Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0884

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2014 z  13. augusta 2014 , ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1152/2009 Text s významom pre EHP

OJ L 242, 14.8.2014, p. 4–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/884/oj

14.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 242/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 884/2014

z 13. augusta 2014,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1152/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1152/2009 (2) treba podstatne zmeniť a rozsah pôsobnosti treba rozšíriť na krmivá.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 (3) sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu aflatoxínov v potravinách v záujme ochrany verejného zdravia. Je možné pozorovať, že tieto maximálne hodnoty aflatoxínov sa v prípade určitých potravín z určitých krajín často prekračujú. Takáto kontaminácia predstavuje závažne ohrozenie verejného zdravia v rámci Únie, a preto je vhodné prijať na úrovni Únie osobitné podmienky.

(3)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (4) sa ustanovujú maximálne povolené hladiny aflatoxínu B1 v krmivách v záujme ochrany zdravia zvierat a verejného zdravia. Možno pozorovať, že tieto maximálne hodnoty aflatoxínu B1 sa v prípade určitých krmív z určitých krajín často prekračujú. Takáto kontaminácia predstavuje závažné ohrozenie zdravia zvierat a verejného zdravia v rámci Únie, a preto je vhodné prijať na úrovni Únie osobitné podmienky.

(4)

V záujme ochrany zdravia zvierat a verejného zdravia je dôležité, aby kŕmne zmesi či viaczložkové potraviny obsahujúce vo výraznom množstve krmivá a potraviny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, tiež patrili do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Na zabezpečenie harmonizovaného uplatňovania kontrol spracovaných krmív a potravín a kŕmnych zmesí a viaczložkových potravín v celej EÚ je vhodné stanoviť prahovú hodnotu. Okrem toho je vhodné vyňať z uplatňovania ustanovení tohto nariadenia nekomerčné zásielky. Odber vzoriek zo zásielok a ich analýza by sa mali vykonať v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie.

(5)

Ustanovenia o odbere vzoriek a analýze na kontrolu aflatoxínov v krmivách sú stanovené nariadením Komisie (ES) č. 152/2009 (5) a v potravinách nariadením Komisie (ES) č. 401/2006 (6).

(6)

Vzhľadom na to, že pri uplatňovaní osobitných podmienok, ktorými sa riadi dovoz krmív z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi, sa uplatňujú podobné ustanovenia ako ustanovenia týkajúce sa uplatňovania osobitných podmienok, ktorými sa riadi dovoz potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi, je vhodné, aby boli krmivá a potraviny, pre ktoré boli stanovené osobitné podmienky z dôvodu rizika kontaminácie aflatoxínmi, zaradené do jedného nariadenia. Preto je vhodné zahrnúť do tohto nariadenia ustanovenia týkajúce arašidových orieškov z Indie a Ghany a melónových semien z Nigérie stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 91/2013 (7). Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 91/2013 by sa malo súčasne nahradiť novým nariadením, ktorým sa stanovujú ustanovenia týkajúce sa ibišteka jedlého a listov karí z Indie.

(7)

Na základe výsledkov kontrol a výsledkov auditov Potravinového a veterinárneho úradu (Food and Veterinary Office – FVO) sú vhodné nasledujúce zmeny výrobkov, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky a/alebo frekvencia kontrol:

vypustenie osobitných podmienok na dovoz mandlí z USA v dôsledku priaznivých výsledkov kontrol a priaznivého výsledku auditu FVO,

zníženie frekvencie odberov vzoriek lieskových orechov z Turecka vzhľadom na priaznivé výsledky kontrol a priaznivý výsledok auditu FVO,

zníženie frekvencie odberov vzoriek para orechov z Brazílie vzhľadom na to, že sa nevyskytli žiadne prípady nedodržania právnych predpisov, a aj vzhľadom na veľmi nízke množstvá dovezené do EÚ.

(8)

