebo zabezpečenia bezpečnosti utajovaných skutočností a bezpečnosti zásobovania, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súlade s článkami 21, 22 a 23, alebo zohľadnenia environmentálnych alebo sociálnych aspektov.

Článok 21

Subdodávatelia

1.  Úspešný uchádzač si môže zvoliť svojich subdodávateľov na všetky subdodávky, na ktoré sa nevzťahuje požiadavka uvedená v odsekoch 3 a 4, a najmä nemôže byť vyzvaný, aby diskriminoval potenciálnych subdodávateľov na základe ich štátnej príslušnosti.

2.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať alebo členský štát môže od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby od uchádzača vyžadoval:

 uviesť vo svojej ponuke podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám a navrhovaných subdodávateľov, ako aj predmet subdodávok, na ktoré ich navrhuje, a/alebo

 uviesť každú zmenu, ku ktorej dochádza na úrovni subdodávateľov počas plnenia zákazky.

3.  Členský štát môže požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aby zaviazal úspešného uchádzača, alebo ho môže zaviazať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, aby uplatňoval ustanovenia stanovené v hlave III na všetky alebo niektoré subdodávky, ktoré má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám.

4.  Členské štáty môžu stanoviť, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať alebo je povinný požiadať úspešného uchádzača, aby zadal tretím osobám časti jeho zákazky. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý vyžaduje zadanie zákazky tretím osobám, vyjadrí tento minimálny percentuálny podiel formou rozsahu hodnôt s minimálnou a maximálnou percentuálnou hodnotou. Maximálny podiel nesmie presiahnuť 30 % hodnoty zákazky. Tento rozsah je úmerný predmetu a hodnote zákazky a charakteru príslušného priemyselného odvetvia vrátane úrovne konkurencie na príslušnom trhu a príslušným technickým kapacitám priemyselnej základne.

Každý podiel subdodávky, ktorý sa nachádza v rozsahu percentuálnych hodnôt, ako ho uviedol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, sa považuje za podiel spĺňajúci požiadavku týkajúcu sa subdodávok stanovenú v tomto odseku.

Uchádzači môžu navrhnúť zadanie takého podielu z celkovej hodnoty zákazky subdodávateľom, ktorý prekračuje rozsah požadovaný verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli, ktorú časť/časti zo svojej ponuky hodlajú zadať subdodávateľom na splnenie požiadavky uvedenej v prvom pododseku.

Členský štát môže požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aby požiadal uchádzačov, alebo ich o to môže požiadať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, aby uviedli, ktorú časť/časti zo svojej ponuky majú v úmysle zadať subdodávateľom nad požadovanú percentuálnu hodnotu, ako aj subdodávateľov, ktorých získali.

Úspešný uchádzač zadá subdodávky zodpovedajúce percentuálnym hodnotám, ktoré požaduje zadať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, v súlade s ustanoveniami hlavy III.

5.  Vo všetkých prípadoch, keď členský štát stanoví, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu odmietnuť subdodávateľov zvolených uchádzačom v štádiu postupu zadávania hlavnej zákazky alebo úspešným uchádzačom v čase vykonávania zákazky, môže toto odmietnutie vychádzať len z kritérií uplatňovaných pri výbere uchádzačov o hlavnú zákazku. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odmietne subdodávateľa, musí predložiť písomné odôvodnenie uchádzačovi alebo úspešnému uchádzačovi, v ktorom uvedie, prečo si myslí, že subdodávateľ nespĺňa kritériá.

6.  Požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 5 sa uvedú v oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania.

7.  Odsekmi 1 až 5 nie je dotknutá otázka zodpovednosti hlavného hospodárskeho subjektu.

Článok 22

Bezpečnosť informácií

Ak ide o zákazky, ktoré si vyžadujú a/alebo obsahujú utajované skutočnosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ spresní v zadávacej dokumentácii (oznámenie o vyhlásení, zadávacie podklady, popisné dokumenty alebo doplňujúce podklady), opatrenia a požiadavky potrebné na to, aby sa zaistila bezpečnosť týchto informácií na požadovanej úrovni.

Na tento účel môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať, aby ponuka obsahovala okrem iného tieto podrobnosti:

a) záväzok od už identifikovaného uchádzača a subdodávateľov, aby primerane zabezpečili dôvernosť všetkých utajovaných skutočností, ktoré vlastnia alebo ktoré zaregistrujú počas trvania verejnej zákazky, v súlade s príslušnými zákonmi, právnymi predpismi a správnymi opatreniami;

b) záväzok uchádzača získať záväzok uvedený v bode a) od subjektov, ktorí sa stanú jeho subdodávateľmi počas vykonávania verejnej zákazky;

c) dostatočné informácie o už identifikovaných subdodávateľoch, ktoré verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožnia zistiť, či každý z nich má požadované kapacity na primeranú ochranu dôvernosti utajovaných skutočností, ku ktorým má prístup, alebo o ktorých vydanie bude požiadaný v rámci realizácie svojich subdodávateľských činností;

d) záväzok uchádzača, že poskytne informácie požadované v písmene c) o všetkých nových subdodávateľoch predtým, než im udelí subdodávateľskú zákazku.

Pri absencii harmonizácie vnútroštátnych systémov na úrovni Spoločenstva na povolenie vlastniť utajované skutočnosti môžu členské štáty stanoviť, že opatrenia a požiadavky uvedené v druhom pododseku musia byť v súlade s ich vnútroštátnymi ustanoveniami o vlastníctve utajovaných skutočností. Členské štáty uznajú povolenia vlastniť utajované skutočnosti, ktoré považujú za rovnocenné s povoleniami vydanými v súlade so svojím vnútroštátnym právom, bez ohľadu na možnosť viesť a zohľadniť ďalšie vlastné vyšetrovania, ak to považujú za potrebné.

Článok 23

Bezpečnosť dodávok

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ spresní v zadávacej dokumentácii (oznámenie o vyhlásení, zadávacie podklady, popisné dokumenty alebo doplňujúce podklady) svoje požiadavky týkajúce sa bezpečnosti dodávok.

Na tento účel môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať, aby ponuka obsahovala okrem iného tieto podrobnosti:

a) osvedčenie alebo dokumentáciu, ktorá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uspokojivo preukáže, že uchádzač bude schopný plniť povinnosti v oblasti vývozu, prepravy a tranzitu tovaru súvisiaceho so zmluvou vrátane všetkej podpornej dokumentácie, ktorú dostal od príslušného členského štátu (príslušných členských štátov);

b) oznámenie akéhokoľvek obmedzenia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré sa týka prezradenia, tranzitu alebo použitia produktov a služieb alebo akýchkoľvek dôsledkov týchto produktov a služieb, ktoré by boli výsledkom kontroly dovozu alebo bezpečnostných opatrení;

c) osvedčenie alebo dokumentáciu, ktorá preukáže, že organizácia a umiestnenie reťazca dodávok uchádzača mu umožnia splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v oblasti bezpečnosti zásobovania spresnené v zadávacích podkladoch, a záväzok, aby zabezpečil, že prípadné zmeny v jeho dodávateľskom reťazci počas realizácie zákazky neovplyvnia nepriaznivo plnenie týchto požiadaviek;

d) záväzok uchádzača vytvoriť a/alebo zachovať kapacity potrebné na plnenie prípadných zvýšených požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v dôsledku krízy podľa podmienok a okolností, ktoré sa dohodnú;

e) akúkoľvek podpornú dokumentáciu zaslanú vnútroštátnymi orgánmi uchádzača týkajúcu sa plnenia prípadných zvýšených požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré by vyvstali v dôsledku krízy;

f) záväzok uchádzača zabezpečiť údržbu, modernizáciu alebo úpravy dodávok tovaru, ktoré sú predmetom tejto zákazky;

g) záväzok uchádzača informovať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa včas o každej zmene, ku ktorej došlo v jeho organizácii, dodávateľskom reťazci alebo výrobnej stratégii a ktorá by mohla ovplyvniť jeho záväzky voči tomuto orgánu/subjektu;

h) záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v súlade s podmienkami, ktoré sa dohodnú, všetky špecifické prostriedky potrebné na výrobu náhradných dielov, súčastí, sústav a osobitných testovacích zariadení vrátane technických výkresov, licencií a návodov na použitie v prípade, že ďalej nemôže poskytovať tieto zásoby.

Od uchádzača nemožno požadovať, aby prijal záväzok od členského štátu, ktorý by znamenal slobodu daného členského štátu uplatňovať v súlade s príslušným medzinárodným právom alebo právom Spoločenstva jeho vnútroštátne kritériá na udelenie povolenia na vývoz, transfer alebo prevoz za podmienok platných v čase prijatia takého rozhodnutia o udelení povolenia.

Článok 24

Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení na ochranu zamestnanosti a pracovných podmienok

1.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v zadávacej dokumentácii uviesť, alebo členských štát mu môže uložiť povinnosť, aby uviedol inštitúciu alebo inštitúcie, od ktorých môže záujemca alebo uchádzač získať príslušné informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení na ochranu zamestnanosti a o pracovných podmienkach, ktoré sú platné v danom členskom štáte, regióne, na mieste alebo v tretej krajine, kde sa majú práce vykonať alebo služby poskytnúť, a ktoré sa majú uplatňovať na práce vykonávané na danom mieste alebo na služby, poskytované v priebehu plnenia zákazky.

2.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý poskytuje informácie uvedené v odseku 1, požaduje od uchádzačov, aby uviedli, že pri vypracovávaní svojej ponuky zohľadnili povinnosti týkajúce sa ustanovení na ochranu zamestnanosti a pracovných podmienok, ktoré sú platné na mieste, kde sa majú vykonať práce alebo poskytnúť služby.

Prvým pododsekom nie je dotknuté uplatňovanie ustanovení článku 49 o skúmaní ponúk s neobvykle nízkou cenou.KAPITOLA V

Postupy

Článok 25

Uplatniteľné postupy

Pri zadávaní zákaziek uplatnia verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vnútroštátne postupy prispôsobené na účely tejto smernice.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sa môžu rozhodnúť zadať zákazku s uplatnením užšieho konania alebo rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

Za okolností uvedených v článku 27, môžu zadávať verejné zákazky prostredníctvom súťažného dialógu.

V osobitných prípadoch a za osobitných okolností, ktoré sú výslovne uvedené v článku 28, môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uplatňovať rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

Článok 26

Rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

1.  V rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rokujú s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám stanoveným v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v zadávacích podkladoch a v doplňujúcich podkladoch a s cieľom získať najlepšiu ponuku podľa článku 47.

2.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia počas rokovaní zabezpečia rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Nesmú najmä poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol niektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými.

3.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, pričom uplatnia kritériá pre zadanie zákazky stanovené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v zadávacích podkladoch. V oznámení o vyhlásení alebo v zadávacích podkladoch sa musí uviesť, či sa táto možnosť využila.

Článok 27

Súťažný dialóg

1.  V prípade obzvlášť zložitých zákaziek môžu členské štáty ustanoviť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu použiť súťažný dialóg podľa tohto článku, ak sa domnievajú, že použitie užšieho konania alebo rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania neumožní zadanie zákazky.

Zákazka sa zadáva výlučne na základe kritéria pre zadanie zákazky, ktorým je kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

2.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uverejnia oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom stanovia svoje potreby a požiadavky, ktoré zadefinujú buď v tomto oznámení a/alebo v informatívnom dokumente.

3.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia otvoria so záujemcami vybranými v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 38 až 46 dialóg, ktorého cieľom je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na účely uspokojenia ich potrieb. Počas tohto dialógu môžu s vybranými záujemcami prediskutovať všetky aspekty zákazky.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zabezpečia počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Nesmú najmä poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol niektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia nesmú bez súhlasu záujemcu, ktorý sa na dialógu zúčastňuje, sprístupniť ostatným účastníkom navrhované riešenia ani iné dôverné informácie, ktoré im tento záujemca oznámi.

4.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť, že sa konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, o ktorých sa bude rokovať vo fáze dialógu, pričom uplatnia kritériá pre zadanie zákazky stanovené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente. V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente sa uvedie, že sa táto možnosť môže využiť.

5.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pokračuje v takomto dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia, ktoré podľa potreby porovná, ktoré by spĺňali jeho potreby.

6.  Potom, ako verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vyhlásia dialóg za ukončený a informujú o tom účastníkov, účastníkov požiadajú, aby predložili svoje konečné ponuky na základe riešenia alebo riešení, ktoré boli predložené a spresnené počas dialógu. Tieto ponuky obsahujú všetky požadované prvky, ktoré sú potrebné na vykonanie projektu.

Tieto ponuky môžu byť na žiadosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa objasnené, spresnené a vylepšené. Takéto objasnenie, spresnenie, vylepšenie alebo doplňujúce informácie však nesmú mať za následok zmeny základných aspektov ponuky ani výzvy na predloženie ponuky, ktorých zmeny by mohli narušiť súťaž alebo mať diskriminačný účinok.

7.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia posúdia prijaté ponuky na základe kritérií pre zadanie zákazky stanovených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente a v súlade s článkom 47 vyberú ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.

Na žiadosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa môže byť uchádzač, ktorý bol určený ako uchádzač, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, požiadaný, aby objasnil aspekty ponuky alebo potvrdil záväzky uvedené v ponuke, ak tým nie sú dotknuté podstatné aspekty ponuky alebo výzvy na predloženie ponuky a nepredstavuje to riziko narušenia súťaže alebo riziko diskriminácie.

8.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť ceny alebo odmeny pre účastníkov dialógu.

Článok 28

Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu zadávať zákazky rokovacím konaním bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a odôvodnia využitie tohto postupu v oznámení o zadaní zákazky v súlade s článkom 30 ods. 3 v týchto prípadoch:

1. pri zákazkách na práce, zákazkách na dodávku tovaru a zákazkách na služby:

a) ak nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vhodná ponuka alebo žiadna žiadosť o účasť v užšej súťaži, rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo súťažného dialógu za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenili a pod podmienkou, že sa Komisii na jej žiadosť zašle správa;

b) ak boli v užšom konaní, rokovacom konaní s uverejnením alebo v súťažnom dialógu predložené neregulárne ponuky alebo ponuky, ktoré nie sú prijateľné podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v súlade s článkami 5, 19, 21, 24 a s kapitolou VII hlavy II, pokiaľ:

i) sa pôvodné podmienky zákazky významne nezmenili a

ii) prijmú do rokovacieho konania všetkých takých a len takých uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá článkov 39 až 46 a ktorí v rámci predchádzajúceho užšieho konania alebo súťažného dialógu predložili ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami zadávacieho konania;

c) ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou nie je možné dodržať lehotu pre užšie konanie a rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, vrátane skrátených lehôt uvedených v článku 33 ods. 7 Toto sa napríklad môže uplatňovať na prípady uvedené v písmene d) druhého odseku článku 23;

d) pokiaľ je to nevyhnutné, ak z dôvodov časovej tiesne spôsobenej udalosťami, ktoré príslušní verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia nemohli predvídať, nie je možné dodržať lehotu pre užšie alebo rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania vrátane skrátených lehôt, ktoré sú uvedené v článku 33 ods. 7. Okolnosti použité na odôvodnenie časovej tiesne nesmie byť v žiadnom prípade možné pripísať na vrub verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi;

e) ak sa z technických dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výlučných práv zákazka môže zadať len určitému hospodárskemu subjektu;

2. pri zákazkách na služby a zákazkách na dodávku tovaru:

a) na výskumné a vývojové služby okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 13;

b) v prípade výrobkov vyrobených výlučne na výskumné a vývojové účely s výnimkou výroby vo veľkom na dosiahnutie obchodnej životaschopnosti alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj;

3. pri zákazkách na dodávku tovaru:

a) na dodatočné dodávky od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastočná náhrada za bežné dodávky tovaru alebo zariadení alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok tovaru alebo zariadení, ak by zmena dodávateľa spôsobila, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by získal materiál s odlišnými technickými parametrami, čo by viedlo k nezlučiteľnosti alebo neprimeraným technickým ťažkostiam pri prevádzke a údržbe.

