EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1535

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP

OJ L 241, 17.9.2015, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj

17.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 241/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/1535

z 9. septembra 2015,

ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 114, 337 a 43,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala uvedená smernica kodifikovať.

(2)

Vnútorný trh pozostáva z oblasti bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Základnou zásadou Únie je preto zákaz množstevných obmedzení pohybu tovaru, ako aj opatrení s obdobným účinkom.

(3)

V záujme podporovania hladkého fungovania vnútorného trhu by sa mala zabezpečiť čo možno najvyššia miera prehľadnosti pri vnútroštátnych zámeroch prijať technické predpisy.

(4)

Prekážky obchodu vyplývajúce z technických predpisov a súvisiace s výrobkami sú prípustné iba v prípadoch, v ktorých sú potrebné na splnenie zásadných požiadaviek a v ktorých je ich cieľom verejný záujem, ktorého sú hlavnou zárukou.

(5)

Zásadný význam má pre Komisiu, aby mala k dispozícii pred prijatím technických opatrení potrebné informácie. Z toho dôvodu jej musia členské štáty, ktorých povinnosťou je uľahčovanie úlohy vyplývajúcej Komisii z článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), oznamovať svoje návrhy z oblasti technických predpisov.

(6)

Všetky členské štáty musia tiež byť informované o technických predpisoch, ktoré zamýšľa prijať ktorýkoľvek iný členský štát.

(7)

Cieľom vnútorného trhu je vytvárať prostredie umožňujúce súťaž pri podnikaní. Zvýšené poskytovanie informácií predstavuje jeden zo spôsobov, ako napomáhať podnikom pri čo možno najlepšom využívaní výhod vlastných tomuto trhu. Z tohto dôvodu je potrebné umožniť, aby mohli prevádzkovatelia hospodárskych činností vyhodnocovať dopad vnútroštátnych technických predpisov navrhovaných inými členskými štátmi, čo sa dosiahne pravidelným zverejňovaním názvov oznámených návrhov opatrení, ako aj pomocou opatrení, súvisiacich s dôverným charakterom takýchto návrhov.

(8)

V záujme právnej istoty je žiaduce, aby členské štáty verejne vyhlásili, že vnútroštátny technický predpis bol prijatý v súlade s formálnym postupom, stanoveným v tejto smernici.

(9)

Čo sa týka technických predpisov na výrobky, opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečenie riadneho fungovania alebo pokračujúceho rozvoja trhu, zahŕňajú zvýšenú prehľadnosť zámerov jednotlivých členských štátov a rozširovanie kritérií a podmienok na posúdenie možného vplyvu navrhovaných predpisov na trh.

(10)

Z toho dôvodu je potrebné posúdiť všetky požiadavky stanovené v súvislosti s výrobkom a brať do úvahy vývojové trendy vnútroštátnych postupov na reguláciu výrobkov.

(11)

Požiadavky, s výnimkou technických špecifikácií, vzťahujúce sa na životný cyklus výrobku po jeho uvedení na trh, majú schopnosť ovplyvňovať voľný pohyb tohto výrobku alebo vytvárať prekážky brániace riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

(12)

Je potrebné vyjasniť koncept de facto technického predpisu. Najmä ustanovenia, pomocou ktorých sa orgán verejnej moci odvoláva na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pomocou ktorých presadzuje ich dodržiavanie, ako aj ustanovenia vzťahujúce sa na výrobky, s ktorými sa orgán verejnej moci vo verejnom záujme zaoberá, prisudzujú takýmto požiadavkám alebo špecifikáciám záväznejšiu hodnotu, než akú by mali, vzhľadom na ich pôvod v súkromnom sektore.

(13)

Komisii a členským štátom je potrebné tiež poskytnúť dostatočný čas na vypracovanie návrhu zmien v zamýšľanom opatrení s cieľom odstrániť alebo zmierniť akékoľvek prekážky, ktoré by takéto opatrenie mohlo predstavovať pre voľný pohyb tovaru.

(14)

Dotknutý členský štát musí pri formulovaní konečného znenia zamýšľaného opatrenia brať uvedené zmeny do úvahy.

(15)

Z povahy vnútorného trhu vyplýva, že najmä v prípadoch, v ktorých nemôže byť členskými štátmi realizovaná zásada vzájomného uznávania, Komisia prijíma alebo navrhuje prijatie záväzných aktov. Stanovilo sa dočasné obdobie zastavenia prác (moratórium), cieľom ktorého je zabrániť tomu, aby prijatie vnútroštátnych opatrení ohrozilo prijímanie záväzných aktov v tej istej oblasti Európskym parlamentom a Radou alebo Komisiou.

(16)

Dotknutý členský štát má na základe všeobecných povinností stanovených v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ oddialiť zavedenie zamýšľaného opatrenia na dobu dostatočnú na to, aby umožnila buď spoločné preskúmanie navrhovaných zmien, alebo prípravu návrhu legislatívneho aktu, alebo prijatie záväzného aktu Komisie.

(17)

S cieľom uľahčenia prijatia opatrení Európskym parlamentom a Radou by sa mali členské štáty zdržiavať prijímania technických predpisov po tom, ako Rada prijme pozíciu v prvom čítaní k návrhu Komisie v tej istej oblasti.

