EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0028

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z  26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) Text s významom pre EHP

OJ L 96, 29.3.2014, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/28/oj

29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/28/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie (3) bola podstatným spôsobom zmenená (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

Je potrebné v tejto smernici objasniť, že niektoré výrobky sa riadia odporúčaniami Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru, napríklad pyrotechnické výrobky alebo munícia, a tak nespadajú do pôsobnosti tejto smernice. Smernica Komisie 2004/57/ES z 23. apríla 2004 o určovaní pyrotechnických výrobkov a určitých druhov munície na účely smernice Rady 93/15/EHS o zosúladení ustanovení vzťahujúcich sa na uvádzanie výbušnín určených na civilné účely na trh a na dohľad nad nimi (5), ktorá v súčasnosti obsahuje zoznam takýchto výrobkov, by sa preto mala zrušiť.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (6), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec dohľadu nad trhom výrobkov a na kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(4)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (7) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať v odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie. Smernica 93/15/EHS by sa preto mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(5)

Bezpečnosťou pri skladovaní sa zaoberá smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (8), v ktorej sa stanovujú bezpečnostné požiadavky pre podniky, v ktorých sa nachádzajú výbušniny. Bezpečnosť výbušnín počas prepravy sa upravuje medzinárodnými dohovormi a dohodami vrátane odporúčaní Organizácie Spojených národov pre prepravu nebezpečného tovaru. Tieto aspekty by preto nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(6)

Pyrotechnické výrobky vyžadujú vhodné opatrenia na zaistenie ochrany koncových užívateľov a bezpečnosti obyvateľstva. Na pyrotechnické výrobky sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (9). Táto smernica by sa preto nemala uplatňovať na pyrotechnické výrobky.

(7)

Táto smernica by sa mala vzťahovať na muníciu, avšak len pokiaľ ide o pravidlá kontroly prenosu a súvisiacich činností. Keďže prenos munície sa uskutočňuje za podobných podmienok ako odovzdávanie zbraní, prenos munície by mal byť upravený obdobnými ustanoveniami, ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na zbrane, ako je stanovené smernicou 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (10).

(8)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(9)

Definícia výbušnín, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mala byť založená na definíciách týchto výrobkov stanovených v odporúčaniach Organizácie Spojených národov týkajúcich sa prepravy nebezpečného tovaru.

(10)

S cieľom zabezpečiť voľný pohyb výbušnín je potrebné harmonizovať právne predpisy týkajúce sa sprístupňovania výbušnín na trhu.

(11)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výbušnín s touto smernicou v závislosti od svojho postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú zdravie a bezpečnosť osôb a verejná bezpečnosť, a aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(12)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že na trhu sprístupnia iba výbušniny, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(13)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a koncovými užívateľmi by členské štáty mali tiež nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(14)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o procese navrhovania a výrobnom procese, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu.

(15)

Je potrebné zabezpečiť, aby výbušniny z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali túto smernicu, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmito výbušninami príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad výbušnín, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také výbušniny, ktoré s týmito požiadavkami nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú riziko. Malo by sa takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie výbušnín a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(16)

Distribútor sprístupňuje výbušninu na trhu po jej uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s výbušninou nebude mať negatívny vplyv na súlad výbušniny s právnymi predpismi.

(17)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie výbušninu na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví výbušninu takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(18)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetnej výbušniny.

(19)

Jednoznačná identifikácia výbušnín je kľúčová, ak sa vo všetkých etapách dodávateľského reťazca majú uchovávať presné a kompletné záznamy o výbušninách. Mala by sa tým umožniť identifikácia a vysledovateľnosť výbušniny od miesta jej výroby a jej uvedenia na trh po jej koncového užívateľa a jej použitie so zreteľom na prevenciu zneužitia a krádeže a so zreteľom na pomoc orgánom presadzovania práva pri zisťovaní pôvodu stratených alebo odcudzených výbušnín. Účinný systém vysledovateľnosti pomáha aj orgánom dohľadu nad trhom pri zisťovaní hospodárskeho subjektu zodpovedného za sprístupnenie nevyhovujúcich výbušnín na trhu. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, ktoré im buď dodali výbušniny, alebo ktorým výbušniny dodali oni sami, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty.

(20)

Ustanovenia tejto smernice, ktoré sa týkajú sprístupňovania na trhu, by mali byť obmedzené na stanovenie základných požiadaviek na bezpečnosť výbušnín s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť osôb, majetok a životné prostredie. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek a na uľahčenie posudzovania zhody je potrebné stanoviť predpoklad zhody pre výbušniny, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (11).

(21)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(22)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že výbušniny sprístupnené na trhu spĺňajú základné bezpečnostné požiadavky, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po ten najprísnejší, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť variantom ad hoc by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov. Výbušniny by sa mali vzhľadom na osobitný charakter a existenciu rizika predkladať tretej strane na posúdenie zhody.

(23)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode výbušniny s touto smernicou a ostatných relevantných harmonizačných právnych predpisov Únie.

(24)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(25)

Označenie CE, ktorým sa vyjadruje zhoda výbušniny, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa označenie CE riadi, sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(26)

Postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(27)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 93/15/EHS, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby mohli byť Komisii notifikované, nepostačujú na zabezpečenie rovnako vysokej kvality výkonu notifikovaných orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(28)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(29)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(30)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(31)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikáty zhody, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za preferovaný prostriedok preukazovania odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočnili toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(32)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s výbušninami, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov posudzovania zhody, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie notifikovaných orgánov vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami.

(33)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná notifikácia online.

(34)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(35)

Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(36)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné vyjasniť, že na výbušniny sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(37)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že výbušniny bude možné uvádzať na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a využívaní na určený účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb. Výbušniny by sa mali považovať za nespĺňajúce základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici len ak ich nespĺňajú za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, to znamená, keď by takéto používanie mohlo vyplývať zo zákonného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(38)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s výbušninami predstavujúcimi riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo majetok alebo životné prostredie. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom, v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi, konať skôr v súvislosti s týmito výbušninami.

(39)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(40)

V prípade vážneho ohrozenia alebo narušenia verejnej bezpečnosti v dôsledku nezákonného vlastnenia alebo používania výbušnín a munície by sa členským štátom za určitých podmienok mala povoliť výnimka z tejto smernice, pokiaľ ide o prevoz výbušnín a munície, s cieľom zabrániť takémuto nezákonnému vlastneniu alebo používaniu.

(41)

Je potrebné vytvoriť mechanizmy administratívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov. Príslušné orgány by preto mali založiť svoj prístup na nariadení Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (12).

(42)

Táto smernica by nemala mať vplyv na právomoci členských štátov prijímať opatrenia na zabránenie nezákonnému obchodu s výbušninami a muníciou.

(43)

S cieľom dosiahnuť ciele tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o opatrenia Únie, ktoré sa týkajú prispôsobenia tejto smernice odporúčaniam Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(44)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (13).

(45)

Na prijímanie vykonávacích aktov požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(46)

Postup preskúmania by sa mal uplatňovať na prijímanie vykonávacích aktov s cieľom stanoviť praktické opatrenia na fungovanie systému jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti výbušnín, ako aj na stanovenie technických opatrení na uplatňovanie prevozu výbušnín, najmä vzorového dokumentu, ktorý sa má použiť.

(47)

Na prijímanie vykonávacích aktov v súvislosti s vyhovujúcimi výbušninami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb či iné aspekty ochrany verejného záujmu, by sa tiež mal uplatňovať postup preskúmania.

(48)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch v súvislosti s vyhovujúcimi výbušninami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie či bezpečnosť osôb alebo pre majetok či životné prostredie.

(49)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom alebo zástupcom členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(50)

Ak sú predmetom skúmania v expertnej skupine Komisie iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu, a prípadne pozvanie zúčastniť sa týchto schôdzí.

(51)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a vzhľadom na ich osobitný charakter, konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcimi výbušninami opodstatnené alebo nie.

(52)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva prijatých na základe tejto smernice a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(53)

Je preto potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu výbušniny už uvedené na trh v súlade so smernicou 93/15/EHS bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať výbušniny, ktoré už boli uvedené na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(54)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zaistiť, aby výbušniny na trhu spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti a iných verejných záujmov pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(55)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(56)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smernice stanovených v prílohe V časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na výbušniny na civilné použitie.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

výbušniny vrátane munície, ktoré sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi určené pre ozbrojené sily alebo políciu;

b)

pyrotechnické výrobky, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2013/29/EÚ;

c)

muníciu, okrem prípadov stanovených v článkoch 12, 13 a 14.

