EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1829

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 z 23. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

OJ L 266, 13.10.2015, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1829/oj

13.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 266/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1829

z 23. apríla 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2, článok 11 ods. 1, článok 13 ods. 1 druhý pododsek a článok 15 ods. 8,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 64 ods. 6 písm. a) a článok 66 ods. 3 písm. d),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1144/2014 sa zrušilo nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 (3) a stanovujú sa ním nové pravidlá, podľa ktorých je možné z rozpočtu Únie úplne alebo čiastočne financovať informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravín na báze poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu alebo v tretích krajinách.

(2)

Pravidlá stanovené v tomto nariadení sa týkajú prevažne jednoduchých programov riadených členskými štátmi. V prípade kombinovaných programov, ktoré priamo riadi Komisia, by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (4). Napriek tomu podmienky, za ktorých navrhujúci subjekt môže predložiť program uvedený v článku 1 tohto nariadenia, by sa mali vzťahovať tak na kombinované, ako aj na jednoduché programy.

(3)

V článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa stanovuje zoznam navrhujúcich subjektov. Je potrebné špecifikovať, za akých podmienok každá z kategórií navrhujúcich subjektov môže predložiť návrh na informačný a propagačný program spolufinancovaný Úniou. S cieľom zabezpečiť, aby navrhujúce subjekty reprezentatívne zastupovali príslušné odvetvie, je potrebné špecifikovať potrebnú mieru reprezentatívnosti. Ak je to možné, malo by sa uplatňovať jednoduché pravidlo zastúpenia väčšiny daného odvetvia.

(4)

Informačné a propagačné akcie spolufinancované Úniou by mali byť zamerané na otvorenie nových trhov v tretích krajinách a malo by ich realizovať širšie spektrum subjektov. S cieľom podporiť hospodársku súťaž a zabezpečiť čo najširší prístup k systému propagácie Únie by sa mali stanoviť pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby subjekt nedostal podporu na ten istý propagačný program viac ako dva razy po sebe.

(5)

S cieľom vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu jednoduchých programov navrhujúce subjekty musia zabezpečiť najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Pritom sa musia vyhnúť akémukoľvek konfliktu záujmov. V prípade, že navrhujúcim subjektom je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (5), budú sa uplatňovať pravidlá stanovené v uvedenej smernici a transponované do vnútroštátnych právnych predpisov.

(6)

Systém propagácie Únie by mal dopĺňať a posilňovať systémy členských štátov a mal by sa zamerať na posolstvo týkajúce sa Únie. V tejto súvislosti by informačné a propagačné akcie spolufinancované Úniou mali preukázať osobitný význam pre Úniu, pre ktorý je potrebné stanoviť kritériá.

(7)

K dnešnému dňu sa navrhujúce subjekty zameriavali v prípade takmer dvoch tretín programov realizovaných na vnútornom trhu iba na členský štát pôvodu. Okrem toho možno teraz za určitých podmienok zobraziť na informačných a propagačných materiáloch pôvod výrobkov. V záujme zabezpečenia skutočnej pridanej hodnoty pre Úniu by sa mali rozšíriť cieľové trhy programov spolufinancovaných Úniou, ktoré sa realizujú na vnútornom trhu, a nemali by sa obmedzovať na členský štát pôvodu navrhujúceho subjektu, s výnimkou prípadov, keď tieto programy odovzdávajú posolstvo týkajúce sa európskych systémov kvality alebo správnych stravovacích návykov v súlade s bielou knihou Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou (6).

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek prekrývaniu s propagačnými akciami financovanými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (7) je potrebné vylúčiť z financovania podľa tohto nariadenia programy, ktoré majú iba miestny vplyv, a uprednostniť programy, ktoré budú pôsobiť vo významnom meradle v zmysle cezhraničného pokrytia, najmä na vnútornom trhu.

