Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0006

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/6 z 5. januára 2016, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014 (Text s významom pre EHP)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/oj

6.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/6

z 5. januára 2016,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia primerané mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami a krmivami dovážanými z tretej krajiny, ak sa riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi.

(2)

V nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime z 11. marca 2011 bola Komisia informovaná, že hladiny rádionuklidov v určitých potravinárskych produktoch pochádzajúcich z Japonska prekročili účinné hladiny v potravinách platné v Japonsku. Takáto kontaminácia môže predstavovať ohrozenie pre verejné zdravie a zdravie zvierat v Únii, a preto bolo prijaté vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 297/2011 (2). Uvedené nariadenie bolo nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 961/2011 (3), ktoré bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 284/2012 (4). Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012 bolo nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 996/2012 (5), ktoré bolo neskôr nahradené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 322/2014 (6).

(3)

Keďže vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 322/2014 sa stanovuje, že opatrenia, ktoré sú v ňom stanovené, sa majú preskúmať do 31. marca 2015, a keďže je potrebné zohľadniť ďalší vývoj situácie a údajov o výskyte rádioaktivity v krmivách a potravinách za rok 2014, je vhodné zrušiť vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014 a prijať nové nariadenie.

(4)

Existujúce opatrenia sa preskúmali, pričom sa zohľadnilo viac ako 81 000 údajov o výskyte rádioaktivity v krmivách a potravinách s výnimkou hovädzieho mäsa a 237 000 údajov o výskyte rádioaktivity v hovädzom mäse, ktoré predložili japonské úrady v súvislosti so štvrtým vegetačným obdobím po havárii.

(5)

Alkoholické nápoje, ktoré patria pod číselné znaky KN 2203 až 2208, už nie sú výslovne vyňaté z rozsahu pôsobnosti, keďže požiadavky týkajúce sa odberu vzoriek a analýzy a vyhlásenia sa uplatňujú na vymedzený zoznam krmív a potravín.

(6)

Údaje, ktoré predložili japonské orgány, poskytujú dôkaz o tom, že v prípade krmív a potravín pochádzajúcich z prefektúr Aomori a Saitama už nie je potrebné pred vývozom do Únie vyžadovať odber vzoriek ani ich analýzu, pokiaľ ide o prítomnosť rádioaktivity.

(7)

V prípade krmív a potravín s pôvodom v prefektúre Fukušima sa na súčasné preskúmanie zamerané na zrušenie požiadavky odberu vzoriek a analýzy pred vývozom do Únie v prípade uvedených krmív a potravín použilo kritérium, že japonské orgány počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov (2013 a 2014) nezistili žiadny prípad nedodržania podmienok. V prípade ostatných krmív a potravín pochádzajúcich z uvedenej prefektúry je vhodné ponechať v platnosti požiadavku na odber vzoriek a analýzu pred vývozom do Únie.

(8)

S cieľom uľahčiť uplatňovanie tohto nariadenia je vhodné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia uvádzali takým spôsobom, aby prefektúry, z ktorých sa pred vývozom do Únie musia odobrať vzorky z tých istých krmív a potravín a z ktorých sa tie isté krmivá a potraviny musia analyzovať, boli zoskupené.

(9)

Pokiaľ ide o prefektúry Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Iwate a Čiba, v súčasnosti sa vyžaduje, aby sa pred vývozom do Únie odobrali vzorky z húb, produktov rybolovu, ryže, sójových bôbov, pohánky a určitých jedlých divorastúcich rastlín a z nich spracovaných a odvodených produktov a aby sa vykonala ich analýza. Rovnaké požiadavky sa vzťahujú na zložené potraviny obsahujúce viac ako 50 % uvedených produktov. Údaje o výskyte za štvrté vegetačné obdobie svedčia o tom, že v prípade niektorých uvedených krmivových a potravinových komodít je vhodné, aby sa odber vzoriek a analýza pred vývozom do Únie už nevyžadovali.

(10)

Pokiaľ ide o prefektúry Akita, Jamagata a Nagano, v súčasnosti sa vyžaduje, aby sa pred vývozom do Únie odobrali vzorky z húb a určitých jedlých divorastúcich rastlín a z nich spracovaných a odvodených produktov a aby sa vykonala ich analýza. Údaje o výskyte za štvrté vegetačné obdobie svedčia o tom, že v prípade jednej z jedlých divorastúcich rastlín je vhodné, aby sa odber vzoriek a analýza pred vývozom do Únie už nevyžadovali. Na druhej strane je v dôsledku zistenia nedodržania podmienok v prípade jednej jedlej divorastúcej rastliny vhodné vyžadovať odber vzoriek z tejto jedlej divorastúcej rastliny pochádzajúcej z uvedených prefektúr a ich analýzu.

