Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1144

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z  22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008

OJ L 317, 4.11.2014, p. 56–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1144/oj

4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/56


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1144/2014

z 22. októbra 2014

o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Únia môže v súlade s nariadením Rady (ES) č. 3/2008 (4) uskutočňovať informačné a propagačné akcie na vnútornom trhu a v tretích krajinách pre poľnohospodárske výrobky a ich výrobné metódy, a pre určité potravinárske výrobky na báze poľnohospodárskych výrobkov.

(2)

Vzhľadom na získané skúsenosti a na perspektívy vývoja poľnohospodárskeho sektora a trhov v rámci Únie a mimo nej by sa mal preskúmať režim ustanovený nariadením (ES) č. 3/2008 s cieľom dosiahnuť väčšiu súdržnosť a účinnosť. Nariadenie (ES) č. 3/2008 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(3)

Cieľom takýchto informačných a propagačných akcií je zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora Únie a tým zabezpečiť väčšiu rovnosť súťažných podmienok na vnútornom trhu i v tretích krajinách. Presnejšie, informačné a propagačné akcie by sa mali zamerať na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov a výrobných metód Únie a na zvýšenie informovanosti a uznávania, pokiaľ ide o systémy kvality Únie. Okrem toho by mali zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov Únie, zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej a zvýšiť podiel týchto výrobkov na trhu, s osobitným zameraním na trhy v tretích krajinách s najvyšším potenciálom rastu. V prípade vážneho narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov a ďalších špecifických problémov by uvedené akcie mali pomôcť obnoviť normálne trhové podmienky. Takéto informačné a propagačné akcie by mali vhodne dopĺňať a posilňovať opatrenia prijaté členskými štátmi. Na dosiahnutie ich cieľov by sa mali informačné a propagačné akcie naďalej uskutočňovať v Únii i mimo nej.

(4)

Akcie by sa mali zamerať aj na valorizáciu pravosti výrobkov Únie s cieľom zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o kvalite pravých výrobkov v porovnaní s imitovanými a falšovanými výrobkami; výrazne by to prispelo k informovanosti v Únii i v tretích krajinách o symboloch, označeniach a skratkách preukazujúcich účasť v európskych systémoch kvality stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (5).

(5)

Jedna zo silných stránok Únie v oblasti výroby potravín spočíva v rozmanitosti jej výrobkov a v ich špecifických vlastnostiach, ktoré súvisia s rozličnými zemepisnými oblasťami a rozličnými tradičnými metódami a ponúkajú jedinečné chute, rozmanitosť a pravosť, ktoré spotrebitelia v Únii i mimo nej čoraz viac vyhľadávajú.

(6)

Okrem informácií o podstatných vlastnostiach poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov Únie môžu vhodné akcie zahŕňať aj poskytovanie informácií zohľadňujúcich záujmy spotrebiteľov, zamerané okrem iného na výživu, chuť, tradíciu, rôznorodosť a kultúru.

(7)

Informačné a propagačné akcie by sa nemali zameriavať na obchodné značky ani na pôvod. Avšak s cieľom zlepšiť kvalitu a účinnosť predvádzania, ochutnávok a informačných a propagačných materiálov by malo byť možné uviesť obchodné značky a pôvod výrobku za predpokladu, že sa dodrží zásada nediskriminácie a že akcie nie sú zamerané na podporu spotreby žiadneho výrobku len na základe jeho pôvodu. Okrem toho by takéto akcie mali dodržiavať všeobecné zásady práva Únie a nemali by predstavovať obmedzenie voľného pohybu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v rozpore s článkom 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá, pokiaľ ide o viditeľnosť obchodných značiek a pôvodu výrobku, vo vzťahu k hlavnej myšlienke kampane Únie.

(8)

Únia vyváža hlavne konečné poľnohospodárske výrobky vrátane poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k ZFEÚ. Preto by sa mali do informačných a propagačných akcií zahrnúť niektoré výrobky, ktoré nie sú v prílohe I k ZFEÚ. Bolo by to v súlade s ostatnými režimami spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako sú európske systémy kvality, ktoré už takéto výrobky zahŕňajú.

(9)

Informačné a propagačné akcie Únie týkajúce sa vín v rámci SPP patria medzi hlavné opatrenia programov pomoci vo vinohradníckom sektore. Iba na víno s označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, a na víno, pri ktorom sa uvádza odroda viniča hroznorodého, by sa mali vzťahovať informačné a propagačné akcie. V prípade jednoduchých programov by mal daný program zahŕňať aj iné poľnohospodárske alebo potravinárske výrobky. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (6) sa obdobne ustanovuje podpora produktov rybolovu a akvakultúry. V dôsledku toho by sa mala obmedziť oprávnenosť produktov rybolovu a akvakultúry uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (7) pre informačné a propagačné akcie v rámci súčasného režimu výlučne na tie produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré súvisia s iným poľnohospodárskym alebo potravinárskym výrobkom.