Kontrolný systém pre krmivá a potraviny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa používa už mnoho rokov a neustále sa vylepšuje na základe získaných skúseností. Úplné zosúladenie kontrol pri dovoze potravín neživočíšneho pôvodu nie je možné dosiahnuť, pretože v určenom mieste vstupu nemožno vykonať všetky požadované fyzické kontroly aflatoxínov. Kontroly na prítomnosť aflatoxínov v súlade s nariadením (ES) č. 401/2006 sú časovo náročné a vyžadujú si vykládky zásielok. Okrem toho mnoho komodít, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa prepravuje vo vákuovom balení a zničenie vákuového balenia pri odbere vzoriek by mohlo mať za následok stratu kvality v prípade, že zásielka musí byť po vykonaní fyzickej kontroly prepravená na dlhú vzdialenosť. V záujme zníženia administratívnej záťaže je však vhodné v čo najväčšej možnej miere zosúladiť administratívne dokumenty týkajúce sa kontroly krmív a potravín neživočíšneho pôvodu. Preto aj keď podmienky pre dovoz krmív a potravín, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nie sú rovnaké ako pre krmivá a potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 (8), je z pohľadu administratívneho zjednodušenia pre prevádzkovateľov v oblasti krmív a potravín vhodné použiť rovnaký jednotný vstupný doklad. Pre uplatňovanie tohto jednotného vstupného dokladu na účely tohto nariadenia je však potrebné poskytnúť dodatočné vysvetľujúce poznámky v pokynoch s cieľom riešiť rozdiely v systémoch kontroly.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (9), sa toto nariadenie uplatňuje na dovoz týchto krmív a potravín, ktoré patria pod číselné znaky KN a klasifikáciu TARIC uvedené v prílohe I:

a)

nelúpané para orechy a zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce nelúpané para orechy (potraviny), ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Brazílie;

b)

arašidové oriešky nelúpané a lúpané, arašidové maslo, arašidové oriešky inak upravené alebo konzervované (krmivá a potraviny), ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Číny;

c)

arašidové oriešky nelúpané a lúpané, arašidové maslo, arašidové oriešky inak upravené alebo konzervované (krmivá a potraviny), ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Egypta;

d)

pistácie nelúpané a lúpané, pistácie inak upravené alebo konzervované (potraviny), ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Iránu;

e)

nasledujúce potraviny, ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Turecka:

i)

sušené figy;

ii)

lieskové orechy (Corylus sp.) nelúpané a lúpané;

iii)

pistácie nelúpané a lúpané;

iv)

zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce figy, lieskové orechy alebo pistácie;

v)

figová pasta, pasta z pistácií a pasta z lieskových orechov;

vi)

lieskové orechy, figy a pistácie, pripravené alebo konzervované, vrátane zmesí;

vii)

múka, krupica a prášok z lieskových orechov a pistácií;

viii)

sekané, krájané a drvené lieskové orechy;

ix)

olej z lieskových orechov;

f)

arašidové oriešky nelúpané a lúpané, arašidové maslo, arašidové oriešky inak upravené alebo konzervované (krmivá a potraviny), ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Ghany;

g)

arašidové oriešky nelúpané a lúpané, arašidové maslo, arašidové oriešky inak upravené alebo konzervované (krmivá a potraviny), ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Indie;

h)

melónové semená a odvodené produkty (potraviny), ktoré pochádzajú alebo sa zasielajú z Nigérie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na krmivá a potraviny spracované z krmív a potravín uvedených v odseku 1 a na kŕmne zmesi a viaczložkové potraviny, ktoré obsahujú ktorékoľvek z krmív alebo potravín uvedených v odseku 1, v množstve presahujúcom 20 %.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na zásielky krmív a potravín uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sú určené súkromnej osobe na osobnú spotrebu a použitie. V prípade pochybností nesie dôkazné bremeno príjemca zásielky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 a v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (10).

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„určené body dovozu“ znamenajú akékoľvek miesto určené príslušným orgánom, cez ktoré sa krmivá a potraviny uvedené v článku 1 môžu dovážať do Únie;

b)

„určené miesto vstupu“ znamená miesto vstupu v zmysle jeho vymedzenia v článku 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 669/2009.

Na účely tohto nariadenia zásielka zodpovedá dávke uvedenej v nariadeniach (ES) č. 401/2006 a (ES) č. 152/2009.

Článok 3

Dovoz do Únie

Zásielky krmív a potravín uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 (ďalej ako „krmivá a potraviny“) sa môžu dovážať do Únie iba v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

Článok 4

Výsledky odberu a analýzy vzoriek

1.   Ku každej zásielke krmív a potravín sa prikladajú výsledky odberu a analýzy vzoriek vykonaných príslušnými orgánmi krajiny pôvodu alebo krajiny, z ktorej sa zásielka odosiela, a to v prípade, že uvedená krajina je iná ako krajina pôvodu, s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa maximálnych hladín aflatoxínov.

2.   Odber a analýza vzoriek uvedené v odseku 1 sa musia vykonávať v súlade s nariadením (ES) č. 152/2009, pokiaľ ide o aflatoxíny v krmivách, a v súlade s nariadením (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o aflatoxíny v potravinách.