Takéto zákazky, ako aj opakujúce sa zákazky, nesmú trvať dlhšie ako päť rokov, s výnimkou mimoriadnych okolností, ktoré sa určia zohľadnením očakávanej životnosti akéhokoľvek dodaného tovaru, inštalácií alebo systémov, ako aj technických problémov, ktoré by mohla spôsobiť zmena dodávateľa;

b) pri dodávkach tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnom trhu;

c) pri nákupe tovaru za osobitne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí svoju podnikateľskú činnosť, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, z vysporiadania s veriteľmi alebo z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

4. pri zákazkách na práce a zákazkách na služby:

a) na dodatočné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodne plánovanom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktoré sa kvôli nepredvídaným okolnostiam ukázali ako nevyhnutné pre plnenie prác alebo služieb v nich uvedených, pod podmienkou, že sa zákazka zadá hospodárskemu subjektu, ktorý tieto práce alebo služby vykonáva:

i) ak takéto dodatočné práce alebo služby nie je možné technicky ani ekonomicky oddeliť od pôvodnej zákazky bez toho, aby to verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom nespôsobilo značné ťažkosti, alebo

ii) ak takéto práce alebo služby sú síce oddeliteľné od plnenia pôvodnej zákazky, ale sú bezpodmienečne nevyhnutné na jej dokončenie.

Súhrnná hodnota zákaziek zadaných na dodatočné práce alebo služby však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zákazky;

b) na nové práce alebo služby spočívajúce v opakovaní podobných prác alebo služieb zverených hospodárskemu subjektu, ktorému tí istí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zadali pôvodnú zákazku, za predpokladu, že takéto práce alebo služby sú v súlade so základným projektom, na ktorý bola pôvodná zákazka zadaná na základe užšieho konania, rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo súťažného dialógu.

Hneď ako je prvý projekt predložený do súťaže, oznámi sa, že sa môže použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, a verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia pri uplatňovaní článku 8 zohľadnia celkové odhadované náklady následných prác alebo služieb.

Toto konanie sa môže použiť len počas piatich rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy, s výnimkou mimoriadnych okolností, ktoré sa určia pri zohľadnení očakávanej životnosti akéhokoľvek dodaného tovaru, inštalácií alebo systémov, ako aj technické problémy, ktoré by mohla spôsobiť zmena dodávateľa;

5. pri zákazkách súvisiacich s poskytovaním služieb vzdušnej alebo námornej dopravy ozbrojených alebo bezpečnostných síl členského štátu, ktoré sú alebo majú byť vyslané do cudziny, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí obstarať služby od hospodárskych subjektov, ktoré zaručujú platnosť ich ponúk len na taký krátky čas, že nie je možné dodržať lehotu pre užšie alebo rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania vrátane skrátených lehôt, ktoré sú uvedené v článku 33 ods. 7.

Článok 29

Rámcové dohody

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu uzatvárať rámcové dohody.

2.  Na účely uzatvorenia rámcovej dohody sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia riadia procesnými pravidlami uvedenými v tejto smernici pre všetky etapy až po zadanie zákaziek na základe rámcovej dohody. Na výber zmluvných strán rámcovej dohody sa uplatňujú kritériá pre zadanie zákazky stanovené v súlade s článkom 47.

Zákazky na základe rámcovej dohody sa zadávajú v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 3 a 4. Tieto postupy sa môžu uplatňovať len medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi a hospodárskymi subjektmi, ktoré sú pôvodnými zmluvnými stranami rámcovej dohody.

Pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody zmluvné strany nesmú za žiadnych okolností vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok stanovených v danej rámcovej dohode, najmä v prípade uvedenom v odseku 3.

Doba platnosti rámcovej dohody nesmie presiahnuť sedem rokov, okrem výnimočných okolností, ktoré sa určia pri zohľadnení očakávanej životnosti akéhokoľvek dodaného tovaru, inštalácií alebo systémov, ako aj technické problémy, ktoré by mohla spôsobiť zmena dodávateľa.

Za takýchto výnimočných okolností verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poskytujú primerané odôvodnenie týchto okolností v oznámení uvedenom v článku 30 ods. 3.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia nesmú využívať rámcové dohody neprimerane alebo používať takým spôsobom, ktorý by bránil, obmedzoval alebo narušoval súťaž.

3.  Ak je rámcová dohoda uzatvorená s jediným hospodárskym subjektom, zákazky na základe tejto dohody sa zadávajú v rámci podmienok stanovených v dotknutej rámcovej dohode.

Pri zadávaní týchto zákaziek môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia písomne konzultovať so subjektom, ktorý je zmluvnou stranou rámcovej dohody, a v prípade potreby ho môžu požiadať o doplnenie ponuky.

4.  Ak je rámcová dohoda uzatvorená s niekoľkými hospodárskymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri, pokiaľ existuje dostatočný počet hospodárskych subjektov, ktoré spĺňajú výberové kritériá a/alebo dostatočný počet prijateľných ponúk, ktoré spĺňajú kritériá pre zadanie zákazky.

Zákazky na základe rámcových dohôd uzatvorených s niekoľkými hospodárskymi subjektmi sa môžu zadávať:

 uplatnením podmienok stanovených v rámcovej dohode bez opätovného vyhlásenia súťaže alebo

 v prípade, že v rámcovej dohode nie sú stanovené všetky podmienky, zmluvné strany opäť súťažia na základe rovnakých, a v prípade potreby presnejšie sformulovaných podmienok, prípadne aj ďalších podmienok uvedených v zmluvnej dokumentácii rámcovej dohody, v súlade s týmto postupom:

 

a) pri každej zákazke, ktorá sa má zadať, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia písomne konzultujú s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú schopné zákazku plniť;

b) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia stanovia lehotu, ktorá je dostatočne dlhá na to, aby umožnila predloženie ponúk pre každú konkrétnu zákazku, a berú pritom do úvahy faktory, ako je zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na zaslanie ponúk;

c) ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah zostane dôverný až do uplynutia lehoty stanovenej na odpoveď;

d) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zadávajú každú zákazku uchádzačovi, ktorý predložil najlepšiu ponuku na základe kritérií pre zadanie zákazky uvedených v zmluvnej dokumentácii rámcovej dohody.KAPITOLA VI

Pravidlá o uverejňovaní a transparentnostiOddiel 1

Uverejňovanie oznámení

Článok 30

Oznámenia

1.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia prostredníctvom predbežného informatívneho oznámenia uverejneného Komisiou alebo nimi samými vo svojom profile kupujúceho, opísaného v prílohe VI bode 2, môžu oznámiť:

a) pokiaľ ide o dodávky tovaru, odhadovanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd podľa skupín výrobkov, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia určujú skupinu výrobkov odkazom na nomenklatúru CPV;

b) pokiaľ ide o dodávky služieb, odhadovanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd v každej kategórií služieb, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov;

c) v prípade prác hlavné charakteristiky zákaziek alebo rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zadať.

Oznámenia uvedené v prvom pododseku sa posielajú Komisii, alebo sa uverejňujú v profile kupujúceho podľa možnosti čo najskôr po prijatí rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje plán zákaziek na práce alebo rámcových dohôd, ktoré majú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v úmysle zadať.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí uverejnia predbežné informatívne oznámenie vo svojich profiloch kupujúcich, pošlú Komisii elektronicky oznámenie o uverejnení predbežného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho vo formáte a v súlade s podrobnými postupmi pre posielanie oznámení uvedených v prílohe VI bode 3.

Uverejňovanie oznámení uvedených v prvom pododseku je povinné len vtedy, ak verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia využijú možnosť skrátenia lehôt na prijímanie ponúk, ktorá je stanovená v článku 33 ods. 3.

Tento odsek sa nevzťahuje na rokovacie konania bez uverejnenia predbežného oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

2.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí chcú zadať zákazku alebo uzatvoriť rámcovú dohodu na základe užšieho konania, rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo súťažného dialógu, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

3.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí zadali zákazku alebo uzatvorili rámcovú dohodu, zašlú oznámenie o výsledkoch postupu zadávania zákazky najneskôr do 48 dní od zadania zákazky alebo uzatvorenia rámcovej dohody.

V prípade rámcových dohôd uzatvorených v súlade s článkom 29 nie sú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia povinní posielať oznámenie o výsledkoch postupu zadávania zákazky za každú zákazku zadanú na základe takejto dohody.

Určité informácie o zadaní zákaziek alebo o uzatvorení rámcovej dohody sa nemusia uverejňovať, ak by uverejnenie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, najmä obrannými alebo bezpečnostnými záujmami, škodilo oprávneným záujmom hospodárskych subjektov, či už verejných, alebo súkromných, alebo mohlo brániť čestnej súťaži medzi nimi.

Článok 31

Nepovinné uverejňovanie

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu podľa článku 32 uverejňovať oznámenia o zákazkách, ktoré nepodliehajú požiadavke na uverejnenie ustanovenej v tejto smernici.

Článok 32

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

1.  Oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe V a prípadne aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za užitočné, vo formáte štandardných formulárov prijatých Komisiou v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 67 ods. 2.

2.  Oznámenia, ktoré verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia posielajú Komisii, sa posielajú buď elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi pre prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3 alebo iným spôsobom. V prípade použitia zrýchleného postupu uvedeného v článku 33 ods. 7 sa oznámenia posielajú buď faxom, alebo elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi pre prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3.

Oznámenia sa uverejňujú v súlade s technickými charakteristikami pre uverejňovanie oznámení stanovenými v prílohe VI bode 1 písm. a) a b).

3.  Oznámenia vypracované a prenesené elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi na prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3 sa uverejňujú najneskôr do piatich dní od ich odoslania.

Oznámenia, ktoré sa neprenášajú elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi na prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3, sa uverejňujú najneskôr do 12 dní odo dňa ich odoslania alebo v prípade zrýchleného postupu uvedeného v článku 33 ods. 7 najneskôr do piatich dní od ich odoslania.

4.  Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sa uverejňujú v plnom znení v úradnom jazyku Spoločenstva, ktorý si zvolí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, pričom táto pôvodná jazyková verzia je jediným autentickým textom. Zhrnutie dôležitých prvkov každého oznámenia sa uverejňuje v ostatných úradných jazykoch.

Náklady, ktoré vzniknú Komisii v súvislosti s uverejňovaním takýchto oznámení, znáša Spoločenstvo.

5.  Oznámenia a ich obsah sa nesmú uverejňovať na vnútroštátnej úrovni alebo v profile kupujúceho predo dňom ich odoslania Komisii.

Oznámenia uverejnené na vnútroštátnej úrovni nesmú obsahovať iné informácie, ako sú uvedené v oznámeniach poslaných Komisii alebo uverejnené v profile kupujúceho podľa prvého pododseku článku 30 ods. 1, ale sa uvedie v nich dátum odoslania oznámenia Komisii alebo jeho uverejnenia v profile kupujúceho.

Predbežné informatívne oznámenia sa nesmú uverejniť v profile kupujúceho pred odoslaním oznámenia Komisii o tom, že budú v takejto podobe uverejnené; musia obsahovať dátum odoslania.

6.  Obsah oznámení, ktoré sa neposielajú elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi pre prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3 je obmedzený približne na 650 slov.

7.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia musia byť schopní preukázať dátum, kedy sa oznámenia odoslali.

8.  Komisia vydá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi potvrdenie o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum tohto uverejnenia. Takéto potvrdenie je dôkazom o uverejnení.Oddiel 2

Lehoty

Článok 33

Lehoty na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

1.  Pri stanovovaní lehôt na prijímanie žiadostí o účasť a prijímanie ponúk verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zohľadňujú najmä zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby boli dotknuté minimálne lehoty stanovené v tomto článku.

2.  V prípade užších konaní, rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v prípade použitia súťažného dialógu je minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť 37 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

V prípade užších konaní je minimálna lehota na prijímanie ponúk 40 dní odo dňa odoslania výzvy.

3.  Ak verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uverejnia predbežné informatívne oznámenie, minimálna lehota na prijímanie ponúk podľa druhého pododseku odseku 2 sa môže spravidla skrátiť na 36 dní, ale za žiadnych okolností nesmie byť kratšia ako 22 dní.

Lehota začína plynúť odo dňa, keď bola odoslaná výzva na predloženie ponuky.

Skrátené lehoty uvedené v prvom pododseku sú povolené za predpokladu, že predbežné informatívne oznámenie obsahuje všetky informácie, ktoré sa vyžadujú pri oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania ustanovené v prílohe IV, pokiaľ sú takéto informácie k dispozícii v čase, keď sa oznámenie uverejňuje, a že predbežné informatívne oznámenie bolo odoslané na uverejnenie v rozpätí od 52 dní do 12 mesiacov predo dňom, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

4.  Ak sú oznámenia vypracovávané a prenášané elektronicky vo formáte a postupmi na prenos ustanovenými v bode 3 prílohy VI, lehoty na prijímanie žiadostí účastníkov uvedené v odseku 2 prvom pododseku sa môžu skrátiť o sedem dní.

5.  Lehoty na prijímanie ponúk uvedené v druhom pododseku odseku 2 sa môžu skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ponúka neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k zadávacím podkladom a ku všetkým podporným podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia podľa prílohy VI, pričom v texte oznámenia uvedie internetovú adresu, na ktorej je táto dokumentácia prístupná.

Toto skrátenie sa môže pripočítať k skráteniu uvedenému v odseku 4.

6.  Ak z akýchkoľvek dôvodov zadávacie podklady a sprievodná dokumentácia alebo doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách ustanovených v článku 34 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak je ponuky možné vypracovať len po obhliadke miesta, kde sa majú práce vykonať, alebo po nahliadnutí do dokumentov doplňujúcich zadávacie podklady priamo na mieste, lehoty na prijímanie ponúk sa predĺžia tak, aby sa všetky príslušné hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk.

7.  Ak v prípade užších konaní alebo rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania časová tieseň znemožňuje použitie minimálnych lehôt stanovených v tomto článku, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu stanoviť:

 lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo ako 10 dní, ak sa oznámenie odoslalo elektronicky vo formáte a v súlade s postupmi na prenos ustanovenými v prílohe VI bode 3, a

 v prípade užších konaní lehotu na prijímanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa vyzvania na predloženie ponuky.Oddiel 3

Obsah informácií a spôsob ich prenosu

Článok 34

Výzvy na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na účasť na dialógu

1.  Pri užších konaniach, rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v súťažnom dialógu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcov, aby predložili svoje ponuky, alebo ich vyzvú na rokovanie, alebo v prípade súťažného dialógu na účasť na dialógu.

2.  Výzva pre záujemcov obsahuje buď:

 kópiu zadávacích podkladov alebo informatívny dokument a všetku sprievodnú dokumentáciu, alebo

 odkaz na spôsob prístupu k podkladom uvedeným v prvej zarážke, ak sú sprístupnené priamo elektronicky podľa článku 33 ods. 5.

3.  Ak má zadávacie podklady, informatívny dokument a/alebo akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu k dispozícii iný subjekt ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zodpovedný za postup zadávania zákazky, výzva musí obsahovať adresu, na ktorej je možné o tieto dokumenty požiadať a v prípade potreby dátum, dokedy možno o tieto dokumenty požiadať a výšku a spôsob zaplatenia úhrady za ich poskytnutie. Príslušný útvar zašle bezodkladne po doručení žiadosti uvedenú dokumentáciu predmetnému hospodárskemu subjektu.

4.  Doplňujúce informácie k zadávacím podkladom, informatívny dokument a/alebo sprievodnú dokumentáciu posiela verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ alebo príslušný útvar najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie ponúk, ak boli vyžiadané s dostatočným predstihom. V prípade užšieho alebo skráteného konania je táto lehota štyri dni.

5.  Okrem údajov ustanovených v odsekoch 2, 3 a 4 musí výzva obsahovať aspoň:

a) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania;

b) lehotu na predloženie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky musia posielať, a jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť ponuky vypracované. V prípade súťažného dialógu sa tieto informácie neuvádzajú vo výzve na účasť na dialógu, ale vo výzve na predloženie ponuky;

c) v prípade súťažného dialógu dátum a adresu, ktoré sú určené pre začiatok konzultácií, a použitý jazyk alebo jazyky;

d) údaj o všetkých dokumentoch, ktoré sa priložia buď na podporu overiteľných vyhlásení uchádzačov v súlade s článkom 38, alebo na doplnenie informácií uvedených v danom článku za rovnakých podmienok, ako sa ustanovujú v článkoch 41 a 42;

e) pomerné váhy kritérií na zadanie zákazky, alebo ak to prichádza do úvahy, klesajúce poradie dôležitosti kritérií použitých na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky v prípade, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, zadávacích podkladoch alebo informatívnom dokumente.