(11)

Údaje o výskyte za štvrté vegetačné obdobie svedčia o tom, že v prípade húb pochádzajúcich z prefektúr Šizuoka, Jamanaši a Niigata je vhodné ponechať v platnosti požiadavku na odber vzoriek a analýzu pred vývozom do Únie. V dôsledku zistenia nedodržania podmienok v prípade jednej jedlej divorastúcej rastliny je vhodné vyžadovať odber vzoriek z tejto jedlej divorastúcej rastliny pochádzajúcej z uvedených prefektúr a ich analýzu.

(12)

Z kontrol vykonávaných pri dovoze vyplýva, že japonské orgány plnia osobitné podmienky stanovené právnymi predpismi Únie správne a že za viac ako tri roky sa pri dovozných kontrolách nezistil prípad ich nedodržania. Preto je vhodné udržať nízku frekvenciu kontrol pri dovoze a už ďalej nevyžadovať, aby členské štáty každé tri mesiace informovali Komisiu prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) o všetkých výsledkoch analýz.

(13)

Prechodné opatrenia stanovené v japonských právnych predpisoch uvedené v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 322/2014 už ďalej nie sú relevantné v prípade krmív a potravín, ktoré sa v súčasnosti dovážajú z Japonska, a preto by sa už na ne nemalo odkazovať v tomto nariadení.

(14)

Ďalšie preskúmanie ustanovení tohto nariadenia je vhodné naplánovať na moment, keď budú k dispozícii výsledky odberu vzoriek a analýzy, pokiaľ ide o prítomnosť rádioaktivity krmív a potravín z piateho vegetačného obdobia (2015) po havárii, t. j. do 30. júna 2016. Kritériá na preskúmanie sa určia v čase preskúmania.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na krmivá a potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (Euratom) č. 3954/87 (7) (ďalej len „produkty“) pochádzajúce alebo odosielané z Japonska s výnimkou:

a)

produktov, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011;

b)

osobných zásielok krmív a potravín živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahuje článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 206/2009 (8);

c)

osobných zásielok krmív a potravín, ktoré nemajú živočíšny pôvod a ktoré neslúžia na obchodné účely, ale sú určené súkromnej osobe len na jej osobnú spotrebu a použitie. V prípade pochybností nesie dôkazné bremeno príjemca zásielky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia je „zásielka“:

v prípade výrobkov, pri ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza podľa článku 5, množstvo všetkých krmív alebo potravín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré patria do tej istej triedy alebo zodpovedajú tomu istému opisu, na ktoré sa vzťahuje ten istý doklad (resp. tie isté doklady), ktoré sa prevážajú tým istým dopravným prostriedkom a pochádzajú z tej istej prefektúry Japonska;

v prípade ostatných výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, množstvo všetkých krmív alebo potravín, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, na ktoré sa vzťahuje ten istý doklad (resp. tie isté doklady), ktoré sa prevážajú tým istým dopravným prostriedkom a pochádzajú z jednej alebo viacerých prefektúr v Japonsku, v rámci obmedzení stanovených vo vyhlásení uvedenom v článku 5.

Článok 3

Dovoz do Únie

Produkty sa môžu do Únie dovážať len pod podmienkou, že spĺňajú podmienky tohto nariadenia.

Článok 4

Maximálne hladiny cézia-134 a cézia-137

V prípade produktov musí byť dodržaná maximálna hladina pre súhrn cézia-134 a cézia-137, ako sa stanovuje v prílohe I.

Článok 5

Vyhlásenie v prípade určitých produktov

1.   Ku každej zásielke húb, rýb a produktov rybolovu (s výnimkou hrebeňovkovitých), ryže, sójových bôbov, ebenovníka rajčiakového, deväťsila japonského (fuki), Aralia spp., bambusových výhonkov, papradia, osmundy japonskej, perovníka pštrosieho a košiabury alebo z nich získaného produktu alebo kŕmnej zmesi alebo zloženej potraviny s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Japonska, musí byť priložené platné vyhlásenie vyhotovené a podpísané v súlade s článkom 6.