Príloha I obsahuje neúplný zoznam pyrotechnických výrobkov a munície uvedených v písmene b) tohto odseku a v článku 2 bode 2, určených podľa odporúčaní Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru.

3.   Táto smernica nebráni členským štátom, aby v rámci vnútroštátnych právnych a správnych predpisov označili za výbušniny niektoré látky, ktoré nie sú upravené touto smernicou.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„výbušniny“ sú látky a predmety, ktoré sú považované za výbušniny v odporúčaniach OSN o preprave nebezpečného tovaru a sú v týchto odporúčaniach zaradené do 1. triedy;

2.

„munícia“ sú projektily s hnacími náplňami i bez nich a cvičné strelivo, ktoré sa používajú do ručných strelných zbraní, iných zbraní a v delostrelectve;

3.

„bezpečnosť prevádzky“ je prevencia nehôd a v prípade zlyhania prevencie obmedzenie ich následkov;

4.

„bezpečnosť oprávneného použitia“ je prevencia neoprávneného používania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi a verejným poriadkom;

5.

„povolenie na prevoz“ je rozhodnutie povoliť plánovaný prevoz výbušnín v rámci Únie;

6.

„prevoz“ je každý fyzický presun výbušnín v rámci Únie okrem presunu, ktorý sa uskutočňuje v rámci jedného a toho istého miesta;

7.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výbušniny na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti či už odplatne alebo bezodplatne;

8.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výbušniny na trhu Únie;

9.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výbušninu alebo ktorá dáva výbušninu navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza túto výbušninu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, alebo ju používa na vlastné účely;

10.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

11.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza výbušninu z tretej krajiny na trh Únie;

12.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výbušninu na trhu;

13.

„hospodársky subjekt“ je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor a každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá skladuje, používa, preváža, dováža či vyváža výbušniny, alebo s nimi obchoduje;

14.

„obchodník so zbraňami“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná celkom alebo čiastočne na výrobu, výmenu, prenájom, opravy alebo prerábanie strelných zbraní a munície, príp. obchodovanie s nimi;

15.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí výbušnina spĺňať;

16.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

17.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

18.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

19.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné bezpečnostné požiadavky tejto smernice týkajúce sa výbušniny;

20.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

21.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia výbušniny, ktorá sa už sprístupnila koncovému užívateľovi;

22.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu výbušniny v dodávateľskom reťazci na trhu;

23.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

24.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že výbušnina je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

Článok 3

Voľný pohyb

Členské štáty nezakážu, neobmedzia ani nebudú brániť sprístupneniu na trhu tých výbušnín, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Článok 4

Sprístupnenie na trhu

Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby výbušniny mohli byť sprístupnené na trhu iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice.

KAPITOLA 2

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 5

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní svojich výbušnín na trh alebo pri ich používaní na vlastné účely zabezpečujú, aby tieto výbušniny boli navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

2.   Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe III a zabezpečia vykonanie príslušného postupu posúdenia zhody uvedeného v článku 20.

Ak sa týmto postupom preukáže, že výbušnina spĺňa uplatniteľné požiadavky, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a na výbušninu umiestnia označenie CE.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vlastností výbušniny a zmeny v harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda výbušniny, sa náležite zohľadnia.

5.   Výrobcovia zabezpečujú, aby boli výbušniny, ktoré uviedli na trh, označené jednoznačnou identifikáciou v súlade so systémom identifikácie a vysledovateľnosti výbušnín uvedeným v článku 15. V súvislosti s výbušninami vylúčenými z tohto systému výrobcovia:

a)

zabezpečia, aby výbušnina, ktorú uviedli na trh, mala uvedené typové alebo sériové číslo, príp. číslo šarže alebo iný prvok, ktorý umožní jej identifikáciu, alebo ak to rozmer či povaha výbušniny neumožňuje, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výbušniny;

b)

uvádzajú na výbušnine svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať, alebo ak to nie je možné, tak na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výbušniny. Adresa musí uvádzať jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

6.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výbušninám, ktoré uviedli na trh, dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody na použitie a bezpečnostné pokyny, ako aj každé označenie, musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

7.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výbušnina, ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia na uvedenie tejto výbušniny do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že výbušnina predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výbušninu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody výbušniny s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, ktorú uviedli na trh.

Článok 6

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 5 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu podľa článku 5 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytovať tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výbušniny;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, na ktorú sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 7

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia uvádzajú na trh iba výbušniny, ktoré sú v súlade.

2.   Pred uvedením výbušniny na trh dovozcovia zabezpečujú, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 20. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby bolo na výbušnine umiestnené označenie CE, aby s ňou bola dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5.

Ak sa dovozca domnieva, alebo má dôvod domnievať sa, že výbušnina nie je v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, nesmie uviesť výbušninu na trh, pokiaľ nebude v zhode. Okrem toho, ak výbušnina predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia buď na výbušnine, alebo ak to nie je možné, na jej obale alebo v sprievodnej dokumentácii k výbušnine uvádzajú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre koncových užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol spolu s výbušninou dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výbušninu zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jej súlad so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

6.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výbušnina, ktorú uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tejto výbušniny do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že výbušnina predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výbušninu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

7.   Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas10 rokov od uvedenia výbušniny na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

8.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody výbušniny s predpismi v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, ktorú uviedli na trh.

Článok 8

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní výbušniny na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením výbušniny na trhu distribútori overia, či je na výbušnine umiestnené označenie CE, či je spolu s výbušninou dodaná požadovaná dokumentácia a návody na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa výbušnina sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 5 ods. 5 a v článku 7 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výbušnina nie je v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, nesmie výbušninu sprístupniť na trhu, pokiaľ nebude v zhode. Navyše ak výbušnina predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výbušninu zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy jej súlad so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výbušnina, ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie tejto výbušniny do zhody alebo ju v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že výbušnina predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výbušninu sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody výbušniny s predpismi. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výbušnina, ktorú sprístupnili na trhu.

Článok 9

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 5, ak uvedie výbušninu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví výbušninu, ktorá už bola uvedená na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad výbušniny s požiadavkami tejto smernice.

Článok 10

Identifikácia hospodárskych subjektov

V prípade výbušnín, na ktoré sa nevzťahuje systém stanovený v článku 15, hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal výbušninu;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému dodali výbušninu.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im bola dodaná výbušnina, a počas 10 rokov po tom, čo dodali výbušninu.

KAPITOLA 3

BEZPEČNOSTNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Prevoz výbušnín

1.   Výbušniny možno prevážať len v súlade s odsekmi 2 až 8.

2.   Súhlas na prevoz výbušnín dostáva príjemca od príslušného orgánu v členskom štáte príjemcu. Príslušný orgán overí, či príjemca výbušnín má nadobúdacie oprávnenie a či má potrebné súhlasy a povolenia. Hospodársky subjekt zodpovedný za prevoz musí príslušným orgánom členského štátu oznámiť každý pohyb výbušnín cez územie daného členského štátu a vopred získať od tohto členského štátu súhlas na prevoz.

3.   Ak sa členský štát domnieva, že sa vyskytol problém, pokiaľ ide o overenie oprávnenia na nadobúdanie výbušnín podľa odseku 2, tento členský štát zasiela súvisiace dostupné informácie Komisii, ktorá o tom informuje ostatné členské štáty.

4.   Keď príslušný orgán v členskom štáte príjemcu prevoz povolí, vydá príjemcovi doklad, ktorý obsahuje všetky informácie uvedené v odseku 5. Tento doklad musí sprevádzať výbušniny až do stanoveného miesta určenia. Doklad musí byť na požiadanie predložený príslušným orgánom. Kópiu tohto dokladu uchováva príjemca, ktorý ju na požiadanie predloží príslušnému orgánu v členskom štáte príjemcu.

5.   Pokiaľ prevoz výbušnín vyžaduje pre splnenie zvláštnych požiadaviek na bezpečnosť osobitný dozor na území alebo časti územia členského štátu, musí príjemca pred prevozom poskytnúť príslušnému orgánu v členskom štáte príjemcu tieto informácie:

a)

mená a adresy príslušných hospodárskych subjektov;

b)

počet a množstvo prevážaných výbušnín;

c)

úplný popis daných výbušnín a spôsobu identifikácie vrátane identifikačného čísla OSN;

d)

ak majú byť výbušniny uvedené na trh, informácie o splnení podmienok pre uvádzanie na trh;

e)

spôsoby prevozu a trasu prepravy;

f)

predpokladaný termín odchodu a prevzatia,

g)

ak je to potrebné, presné miesta vstupu a výstupu z členských štátov.