(10)

Výrobky, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality Únie a systémy kvality uznané členskými štátmi, by mali byť oprávnené pre informačné a propagačné akcie, pretože takéto systémy poskytujú spotrebiteľom uistenie o kvalite a vlastnostiach výrobku alebo použitého výrobného postupu, dosahujú pri príslušných výrobkoch pridanú hodnotu a zvyšujú ich trhové možnosti. Podobne spôsob ekologickej výroby, ako aj logo pre kvalitné poľnohospodárske výrobky typické pre najvzdialenejšie regióny by mali byť oprávnené pre informačné a propagačné akcie.

(11)

V rokoch 2001 – 2011 bolo len 30 % rozpočtu vyčleneného na informačné a propagačné akcie použitých na akcie určené pre trhy tretích krajín, hoci tieto trhy poskytujú významný potenciál rastu. Je preto potrebné ustanoviť, ako povzbudiť uskutočňovanie väčšieho počtu informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov Únie v tretích krajinách, najmä poskytovaním posilnenej finančnej podpory.

(12)

S cieľom zabezpečiť efektívnosť uskutočnených informačných a propagačných akcií by sa mali tieto akcie plánovať v rámci informačných a propagačných programov. Takéto programy doteraz predkladali odborové a/alebo medziodborové organizácie. S cieľom zvýšiť počet navrhovaných akcií a zlepšiť ich kvalitu by sa mal rozšíriť okruh príjemcov na organizácie výrobcov a ich združenia, skupiny a subjekty agropotravinárskeho sektora, ktorých cieľom a činnosťou je poskytovanie informácií a propagácia poľnohospodárskych výrobkov.

(13)

Informačné a propagačné akcie spolufinancované Úniou by mali demonštrovať osobitný rozmer Únie. Na tento účel a s cieľom vyhnúť sa rozptýleniu prostriedkov a väčšmi zviditeľniť Európu prostredníctvom týchto informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych a niektorých potravinárskych výrobkov je potrebné vytvoriť pracovný program, v ktorom sa vymedzia strategické priority uvedených akcií, pokiaľ ide o cieľové populácie, výrobky, systémy alebo trhy, ako aj charakteristiky informačných a propagačných posolstiev. Program by sa mal vytvoriť na základe všeobecných a konkrétnych cieľov stanovených v rámci tohto nariadenia a malo by sa v ňom prihliadať na možnosti ponúkané na trhoch, ako aj na potrebu doplniť a posilniť opatrenia prijaté členskými štátmi a prevádzkovateľmi, a to na vnútornom trhu i v tretích krajinách, s cieľom zabezpečiť súdržnú propagačnú a informačnú politiku. Na tento účel by mala Komisia pri navrhovaní uvedeného programu konzultovať s členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami.

(14)

Pracovný program by mal okrem iného zabezpečiť špecifické opatrenia s cieľom reagovať v prípade vážneho narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov. Komisia by mala navyše osobitne zohľadniť dominantné postavenie malých a stredných podnikov v agropotravinárskom sektore, ktorý je sektorom využívajúcim výnimočné opatrenia ustanovené v článkoch 219, 220 a 221 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (8), a pre akcie zamerané na tretie krajiny postavenie dohôd o voľnom obchode patriacich do rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky Únie. Pri navrhovaní uvedeného programu by Komisia mala tiež vziať do úvahy znevýhodnenie horských oblastí, ostrovov a najvzdialenejších regiónov Únie.

(15)

S cieľom zabezpečiť účinné uskutočnenie informačných a propagačných akcií by sa tieto mali zveriť vykonávacím subjektom vybratým v súťažnom konaní. V riadne odôvodnených prípadoch by však mali mať navrhujúce subjekty možnosť priamo realizovať určité časti svojho programu.

(16)

Komisia by mala mať možnosť vykonávať informačné a propagačné akcie z vlastnej iniciatívy vrátane misií na vysokej úrovni, najmä s cieľom prispieť k otvoreniu nových trhov. Komisia by mala mať tiež možnosť vykonávať vlastné kampane s cieľom rýchlo a účinne reagovať v prípade vážneho narušenia trhu alebo straty dôvery spotrebiteľov. V prípade potreby by mala Komisia revidovať svoje vlastné iniciatívy, ktorými sa zamýšľa uskutočňovanie takýchto kampaní. Rozpočtové prostriedky pridelené na prebiehajúce informačné a propagačné programy, či jednoduché alebo kombinované, by sa nemali znížiť v prípade akcie, ktorú vykoná Komisia za týchto okolností.