Článok 35

Informácie pre záujemcov a uchádzačov

1.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia čo najskôr informujú záujemcov a uchádzačov o rozhodnutiach prijatých v súvislosti so zadaním zákazky alebo uzatvorením rámcovej dohody, vrátane dôvodov každého rozhodnutia o nezadaní zákazky alebo neuzatvorení rámcovej dohody, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začatím konania; verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poskytujú tieto informácie písomne na požiadanie.

2.  Na žiadosť dotknutej strany a ak sa v odseku 3 neuvádza inak, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ čo najskôr a najneskôr však do 15 dní po prijatí písomnej žiadosti informuje:

a) každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti;

b) každého neúspešného uchádzača o dôvodoch neprijatia jeho ponuky, predovšetkým vrátane prípadov uvedených v článku 18 ods. 4 a 5, o dôvodoch svojho rozhodnutia o nerovnocennosti alebo svojho rozhodnutia o tom, že práce, dodávky tovaru alebo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky, a v prípadoch uvedených v článkoch 22 a 23 o dôvodoch svojho rozhodnutia o nesúlade s požiadavkami bezpečnosti informácií a dodávok;

c) každého uchádzača, ktorý predložil prijateľnú ponuku, ktorá bola zamietnutá, o charakteristikách a relatívnych výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody.

3.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia však môžu rozhodnúť, že neposkytnú niektoré informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa zadania zákazky alebo uzatvorenia rámcových dohôd v prípadoch, ak by poskytnutie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, bolo inak v rozpore s verejným záujmom, najmä obrannými alebo bezpečnostnými záujmami, škodilo oprávneným obchodným záujmom či už verejných alebo súkromných hospodárskych subjektov, alebo by mohlo brániť čestnej súťaži medzi nimi.Oddiel 4

Komunikácia

Článok 36

Ustanovenia o komunikácii

1.  Každá komunikácia a výmena informácií uvedená v tejto hlave sa môže uskutočniť poštou, faxom, elektronicky v súlade s odsekmi 4 a 5, telefonicky v prípadoch a za okolností uvedených v odseku 6 alebo kombináciou týchto spôsobov podľa výberu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

2.  Zvolený spôsob komunikácie musí byť všeobecne dostupný, a teda nesmie obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k zadávaciemu konaniu.

3.  Komunikácia, ako aj výmena a uchovávanie informácií, sa vykonávajú takým spôsobom, aby sa zabezpečila úplnosť údajov a ochrana dôverných údajov uvedených v žiadostiach o účasť a ponukách a aby verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia preskúmali obsah žiadostí o účasť a ponúk len po uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie.

4.  Nástroje, ktoré sa použijú na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické vlastnosti, nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a kompatibilné so všeobecne používanými produktmi v oblasti informačných a komunikačných technológií.

5.  Pre zariadenia na elektronický prenos a prijímanie ponúk a zariadenia na elektronické prijímanie žiadostí o účasť sa uplatňujú tieto pravidlá:

a) zainteresované strany majú prístup k informáciám, ktoré sa týkajú špecifikácií potrebných na elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť vrátane šifrovania. Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť musia okrem toho spĺňať požiadavky uvedené v prílohe VIII;

b) členské štáty môžu v súlade s článkom 5 smernice 1999/93/ES vyžadovať, aby elektronické ponuky obsahovali zaručený elektronický podpis v súlade s jej odsekom 1;

c) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy zamerané na zvýšenie úrovne certifikačných služieb poskytovaných pre takéto zariadenia;

d) záujemcovia sa zaviažu, že pred uplynutím lehoty ustanovenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť predložia dokumenty, certifikáty a vyhlásenia uvedené v článkoch 39 až 44 a 46, ktoré nie sú k dispozícii v elektronickej podobe.

6.  Na prenos žiadostí o účasť sa vzťahujú tieto pravidlá:

a) žiadosti o účasť v konaniach pre zadávanie zákaziek sa môžu podávať písomne alebo telefonicky;

b) ak sa žiadosť o účasť podá telefonicky, pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie žiadosti, musí sa poslať jej písomné potvrdenie;

c) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu vyžadovať, že žiadosti o účasť poslané faxom musia byť potvrdené poštou alebo elektronicky, ak je to potrebné na účely právneho dokazovania. Každú takúto požiadavku spolu s lehotou na zaslanie potvrdení poštou alebo elektronicky musí uviesť verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.Oddiel 5

Zápisnice

Článok 37

Obsah zápisníc

1.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vypracujú pre každú zákazku a rámcovú dohodu písomnú zápisnicu, aby potvrdili, že výberové konanie sa uskutočnilo transparentným a nediskriminačným spôsobom, ktorá obsahuje aspoň tieto informácie:

a) názov a adresu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky alebo rámcovej dohody;

b) zvolený postup zadávania zákazky;

c) v prípade súťažného dialógu okolnosti, ktoré zdôvodňujú uplatnenie tohto postupu;

d) v prípade rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania okolnosti uvedené v článku 28, ktoré odôvodňujú uplatnenie tohto postupu; prípadne zdôvodnenie prekročenia lehôt stanovených v druhom pododseku článku 28 ods. 3 písm. a) a v treťom pododseku článku 28 ods. 4 písm. b) a zdôvodnenie prekročenia 50 % hranice stanovenej v druhom pododseku článku 28 ods. 4 písm. a);

e) prípadne dôvody platnosti rámcovej dohody presahujúcej sedem rokov;

f) mená úspešných záujemcov a dôvod ich výberu;

g) mená vylúčených záujemcov a dôvod ich vylúčenia;

h) dôvody neprijatia ponúk;

i) meno úspešného uchádzača a dôvody, prečo sa vybrala jeho ponuka, a ak je známy, aj podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám alebo ktorú bude nútený zadať tretím osobám;

j) v prípade potreby dôvody, prečo sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodol nezadať zákazku alebo neuzatvoriť rámcovú dohodu.

2.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vykonajú potrebné opatrenia na zdokumentovanie postupov zadávania zákazky vykonávaných elektronicky.

3.  Správa alebo jej hlavné body sa zašle Komisii, ak o to požiada.KAPITOLA VII

Priebeh konaniaOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 38

Overovanie spôsobilosti a výber účastníkov a zadávanie zákaziek

1.  Zákazky sa zadávajú na základe kritérií ustanovených v článkoch 47 a 49 pri zohľadnení článku 19 po tom, ako verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia overia spôsobilosť hospodárskych subjektov, ktoré neboli vylúčené podľa článkov 39 alebo 40, v súlade s kritériami ekonomickej a finančnej situácie, odborných a technických vedomostí alebo schopností, ktoré sú uvedené v článkoch 41 až 46, a prípadne v súlade s pravidlami a kritériami nediskriminácie uvedenými v odseku 3.

2.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu od záujemcov vyžadovať, aby spĺňali minimálnu úroveň spôsobilosti podľa článkov 41 a 42.

Rozsah informácií uvedených v článkoch 41 a 42 a minimálne úrovne spôsobilosti, ktoré sa vyžadujú pri určitej zákazke, musia súvisieť s predmetom zákazky a musia byť primerané tomuto predmetu.

Tieto minimálne úrovne sa uvedú v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

3.  Pri užších konaniach, rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a súťažnom dialógu môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponuky alebo na rokovanie. V tom prípade:

 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú objektívne a nediskriminačné kritériá alebo pravidlá, ktoré majú v úmysle uplatniť, minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle pozvať, prípadne aj ich maximálny počet. Minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle pozvať, nesmie byť menší ako tri,

 následne verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vyzvú taký počet záujemcov, ktorý sa rovná aspoň minimálnemu počtu stanovenému vopred, za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný počet vhodných záujemcov.

Ak je počet záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá výberu účastníkov a minimálne úrovne spôsobilosti, nižší ako požadovaný minimálny počet, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pokračovať v konaní tým, že vyzve záujemcu alebo záujemcov s požadovanými schopnosťami.

Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ domnieva, že počet vhodných záujemcov je príliš nízky na to, aby sa zaručila skutočná súťaž, môže pozastaviť postup a znovu uverejniť pôvodné oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania v súlade s článkom 30 ods. 2 a článkom 32, pričom stanoví novú lehotu na predloženie žiadostí o účasť. V tomto prípade sa záujemcovia vybraní na základe prvého uverejnenia a záujemcovia vybraní na základe druhého uverejnenia vyzvú v súlade s článkom 34. Táto možnosť sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá možnosť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa zrušiť prebiehajúci postup obstarávania a začať nový postup.

4.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesmie v rámci toho istého postupu zadávania zákazky zapojiť do procesu verejného obstarávania iné hospodárske subjekty ako tie, ktoré podali žiadosť o účasť, ani záujemcov, ktorí nemajú požadované spôsobilosti.

5.  Ak verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uplatnia možnosť znižovania počtu riešení, ktoré sa majú prediskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa má rokovať, ako je ustanovené v článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 4, uplatnia pritom kritériá pre zadanie zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v zadávacích podkladoch. Počet, ktorý sa dosiahne v poslednej etape, musí zabezpečovať ozajstnú súťaž, pokiaľ je dostatok riešení alebo vhodných záujemcov.Oddiel 2

Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov

Článok 39

Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača

1.  Z účasti na zadávacom konaní sa vylúči každý záujemca alebo uchádzač, o ktorom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vie, že bol právoplatným rozsudkom odsúdený na základe jedného alebo viacerých týchto dôvodov:

a) účasť v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV ( 20 );

b) korupcia v zmysle článku 3 aktu z 26. mája 1997 ( 21 ) a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2003/568/SVV ( 22 );

c) podvod v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ( 23 );

d) teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami, tak ako sú jednotlivo definované v článku 1 a 3 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV ( 24 ), alebo podnecovanie, napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu, tak ako sú uvedené v článku 4 uvedeného rámcového rozhodnutia;

e) pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, tak ako sú definované v článku 1 smernice 2005/60/ES ( 25 ).

Členské štáty bližšie určia vykonávacie podmienky pre tento odsek v súlade so svojím vnútroštátnym právom a s ohľadom na právo Spoločenstva.

Môžu ustanoviť výnimku z požiadavky uvedenej v prvom pododseku z dôvodu nadradených požiadaviek vo všeobecnom záujme.

Na účely tohto odseku verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia podľa možností a potreby požiadajú záujemcov alebo uchádzačov, aby predložili dokumenty uvedené v odseku 3, a v prípade, že majú pochybnosti o ich osobnej spôsobilosti, môžu tiež požiadať príslušné orgány o informácie o osobnej spôsobilosti takýchto záujemcov alebo uchádzačov, ktoré považujú za potrebné. Ak sa informácie týkajú záujemcu alebo uchádzača, ktorý má sídlo v inom štáte ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, tento verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať o spoluprácu príslušné orgány. So zreteľom na vnútroštátne právne predpisy členského štátu, v ktorom sú záujemcovia alebo uchádzači usadení, sa takéto žiadosti týkajú právnických osôb a/alebo fyzických osôb vrátane, kde to prichádza do úvahy, vedúcich predstaviteľov spoločnosti a/alebo každej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať záujemcu alebo uchádzača, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať.

2.  Každý hospodársky subjekt môže byť z účasti v zadávacom konaní vylúčený, ak:

a) je v konkurze alebo v likvidácii, ak sú jeho záležitosti spravované súdom, ak voči nemu prebieha vyrovnávacie konanie, ak má pozastavený výkon obchodných činností alebo ak je v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;

b) sa voči nemu začalo konkurzné konanie, alebo mu bol zo zákona vydaný príkaz na likvidáciu, alebo podlieha nútenej správe zo strany súdu alebo je voči nemu začaté vyrovnávacie alebo akékoľvek iné podobné konanie podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;

c) bol konečným a právoplatným rozsudkom v súlade s právnymi predpismi krajiny uznaný vinným zo spáchania trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, ako je napríklad porušenie platných právnych predpisov v oblasti vývozu obranných a/alebo bezpečnostných zariadení;

d) bol uznaný vinným zo závažného porušenia odborných povinností, ktoré verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia dokážu preukázať akýmikoľvek prostriedkami, ako je nesplnenie si záväzkov v oblasti informačnej bezpečnosti alebo bezpečnosti zásobovania počas predchádzajúcej zákazky;

e) sa na základe akýchkoľvek dôkazných prostriedkov vrátane chránených zdrojov preukázalo, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká pre bezpečnosť členského štátu;

f) nesplnil povinnosti týkajúce sa odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie podľa ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa;

g) nesplnil povinnosti týkajúce sa odvodov daní a odvodov podľa ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa;

h) bol uznaný vinným zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných podľa tohto oddielu alebo takéto informácie neposkytol.

Členské štáty bližšie určia vykonávacie podmienky pre tento odsek v súlade so svojím vnútroštátnym právom a s ohľadom na právo Spoločenstva.

3.  Ako dostatočný dôkaz toho, že sa na hospodársky subjekt nevzťahuje žiadny z prípadov vymedzených v odseku 1 a odseku 2 písm. a), b), c), f) alebo g), verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia akceptujú:

a) pokiaľ ide o odsek 1 a odsek 2 písm. a), b) a c), predloženie výpisu z registra trestov alebo ak neexistuje, rovnocenný dokument vydaný príslušným súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v krajine, z ktorej takáto osoba pochádza, preukazujúci, že tieto požiadavky boli splnené;

b) pokiaľ ide o odsek 2 písm. f) a g), potvrdenie vydané príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

Ak príslušná krajina takéto dokumenty alebo potvrdenia nevydáva, alebo ak sa tieto dokumenty a potvrdenia nevzťahujú na všetky prípady vymedzené v odseku 1 a odseku 2 písm. a), b) alebo c), môžu sa nahradiť prísažným vyhlásením príslušnej osoby, alebo v členských štátoch, v ktorých neexistujú ustanovenia pre prísažné vyhlásenia, čestným vyhlásením pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušnou profesijnou alebo obchodnou organizáciou v krajine pôvodu alebo v krajine, odkiaľ táto osoba pochádza.

4.  Členské štáty určia orgány a inštitúcie, ktoré majú právomoc vydávať dokumenty, potvrdenia a vyhlásenia uvedené v odseku 3, a informujú o tom Komisiu. Takýmto oznámením nie sú dotknuté právne predpisy o ochrane údajov.

Článok 40

Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť

V prípade, že záujemca musí byť pre to, aby mohol vykonávať svoju odbornú činnosť, zaregistrovaný v jednom z profesijných alebo obchodných registrov v jeho členskom štáte pôvodu alebo v členskom štáte, v ktorom je usadený, môže sa od neho vyžadovať, aby preukázal svoju registráciu v takomto registri, alebo aby predložil čestné vyhlásenie alebo potvrdenie, ktoré sú uvedené v prílohe VII v časti A pri zákazkách na práce, v prílohe VII časti B pri zákazkách na dodávku tovaru a v prílohe VII časti C pri zákazkách na služby. Zoznamy ustanovené v prílohe VII sú orientačné. Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom akékoľvek zmeny vo svojich registroch a dôkazné prostriedky uvedené v týchto zoznamoch.

Pri konaniach týkajúcich sa zadávania zákaziek na služby môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ od záujemcov vyžadovať, aby v prípadoch, ak musia mať na poskytovanie príslušných služieb vo svojej krajine pôvodu určité povolenie alebo musia byť členmi určitej organizácie, preukázali, že takéto povolenie majú, alebo aby preukázali členstvo v takejto organizácii.

Týmto článkom nie sú dotknuté právne predpisy Spoločenstva o slobode usadiť sa a slobode poskytovať služby.

Článok 41

Ekonomická a finančná situácia

1.  Ekonomickú a finančnú situáciu hospodárskeho subjektu možno spravidla preukázať jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

a) príslušnými výpismi z bánk, prípadne dôkazom o príslušnom poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika;

b) predložením súvah alebo výpisov zo súvah, ak sa zverejňovanie súvahy vyžaduje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej je hospodársky subjekt usadený;

c) výkazom o celkovom obrate podniku a prípadne o obrate v oblasti, ktorej sa zákazka týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré má takéto výkazy k dispozícii, v závislosti od dátumu, keď bol podnik zriadený alebo keď hospodársky subjekt začal vykonávať svoju činnosť, pokiaľ sú informácie o takýchto obratoch k dispozícii.