(9)

Informačné a propagačné akcie spolufinancované Úniou by sa nemali zameriavať na obchodné značky ani pôvod, ale mali by sprostredkovať posolstvo týkajúce sa Únie. Informačné a propagačné akcie na vnútornom trhu, ktoré sa vzťahujú na systémy uvedené v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, by v tejto súvislosti mali prinášať posolstvo týkajúce sa charakteristík alebo záruk, ktoré ponúkajú tieto systémy, a zameriavať sa najmä na zvýšenie informovanosti o systémoch kvality Únie a ich uznávania.

(10)

S cieľom informovať spotrebiteľov by sa malo stanoviť, že všetky informácie o vplyve výrobku na zdravie sa musia opierať o uznávané vedecké údaje a musia byť v súlade s prílohou k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (8) alebo ich musia schváliť príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za verejné zdravie v krajine, kde sa činnosti vykonávajú.

(11)

Vzhľadom na špecifickú povahu propagačných akcií by sa mali stanoviť pravidlá oprávnenosti nákladov vynaložených príjemcom na realizáciu programu.

(12)

Jednoduché programy by sa mali financovať na základe nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. V článku 19 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (9) sa stanovuje, že poplatky týkajúce sa zábezpeky by mala znášať strana, ktorá poskytuje zábezpeku. Podľa článku 126 ods. 3 druhého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktoré by sa malo uplatňovať na kombinované programy, náklady súvisiace so zábezpekou na predbežné financovanie, ktorú skladá príjemca grantu, by sa mali považovať za oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie. S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre jednoduché aj kombinované programy, ktoré by mohol predložiť ten istý navrhujúci subjekt, by bolo potrebné odchýliť sa od článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 907/2014 a umožniť, aby náklady na zábezpeky boli oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie.

(13)

V záujme účinnej ochrany finančných záujmov Spoločenstva by sa mali prijať vhodné opatrenia na boj proti podvodom a hrubej nedbanlivosti. Na tento účel by sa mali stanoviť účinné, odrádzajúce a primerané administratívne sankcie. Administratívne sankcie podľa tohto nariadenia by sa mali považovať za dostatočne odrádzajúce od úmyselného neplnenia povinností.

(14)

V záujme prehľadnosti a právnej istoty by sa malo zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 (10), ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 3/2008. Malo by sa však naďalej uplatňovať v prípade programov, ktoré boli vybrané na základe jeho ustanovení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podmienky, za ktorých navrhujúci subjekt môže predložiť jednoduchý alebo kombinovaný program

1.   Navrhujúce subjekty uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 môžu predložiť návrh na informačný a propagačný program za predpokladu, že reprezentatívne zastupujú odvetvie alebo výrobok, a to takto:

a)

odborová alebo medziodborová organizácia so sídlom v členskom štáte alebo na úrovni Únie uvedená v článku 7 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu odvetvie, ktorého sa program týka:

i)

ak predstavuje najmenej 50 % počtu výrobcov alebo 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku(-ov) alebo dotknutého odvetvia v dotknutom členskom štáte alebo na úrovni Únie; alebo

ii)

ak je medziodvetvovou organizáciou uznanou členským štátom podľa článku 158 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (11) alebo článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (12);

b)

skupina vymedzená v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (13), na ktorú sa odkazuje v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, sa považuje za reprezentatívne zastupujúcu názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorého sa program týka, ak predstavuje aspoň 50 % objemu alebo hodnoty predajnej výroby výrobku(-ov), ktorého názov je chránený;

c)

organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 sa považujú za reprezentatívne zastupujúce výrobok(-y) alebo odvetvie, ktorých sa program týka, ak sú uznané členským štátom v súlade s článkami 154 alebo 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013;

d)

s výnimkou programov realizovaných po strate dôvery spotrebiteľov, subjekt agropotravinárskeho sektora uvedený v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014 reprezentatívne zastupuje príslušné odvetvie(-ia), ktorého(-ých) sa program týka, ak sú medzi jeho členmi zástupcovia daného výrobku(-ov) alebo odvetvia.

