EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1235

Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z  8. decembra 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

OJ L 334, 12.12.2008, p. 25–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 187 - 214

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/oj

12.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 334/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1235/2008

z 8. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2, článok 38 písm. d) a článok 40,

keďže:

(1)

V článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa ustanovujú všeobecné ustanovenia pre dovoz ekologických produktov. S cieľom zaručiť, aby sa tieto ustanovenia uplatňovali správnym a jednotným spôsobom, mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá a postupy uplatňovania uvedených ustanovení.

(2)

Keďže sa od roku 1992 získali značné skúsenosti s dovozom produktov poskytujúcich rovnocenné záruky, súkromným inšpekčným organizáciám a štátnym inšpekčným organizáciám by sa mala poskytnúť pomerne krátka lehota na to, aby požiadali o svoje zaradenie do zoznamu na účely rovnocennosti v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 834/2007. Keďže však neexistujú skúsenosti s priamym uplatňovaním pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa ekologickej výroby a označovania ekologických produktov mimo územia Spoločenstva, súkromným inšpekčným organizáciám a štátnym inšpekčným organizáciám, ktoré chcú požiadať o svoje zaradenie do zoznamu organizácií na účely posúdenia zhody v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 834/2007, by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie. Na predkladanie žiadostí a ich preskúmanie by sa preto mala stanoviť dlhšia lehota.

(3)

V prípade produktov dovezených v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 834/2007 by mali byť príslušní prevádzkovatelia schopní poskytnúť dokumentáciu. Je potrebné navrhnúť vzor takejto dokumentácie. Na produkty dovezené v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 by sa mal vzťahovať certifikát o inšpekcii. Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá vydávania takéhoto certifikátu. Okrem toho by sa mal ustanoviť postup s cieľom koordinovať niektoré kontroly produktov dovezených z tretích krajín, ktoré sú určené na predaj v Spoločenstve ako ekologické, na úrovni Spoločenstva.

(4)

Argentína, Austrália, India, Izrael, Kostarika, Nový Zéland a Švajčiarsko boli v minulosti zaradené do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa dovážané produkty mohli predávať v Spoločenstve ako ekologické, na základe nariadenia Komisie (ES) č. 345/2008 zo 17. apríla 2008 o podrobných pravidlách vykonávania opatrení pre dovoz z tretích krajín ustanovených v nariadení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2). Komisia prešetrila situáciu v týchto krajinách podľa kritérií stanovených v nariadení (ES) č. 834/2007, pričom vzala do úvahy uplatňované pravidlá výroby a skúsenosti získané pri dovoze ekologických produktov z týchto tretích krajín v minulosti zaradených do zoznamu podľa článku 11 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91. Na základe uvedeného sa konštatuje, že podmienky na zaradenie Argentíny, Austrálie, Indie, Izraela, Kostariky, Nového Zélandu do zoznamu tretích krajín na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 sú splnené.

(5)

Európske spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia uzavreli Dohodu o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (3) schválenú rozhodnutím Rady a Komisie 2002/309/ES (4). Príloha 9 k uvedenej dohode sa vzťahuje na ekologicky vyrábané poľnohospodárske produkty a potraviny a uvádza sa v nej, že strany dohody musia prijať potrebné opatrenia na to, aby sa ekologické produkty, ktoré spĺňajú ustanovenia právnych predpisov a nariadení druhej strany, mohli dovážať a uvádzať na trh. V záujme jasnosti by sa aj Švajčiarsko malo zaradiť do zoznamu tretích krajín na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007.

(6)

Orgány členských štátov získali dostatočné skúsenosti a odborné znalosti v oblasti udeľovania prístupu dovážaných ekologických produktov na územie Spoločenstva. Tieto skúsenosti by sa mali využiť pri zostavovaní a vedení zoznamov tretích krajín a zoznamov súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií a Komisia by mala mať možnosť využívať správy členských štátov a iných expertov. Súvisiace úlohy by sa mali rozdeliť spravodlivým a primeraným spôsobom.

(7)

Malo by sa prijať ustanovenie pre prechodné opatrenia uplatňované na žiadosti tretích krajín doručených Komisii pred 1. januárom 2009, dátumom, od ktorého sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 834/2007.

(8)

S cieľom nenarušiť medzinárodný obchod a uľahčiť prechod z pravidiel ustanovených nariadením (EHS) č. 2092/91 na pravidlá ustanovené nariadením (ES) č. 834/2007 je potrebné rozšíriť možnosť členských štátov v jednotlivých prípadoch naďalej udeľovať povolenia dovozcom na uvádzanie produktov na trh Spoločenstva až do zavedenia opatrení potrebných na fungovanie nových pravidiel dovozu, najmä pokiaľ ide o uznávanie súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií uvedených v článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007. Táto možnosť by sa po vytvorení zoznamu súkromných inšpekčných organizácií, na ktorý sa odkazuje v uvedenom článku, mala postupne zrušiť.

(9)

S cieľom zvýšiť transparentnosť a zaručiť uplatňovanie tohto nariadenia by sa mal naplánovať elektronický systém na výmenu informácií medzi Komisiou, členskými štátmi, tretími krajinami a súkromnými inšpekčnými organizáciami a štátnymi inšpekčnými organizáciami.

(10)

Podrobné pravidlá ustanovené v tomto nariadení nahrádzajú pravidlá ustanovené v nariadení (ES) č. 345/2008 a nariadení Komisie (ES) č. 605/2008 z 20. júna 2008, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania ustanovení týkajúcich sa osvedčenia o inšpekcii pre dovozy z tretích krajín podľa článku 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5). Tieto nariadenia by sa preto mali zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného Výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá dovozu produktov spĺňajúcich požiadavky a dovozu produktov poskytujúcich rovnocenné záruky, ako sa ustanovuje v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„certifikát o inšpekcii“ je certifikát o inšpekcii uvedený v článku 33 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 834/2007 vzťahujúci sa na jednu zásielku;

2.

„dokumentácia“ je dokument uvedený v článku 68 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (6) a v článku 6 tohto nariadenia, ktorého vzor sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu;

3.

„zásielka“ je množstvo produktov pod jedným číselným znakom alebo viacerými číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry, na ktoré sa vzťahuje jediný certifikát o inšpekcii, prepravené tým istým dopravným prostriedkom a dovezené z tej istej tretej krajiny;

4.

„prvý príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 889/2008;

5.

„overenie zásielky“ je overenie certifikátu o inšpekcii príslušnými orgánmi členských štátov tak, aby sa vyhovelo ustanoveniam článku 13 tohto nariadenia, a v prípade, že to tieto orgány považujú za vhodné, overenie produktov vzhľadom na požiadavky nariadenia (ES) č. 834/2007, nariadenia (ES) č. 889/2008 a tohto nariadenia;

6.

„príslušné orgány členských štátov“ sú colné orgány alebo iné orgány vymenované členskými štátmi;

7.

„posudok“ je posudok uvedený v článku 32 ods. 2 a článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 vypracovaný nezávislou treťou stranou spĺňajúcou požiadavky normy ISO 17011 alebo príslušným kompetentným orgánom, ktorý obsahuje informácie o preskúmaniach dokumentov vrátane opisov uvedených v článku 4 ods. 3 písm. b) a článku 11 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia a informácie o auditoch úradov vrátane kritických miest a svedeckých auditov zameraných na riziká vykonaných v reprezentatívnych tretích krajinách.