2.  Hospodársky subjekt môže, ak to prichádza do úvahy a pri určitej zákazke, počítať s využitím kapacít iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade musí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že bude mať potrebné zdroje k dispozícii, napríklad predložením prísľubu uvedených subjektov v tomto zmysle.

3.  Skupiny hospodárskych subjektov uvedené v článku 4 sa môžu spoliehať na využitie kapacity účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

4.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania bližšie určiť, ktorý spôsob alebo spôsoby uvedené v odseku 1 si zvolili a aké iné dokumenty im musia byť poskytnuté.

5.  Ak z akýchkoľvek opodstatnených dôvodov hospodársky subjekt nie je schopný poskytnúť dokumenty požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže preukázať svoju ekonomickú a finančnú situáciu akýmkoľvek iným dokumentom, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

Článok 42

Technická a/alebo odborná spôsobilosť

1.  Podľa povahy, množstva alebo dôležitosti, ako aj využitia prác, dodávok tovaru alebo služieb možno technickú spôsobilosť hospodárskych subjektov spravidla preukázať jedným alebo niekoľkými z týchto spôsobov:

a)

 

i) prostredníctvom zoznamu prác vykonaných za posledných päť rokov, doplneného potvrdeniami o uspokojivom vykonaní najdôležitejších prác. Tieto potvrdenia musia obsahovať hodnotu, dátum a miesto vykonania prác a uvedie sa v nich, či boli práce vykonané odborne a riadne dokončené. Ak to prichádza do úvahy, príslušný orgán predloží tieto potvrdenia priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi;

ii) prostredníctvom zoznamu hlavných dodávok alebo hlavných služieb, ktoré sa vykonali alebo poskytli spravidla za posledných päť rokov, s uvedením súm, dátumov a príslušných verejných alebo súkromných príjemcov. Dodávka tovaru a poskytnutie služieb sa preukazuje:

 potvrdením vydaným alebo podpísaným príslušným orgánom, ak bol príjemcom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ,

 potvrdením kupujúceho, alebo ak takéto potvrdenie nie je k dispozícii, jednoduchým vyhlásením hospodárskeho subjektu, ak bol príjemcom súkromný kupujúci;

b) uvedením príslušných technikov alebo technických orgánov bez ohľadu na to, či patria alebo nepatria priamo do podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktoré sú zodpovedné za kontrolu kvality, a v prípade zákaziek na práce tých, na ktoré sa môže zhotoviteľ obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce;

c) opisom technických zariadení a opatrení použitých hospodárskym subjektom na zabezpečenie kvality a študijných a výskumných zariadení podniku, ako aj vnútropodnikovými pravidlami v oblasti duševného vlastníctva;

d) kontrolou výrobných kapacít dodávateľa alebo technickej spôsobilosti hospodárskeho subjektu vykonanou verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi alebo v ich mene príslušným oficiálnym orgánom krajiny, v ktorom je hospodársky subjekt usadený, so súhlasom takéhoto orgánu, a v prípade potreby kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení, ktoré budú používať;

e) v prípade zákaziek na práce, zákaziek na služby alebo zákaziek na dodávku tovaru, ktoré zahŕňajú montáž a inštalačné práce alebo služby, vzdelaním a odbornou kvalifikáciou hospodárskeho subjektu a/alebo riadiacich pracovníkov podniku a najmä tej osoby alebo osôb, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie služieb alebo riadenie prác;

f) pri zákazkách na práce a zákazkách na služby, a len v náležitých prípadoch, uvedením opatrení environmentálneho riadenia, ktoré bude môcť hospodársky subjekt použiť pri plnení zákazky;

g) uvedením ročného priemeru počtu pracovných síl poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa a počtu riadiacich pracovníkov za posledné tri roky;

h) opisom nástrojov, materiálu, technického vybavenia, počtu zamestnancov a ich schopností a/alebo zdrojov zásobovania – s uvedením geografického umiestnenia, ak sa nachádza mimo územia Únie – ktoré má hospodársky subjekt k dispozícii na vykonanie zákazky, na vyrovnanie sa s prípadným zvýšením potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v dôsledku krízy alebo na zabezpečenie údržby, modernizácie či úprav dodávok, ktoré sú predmetom zákazky;

i) pokiaľ ide o výrobky, ktoré majú byť dodané, prostredníctvom poskytnutia:

i) vzoriek, opisov a/alebo fotografií, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje;

ii) certifikátov vydaných oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov jasne uvedenú odkazmi na špecifikácie alebo normy;

j) ak ide o zákazky, ktoré sú spojené s utajovanými skutočnosťami, vyžadujú si ich a/alebo ich obsahujú, poskytnutím dôkazu o schopnosti spracovávať, ukladať a zasielať takéto informácie na takej úrovni ochrany, ktorú vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

V prípade, že na úrovni Spoločenstva nie je harmonizácia v oblasti vnútroštátnych systémov na povolenie vlastniť utajované skutočnosti môžu členské štáty stanoviť, že tento dôkaz musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami ich vnútroštátneho práva o vlastníctve utajovaných skutočností. Členské štáty uznajú povolenia vlastniť utajované skutočnosti, ktoré považujú za rovnocenné s povoleniami vydanými v súlade so svojím vnútroštátnym právom, bez ohľadu na možnosť viesť a zohľadniť ďalšie vlastné vyšetrovania, ak to považujú za potrebné.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v prípade potreby poskytnúť záujemcom, ktorí ešte nevlastnia povolenie vlastniť utajované skutočnosti, dodatočný čas na získanie takéhoto povolenia. V takomto prípade verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie túto možnosť a príslušnú časovú lehotu v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať vnútroštátny bezpečnostný orgán štátu záujemcu alebo bezpečnostný orgán určený týmto štátom, aby preveril súlad priestorov a zariadení, ktoré sa môžu využiť, výrobné a administratívne postupy, ktoré sa budú dodržiavať, podmienky riadenia informácií a/alebo spôsobilosť zamestnancov, ktorí môžu byť využití na plnenie zákazky.

2.  Hospodársky subjekt sa môže v prípade potreby a pri určitej zákazke spoľahnúť na využitie spôsobilosti iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade preukáže verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na vykonanie zákazky, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov, že potrebné zdroje dajú hospodárskemu subjektu k dispozícii.

3.  Skupina hospodárskych subjektov uvedená v článku 5 sa môže spoliehať na využitie spôsobilosti účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

4.  Pri konaniach na zadávanie zákaziek, ktorých predmetom sú dodávky tovaru, ktoré si vyžadujú montážne a inštalačné práce, poskytovanie služieb a/alebo vykonanie prác, sa spôsobilosť hospodárskeho subjektu poskytovať službu alebo vykonávať inštaláciu alebo prácu môže hodnotiť najmä s ohľadom na jeho schopnosti, efektívnosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

5.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v oznámení bližšie určí, ktorý zo spôsobov uvedených v prvom odseku si zvolil a ktoré ďalšie spôsoby sa musia zabezpečiť.

6.  Ak z akýchkoľvek opodstatnených dôvodov hospodársky subjekt nie je schopný poskytnúť dokumenty požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže preukázať svoju technickú a/alebo odbornú spôsobilosť akýmkoľvek iným dokumentom, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

Článok 43

Normy systémov riadenia kvality

Ak verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vyžadujú predloženie certifikátov vystavených nezávislými akreditovanými orgánmi potvrdzujúcimi, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy pre systémy riadenia kvality, môžu využiť systémy riadenia kvality založené na príslušných európskych normách certifikovaných nezávislými akreditovanými orgánmi, ktoré spĺňajú európske normy týkajúce sa akreditácie a certifikácie. Musia uznávať rovnocenné certifikáty vydané nezávislými akreditovanými orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Taktiež musia akceptovať iné dôkazy hospodárskych subjektov o rovnocenných systémoch riadenia kvality.

Článok 44

Normy environmentálneho riadenia

Ak verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v prípadoch uvedených v článku 42 ods. 1 písm. f) vyžadujú predloženie certifikátov vypracovaných nezávislými orgánmi potvrdzujúcimi, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy environmentálneho riadenia, môžu využiť schému Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit alebo normy pre environmentálne riadenie založené na príslušných európskych alebo medzinárodných normách certifikovaných orgánmi, ktoré spĺňajú právne predpisy Spoločenstva alebo príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie. Musia uznávať rovnocenné certifikáty vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Taktiež musia akceptovať iné dôkazy hospodárskych subjektov o rovnocenných opatreniach v oblasti environmentálneho riadenia.

Článok 45

Doplňujúce podklady a informácie

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže hospodárske subjekty vyzvať, aby doplnili alebo objasnili certifikáty a dokumenty predložené podľa článkov 39 až 44.

Článok 46

Úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov a certifikácia orgánmi zriadenými podľa verejného práva alebo súkromného práva

1.  Členské štáty môžu zaviesť buď úradné zoznamy schválených zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb alebo certifikáciu certifikačnými orgánmi zriadenými podľa verejného alebo súkromného práva.

Členské štáty prispôsobia podmienky pre zápis do týchto zoznamov a pre vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi ustanoveniam článku 39 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) a h), článku 40, článku 41 ods. 1, 4 a 5, článku 42 ods. 1, písm. a) až i), ods. 2, 4 a článku 43 a prípadne aj článku 44.

Členské štáty ich prispôsobia aj článku 41 ods. 2 a článku 42 ods. 2, pokiaľ ide o žiadosti o zápis podané hospodárskymi subjektmi, ktoré patria do skupiny a ktoré uvádzajú, že ostatné spoločnosti v skupine im dajú k dispozícii zdroje. V takých prípadoch tieto subjekty musia preukázať orgánu, ktorý zostavuje úradný zoznam, že majú tieto zdroje k dispozícii počas doby platnosti certifikátu potvrdzujúceho ich zápis v úradnom zozname a že počas rovnakého obdobia musia tieto spoločnosti naďalej spĺňať požiadavky kvalitatívneho výberu stanovené v článkoch uvedených v druhom pododseku, na ktoré sa subjekty pri svojom zápise odvolávajú.

2.  Hospodárske subjekty, ktoré sú zapísané v úradných zoznamoch alebo ktoré majú certifikát, môžu pri každej zákazke verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi predložiť potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom, alebo potvrdenie vydané príslušným certifikačným orgánom. Potvrdenia obsahujú odkazy na dokumenty, na základe ktorých môžu byť zapísané do zoznamu alebo získať certifikáciu a klasifikáciu uvedenú v takom zozname.

3.  Certifikovaný zápis v úradných zoznamoch príslušnými inštitúciami alebo certifikát vydaný certifikačným orgánom nezakladá voči verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom iných členských štátov domnienku spôsobilosti, s výnimkou prípadov článkov 39 ods. 1 a 2 písm. a) až d) a h), článku 40, článku 41 ods. 1 písm. b) a c), článku 42 ods. 1 písm. a) bodu i), písm. b) až g) v prípade zhotoviteľov, článok 42 ods. 1 písm. a) bodu ii), písm. b) až e) a i) v prípade dodávateľov a článok 42 ods. 1 písm. a) bod ii) písm. b) až e) a g) v prípade poskytovateľov služieb.

4.  Informácie, ktoré vyplývajú zo zápisu v úradných zoznamoch alebo certifikácie, sa nesmú bezdôvodne spochybňovať. Pokiaľ ide o odvody príspevkov na sociálne zabezpečenie a odvody daní a odvodov, môže sa od ktoréhokoľvek hospodárskeho subjektu vyžadovať dodatočné potvrdenie vždy, ak sa ponúka nová zákazka.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia iných členských štátov uplatnia odsek 3 a prvý pododsek tohto odseku len na hospodárske subjekty usadené v členskom štáte, ktorý vedie úradný zoznam.

5.  Na zápis hospodárskych subjektov ostatných členských štátov do úradného zoznamu alebo na ich certifikáciu inštitúciami uvedenými v odseku 1 sa nemôže vyžadovať žiadny ďalší dôkaz alebo iné potvrdenie, ako sú dôkazy a potvrdenia, ktoré sa vyžadujú od domácich hospodárskych subjektov, a v každom prípade len tie, ktoré sú stanovené v článkoch 39 až 43 a prípadne aj v článku 44.

Účasť hospodárskych subjektov z ostatných členských štátov na obstarávaní však nemožno podmieniť takýmto zápisom alebo takouto certifikáciou. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uznávajú rovnocenné certifikáty od inštitúcií zriadených v iných členských štátoch. Taktiež akceptujú iný rovnocenný spôsob dôkazu.

6.  Hospodárske subjekty môžu kedykoľvek požiadať o zápis do úradného zoznamu alebo o vydanie certifikátu. O rozhodnutí orgánu, ktorý zoznam zostavuje, alebo príslušného certifikačného orgánu, musia byť informované v primerane krátkom čase.

7.  Certifikačné orgány uvedené v odseku 1 sú orgány, ktoré spĺňajú európske certifikačné normy.

8.  Členské štáty, ktoré majú úradné zoznamy alebo certifikačné orgány uvedené v odseku 1 majú povinnosť oznámiť Komisii a ostatným členským štátom adresu orgánu, ktorému sa majú posielať žiadosti.Oddiel 3

Zadanie zákazky

Článok 47

Kritériá zadávania zákaziek

1.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia o odmeňovaní za určité služby, sú kritériami, na základe ktorých verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zadávajú zákazky:

a) pri zadávaní zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa buď rozličné kritériá súvisiace s predmetom príslušnej zákazky: napríklad kvalita, cena, technické prevedenie, funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, náklady počas životného cyklu, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, dátum dodávka tovaru alebo termín dokončenia, bezpečnosť zásobovania, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky; alebo

b) len najnižšia cena.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek, v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v dokumentácii k zadávaciemu konaniu (vyhlásenie, zadávacie dokumenty, opisné dokumenty alebo podporné dokumenty) presne určí relatívne váhy, ktoré priradí každému z kritérií zvolených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Váhy sa môžu vyjadriť stanovením intervalu s primeraným maximálnym rozpätím.

Ak nie je podľa názoru verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa možné z preukázateľných dôvodov váhy stanoviť, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie v dokumentácii k zadávaciemu konaniu (oznámenie o vyhlásení, zadávacie dokumenty, opisné dokumenty alebo podporné dokumenty) kritériá v poradí od najdôležitejšieho po najmenej dôležité.

Článok 48

Používanie elektronických aukcií

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu používať elektronické aukcie.

2.  Pri užšom alebo rokovacom konaní s uverejnení výzvy na súťaž môžu verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnúť, že pred zadaním zákazky sa uskutoční elektronická aukcia, ak je možné presne stanoviť špecifikácie zákazky.

Za rovnakých okolností sa elektronická aukcia môže uskutočniť pri opätovnom otvorení súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dohody uvedenej v článku 29 ods. 4 druhý pododsek druhá zarážka

Elektronická aukcia vychádza:

 výlučne z ceny v prípade, ak sa zákazka zadáva ponuke s najnižšou cenou, alebo

 z cien a/alebo hodnôt nových charakteristických parametrov ponúk uvedených v dokumentácii, ak sa má zákazka zadať ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.

3.  Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú uskutočniť elektronickú aukciu, uvedú to v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

Dokumentácia k zadávaciemu konaniu musí okrem iného obsahovať tieto podrobnosti:

a) charakteristické parametre, hodnoty, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú takéto charakteristické parametre kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

b) prípadné limity hodnôt, ktoré sa budú môcť predložiť tak, ako vyplývajú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;

c) informácie, ktoré sa uchádzačom sprístupnia v priebehu elektronickej aukcie, prípadne čas, keď sa im tieto informácie sprístupnia;

d) relevantné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;

e) podmienky, za ktorých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa prípadne budú pri prekladaní ponúk vyžadovať;

f) príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia a technické podmienky a špecifikácie pripojenia.

4.  Pred uskutočnením elektronickej aukcie verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vykonajú úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk podľa kritéria/kritérií pre zadanie zákazky a váh priradených jednotlivým kritériám.

Všetci uchádzači, ktorí predložili prijateľné ponuky, sú súčasne elektronicky vyzvaní, aby predložili nové ceny a/alebo nové hodnoty; výzva obsahuje všetky dôležité informácie o individuálnom pripojení na používané elektronické zariadenie a upresňuje dátum a hodinu začatia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa môže uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronická aukcia sa nesmie začať skôr ako dva pracovné dni po dátume odoslania výziev.