Článok 5

Zdravotný certifikát

1.   Ku každej zásielke sa prikladá aj zdravotný certifikát vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II.

2.   Zdravotný certifikát vyplní, podpíše a overí oprávnený zástupca príslušného orgánu krajiny pôvodu alebo príslušného orgánu krajiny, z ktorej sa zásielka odosiela, v prípade, že uvedená krajina je iná ako krajina pôvodu.

Príslušným orgánom krajiny pôvodu je:

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) v prípade potravín z Brazílie;

b)

Štátna správa pre inšpekciu dovozu a vývozu a karanténu Čínskej ľudovej republiky v prípade krmív a potravín z Číny;

c)

egyptské ministerstvo pôdohospodárstva v prípade krmív a potravín z Egypta;

d)

iránske ministerstvo zdravotníctva v prípade potravín z Iránu;

e)

Generálne riaditeľstvo na ochranu a kontrolu Ministerstva pôdohospodárstva a vidieckych záležitostí Tureckej republiky v prípade potravín z Turecka;

f)

Ghanský úrad pre normy v prípade krmív a potravín z Ghany;

g)

indická Rada na kontrolu vývozu ministerstva obchodu a priemyslu v prípade krmív a potravín z Indie;

h)

Národná agentúra pre kontrolu potravín a liečiv (NAFDAC) v prípade potravín z Nigérie.

3.   Zdravotný certifikát sa vyhotovuje v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého sa nachádza určené miesto vstupu. Členský štát však môže súhlasiť so zdravotnými osvedčeniami v inom úradnom jazyku Únie.

4.   Platnosť zdravotného certifikátu je obmedzená na obdobie štyroch mesiacov od dátumu jeho vydania.

Článok 6

Identifikácia

Každá zásielka potravín a krmív sa označí identifikačným kódom (zásielkovým kódom), ktorý zodpovedá identifikačnému kódu vo výsledkoch odberu a analýzy vzoriek uvedených v článku 4 a v zdravotnom certifikáte uvedenom v článku 5. Uvedeným identifikačným kódom sa označí každé jednotlivé vrece alebo iná forma balenia zásielky.

Článok 7

Oznamovanie zásielok v časovom predstihu

1.   Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia oznamujú v časovom predstihu predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu krmív a potravín a povahu zásielky príslušným orgánom v určenom mieste vstupu.

2.   Na účel oznamovania v časovom predstihu vyplnia časť I jednotného vstupného dokladu uvedeného v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 669/2009 a uvedený doklad odošlú príslušnému orgánu v určenom mieste vstupu, a to najmenej jeden pracovný deň pred fyzickým príchodom zásielky.

3.   Pri vypĺňaní jednotného vstupného dokladu v súlade s týmto nariadením prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov zohľadnia pokyny stanovené v prílohe III.

4.   V prípade, že je určený bod dovozu iný než určené miesto vstupu, prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku to oznámi príslušnému orgánu v určenom bode dovozu najmenej jeden pracovný deň pred fyzickým príchodom zásielky. Toto oznámenie vykoná prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku zaslaním kópie vyplneného jednotného vstupného dokladu, pokiaľ ide o kontrolu dokladov príslušným orgánom v určenom mieste vstupu.

5.   Jednotný vstupný doklad sa vyhotovuje v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého sa nachádza určené miesto vstupu. Členský štát však môže súhlasiť s jednotnými vstupnými dokladmi v inom úradnom jazyku Únie.

Článok 8

Určené miesta dovozu

Príslušné orgány členských štátov zabezpečia, že určené miesta dovozu budú spĺňať tieto požiadavky:

a)

prítomnosť vyškoleného personálu, ktorý vykonáva úradné kontroly zásielok krmív a potravín;

b)

dostupnosť podrobných pokynov, pokiaľ ide o odber vzoriek a zasielanie vzoriek do laboratória, a to v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 152/2009 pre krmivá a ustanoveniami v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 401/2006 pre potraviny;

c)

možnosť vykonávať vykládku a odber vzoriek na chránenom mieste určeného miesta dovozu; musí byť možné, aby zásielka krmív a potravín bola pod úradnou kontrolou vykonávanou príslušným orgánom počnúc určeným miestom dovozu v prípadoch, keď sa po dohode s príslušným orgánom má zásielka prepraviť na miesto v bezprostrednom susedstve určeného miesta dovozu na vykonanie odberu vzoriek;

d)

dostupnosť skladovacích miestností a skladov na skladovanie zadržaných zásielok krmív a potravín za dobrých podmienok počas čakania na výsledky analýzy;

e)

dostupnosť vykladacieho zariadenia a vhodného zariadenia na odber vzoriek;

f)

dostupnosť úradného laboratória na analýzu aflatoxínov v mieste, kam sa dajú prepravovať vzorky za krátky čas, ktoré je schopné vykonať analýzu v stanovenom čase.