(17)

Okrem informačných a propagačných akcií je nevyhnutné, aby Komisia rozvíjala a koordinovala služby technickej podpory na úrovni Únie s cieľom pomôcť subjektom zúčastňovať sa na spolufinancovaných programoch, uskutočňovať účinné kampane alebo rozvinúť ich vývozné aktivity. Uvedené služby by mali zahŕňať najmä poskytovanie usmernení, ktoré pomôžu potenciálnym príjemcom dodržiavať pravidlá a postupy týkajúce sa tejto politiky.

(18)

Úsilie o propagáciu výrobkov Únie na trhoch tretích krajín v niektorých prípadoch poškodzuje konkurencia výrobkov v podobe imitácií a falzifikátov. Služby technickej podpory, ktoré vypracuje Komisia, by zahŕňali poradenstvo sektoru v súvislosti s ochranou výrobkov Únie pred výrobou imitácií a falzifikátov.

(19)

Zjednodušenie regulačného rámca SPP je významnou prioritou Únie. Takýto prístup by sa mal uplatniť aj na toto nariadenie. Predovšetkým by sa mali preskúmať zásady administratívneho riadenia informačných a propagačných programov s cieľom zjednodušiť ich a umožniť Komisii stanoviť pravidlá a postupy predkladania, vyhodnocovania a výberu návrhov programov. Komisia by však mala zabezpečiť, aby členské štáty dostávali včasné informácie o všetkých navrhnutých a vybratých programoch. Uvedené informácie by mali zahŕňať najmä počet doručených návrhov, dotknuté členské štáty a sektory a výsledky hodnotenia uvedených návrhov.

(20)

Spolupráca medzi hospodárskymi subjektmi rôznych členských štátov podstatným spôsobom prispieva k zvýšeniu pridanej hodnoty Únie a k lepšiemu zviditeľneniu rôznorodosti poľnohospodárskych výrobkov Únie. Napriek prioritnému postaveniu programov spoločne vypracovaných navrhujúcimi subjektmi z rôznych členských štátov predstavovali takéto programy v období rokov 2001 – 2011 len 16 % rozpočtu vyčleneného na informačné a propagačné akcie. Preto by sa mali stanoviť nové ustanovenia, najmä pokiaľ ide o riadenie kombinovaných programov, aby sa prekonali súčasné prekážky v ich realizácii.

(21)

Mali by sa stanoviť pravidlá financovania. Únia by vo všeobecnosti mala pokrývať iba časť nákladov na programy, aby sa zabezpečil podiel zainteresovaných navrhujúcich subjektov na zodpovednosti. Určité administratívne a personálne náklady, ktoré nesúvisia s vykonávaním SPP, sú však neoddeliteľnou súčasťou informačných a propagačných akcií a mali by byť oprávnené na financovanie z prostriedkov Únie.

(22)

Každá akcia by mala byť predmetom monitorovania a hodnotenia s cieľom zlepšiť jej kvalitu a preukázať jej účinnosť. V tejto súvislosti by sa mal zostaviť zoznam ukazovateľov a hodnotiť vplyv propagačnej politiky vzhľadom na jej strategické ciele. Komisia by mala vytvoriť rámec na monitorovanie a hodnotenie pre túto politiku v súlade so spoločným monitorovacím a hodnotiacim rámcom SPP.

(23)

S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Uvedená právomoc by sa mala vzťahovať na doplnenie zoznamu v prílohe I k tomuto nariadeniu, na kritériá určenia oprávnenosti navrhujúcich subjektov, podmienky súťažného konania na výber vykonávacích subjektov, osobitné podmienky oprávnenosti vo vzťahu k jednoduchým programom, náklady na informačné a propagačné akcie a administratívne a personálne náklady a na ustanovenia na uľahčenie prechodu z nariadenia (ES) č. 3/2008 na toto nariadenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(24)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci týkajúce sa podrobných pravidiel o viditeľnosti obchodných značiek počas predvádzania alebo ochutnávky výrobkov a o informačných a propagačných materiáloch, a o viditeľnosti pôvodu výrobkov na informačných a propagačných materiáloch; ročných pracovných programov; výberu jednoduchých programov; podrobných pravidiel, podľa ktorých môže byť samotný navrhujúci subjekt oprávnený vykonať niektoré časti jednoduchého programu; opatrení na realizáciu, monitorovanie a kontrolu jednoduchých programov; pravidiel vzťahujúcich sa na uzatváranie zmlúv týkajúcich sa realizácie jednoduchých programov vybratých v súlade s týmto nariadením; a spoločného rámca na posúdenie vplyvu programov, ako aj systému ukazovateľov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (9).