2.   Odchylne od ods. 1 písm. a) bodu i) a ods. 1 písm. b) možno pripustiť nižšie prahové hodnoty, ak navrhujúci subjekt preukáže v predloženom návrhu, že existujú osobitné okolnosti vrátane dôkazov o štruktúre trhu, ktoré odôvodňujú, aby sa s navrhujúcim subjektom zaobchádzalo ako s reprezentatívnym zástupcom dotknutého výrobku(-ov) alebo odvetvia.

3.   Navrhujúci subjekt musí mať potrebné technické, finančné a odborné zdroje na účinnú realizáciu programu.

4.   Navrhujúci subjekt nedostane podporu na informačné a propagačné programy týkajúce sa rovnakého výrobku alebo systému, ktoré sa realizujú na tom istom geografickom trhu, viac ako dva razy po sebe.

Článok 2

Výber subjektov zodpovedných za realizáciu jednoduchých programov

1.   Navrhujúce subjekty si musia vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu jednoduchých programov, ktoré zabezpečia najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou. Pritom musia prijať všetky opatrenia na to, aby predišli akejkoľvek situácii, v ktorej by bola ohrozená nestranná a objektívna realizácia programu z dôvodov súvisiacich s ekonomickými záujmami, politickou alebo štátnou príslušnosťou, rodinnými alebo citovými väzbami alebo akýmkoľvek iným spoločným záujmom (ďalej len „konflikt záujmov“).

2.   V prípade, že navrhujúcim subjektom je verejnoprávny subjekt v zmysle článku 2 ods. 1 a 4 smernice 2014/24/EÚ, musí vybrať subjekty zodpovedné za realizáciu jednoduchých programov podľa vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich uvedenú smernicu.

Článok 3

Oprávnenosť jednoduchých programov

1.   Aby spĺňali podmienky oprávnenosti, jednoduché programy musia:

a)

byť v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa príslušných výrobkov a ich uvádzania na trh;

b)

mať významný rozsah, najmä v zmysle predpokladaného merateľného cezhraničného vplyvu. To znamená, že na vnútornom trhu sa program realizuje v minimálne dvoch členských štátoch použitím zodpovedajúceho podielu prideleného rozpočtu, najmä so zreteľom na veľkosť trhov jednotlivých dotknutých členských štátov, alebo sa realizuje v jednom členskom štáte, ak ide o iný členský štát, ako členský štát pôvodu navrhujúceho subjektu(-ov). Táto požiadavka sa nevzťahuje na programy, ktorých posolstvo sa týka systémov kvality Únie uvedených v článku 5 ods. 4 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, a na programy, ktorých posolstvo sa týka správnych stravovacích návykov;

c)

mať únijný rozmer, pokiaľ ide o obsah ich posolstva a vplyv, a najmä poskytovať informácie o európskych výrobných normách, kvalite a bezpečnosti európskych potravinárskych výrobkov, európskych stravovacích návykoch a európskej kultúre stravovania, šíriť dobré meno európskych výrobkov na vnútornom trhu a medzinárodných trhoch, zvyšovať povedomie širokej verejnosti a obchodných podnikov o európskych výrobkoch a logách. To znamená, že najmä programy na vnútornom trhu, ktoré sa vzťahujú na jeden alebo viac systémov uvedených v článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, by sa mali vo svojom hlavnom posolstve týkajúcom sa Únie zamerať na uvedený systém(-y). Ak v rámci tohto programu jeden alebo viac výrobkov ilustruje daný systém(-y), musí(-ia) vo vzťahu k hlavnému posolstvu týkajúcemu sa Únie predstavovať vedľajšie posolstvo;

2.   Okrem toho, ak sa posolstvo, ktoré program prináša, týka informácií o vplyve na zdravie:

a)

na vnútornom trhu by malo byť v súlade s prílohou k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 alebo by ho mal schváliť príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za verejné zdravie v členskom štáte, kde sa činnosti vykonávajú;

b)

v tretích krajinách by mal posolstvo schváliť príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za verejné zdravie v krajine, kde sa činnosti vykonávajú.