Informácie uvedené v písmene a) prvého pododseku musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili príslušným orgánom kontaktovať hospodárske subjekty a overiť, či sú uvedené hospodárske subjekty úradne spôsobilé na prevzatie zásielky.

Príslušné orgány v členskom štáte príjemcu preskúmajú podmienky, za ktorých má byť prevoz uskutočnený, s osobitným zreteľom na osobitné požiadavky na bezpečnosť. Ak sú zvláštne požiadavky na bezpečnosť splnené, prevoz sa povolí. V prípade tranzitu cez územie iných členských štátov tieto členské štáty obdobným spôsobom preskúmajú a schvaľujú špecifikácie týkajúce sa prevozu.

6.   Pokiaľ príslušný orgán členského štátu usúdi, že zvláštne požiadavky na bezpečnosť uvedené v odsekoch 4 a 5 nie sú nevyhnutné, môžu sa výbušniny previezť na jeho územie alebo časť jeho územia bez predchádzajúceho poskytnutia údajov uvedených v odseku 5. Príslušný orgán v členskom štáte príjemcu potom vydá súhlas, ktorý platí po stanovenú dobu a ktorý môže byť na základe odôvodneného rozhodnutia pozastavený alebo zrušený. Doklad uvedený v odseku 4, ktorý sprevádza výbušniny až do miesta určenia, sa vzťahuje len na tento súhlas.

7.   Bez toho, aby tým boli dotknuté obvyklé kontroly, ktoré vykonáva na svojom území členský štát miesta odoslania, oznamujú príjemcovia a hospodárske subjekty príslušným orgánom členského štátu v mieste odoslania a orgánom tranzitných členských štátov na ich žiadosť všetky relevantné informácie, ktoré majú a ktoré sa týkajú prevozu výbušnín.

8.   Žiadny hospodársky subjekt nesmie prevážať výbušniny, ak príjemca nedostal potrebné povolenia na prevoz podľa odsekov 2, 4, 5 a 6.

Článok 12

Prevoz munície

1.   Munícia sa smie prevážať z jedného členského štátu do iného len v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 2 až 5. Tieto odseky platia aj v prípade prevozu munície v rámci zásielkového predaja.

2.   Pokiaľ ide o prevoz munície do iného členského štátu, oznámi príslušná osoba pred odoslaním členskému štátu, do ktorého má byť táto munícia umiestnená:

a)

meno a adresu predávajúceho alebo osoby prevážajúcej muníciu a meno a adresu kupujúceho alebo nadobúdateľa munície a v prípade potreby aj vlastníka;

b)

adresu, na ktorú sa munícia zasiela alebo prepravuje;

c)

množstvo munície, ktoré sa má zaslať alebo prepravovať;

d)

údaje umožňujúce identifikáciu munície a tiež oznámenie, že munícia bola skontrolovaná v súlade s Dohovorom o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní z 1. júla 1969;

e)

spôsob prevozu;

f)

deň odoslania a predpokladaný deň prevzatia.

Údaje uvedené v písmenách e) a f) prvého pododseku sa nemusia oznamovať v prípade prevozu medzi obchodníkmi so zbraňami. Členský štát preverí podmienky, za ktorých sa prevoz uskutočňuje, najmä so zreteľom na bezpečnosť. Ak členský štát prevoz povolí, vydá písomné povolenie, ktoré bude obsahovať všetky údaje uvedené v prvom pododseku. Toto povolenie musí sprevádzať muníciu až do miesta jej určenia. Musí byť predložené, kedykoľvek o to príslušné orgány členských štátov požiadajú.

3.   Každý členský štát môže udeliť obchodníkom so zbraňami právo na prevoz munície z jeho územia obchodníkovi usadenému v inom členskom štáte bez predchádzajúceho povolenia uvedeného v odseku 2. Členský štát vydá na tento účel povolenie platné tri roky, ktoré môže byť kedykoľvek na základe odôvodneného rozhodnutia pozastavené alebo zrušené. Doklad odvolávajúci sa na toto povolenie musí sprevádzať muníciu až do miesta jej určenia. Musí byť predložený, kedykoľvek o to príslušné orgány členských štátov požiadajú.

Pred uskutočnením prevozu oznámi obchodník so zbraňami orgánom členského štátu, z ktorého sa má munícia vyviezť, všetky údaje uvedené v odseku 2 prvom pododseku.

4.   Každý členský štát poskytne ostatným členským štátom zoznam munície, ktorej prevoz na jeho územie môže byť povolený bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Tieto zoznamy munície sa postupujú obchodníkom so zbraňami, ktorí dostali súhlas na prevoz munície bez predchádzajúceho povolenia v súlade s postupom stanoveným v odseku 3.

5.   Každý členský štát oznámi členským štátom miesta určenia všetky dôležité informácie týkajúce sa konečného prevozu munície, ktoré má k dispozícii.

Všetky informácie, ktoré členské štáty získajú v súlade s odsekmi 2 a 3, sú oznámené najneskôr v dobe prevozu členskému štátu miesta určenia, prípadne tranzitným členským štátom.

Článok 13

Bezpečnostné výnimky

Odchylne od článku 11 ods. 2, 4, 5 a 6 a od článku 12 môže členský štát v prípade vážneho ohrozenia alebo porušenia verejnej bezpečnosti spôsobeného nezákonným držaním alebo používaním výbušnín alebo munície prijať všetky nevyhnutné opatrenia týkajúce sa prevozu výbušnín alebo munície, aby zabránil tomuto nezákonnému držaniu alebo používaniu.

Opatrenia uvedené v prvom odseku musia rešpektovať zásadu proporcionality. Nesmú byť prostriedkom svojvoľnej diskriminácie ani skrytým obmedzením obchodu medzi členskými štátmi.

Každý členský štát, ktorý prijme tieto opatrenia, o nich okamžite upovedomí Komisiu. Komisia o nich informuje ostatné členské štáty.

Článok 14

Výmena informácií

1.   Členské štáty vytvoria siete na výmenu informácií na účel vykonávania článkov 11 a 12. Informujú ostatné členské štáty a Komisiu o vnútroštátnych orgánoch zodpovedných za prenášanie a prijímanie informácií a za uplatnenie postupov uvedených v týchto článkoch.

Členské štáty uchovávajú pre potreby ostatných členských štátov a Komisie aktualizované informácie o hospodárskych subjektoch, ktoré majú oprávnenia alebo povolenia uvedené v článku 16.

2.   Na účely vykonávania tejto smernice sa nariadenie (ES) č. 515/97, najmä jeho požiadavky o dôvernosti informácií, uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 15

Identifikácia a vysledovateľnosť výbušnín

1.   Hospodárske subjekty dodržiavajú jednotný systém jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti výbušnín, v ktorom sa berie do úvahy ich veľkosť, tvar alebo návrh okrem prípadov, keď nie je potrebné umiestniť jednoznačnú identifikáciu na výbušninu pre jej nízku úroveň nebezpečenstva vďaka jej vlastnostiam a faktorom, ako sú nízke detonačné účinky, spôsoby jej použitia a nízke riziko bezpečnosti, ktoré predstavuje vzhľadom na malé možné dôsledky v prípade zneužitia.

Systém sa neuplatňuje na výbušniny prepravované a dodávané bez obalu alebo v cisternových vozidlách, ktoré sú určené na priamu vykládku do vrtného otvoru, ani na výbušniny, ktoré sú vyrobené na mieste výbuchu a nabíjajú sa okamžite po vyrobení (výroba in situ).

2.   Uvedený systém zabezpečuje zber a uchovávanie údajov, v prípade potreby aj elektronickými prostriedkami, čo umožňuje jednoznačnú identifikáciu a vysledovateľnosť výbušniny, ako aj umiestnenie jednoznačnej identifikácie na výbušnine a/alebo na jej obale, čo umožňuje prístup k týmto údajom. Tieto údaje sa týkajú jednoznačnej identifikácie výbušnín vrátane jej umiestnenia, kým je v držbe hospodárskych subjektov, a totožnosti týchto hospodárskych subjektov.