(25)

Keďže ciele tohto nariadenia vzhľadom na existujúci súvis medzi propagačnou politikou a ostatnými nástrojmi SPP a s ohľadom na viacročnú záruku financovania z prostriedkov Únie a jej zameranie sa na jasne vymedzené priority nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno účinnejšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje podmienky, za ktorých je možné z rozpočtu Únie celkovo alebo čiastočne financovať informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov na báze poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu alebo v tretích krajinách (ďalej len „informačné a propagačné akcie“).

Článok 2

Všeobecné a konkrétne ciele informačných a propagačných akcií

1.   Všeobecným cieľom informačných a propagačných akcií je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora Únie.

2.   Konkrétnymi cieľmi informačných a propagačných akcií je:

a)

zvýšiť informovanosť o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých normách pre výrobné metódy v Únii;

b)

zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie a zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej;

c)

zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie;

d)

zvýšiť trhový podiel poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom rastu;

e)

obnoviť normálne trhové podmienky v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov.

Článok 3

Opis informačných a propagačných akcií

Informačné a propagačné akcie sa zameriavajú na:

a)

zdôraznenie osobitosti spôsobov poľnohospodárskej výroby v Únii, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť, vysledovateľnosť, pravosť, označovanie, nutričnú a zdravotnú hodnotu potravín, dobré životné podmienky zvierat, ohľad na životné prostredie a udržateľnosť, a charakteristiky poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, chuť, rozmanitosť alebo tradície;

b)

zvyšovanie informovanosti o pravosti európskych chránených označení pôvodu, o chránených zemepisných označeniach a o zaručených tradičných špecialitách.

Uvedené opatrenia zahŕňajú predovšetkým činnosť v oblasti vzťahov k verejnosti a informačné kampane a môžu mať aj podobu účasti na podujatiach, veľtrhoch a výstavách národného, európskeho a medzinárodného významu.

Článok 4

Charakter akcií

1.   Informačné a propagačné akcie nesmú byť zamerané na obchodné značky. Obchodné značky však môžu byť viditeľné pri predvádzaní alebo ochutnávke výrobkov a na informačných a propagačných materiáloch za predpokladu, že je dodržaná zásada zákazu diskriminácie a že sa nemení celkový charakter akcií, ktoré nie sú zamerané na obchodné značky. Zásada zákazu diskriminácie sa uplatňuje tým, že sa zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie a prístup pre všetky obchodné značky navrhujúcich subjektov a rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi. Každá obchodná značka musí byť rovnako viditeľná a v jej grafickom stvárnení sa musí použiť menší formát ako pri hlavnom posolstve kampane Únie. Zobrazí sa niekoľko obchodných značiek, s výnimkou riadne odôvodnených okolností, ktoré sa týkajú konkrétnej situácie dotknutých členských štátov.

2.   Informačné a propagačné akcie nesmú byť zamerané na pôvod. Takéto akcie nesmú byť zamerané na podporu spotreby výrobku len na základe jeho pôvodu. Pôvod výrobkov však môže byť viditeľný na informačných a propagačných materiáloch na základe týchto pravidiel:

a)

na vnútornom trhu musí byť údaj o pôvode vždy druhotný vo vzťahu k hlavnému posolstvu kampane Únie;

b)

v tretích krajinách môže byť údaj o pôvode na rovnakej úrovni ako hlavné posolstvo kampane Únie;

c)

v prípade výrobkov uznaných v rámci systémov kvality uvedených v článku 5 ods. 4 písm. a) môže byť pôvod zaregistrovaný v označení uvedený bez obmedzenia.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobné pravidlá, pokiaľ ide o:

a)

viditeľnosť obchodných značiek pri predvádzaní alebo ochutnávke výrobkov a na informačných a propagačných materiáloch, ako je uvedené v odseku 1, ako aj o jednotné podmienky, za ktorých možno zobraziť iba jednu značku, a

b)

viditeľnosť pôvodu výrobkov na informačných a propagačných materiáloch, ako je uvedené v odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Článok 5

Oprávnené výrobky a systémy

1.   Informačné a propagačné akcie sa môžu vzťahovať na tieto výrobky:

a)

výrobky uvedené v zozname v prílohe I k ZFEÚ s výnimkou tabaku;

b)

výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

c)

liehoviny s chráneným zemepisným označením podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (10).

