Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0175

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/175 z  5. februára 2015 , ktorým sa stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz guarovej gumy, ktorá pochádza alebo je odoslaná z Indie, z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi Text s významom pre EHP

OJ L 30, 6.2.2015, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/175/oj

6.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/175

z 5. februára 2015,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz guarovej gumy, ktorá pochádza alebo je odoslaná z Indie, z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany zdravia ľudí, zdravia zvierat a životného prostredia vhodné mimoriadne opatrenia Únie súvisiace s krmivami a potravinami dovážanými z tretích krajín v prípade, že sa riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých na úrovni jednotlivých členských štátov.

(2)

V júli 2007 boli v Únii zistené zvýšené hodnoty pentachlórfenolu (PCP) a dioxínov v určitých šaržách guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie. Ak sa neprijmú žiadne opatrenia, aby sa predišlo prítomnosti pentachlórfenolu a dioxínov v guarovej gume, takáto kontaminácia predstavuje v Únii hrozbu pre verejné zdravie.

(3)

Preto boli rozhodnutím Komisie 2008/352/ES (2), ktoré bolo neskôr nahradené nariadením Komisie (EÚ) č. 258/2010 (3), stanovené osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie v dôsledku rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi.

(4)

V nadväznosti na audit, ktorý v rokoch 2007 a 2009 vykonal Potravinový a veterinárny úrad Európskej komisie (FVO), sa v októbri 2011 uskutočnil ďalší audit s cieľom posúdiť zavedené systémy kontroly kontaminácie pentachlórfenolom (PCP) a dioxínmi v guarovej gume pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie a určené na vývoz do Únie.

(5)

Počas auditu z októbra 2011 FVO zistil, že príslušný orgán Indie zaviedol postup, ktorým sa má zabezpečiť, aby odber vzoriek vykonával jeden z dvoch orgánov určených na odber vzoriek v súlade s ustanoveniami Únie o odbere vzoriek stanovenými v smernici Komisie 2002/63/ES (4) a aby ku všetkým vyvážaným šaržám bolo priložené osvedčenie a analytická správa z laboratória akreditovaného v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 na analýzu PCP v krmivách a potravinách. FVO skonštatoval, že vďaka tomuto postupu sa kontaminované šarže do Únie nevyvážajú.

(6)

Referenčné laboratórium Európskej únie pre dioxíny a PCB v krmivách a potravinách uskutočnilo štúdiu o vzájomnom vzťahu medzi PCP a dioxínmi v kontaminovanej guarovej gume z Indie. Z tejto štúdie možno vyvodiť, že guarová guma s obsahom PCP pod úrovňou maximálneho limitu rezíduí (MRL) 0,01 mg/kg neobsahuje neprijateľné množstvá dioxínov. Preto súlad s uvedenou úrovňou MRL v prípade PCP zabezpečuje vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, pokiaľ ide o dioxíny.

(7)

Laboratórium stále zisťuje prítomnosť vysokých množstiev PCP v prášku z guarovej gumy na použitie v potravinách, ktorý je určený na vývoz. Keďže právny status PCP na priemyselné použitie v Indii zostáva nejasný a neexistujú žiadne dôkazy o zdroji kontaminácie, a keďže sa nevykonáva žiadne vyšetrovanie, pokiaľ ide o zdroj kontaminácie zásielok, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi, možnosť existencie kontaminovaných šarží naďalej pretrváva.

(8)

Z uvedených zistení vyplýva, že kontamináciu guarovej gumy pentachlórfenolom nemožno pokladať za ojedinelý prípad a že len účinnou analýzou vykonanou schváleným laboratóriom sa predišlo tomu, aby sa kontaminovaný výrobok naďalej vyvážal do Únie.

(9)

Keďže zdroj kontaminácie zatiaľ nie je eliminovaný, je vhodné zachovať osobitné podmienky pre dovoz. Je však vhodné, aby sa kontrolné opatrenia pri dovoze uviedli do súladu s existujúcimi kontrolnými opatreniami uplatniteľnými pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu. Vzhľadom na to, že takéto zosúladenie so sebou prináša viaceré zmeny, je vhodné zrušiť nariadenie (EÚ) č. 258/2010 a nahradiť ho novým vykonávacím nariadením.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na zásielky guarovej gumy, ktoré patria pod kód KN ex 1302 32 90, podpoložku TARIC 10 a 19, pochádzajúce alebo zaslané z Indie a určené na živočíšnu alebo ľudskú spotrebu.

2.   Toto nariadenie sa takisto uplatňuje na zásielky kŕmnych zmesí a zložené potraviny, ktoré obsahujú guarovú gumu uvedenú v odseku 1 v množstve presahujúcom 20 %.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na zásielky uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sú určené súkromnej osobe len na osobnú spotrebu a použitie. V prípade pochybností týkajúcich sa miesta určenia zásielky nesie dôkazné bremeno príjemca zásielky.