2.   Vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 sa musí potvrdzovať, že produkty sú v súlade s právnymi predpismi platnými v Japonsku.

3.   Vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 sa ďalej osvedčuje, že:

a)

produkt bol zozbieraný/zožatý a/alebo spracovaný pred 11. marcom 2011; alebo

b)

produkt nepochádza a nie je zasielaný z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II (9), v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu; alebo

c)

produkt sa odosiela, no nepochádza zo žiadnej z prefektúr uvedených v prílohe II, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu, a počas prepravy nebol vystavený účinkom rádioaktivity; alebo

d)

produkt pochádza z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto výrobku, a je k nemu priložená analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy; alebo

e)

ak je pôvod produktu alebo jeho zložiek, ktoré predstavujú viac ako 50 %, neznámy, k produktu je priložená analytická správa zahŕňajúca výsledky odberu vzoriek a analýzy.

4.   K rybám a produktom rybolovu uloveným alebo zozbieraným v pobrežných vodách prefektúr Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Čiba alebo Iwate je priložené vyhlásenie uvedené v odseku 1 a analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy, bez ohľadu na to, kde sa takéto produkty vyloďujú.

Článok 6

Vyhotovenie a podpísanie vyhlásenia

1.   Vyhlásenie uvedené v článku 5 sa vyhotovuje podľa vzoru stanoveného v prílohe III.

2.   V prípade produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. a), b) a c) vyhlásenie podpisuje oprávnený zástupca príslušného japonského orgánu alebo oprávnený zástupca inštancie schválenej príslušným japonským orgánom v zodpovednosti príslušného japonského orgánu a pod jeho dohľadom.

3.   V prípade produktov uvedených v článku 5 ods. 3 písm. d) a e) a v článku 5 ods. 4 vyhlásenie podpisuje oprávnený zástupca príslušného japonského orgánu a je k nemu priložená analytická správa obsahujúca výsledky odberu vzoriek a analýzy.

Článok 7

Označovanie

Každá zásielka produktov uvedených v článku 5 ods. 1 sa označuje kódom, ktorý sa uvádza na vyhlásení uvedenom v článku 5, v analytickej správe uvedenej v článku 6 ods. 3, na jednotnom vstupnom zdravotnom doklade alebo na spoločnom veterinárnom vstupnom dokumente podľa článku 9 ods. 2 a na sanitárnom osvedčení priloženom k zásielke.

Článok 8

Hraničné inšpekčné stanice a určené miesto vstupu

1.   Zásielky produktov uvedených v článku 5 ods. 1 vstupujú do Únie cez určené miesto vstupu v zmysle článku 3 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009 (10) (ďalej len „určené miesto vstupu“).

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na zásielky produktov uvedených v článku 5 ods. 1 patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 97/78/ES (11). Uvedené zásielky sa dovážajú do Únie cez hraničnú inšpekčnú stanicu v zmysle článku 2 ods. 2 písm. g) uvedenej smernice.

Článok 9

Predchádzajúce oznámenie

1.   Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia oznamujú vopred príchod každej zásielky produktov podľa článku 5 ods. 1

2.   Na účely predchádzajúceho oznámenia prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia musia vyplniť:

a)

v prípade produktov neživočíšneho pôvodu: časť I jednotného vstupného dokladu (JVD) uvedeného v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 669/2009 s prihliadnutím na pokyny k JVD uvedené v prílohe II k uvedenému nariadeniu; na účely tohto nariadenia kolónka I.13 JVD môže obsahovať viac ako jeden kód komodity;

b)

v prípade rýb a produktov rybolovu: spoločný veterinárny vstupný dokument (CVED) uvedený v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 136/2004 (12).

Príslušný dokument sa odošle príslušnému orgánu na určenom mieste vstupu alebo v hraničnej inšpekčnej stanici aspoň dva pracovné dni pred fyzickým príchodom zásielky.

Článok 10

Úradné kontroly

1.   Príslušné orgány na hraničnej inšpekčnej stanici alebo určenom mieste vstupu vykonávajú tieto kontroly produktov uvedených v článku 5 ods. 1:

a)

kontroly dokladov v prípade všetkých zásielok produktov;

b)

náhodné identifikačné kontroly a náhodné fyzické kontroly vrátane laboratórnych analýz na prítomnosť cézia-134 a cézia-137. Analytické výsledky musia byť k dispozícii najneskôr do piatich pracovných dní.