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať vzhľadom na vývoj na trhu delegované akty týkajúce sa dopĺňania zoznamu v prílohe I k tomuto nariadeniu pridaním potravinárskych výrobkov do uvedeného zoznamu.

3.   Odchylne od odseku 1:

a)

informačné a propagačné akcie sa môžu vzťahovať iba na víno s označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, a na víno, pri ktorom sa uvádza odroda viniča hroznorodého; v prípade jednoduchých programov uvedených v článku 6 ods. 3 sa daný program musí týkať aj iných výrobkov uvedených odseku 1 písm. a) a b);

b)

v prípade liehovín uvedených v odseku 1 písm. c), v prípade vína uvedeného v písmene a) tohto odseku a v prípade piva sú akcie zamerané na vnútorný trh obmedzené na informovanie spotrebiteľov o systémoch stanovených v odseku 4 a o zodpovednej konzumácii týchto nápojov;

c)

produkty rybolovu a akvakultúry uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013 môžu byť predmetom informačných a propagačných akcií, len ak sa daný program vzťahuje aj na aj iné výrobky uvedené v odseku 1.

4.   Informačné a propagačné akcie sa môžu vzťahovať na tieto systémy:

a)

systémy kvality stanovené v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, nariadení (ES) č. 110/2008 a v článku 93 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

spôsob ekologickej výroby vymedzený nariadením Rady (ES) č. 834/2007 (11);

c)

grafický symbol kvalitných poľnohospodárskych výrobkov špecifických pre najvzdialenejšie regióny Únie, ako je uvedený v článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (12);

d)

systémy kvality uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (13).

KAPITOLA II

USKUTOČŇOVANIE INFORMAČNÝCH A PROPAGAČNÝCH AKCIÍ

ODDIEL 1

Spoločné ustanovenia

Článok 6

Typy akcií

1.   Informačné a propagačné akcie majú podobu:

a)

informačných a propagačných programov (ďalej len „programy“) a

b)

akcií z iniciatívy Komisie uvedených v článku 9.

2.   Programy pozostávajú z uceleného súboru činností a realizujú sa po dobu najmenej jedného roka, nie však dlhšie ako tri roky.

3.   Jednoduché programy, podrobnosti o ktorých sú uvedené v oddiele 2 tejto kapitoly, môže predkladať jeden alebo viacero navrhujúcich subjektov uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a), c) alebo d), ktoré pochádzajú z rovnakého členského štátu.

4.   Kombinované programy, podrobnosti o ktorých sú uvedené v oddiele 3 tejto kapitoly, môžu predkladať:

a)

aspoň dva navrhujúce subjekty uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a), c) alebo d), z aspoň dvoch členských štátov, alebo

b)

jeden či viacero subjektov z Únie uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b).

Článok 7

Navrhujúce subjekty

1.   Program môžu navrhnúť:

a)

odborové alebo medziodborové organizácie so sídlom v členskom štáte a reprezentatívne zastupujúce príslušný sektor alebo príslušné sektory v danom členskom štáte, a najmä medziodvetvové organizácie, ako sú uvedené v článku 157 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a skupiny, ako sú uvedené v článku 3 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ak sú reprezentatívne pre názov chránený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, na ktorý sa vzťahuje uvedený program;

b)

odborové alebo medziodborové organizácie Únie reprezentatívne zastupujúce príslušný sektor alebo príslušné sektory na úrovni Únie;

c)

organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ako sú uvedené v článkoch 152 a 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú uznané členským štátom;

d)

subjekty agropotravinárskeho sektora, ktorých cieľom a činnosťou je poskytovanie informácií o poľnohospodárskych výrobkoch a ich propagácia a ktoré boli dotknutým členským štátom poverené jasne definovanou úlohou verejnej služby v tejto oblasti. Uvedené subjekty musia mať legálne sídlo v danom členskom štáte najmenej dva roky pred dátumom výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 8 ods. 2.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty stanovujúce špecifické podmienky, za ktorých môže každá z navrhujúcich organizácií, skupín a subjektov uvedených v odseku 1 predkladať program. Uvedené podmienky najmä zaručia, aby tieto organizácie, skupiny a subjekty boli reprezentatívne a aby mal program významný rozsah.