4.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (5).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (6), a článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 (7).

Na účely tohto nariadenia zásielka zodpovedá šarži (vymedzenej ako súborná dodávka) uvedenej v smernici 2002/63/ES.

Článok 3

Dovoz do Únie

1.   Zásielky potravín uvedené v článku 1 ods. 1 a 2 sa môžu dovážať do Únie len v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

2.   Zásielky uvedené v článku 1 ods. 1 a 2 môžu vstupovať na územie Únie len cez určené miesto vstupu (UMV) v zmysle vymedzenia v nariadení (ES) č. 669/2009.

Článok 4

Analytická správa

1.   K zásielkam uvedeným v článku 1 ods. 1 a 2 musí byť priložená analytická správa vydaná laboratóriom akreditovaným v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 na analýzu PCP v krmivách a potravinách, v ktorej sa preukazuje, že dovezený výrobok neobsahuje viac ako 0,01 mg/kg pentachlórfenolu (PCP).

2.   V analytickej správe sa uvádza(-jú):

a)

výsledky odberu vzoriek a analýzy na prítomnosť PCP vykonaných príslušnými orgánmi krajiny pôvodu alebo krajiny, z ktorého je zásielka odoslaná, ak je táto krajina iná ako krajina pôvodu;

b)

neistota merania analytického výsledku;

c)

detekčný limit (LOD) analytickej metódy a

d)

kvantifikačný limit (LOQ) analytickej metódy.

3.   Odber vzoriek uvedený v odseku 2 sa vykonáva v súlade so smernicou 2002/63/ES.

4.   Extrakcia pred analýzou sa uskutočňuje pomocou acidifikovaného rozpúšťadla. Analýza sa vykonáva podľa upravenej verzie metódy QuEChERS, ako sa uvádza na webovej stránke referenčných laboratórií Európskej únie pre rezíduá pesticídov (8), alebo podľa rovnako spoľahlivej metódy.

Článok 5

Zdravotný certifikát

1.   K zásielkam uvedeným v článku 1 ods. 1 a 2 je priložený zdravotný certifikát, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe.

2.   Zdravotný certifikát je vyplnený, podpísaný a overený splnomocneným zástupcom príslušného orgánu krajiny pôvodu, ministerstva obchodu a priemyslu Indie alebo krajiny, z ktorej sa zásielka odosiela, ak je uvedená krajina iná ako krajina pôvodu.

3.   Zdravotný certifikát sa vyhotovuje v jednom z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého sa nachádza určené miesto vstupu. Členský štát však môže súhlasiť s vyhotovením zdravotných certifikátov v inom úradnom jazyku Únie.

4.   Zdravotný certifikát je platný štyri mesiace odo dňa jeho vystavenia.

Článok 6

Identifikácia

Každá zásielka uvedená v článku 1 ods. 1 a 2 musí byť označená identifikačným kódom. Tento kód je identický s identifikačným kódom uvedeným v analytickej správe podľa článku 4 a na zdravotnom certifikáte uvedenom v článku 5.

Každé jednotlivé vrece alebo balenie sa označuje uvedeným identifikačným kódom.

Článok 7

Oznámenie o zásielkach pred ich príchodom

1.   Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov vopred oznamujú príslušným orgánom v určenom mieste vstupu:

a)

predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielky a

b)

povahu zásielky.

2.   Na účely oznámenia predpokladaného príchodu zásielky prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov vyplnia časť I jednotného vstupného dokladu (JVD) uvedeného v nariadení (ES) č. 669/2009. Tento doklad doručia príslušnému orgánu v aspoň jeden pracovný deň pred príchodom zásielky.

3.   Pri vypĺňaní jednotného vstupného dokladu musia prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov zohľadniť pokyny k jednotnému vstupnému dokladu uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 669/2009.

Článok 8

Úradné kontroly

1.   Príslušný orgán v určenom mieste vstupu vykoná dokladové kontroly v prípade každej zásielky uvedenej v článku 1 ods. 1 a 2 s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami stanovenými v článkoch 4 a 5.

2.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásielok uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 tohto nariadenia sa vykonávajú v súlade s článkami 8, 9 a 19 nariadenia (ES) č. 669/2009 s frekvenciou 5 %.

3.   Po ukončení kontrol, príslušné orgány:

a)

vyplnia príslušné položky v časti II jednotného vstupného dokladu;

b)

priložia výsledky kontrol vykonaných v súlade s odsekom 2 tohto článku;

c)

stanovia referenčné číslo jednotného vstupného dokladu a vyplnia ho v ňom;

d)

originál jednotného vstupného dokladu opatria pečiatkou a podpisom;

e)

vyhotovia a uchovajú kópiu jednotného vstupného dokladu opatreného podpisom a pečiatkou.