HLAVA II

DOVOZ PRODUKTOV SPĹŇAJÚCICH POŽIADAVKY

KAPITOLA 1

Zoznam uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely posúdenia zhody

Článok 3

Zostavenie a obsah zoznamu uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely posúdenia zhody

1.   Komisia zostaví zoznam súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií uznaných na účely posúdenia zhody v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007. Tento zoznam uverejní v prílohe I k tomuto nariadeniu. Postupy zostavenia a zmeny a doplnenia zoznamu sú vymedzené v článkoch 4, 16 a 17 tohto nariadenia. Zoznam sa sprístupní verejnosti na internete v súlade s článkom 16 ods. 4 a článkom 17 tohto nariadenia.

2.   Zoznam obsahuje všetky informácie týkajúce sa každej súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie potrebné na overovanie toho, či súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia, uznané v súlade s článkom 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007, skontrolovali produkty uvádzané na trh Spoločenstva, a to najmä:

a)

názov a adresu súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie vrátane e-mailovej a internetovej adresy a ich číselného kódu;

b)

príslušné tretie krajiny a krajiny pôvodu produktov,

c)

príslušné kategórie produktov za každú tretiu krajinu;

d)

trvanie zaradenia do zoznamu;

e)

internetovú adresu, na ktorej možno nájsť zoznam prevádzkovateľov podliehajúcich systému kontroly vrátane ich štatútu certifikácie a príslušných kategórií produktov, ako aj prevádzkovateľov a produktov, ktorým sa certifikát pozastavil alebo odňal.

Článok 4

Postup predkladania žiadostí o zaradenie do zoznamu uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely posúdenia zhody

1.   Komisia zváži, či uznať a zaradiť súkromné inšpekčné organizácie alebo štátne inšpekčne organizácie do zoznamu ustanoveného v článku 3 na základe prijatia žiadosti o zaradenie do tohto zoznamu od zástupcu príslušnej súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie. Posúdia sa iba úplné žiadosti prijaté pred 31. októbrom 2011, a to na základe vzoru žiadosti, ktorý Komisia sprístupnila v súlade s článkom 17 ods. 2 na účely zostavenia prvého zoznamu. V nasledujúcich kalendárnych rokoch sa posúdia iba úplné žiadosti prijaté pred 31. októbrom každého roku.

2.   Žiadosť môžu predložiť súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie so sídlom v Spoločenstve alebo v tretej krajine.

3.   Žiadosť pozostáva z technickej dokumentácie, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné pre Komisiu na zaručenie splnenia podmienok uvedených v článku 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 v prípade všetkých ekologických produktov určených na vývoz do Spoločenstva, a to z:

a)

prehľadu činností súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie v príslušnej tretej krajine alebo tretích krajinách vrátane odhadu počtu zainteresovaných prevádzkovateľov a údajov o predpokladanom charaktere a množstvách poľnohospodárskych produktov a potravín s pôvodom v príslušnej tretej krajine alebo tretích krajinách určených na vývoz do Spoločenstva podľa pravidiel ustanovených v článku 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 834/2007;

b)

podrobného opisu toho, ako sa implementovali ustanovenia hláv II, III a IV nariadenia (ES) č. 834/2007, ako aj ustanovenia nariadenia (ES) č. 889/2008 v príslušnej tretej krajine alebo v každej z príslušných tretích krajín;

c)

kópie posudku uvedeného v článku 32 ods. 2 štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. 834/2007, ktorým sa:

i)

dokazuje, že v prípade súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie sa dostatočne posúdila jej schopnosť splniť podmienky uvedené v článku 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 834/2007;

ii)

poskytujú záruky týkajúce sa prvkov uvedených v článku 27 ods. 2, 3, 5, 6 a 12 nariadenia (ES) č. 834/2007;

iii)

zaručuje, že súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia spĺňa požiadavky na kontrolu a preventívne opatrenia ustanovené v hlave IV nariadenia (ES) č. 889/2008, a

iv)

potvrdzuje, že súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia účinne implementovala svoje kontrolné činnosti v súlade s týmito podmienkami a požiadavkami;

d)

dôkazu, že súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia oznámila svoje činnosti orgánom príslušnej tretej krajiny, a jej záväzku dodržiavať zákonné požiadavky, ktoré jej uložili orgány príslušnej tretej krajiny;

e)

adresy webovej stránky, na ktorej možno nájsť zoznam prevádzkovateľov podliehajúcich systému kontroly, ako aj kontaktného miesta, kde sú ľahko dostupné informácie o ich štatúte certifikácie, príslušných kategóriách produktov, ako aj o prevádzkovateľoch a produktoch, ktorým sa certifikát pozastavil alebo odňal;

f)

záväzku dodržiavať ustanovenia článku 5 tohto nariadenia;

g)

akýchkoľvek iných informácií, ktoré súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia alebo Komisia považujú za dôležité.

4.   Komisia môže pri preskúmavaní žiadosti súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie o zaradenie do zoznamu a takisto kedykoľvek po jej zaradení požiadať o ďalšie informácie, vrátane predloženia jednej alebo viacerých správ z preskúmania na mieste vypracovaných nezávislými expertmi. Okrem toho môže Komisia na základe hodnotenia rizika a v prípade podozrivých nezrovnalostí zorganizovať preskúmanie na mieste expertmi, ktorých sama vymenuje.

5.   Komisia posúdi, či technická dokumentácia uvedená v odseku 3 a informácie uvedené v odseku 4 sú postačujúce, a následne môže rozhodnúť o uznaní a zaradení súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie do zoznamu. Rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Článok 5

Správa a preskúmanie zoznamu uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely posúdenia zhody

1.   Súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia sa môže zaradiť do zoznamu uvedeného v článku 3 iba v prípade, že spĺňa tieto povinnosti:

a)

ak po zaradení súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie do zoznamu príde k zmene opatrení uplatňovaných súkromnou inšpekčnou organizáciou alebo štátnou inšpekčnou organizáciou, daná súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia to oznámi Komisii. Komisii sa oznámia aj žiadosti o zmenu a doplnenie informácií týkajúcich sa súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie uvedenej v článku 3 ods. 2;

b)

súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia zaradená do zoznamu sprístupní a na prvé požiadanie oznámi všetky informácie týkajúce sa jej kontrolných činností v tretej krajine; poskytne aj prístup do svojich kancelárií a zariadení expertom vymenovaným Komisiou;

c)

súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia zašle Komisii do 31. marca každého roku stručnú výročnú správu. Vo výročnej správe sa aktualizujú informácie z technickej dokumentácie uvedenej v článku 4 ods. 3, opisujú sa v nej najmä kontrolné činnosti, ktoré súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia vykonala v tretích krajinách v predchádzajúcom roku, dosiahnuté výsledky, zaznamenané nezrovnalosti a porušovania a prijaté nápravné opatrenia. Správa okrem toho obsahuje najnovší posudok alebo jeho aktualizáciu, ktorá obsahuje výsledky pravidelného hodnotenia na mieste, dohľadu a viacročného reakreditačného posudzovania uvedených v článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007. Komisia môže požiadať o akékoľvek iné informácie, ktoré považuje za potrebné;

d)

Komisia môže na základe prijatých informácií kedykoľvek zmeniť a doplniť špecifikácie týkajúce sa súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie a môže pozastaviť zapísanie danej súkromnej alebo štátnej inšpekčnej organizácie do zoznamu uvedeného v článku 3. Podobné rozhodnutie sa môže prijať aj v prípade, keď súkromná alebo štátna inšpekčná organizácia neposkytla požadované informácie alebo nesúhlasila s preskúmaním na mieste;

e)

súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia sprístupní zainteresovaným stranám na internete priebežne aktualizovaný zoznam prevádzkovateľov a produktov certifikovaných ako ekologické.