Článok 8

Ročný pracovný program

1.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pre každý rok ročný pracovný program, v ktorom sa uvedú operačné ciele, ktoré sa majú sledovať, operačné priority, očakávané výsledky, spôsob realizácie a celková suma plánu financovania. Uvedený ročný pracovný program a najmä jeho operačné priority musia byť v súlade so všeobecnými a konkrétnymi cieľmi stanovenými v článku 2. Program musí najmä stanoviť osobitné prechodné opatrenia, ako reagovať v prípade vážneho narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. e). Musí tiež obsahovať hlavné kritériá hodnotenia, opis akcií, ktoré sa majú financovať, údaje o sumách vyčlenených na každý typ akcie, orientačný harmonogram realizácie a v prípade grantov maximálnu výšku finančného príspevku Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

2.   Pracovný program uvedený v odseku 1 sa realizuje v prípade jednoduchých aj kombinovaných programov tak, že Komisia v súlade s hlavou VI časti I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (14) uverejňuje výzvy na predkladanie návrhov.

Článok 9

Akcie z iniciatívy Komisie

1.   Komisia môže uskutočňovať informačné a propagačné akcie, ako sú opísané v článku 3, vrátane kampaní v prípade vážneho narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. e). Uvedené akcie môžu mať najmä formu misií na vysokej úrovni, účasti na obchodných veľtrhoch a výstavách medzinárodného významu, a to prostredníctvom výstavných stánkov alebo činností zameraných na zlepšenie vnímania výrobkov Únie.

2.   Komisia rozvíja služby technickej podpory, najmä so zreteľom na:

a)

podporu spoznávania rôznych trhov vrátane prostredníctvom prieskumných obchodných rokovaní,

b)

udržanie dynamickej profesionálnej siete okolo informačnej a propagačnej politiky vrátane poskytovania poradenstva pre sektor v súvislosti s nebezpečenstvom výroby imitácií a falzifikátov v tretích krajinách a

c)

zlepšenie informovanosti o pravidlách Únie týkajúcich sa vypracúvania a realizácie programov.

Článok 10

Zákaz dvojitého financovania

Informačné a propagačné akcie financované na základe tohto nariadenia nesmú byť predmetom žiadneho iného financovania z rozpočtu Únie.

ODDIEL 2

Realizácia a riadenie jednoduchých programov

Článok 11

Výber jednoduchých programov

1.   Komisia pristúpi k hodnoteniu a výberu návrhov jednoduchých programov, ktoré jej boli doručené na základe výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 8 ods. 2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty stanovujúce špecifické podmienky oprávnenosti vo vzťahu k jednoduchým programom.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty určujúce vybraté jednoduché programy, ich prípadné úpravy a zodpovedajúce rozpočty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Článok 12

Informácie o výbere jednoduchých programov

Komisia poskytuje výboru uvedenému v článku 23 a tým aj členským štátom včasné informácie o všetkých navrhovaných alebo vybratých programoch.

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, Komisia predovšetkým poskytuje:

a)

informácie o počte prijatých návrhov, členských štátoch, v ktorých majú navrhujúce subjekty sídlo, o zapojených sektoroch a o cieľovom trhu či trhoch;

b)

informácie o výsledkoch hodnotenia návrhov a ich celkový opis.

Článok 13

Subjekty zodpovedné za realizáciu jednoduchých programov

1.   Navrhujúci subjekt vyberie po náležitom súťažnom konaní subjekty, ktoré budú realizovať vybraté jednoduché programy, a to najmä s cieľom zabezpečiť účinné uskutočnenie akcií.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty stanovujúce podmienky, ktorými sa riadi súťažné konanie na výber vykonávacích subjektov uvedených v prvom pododseku.

2.   Odchylne od odseku 1 môže samotný navrhujúci subjekt realizovať niektoré časti programu, a to v závislosti od podmienok týkajúcich sa skúseností navrhujúceho subjektu s uskutočňovaním takýchto akcií, od nákladov na tieto akcie vo vzťahu k bežným trhovým sadzbám a od podielu celkových nákladov pripadajúceho na časť programu, ktorú realizuje navrhujúci subjekt.

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobné pravidlá, podľa ktorých môže samotný navrhujúci subjekt realizovať niektoré časti programu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Článok 14

Realizácia, monitorovanie a kontrola jednoduchých programov

1.   Dotknuté členské štáty nesú zodpovednosť za riadnu realizáciu vybratých jednoduchých programov podľa článku 11, a za príslušné platby. Členské štáty zabezpečia, aby informačné a propagačné materiály vytvorené v rámci týchto programov boli v súlade s právom Únie.

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce opatrenia na realizáciu, monitorovanie a kontrolu a pravidlá týkajúce sa uzavierania zmlúv na realizáciu jednoduchých programov vybratých na základe tohto nariadenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

2.   Členské štáty zabezpečia realizáciu jednoduchých programov a monitorujú a kontrolujú jednoduché programy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (15) a v súlade s vykonávacími aktmi, ktoré sa prijmú podľa odseku 1.