Členské štáty vedú a uverejňujú aktualizovaný zoznam určených miest dovozu. Členské štáty o nich upovedomujú Komisiu.

Komisia uvedie na svojej webovej stránke na informačné účely odkazy na takéto zoznamy jednotlivých štátov.

Prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov zabezpečujú vykládku zásielok krmív a potravín nevyhnutnú na uskutočnenie odberu reprezentatívnych vzoriek.

V prípade osobitnej prepravy alebo osobitných foriem balení dáva prevádzkovateľ úradnému inšpektorovi k dispozícii vhodné zariadenie na odber vzoriek, ak sa odber reprezentatívnych vzoriek nemôže vykonať vhodným spôsobom s bežným zariadením na odber vzoriek.

Článok 9

Úradné kontroly

1.   Všetky úradné kontroly pred vyplnením jednotného vstupného dokladu sa vykonávajú do 15 pracovných dní od okamihu, keď sa zásielka ponúkne na dovoz a je fyzicky k dispozícii na odber vzoriek v určenom mieste dovozu.

2.   Zásielky krmív a potravín môžu vstupovať do Únie len cez určené miesto vstupu. Príslušný orgán v určenom mieste vstupu skontroluje dokumenty priložené ku každej zásielke krmív a potravín určenej na dovoz do Únie s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami stanovenými v článkoch 4 a 5.

Na účely tohto nariadenia sa môžu určiť miesta vstupu, ktoré majú povolené vykonávať len kontroly dokladov. V takom prípade nemusia tieto určené miesta vstupu spĺňať minimálne požiadavky stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 669/2009.

3.   Ak k zásielke krmív a potravín nie sú pripojené výsledky odberu vzoriek a analýzy a zdravotný certifikát alebo ak výsledky odberu vzoriek a analýzy a zdravotný certifikát nie sú v súlade s ustanoveniami nariadenia, zásielka nesmie vstúpiť do Únie ako dovoz a musí sa odoslať späť do krajiny pôvodu alebo zlikvidovať.

4.   Príslušný orgán v určenom mieste vstupu povoľuje presun zásielky na určené miesto dovozu po vykonaní kontrol uvedených v odseku 2 v prípade, že ich výsledky sú uspokojivé. Originálny certifikát, výsledky odberu vzoriek a analýzy uvedené v článku 4 a jednotný vstupný doklad sa prikladajú k zásielke počas prepravy. Príslušný orgán v určenom mieste vstupu bezodkladne informuje príslušný orgán v určenom mieste dovozu o odoslaní zásielky a podnikateľský subjekt musí informovať príslušný orgán v určenom mieste dovozu o príchode zásielky najmenej jeden pracovný deň pred fyzickým príchodom zásielky. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne zmeniť určené miesto dovozu po tom, čo zásielka opustila určené miesto vstupu, tieto dokumenty sa musia opätovne predložiť príslušnému orgánu v určenom mieste vstupu na schválenie a vykonanie potrebných zmien v jednotnom vstupnom doklade a príslušný orgán v určenom mieste vstupu o týchto zmenách následne informuje príslušné určené miesta dovozu.

5.   Príslušný orgán v určenom mieste dovozu vykoná kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu odberom vzoriek na analýzu aflatoxínu B1 v krmivách alebo aflatoxínu B1 a celkovej kontaminácie aflatoxínmi v potravinách v prípade určitých zásielok vo frekvencii stanovenej v prílohe I k tomuto nariadeniu pred súhlasom s prepustením do voľného obehu v Únii. Odber vzorky sa v prípade krmív vykonáva v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 152/2009 a v prípade potravín v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 401/2006.

6.   Príslušné orgány po vykonaní kontrol musia:

a)

vyplniť príslušné záznamy v časti II jednotného vstupného dokladu;

b)

priložiť výsledky vykonaného odberu vzoriek a analýzy;

c)

poskytnúť a vyplniť referenčné číslo jednotného vstupného dokladu v jednotnom vstupnom doklade;

d)

opečiatkovať a podpísať originál jednotného vstupného dokladu;

e)

vyhotoviť a uchovávať kópiu jednotného vstupného dokladu opatreného podpisom a odtlačkom pečiatky.

Pri vyplnení jednotného vstupného dokladu v súlade s týmto nariadením príslušný orgán zohľadní pokyny stanovené v prílohe III.

7.   Originál zdravotného certifikátu uvedeného v článku 5, výsledky odberu vzoriek a analýzy uvedené v článku 4 a jednotný vstupný doklad sa prikladajú k zásielke počas jej presunu až do momentu, kým nedôjde k jej prepusteniu do voľného obehu.