3.   Údaje uvedené v odseku 2 sa v pravidelných intervaloch kontrolujú a chránia pred náhodným či úmyselným poškodením alebo zničením. Tieto údaje sa uchovávajú počas 10 rokov po obchodnej transakcii, alebo ak boli výbušniny použité alebo zlikvidované, 10 rokov po ich použití alebo zneškodnení, a to aj v prípade, že hospodársky subjekt ukončil svoju činnosť. Na žiadosť príslušných orgánov musia byť okamžite dostupné.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktoré:

a)

ustanovujú vhodné opatrenia na fungovanie systému jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti uvedenej v odseku 1 – s prihliadnutím na veľkosť, tvar alebo návrh výbušnín –, a to najmä na formát a štruktúru jednoznačnej identifikácie, ako je stanovené v odseku 2;

b)

určia prípady uvedené v odseku 1, v ktorých nie je vzhľadom na nízku úroveň nebezpečnosti výbušniny nevyhnutné, aby sa hospodárske subjekty riadili systémom jednoznačnej identifikácie a vysledovateľnosti v zmysle uvedeného odseku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 3.

Článok 16

Oprávnenie a povolenie

Hospodárske subjekty musia vlastniť oprávnenie alebo povolenie, ktoré ich oprávňujú na výrobu výbušnín, na ich skladovanie, používanie, dovážanie, vyvážanie, prevážanie alebo obchodovanie s nimi.

Prvý odsek sa neuplatňuje na zamestnancov hospodárskeho subjektu, ktorý je držiteľom oprávnenia alebo povolenia.

Článok 17

Oprávnenia na výrobné činnosti

Keď členský štát vydáva oprávnenie alebo povolenie na výrobu výbušnín podľa článku 16, preveruje najmä to, či sú zodpovedné hospodárske subjekty schopné dodržiavať technické záväzky, ktoré na seba prevzali.

Článok 18

Konfiškácia

Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby umožnil príslušným orgánom skonfiškovať každú výbušninu, v prípade ktorej existuje dostatok dôkazov, že je nezákonne získaná, použitá alebo obchodovaná.

KAPITOLA 4

ZHODA VÝBUŠNINY S PRÁVNYMI PREDPISMI

Článok 19

Predpoklad zhody

Výbušniny, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode so základnými bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v prílohe II, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 20

Postupy posudzovania zhody

Na účely posudzovania zhody výbušnín výrobca postupuje podľa jedného z týchto postupov uvedených v prílohe III:

a)

EÚ skúška typu (modul B)a podľa výberu výrobcu niektorý z týchto postupov:

i)

zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2);

ii)

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D);

iii)

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E);

iv)

zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F);

b)

zhoda založená na overovaní celku (modul G).

Článok 21

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných bezpečnostných požiadaviek uvedených v prílohe II.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracuje podľa vzoru stanoveného v prílohe IV, obsahuje prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe III a musí sa neustále aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výbušnina uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Ak sa na výbušninu vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jedno EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad výbušniny s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 22

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 23

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE

1.   Označenie CE musí byť na výbušninách umiestnené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to nie je možné, alebo ak to povaha výbušniny neumožňuje alebo nezaručuje, umiestňuje sa na obale a v sprievodnej dokumentácii.

2.   Označenie CE sa umiestni pred uvedením výbušniny na trh.

3.   Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje na výrobok samotný orgán alebo na základe jeho pokynov ho umiestňuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

4.   Za označením CE a prípadným identifikačným číslom notifikovaného orgánu môže nasledovať akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

5.   Pokiaľ ide o výbušniny vyrábané na vlastné použitie, výbušniny prepravované a dodávané bez obalu alebo v mobilných výrobných jednotkách na výbušniny (MEMU) určené na priamu vykládku do vrtného otvoru a výbušniny, ktoré sú vyrábané na mieste výbuchu a ktoré sa nabíjajú ihneď po vyrobení (výroba in situ), označenie CE sa uvádza v sprievodnej dokumentácii.

6.   Členské štáty pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú príslušné opatrenia.

KAPITOLA 5

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 24

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú autorizované ako tretie strany na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tejto smernice.

Článok 25

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 30.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovania a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

Článok 26

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijímali odborne spôsobilé osoby, iné ako osoby, ktoré vykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 27

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 28

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou osobou, nezávislou od organizácie alebo výbušniny, ktorú posudzuje.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce montáž, nákupcovia, vlastníci, používatelia ani subjekty vykonávajúce údržbu výbušnín, ani zástupcovia akejkoľvek z týchto strán. To nevylučuje možnosť použitia výbušnín, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo použitie výbušnín na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby ani konštrukcie, uvádzania na trh, montáže, používania alebo údržby výbušnín, ani nezastupujú strany zapojené do týchto činností. Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečia, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť ich činností spojených s posudzovaním zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesionálnej bezúhonnosti a nevyhnutnej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú byť vystavení žiadnym tlakom a stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli určené podľa prílohy III a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu výbušniny, v súvislosti s ktorou bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov. Má zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a má prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za úlohy posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie zahŕňajúce všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovania, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie základných bezpečnostných požiadaviek stanovených v prílohe II, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

spôsobilosť na vydávanie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zabezpečiť nestrannosť subjektov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody, nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani od výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom, alebo ak nie je za posudzovanie zhody zodpovedný priamo samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa prílohy III alebo každého ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie, alebo zabezpečia, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 29

Predpoklad zhody orgánov posudzovania zhody

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 28 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 30

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 28, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Činnosti môžu byť vykonávané subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa prílohy III.

Článok 31

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a výbušniny alebo výbušnín, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 28.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 28.

Článok 32

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 28.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, o module alebo moduloch posudzovania zhody, príslušných výbušninách a príslušné potvrdenie odbornej spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 31 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a trvalého plnenia požiadaviek stanovených v článku 28.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa osvedčenie o akreditácii používa, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúci orgán oznamuje Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 33

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 34

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistí alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 28 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dokumenty tohto orgánu boli buď spracované iným notifikovaným orgánom, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 35

Námietky voči odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo jeho nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie týkajúce sa podkladov na notifikáciu toho, že pretrváva odborná spôsobilosť dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas vyšetrovania.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo prestal spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 49 ods. 2.

Článok 36

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohe III.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa predišlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov. Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom prísnu úroveň ochrany, ktorá sa vyžaduje, aby boli výbušniny v súlade s touto smernicou.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky stanovené v prílohe II alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát zhody.

4.   Ak po vydaní certifikátu notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že výbušnina prestala byť v súlade, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme certifikát.

5.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí certifikát, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme všetky certifikáty.

Článok 37

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné odvolať sa proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 38

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)

o každom zamietnutí certifikátu, obmedzení certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu alebo odňatí certifikátu;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonávaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytujú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na také isté výbušniny, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 39

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 40

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečuje zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme odvetvovej skupiny notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, zúčastňovali priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov na práci tejto skupiny.

KAPITOLA 6

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA VÝBUŠNÍN VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 41

Dohľad nad trhom Únie a kontrola výbušnín vstupujúcich na trh Únie

Na výbušniny sa uplatňujú články 16 a 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, aby zabezpečili, že výbušniny možno uvádzať na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a používaní na určený účel neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb.

Článok 42

Postup zaobchádzania s výbušninami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výbušnina predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, pre majetok alebo životné prostredie, vykonajú hodnotenie týkajúce sa príslušnej výbušniny vo vzťahu ku všetkým relevantným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že výbušnina nespĺňa požiadavky stanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie výbušniny s uvedenými požiadavkami, aby stiahol výbušninu z trhu, alebo ju spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Orgány dohľadu nad trhom zodpovedajúcim spôsobom informujú príslušný notifikovaný orgán.

Článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých vhodných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výbušninami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie výbušniny na ich vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť výbušninu z daného trhu, alebo ju spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúcej výbušniny, údaje o pôvode výbušniny, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

výbušnina nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, alebo ochrany majetku či životného prostredia, alebo

b)

nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 19, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.   Členské štáty, iné ako členské štáty, ktoré začali postup podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušnej výbušniny, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát ani Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnej výbušnine, napríklad stiahnutie výbušniny zo svojho trhu.

Článok 43

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 42 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom sa určí, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia výbušniny, ktorá nie je v súlade, zo svojich trhov a súčasne o tom informujú Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad výbušniny sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách podľa článku 42 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 44

Výbušniny, ktoré sú v súlade, ale ktoré predstavujú riziko

1.   Ak po uskutočnení hodnotenia podľa článku 42 ods. 1 členský štát zistí, že výbušnina, hoci je v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí, alebo pre majetok či životné prostredie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušná výbušnina pri uvedení na trh už nepredstavovala toto riziko, alebo aby takúto výbušninu z trhu stiahol, prípadne ju prevzal späť v rámci takej primeranej a charakteru rizika úmernej lehoty, akú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výbušninami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušnej výbušniny, o pôvode a dodávateľskom reťazci výbušniny, o charaktere možného rizika, ako aj o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 3.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb alebo ochrany majetku či životného prostredia okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 49 ods. 4.