5.  Ak sa má zákazka zadať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušného uchádzača uskutočneného na základe významu stanoveného v prvom pododseku článku 47 ods. 2.

Vo výzve sa uvedie aj vzorec, ktorý sa použije pri elektronickej aukcii na určenie automatického prehodnotenia poradí na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec obsahuje váhy pre všetky kritériá stanovené na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách. Na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred obmedzí na určitú hodnotu.

Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné riešenie sa stanoví osobitný vzorec.

6.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia počas každej etapy elektronickej aukcie okamžite oznamujú uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im v každom okamihu umožnia zistiť ich relatívne umiestnenie. Taktiež im môžu oznamovať informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt, ak je to uvedené v dokumentácii k zadávaciemu konaniu. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu kedykoľvek zverejniť aj počet účastníkov v danej etape aukcie. V žiadnom prípade však nemôžu v žiadnej etape elektronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.

7.  Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo niekoľkými z týchto spôsobov:

a) v súlade s dátumom a vopred stanoveným časom, ako sa uvedie vo výzve na účasť na aukcii;

b) ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. V takom prípade verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia spresnia vo výzve na účasť na aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do ukončenia elektronickej aukcie;

c) ak sa ukončili etapy v aukcii, stanovené vo výzve na účasť na aukcii;

Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú uzavrieť elektronickú aukciu v súlade s písmenom c), prípadne v kombinácii so spôsobmi ustanovenými v písmene b), vo výzve na účasť na aukcii sa uvedie časový harmonogram každej etapy aukcie.

8.  Po ukončení elektronickej aukcie verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zadajú zákazku v súlade s článkom 47 na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia nesmú elektronické aukcie zneužívať, ani ich nesmú používať takým spôsobom, ktorý by bránil súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval, ani nesmú meniť predmet zákazky, ktorý bol zadaný do súťaže prostredníctvom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a vymedzený v dokumentácii k zadávaciemu konaniu.

Článok 49

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

1.  Ak sa pri určitej zákazke objavia ponuky s neobvykle nízkou cenou vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ skôr, ako takéto ponuky zamietne, písomne požiada o podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických prvkov ponuky, ktoré považuje za dôležité.

Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:

a) hospodárnosti stavebných postupov, výrobného procesu alebo poskytovaných služieb;

b) zvolených technických riešení a/alebo akýchkoľvek výnimočne priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na vykonanie práce alebo dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb;

c) originality prác, dodávok tovaru alebo služieb navrhovaných uchádzačom;

d) súladu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platnými na mieste, kde sa má práca, služby alebo dodávka tovaru uskutočniť;

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

2.  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ overí tieto základné prvky konzultáciou s uchádzačom, pričom zohľadní predložené dôkazy.

3.  Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ skonštatuje, že ponuka má neobvykle nízku cenu preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuku môže odmietnuť len z tohto dôvodu iba po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty stanovenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom preukázať, že príslušná pomoc sa mu poskytla v súlade s právnymi predpismi. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zamietne ponuku za uvedených okolností, informuje o tejto skutočnosti Komisiu.HLAVA III

USTANOVENIA O UZATVÁRANÍ SUBDODÁVATEĽSKÝCH ZMLÚVKAPITOLA I

Subdodávateľské zmluvy zadávané úspešnými uchádzačmi, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi

Článok 50

Rozsah pôsobnosti

1.  Ak sa táto hlava uplatňuje v súlade s článkom 21 ods. 3 a 4, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že úspešní uchádzači, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, budú pri zadávaní subdodávok tretím stranám uplatňovať pravidlá ustanovené v článkoch 51 až 53.

2.  Na účely odseku 1 sa skupiny podnikov, ktoré boli vytvorené na účely získania zákazky alebo podniky s nimi prepojené, za tretie osoby nepovažujú.

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie úplný zoznam takýchto podnikov. Takýto zoznam sa aktualizuje po každej následnej zmene vo vzťahoch medzi podnikmi.

Článok 51

Zásady

Úspešný uchádzač koná transparentne a zaobchádza zo všetkými potenciálnymi subdodávateľmi rovnakým a nediskriminačným spôsobom.

Článok 52

Prahové hodnoty a pravidlá o uverejňovaní

1.  Ak úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom udelí subdodávku, ktorej odhadovaná hodnota bez DPH je nižšia než prahové hodnoty ustanovené v článku 8, oznámi svoj úmysel prostredníctvom vyhlásenia.

2.  Oznámenia o zadaní subdodávok obsahujú informácie uvedené v prílohe V a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za užitočné, v prípade potreby so súhlasom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Oznámenia o zadaní subdodávok sa vypracúvajú v súlade so štandardným formulárom schváleným Komisiou v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 67 ods. 2.

3.  Oznámenia o zadaní subdodávky sa uverejňujú v súlade s článkom 32 ods. 2 až 5.

4.  Oznámenie o zadaní subdodávky sa nevyžaduje, ak subdodávka spĺňa podmienky uvedené v článku 28.

5.  Úspešní uchádzači môžu v súlade s článkom 32 uverejňovať oznámenia o zadaní subdodávok, pre ktoré sa uverejňovanie nepožaduje.

6.  Členské štáty môžu tiež zabezpečiť, že úspešný uchádzač môže splniť požiadavky pre subdodávky uvedené v článku 21 ods. 3 alebo 4 prostredníctvom udelenia subdodávky na základe rámcovej dohody uzavretej v súlade s pravidlami postupu uvedeného v článkoch 51 a 53 a v odsekoch 1 až 5 tohto článku.

Subdodávky vychádzajúce z takejto rámcovej dohody sa udeľujú v rámci podmienok uvedených v rámcovej dohode. Možno ich zadať len hospodárskym subjektom, ktoré boli pôvodne zúčastnenou stranou rámcovej dohody. Pri udeľovaní zákazky musia zmluvné strany za každých okolností navrhnúť podmienky, ktoré sú v súlade s podmienkami rámcovej dohody.

Doba platnosti rámcovej dohody nesmie presiahnuť sedem rokov, okrem výnimočných okolností, ktoré sa určia pri zohľadnení očakávanej životnosti akéhokoľvek dodaného tovaru, inštalácií alebo systémov, ako aj technické problémy, ktoré by mohla spôsobiť zmena dodávateľa.

Rámcové dohody sa nesmú zneužívať alebo používať takým spôsobom, ktorý by bránil súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

7.  Pri udeľovaní subdodávok, ktorých odhadovaná hodnota bez DPH je nižšia než prahové hodnoty ustanovené v článku 8, úspešní uchádzači uplatňujú zásady zmluvy týkajúce sa transparentnosti a súťaže.

8.  Článok 9 sa uplatňuje na výpočet odhadovanej hodnoty subdodávok.

Článok 53

Kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov

V oznámení o zadaní subdodávky úspešný uchádzač uvedie kvalitatívne výberové kritéria určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ako aj ostatné kritéria, ktoré bude uplatňovať pri kvalitatívnom výbere subdodávateľov. Všetky tieto kritériá sú objektívne, nediskriminačné a zosúladené s kritériami uplatňovanými verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na výber uchádzačov pre hlavnú zákazku. Požadované schopnosti musia byť priamo spojené s predmetom subdodávky a požadované úrovne spôsobilosti musia byť tomuto predmetu primerané.

Úspešný uchádzač nemá povinnosť zadať subdodávku, ak súhlasne s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom dokáže, že žiadny zo subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili verejnej súťaže, alebo ich ponuky nespĺňajú kritériá uvedené vo vyhlásení subdodávky, čím by sa zabránilo úspešnému uchádzačovi splniť požiadavky uvedené v hlavnej zákazke.KAPITOLA II

Subdodávateľské zmluvy zadávané úspešnými uchádzačmi, ktorí sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi

Článok 54

Pravidlá, ktoré sa majú uplatniť

Ak sú úspešnými uchádzačmi verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, musia pri zadávaní subdodávok konať v súlade s ustanoveniami pre hlavné zákazky uvedenými v hlavách I a II.HLAVA IV

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANÉ PRI PRESKÚMANIACH

Článok 55

Rozsah pôsobnosti a dostupnosť postupov preskúmania

1.  Postupy preskúmania stanovené v tejto hlave sa uplatňujú na zmluvy uvedené v článku 2, na ktoré sa vzťahujú výnimky ustanovené v článkoch 12 a 13.

2.  Členské štáty prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi môžu byť preskúmané účinne, a najmä čo najskôr v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 56 až 62, na základe toho, že takéto rozhodnutia porušili právne predpisy Spoločenstva v oblasti obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa tieto právne predpisy transponujú.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby v dôsledku toho, že sa v tejto hlave rozlišuje medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva právo Spoločenstva, a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, nedochádzalo k diskriminácii medzi podnikmi uplatňujúcimi si náhradu škody, ktorá im vznikla v rámci konania pre zadávanie verejnej zákazky.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby si postupy preskúmania mohla na základe podrobných pravidiel, ktoré môžu stanoviť členské štáty, uplatniť každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o získanie určitej zákazky, ktorá bola poškodená alebo existuje riziko poškodenia údajným porušením.

5.  Členské štáty môžu požadovať, aby osoba, ktorá si želá využiť postup preskúmania, informovala verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o podozrení z porušenia a o svojom úmysle domáhať sa preskúmania pod podmienkou, že to neovplyvní odkladnú lehotu v súlade s článkom 57 ods. 2 alebo akékoľvek iné lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie v súlade s článkom 59.

6.  Členské štáty môžu požadovať, aby dotknutá osoba požiadala o preskúmanie najskôr verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby podanie takejto žiadosti o preskúmanie viedlo k okamžitému odloženiu možnosti uzavrieť zmluvu.

Členské štáty rozhodnú o vhodných komunikačných prostriedkoch vrátane faxu alebo elektronických prostriedkov, ktoré sa použijú na podanie žiadosti o preskúmanie stanovenej v prvom pododseku.

Odloženie uvedené v prvom pododseku sa neskončí pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poslal svoju odpoveď faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poslal svoju odpoveď, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia odpovede.

Článok 56

Požiadavky na postupy preskúmania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby prijaté opatrenia, ktoré sa týkajú postupov preskúmania uvedených v článku 55, zahŕňali ustanovenie o právomoci:

a) prijať, pri prvej príležitosti a prostredníctvom predbežného konania, dočasné opatrenia s cieľom nápravy údajného porušenia práva alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov, vrátane opatrení na prerušenie alebo zabezpečenie prerušenia postupu verejného obstarávania alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia prijatého verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie nezákonne prijatých rozhodnutí vrátane odstránenia diskriminačných technických, ekonomických alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predloženie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek iných dokumentoch týkajúcich sa postupu zadávania zákazky; alebo

b) prijať pri prvej príležitosti, ak je to možné prostredníctvom predbežného konania a ak je to potrebné definitívnym postupom k obsahu, iné opatrenia, ako sú uvedené v písmene a) s cieľom napraviť každé zistené porušenie a zabrániť poškodeniu dotknutých záujmov; najmä vydaním príkazu na zaplatenie určitej sumy v prípadoch, keď nedošlo k náprave alebo zabráneniu porušenia.

V oboch vyššie uvedených prípadoch zahŕňajú zverené právomoci aj právomoc uznať škody osobám, ktoré boli poškodené porušením.

2.  Právomoci uvedené v odseku 1 a v článkoch 60 a 61 môžu byť prenesené na samostatné orgány, ktoré sú zodpovedné za rôzne aspekty postupu preskúmania.

3.  Ak orgán prvého stupňa nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa preskúma rozhodnutie o zadaní zákazky, členské štáty zabezpečia, aby obstarávateľ nemohol uzavrieť zmluvu, pokým orgán zodpovedný za preskúmanie nerozhodne buď o žiadosti o uplatňovaní predbežných opatrení alebo o žiadosti o preskúmanie. Toto pozastavenie sa neskončí skôr, ako uplynie odkladná lehota uvedená v článku 57 ods. 2 a článku 60 ods. 4 a 5.

4.  S výnimkou prípadov ustanovených v odseku 3 tohto článku a v článku 55 ods. 6 nemusia postupy preskúmania mať nevyhnutne automatický pozastavujúci účinok na postupy zadávania zákaziek, ktorých sa týkajú.

5.  Členské štáty môžu ustanoviť, aby orgán zodpovedný za postup preskúmania mohol vziať do úvahy pravdepodobné dôsledky predbežných opatrení na všetky záujmy, ktoré by mohli byť poškodené, ako aj na verejný záujem, najmä na obranné a/alebo bezpečnostné záujmy, a mohol rozhodnúť, že takéto opatrenia nenariadi v prípade, ak by ich negatívne dôsledky mohli prevýšiť ich výhody.

Rozhodnutím, ktorým sa zamietajú predbežné opatrenia, nie sú dotknuté žiadne ďalšie nároky osoby, ktorá takéto opatrenia požaduje.

6.  Členské štáty môžu ustanoviť, že v prípadoch, keď sa požaduje náhrada škôd z dôvodu nezákonného rozhodnutia, musí napadnuté rozhodnutie zrušiť najprv orgán, ktorý má na to potrebné právomoci.

7.  S výnimkou prípadov uvedených v článkoch 60 až 62 sa účinky výkonu právomocí uvedených v odseku 1 tohto článku na zmluvu uzavretú po zadaní zákazky upravia vnútroštátnym právom.

Okrem toho, s výnimkou prípadu, keď sa pred priznaním náhrady škody rozhodnutie musí zrušiť, môže členský štát stanoviť, že po uzavretí zmluvy v súlade s článkom 55 ods. 6, odsekom 3 tohto článku alebo článkami 57 až 62 sa právomoci orgánu, ktorý je zodpovedný za postupy preskúmania obmedzia na priznanie náhrady škody ktorejkoľvek osobe poškodenej porušením.

8.  Členské štáty zabezpečia účinný výkon rozhodnutí prijatých orgánmi, ktoré sú zodpovedné za preskúmanie.

9.  Ak orgány zodpovedné za postupy preskúmavania nemajú súdnu povahu, musia svoje rozhodnutia vždy písomne odôvodniť. V takomto prípade je navyše potrebné ustanoviť postupy, ktoré by zabezpečili, aby každé údajne nezákonné opatrenie prijaté orgánom zodpovedným za preskúmanie alebo každý údajný nedostatok pri výkone na neho prenesených právomocí mohli byť predmetom súdneho preskúmania alebo preskúmania iným orgánom, ktorý je súdnym orgánom v zmysle článku 234 zmluvy a ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako aj orgánu zodpovedného za preskúmanie.

Členovia takého nezávislého orgánu sú vymenúvaní do funkcie a končia svoje pôsobenie vo funkcii za tých istých podmienok ako sudcovia, pokiaľ ide o orgán príslušný pre ich vymenovanie, ich funkčné obdobie a ich odvolanie. Aspoň predseda tohto nezávislého orgánu má rovnakú právnu a odbornú kvalifikáciu ako sudcovia. Rozhodnutia prijaté nezávislým orgánom sú právne záväzné pomocou prostriedkov, ktoré určuje každý členský štát.

10.  Členské štáty zabezpečujú, že orgány zodpovedajúce za preskúmanie zaručujú primeranú úroveň dôvernosti utajovaných skutočností či iných informácií obsiahnutých v spisoch odosielaných zainteresovanými stranami a konajú v súlade s obrannými a/alebo bezpečnostnými záujmami počas celého postupu.

Členské štáty môžu na tento účel rozhodnúť o tom, že konkrétny orgán má výhradnú právnu právomoc na skúmanie zmlúv v oblasti obrany a bezpečnosti.

Členské štáty môžu v každom prípade stanoviť, že len členovia orgánov zodpovedných za preskúmanie, ktorí sú osobne splnomocnení na prácu s utajovanými skutočnosťami, môžu skúmať žiadosti o preskúmanie, ktoré obsahuje takéto skutočnosti. Okrem toho môžu zaviesť konkrétne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa registrácie žiadostí o preskúmanie, prijatia dokumentov a uchovávania spisov.