2.   Ak súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia na základe žiadosti Komisie v lehote, ktorú Komisia stanoví podľa závažnosti problému a ktorá vo všeobecnosti nesmie byť kratšia ako 30 dní, nepošle výročnú správu uvedenú v odseku 1 písm. c), nesprístupní alebo neoznámi všetky informácie týkajúce sa jej technickej dokumentácie, systému kontroly alebo aktualizovaného zoznamu prevádzkovateľov a produktov certifikovaných ako ekologické alebo nesúhlasí s preskúmaním na mieste, danú súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu možno odstrániť zo zoznamu súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Ak súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia neprijme primerané a včasné nápravné opatrenia, Komisia ju bezodkladne odstráni zo zoznamu.

KAPITOLA 2

Dokumentácia požadovaná v prípade dovozu produktov spĺňajúcich požiadavky

Článok 6

Dokumentácia

1.   Dokumentácia požadovaná v prípade dovozu produktov spĺňajúcich požiadavky uvedená v článku 32 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 834/2007 sa v súlade s článkom 17 ods. 2 tohto nariadenia vyhotoví na základe vzoru ustanoveného v prílohe II k tomuto nariadeniu a obsahuje aspoň všetky prvky, ktoré sú súčasťou uvedeného vzoru.

2.   Originálnu dokumentáciu vyhotoví súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia, ktorá bola uznaná na vystavovanie takejto dokumentácie na základe rozhodnutia uvedeného v článku 4.

3.   Štátna alebo súkromná inšpekčná organizácia vystavujúca dokumentáciu dodržiava pravidlá ustanovené v súlade s článkom 17 ods. 2 a vo vzore, poznámkach a usmerneniach, ktoré Komisia sprístupnila prostredníctvom informačného systému umožňujúceho elektronickú výmenu dokumentov uvedeného v článku 17 ods. 1.

HLAVA III

DOVOZ PRODUKTOV POSKYTUJÚCICH ROVNOCENNÉ ZÁRUKY

KAPITOLA 1

Zoznam uznaných tretích krajín

Článok 7

Zostavenie a obsah zoznamu tretích krajín

1.   Komisia zostaví zoznam uznaných tretích krajín v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007. Zoznam uznaných krajín sa uvádza v prílohe III k tomuto nariadeniu. Postupy zostavovania a zmeny a dopĺňania zoznamu sa vymedzujú v článkoch 8 a 16 tohto nariadenia. Zmeny a doplnenia zoznamu sa sprístupnia verejnosti na internete v súlade s článkom 16 ods. 4 a článkom 17 tohto nariadenia.

2.   Zoznam obsahuje všetky potrebné informácie týkajúce sa každej tretej krajiny s cieľom umožniť overenie toho, či produkty uvádzané na trh Spoločenstva podliehali kontrolnému systému tretej krajiny uznanej v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007, a najmä:

a)

príslušné kategórie produktov;

b)

pôvod produktov;

c)

odkaz na výrobné normy uplatňované v tretej krajine;

d)

príslušný orgán v tretej krajine zodpovedný za systém kontroly, jeho adresu, vrátane e-mailovej a internetovej adresy;

e)

štátnu inšpekčnú organizáciu alebo štátne inšpekčné organizácie v tretej krajine a/alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo súkromné inšpekčné organizácie uznané daným príslušným orgánom na vykonávanie kontrol, ich adresy, vrátane, ak je to vhodné, e-mailovej a internetovej adresy;

f)

štátnu inšpekčnú organizáciu alebo štátne inšpekčné organizácie alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo súkromné inšpekčné organizácie zodpovedné v tretej krajine za vydávanie certifikátov s ohľadom na dovoz do Spoločenstva, ich adresy a ich číselné kódy a, ak je to vhodné, ich e-mailové a internetové adresy;

g)

trvanie zaradenia do zoznamu.

Článok 8

Postup predkladania žiadostí o zaradenie do zoznamu tretích krajín

1.   Komisia zváži zaradenie tretej krajiny do zoznamu uvedeného v článku 7 po prijatí žiadosti o zaradenie od zástupcu príslušnej tretej krajiny.

2.   Od Komisie sa vyžaduje, aby posúdila iba žiadosti o zaradenie, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky.

Žiadosť o zaradenie je doplnená o technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné pre Komisiu na to, aby zaručila, že podmienky ustanovené v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 sú v prípade produktov určených na vývoz do Spoločenstva splnené, a to o:

a)

všeobecné informácie o vývoji ekologickej výroby v tretej krajine, vyrábaných produktoch, obrábanej ploche, produkčných regiónoch, počte výrobcov, vykonávanom spracúvaní potravín;

b)

údaje o predpokladanom charaktere a množstvách ekologických poľnohospodárskych produktov a potravín určených na vývoz do Spoločenstva;

c)

výrobné normy uplatňované v tretej krajine, ako aj posúdenie ich rovnocennosti s normami uplatňovanými v Spoločenstve;

d)

systém kontroly uplatňovaný v tretej krajine vrátane činností v oblasti monitorovania a dohľadu vykonávaných príslušnými orgánmi v tretej krajine, ako aj hodnotenie rovnocennosti jeho účinnosti v porovnaní so systémom kontroly uplatňovaným v Spoločenstve;

e)

internetovú alebo inú adresu, na ktorej možno nájsť zoznam prevádzkovateľov podliehajúcich systému kontroly, ako aj kontaktné miesto, kde sú ľahko dostupné informácie o ich štatúte certifikácie a príslušných kategóriách produktov;

f)

informácie, ktoré tretia krajina navrhuje zahrnúť do zoznamu uvedeného v článku 7;

g)

záväzok dodržiavať ustanovenia článku 9;

h)

akékoľvek iné informácie, ktoré tretia krajina alebo Komisia považuje za dôležité.

3.   Komisia môže pri preskúmavaní žiadosti o zaradenie do zoznamu uznaných tretích krajín a takisto kedykoľvek po zaradení tejto tretej krajiny do zoznamu požiadať o ďalšie informácie vrátane predloženia jednej alebo viacerých správ z preskúmania na mieste vypracovaných nezávislými expertmi. Okrem toho môže Komisia na základe hodnotenia rizika a v prípade podozrivých nezrovnalostí zorganizovať preskúmanie na mieste expertmi, ktorých vymenuje.