5.   Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 45

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 42, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo s článkom 23 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby, bolo umiestnené v rozpore s článkom 23 alebo nebolo umiestnené;

d)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

e)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

f)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

g)

informácie uvedené v článku 5 ods. 5 alebo článku 7 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

h)

nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v článku 5 alebo článku 7.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia výbušniny na trhu, alebo zabezpečí jej spätné prevzatie alebo ju stiahne z trhu.

KAPITOLA 7

DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A VÝBOR

Článok 46

Delegovaná právomoc

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 47 s cieľom aktualizovať prílohu I a zosúladiť ju s odporúčaniami OSN o preprave nebezpečného tovaru.

Článok 47

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa prenáša na Komisiu za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 46 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 18. apríla 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 46 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 46 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 48

Vykonávacie akty

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce technické opatrenia na uplatňovanie článku 11, najmä vzorového dokumentu, ktorý sa má použiť.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 49 ods. 3.

Článok 49

Postup vo výbore

1.   Komisii pomáha Výbor pre výbušniny na civilné použitie. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

5.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie so sektorálnymi odborníkmi.

Výbor môže v súlade so svojím rokovacím poriadkom ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, ktoré vzniesol buď jeho predseda, alebo zástupca členského štátu.

KAPITOLA 8

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie.

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 51

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu výbušnín na trhu, na ktoré sa vzťahuje smernica 93/15/EHS a ktoré sú v zhode s uvedenou smernicou a boli uvedené na trh pred 20. aprílom 2016.

2.   Certifikáty vydané podľa smernice 93/15/EHS platia podľa tejto smernice.

3.   Smernica Komisie 2008/43/ES zo 4. apríla 2008, ktorou sa podľa smernice Rady 93/15/EHS zriaďuje systém na identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín na civilné použitie (14), bude platiť ďalej, kým ju nenahradia opatrenia prijaté podľa článku 15 tejto smernice.

Článok 52

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 19. apríla 2016 prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 bodmi 2, 7 až 13 a 15 až 24, článkami 3 až 10, článkom 14 ods. 1, článkami 15 a 16, článkom 20 písm. a) bodom i), článkami 21 až 27, článkom 28 ods. 1 až 4, 6, 7, 10 a 11, článkami 29 až 45, 50 a 51 a s prílohami III a IV. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 20. apríla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 53

Zrušenie

Smernica 93/15/EHS, zmenená nariadeniami uvedenými v časti A prílohy V a smernica 2004/57/ES sa zrušujú s účinnosťou od 20. apríla 2016 bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov týkajúce sa termínov na transpozíciu smerníc stanovených v časti B prílohy V do vnútroštátneho práva a dátumov ich uplatňovania.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a chápu sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 54

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenia článku 1, článku 2 bodov 1, 3 až 6 a 14, článkov 11, 12 a 13, článku 14 ods. 2, článkov 17 až 19, článku 20 písm. a) body ii) až iv) a písm. b), článku 28 ods. 5, 8 a 9, článkov 46, 47, 48 a 49 a príloh I, II, V a VI platia od 20. apríla 2016.

Článok 55

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20.

(4)  Pozri časť A prílohy V.

(5)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 73.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(7)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(8)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.

(9)  Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27.

(10)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(11)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(12)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(14)  Ú. v. EÚ L 94, 5.4.2008, s. 8.


PRÍLOHA I

VÝROBKY, KTORÉ SA V PRÍSLUŠNÝCH ODPORÚČANIACH ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV POVAŽUJÚ ZA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY ALEBO MUNÍCIU

ČÍSLO OSN

NÁZOV a OPIS

TRIEDA/ODDIEL

SLOVNÍK (používať len ako príručku na informáciu)

Skupina G

0009

Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.2 G

Munícia

Všeobecný pojem súvisiaci najmä s výrobkami vojenského použitia pozostávajúcimi zo všetkých druhov bômb, granátov, rakiet, mín, striel a iných podobných zariadení.

Munícia, zápalná

Munícia obsahujúca zápalnú látku. Okrem prípadov, keď je samotná zmes výbušninou, obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.

0010

Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0009

0015

Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.2 G

Munícia, dymová

Munícia obsahujúca dymotvornú látku. Okrem prípadov, keď je samotná táto látka výbušninou, to munícia obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.

0016

Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0015

0018

Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.2 G

Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

Munícia obsahujúca slzotvornú látku. Obsahuje aj jednu alebo viaceré z týchto zložiek: pyrotechnická látka; hnacia náplň so zápalkou a zážihovou náplňou; zapaľovač s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou.

0019

Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0018

0039

Bomby, fotozábleskové

1.2 G

Bomby

Výbušné výrobky, ktoré sa zhadzujú z lietadiel. Môžu obsahovať horľavú kvapalinu s trhacou náplňou; fotozábleskovú zlož, alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: bomby, fotozábleskové.

0049

Náboje, zábleskové

1.1 G

Náboje, zábleskové

Výrobky pozostávajúce z puzdra, zápalky a zábleskovej zlože, všetko zostavené do jedného kusa a pripravené na vystrelenie.

0050

Náboje, zábleskové

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0049

0054

Náboje, signálne

1.3 G

Náboje, signálne

Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí atď.

0066

Šnúra, zápalná

1.4 G

Šnúra, zápalná

Výrobok pozostávajúci z textilných vlákien pokrytých čiernym prachom alebo inou rýchle horiacou pyrotechnickou zložou a z pružného ochranného povlaku; alebo pozostáva z duše z čierneho prachu opradenej pružnou tkanou látkou: horí pozdĺžne vonkajším plameňom a používa sa na prenos zážihu od nejakého zariadenia k náplni.

0092

Svetelné signály, pozemné

1.3 G

Svetelné signály Výrobky obsahujúce pyrotechnické zlože, ktoré sú navrhnuté na použitie pri osvetľovaní, identifikácii, signalizácii alebo výstrahe.

0093

Svetelné signály, vzdušné

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0101

Stopina

1.3 G

Stopina/zapaľovač

Hoci tieto dve slová majú spoločný pôvod (francúzske výrazy fusée, fusil) a niekedy sa považujú za jedno slovo s rozdielnym pravopisom, je vhodné dodržiavať dohovor, že slovo stopina (fuse) znamená zážihové zariadenie v podobe šnúry, kým slovo zapaľovač (fuze) znamená zariadenie používané v munícii, ktorého súčasťou sú mechanické, elektrické, chemické alebo hydrostatické zložky, určené na spustenie procesu explozívneho horenia alebo výbuchu.

Stopina, rýchlohoriaca, (rýchlohoriaca zápalná šnúra)

Výrobok pozostávajúci z bavlnených vlákien impregnovaných jemným čiernym prachom (rýchlohoriaca zápalná šnúra). Horí vonkajším plameňom a používa sa na prenos zážihu vo výrobkoch zábavnej pyrotechniky atď.

0103

Zažíhač, rúrkový s kovovým opláštením

1.4 G

Zažíhač, rúrkový s kovovým opláštením

Výrobok pozostávajúci z kovovej rúrky s dušou z explozívne horiacej výbušniny

0171

Munícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.2 G

Munícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

Munícia určená na vytvorenie jedného zdroja intenzívneho svetla na osvetlenie oblasti. Pod tento pojem patria osvetľovacie náboje, granáty a strely, osvetľovacie bomby a bomby na označenie cieľov.

0191

Signálne zariadenia, ručné

1.4 G

Výrobky určené na vytváranie signálov.

0192

Signály, výbušné, používané na železničných tratiach

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0194

Signály, tiesňové, lodné

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0195

Signály, tiesňové, lodné

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0196

Signály, dymové

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0197

Signály, dymové

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0191

0212

Stopovky do munície

1.3 G

Stopovky do munície

Uzatvorené výrobky obsahujúce pyrotechnické zlože určené na zviditeľnenie dráhy strely.