Členské štáty určujú, ako orgány zodpovedné za preskúmanie majú zlaďovať dôvernosť utajovaných skutočností s dodržiavaním práv obhajoby, a v prípade súdneho preskúmania alebo preskúmania orgánom, ktorým je súd alebo tribunál v zmysle článku 234 zmluvy, to urobia takým spôsobom, aby postup bol v súlade ako celok s právom na spravodlivý súdny proces.

Článok 57

Odkladná lehota

1.  Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia, ktoré sú v súlade s minimálnymi podmienkami ustanovenými v odseku 2 tohto článku a v článku 59 a ktorými sa zabezpečí, že osoby uvedené v článku 55 ods. 4 majú dostatočný čas na účinné preskúmanie rozhodnutí pri zadávaní zákazky, ktoré prijali verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia.

2.  Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, sa zmluva nesmie uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo rozhodnutie o zadaní zákazky poslané dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Uchádzači sa považujú za dotknutých uchádzačov, ak ešte neboli vylúčení s konečnou platnosťou. Vylúčenie nadobúda konečnú platnosť, ak sa oznámilo dotknutým uchádzačom a buď ho uznal za právoplatné nezávislý orgán zodpovedný za preskúmanie, alebo nepodliehalo alebo už nemôže podliehať postupu preskúmania.

Záujemcovia sa považujú za dotknutých záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesprístupnil informácie o zamietnutí ich žiadosti pred oznámením o rozhodnutí o zadaní zákazky dotknutým uchádzačom.

K oznámeniu rozhodnutia pri zadávaní zákazky každému dotknutému uchádzačovi a záujemcovi sa pripojí:

 zhrnutie relevantných dôvodov ustanovených článku 35 ods. 2 s výhradou článku 35 ods. 3 a

 jasné vyhlásenie o presnej odkladnej lehote uplatniteľnej v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktorými sa transponuje tento odsek.

Článok 58

Výnimky z odkladnej lehoty

Členské štáty môžu ustanoviť, že lehoty uvedené v článku 57 ods. 2 sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a) ak sa touto smernicou nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

b) ak je jediným dotknutým uchádzačom v zmysle článku 57 ods. 2 tejto smernice osoba, ktorej bola zákazka zadaná a dotknutí záujemcovia neexistujú;

c) v prípade zákazky zadanej na základe rámcovej dohody v zmysle článku 29.

Ak sa uplatní táto výnimka, členský štát zabezpečí, aby sa zmluva stala neúčinnou v súlade s článkami 60 a 62, ak

 dôjde k porušeniu článku 29 ods. 4 druhý pododsek druhá zarážka a

 odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako prahové hodnoty uvedené v článku 8.

Článok 59

Lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie

Ak členský štát ustanovil, že každá žiadosť o preskúmanie rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa prijatého v rámci alebo v súvislosti s postupom zadávania zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, musí byť podaná pred uplynutím stanovenej lehoty, táto lehota je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 15 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo rozhodnutie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa poslané uchádzačovi alebo záujemcovi, alebo pred uplynutím lehoty, ktorá je najmenej 10 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. K oznámeniu rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa každému uchádzačovi alebo záujemcovi sa pripojí zhrnutie príslušných dôvodov. V prípade žiadosti o preskúmanie týkajúcej sa rozhodnutí uvedených v článku 56 ods. 1 písm. b), ktoré nie sú predmetom osobitného oznamovania, je lehota najmenej 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia dotknutého rozhodnutia.

Článok 60

Neplatnosť

1.  Členské štáty zabezpečia, aby orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, považoval zmluvu za neplatnú, alebo aby tento orgán rozhodol o neplatnosti zmluvy v týchto prípadoch:

a) ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to povoľovala táto smernica;

b) v prípade porušenia článku 55 ods. 6, článku 56 ods. 3 alebo článku 57 ods. 2, ak takéto porušenie neumožnilo uchádzačovi, ktorý žiada o preskúmanie, využiť opravné prostriedky pred zadaním zákazky v prípade porušenia spojeného s iným porušením hláv I alebo II, ak takéto porušenie ovplyvnilo možnosť uchádzača žiadajúceho o preskúmanie získať zákazku;

c) v prípadoch uvedených v článku 58 písm. c) druhom pododseku tejto smernice, ak členské štáty uplatnili výnimku z odkladnej lehoty pre zákazky zadané na základe rámcovej dohody.

2.  Dôsledky neplatnosti zmluvy sa upravia vo vnútroštátnom práve. Vo vnútroštátnom práve sa môže so spätnou účinnosťou ustanoviť zrušenie všetkých zmluvných povinností alebo obmedziť zrušenie na tie povinnosti, ktoré je ešte potrebné vykonať. V druhom prípade členské štáty zabezpečia uplatnenie alternatívnych sankcií v zmysle článku 61 ods. 2

3.  Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, nesmie vyhlásiť zmluvu za neplatnú, aj keď sa uzavrela nezákonne z dôvodov uvedených v odseku 1, ak tento orgán po preskúmaní všetkých relevantných aspektov zistí, že prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu, najmä v súvislosti s obrannými a/alebo bezpečnostnými záujmami, si vyžadujú, aby sa účinky zmluvy zachovali.

Hospodárske záujmy sa môžu považovať v prípade neplatnosti zmluvy za prevažujúce dôvody týkajúce sa všeobecného záujmu v zmysle prvého pododseku, ak by neplatnosť mala za mimoriadnych okolností neprimerané následky.

Hospodárske záujmy priamo spojené so zákazkou však nesmú byť prevažujúcimi dôvodmi týkajúcimi sa všeobecného záujmu v zmysle prvého pododseku. Hospodárske záujmy priamo súvisiace so zákazkou zahŕňajú okrem iného náklady vzniknuté v dôsledku oneskorenia pri realizácii zákazky, náklady vzniknuté v dôsledku začatia nového postupu obstarávania, náklady vzniknuté v dôsledku zmeny hospodárskeho subjektu realizujúceho zákazku a náklady spojené s právnymi záväzkami, ktoré vznikli v dôsledku neplatnosti.

Zákazka sa v každom prípade nesmie považovať za neplatnú, ak by dôsledky tejto neplatnosti vážne ohrozili samotnú existenciu širšieho obranného alebo bezpečnostného programu, ktorý je zásadný pre bezpečnostné záujmy členského štátu.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch členské štáty stanovia alternatívne sankcie v zmysle článku 61 ods. 2, ktoré sa namiesto toho uplatnia.

4.  Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje, ak:

 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade s touto smernicou,

 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie v súlade s článkom 64, v ktorom vyjadruje svoj zámer uzavrieť zmluvu a

 zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia tohto oznámenia.

5.  Členské štáty ustanovia, že odsek 1 písm. c) sa neuplatňuje, ak:

 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 29 ods. 4 druhý pododsek druhá zarážka,

 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zaslal príslušným uchádzačom rozhodnutie o zadaní zákazky spolu so zhrnutím dôvodov v zmysle článku 57 ods. 2 štvrtý pododsek prvá zarážka tejto smernice, a

 zmluva sa neuzavrela pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo v prípade využitia iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy sa rozhodnutie o zadaní zákazky poslalo dotknutým uchádzačom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.

Článok 61

Porušenia tejto hlavy a alternatívne sankcie

1.  V prípade porušenia článku 55 ods. 6, článku 56 ods. 3 alebo článku 57 ods. 2, na ktoré sa nevzťahuje článok 60 ods. 1 písm. b), členské štáty ustanovia neplatnosť v súlade s článkom 60 ods. 1 až 3 alebo alternatívne sankcie. Členské štáty môžu ustanoviť, že orgán zodpovedný za preskúmanie, ktorý je nezávislý od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, po posúdení všetkých relevantných aspektov rozhodne, či by sa mala zmluva považovať za neúčinnú, alebo či by sa mali uložiť alternatívne sankcie.

2.  Alternatívne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Alternatívne sankcie sú:

 uloženie pokút verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo

 skrátenie dĺžky trvania zmluvy.

Členské štáty môžu preniesť na orgán zodpovedný za preskúmanie široké rozhodovacie právomoci o tom, či zohľadní všetky príslušné faktory vrátane vážnosti porušenia, správania sa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a v prípadoch uvedených v článku 60 ods. 2 rozsah, v ktorom zmluva ostáva v platnosti.

Náhrada škody nie je primeranou sankciou na účely tohto odseku.

Článok 62

Lehoty

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosť o preskúmanie v súlade s článkom 60 ods. 1 sa musí predložiť:

a) pred uplynutím lehoty najmenej 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď

 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil oznámenie o zadaní zákazky v súlade s článkom 30 ods. 3 a článkami 31 a 32, pokiaľ obsahuje odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa zadať zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo

 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámil príslušným uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy pod podmienkou, že toto oznámenie obsahuje zhrnutie náležitých dôvodov uvedených v článku 35 ods. 2, s výhradou článku 35 ods. 3 Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 58 písm. c) a

b) v každom prípade pred uplynutím lehoty najmenej 6 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni uzavretia zmluvy.

2.  Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane žiadostí o preskúmanie v súlade s článkom 61 ods. 1, sa určujú lehoty na podanie žiadosti o preskúmanie podľa vnútroštátneho práva s výhradou článku 59.

Článok 63

Opravný mechanizmus

1.  Komisia môže uplatniť postup ustanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadávania zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, došlo k závažnému porušeniu práva Spoločenstva v oblasti obstarávania.

2.  Komisia oznámi dotknutému členskému štátu dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k závažnému porušeniu, a požiada o jeho nápravu vhodnými prostriedkami.

3.  Do 21 kalendárnych dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát Komisii:

a) potvrdenie o tom, že porušenie bolo napravené;

b) odôvodnenie, prečo nedošlo k náprave, alebo

c) oznam v tom zmysle, že postup zadávania zákazky bol prerušený buď zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z jeho vlastného podnetu, alebo na základe právomoci charakterizovanej v článku 56 ods. 1 písm. a).

4.  Odôvodnenie oznámené podľa odseku 3 písm. b) sa môže okrem iného opierať o skutočnosť, že údajné porušenie je už predmetom súdneho alebo iného konania o preskúmaní, alebo preskúmania uvedeného v článku 56 ods. 9 V takom prípade oznámi členský štát Komisii výsledok tohto konania ihneď, ako je známy.

5.  Ak dotknutý členský štát oznámil, že sa postup zadávania zákazky pozastavil v súlade s ods. 3 písm. c), oznámi tento členský štát Komisii ukončenie tohto pozastavenia alebo začatie iného postupu zadania zákazky týkajúceho sa, ako celok alebo sčasti, rovnakého predmetu obstarávania. V tomto oznámení sa potvrdí, že sa údajné porušenie napravilo, alebo sa v ňom uvedie odôvodnenie, prečo k náprave nedošlo.

Článok 64

Obsah oznámenia pre dobrovoľnú transparentnosť ex-ante

Oznámenie uvedené v článku 60 ods. 4 druhej zarážke, ktorého formát prijme Komisia v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 67 ods. 2, obsahuje tieto informácie:

a) meno a kontaktné údaje verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa;

b) opis predmetu zákazky;

c) odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie;

d) názov a kontaktné údaje hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky, a

e) v prípade potreby akékoľvek ďalšie informácie, ktoré považuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ za užitočné.HLAVA V

POVINNOSŤ VYKAZOVAŤ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE, VÝKONNÉ PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 65

Povinnosť vykazovať štatistické údaje

S cieľom umožniť posúdenie výsledkov uplatňovania tejto smernice predložia členské štáty Komisii najneskôr do 31. októbra každého roka štatistickú správu, vypracovanú v súlade s článkom 66, ktorá sa týka zákaziek na práce, dodávku tovaru alebo služby zadaných verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v priebehu predchádzajúceho roka.

Článok 66

Obsah štatistickej správy

Štatistická správa obsahuje počet a hodnotu udelených zákaziek podľa členského štátu alebo tretej krajiny úspešného uchádzača. Osobitne uvádza zákazky na dodávky tovaru, na služby a na práce.

Údaje uvedené v prvom odseku sa uvádzajú v členení podľa použitých postupov a uvádzajú pre každý postup dodávky, služby a práce identifikované podľa skupiny CPV nomenklatúry.

Ak sa zákazky zadali v súlade s rokovacím konaním bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, údaje uvedené v prvom a druhom odseku sa uvedú aj v členení podľa okolností uvedených v článku 28.

Obsah štatistickej správy sa určuje v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 67 ods. 2.

Článok 67

Výbor

1.  Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený článkom 1 rozhodnutia Rady 71/306/EHS ( 26 ) (ďalej len „výbor“).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

S ohľadom na úpravy prahových hodnôt ustanovených v článku 8, lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú štyri týždne, dva týždne alebo šesť týždňov z dôvodu časových obmedzení vyplývajúcich zo spôsobu výpočtu a zverejnenia ustanoveného v článku 69 ods. 1 druhom pododseku a v článku 69 ods. 3 smernice 2004/17/ES.

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8

Článok 68

Úprava prahových hodnôt

1.  Pri preskúmaní prahových hodnôt ustanovených v smernici 2004/17/ES, ktoré je uvedené v jej článku 69, Komisia preskúma aj prahové hodnoty uvedené v článku 8 tejto smernice a upraví ich týmto spôsobom:

a) prahová hodnota ustanovená v článku 8 písm. a) tejto smernice sa zosúladí podľa upravenej prahovej hodnoty ustanovenej v článku 16 písm. a) smernice 2004/17/ES;

b) prahová hodnota stanovená v článku 8 písm. b) tejto smernice sa zosúladí podľa upravenej prahovej hodnoty ustanovenej v článku 16 písm. b) smernice 2004/17/ES.

Takéto preskúmanie a zosúladenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa uskutoční v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 67 ods. 3 Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 67 ods. 4.

2.  Prahové hodnoty určené podľa odseku 1 v národných menách členských štátov, ktoré nemajú zavedené euro, sa upravia prahovým hodnotám ustanoveným v smernici 2004/17/ES uvedeným v odseku 1, vypočítaných podľa článku 69 ods. 2 smernice 2004/17/ES.

3.  Upravené prahové hodnoty uvedené v odseku 1 a ich zodpovedajúce ekvivalenty v národných menách uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, ktorý nasleduje po ich úprave.

Článok 69

Zmeny a doplnenia

1.  Komisia môže v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 67 ods. 2 zmeniť a doplniť:

a) postupy vypracúvania, prenosu, prijímania, prekladania, zberu a distribúcie oznámení uvedených v článku 30 a štatistických správ uvedených v článku 65;

b) postup zasielania a uverejňovania údajov uvedených v prílohe VI z dôvodu technického pokroku alebo z administratívnych dôvodov;

c) zoznam registrov, vyhlásení a certifikátov uvedený v prílohe VII, ak sa to ukáže byť nevyhnutným na základe oznámení z členských štátov.

2.  Komisia môže zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice uvedené nižšie v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 67 ods. 3:

a) referenčné čísla v nomenklatúre CPV ustanovené v prílohách I a II, ak to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v rámci kategórií služieb uvedených v uvedených prílohách;

b) technické podrobnosti a vlastnosti zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov uvedené v písmenách a), f) a g) prílohy VIII.

Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 67 ods. 4.

Článok 70

Zmena a doplnenie smernice 2004/17/ES

Do smernice 2004/17/ES sa vkladá sa tento článok:

„Článok 22a

Zákazky v oblasti obrany a v oblasti bezpečnosti

Táto smernica sa neuplatňuje na zmluvy, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti ( 27 ), ani na zmluvy, na ktoré sa nevzťahuje uvedená smernica podľa jej článkov 8, 12 a 13.

Článok 71

Zmena a doplnenie smernice 2004/18/ES

Článok 10 smernice 2004/18/ES sa nahrádza takto:

„Článok 10

Zákazky v oblasti obrany a v oblasti bezpečnosti

S výhradou článku 296 zmluvy sa táto smernica uplatňuje na verejné zákazky zadané v oblasti obrany a v oblasti bezpečnosti s výnimkou zákaziek, na ktoré sa uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti ( 28 ).

Táto smernica sa neuplatňuje na zmluvy, na ktoré sa neuplatňuje smernica 2009/81/EC podľa jej článkov 8, 12 a 13.

Článok 72

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia do 21. augusta 2011 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 73

Hodnotenie a podávanie správ

1.  Do 21. augusta 2012 Komisia predloží správu o opatreniach prijatých členskými štátmi vzhľadom na transpozíciu tejto smernice, a najmä jej článku 21 a článkov 50 až 54.