4.   Komisia posúdi, či technická dokumentácia uvedená v odseku 2 a informácie uvedené v odseku 3 sú postačujúce a následne môže rozhodnúť o uznaní a zaradení tretej krajiny do zoznamu. Rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Článok 9

Správa a preskúmanie zoznamu tretích krajín

1.   Od Komisie sa požaduje, aby posúdila žiadosť o zaradenie iba vtedy, ak sa tretia krajina zaviaže dodržiavať tieto podmienky:

a)

ak po zaradení tretej krajiny do zoznamu príde v tretej krajine k zmene platných opatrení alebo k zmene pri ich uplatňovaní, a najmä k zmene v jej systéme kontroly, daná tretia krajina to oznámi Komisii. Komisii sa oznámia aj žiadosti o zmenu a doplnenie informácií týkajúcich sa tretej krajiny, uvedených v článku 7 ods. 2;

b)

vo výročnej správe uvedenej v článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa aktualizujú informácie uvedené v technickej dokumentácii uvedenej v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia. Opisujú sa v nej najmä činnosti v oblasti monitorovania a dohľadu vykonávané príslušným orgánom tretej krajiny, dosiahnuté výsledky a prijaté nápravné opatrenia;

c)

Komisia môže na základe prijatých informácií kedykoľvek zmeniť a doplniť špecifikácie týkajúce sa tretej krajiny a môže pozastaviť zapísanie tejto krajiny do zoznamu uvedeného v článku 7. Podobné rozhodnutie sa môže prijať aj v prípade, ak tretia krajina neposkytla požadované informácie alebo nesúhlasila s preskúmaním na mieste.

2.   Ak tretia krajina na základe žiadosti Komisie v lehote, ktorú Komisia stanoví podľa závažnosti problému a ktorá vo všeobecnosti nesmie byť kratšia ako 30 dní, nepošle výročnú správu uvedenú v článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007, nesprístupní alebo neoznámi všetky informácie týkajúce sa jej technickej dokumentácie alebo systému kontroly alebo nesúhlasí s preskúmaním na mieste, môže sa daná tretia krajina odstrániť zo zoznamu v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

KAPITOLA 2

Zoznam uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti

Článok 10

Zostavenie a obsah zoznamu uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti

1.   Komisia zostaví zoznam súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti v súlade s článkom 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007. Zoznam sa uvádza v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Postupy zostavovania a menenia a dopĺňania zoznamu sa vymedzujú v článkoch 11, 16 a 17 tohto nariadenia. Zoznam sa sprístupní verejnosti na internete v súlade s článkom 16 ods. 4 a článkom 17 tohto nariadenia.

2.   Zoznam obsahuje všetky potrebné informácie týkajúce sa každej súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie s cieľom umožniť overenie toho, či súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia uznaná v súlade s článkom 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 skontrolovala produkty uvádzané na trh Spoločenstva, a najmä:

a)

názov, adresu a číselný kód súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie a, ak je to vhodné, jej e-mailovú a internetovú adresu;

b)

tretie krajiny nezaradené do zoznamu ustanoveného v článku 7, z ktorých produkty pochádzajú;

c)

príslušné kategórie produktov za každú tretiu krajinu;

d)

trvanie zaradenia do zoznamu a

e)

webovú stránku, na ktorej možno nájsť zoznam prevádzkovateľov podliehajúcich systému kontroly vrátane ich štatútu certifikácie a príslušných kategórií produktov, ako aj prevádzkovateľov a produktov, ktorým bola certifikácia pozastavená alebo odňatá.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. b) sa do zoznamu ustanoveného v tomto článku môžu zaradiť tie produkty s pôvodom v tretích krajinách zaradených do zoznamu uznaných tretích krajín uvedeného v článku 7, ktoré patria do kategórie neuvádzanej v danom zozname.

Článok 11

Postup podávania žiadostí o zaradenie do zoznamu uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti

1.   Komisia zváži, či súkromnú inšpekčnú organizáciu alebo štátnu inšpekčnú organizáciu zaradí do zoznamu ustanoveného v článku 10 po tom, ako od zástupcu príslušnej súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie prijala žiadosť o zaradenie vypracovanú na základe vzoru žiadosti, ktorý Komisia sprístupnila v súlade s článkom 17 ods. 2. Pri zostavovaní prvého zoznamu sa posúdia iba úplné žiadosti prijaté do 31. októbra 2009. V nasledujúcich kalendárnych rokoch Komisia zoznam pravidelne aktualizuje na základe úplných žiadostí prijatých pred 31. októbrom každého roka.

2.   Žiadosť môžu predložiť súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie so sídlom v Spoločenstve alebo v tretej krajine.

3.   Žiadosť o zaradenie pozostáva z technickej dokumentácie, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné pre Komisiu na to, aby zaručila, že podmienky uvedené v článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 sú splnené v prípade všetkých produktov určených na vývoz do Spoločenstva, a to z:

a)

prehľadu činností súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie v tretej krajine alebo tretích krajinách vrátane odhadu počtu zainteresovaných prevádzkovateľov a údajov o predpokladanom charaktere a množstvách poľnohospodárskych produktov a potravín určených na vývoz do Spoločenstva na základe pravidiel ustanovených v článku 33 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 834/2007;

b)

opisu výrobných noriem a kontrolných opatrení uplatňovaných v tretích krajinách vrátane posúdenia rovnocennosti týchto noriem a opatrení s hlavami III, IV a V nariadenia (ES) č. 834/2007, ako aj so súvisiacimi vykonávacími pravidlami ustanovenými v nariadení (ES) č. 889/2008;

c)

kópie posudku uvedeného v článku 33 ods. 3 štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. 834/2007, ktorým sa:

i)

dokazuje, že v prípade súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie sa dostatočne posúdila jej schopnosť splniť podmienky uvedené v článku 33 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 834/2007;

ii)

potvrdzuje, že súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia účinne implementovala svoje kontrolné činnosti podľa uvedených podmienok, a

iii)

preukazuje a potvrdzuje rovnocennosť výrobných noriem a kontrolných opatrení uvedených v písmene b) tohto odseku;

d)

dôkazu, že súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia oznámila svoje činnosti orgánom každej príslušnej tretej krajiny, a záväzku súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie dodržiavať zákonné požiadavky, ktoré jej uložili orgány každej príslušnej tretej krajiny;

e)

internetovej stránky, na ktorej možno nájsť zoznam prevádzkovateľov podliehajúcich systému kontroly, ako aj kontaktné miesto, kde sú ľahko dostupné informácie o ich štatúte certifikácie, príslušných kategóriách produktov, ako aj prevádzkovateľoch a produktoch, ktorým sa certifikát pozastavil alebo odňal;

f)

záväzku dodržiavať ustanovenia článku 12;

g)

akýchkoľvek iných informácií, ktoré súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia alebo Komisia považujú za dôležité.

4.   Komisia môže pri preskúmavaní žiadosti súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie o zaradenie do zoznamu a takisto kedykoľvek po jej zaradení požiadať o ďalšie informácie vrátane predloženia jednej alebo viacerých správ z preskúmania na mieste vypracovaných nezávislým expertom. Okrem toho môže Komisia na základe prístupu založeného na posúdení rizika a v prípade podozrivých nezrovnalostí zorganizovať preskúmanie na mieste expertmi, ktorých sama vymenuje.