Článok 4

Náklady na jednoduché programy oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie

1.   Za oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie sa považujú náklady, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

a)

boli skutočne vynaložené navrhujúcim subjektom počas realizácie programu, s výnimkou nákladov súvisiacich so záverečnými správami a hodnotením;

b)

sú uvedené v odhadovanom celkovom rozpočte programu;

c)

sú potrebné na realizáciu programu, na ktorý sa spolufinancovanie vzťahuje;

d)

sú identifikovateľné a overiteľné, predovšetkým tak, že sú zaznamenané v účtovných záznamoch navrhujúceho subjektu a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi členského štátu, v ktorom navrhujúci subjekt sídli;

e)

spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia;

f)

sú primerané, opodstatnené a spĺňajú zásady riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.

2.   Kategórie nákladov, ktoré sa považujú za oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie, sa bližšie určia vo výzvach na predkladanie návrhov uvedených v článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014.

Oprávnené sú však tieto kategórie nákladov:

a)

odchylne od článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 907/2014 náklady na zábezpeku, ktorú poskytuje banka alebo finančná inštitúcia, uplatnené navrhujúcim subjektom v prípade, že sa vyžaduje zábezpeka v súlade s článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014;

b)

náklady týkajúce sa externých auditov, ak takéto audity sú vyžadované na účely doloženia žiadostí o platbu;

c)

osobné náklady obmedzené na mzdy, náklady na sociálne zabezpečenie a iné náklady zahrnuté v odmene zamestnancov pridelených na realizáciu programu, ktoré vyplývajú z platných vnútroštátnych právnych predpisov alebo pracovnej zmluvy, náklady na fyzické osoby pracujúce na základe iného priameho zmluvného vzťahu s navrhujúcim subjektom, než je pracovná zmluva, alebo ktorých vyslala tretia strana za odmenu;

d)

daň z pridanej hodnoty („DPH“), ak nie je vymáhateľná v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov o DPH a ak ju zaplatil príjemca, ktorý nie je nezdaniteľnou osobou vymedzenou v článku 13 ods. 1 prvom pododseku smernice Rady 2006/112/ES (14);

e)

náklady na hodnotiace štúdie výsledkov propagačných a informačných akcií uvedené v článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1144/2014, ktoré vykoná nezávislý a kvalifikovaný externý subjekt.

3.   Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 4 % z celkových priamych oprávnených osobných nákladov navrhujúceho subjektu.

Článok 5

Administratívne sankcie týkajúce sa jednoduchých programov

1.   V prípade nezrovnalostí sa uloží navrhujúcemu subjektu administratívna sankcia, ktorá spočíva v zaplatení sumy dvojnásobku rozdielu medzi pôvodne zaplatenou alebo požadovanou sumou a skutočne dlžnou sumou.

2.   V prípade závažného pochybenia, najmä opakovaného výskytu nezrovnalostí uvedených v odseku 1, alebo ak sa zistí, že navrhujúci subjekt vážnym spôsobom porušil svoje povinnosti pri výbere programov alebo ich prevádzke, navrhujúcemu subjektu sa odoberie právo zúčastňovať sa na informačných a propagačných akciách, a to na obdobie troch rokov od dátumu zistenia porušenia.

Článok 6

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 501/2008 sa zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje na programy schválené podľa jeho ustanovení pred 1. decembrom 2015.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2015 na návrhy programov predložené od 1. decembra 2015 a neskôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65). Smernica 2004/18/ES sa zrušuje s účinnosťou od 18. apríla 2016.

(6)  KOM(2007) 279 v konečnom znení, 30.5.2007.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 147, 6.6.2008, s. 3),

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(14)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).


Top