Článok 10

Rozdelenie zásielky

1.   Zásielky sa nerozdeľujú, kým nie sú vykonané všetky úradné kontroly a kým príslušné orgány nevyplnia jednotný vstupný doklad, ako je stanovené v článku 9.

2.   V prípade následného rozdelenia zásielky sa priloží overená kópia jednotného vstupného dokladu ku každej časti zásielky počas jej prepravy, až kým nie je zásielka prepustená do voľného obehu.

Článok 11

Prepustenie do voľného obehu

Zásielky sa môžu do voľného obehu prepúšťať iba vtedy, keď prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo ich zástupca predloží colným orgánom (fyzicky alebo elektronicky) jednotný vstupný doklad, ktorý príslušný orgán riadne vyplnil, po tom, ako boli vykonané všetky úradné kontroly. Colné orgány prepustia zásielku do voľného obehu len pod podmienkou priaznivého rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v kolónke II.14 a podpísaného v kolónke II.21 jednotného vstupného dokladu.

Článok 12

Nedodržanie právnych predpisov

Ak sa úradnými kontrolami zistí, že neboli dodržané príslušné právne predpisy Únie, príslušný orgán vyplní časť III jednotného vstupného dokladu a prijmú sa opatrenia podľa článkov 19, 20 a 21 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Článok 13

Správy

Členské štáty predkladajú Komisii každé tri mesiace správu o všetkých analytických výsledkoch úradných kontrol zásielok krmív a potravín v súlade s týmto nariadením. Takáto správa sa predkladá počas mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.

Správa obsahuje tieto informácie:

počet dovezených zásielok,

počet zásielok, z ktorých sa odobrala vzorka na účely analýzy,

výsledky kontrol stanovených v článku 9 ods. 5.

Článok 14

Náklady

Všetky náklady spojené s úradnými kontrolami vrátane odberu vzoriek, analýzy, skladovania a všetkých opatrení prijatých v súvislosti s nedodržaním právnych predpisov znášajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov.

Článok 15

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1152/2009 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a mali by sa vykladať s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1152/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2009, s. 40).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 12).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 91/2013 z 31. januára 2013, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky uplatniteľné na dovoz arašidových orieškov z Ghany a Indie, ibišteka jedlého a listov karí z Indie a melónových semien z Nigérie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 a nariadenie Komisie č. 1152/2009 (Ú. v. EÚ L 33, 2.2.2013, s. 2).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(9)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).


PRÍLOHA I

Krmivá a potraviny, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uvedené v tomto nariadení:

Krmivá a potraviny

(predpokladané použitie)

Číselný znak KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu alebo krajina odoslania

Frekvencia fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) pri dovoze

Para orechy nevylúpané

0801 21 00

 

Brazília (BR)

náhodné

Zmesi orechov alebo sušeného ovocia a obsahujúce nevylúpané para orechy.

ex 0813 50

(Potraviny)

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

Čína (KN)

20

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

Egypt (EG)

20

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Pistácie, nevylúpané

0802 51 00

 

Irán (IR)

50

Pistácie, vylúpané

0802 52 00

Zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

ex 0813 50

Pasta z pistácií

ex 2007 10 alebo 2007 99

Pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Múka, krupica a prášok z pistácií

ex 1106 30 90

(Potraviny)

 

Sušené figy

0804 20 90

 

Turecko (TR)

20

Zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce figy

ex 0813 50

Figová pasta

ex 2007 10 alebo 2007 99

Figy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 99

ex 2008 97

(Potraviny)

 

Lieskové orechy (Corylus sp.), nevylúpané

0802 21 00

 

Turecko (TR)

náhodné

Lieskové orechy (Corylus sp.), vylúpané

0802 22 00

Zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce lieskové orechy

ex 0813 50

Pasta z lieskových orechov

ex 2007 10 alebo 2007 99

Lieskové orechy, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

ex 2008 19

ex 2008 97

Múka, krupica a prášok z lieskových orechov

ex 1106 30 90

Sekané, krájané a drvené lieskové orechy

ex 0802 22 00; 2008 19

Olej z lieskových orechov

ex 1515 90 99

(Potraviny)

 

Pistácie, nevylúpané

0802 51 00

 

Turecko (TR)

50

Pistácie, vylúpané

0802 52 00

Zmesi orechov alebo sušeného ovocia obsahujúce pistácie

ex 0813 50

Pasta z pistácií

ex 2007 10 alebo 2007 99

Pistácie, upravené alebo konzervované vrátane zmesí

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Múka, krupica a prášok z pistácií

ex 1106 30 90

(Potraviny)