5.   Komisia posúdi, či technická dokumentácia uvedená v odseku 2 a informácie uvedené v odseku 3 sú postačujúce, a následne môže rozhodnúť o uznaní a zaradení súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie do zoznamu. Rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Článok 12

Správa a preskúmanie zoznamu uznaných súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií na účely rovnocennosti

1.   Súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia sa môže zaradiť do zoznamu uvedeného v článku 10 iba v prípade, že spĺňa tieto povinnosti:

a)

ak po zaradení súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie do zoznamu príde k zmene opatrení uplatňovaných súkromnou inšpekčnou organizáciou alebo štátnou inšpekčnou organizáciou, daná súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia to oznámi Komisii. Komisii sa oznámia aj žiadosti o zmenu a doplnenie informácií uvedených v článku 10 ods. 2 týkajúcich sa súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie;

b)

súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia zašle Komisii do 31. marca každého roku stručnú výročnú správu. Vo výročnej správe sa aktualizujú informácie z technickej dokumentácie uvedenej v článku 11 ods. 3; opisujú sa v nej najmä kontrolné činnosti, ktoré súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia vykonala v tretích krajinách v predchádzajúcom roku, dosiahnuté výsledky, zaznamenané nezrovnalosti a porušovania a prijaté nápravné opatrenia. Správa okrem toho obsahuje najnovší posudok alebo jeho aktualizáciu, ktorá obsahuje výsledky pravidelného hodnotenia na mieste, dohľadu a viacročného reakreditačného posudzovania uvedených v článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007. Komisia môže požiadať o akékoľvek iné informácie, ktoré považuje za potrebné;

c)

Komisia môže na základe prijatých informácií kedykoľvek zmeniť a doplniť špecifikácie týkajúce sa súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie a môže pozastaviť zapísanie danej súkromnej alebo štátnej inšpekčnej organizácie do zoznamu uvedeného v článku 10. Podobné rozhodnutie sa môže prijať aj v prípade, keď súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia neposkytla požadované informácie alebo nesúhlasila s preskúmaním na mieste;

d)

súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia sprístupní zainteresovaným stranám elektronickými prostriedkami priebežne aktualizovaný zoznam prevádzkovateľov a produktov certifikovaných ako ekologické.

2.   Ak súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia na základe žiadosti Komisie v lehote, ktorú Komisia stanoví podľa závažnosti problému a ktorá vo všeobecnosti nesmie byť kratšia ako 30 dní, nepošle výročnú správu uvedenú v odseku 1 písm. b), nesprístupní alebo neoznámi všetky informácie týkajúce sa jej technickej dokumentácie, systému kontroly alebo aktualizovaného zoznamu prevádzkovateľov a produktov certifikovaných ako ekologické alebo nesúhlasí s preskúmaním na mieste, daná súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia sa môže odstrániť zo zoznamu súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

Ak súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia neprijme primerané a včasné nápravné opatrenia, Komisia ju bezodkladne odstráni zo zoznamu.

KAPITOLA 3

Prepustenie produktov dovezených v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 do voľného obehu

Článok 13

Certifikát o inšpekcii

1.   Prepustenie zásielky produktov uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 a dovezených v súlade s článkom 33 uvedeného nariadenia do voľného obehu v Spoločenstve sa podmieňuje:

a)

predložením originálu certifikátu o inšpekcii príslušnému orgánu členského štátu a

b)

overením zásielky príslušným orgánom členského štátu a schválením certifikátu o inšpekcii v súlade s odsekom 8 tohto článku.

2.   Originál certifikátu o inšpekcii sa vystaví v súlade s článkom 17 ods. 2 a odsekmi 3 až 7 tohto článku na základe vzoru a poznámok ustanovených v prílohe V. Vzorové poznámky spolu s usmerneniami uvedenými v článku 17 ods. 2 sprístupní Komisia prostredníctvom informačného systému umožňujúceho elektronickú výmenu dokumentov uvedeného v článku 17.

3.   Aby bol certifikát o inšpekcii prijatý, musí ho vystaviť:

a)

súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia, ktorá bola schválená na vydávanie certifikátov o inšpekcii, ako sa uvádza v článku 7 ods. 2, z tretej krajiny uznanej podľa článku 8 ods. 4, alebo

b)

súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia v tretej krajine, ktorá bola zaradená do zoznamu príslušnej tretej krajiny, uznaná podľa článku 11 ods. 5.

4.   Štátna alebo súkromná inšpekčná organizácia vydávajúca certifikát o inšpekcii vydá certifikát o inšpekcii a parafuje vyhlásenie v kolónke 15 certifikátu iba po:

a)

vykonaní kontroly dokumentov na základe všetkých príslušných inšpekčných dokumentov, najmä vrátane plánu výroby príslušných produktov, dopravných a obchodných dokladov, a

b)

vykonaní fyzickej kontroly zásielky alebo po získaní výslovného vyhlásenia vývozcu deklarujúceho, že príslušná zásielka bola vyrobená a/alebo pripravená v súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 834/2007. Dôveryhodnosť tohto vyhlásenia overí so zameraním na riziko.

Okrem toho pridelí poradové číslo každému vydanému certifikátu a vedie register vydaných certifikátov v chronologickom poradí.

5.   Certifikát o inšpekcii sa vystavuje v jednom z úradných jazykov Spoločenstva a s výnimkou pečiatok a podpisov sa celý vypĺňa veľkými tlačenými písmenami alebo na stroji.

Certifikát o inšpekcii sa vyhotoví v jednom z úradných jazykov členského štátu určenia. V prípade potreby úrady príslušného členského štátu môžu požadovať preklad certifikátu o inšpekcii do jedného z jeho úradných jazykov.

Neoverené úpravy alebo škrty spôsobia neplatnosť certifikátu.

6.   Certifikát o inšpekcii sa vydáva v jednom origináli.

Prvý príjemca alebo v prípade potreby dovozca môže urobiť kópiu na účely informovania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s článkom 83 nariadenia (ES) č. 889/2008. Na každú takúto kópiu sa vytlačí označenie „KÓPIA“ alebo „DUPLIKÁT“, alebo sa uvedeným označením opečiatkuje.

7.   V prípade produktov dovezených na základe prechodných pravidiel ustanovených v článku 19 tohto nariadenia sa uplatňuje toto:

a)

certifikát o inšpekcii uvedený v odseku 3 písm. b) obsahuje v súlade s odsekom 1 v čase predloženia v kolónke 16 vyhlásenie príslušného orgánu v členskom štáte, ktorý udelil povolenie podľa postupu ustanoveného v článku 19;

b)

príslušný orgán v členskom štáte, ktorý vydal povolenie, môže delegovať svoju právomoc týkajúcu sa vyhlásenia v kolónke 16 na štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu vykonávajúcu inšpekciu dovozcu v súlade s kontrolnými opatreniami ustanovenými v hlave V nariadenia (ES) č. 834/2007 alebo na orgány určené za zodpovedné orgánmi členského štátu;

c)

vyhlásenie v kolónke 16 sa nevyžaduje, ak:

i)

dovozca predloží originál dokumentu vydaný príslušným orgánom členského štátu, ktorý udelil povolenie v súlade s článkom 19 tohto nariadenia, ktorý preukazuje, že dané povolenie sa vzťahuje na danú zásielku, alebo

ii)

orgán členského štátu, ktorý udelil povolenie uvedené v článku 19, poskytol priamo orgánu zodpovednému za overovanie zásielky uspokojivý dôkaz o tom, že na zásielku sa vzťahuje dané povolenie. Tento postup priameho informovania je voliteľný pre členský štát, ktorý povolenie udelil;

d)

dokument, ktorý poskytuje dôkaz požadovaný v písmene c) bodoch i) a ii), obsahuje:

i)

referenčné číslo dovozného povolenia a dátum ukončenia platnosti tohto povolenia;

ii)

meno a adresu dovozcu;

iii)

tretiu krajinu pôvodu;

iv)

podrobné údaje o vydávajúcej súkromnej inšpekčnej organizácii alebo štátnej inšpekčnej organizácii, a v prípade, že sú odlišné, podrobnosti o súkromnej inšpekčnej organizácii alebo štátnej inšpekčnej organizácii v tretej krajine;

v)

názvy príslušných produktov.