2.   V prípade, že výsledok laboratórnej analýzy preukáže, že záruky uvedené vo vyhlásení podľa článku 5 nie sú pravdivé, vyhlásenie sa považuje za neplatné a zásielka krmív a potravín nie je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 11

Náklady

Všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol uvedených v článku 10 a zo všetkých opatrení prijatých v dôsledku nedodržania predpisov znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 12

Prepustenie do voľného obehu

1.   Každá zásielka produktov uvedená v článku 5 ods. 1 sa môže do voľného obehu prepúšťať iba vtedy, keď prevádzkovateľ krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku alebo ich zástupca predloží colným orgánom (fyzicky alebo elektronicky) jednotný vstupný doklad, ktorý príslušný orgán riadne vyplnil po tom, ako boli vykonané všetky úradné kontroly. Colné orgány prepustia zásielku do voľného obehu len vtedy, ak je v kolónke II.14 jednotného vstupného dokladu uvedené, že príslušný orgán vydal priaznivé rozhodnutie, ktoré je v kolónke II.21 doložené podpisom.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na zásielky produktov uvedených v článku 5 ods. 1, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 97/78/ES. Prepustenie uvedených zásielok do voľného obehu podlieha nariadeniu (ES) č. 136/2004.

Článok 13

Produkty nespĺňajúce požiadavky ustanovení

Produkty, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, sa nesmú umiestňovať na trh. Takéto produkty sa bezpečným spôsobom zlikvidujú alebo vrátia do Japonska.

Článok 14

Preskúmanie

Toto nariadenie sa do 30. júna 2016 musí podrobiť preskúmaniu.

Článok 15

Zrušenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 322/2014 sa zrušuje.

Článok 16

Prechodné ustanovenia

Odchylne od článku 3 sa môžu produkty do Únie dovážať za týchto podmienok:

a)

spĺňajú požiadavky ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 322/2014 a

b)

buď opustili Japonsko pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia alebo opustili Japonsko po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ale pred 1. februárom 2016, a je k nim priložené vyhlásenie v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 322/2014, ktoré bolo vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2011, s. 5).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 961/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 297/2011 (Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2011, s. 10).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2012 z 29. marca 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 961/2011 (Ú. v. EÚ L 92, 30.3.2012, s. 16).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 996/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 284/2012 (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 31).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 322/2014 z 28. marca 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Ú. v. EÚ L 95, 29.3.2014, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009 o dovoze osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 136/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1).

(9)  Zoznamom produktov v prílohe II nie sú dotknuté požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(11)  Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11).


PRÍLOHA I

Maximálne hladiny pre potraviny  (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právnych predpisoch

 

Potraviny pre dojčatá a malé deti

Mlieko a mliečne nápoje

Minerálna voda a podobné nápoje a čaj pripravovaný z nefermentovaných lístkov

Iné potraviny

Súhrn cézia-134 a cézia-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Maximálne hladiny pre krmivá  (3) (Bq/kg) stanovené v japonských právnych predpisoch

 

Krmivá určené pre hovädzí dobytok a kone

Krmivá určené pre ošípané

Krmivá určené pre hydinu

Krmivá pre ryby (5)

Súhrn cézia-134 a cézia-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  V prípade sušených produktov, ktoré sú určené na spotrebu v rekonštituovanom stave, sa maximálna hladina vzťahuje na rehydratovaný produkt pripravený na spotrebu.

V prípade sušených húb sa uplatňuje rekonštitučný faktor 5.

V prípade čaju sa maximálna hladina uplatňuje na odvar pripravený z nefermentovaných čajových lístkov. Faktor spracovania pre sušený čaj je 50, a preto sa prostredníctvom maximálnej hladiny 500 Bq/kg pre sušené čajové lístky zabezpečí, aby hladina v pripravenom čajovom odvare neprekračovala maximálnu hladinu 10 Bq/kg.

(2)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s maximálnymi hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, tieto hodnoty dočasne nahrádzajú hodnoty stanovené v nariadení (Euratom) č. 3954/87.

(3)  Maximálna hladina sa týka krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

(4)  S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s maximálnymi hladinami, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Japonsku, tieto hodnoty dočasne nahrádzajú hodnoty stanovené v nariadení Komisie (Euratom) č. 770/90 z 29. marca 1990, ktorým sa stanovujú najvyššie povolené úrovne rádioaktivity v krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (Ú. v. ES L 83, 30.3.1990, s. 78).