Článok 15

Finančné ustanovenia týkajúce sa jednoduchých programov

1.   Finančný príspevok Únie na jednoduché programy na vnútornom trhu predstavuje 70 % oprávnených výdavkov. Finančný príspevok Únie na jednoduché programy v tretích krajinách predstavuje 80 % oprávnených výdavkov. Zvyšok výdavkov znášajú výhradne navrhujúce subjekty.

2.   Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 sa zvýšia na 85 % v prípade vážneho narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. e).

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 predstavujú percentuálne podiely uvedené v odseku 1 pre navrhujúce subjekty so sídlom v členských štátoch, ktoré dostávajú od 1. januára 2014 alebo od neskoršieho dátumu finančnú pomoc v súlade s článkom 136 a článkom 143 ZFEÚ, 75 % a 85 % v tomto poradí, a percentuálny podiel uvedený v odseku 2 tohto článku je 90 %.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na tie programy, o ktorých rozhodne Komisia pred dátumom, od ktorého dotknutý členský štát už nedostane takúto finančnú pomoc.

4.   Hodnotiace štúdie výsledkov informačných a propagačných akcií v súlade so spoločným rámcom uvedeným v článku 25 sú oprávnené na financovanie z Únie za podobných podmienok ako sú podmienky vzťahujúce sa na daný jednoduchý program.

5.   Únia v plnej miere financuje výdavky na znalcov súvisiace s výberom programov podľa článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

6.   Na zabezpečenie náležitej realizácie jednoduchých programov navrhujúce subjekty poskytujú záruky.

7.   Únia financuje informačné a propagačné akcie uskutočňované na základe jednoduchých programov, podľa článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty týkajúce sa osobitných podmienok, podľa ktorých je možné financovať z prostriedkov Únie náklady na informačné a propagačné akcie a v prípade potreby administratívne a personálne náklady.

ODDIEL 3

Realizácia a riadenie kombinovaných programov a akcií uskutočňovaných z iniciatívy komisie

Článok 16

Formy financovania

1.   Financovanie môže mať jednu alebo viacero foriem stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 vrátane:

a)

grantov pre kombinované programy;

b)

zmlúv pre akcie uskutočňované z iniciatívy Komisie.

2.   Únia financuje informačné a propagačné akcie, ktoré sa uskutočňujú na základe kombinovaných programov alebo z iniciatívy Komisie, podľa článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 17

Hodnotenie kombinovaných programov

Návrhy kombinovaných programov sa hodnotia a vyberajú na základe kritérií oznámených vo výzve na predkladanie návrhov uvedenej v článku 8 ods. 2.

Článok 18

Informácie o realizácii kombinovaných programov

Komisia poskytuje výboru uvedenému v článku 23, a tým aj členským štátom, včasné informácie o všetkých navrhovaných alebo vybratých programoch.

Článok 19

Finančné ustanovenia týkajúce sa kombinovaných programov

1.   Finančný príspevok Únie na kombinované programy je 80 % oprávnených výdavkov. Zvyšok výdavkov znášajú výhradne navrhujúce subjekty.

2.   Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 sa zvýši na 85 % v prípade vážneho narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. e).

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 predstavujú percentuálne podiely uvedené v odsekoch 1 a 2 pre navrhujúce subjekty so sídlom v členských štátoch, ktoré dostávajú od 1. januára 2014 alebo od neskoršieho dátumu finančnú pomoc v súlade s článkom 136 a článkom 143 ZFEÚ, 85 % a 90 % v tomto poradí.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na tie programy, o ktorých rozhodne Komisia pred dátumom, od ktorého dotknutý členský štát už nedostane takúto finančnú pomoc.

Článok 20

Zadávanie zákaziek na akcie uskutočňované z iniciatívy Komisie

Každé zadávanie zákaziek vykonané Komisiou v jej vlastnom mene alebo spoločne s členskými štátmi podlieha pravidlám zadávania zákaziek stanoveným v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (16).

Článok 21

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných podľa tohto oddielu chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam, účinnými kontrolami a pri odhalení nezrovnalostí vymáhaním neoprávnene vyplatených súm, a v prípade potreby ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich správnych a finančných sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať audit na základe dokumentov a na mieste u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Únie.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (17) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (18) s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o udelení grantu alebo zmluvou súvisiacou s fondmi Únie nedošlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o udelení grantu vyplývajúce z realizácie programu na základe tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne splnomocňujú Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF, aby vykonávali takéto audity a vyšetrovania v súlade s ich príslušnými právomocami.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

Delegovanie právomoci a vykonávacie ustanovenia

Článok 22

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 11 ods. 1, článku 13 ods. 1, článku 15 ods. 8 a článku 29 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 24. novembra 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 11 ods. 1, článku 13 ods. 1, článku 15 ods. 8 a článku 29 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie o odvolaní nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa tohto nariadenia nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota môže predĺžiť o dva mesiace.