8.   Pri overovaní zásielky príslušné orgány členského štátu parafujú originál certifikátu o inšpekcii v kolónke 17 a vrátia ho osobe, ktorá certifikát predložila.

9.   Prvý príjemca pri prijatí zásielky vyplní kolónku 18 originálu certifikátu o inšpekcii, aby potvrdil, že sa prijatie zásielky uskutočnilo v súlade s článkom 34 nariadenia (ES) č. 889/2008.

Prvý príjemca potom zašle originál certifikátu dovozcovi uvedenému v kolónke 11 certifikátu v súlade s požiadavkou ustanovenou v článku 33 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 834/2007, pokiaľ certifikát nemá ďalej sprevádzať zásielku uvedenú v odseku 1 tohto článku.

10.   Certifikát o inšpekcii sa môže vyhotoviť elektronickými prostriedkami, pričom sa použije metóda, ktorú štátnym inšpekčným organizáciám alebo súkromným inšpekčným organizáciám poskytol príslušný členský štát. Príslušné orgány členských štátov môžu požadovať, aby elektronický certifikát o inšpekcii sprevádzal zdokonalený elektronický podpis v zmysle článku 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (7). Vo všetkých ostatných prípadoch príslušné orgány vyžadujú elektronický podpis, ktorý poskytuje rovnocenné záruky, pokiaľ ide o funkčnosť podpisu, uplatnením rovnakých pravidiel a podmienok, ako sú definované v ustanoveniach Komisie o elektronických a digitálnych dokumentoch ustanovených rozhodnutím Komisie 2004/563/ES, Euratom (8).

Článok 14

Osobitné colné postupy

1.   Ak je zásielka pochádzajúca z tretej krajiny postúpená do colného skladu alebo na aktívny zošľachťovací styk vo forme systému pozastavenia, ako sa ustanovuje v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 (9), a podlieha jednej alebo viacerým prípravám vymedzeným v článku 2 písm. i) nariadenia (ES) č. 834/2007, zásielka sa pred vykonaním prvej prípravy podrobí opatreniam uvedeným v článku 13 ods. 1 tohto nariadenia.

Príprava môže zahŕňať operácie, ako napríklad:

a)

balenie alebo prebaľovanie, alebo

b)

označovanie týkajúce sa prezentácie metódy ekologickej výroby.

Po uvedenej príprave zásielku sprevádza parafovaný originál certifikátu o inšpekcii, ktorý sa predloží príslušnému orgánu členského štátu, ktorý overí zásielku na účely jej prepustenia do voľného obehu.

Po tomto postupe sa originál certifikátu o inšpekcii v prípade potreby vráti dovozcovi zásielky uvedenému v kolónke 11 certifikátu, aby sa splnila požiadavka ustanovená v článku 33 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 834/2007.

2.   Ak sa na základe podmienečného colného režimu v súlade s nariadením (EHS) č. 2913/92 má zásielka pochádzajúca z tretej krajiny pred jej prepustením do voľného obehu v Spoločenstve rozdeliť v členskom štáte do viacerých dávok, zásielka sa pred uskutočnením tohto rozdelenia podrobí opatreniam uvedeným v článku 13 ods. 1 tohto nariadenia.

Za každú dávku, ktorá je výsledkom rozdelenia zásielky, sa príslušnému orgánu členského štátu predloží výpis z certifikátu o inšpekcii v súlade so vzorom a poznámkami uvedenými v prílohe VI. Výpis z certifikátu o inšpekcii parafuje príslušný orgán členského štátu v kolónke 14.

Kópiu každého parafovaného výpisu z certifikátu o inšpekcii musí spolu s originálom certifikátu o inšpekcii uchovávať osoba identifikovaná ako pôvodný dovozca zásielky a uvedená v kolónke 11 certifikátu o inšpekcii. Na takúto kópiu sa vytlačí označenie „KÓPIA“ alebo „DUPLIKÁT“, alebo sa uvedeným označením opečiatkuje.

Parafovaný originál predmetného výpisu certifikátu o inšpekcii sprevádza po rozdelení každú dávku a predkladá sa príslušnému orgánu členského štátu, ktorý overí predmetnú dávku na účely jej prepustenia do voľného obehu.

Príjemca dávky pri prijatí vyplní originál výpisu certifikátu o inšpekcii v kolónke 15, aby potvrdil, že sa príjem dávky vykonal v súlade s článkom 34 nariadenia (ES) č. 889/2008.

Príjemca dávky musí uchovávať výpis z certifikátu o inšpekcii na predloženie štátnej inšpekčnej organizácii a/alebo súkromnej inšpekčnej organizácii minimálne dva roky.

3.   Operácie prípravy a rozdelenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vykonajú v súlade s príslušnými ustanoveniami hlavy V nariadenia (ES) č. 834/2007 a hlavy IV nariadenia (ES) č. 889/2008.

Článok 15

Produkty nespĺňajúce požiadavky

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek opatrenia alebo kroky prijaté v súlade s článkom 30 nariadenia (ES) č. 834/2007 a/alebo článku 85 nariadenia (ES) č. 889/2008, prepustenie produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, do voľného obehu v Spoločenstve je podmienené odstránením odkazov na ekologickú výrobu z označenia, reklamy a sprievodných dokumentov.

HLAVA IV

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Článok 16

Posudzovanie žiadostí a uverejnenie zoznamov

1.   Komisia preskúma žiadosti prijaté v súlade s článkami 4, 8 a 11, pričom jej pomáha Výbor pre ekologickú výrobu uvedený v článku 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 (ďalej len „výbor“). Komisia na tento účel prijme osobitný vnútorný rokovací poriadok.

Komisia, aby získala pomoc pri preskúmavaní žiadostí a spravovaní a revidovaní zoznamov, zriadi skupinu expertov zloženú z vládnych a súkromných expertov.

2.   Komisia po primeranej konzultácii s členskými štátmi v súlade s osobitným vnútorným rokovacím poriadkom vymenuje pre každú prijatú žiadosť dva členské štáty, ktoré konajú ako spoluhodnotitelia. Komisia rozdelí žiadosti medzi členské štáty úmerne k počtu hlasov každého členského štátu vo Výbore pre ekologickú výrobu. Spoluhodnotiace členské štáty preskúmajú dokumentáciu a informácie uvedené v článkoch 4, 8 a 11 týkajúce sa žiadosti a vypracujú správu. V prípade spravovania a revízie zoznamov preskúmajú aj výročné správy a všetky ostatné informácie uvedené v článkoch 5, 9 a 12 týkajúce sa zápisov do zoznamov.

3.   Komisia na základe zohľadnenia výsledku preskúmania, ktoré uskutočnili spoluhodnotiace členské štáty, rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 o uznaní tretích krajín, súkromných inšpekčných organizácií alebo štátnych inšpekčných organizácií, o ich zaradení do zoznamov alebo o akejkoľvek úprave zoznamov vrátane priradenia číselného kódu uvedeným súkromným a štátnym inšpekčným organizáciám. Rozhodnutia sa uverejnia v Úradom vestníku Európskej únie.