(5)  S výnimkou krmív pre okrasné ryby.


PRÍLOHA II

Krmivá a potraviny, v prípade ktorých sa pred vývozom do Únie vyžaduje odber vzoriek a analýza na prítomnosť cézia-134 a cézia-137

a)

produkty pochádzajúce z prefektúry Fukušima:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

ryby a produkty rybolovu, ktoré patria pod číselné znaky KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 a 1605 s výnimkou hrebeňovkovitých, ktoré patria pod číselné znaky KN 0307 21, 0307 29 a 1605 52 00;

ryža a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 a 1905 90;

sójové bôby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 1201 90, 1208 10 a 1507;

deväťsil japonský (fuki) (Petasites japonicus) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod kódy KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90,

Aralia spp. a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91;

papradie (Pteridium aquilinum) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

osmunda japonská (Osmunda japonica) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

perovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

ebenovník rajčiakový (Diospyros sp.) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 a 0813 50;

b)

produkty pochádzajúce z prefektúr Gunma, Ibaraki, Točigi, Miyagi, Čiba alebo Iwate:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

ryby a produkty rybolovu, ktoré patria pod číselné znaky KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 a 1605 s výnimkou hrebeňovkovitých, ktoré patria pod číselné znaky KN 0307 21, 0307 29 a 1605 52 00;

Aralia spp. a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91;

papradie (Pteridium aquilinum) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

osmunda japonská (Osmunda japonica) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

perovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a z neho odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

c)

produkty pochádzajúce z prefektúr Akita, Jamagata alebo Nagano:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

Aralia spp. a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91;

osmunda japonská (Osmunda japonica) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

d)

produkty pochádzajúce z prefektúr Jamanaši, Šizuoka alebo Niigata:

huby a z nich odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a z nej odvodené produkty, ktoré patria pod číselné znaky KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

e)

zložené produkty s obsahom viac ako 50 % produktov uvedených v písmenách a) až a d) tejto prílohy.


PRÍLOHA III

Vyhlásenie na účely dovozu do Únie

…(Produkt a krajina pôvodu)

Identifikačný kód šaržeČíslo vyhlásenia

Podľa ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky, ktorými sa riadi dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime,

(oprávnený zástupca uvedený v článku 6 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6)

VYHLASUJE, že … …(produkty uvedené v článku 5 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6) z tejto zásielky zloženej z: … …(opis zásielky, produktu, počet a druh balení, hrubá alebo čistá hmotnosť), naložené v …(miesto nakládky) dňa …(dátum nakládky) spoločnosťou …(identifikácia prepravcu) prepravované do …(miesto a krajina určenia) pochádzajúcej zo zariadenia ……(názov a adresa zariadenia)

sú v súlade s právnymi predpismi platnými v Japonsku, pokiaľ ide o maximálne hladiny pre súhrn cézia-134 a cézia-137.

VYHLASUJE, že zásielka obsahuje:

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré boli zozbierané/zožaté a/alebo spracované pred 11. marcom 2011;

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré nepochádzajú a nie sú odosielané z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6, v prípade ktorých sa nevyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu;

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré sú odosielané, ale nepochádzajú z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu a ktoré neboli počas prepravy vystavené účinkom rádioaktivity;

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov, ktoré pochádzajú z jednej z prefektúr uvedených v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/6, v prípade ktorých sa vyžaduje odber vzoriek a analýza tohto produktu a z ktorých sa odobrali vzorky dňa …(dátum) a ktoré boli podrobené laboratórnej analýze dňa …(dátum) v …(názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená;

huby, ryby a produkty rybolovu, ryžu, sójové bôby, ebenovník rajčiakový, deväťsil japonský (fuki), Aralia spp., bambusové výhonky, papradie, osmundu japonskú, perovník pštrosí a košiaburu neznámeho pôvodu alebo z nich získaný produkt alebo kŕmnu zmes alebo zloženú potravinu s obsahom viac ako 50 % uvedených produktov ako zložku(-y) neznámeho pôvodu, z ktorých sa odobrali vzorky dňa …(dátum) a ktoré sa podrobili laboratórnej analýze dňa …(dátum) v …(názov laboratória) s cieľom stanoviť hladinu rádionuklidov cézia-134 a cézia-137. Analytická správa je priložená.

V Bruseli …dňa …

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu uvedeného v článku 6 ods. 2 alebo 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/6


Top