2.  Komisia preskúma vykonávanie tejto smernice a do 21. augusta 2016 predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Vyhodnotí predovšetkým či a do akej miery sa podarilo dosiahnuť ciele tejto smernice vzhľadom na fungovanie vnútorného trhu a na rozvoj európskeho trhu v oblasti obrany a európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne so zreteľom, okrem iného, na situáciu malých a stredných podnikov. V prípade potreby bude súčasťou správy legislatívny návrh.

3.  Komisia ďalej skúma uplatňovanie článku 39 ods. 1, pričom zisťuje predovšetkým realizovateľnosť harmonizácie podmienok na znovu zapojenie záujemcov či uchádzačov s predchádzajúcimi rozsudkami vylučujúcimi ich z účasti vo verejnom obstarávaní a v tejto súvislosti predkladá podľa potreby legislatívny návrh.

Článok 74

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 75

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

Služby uvedené v článkoch 2 a 15Kategória číslo

Predmet

Referenčné číslo CPV

1

Údržbárske a opravárenské služby

50000000–5, od 50100000–6 do 50884000–5 (okrem 50310000–1 až 50324200–4 a 50116510–9, 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) a od 51000000–9 do 51900000–1

2

Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou

75211300–1

3

Obranné služby, vojenské obranné služby a civilné obranné služby

75220000–4, 75221000–1, 75222000–8

4

Pátracie a bezpečnostné služby

od 79700000–1 do 79720000–7

5

Služby pozemnej dopravy

60000000–8, od 60100000–9 do 60183000–4 (okrem 60160000–7, 60161000–4) a od 64120000–3 do 64121200–2

6

Služby leteckej osobnej a nákladnej dopravy okrem prepravy poštových zásielok

60400000–2, od 60410000–5 do 60424120–3 (okrem 60411000–2, 60421000–5) od 60440000–4 do 60445000–9 a 60500000–3

7

Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky

60160000–7, 60161000–4, 60411000–2, 60421000–5

8

Železničné dopravné služby

od 60200000–0 do 60220000–6

9

Vodné dopravné služby

od 60600000–4 do 60653000–0 a od 63727000–1 do 63727200–3

10

Podporné a pomocné dopravné služby

od 63100000–0 do 63111000–0, od 63120000–6 do 63121100–4, 63122000–0, 63512000–1 a od 63520000–0 do 6370000–6

11

Telekomunikačné služby

od 64200000–8 do 64228200–2 a od 72700000–7 do 72720000–3

12

Finančné služby: poisťovacie služby

od 66500000–5 do 66720000–3

13

Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby

od 50310000–1 do 50324200–4, od 72000000–5 do 72920000–5 (okrem 72318000–7 a od 72700000–7 do 72720000–3), 79342410–4, 9342410–4

14

Výskumné a vývojové služby (1) a hodnotiace skúšky

od 73000000–2 do 73436000–7

15

Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh

od 79210000–9 do 79212500–8

16

Poradenské služby v oblasti riadenia (2) a s nimi súvisiace služby

od 73200000–4 do 73220000–0, od 79400000–8 do 79421200–3 a 79342000–3, 79342100–4, 79342300–6, 79342320–2, 79342321–9, 79910000–6, 79991000–7 98362000–8

17

Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; služby územného plánovania a krajinné inžinierstvo; súvisiace odborné a technické poradenské služby; služby technických skúšok a analýz

od 71000000–8 do 71900000–7 (okrem 71550000–8) a 79994000–8

18

Služby upratovania budov a správy nehnuteľností

od 70300000–4 do 70340000–6 a od 90900000–6 do 90924000–0

19

Služby údržby ciest a odvozu odpadu; kanalizačné a sanitárne služby a podobné služby

od 90400000–1 to 90743200–9 (okrem 90712200–3), od 90910000–9 do 90920000–2 a 50190000–3, 50229000–6, 50243000–0

20

Výcvikové a simulačné v oblasti obrany a bezpečnosti

80330000–6, 80600000–0, 80610000–3, 80620000–6, 80630000–9, 80640000–2, 80650000–5, 80660000–8

(1)   Okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v článku 13 písm. j).

(2)   Okrem rozhodcovských a zmierovacích služieb.
PRÍLOHA II

Služby uvedené v článkoch 2 a 16Kategória číslo

Predmet

Referenčné číslo CPV

21

Hotelové a reštauračné služby

od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6

22

Podporné a pomocné dopravné služby

od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), od 63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1

23

Právne služby

od 79100000-5 do 79140000-7

24

Nábor a poskytovanie personálnych služieb (1)

od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), a od 98500000-8 do 98514000-9

25

Zdravotnícke a sociálne služby

79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (okrem 85321000-5 a 85322000-2)

26

Iné služby

 

(1)   Okrem pracovných zmlúv.
PRÍLOHA III

Definícia určitých technických špecifikácií uvedených v článku 18

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

 

a) „technické špecifikácie“ v prípade zákaziek na práce znamenajú súhrn technických predpisov, ktorý je obsiahnutý predovšetkým v súťažných podkladoch, uvedených najmä v zadávacích podkladoch, ktoré definujú požadované charakteristické vlastnosti materiálu, výrobku alebo dodávky tovaru, ktoré umožňujú, aby bol materiál, výrobok alebo dodávka opísané tak, aby spĺňali účel použitia, plánovaný verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Tieto charakteristiky zahŕňajú úrovne environmentálneho profilu, návrh všetkých požiadaviek (vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenia zhody, vhodnosti na použitie, bezpečnosti alebo rozmerov vrátane postupov týkajúcich sa zabezpečenia kvality, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania a výrobných postupov a metód. Zahŕňajú aj pravidlá týkajúce sa projektovania a kalkulácie nákladov, skúšania, kontroly a podmienok prevzatia prác, ako aj techník alebo metód výstavby a všetkých ostatných technických podmienok, ktoré môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanoviť podľa všeobecných alebo osobitných predpisov a ktoré súvisia s ukončením prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto práce zahŕňajú;

b) „technické špecifikácie“ v prípade zákaziek na dodávku tovaru alebo verejných zákaziek na služby znamenajú špecifikácie v dokumente, ktorý definuje požadované charakteristické vlastnosti výrobku alebo služby, ako sú napríklad úrovne kvality, úrovne environmentálneho profilu, návrh všetkých požiadaviek (vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím) a posúdenia zhody, výkonu, vhodnosti na použitie výrobku, bezpečnosti alebo rozmerov, vrátane požiadaviek súvisiacich s výrobkom čo sa týka názvu, pod ktorým sa výrobok predáva, terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitie, výrobných postupov a metód a postupov posudzovania zhody,

2. „norma“ je technická špecifikácia schválená uznávaným orgánom pre normalizáciu pre opakované alebo stále uplatňovanie, dodržiavanie ktorej nie je povinné a ktorá patrí do jednej z týchto kategórií:

 medzinárodná norma je norma prijatá medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti,

 európska norma je norma prijatá európskym orgánom pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti,

 vnútroštátna norma je norma prijatá vnútroštátnou organizáciou pre normalizáciu a sprístupnená širokej verejnosti;

3. „norma pre rezort obrany“ je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie je povinné a ktorú schvaľuje medzinárodná, regionálna alebo národná organizácia pre normalizáciu, ktorá sa špecializuje na vypracovanie technických špecifikácií na opakované alebo nepretržité využívanie v oblastiach obrany;

4. „európske technické osvedčenie“ je priaznivé technické posúdenie vhodnosti výrobku na konkrétny účel, založené na splnení základných požiadaviek pre stavebné práce pomocou základných charakteristík výrobku a podmienok určených na ich uplatnenie a použitie. Európske technické osvedčenie vydáva schvaľovací orgán, určený na tento účel členským štátom;

5. spoločná technická špecifikácia je technická špecifikácia, vypracovaná v súlade s postupom uznaným členskými štátmi, ktorá bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie;

6. technický odkaz je každý produkt, vytvorený európskymi orgánmi pre normalizáciu, iný ako úradné normy, podľa postupov prispôsobených vývoju potrieb na trhu.
PRÍLOHA IV

Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach uvedených v článku 30

OZNÁMENIE O UVEREJNENÍ PREDBEŽNÉHO INFORMATÍVNEHO OZNÁMENIA V PROFILE KUPUJÚCEHO

1. Krajina verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,

2. názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,

3. internetová adresa „profilu kupujúceho“ (URL),

4. referenčné čísla nomenklatúry CPV.

PREDBEŽNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE

1. Názov, adresa, faxové číslo a e-mailová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a adresa útvaru, od ktorého je možné získať doplňujúce informácie, ak je iná ako adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a v prípade zákaziek na služby a na práce adresy, napr. príslušnú internetovú adresu ústredného orgánu, na ktorej je možné získať informácie týkajúce sa všeobecného regulačného rámca pre dane, ochranu životného prostredia, ochranu pracovníkov a pracovné podmienky, platné na mieste, kde sa má zákazka vykonať.

2. V prípade potreby uveďte, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

3. V prípade zákaziek na práce: povaha a rozsah prác, miesto vykonania; ak sa má dielo rozdeliť na niekoľko častí, základné charakteristiky týchto častí s odkazom na dielo; odhad rozsahu nákladov navrhovaných prác, ak je k dispozícii; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV.

V prípade zákaziek na dodávku tovaru: povaha a množstvo alebo hodnota výrobkov, ktoré sa majú dodať, referenčné číslo (čísla) nomenklatúry.

V prípade zákaziek na služby: celková hodnota navrhovaných nákupov pre každú z kategórií služieb; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV.

4. Predpokladaný dátum začatia postupov zadávania zákaziek v súvislosti so zákazkou alebo zákazkami, v prípade zákaziek na služby podľa kategórií.

5. V prípade potreby uveďte, či sa používa rámcová dohoda.

6. V prípade potreby uveďte ďalšie informácie.

7. Dátum odoslania oznámenia alebo odoslania oznámenia o uverejnení predbežného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho.

OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ ZADÁVACIEHO KONANIA

Užšie konania, rokovacie konania s uverejnením oznámenia o zadávacom konaní a súťažné dialógy:

1. Názov, adresa, telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

2. V prípade potreby uveďte, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest.

3.

 

a) zvolený postup zadávania zákazky;

b) v prípade potreby uveďte dôvody použitia skráteného konania (pri užších a rokovacích konaniach);

c) v prípade potreby uveďte, či sa používa rámcová dohoda;

d) v prípade potreby uveďte konanie elektronickej aukcie.

4. Druh zákazky.

5. Miesto uskutočnenia/výkonu prác, dodávky výrobkov alebo poskytnutia služieb.

6.

 

a) Zákazky na práce:

 povaha a rozsah prác a všeobecná povaha diela. Uveďte najmä možnosti týkajúce sa dodatočných prác a predbežný časový harmonogram využitia týchto možností, ak je známy, ako aj počet prípadných obnovení. Ak je práca alebo zákazka rozdelená na niekoľko častí, veľkosť jednotlivých častí; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV,

 informácie týkajúce sa účelu práce alebo zákazky, ak zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektov,

 v prípade rámcovej dohody uveďte aj plánované trvanie rámcovej dohody, odhadovanú celkovú hodnotu prác počas celého trvania rámcovej dohody a, ak je to možné, aj periodicitu, s akou budú zákazky zadávané.

b) Zákazky na dodávku tovaru:

 typ výrobkov, ktoré majú byť dodané, najmä s uvedením, či sa vyžadujú ponuky týkajúce sa kúpy, lízingu, prenájmu alebo kúpy na splátky alebo ich kombinácia, referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV. Množstvo výrobkov, ktoré majú byť dodané, najmä s uvedením možností týkajúcich sa doplňujúcich nákupov a predbežný časový harmonogram využitia týchto možností, ak je známy, ako aj počet prípadných obnovení; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV,

 v prípade pravidelných alebo obnoviteľných zákaziek počas daného obdobia uveďte tiež časový harmonogram nasledujúcich zákaziek na nákup plánovaného tovaru,

 v prípade rámcovej dohody uveďte aj plánované trvanie rámcovej dohody, odhadovanú celkovú hodnotu dodávaného tovaru počas celého trvania rámcovej dohody a pokiaľ je to možné, aj hodnotu a periodicitu zákaziek, ktoré majú byť zadávané.

c) Zákazky na služby:

 kategória a opis služby. Referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV. Množstvo služieb, ktoré majú byť poskytnuté. Uveďte najmä možnosti, týkajúce sa doplňujúcich nákupov, a predbežný časový harmonogram využitia týchto možností, ak je známy, ako aj počet prípadných obnovení. V prípade zákaziek, obnoviteľných počas určitého obdobia, odhad časového rámca, ak je známy, pre nasledujúce zákazky na nákup plánovaných služieb.

 V prípade rámcovej dohody uveďte aj plánované trvanie rámcovej dohody, predpokladanú celkovú hodnotu prác počas celého trvania rámcovej dohody a pokiaľ je to možné, aj periodicitu, s akou budú zákazky zadávané,

 uveďte, či je vykonanie služby zákonom, iným právnym alebo správnym predpisom vyhradené pre určitú profesiu.

 Odkaz na zákon, iný právny alebo správny predpis,

 uveďte, či právnické osoby majú uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za vykonanie služby.

7. Pri zákazkách, ktoré sú rozdelené na položky, uveďte možnosť predloženia ponuky na jednu, na niekoľko alebo na všetky položky.

8. Povolenie alebo zákaz variantných riešení.

9. V prípad potreby uveďte percento z celkovej hodnoty zákazky, ktoré sa musí zadať tretím stranám prostredníctvom zadávacieho konania. (článok 21 ods. 4).

10. Podľa potreby uveďte kritériá výberu účastníkov týkajúce sa osobnej spôsobilosti subdodávateľov, ktoré by mohli mať za následok ich vylúčenie, a požadované informácie dokazujúce, že nepatria medzi prípady oprávňujúce ich vylúčenie. Informácie a všetky formality potrebné na posúdenie minimálnych hospodárskych a technických kapacít požadovaných od subdodávateľov. Minimálna úroveň (úrovne) kapacít, ktorá by sa mohla vyžadovať.

11. Každú lehotu skončenia prác/dodávok tovaru/služieb alebo trvanie zákazky na práce/dodávky tovaru/služby; kde je to možné, deň, keď sa práce začnú alebo lehotu, v ktorej sa začne dodávka tovaru alebo poskytovanie služieb.

12. Ak to prichádza do úvahy, konkrétne podmienky, ktorým podlieha vykonanie zákazky.

13.

 

a) lehota na predloženie žiadosti o účasť;

b) adresa, kam sa tieto žiadosti majú zasielať;

c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musia vypracovať.

14. Požadované zloženie peňažných prostriedkov a záruk, ak prichádza do úvahy.

15. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania a platieb a/alebo odkazy na texty, v ktorých sú tieto podmienky uvedené.

16. Právna forma, kde to prichádza do úvahy, ktorú má mať zoskupenie hospodárskych subjektov, ktorým sa má zákazka zadať.

17. Kritériá výberu účastníkov, týkajúce sa osobnej spôsobilosti osôb zastupujúcich hospodárske subjekty, ktoré by mohli mať za následok vylúčenie, a požadované informácie dokazujúce, že nepatria medzi prípady oprávňujúce ich vylúčenie. Kritériá výberu účastníkov, informácie a všetky potrebné formality na posúdenie splnenia minimálnych ekonomických a technických noriem, vyžadovaných od hospodárskeho subjektu. Minimálna úroveň (úrovne) noriem, ktorá by sa mohla vyžadovať.

18. V prípade rámcovej dohody: počet a prípadne aj navrhovaný maximálny počet hospodárskych subjektov, ktoré budú jej zmluvnými stranami a trvanie rámcovej dohody.

19. V prípade súťažného dialógu alebo rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania prípadne uveďte využitie konania v niekoľkých etapách s cieľom postupne znižovať počet riešení, ktoré sa majú prediskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa má rokovať.

20. V prípade užšieho konania, rokovacieho konania alebo súťažného dialógu, ak sa má využiť možnosť znižovania počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní, aby predložili ponuky, zúčastnili sa na dialógu alebo rokovaní: minimálny a kde to prichádza do úvahy, aj navrhovaný maximálny počet záujemcov a objektívne kritériá, ktoré sa majú použiť na výber počtu záujemcov.