0254

Munícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0171

0297

Munícia, osvetľovacia, s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0254

0299

Bomby, fotozábleskové

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0039

0300

Munícia, zápalná s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0009

0301

Munícia, slzotvorná s počinovou náplňou, výmetnou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0018

0303

Munícia, dymová s počinovou náplňou alebo bez nej, s výmetnou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0015

0306

Stopovky do munície

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0212

0312

Náboje, signálne

1.4 G

Náboje, signálne

Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí.

0313

Signály, dymové

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0195

0318

Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov

1.3 G

Granáty ručné alebo do granátometov

Výrobky, ktoré sú určené na ručné hádzanie alebo na vystreľovanie z granátometu. Pod tento pojem patria: granáty cvičné, ručné alebo do granátometov.

0319

Zápalkové skrutky

1.3 G

Zápalkové skrutky

Výrobky pozostávajúce zo zápalky určenej na iniciáciu a z pomocnej náplne explozívne horiacej výbušniny, ako je čierny prach, používané na zážih hnacej náplne v puzdre nábojnice napr. do dela.

0320

Zápalkové skrutky

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0319

0333

Zábavná pyrotechnika

1.1 G

Zábavná pyrotechnika

Pyrotechnické výrobky určené na zábavné účely.

0334

Zábavná pyrotechnika

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0333

0335

Zábavná pyrotechnika

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0333

0336

Zábavná pyrotechnika

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0333

0362

Munícia, cvičná

1.4 G

Munícia, cvičná

Munícia bez hlavnej trhacej náplne obsahujúca počinovú alebo výmetnú náplň. Bežne obsahuje aj zapaľovač a hnaciu náplň.

0363

Munícia, skúšobná

1.4 G

Munícia, skúšobná

Munícia obsahujúca pyrotechnické zlože, používaná na skúšanie funkcie alebo pevnosti novej munície, súčastí zbraní alebo zbraňových kompletov.

0372

Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0318

0373

Signálne zariadenia, ručné

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0191

0403

Svetlice, vzdušné

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0418

Svetlice, pozemné

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0419

Svetlice, pozemné

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0420

Svetlice, vzdušné

1.1 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0421

Svetlice, vzdušné

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0092

0424

Projektily, inertné so stopovkou

1.3 G

Projektily

Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: projektily, inertné, so stopovkou; projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou; projektily s trhacou náplňou.

0425

Projektily, inertné so stopovkou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0424

0428

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

1.1 G

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

Výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože a ktoré sa používajú na technické účely, ako je produkcia tepla, produkcia plynu, divadelné efekty atď. Pod tento pojem nepatria tieto samostatne uvedené výrobky: všetky druhy munície; náboje, signálne; rezačky, káblové, výbušné; zábavná pyrotechnika; svetlice, vzdušné; svetlice pozemné; odpaľovacie zariadenia, výbušné; nity, výbušné; signálne zariadenia, ručné; signály, tiesňové, signály výbušné používané na železničných tratiach; signály, dymové.

0429

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

1.2 G

Pozri položku s číslom OSN 0428

0430

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0428

0431

Výrobky, pyrotechnické na technické účely

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0428

0434

Projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou

1.2 G

Projektily

Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň. Pod tento pojem patria: projektily, inertné, so stopovkou; projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou; projektily s trhacou náplňou.

0435

Projektily s počinovou náplňou alebo výmetnou náplňou

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0434

0452

Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0372

0487

Signál, dymový

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0194

0488

Munícia, cvičná

1.3 G

Munícia, cvičná

Munícia bez hlavnej trhacej náplne obsahujúca počinovú náplň alebo výmetnú náplň. Bežne obsahuje aj zapaľovač a hnaciu náplň. Pod tento pojem nepatria tie výrobky, ktoré sú uvedené samostatne: granáty, cvičné.

0492

Signály, výbušné, používané na železničných tratiach

1.3 G

Pozri položku s číslom OSN 0194

0493

Signály, výbušné, používané na železničných tratiach

1.4 G

Pozri položku s číslom OSN 0194

0503

Nafukovacie zariadenia airbagov alebo moduly airbagov, alebo napínacie zariadenia bezpečnostných pásov

1.4 G

 

Skupina S

0110

Granáty, cvičné, ručné alebo do granátometov

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0318

0193

Signály, výbušné, používané na železničných tratiach

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0194

0337

Zábavná pyrotechnika

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0334

0345

Projektily, inertné so stopovkou

1.4 S

Projektily

Výrobky, ako je delostrelecký granát alebo strela, ktoré sa vystreľujú z dela alebo z inej delostreleckej zbrane, z pušky alebo inej ľahkej strelnej zbrane. Môžu byť inertné, so stopovkou alebo bez nej, alebo môžu obsahovať počinovú náplň alebo výmetnú náplň, alebo trhaciu náplň.

0376

Zápalkové skrutky

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0319

0404

Svetlice, vzdušné

1.4 S

Pozri položku s číslom OSN 0092

0405

Náboje, signálne

1.4 S

Náboje, signálne

Výrobky určené na vystreľovanie farebne horiacich svetlíc alebo iných signálov zo signálnych pištolí atď.

0432

Výrobky, pyrotechnické alebo na technický účel

1.4 S

 


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

I.   Všeobecné požiadavky

1.

Každá výbušnina musí byť navrhnutá, vyrobená a dodávaná tak, aby za bežných a predvídateľných podmienok, najmä so zreteľom na bezpečnostné predpisy a bežné postupy až do doby svojho použitia, čo najmenej ohrozovala bezpečnosť života a zdravie človeka a aby sa zabránilo škodám na majetku a životnom prostredí.

2.

Každá výbušnina musí spĺňať parametre uvedené výrobcom, aby sa dosiahol čo najväčší stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.

3.

Každá výbušnina musí mať zloženie a musí byť vyrobená tak, aby pri použití vhodných technických postupov bolo možné zneškodniť ju spôsobom, ktorého vplyv na životné prostredie je čo najmenší.

II.   Zvláštne požiadavky

1.   Prinajmenšom tieto informácie a vlastnosti, ak je to vhodné, sa musia vziať do úvahy alebo vyskúšať:

a)

zloženie a charakteristické vlastnosti vrátane chemického zloženia, stupňa zmiešania ako aj prípadné dávkovanie a rozloženie zrnitosti;

b)

fyzikálna a chemická stabilita výbušniny za všetkých normálnych predvídateľných environmentálnych podmienok;

c)

citlivosť na náraz a trenie;

d)

zloženie z hľadiska ich fyzikálnej a chemickej stability;

e)

chemická čistota výbušniny;

f)

odolnosť výbušniny proti účinkom vody, ak je výbušnina určená na používanie vo vlhkom alebo mokrom prostredí a ak môže byť jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť nepriaznivo ovplyvnená vodou;

g)

odolnosť voči nízkym a vysokým teplotám, ak je výbušnina určená na uskladnenie alebo použitie pri týchto teplotách a ak jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť môže byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo zahriatím jednej zložky alebo výbušniny ako celku;

h)

vhodnosť výbušniny na použitie v nebezpečnom prostredí (napr. výbušné prostredie, horúce hmoty a pod.), ak je výbušnina určená na použitie v takých podmienkach;

i)

bezpečnostné vlastnosti, ktoré majú zabrániť predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo iniciácii;

j)

správne nabíjanie a bezchybná funkcia výbušniny pri používaní na stanovený účel;

k)

vhodný návod na použitie a podľa potreby označenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a používania;

l)

schopnosť výbušniny, jej obalu a ostatných zložiek odolávať poškodeniu počas skladovania až do dátumu spotreby uvedeného výrobcom;

m)

údaje o prístrojoch a pomôckach, ktoré sú potrebné na spoľahlivé a bezpečné fungovanie výbušniny.

2.   Každá výbušnina musí byť vyskúšaná za reálnych podmienok. Ak to nie je možné vykonať v laboratóriu, je nutné vykonávať skúšky za podmienok, v ktorých má byť výbušnina používaná.

3.   Požiadavky na skupiny výbušnín

3.1.

Trhaviny takisto spĺňajú tieto požiadavky:

a)

navrhnutý spôsob zapaľovania musí zabezpečiť bezpečný, spoľahlivý a úplný výbuch alebo primerané vznietenie trhaviny. V prípade čierneho prachu treba kontrolovať schopnosť náhleho vznietenia;

b)

v prípade trhavín, ktoré majú tvar náložky, sa musí preveriť detonácia bezpečne a spoľahlivo z jednej náložky na druhú;

c)

splodiny vznikajúce počas výbuchu banských trhavín môžu obsahovať oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, ďalšie plyny, pary alebo vzduchom roznášané pevné zvyšky len v množstvách, ktoré za bežných prevádzkových podmienok nepoškodzujú zdravie.