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

Ghana (GH)

50

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

arašidové maslo

2008 11 10

arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Arašidové oriešky (arašidy), nevylúpané

1202 41 00

 

India (IN)

20

Arašidové oriešky (arašidy), vylúpané

1202 42 00

Arašidové maslo

2008 11 10

Arašidové oriešky (arašidy), inak upravené alebo konzervované

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmivá a potraviny)

 

Melónové semená (egusi, Citrullus lanatus) a odvodené produkty

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigéria (NG)

50

(Potraviny)

 


PRÍLOHA II

Image


PRÍLOHA III

Pokyny na vyplnenie jednotného vzorového dokladu (JVD) v súlade s týmto nariadením v prípade dovozov krmív a potravín z určitých tretích krajín vzhľadom na riziko kontaminácie týchto produktov aflatoxínmi

Všeobecné informácie

Na účely používania jednotného vzorového dokladu v súlade s týmto nariadením sa pod skratkou „UMV (určené miesto vstupu)“ rozumie „prvé miesto vstupu“ alebo „určené miesto dovozu“, ako sa stanovuje v osobitných poznámkach pre každú kolónku. Pod pojmom „kontrolné miesto“ sa rozumie „určené miesto dovozu“.

Doklad vyplňte veľkými písmenami. Poznámky sa vzťahujú na príslušné číslo kolónky.

Časť I

Tento oddiel vypĺňa prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca, pokiaľ nie je uvedené inak.

Kolónka I.1.

Odosielateľ: meno a úplná adresa fyzickej alebo právnickej osoby (prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku), ktorá zásielku odosiela. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo e-mailovú adresu.

Kolónka I.2.

Všetky tri políčka v tejto kolónke vypĺňajú orgány určeného miesta dovozu v zmysle článku 2. Do prvej kolónky vpíšte referenčné číslo JVD. Referenčné číslo JVD môžu vyplniť orgány v určenom mieste vstupu. Uveďte meno a číslo určeného miesta dovozu v druhej a tretej kolónke.

Kolónka I.3.

Príjemca: uveďte meno a úplnú adresu fyzickej alebo právnickej osoby (prevádzkovateľa krmivárskeho a potravinárskeho podniku), ktorej je zásielka určená. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo e-mailovú adresu.

Kolónka I.4.

Osoba zodpovedná za zásielku: (tiež zástupca, deklarant alebo prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku) uveďte meno a úplnú adresu osoby zodpovednej za zásielku predkladanú na určenom mieste vstupu, ktorá v mene dovozcu vykonáva potrebné vyhlásenia pred príslušnými orgánmi. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo e-mailovú adresu.

Kolónka I.5.

Krajina pôvodu: uveďte krajinu, z ktorej komodita pochádza, v ktorej bola dopestovaná, zozbieraná alebo vyprodukovaná.

Kolónka I.6.

Krajina odoslania: uveďte krajinu, v ktorej bola zásielka naložená na dopravný prostriedok na účely konečnej prepravy do Únie.

Kolónka I.7.

Dovozca: uveďte meno/názov a úplnú adresu. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo e-mailovú adresu.

Kolónka I.8.

Miesto určenia: uveďte adresu dodania v Únii. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo e-mailovú adresu.

Kolónka I.9.

Príchod na UMV (predpokladaný dátum): uveďte predpokladaný dátum príchodu zásielky na určené miesto vstupu.

Kolónka I.10.

Doklady: uveďte dátum vydania a číslo prípadných úradných dokladov priložených k zásielke.

Kolónka I.11.

Dopravný prostriedok: označte použitý dopravný prostriedok.

Identifikácia: uveďte všetky údaje o dopravnom prostriedku. V prípade letu uveďte číslo letu. V prípade plavidla uveďte názov lode. V prípade vozidiel cestnej premávky uveďte štátnu poznávaciu značku a v prípade potreby aj číslo prípojného vozidla. V prípade železničnej prepravy uveďte označenie vlaku a číslo vagónu.

Odkazy na doklady: číslo leteckého nákladného listu, nákladného listu alebo obchodné číslo v prípade železničnej prepravy alebo nákladného vozidla.

Kolónka I.12.

Opis komodity: podrobne opíšte komoditu za použitia terminológie v článku 1.

Kolónka I.13.

Kód komodity: použite kód na identifikáciu komodity podľa prílohy I (vrátane podpoložky TARIC, ak existuje).

Kolónka I.14.