4.   Originál jednotného vstupného dokladu, originál zdravotného certifikátu uvedeného v článku 5 a originál analytickej správy uvedenej v článku 4 musia sprevádzať zásielku počas jej prepravy až do jej prepustenia do voľného obehu.

V prípade povolenia ďalšej prepravy zásielky, kým ešte nie sú známe výsledky fyzických kontrol, ako je stanovené v článku 8 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 669/2009, sprevádza zásielku overená kópia originálu jednotného vstupného dokladu namiesto originálu.

Článok 9

Rozdelenie zásielky

1.   Zásielky sa nerozdeľujú, kým sa nevykonajú všetky úradné kontroly a kým príslušné orgány dôkladne nevyplnia jednotný vstupný doklad, ako sa stanovuje v článku 8.

2.   V prípade následného rozdelenia zásielky sprevádza každú časť zásielky počas jej prepravy overená kópia jednotného vstupného dokladu až do jej prepustenia do voľného obehu.

Článok 10

Prepustenie do voľného obehu

1.   Zásielky sa môžu do voľného obehu prepúšťať iba vtedy, keď prevádzkovateľ krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku predloží colným orgánom jednotný vstupný doklad, ktorý príslušný orgán riadne vyplnil, potom, ako boli vykonané všetky úradné kontroly. Jednotný vstupný doklad sa môže predkladať fyzicky alebo elektronicky.

2.   Colné orgány prepustia zásielku do voľného obehu pod podmienkou priaznivého rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v kolónke II.14 a podpísaného v kolónke II.21 jednotného vstupného dokladu.

Článok 11

Nedodržanie právnych predpisov

Ak sa úradnými kontrolami zistí, že neboli dodržané príslušné právne predpisy Únie, príslušný orgán vyplní časť III jednotného vstupného dokladu a prijmú sa opatrenia podľa článkov 19, 20 a 21 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Článok 12

Správy

1.   Členské štáty predkladajú Komisii každé tri mesiace správu, ktorá poskytuje súhrn analytických správ o úradných kontrolách zásielok uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 podľa tohto nariadenia. Uvedená správa sa predkladá v priebehu mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.

2.   Správa zahŕňa tieto informácie:

a)

počet dovezených zásielok,

b)

počet zásielok, z ktorých sa odobrala vzorka na účely analýzy;

c)

výsledky kontrol stanovených v článku 8 ods. 2.

Článok 13

Náklady

Všetky náklady spojené s úradnými kontrolami a všetky opatrenia prijaté v nadväznosti na nedodržanie právnych predpisov znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 14

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 258/2010 sa zrušuje.

Článok 15

Prechodné ustanovenia

Odchylne od článku 5 ods. 1 členské štáty povoľujú dovoz zásielok uvedených v článku 1 ods. 1 a 2, ktoré opustili krajinu pôvodu pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a ku ktorým je priložený zdravotný certifikát, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 258/2010.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. februára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2008/352/ES z 29. apríla 2008, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na guarovú gumu pochádzajúcu alebo zaslanú z Indie v dôsledku rizík kontaminácie týchto výrobkov pentachlórfenolom a dioxínmi (Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 42).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 258/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/352/ES (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2010, s. 28).

(4)  Smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek Spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu č. 79/700/EHS (Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30).

(5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(8)  http://www.eurl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf


PRÍLOHA

Zdravotný certifikát pre dovoz do Európskej únie

 (1)

Kód zásielky Číslo certifikátu

Podľa ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/175, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz guarovej gumy, ktorá pochádza alebo je odoslaná z Indie, z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórfenolom a dioxínmi,

(príslušný orgán uvedený v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/175)

POTVRDZUJE, že

(vložte názov krmiva alebo potraviny, ktoré sú uvedené v článku 1 nariadenia (EÚ) 2015/175)

z tejto zásielky zloženej z:

(opis zásielky, produktu, počet a druh balení, hrubá alebo čistá hmotnosť),

naloženej v (miesto nakládky)

prepravcom (identifikácia prepravcu)

smerujúcej do (miesto a krajina určenia)

pochádzajúcej zo zariadenia

(názov a adresa zariadenia)

boli vyprodukované, triedené, spracované, balené, prepravované a zaobchádzalo sa s nimi v súlade so správnou hygienickou praxou.

Z tejto zásielky sa v súlade so smernicou Komisie 2002/63/ES odobrali vzorky dňa (dátum), ktoré boli podrobené laboratórnej analýze dňa

(dátum) v laboratóriu

(názov laboratória). Podrobné informácie o odbere vzoriek, použitých metódach analýzy a všetkých výsledkoch sú priložené.

Tento certifikát je platný do

V dňa

Pečiatka a podpis splnomocneného zástupcu príslušného orgánu uvedeného v článku 5 ods. 2


(1)  Produkt a krajina pôvodu.


Top