3.2.

Bleskovice, zápalnice a nárazové trubice musia takisto spĺňať tieto požiadavky:

a)

obal bleskovice, zápalnice a nárazovej trubice musí mať dostatočnú mechanickú pevnosť a musí dostatočne chrániť náplň z výbušniny pri normálnom mechanickom namáhaní;

b)

údaje o dobe horenia zápalnice musia byť vyznačené a musia sa dať spoľahlivo zistiť;

c)

bleskovica musí byť spoľahlivo privoditeľná k výbuchu, dostatočne spôsobilá prenášať výbuch a musí tiež spĺňať požiadavky na skladovanie i pri špecifických klimatických podmienkach.

3.3.

Palníky, rozbušky (vrátane časových rozbušiek) a bleskovicové oneskorovače takisto spĺňajú tieto požiadavky:

a)

palníky, rozbušky a oneskorovače musia spoľahlivo iniciovať detonáciu trhavín, pre ktoré sú určené, pri všetkých predvídateľných podmienkach použitia;

b)

bleskovicové oneskorovače musia byť spoľahlivo privoditeľné k prenosu detonácie;

c)

schopnosť roznetu nesmie byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou;

d)

doby oneskorenia časovaných rozbušiek musia byť také rovnomerné, aby nebezpečenstvo z prekrývania susedných oneskorovacích časov bolo zanedbateľné;

e)

parametre elektrických rozbušiek (palníkov) musia byť uvedené na obale (napríklad bezpečný prúd, odpor);

f)

prívodné vodiče elektrických rozbušiek (palníkov) musia byť spoľahlivo izolované a musia mať spoľahlivú mechanickú pevnosť vrátane uchytenia v samotnej rozbuške, s prihliadnutím na ich predpokladané použitie.

3.4.

Prášková výmetná náplň a raketové pohonné hmoty musia takisto spĺňať tieto požiadavky:

a)

tieto látky nesmú vybuchnúť, ak sú používané v súlade s určeným účelom;

b)

látky tohto druhu (napr. na báze nitrocelulózy) musia byť, pokiaľ je to nutné, stabilizované proti samorozkladu;

c)

raketové tuhé pohonné hmoty môžu byť v zlisovanej alebo liatej forme, nesmú obsahovať žiadne neúmyselné trhliny alebo vzduchové bubliny, ktoré by mohli nebezpečne ovplyvniť ich činnosť.


PRÍLOHA III

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY

MODUL B

EÚ skúška typu

1.

EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán skúma technický návrh výbušniny a overuje a potvrdzuje, že technický návrh výbušniny spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

2.

EÚ skúška typu sa vykonáva ako posúdenie vhodnosti technického návrhu pyrotechnického výrobku prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 3 a preskúšanie vzoriek úplného výrobku, ktoré sú reprezentatívne pre plánovanú výrobu (kombinácia výrobného typu a návrhu typu).

3.

Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody výbušniny s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice a obsahuje príslušnú analýzu a hodnotenie rizika (rizík). V technickej dokumentácii sa špecifikujú uplatniteľné požiadavky a táto dokumentácia zahŕňa, v miere nevyhnutnej na toto posúdenie, potrebné údaje o navrhovaní, výrobe a o funkčnosti výbušniny. Technická dokumentácia obsahuje, ak sú aplikovateľné, aspoň tieto prvky:

i)

všeobecný opis výbušniny;

ii)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov atď.;

iii)

opisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie týchto nákresov a schém a používania výbušniny;

iv)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek bezpečnosti stanovených v tejto smernici vrátane zoznamu ďalších príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

v)

výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných preskúmaní atď.;

vi)

protokoly o skúškach;

d)

reprezentatívne vzorky plánovanej výroby. Notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

e)

podporné dôkazy o vhodnosti technického riešenia. V týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, keď sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu. Podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami príslušné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

4.

Notifikovaný orgán:

Pokiaľ ide o výbušninu:

4.1.

preskúmava technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického návrhu výbušniny.

Pokiaľ ide o vzorku(-y):

4.2.

overuje, či vzorka alebo vzorky boli vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami;

4.3.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách, boli tieto uplatnené správne;

4.4.

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom, ktorý uplatňuje iné príslušné technické špecifikácie, spĺňajú zodpovedajúce základné bezpečnostné požiadavky tejto smernice;

4.5.

s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.

5.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

6.

Ak typ spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na príslušnú výbušninu, notifikovaný orgán vystaví výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie schváleného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených výbušnín so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

7.

Notifikovaný orgán sa oboznamuje so všetkými zmenami vo všeobecne uznávanom vývoji, ktoré naznačujú, že schválený typ už možno nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, a určí, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu výbušniny so základnými bezpečnostnými požiadavkami tejto smernice alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

8.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátov a/alebo ich dodatkov.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a členské štáty získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skončenia platnosti tohto certifikátu.

9.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

10.

Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 3 a plniť povinnosti uvedené v bodoch 7 a 9, ak sú uvedené v splnomocnení.

MODUL C 2

Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch

1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a vyhovujú požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábanej výbušniny s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.   Kontroly výrobku

Kontroly výrobku v náhodných intervaloch stanovených notifikovaným orgánom vykonáva alebo ich nechá vykonať notifikovaný orgán vybraný výrobcom s cieľom overiť kvalitu vnútorných kontrol výbušniny, pričom sa okrem iného zohľadní technologická zložitosť výbušnín a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná vzorka konečných výrobkov, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky stanovené v príslušných častiach harmonizovaných noriem a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách, aby sa overila zhoda výbušniny s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že vzorka nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme notifikovaný orgán príslušné opatrenia.

Postup na zistenie prijateľnosti vzorky, ktorý sa má použiť, má za cieľ zistiť, či sa výrobný postup výbušniny vykonáva v rámci prijateľných hodnôt, aby bola zabezpečená zhoda výbušniny.

Výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu počas výrobného procesu umiestni identifikačné číslo notifikovaného orgánu.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.1.

Výrobca umiestni označenie CE na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

4.2.

Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

MODUL D

Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že príslušné výbušniny sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

2.   Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu výrobkov a skúšanie príslušných výbušnín stanovený v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výbušniny notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky relevantné informácie týkajúce sa zamýšľanej kategórie výbušnín;

d)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)

technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.

3.2.

Systémom kvality sa zabezpečuje zhoda výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a súlad s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

zodpovedajúcich spôsobov, procesov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

c)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

d)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

e)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností audítorského tímu v oblasti systémov riadenia kvality má tento tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej oblasti a príslušnej výrobnej technológie, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania vzhľadom na zabezpečenie súladu výbušniny s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj do skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity, aby zaistil, že výrobca dodržiava a uplatňuje systém kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Výrobca uchováva počas doby desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)

informácie týkajúce sa schválených zmien uvedených v bode 3.5;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených, alebo inak obmedzených schválení.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systémov kvality, ktoré zamietol schváliť, schváleniach systémov kvality, ktoré pozastavil, odňal alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

MODUL E

Zhoda s typom založená na zabezpečovaní kvality výrobku

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne uplatňujú.

2.   Výroba

Výrobca používa schválený systém kvality na kontrolu konečného výrobku a skúšky príslušných výbušnín podľa bodu 3 a podlieha dozoru uvedenému v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výbušniny notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky relevantné informácie týkajúce sa zamýšľanej kategórie výbušnín;

d)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

e)

technickú dokumentáciu k schválenému typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.

3.2.

Systém kvality musí zabezpečovať zhodu výbušnín s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

Všetky prvky, požiadavky a podmienky prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne zadokumentované formou písomne vyhotovených plánov, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov týkajúcich sa kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

cieľov kvality a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe;

c)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

d)

prostriedkov monitorovania účinného vykonávania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušných harmonizovaných noriem.

Okrem skúseností audítorského tímu v oblasti systémov riadenia kvality má tento tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej oblasti a príslušnej výrobnej technológie, ako aj znalosť uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu výbušniny s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a dodržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, skúšok, ako aj skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca dodržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikačné číslo tohto orgánu na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Výrobca po dobu najmenej10 rokov od uvedenia výbušniny na trh uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.5, ako je schválená;

c)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených, alebo inak obmedzených schválení.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zamietol schváliť, schváleniach systémov kvality, ktoré pozastavil, odňal alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu splniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.