4.   Komisia sprístupní zoznamy verejnosti pomocou vhodných technických prostriedkov vrátane uverejnenia na internete.

Článok 17

Komunikácia

1.   Pri predkladaní dokumentov alebo iných informácií uvedených v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 a v tomto nariadení Komisii alebo členským štátom využívajú príslušné orgány tretích krajín, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie elektronický prenos. Ak Komisia alebo členské štáty sprístupnia na elektronický prenos osobitné systémy, využijú tieto systémy. Komisia a členské štáty využívajú tieto systémy aj na vzájomné predkladanie príslušných dokumentov.

2.   Komisia v prípade potreby vypracuje usmernenia, vzory a dotazníky pre formu a obsah dokumentov a informácií uvedených v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 a v tomto nariadení a sprístupní ich v informačnom systéme uvedenom v odseku 1 tohto článku. Tieto usmernenia, vzory a dotazníky Komisia upraví a aktualizuje po tom, ako informovala členské štáty a príslušné orgány tretích krajín, ako aj štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané v súlade s týmto nariadením.

3.   Informačný systém ustanovený v odseku 1 umožňuje zhromažďovanie žiadostí, dokumentov a informácií uvedených v tomto nariadení a v prípade potreby aj povolení udelených podľa článku 19.

4.   Podporné dokumenty uvedené v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 a v tomto nariadení, najmä v článkoch 4, 8 a 11, uchovávajú príslušné orgány tretích krajín, štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie na predloženie Komisii a členským štátom minimálne počas troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa vykonali kontroly alebo predložili certifikáty o inšpekcii a dokumentácia.

5.   V prípade, že sa na základe dokumentu alebo postupu ustanoveného v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 834/2007 alebo podrobných pravidiel jeho uplatňovania vyžaduje podpis oprávnenej osoby alebo súhlas osoby v jednej alebo viacerých etapách predmetného postupu, informačné systémy zavedené na účely zasielania týchto dokumentov musia umožniť jednoznačnú identifikáciu každej osoby a poskytnúť primerané záruky nemennosti obsahu dokumentov, vrátane etáp postupu, v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a najmä s rozhodnutím 2004/563/ES, Euratom.

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Prechodné pravidlá týkajúce sa zoznamu tretích krajín

Žiadosti tretích krajín o zaradenie predložené v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 345/2008 pred 1. januárom 2009 sa spracujú ako žiadosti podľa článku 8 tohto nariadenia.

Prvý zoznam uznaných krajín zahŕňa Argentínu, Austráliu, Indiu, Izrael, Kostariku, Nový Zéland a Švajčiarsko. Neobsahuje číselné kódy uvedené v článku 7 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia. Tieto číselné kódy sa doplnia do 1. júla 2010 aktualizáciou zoznamu v súlade s článkom 17 ods. 2.

Článok 19

Prechodné pravidlá týkajúce sa rovnocenného dovozu produktov nepochádzajúcich z tretích krajín zaradených do zoznamu

1.   V súlade s článkom 40 nariadenia (ES) č. 834/2007 môže príslušný orgán členského štátu povoliť dovozcom v danom členskom štáte, ak oznámili svoju činnosť v súlade s článkom 28 uvedeného nariadenia, uvádzať na trh produkty dovezené z tretích krajín, ktoré nie sú zaradené do zoznamu uvedeného v článku 33 ods. 2 uvedeného nariadenia, pod podmienkou, že dovozca poskytne dostatočný dôkaz preukazujúci splnenie podmienok uvedených v článku 33 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia.

Ak sa členský štát domnieva, že tieto podmienky už nie sú splnené, odoberie povolenie po tom, ako dovozcovi alebo akejkoľvek inej dotknutej osobe umožnil predložiť pripomienky.

Platnosť povolení sa končí najneskôr 24 mesiacov po uverejnení prvého zoznamu súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 10 tohto nariadenia.

Na dovezený produkt sa vzťahuje certifikát o inšpekcii uvedený v článku 13, vystavený štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou, ktorú príslušný orgán povoľujúceho členského štátu schválil na vydávanie certifikátov o inšpekcii. Originál certifikátu musí sprevádzať tovar do priestorov prvého príjemcu. Dovozca musí potom certifikát uchovávať najmenej dva roky na účely predloženia súkromnej inšpekčnej organizácii alebo štátnej inšpekčnej organizácii.

2.   Každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa tohto článku, vrátane informácií o výrobných normách a príslušných kontrolných opatreniach.

3.   Výbor pre ekologickú výrobu preskúma povolenie udelené na základe tohto článku na žiadosť členského štátu alebo z podnetu Komisie. Ak sa na základe tohto preskúmania zistí, že nie sú splnené podmienky uvedené v článku 33 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 834/2007, Komisia požiada členský štát, ktorý povolenie udelil, o jeho odobratie.

4.   Členské štáty nemôžu udeľovať povolenia uvedené v odseku 1 tohto článku odo dňa, keď uplynie 12 mesiacov od uverejnenia prvého zoznamu súkromných inšpekčných organizácií a štátnych inšpekčných organizácií uvedeného v článku 11 ods. 5, s výnimkou prípadu, keď príslušným dovážaným produktom je tovar, ktorého výrobu v tretej krajine kontrolovala súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia nezaradená do zoznamu vypracovaného v súlade s článkom 10.

5.   Členské štáty nemôžu od 1. januára 2013 udeľovať žiadne povolenia uvedené v odseku 1.

6.   Platnosť povolení na uvádzanie produktov dovezených z tretej krajiny na trh, ktoré dovozcovi udelil príslušný orgán členského štátu na základe článku 11 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91 pred 31. decembrom 2008, sa končí najneskôr 31. decembra 2009.

Článok 20

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 345/2008 a (ES) č. 605/2008 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe VII.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 108, 18.4.2008, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(4)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2008, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 9.

(9)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM SÚKROMNÝCH INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ A ŠTÁTNÝCH INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ÚČELY POSÚDENIA ZHODY A PRÍSLUŠNÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ UVEDENÝ V ČLÁNKU 3


PRÍLOHA II

Image


PRÍLOHA III

ZOZNAM TRETÍCH KRAJÍN A PRÍSLUŠNÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ UVEDENÝ V ČLÁNKU 7

ARGENTÍNA

1.   Kategórie produktov:

a)

živé alebo nespracované poľnohospodárske produkty a vegetatívny rozmnožovací materiál a semená na šľachtenie s výnimkou:

hospodárskych zvierat a živočíšnych produktov, ktoré sú alebo majú byť označené údajmi, ktoré sa vzťahujú na konverziu;

b)

spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny s výnimkou:

živočíšnych produktov, ktoré sú alebo majú byť označené údajmi, ktoré sa vzťahujú na konverziu.

2.   Pôvod: Produkty kategórie podľa bodu 1 písm. a) a ekologicky vyrobené zložky produktov kategórie podľa bodu 1 písm. b), ktoré boli vyrobené v Argentíne.

3.   Výrobné normy: Ley 25.127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“

4.   Príslušný orgán: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Súkromné inšpekčné organizácie:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.   Trvanie zaradenia: do 30. júna 2013.

AUSTRÁLIA

1.   Kategórie produktov:

a)

nespracované rastlinné produkty a vegetatívny rozmnožovací materiál a semená na šľachtenie;

b)

spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny zložené v podstate z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného pôvodu.