Článok 23

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený podľa článku 229 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

ODDIEL 2

Konzultácie, posudzovanie a podávanie správ

Článok 24

Konzultácie

V rámci vykonávania tohto nariadenia sa Komisia môže poradiť so skupinou pre občiansky dialóg o kvalite a propagácii, zriadenou podľa rozhodnutia Komisie 2013/767/EÚ (19).

Článok 25

Spoločný rámec pre posudzovanie vplyvu akcií

V súlade so spoločným monitorovacím a hodnotiacim rámcom spoločnej poľnohospodárskej politiky ustanoveným v článku 110 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce spoločný rámec pre posudzovanie vplyvu informačných a propagačných programov financovaných podľa tohto nariadenia, ako aj systém ukazovateľov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Všetky zainteresované strany oznámia Komisii všetky údaje a informácie potrebné na posúdenie vplyvu akcií.

Článok 26

Správa

1.   Do 31. decembra 2018 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Uvedená priebežná správa obsahuje úroveň jeho prijatia v jednotlivých členských štátoch a všetky vhodné návrhy.

2.   Komisia do 31. decembra 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia spolu so všetkými vhodnými návrhmi.

ODDIEL 3

Štátna pomoc, zrušenie, prechodné ustanovenia a nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Článok 27

Štátna pomoc

Odchylne od článku 211 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a od článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 (20), ako aj na základe článku 42 prvého odseku ZFEÚ, sa články 107, 108 a 109 ZFEÚ v prípade programov oprávnených na podporu z Únie, ktoré Komisia vybrala v súlade s týmto nariadením, neuplatňujú na platby, ktoré členské štáty uskutočnili na základe tohto nariadenia a v súlade s jeho ustanoveniami, ani sa neuplatňujú na finančné príspevky pochádzajúce z parafiškálnych poplatkov, povinných príspevkov alebo z iných finančných nástrojov členských štátov.

Článok 28

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 3/2008 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 29

Prechodné ustanovenia

1.   Nariadenie (ES) č. 3/2008 sa naďalej uplatňuje na tie informačné a propagačné akcie, o ktorých financovaní rozhodla Komisia pred 1. decembrom 2015.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22 prijímať delegované akty s cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod medzi uplatňovaním nariadenia (ES) č. 3/2008 a tohto nariadenia.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 22. októbra 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

B. DELLA VEDOVA


(1)  Stanovisko z 30. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 2. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. októbra 2014.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 and (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(11)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(19)  Rozhodnutie Komisie 2013/767/EÚ zo 16. decembra 2013, ktorým sa stanovuje rámec pre občiansky dialóg v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/391/ES (Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2013, s. 115).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 1184/2006 z 24. júla 2006, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 7).


PRÍLOHA I

Výrobky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. B):

a)

pivo,

b)

čokoláda a odvodené výrobky,

c)

chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky,

d)

nápoje vyrobené z rastlinných extraktov,

e)

cestoviny,

f)

soľ,

g)

prírodné gumy a živice,

h)

horčica,

i)

lahôdková kukurica,

j)

bavlna.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

uvedená v článku 28

Nariadenie (ES) č. 3/2008

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1 prvý pododsek

článok 1

článok 1 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 1 písm. a)

článok 1 ods. 2

článok 4 ods. 1 a 2

článok 2

článok 3

články 3 a 4

článok 5

článok 5

článok 8

článok 6 ods. 1

článok 7

článok 6 ods. 2

článok 7

článok 8

články 11,12 a 17

článok 9

článok 10

článok 9

článok 11

článok 13

článok 12 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 14

článok 13 ods. 1

článok 16 ods. 1 písm. b)

článok 13 ods. 2 prvý pododsek

článok 15 ods. 1, 2 a 3 a článok 19

článok 13 ods. 2 druhý pododsek

článok 13 ods. 2 tretí pododsek

článok 13 ods. 3, 4 a 5

článok 13 ods. 6

článok 27

článok 14

článok 15 ods. 5 a 7 a článok 16 ods. 2

články 15 a 16

článok 4 ods. 3, článok 5 ods. 2, článok 7 ods. 2, článok 8 ods. 1, články 11 a 13, článok 14 ods. 1, článok 15 ods. 8, články 22, 23, 25 a 29

článok 17

článok 24

článok 18

článok 26

článok 19

článok 28

článok 20

článok 30


Top