MODUL F

Zhoda s typom založená na overovaní výrobku

1.   Zhoda s typom založená na overovaní výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 5.1 a 6 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušné výrobky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia bodu 3, sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených výbušnín so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

3.   Overovanie

Notifikovaný orgán podľa výberu výrobcu vykonáva príslušné preskúmania a skúšky, aby skontroloval zhodu výbušnín so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody výbušnín s príslušnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu vykonajú buď preskúmaním a skúškou každého výrobku, ako sa uvádza v bode 4, alebo preskúmaním a skúškou výbušnín na štatistickom základe, ako sa uvádza v bode 5.

4.   Overovanie zhody preskúmaním a skúškou každého výrobku

4.1.

Všetky výbušniny sa skúmajú jednotlivo a musia sa vykonávať vhodné skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme (normách)a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila ich zhoda so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

4.2.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu, alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva certifikáty zhody pre potreby kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov počas 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

5.   Štatistické overovanie zhody

5.1.

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila homogénnosť každej vyrobenej série, a formou homogénnych sérií predkladá svoje výbušniny na overovanie.

5.2.

Z každej série sa odoberie náhodná vzorka. Všetky výbušniny vo vzorke sa skúmajú jednotlivo a vykonávajú sa vhodné skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme (normách)a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila ich zhoda so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu, zabezpečila ich zhoda s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice a stanovilo, či sa séria schváli, alebo zamietne. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

5.3.

Ak sa séria schváli, všetky výbušniny série sa považujú za schválené s výnimkou tých výbušnín zo vzorky, o ktorých sa zistilo, že skúškam nevyhoveli.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu alebo ho nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány certifikát zhody počas desiatich rokov od uvedenia výbušniny na trh.

5.4.

Ak sa séria zamietne, notifikovaný orgán alebo príslušný orgán prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu tejto série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaný orgán pozastaviť štatistické overovanie a prijať primerané opatrenia.

6.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

6.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3 identifikačné číslo tohto orgánu na každú jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

6.2.

Výrobca vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ výbušniny, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

V prípade, že notifikovaný orgán uvedený v bode 3 súhlasí, výrobca môže na zodpovednosť notifikovaného orgánu umiestniť na výbušniny aj identifikačné číslo tohto orgánu.

V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže počas výrobného procesu umiestniť na výbušniny identifikačné číslo tohto orgánu.

7.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení. Splnomocnený zástupca nesmie plniť povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 2 a 5.1.

MODUL G

Zhoda založená na overovaní celku

1.   Zhoda založená na overovaní celku je postupom, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 5 a zaručuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že príslušná výbušnina, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia bodu 4, je v súlade s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ňu vzťahujú.

2.   Technická dokumentácia

2.1.

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu a sprístupňuje ju notifikovanému orgánu uvedenému v bode 4. Dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody výbušniny s príslušnými požiadavkami a musí obsahovať primeranú analýzu a hodnotenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa musia uviesť uplatniteľné požiadavky a musí zahŕňať, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, návrh, výrobu a používanie výbušniny. Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, minimálne tieto prvky:

a)

všeobecný opis výbušniny;

b)

nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov atď.;

c)

opisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie týchto nákresov a schém a používania výbušniny;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpečnostných požiadaviek tejto smernice vrátane zoznamu ďalších príslušných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené;

e)

výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok atď. a

f)

protokoly o skúškach.

2.2.

Výrobca uchováva k dispozícii pre príslušné vnútroštátne orgány technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobenej výbušniny s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice.

4.   Overovanie

Notifikovaný orgán vybratý výrobcom vykoná alebo nechá vykonať príslušné preskúmania a skúšky stanovené v príslušných harmonizovaných normách a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných relevantných technických špecifikáciách, aby sa overila zhoda výbušniny s uplatniteľnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhoduje o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykonať.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na schválenú výbušninu, alebo ju nechá umiestniť na vlastnú zodpovednosť.

Výrobca uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány certifikáty zhody počas 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 4 jeho identifikačné číslo na každú výbušninu, ktorá spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

5.2.

Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány 10 rokov od uvedenia výbušniny na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza výbušnina, pre ktorú bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 2.2 a 5 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA IV

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. XXXX) (1)

1.

Číslo … (výrobku, typu, šarže alebo sériové číslo):

2.

Meno a adresa výrobcu a podľa potreby jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca vysledovateľnosť):

5.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

7.

Notifikovaný orgán … (názov, číslo) vykonal … (opis kroku) a vydal certifikát:

8.

Doplňujúce informácie:

Podpísané za a v mene:

(miesto a dátum vydania):

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí prideliť vyhláseniu o zhode číslo.


PRÍLOHA V

ČASŤ A

Zrušené smernice so zoznamom ich neskorších zmien

(v zmysle článku 53)

Smernica Rady 93/15/EHS

(Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Iba bod 13 prílohy II.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

(Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109).

Iba bod 2.2 prílohy.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 1 písm. b).

Smernica Komisie 2004/57/ES

(Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 73).

 

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania

(v zmysle článku 53)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

93/15/EHS (články 9,10, 11,12, 13 a 14)

30. septembra 1993

30. septembra 1993

93/15/EHS (všetky ostatné články)

30. júna 1994

1. januára 1995

2004/57/ES

31. decembra 2004

31. januára 2005


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY

Smernica 93/15/EHS

Smernica 2004/57/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

 

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

 

článok 2 ods. 1

článok 1 ods. 3

 

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 4

 

článok 2 ods. 3 až 6, 8, 13 a 14

 

článok 2 ods. 2, 7, 9 až 12 a 15 až 24

článok 1 ods. 5

 

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 1

 

článok 3

článok 2 ods. 2

 

článok 4

článok 2 ods. 3

 

článok 22

článok 3

 

článok 4 a článok 5 ods. 1

 

článok 5 ods. 2 až 8

 

článok 6

 

článok 7

 

článok 8

 

článok 9

 

 

článok 10

článok 4 ods. 1

 

článok 19

článok 4 ods. 2

 

článok 5

 

článok 43 ods. 3

článok 6 ods. 1

 

článok 20

 

článok 21

 

články 24 až 27

článok 6 ods. 2

 

články 28 až 40

článok 7 ods. 1

 

články 22 a 23

článok 7 ods. 2

 

článok 22

článok 7 ods. 3

 

článok 22

 

článok 41

článok 8 ods. 1

 

články 42 a 44

článok 8 ods. 2

 

článok 43

článok 8 ods. 3

 

článok 45

článok 9 ods. 1

 

článok 11 ods. 1

článok 9 ods. 2

 

článok 9 ods. 3

 

článok 11 ods. 2

článok 9 ods. 4

 

článok 11 ods. 3

článok 9 ods. 5

 

článok 11 ods. 4

článok 9 ods. 6

 

článok 11 ods. 6

článok 9 ods. 7

 

článok 11 ods. 5

článok 9 ods. 8

 

článok 11 ods. 7

článok 9 ods. 9

 

článok 11 ods. 8

článok 10 ods. 1

 

článok 12 ods. 1

článok 10 ods. 2

 

článok 12 ods. 2

článok 10 ods. 3

 

článok 12 ods. 3

článok 10 ods. 4

 

článok 12 ods. 4

článok 10 ods. 5

 

článok 12 ods. 5

článok 11

 

článok 13

článok 12 ods. 1

 

článok 14 ods. 1

článok 12 ods. 2

 

článok 14 ods. 2

článok 13 ods. 1

 

článok 49 ods. 1

článok 13 ods. 2

 

článok 13 ods. 3

 

články 46 a 47

 

článok 48

článok 13 ods. 4

 

článok 49 ods. 2 až 5

článok 13 ods. 5

 

články 46 a 47

článok 14 prvý odsek

 

článok 16

článok 14 druhý odsek

 

článok 15 ods. 1 a 4

článok 14 tretí odsek

 

článok 15 ods. 2 a 4

článok 14 štvrtý odsek

 

článok 15 ods. 3

článok 15

 

článok 16

 

článok 17

článok 17

 

článok 50

článok 18

 

článok 18

článok 19

 

články 51 a 52

 

článok 53

 

článok 54

článok 20

 

článok 55

 

článok 1

 

článok 2

 

článok 3

 

článok 4

 

článok 5

 

príloha I

príloha I

 

príloha II

príloha I

 

príloha II

príloha II

 

príloha III

príloha III

 

článok 28

príloha IV

 

článok 22

 

príloha IV

 

príloha V

 

príloha VI


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


Top