2.   Pôvod: Produkty kategórie podľa bodu 1 písm. a) a ekologicky vypestované zložky v produktoch kategórie podľa bodu 1 písm. b) vypestované v Austrálii.

3.   Výrobné normy: National standard for organic and bio-dynamic produce

4.   Príslušný orgán: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.   Súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie:

Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.   Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.   Trvanie zaradenia: do 30. júna 2013.

KOSTARIKA

1.   Kategórie produktov:

a)

nespracované rastlinné produkty a vegetatívny rozmnožovací materiál a semená na šľachtenie;

b)

spracované poľnohospodárske produkty na použitie ako potraviny.

2.   Pôvod: Produkty kategórie podľa bodu 1 písm. a) a ekologicky vypestované zložky v produktoch kategórie podľa bodu 1 písm. b) vyprodukované v Kostarike.

3.   Výrobné normy: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.   Príslušný orgán: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Súkromné inšpekčné organizácie:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Certifikačná organizácia: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Trvanie zaradenia: do 30. júna 2011.

INDIA

1.   Kategórie produktov:

a)

nespracované rastlinné produkty a vegetatívny rozmnožovací materiál a semená na šľachtenie;

b)

spracované poľnohospodárske produkty určené na ako potraviny zložené v podstate z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného pôvodu.

2.   Pôvod: Produkty kategórie podľa bodu 1 písm. a) a ekologicky vypestované zložky v produktoch kategórie podľa bodu 1 písm. b) vypestované v Indii.

3.   Výrobné normy: National Programme for Organic Production

4.   Príslušný orgán: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.   Súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.   Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.   Trvanie zaradenia: do 30. júna 2009.

IZRAEL

1.   Kategórie produktov:

a)

nespracované rastlinné produkty a vegetatívny rozmnožovací materiál a semená na šľachtenie;

b)

spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny zložené v podstate z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného pôvodu.

2.   Pôvod: Produkty kategórie podľa bodu 1 písm. a) a ekologicky vyrobené zložky produktov kategórie podľa bodu 1 písm. b) vyrobené v Izraeli alebo dovezené do Izraela:

zo Spoločenstva,

alebo z tretej krajiny v rámci režimu, ktorý sa uznáva za rovnocenný v súlade s ustanoveniami článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

3.   Výrobné normy: National Standard for organically grown plants and their products

4.   Príslušný orgán: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Súkromné inšpekčné organizácie a štátne inšpekčné organizácie:

AGRIOR Ltd. – Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.   Trvanie zaradenia: do 30. júna 2013.

ŠVAJČIARSKO

1.   Kategórie produktov: živé alebo nespracované poľnohospodárske produkty a vegetatívny rozmnožovací materiál, spracované poľnohospodárske produkty na použitie ako potraviny, krmivá a semená na šľachtenie s výnimkou:

produktov vyrobených v období konverzie a produktov obsahujúcich zložku poľnohospodárskeho pôvodu vyrobenú v období konverzie.

2.   Pôvod: Produkty a ekologicky vyrobené zložky produktov vyrobené vo Švajčiarsku alebo dovezené do Švajčiarska:

zo Spoločenstva,

alebo z tretej krajiny, v prípade ktorej Švajčiarsko uznalo, že produkty sa v uvedenej tretej krajine vyrábali a kontrolovali podľa pravidiel rovnocenných s pravidlami ustanovenými vo švajčiarskych právnych predpisoch.

3.   Výrobné normy: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs

4.   Príslušný orgán: Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

5.   Súkromné inšpekčné organizácie:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6.   Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.   Trvanie zaradenia: do 30. júna 2013.

NOVÝ ZÉLAND

1.   Kategórie produktov:

a)

živé alebo nespracované poľnohospodárske produkty a vegetatívny rozmnožovací materiál a semená na šľachtenie s výnimkou:

hospodárskych zvierat a živočíšnych produktov, ktoré sú alebo majú byť označené údajmi, ktoré sa vzťahujú na konverziu,

produktov akvakultúry;

b)

spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny s výnimkou:

živočíšnych produktov, ktoré sú alebo majú byť označené údajmi, ktoré sa vzťahujú na konverziu,

produktov, ktoré obsahujú produkty akvakultúry.

2.   Pôvod: Produkty kategórie podľa bodu 1 písm. a) a ekologicky vyprodukované zložky v produktoch kategórie podľa bodu 1 písm. b) vyrobené na Novom Zélande alebo dovezené na Nový Zéland:

zo Spoločenstva alebo

z tretej krajiny v rámci režimu, ktorý sa uznáva za rovnocenný v súlade s ustanoveniami článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007, alebo

z tretej krajiny, ktorej pravidlá výrobného a kontrolného systému boli uznané ako rovnocenné podľa Programu o úradnom potvrdení ekologických potravín MAF na základe potvrdení a údajov poskytnutých príslušnými orgánmi tejto krajiny v súlade s ustanoveniami určenými MAF, a za predpokladu, že sa dovezú len ekologicky vyrobené zložky určené na zapracovanie do produktov kategórie podľa bodu 1 písm. b) vyrobených na Novom Zélande, a to maximálne do výšky 5 % produktov poľnohospodárskeho pôvodu.

3.   Výrobné normy: NZFSA Technical Rules for Organic Production

4.   Príslušný orgán: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.   Súkromné inšpekčné organizácie:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.   Certifikačná organizácia: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

7.   Trvanie zaradenia: do 30. júna 2011.


PRÍLOHA IV

ZOZNAM SÚKROMNÝCH INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ A ŠTÁTNYCH INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ÚČELY ROVNOCENNOSTI A PRÍSLUŠNÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ UVEDENÝ V ČLÁNKU 10


PRÍLOHA V

VZOR OSVEDČENIA O INŠPEKCII

na dovoz produktov z ekologickej výroby do Európskeho spoločenstva uvedeného v článku 13

Vzor osvedčenia o inšpekcii je stanovený so zreteľom na:

text,

formát, na jednom jedinom hárku,

rozmiestnenie a rozmery kolónok.

Image

Image

Image


PRÍLOHA VI

VZOR VÝPISU Z OSVEDČENIA O INŠPEKCII

uvedeného v článku 14

Vzor výpisu je stanovený so zreteľom na:

text,

formát,

rozmiestnenie a rozmery kolónok.

Image

Image


PRÍLOHA VII

Tabuľka zhody uvedená v článku 20

Nariadenie (ES) č. 345/2008

Nariadenie (ES) č. 605/2008

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1

článok 1 ods. 2

článok 2 úvodný text a bod 1

článok 2 úvodný text a bod 1

 

článok 2 bod 2

 

článok 2 bod 2

článok 2 bod 3

 

článok 2 bod 3

článok 2 bod 4

 

článok 2 bod 4

 

článok 2 bod 5

článok 2 bod 5

článok 3

článok 4

článok 5

článok 6

článok 1

článok 7

článok 2 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2

článok 8 ods. 4

článok 2 ods. 5

 

článok 9 ods. 1

článok 2 ods. 6

 

článok 9 ods. 3 a článok 9 ods. 4

článok 10

článok 11

článok 12

články 3 a 4

článok 13

článok 5

článok 14

článok 6

článok 15

článok 16

článok 17

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 18

článok 19

článok 3

článok 8

článok 20

článok 4

článok 9

článok 21

príloha II

príloha I

príloha II

príloha I

príloha III

príloha IV

príloha I

príloha V

príloha II

príloha VI

príloha III

príloha IV

príloha VII


Top