21. Kritériá uvedené v článku 47, ktoré sa majú použiť pri zadávaní zákazky: „najnižšia cena“ alebo „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“. Uvedú sa kritériá predstavujúce ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, ako aj ich váhy alebo kritériá v zostupnom poradí podľa dôležitosti, ak nie sú uvedené v špecifikáciách alebo v prípade súťažného dialógu v informatívnom dokumente.

22. Podľa potreby dátum (dátumy) uverejnenia predbežného informatívneho oznámenia v súlade s technickými špecifikáciami uverejňovania, uvedenými v prílohe VI, alebo vyhlásenie, že žiadne takéto oznámenie nebolo uverejnené.

23. Dátum odoslania oznámenia.

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV ZADÁVACIEHO KONANIA

1. Názov a adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

2. Zvolený postup zadávania zákazky. V prípade rokovacieho konania bez uverejnenia vyhlásenia verejného obstarávania (článok 28), odôvodnenie.

3. Zákazky na vykonanie práce: povaha a rozsah zákazky.

Zákazky na dodávku tovaru: povaha a množstvo výrobkov dodaných dodávateľom, kde to prichádza do úvahy; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV.

Zákazky na služby: kategória a opis služby; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV; množstvo zakúpených služieb.

4. Dátum zadania zákazky.

5. Kritériá pre zadanie zákazky.

6. Počet prijatých ponúk.

7. Názov a adresa úspešných hospodárskych subjektov.

8. Zaplatená cena alebo cenový interval (minimum/maximum).

9. Hodnota ponechanej ponuky (ponúk) alebo najvyššia ponuka a najnižšia ponuka vzatá do úvahy pri zadávaní zákazky.

10. Prípadne časť zákazky, ktorá bude zadaná tretím osobám a jej hodnota.

11. Prípadne dôvody platnosti rámcovej dohody presahujúcej sedem rokov.

12. Dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v súlade s technickými špecifikáciami pre uverejňovanie, uvedenými v prílohe VI.

13. Dátum odoslania tohto oznámenia.
PRÍLOHA V

Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o zadaní subdodávok uvedených v článku 52

1. Názov, adresu, faxové číslo a e-mailová adresa úspešného uchádzača a, ak sa líšia, útvaru, od ktorého je možné získať doplňujúce informácie.

2.

 

a) Miesto uskutočnenia/výkonu prác, dodávky výrobkov alebo poskytnutia služieb;

b) povaha, množstvo a rozsah prác a všeobecná povaha diela; referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CPV;

c) povaha výrobkov, ktoré majú byť dodané, najmä s uvedením, či sa vyžadujú ponuky ohľadne kúpy, lízingu, prenájmu alebo kúpy na splátky alebo ich kombinácia, referenčné číslo (čísla) nomenklatúry CVP;

d) kategória a opis služby; referenčné čísla (číslo) nomenklatúry CPV.

3. Lehota stanovená na dokončenie.

4. Názov a adresa inštitúcie, od ktorej je možné si vyžiadať špecifikácie a doplňujúce podklady.

5.

 

a) Lehota na prijímanie žiadostí o účasť a/alebo prijímanie ponúk;

b) adresa, kam sa tieto žiadosti majú zasielať;

c) jazyk (jazyky), v ktorom musia byť vypracované.

6. Požadované zloženie finančných prostriedkov alebo záruky.

7. Objektívne kritéria, ktoré sa uplatnia na výber subdodávateľov týkajúce sa ich osobnej spôsobilosti alebo na posúdenie ich ponuky.

8. Iné informácie.

9. Dátum odoslania oznámenia.
PRÍLOHA VI

DÔLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY TÝKAJÚCE SA UVEREJŇOVANIA OZNAMOV

1. Uverejňovanie oznámení

a) Oznámenia uvedené v článkoch 30 a 52 musia verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia alebo úspešní uchádzači poslať Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie vo formáte uvedenom v článku 32. Predbežné informatívne oznámenia uvedené v článku 30 ods. 1 prvom pododseku, uverejnené v profile kupujúceho, ktorý je opísaný v bode 2, musia tiež používať tento formát rovnako ako aj oznámenie o ich uverejnení.

Oznámenia uvedené v článkoch 30 a 52 uverejní Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie alebo verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v prípade predbežného informatívneho oznámenia uverejneného v profile kupujúceho v súlade s prvým pododsekom článku 30 ods. 1.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu okrem toho tieto informácie zverejniť na internete v „profile kupujúceho“, ktorý je uvedený v bode 2.

b) Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie vydá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi potvrdenie o uverejnení uvedené v článku 32 ods. 8.

2. Uverejňovanie doplňujúcich informácií

Profil kupujúceho môže obsahovať predbežné informatívne oznámenia, ako je uvedené v článku 30 ods. 1 prvom pododseku, informácie o prebiehajúcich výzvach na predloženie ponúk, plánovaných nákupoch, uzatvorených zmluvách, zrušených konaniach a akékoľvek ďalšie užitočné všeobecné informácie, ako sú napríklad kontaktné miesto, telefónne a faxové číslo, poštová adresa a e-mailová adresa.

3. Formát a postupy elektronického zasielania oznámení

Formát a postupy elektronického zasielania oznámení sú dostupné na internetovej adrese: „http://simap.europa.eu“.
PRÍLOHA VII

REGISTRE ( 29 )

ČASŤ A

Zákazky na práce

Profesijné registre a zodpovedajúce vyhlásenia a certifikáty pre jednotlivé členské štáty sú:

 v Belgicku „Registre du commerce“/„Handelsregister“,

 v Buhlarsku „Търговски регистър“,

 v Českej republike „obchodní rejstřík“,

 v Dánsku „Erhvervs-og Selskabsstyrelsen“

 v Nemecku „Handelsregister“ a „Handwerksrolle“,

 v Estónsku „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“,

 v Írsku sa od zhotoviteľa môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie od „Registrar of Companies“ alebo „Registrar of Friendly Societies“, alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajine, v ktorej je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom,

 v Grécku „Мητρώο Έργοληπτικών Έπιχειρήσεων – MEΕΠ“ Ministerstva životného prostredia, urbanistického a územného plánovania a verejných prác (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε),

 v Španielsku „Registro Oficial de Licitadores y Clasificadas del Estado“,

 vo Francúzsku „Registre du commerce et des sociétés“ a „Répertoire des métiers“,

▼M3

 v Chorvátsku „Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj“ alebo „Obrtni registar Republike Hrvatske“,

▼B

 v Taliansku „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“,

 na Cypre sa od zhotoviteľa môže žiadať, aby v súlade so zákonom o registrácii a audite zhotoviteľov v oblasti stavebníctva a stavebného inžinierstva predložil osvedčenie od „Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)“

 v Lotyšsku „Uzņēmumu reģistrs“,

 v Litve „Juridinių asmenų registras“,

 v Luxembursku „Registre aux firmes“ a „Rôle de la chambre des métiers“,

 v Maďarsku „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“,

 na Malte dostane zhotoviteľ „numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc“ a v prípade partnerstva alebo spoločnosti príslušné evidenčné číslo vydané maltským úradom pre finančné služby,

 v Holandsku „Handelsregister“,

 v Rakúsku „Firmenbuch“, „Gewerberegister“, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“

 v Poľsku „Krajowy Rejestr Sądowy“,

 v Portugalsku „Instituto da Construção e do Imobiliário“ (INCI),

 v Rumunsku „Registrul Comerțului“,

 v Slovinsku „Sodni register“ a „obrtni register“,

 na Slovensku „Obchodný register“,

 vo Fínsku „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“,

 vo Švédsku „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“,

 v Spojenom kráľovstve sa od zhotoviteľa môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie od „Registrar of companies“, alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajine, v ktorej je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom.

ČASŤ B

Zákazky na dodávku tovaru

Príslušné profesijné alebo obchodné registre a zodpovedajúce vyhlásenia a osvedčenia sú:

 v Belgicku „Registre du commerce“/„Handelsregister“,

 v Buhlarsku „Търговски регистър“,

 v Českej republike „obchodní rejstřík“,

 v Dánsku „Erhvervs-og Selskabsstyrelsen“

 v Nemecku „Handelsregister“ a „Handwerksrolle“,

 v Estónsku „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“,

 v Grécku „Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο“ a „Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού“,

 v Španielsku „Registro Mercantil“ alebo v prípade neregistrovaných jednotlivcov osvedčenie, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu,

 vo Francúzsku „Registre du commerce et des sociétés“ a „Répertoire des métiers“,

▼M3

 v Chorvátsku „Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj“ alebo „Obrtni registar Republike Hrvatske“,

▼B

 v Írsku sa od dodávateľa môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie od „Registrar of Companies“ alebo „Registrar of Friendly Societies“, že je zapísaný v obchodnom registri alebo registrovaný, alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajine, v ktorej je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom,

 v Taliansku „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“ a „Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato“,

 na Cypre sa od dodávateľa môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie od „Registrar of companies and Official Receiver“ (Έφορος Εταιρειών και ΕπίσημοςΠαραλήπτης), alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajine, v ktorej je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom,

 v Lotyšsku „Uzņēmumu reģistrs“,

 v Litve „Juridinių asmenų registras“,

 v Luxembursku „Registre aux firmes“ a „Rôle de la chambre des métiers“,

 v Maďarsku „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“,

 na Malte: na Malte dostane dodávateľ „numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc“ a v prípade partnerstva alebo spoločnosti príslušné evidenčné číslo vydané maltským úradom pre finančné služby,

 v Holandsku „Handelsregister“,

 v Rakúsku „Firmenbuch“, „Gewerberegister“, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“

 v Poľsku „Krajowy Rejestr Sądowy“,

 v Portugalsku „Registro Nacional das Pessoas Colectivas“,

 v Rumunsku „Registrul Comerțului“,

 v Slovinsku „Sodni register“ a „obrtni register“,

 na Slovensku „Obchodný register“,

 vo Fínsku „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“,

 vo Švédsku „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“,

 v Spojenom kráľovstve sa od dodávateľa môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie od „Registrar of companies“, že je zapísaný v obchodnom registri alebo registrovaný, alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajine, v ktorej je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom.

ČASŤ C

Zákazky na služby

Príslušné profesijné alebo obchodné registre a zodpovedajúce vyhlásenia a osvedčenia sú:

 v Belgicku „Registre du commerce“/„Handelsregister“ a „Ordres professionels“/„Beroepsorden“,

 v Buhlarsku „Търговски регистър“,

 v Českej republike „obchodní rejstřík“,

 v Dánsku „Erhvervs-og Selskabsstyrelsen“

 v Nemecku „Handelsregister“, „Handwerksrolle“, „Vereinsregister“, „Partnerschaftsregister“ a „Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder“,

 v Estónsku „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“,

 v Írsku sa od poskytovateľa služieb môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie z „Registrar of Companies“ alebo „Registrar of Friendly Societies“, alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajine, v ktorej je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom,

 v Grécku sa od poskytovateľa služieb môže vyžadovať, aby predložil čestné vyhlásenie o vykonávaní príslušnej profesie podpísané pred notárom; v prípadoch stanovených existujúcimi vnútroštátnymi predpismi platia pre poskytovanie výskumných služieb, ktoré sú uvedené v prílohe I, profesijné registre „Μητρώο Μελετητών“ a „Μητρώο Γραφείων Μελετών“,

 v Španielsku „Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado“,

 vo Francúzsku „Registre du commerce et des sociétés“ a „Répertoire des métiers“,

▼M3

 v Chorvátsku „Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj“ alebo „Obrtni registar Republike Hrvatske“,

▼B

 v Taliansku „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“, „Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato“ alebo „Consiglio nazionale degli ordini professionali“,

 na Cypre sa od poskytovateľa služieb môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie od „Registrar of companies and Official Receiver“ (Έφορος Εταιρειών και ΕπίσημοςΠαραλήπτης), alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že príslušná osoba čestne vyhlásila, že vykonáva danú profesiu v krajine, v ktorej je usadená, na určitom mieste a pod určitým obchodným menom,

 v Lotyšsku „Uzņēmumu reģistrs“,

 v Litve „Juridinių asmenų registras“,

 v Luxembursku „Registre aux firmes“ a „Rôle de la chambre des métiers“,

 v Maďarsku „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“, v niektorých prípadoch „szakmai kamarák nyilvántartása“ alebo v prípade niektorých činností osvedčenie potvrdzujúce, že dotyčná osoba je oprávnená vykonávať predmetnú obchodnú činnosť alebo povolanie,

 na Malte: na Malte môže poskytovateľ služieb dostať „numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc“ a v prípade partnerstva alebo spoločnosti príslušné evidenčné číslo vydané maltským úradom pre finančné služby,

 v Holandsku „Handelsregister“,

 v Rakúsku „Firmenbuch“, „Gewerberegister“, „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“

 v Poľsku „Krajowy Rejestr Sądowy“,

 v Portugalsku „Registro Nacional das Pessoas Colectivas“,

 v Rumunsku „Registrul Comerțului“,

 v Slovinsku „Sodni register“ a „obrtni register“,

 na Slovensku „Obchodný register“,

 vo Fínsku „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“,

 vo Švédsku „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“,

 v Spojenom kráľovstve sa od poskytovateľa služieb môže vyžadovať, aby predložil osvedčenie od „Registrar of companies“, alebo ak takéto osvedčenie nepredloží, osvedčenie o tom, že čestne vyhlásil, že vykonáva danú profesiu na určitom mieste a pod určitým obchodným menom.
PRÍLOHA VIII

Požiadavky týkajúce sa zariadení na elektronické prijímanie žiadostí o účasť a ponúk

Zariadenia na elektronické prijímanie žiadostí o účasť a ponúk musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aspoň aby:

a) elektronické podpisy týkajúce sa žiadostí o účasť a ponúk boli v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými podľa smernice 1999/93/ES;

b) bolo možné presne určiť presný čas a dátum prijatia žiadostí o účasť a ponúk;

c) bolo možné primerane zabezpečiť, že do stanovenej lehoty nemôže mať nikto prístup k údajom prenášaným podľa týchto požiadaviek;

d) v prípade porušenia tohto zákazu prístupu bolo možné primerane zabezpečiť presné zistenie tohto porušenia;

e) mohli stanoviť alebo zmeniť dátumy pre otváranie prijatých súborov údajov len oprávnené osoby;

f) bol v priebehu jednotlivých etáp postupu zadávania zákazky alebo súťaže pre oprávnené osoby možný len súčasný prístup ku všetkým predloženým súborom údajov alebo k ich časti;

g) sa oprávnené osoby mohli súčasne dostať k preneseným údajom len po stanovenom dátume;

h) súbory údajov, prijaté a otvorené v súlade s týmito požiadavkami, boli sprístupnené len osobám, ktoré sú oprávnené oboznámiť sa s nimi.( 1 ) Ú. v. EÚ C 100, 30.4.2009, s. 114.

( 2 ) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. júla 2009.

( 3 ) Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 463.

( 4 ) Rozhodnutie o určení zoznamu výrobkov (zbrane, munícia a vojenský materiál), na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 223 ods. 1 písm. b) – teraz článok 296 ods. 1 písm. b) – zmluvy (dokument 255/58). Zápisnica z 15. apríla 1958 č. 368/58.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

( 7 ) Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1.

( 8 ) Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

( 9 ) Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.

( 10 ) Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

( 11 ) Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

( 12 ) Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

( 13 ) Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.

( 14 ) Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 40.

( 15 ) Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33).

( 16 ) Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14).

( 17 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek(Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 31).

( 18 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 19 ) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

( 20 ) Jednotná akcia 98/733/SVV z 21. decembra 1998 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o označení účasti v zločineckej organizácii členského štátu Európskej únie za trestný čin (Ú. v. ES L 351, 29.12.1998, s. 1).

( 21 ) Akt Rady z 26. mája 1997 o vypracovaní, na základe článku K.3(2)c) Zmluvy o Európskej únii, Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1).

( 22 ) Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

( 23 ) Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

( 24 ) Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizme (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

( 25 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

( 26 ) Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15.

( 27 ) Ú. v. ES L 217, 20.8.2009, s. 76.“

( 28 ) Ú. v. ES L 217, 20.8.2009, s. 76.“

( 29 ) Na účely článku 40 sa registrami rozumejú registre uvedené v tejto prílohe a registre, ktoré ich nahradili, pokiaľ došlo k zmenám na vnútroštátnej úrovni. Táto príloha je iba indikatívna a neprejudikuje súlad týchto registrov s právom Spoločenstva o slobode usadiť sa a slobode poskytovať služby.

Top