Hrubá hmotnosť: uveďte celkovú hmotnosť v kilogramoch alebo tonách. Rozumie sa ňou súhrnná hmotnosť produktov a ich bezprostredného balenia so všetkými obalmi, nie však prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia.

Čistá hmotnosť: uveďte hmotnosť vlastného produktu bez obalu v kilogramoch alebo tonách. Rozumie sa ňou hmotnosť samotných produktov bez ich bezprostredného balenia alebo akýchkoľvek obalov.

Kolónka I.15.

Počet balení: uveďte počet balení v zásielke.

Kolónka I.16.

Teplota: označte vhodnú prepravnú/skladovaciu teplotu.

Kolónka I.17.

Druh balenia: uveďte druh balenia produktu.

Kolónka I.18.

Komodita určená na: označte príslušnú kolónku v závislosti od toho, či je komodita určená na ľudskú spotrebu bez predchádzajúceho triedenia alebo iného fyzického ošetrenia (v tomto prípade označte „ľudskú spotrebu“), alebo je určená na ľudskú spotrebu po takom ošetrení (v tomto prípade označte „ďalšie spracovanie“), alebo je určená na použitie ako „krmivá“ (v tomto prípade označte „krmivá“).

Kolónka I.19.

Číslo plomby a číslo kontajnera: v prípade potreby uveďte všetky identifikačné čísla plomb a kontajnerov.

Kolónka I.20.

Presun na kontrolné miesto: v prípade, že zásielka je určená na dovoz (pozri kolónku I.22) a prevádzkovateľ využije možnosť absolvovať kontrolu totožnosti a fyzickú kontrolu na konkrétnom určenom mieste dovozu, označte príslušnú kolónku a uveďte určené miesto dovozu.

Kolónka I.21.

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.22.

Na dovoz: označte príslušnú kolónku v prípade, že zásielka je určená na dovoz.

Kolónka I.23.

Neuplatňuje sa.

Kolónka I.24.

Dopravné prostriedky použité na prepravu na kontrolné miesto: označte zodpovedajúci dopravný prostriedok použitý na presun na určené miesto dovozu.

Časť II

Tento oddiel vypĺňa príslušný orgán.

Všeobecné informácie

Kolónku II.1 musí vyplniť príslušný orgán určeného miesta dovozu. Kolónky II.2 až II.9 s výnimkou kolónky II.4 musia vyplniť colné úrady alebo orgány zodpovedné za kontrolu dokladov. Kolónky II.10 až II.21 musia vyplniť príslušné orgány určeného miesta dovozu.

Kolónka II.1.

Referenčné číslo JVD: uveďte rovnaké referenčné číslo JVD ako v kolónke I.2.

Kolónka II.2.

Odkaz na colný doklad: v prípade potreby vyplnia colné orgány.

Kolónka II.3.

Kontrola dokladov: vypĺňa sa v prípade všetkých zásielok.

Kolónka II.4.

Zásielky vybrané na fyzické kontroly: v rámci tohto nariadenia sa neuplatňuje.

Kolónka II.5.

VYHOVUJÚCA na presun: ak je zásielka po uspokojivej kontrole dokladov vyhovujúca na presun na určené miesto dovozu, príslušný orgán označí v určenom mieste vstupu príslušnú kolónku a uvedie, na ktoré určené miesto dovozu (podľa informácií uvedených v kolónke I.20) sa zásielka presúva na účely fyzickej kontroly.

Ďalšia preprava tomuto nariadeniu nepodlieha.

Kolónka II.6.

NEVYHOVUJÚCA: ak zásielka nie je vyhovujúca na presun na určené miesto dovozu z dôvodu neuspokojivých výsledkov kontroly dokladov, označí príslušný orgán v určenom mieste vstupu príslušnú kolónku a jasne uvedie opatrenie, ku ktorému sa má pristúpiť v prípade zamietnutia zásielky. Adresa zariadenia určenia v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ a „použitia na iný účel“ by mala byť uvedená v kolónke II.7.

Kolónka II.7.

Údaje o kontrolovaných miestach určenia (II.6): podľa potreby uveďte číslo schválenia a adresu (alebo názov lode a prístav) v prípade všetkých miest určenia, v ktorých sa vyžaduje ďalšia kontrola zásielky, napr. na účely kolónky II.6 v prípade „spätného odoslania“, „zničenia“, „transformácie“ alebo „použitia na iný účel“.

Kolónka II.8.

Úplná identifikácia určeného miesta vstupu a úradná pečiatka: sem uveďte úplnú identifikáciu určeného miesta vstupu a úradnú pečiatku príslušného orgánu na tomto mieste.

Kolónka II.9.

Úradný inšpektor: podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu v určenom mieste vstupu.

Kolónka II.10.

Neuplatňuje sa.

Kolónka II.11.

Kontrola totožnosti: označte kolónky podľa toho, či sa uskutočnili kontroly totožnosti a s akými výsledkami.

Kolónka II.12.

Fyzická kontrola: sem uveďte výsledky fyzických kontrol, ak sa uskutočnili.

Kolónka II.13.

Laboratórne skúšky: označte kolónku podľa toho, či bola zásielka vybraná na odber vzoriek a analýzu.

Testované na: uveďte, na akú látku (aflatoxín B1 a/alebo celkový obsah aflatoxínov) a pomocou ktorej analytickej metódy sa laboratórna skúška vykonáva.

Výsledky: uveďte výsledky laboratórnych skúšok a označte zodpovedajúcu kolónku.

Kolónka II.14.

VYHOVUJÚCA na prepustenie do voľného obehu: označte v prípade, že sa zásielka má prepustiť do voľného obehu na území Únie.

Uveďte ďalšie použitie a označte jedno z okienok („ľudská spotreba“, „ďalšie spracovanie“, „krmivá“ alebo „iné“).

Kolónka II.15.

Neuplatňuje sa.

Kolónka II.16.

NEVYHOVUJÚCA: označte v prípade odmietnutia zásielky z dôvodu neuspokojivého výsledku kontrol totožnosti alebo fyzických kontrol.

Označením príslušného okienka jasne uveďte opatrenie, ku ktorému sa má pristúpiť v takomto prípade („spätné odoslanie“, „zničenie“, „transformácia“ alebo „použitie na iný účel“). Adresa zariadenia určenia sa uvádza v kolónke II.18.

Kolónka II.17.

Dôvody zamietnutia: označte príslušné okienko. V prípade potreby doplňte relevantné informácie.

Kolónka II.18.

Údaje o kontrolovaných miestach určenia (II.16): podľa potreby uveďte číslo schválenia a adresu (alebo názov lode a prístav) v prípade všetkých miest určenia, v ktorých sa na základe informácie uvedenej v kolónke B II.16 vyžaduje ďalšia kontrola zásielky.

Kolónka II.19.

Zásielka opätovne zaplombovaná: vyplňte túto kolónku v prípade, že pri otvorení kontajnera dôjde k zničeniu pôvodnej plomby zásielky. Musí sa viesť súhrnný zoznam všetkých plomb, ktoré sa na tento účel použili.

Kolónka II.20.

Úplná identifikácia určeného miesta vstupu/kontrolného miesta a úradná pečiatka: sem uveďte úplnú identifikáciu určeného miesta dovozu a úradnú pečiatku príslušného orgánu v tomto určenom mieste dovozu.

Kolónka II.21.

Úradný inšpektor: uveďte meno (veľkými písmenami), dátum vyplnenia a podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu v určenom mieste dovozu.

Časť III

Tento oddiel vypĺňa príslušný orgán.

Kolónka III.1.

Údaje o spätnom odoslaní: príslušný orgán v určenom mieste vstupu alebo v určenom mieste dovozu uvedie použité dopravné prostriedky, ich identifikáciu, krajinu určenia a dátum spätného odoslania hneď, ako budú tieto údaje známe.

Kolónka III.2.

Ďalší postup: uveďte oddelenie príslušného miestneho orgánu zodpovedné za prípadné vykonávanie dohľadu v prípade „zničenia“, „transformácie“ zásielky alebo jej „použitia na iný účel“. Tento príslušný orgán podá v tejto kolónke správu o príchode zásielky a jej zhode.

Kolónka III.3.

Úradný inšpektor: v prípade „spätného odoslania“ podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu v určenom mieste dovozu. V prípade „zničenia“, „transformácie“ zásielky alebo jej „použitia na iný účel“ podpis zodpovedného úradníka príslušného miestneho orgánu.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody uvedená v článku 15

Nariadenie (ES) č. 1152/2009

Toto nariadenie

článok 1

článok 1 a príloha I

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1 a článok 5 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 5 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 5

článok 6

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7 ods. 1

článok 9 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 9 ods. 2 a 3

článok 7 ods. 3

článok 9 ods. 4

článok 7 ods. 4

článok 9 ods. 5

článok 7 ods. 5

príloha I

článok 7 ods. 6

článok 9 ods. 6

článok 7 ods. 7

článok 9 ods. 7

článok 7 ods. 8

článok 11

článok 7 ods. 9

článok 13

článok 8

článok 10

článok 9

článok 10

článok 14

článok 11

článok 15

článok 12

článok 13

článok 16

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III


Top