(18)

Je potrebné ustanoviť Stály výbor, ktorého členov menujú členské štáty a ktorého úlohou je spolupracovať s Komisiou pri zmierňovaní nepriaznivých vplyvov na voľný pohyb tovaru.

(19)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„výrobok“ je každý priemyselne vyrábaný výrobok a každý poľnohospodársky výrobok vrátane rybích výrobkov;

b)

„služba“ je každá služba poskytovaná informačnou spoločnosťou, to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb.

Na účely tohto pojmu:

i)

„na diaľku“ znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné;

ii)

„elektronickým spôsobom“ znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami;

iii)

„na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“ znamená, že služba sa poskytuje prostredníctvom prenosu údajov na individuálnu žiadosť.

Indikatívny zoznam služieb, ktoré nespadajú pod tento pojem, je uvedený v prílohe I;

c)

„technická špecifikácia“ je špecifikácia obsiahnutá v dokumente stanovujúcom charakteristiky, ktoré sa od výrobku vyžadujú, ako je napríklad stupeň kvality, funkčnosť, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa na výrobok z hľadiska názvu, pod ktorým sa predáva, a tiež terminológie, symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania alebo štítkovania a postupov posudzovania zhody.

Pojem „technická špecifikácia“ sa vzťahuje aj na výrobné metódy a postupy používané v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v článku 38 ods. 1 druhom pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), výrobkami určenými na spotrebu pre ľudí a zvieratá a liekmi, ako sú vymedzené v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (5), ako aj na výrobné metódy a postupy vzťahujúce sa na iné výrobky v prípadoch, keď majú vplyv na charakteristiky týchto výrobkov;

d)

„iné požiadavky“ sú požiadavky iné ako technická špecifikácia, ktoré sú kladené na výrobok s cieľom ochrany najmä spotrebiteľov alebo životného prostredia a ktoré ovplyvňujú životnosť výrobku po jeho uvedení na trh, ako napríklad podmienky používania, opätovného používania a spotreby alebo zneškodňovania v prípadoch, v ktorých môžu mať takéto podmienky významný vplyv na zloženie alebo povahu výrobku alebo na jeho odbyt;

e)

„pravidlá vzťahujúce sa na služby“ sú požiadavky všeobecnej povahy, ktoré sa vzťahujú na zriaďovanie a vykonávanie služieb v zmysle písmena b), najmä ustanovenia týkajúce sa poskytovateľa služby, služieb ako takých a ich príjemcu a vylučujúce všetky pravidlá netýkajúce sa špecificky služieb tak, ako sú vymedzené v uvedenom písmene.

Na účely tohto pojmu:

i)

sa pravidlo považuje za pravidlo osobitne určené pre služby informačnej spoločnosti vtedy, ak so zreteľom na jeho dôvodovú správu a jeho vykonávaciu časť je špecifickým cieľom a zámerom všetkých alebo niektorých z jeho ustanovení regulovanie takýchto služieb, vykonávané explicitným a cieleným spôsobom;

ii)

sa pravidlo nepovažuje za pravidlo osobitne určené pre služby informačnej spoločnosti vtedy, ak takéto služby ovplyvňuje iba nepriamym alebo náhodným spôsobom;

f)

„technický predpis“ sú technické špecifikácie a ďalšie požiadavky alebo pravidlá o službách vrátane príslušných správnych opatrení, dodržiavanie ktorých je v prípade predaja, poskytovania služieb, zriadenia poskytovateľa služby alebo používania služby v členskom štáte alebo na väčšej časti jeho územia de jure alebo de facto povinné, ako aj zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia členských štátov, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 7, ktoré zakazujú výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku alebo ktoré zakazujú poskytovanie alebo používanie služby alebo usadenie sa subjektu ako poskytovateľa služby.

Medzi de facto technické predpisy patria:

i)

zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia členského štátu, ktoré odkazujú buď na technické špecifikácie alebo na iné požiadavky, alebo pravidlá o službách, alebo na profesijné pravidlá alebo pravidlá správnej praxe, ktoré obratom odkazujú na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách, dodržiavanie ktorých tvorí predpoklad súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto zákonov, predpisov alebo správnych opatrení;

ii)

nezáväzné dohody, kde je jednou zo zmluvných strán orgán verejnej moci, a ktoré vo všeobecnom záujme zabezpečujú súlad s technickými špecifikáciami alebo inými požiadavkami alebo pravidlami o službách, s výnimkou špecifikácií vzťahujúcich sa na ponukové konania verejného obstarávania;

iii)

technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách, súvisiace s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami, ktoré ovplyvňujú spotrebu výrobkov alebo služieb podporovaním súladu s takýmito technickými špecifikáciami alebo inými požiadavkami alebo pravidlami o službách; nepatria sem technické špecifikácie ani iné požiadavky alebo pravidlá o službách, ktoré súvisia s vnútroštátnymi systémami sociálneho zabezpečenia.

Patria sem technické predpisy, ukladané orgánmi určenými členskými štátmi a nachádzajúcimi sa v zozname, ktorý je vypracovaný a aktualizovaný, ak je to potrebné, Komisiou v rámci výboru uvedeného v článku 2.

Rovnaký postup sa použije aj pre aktualizáciu tohto zoznamu;

g)

„návrh technického predpisu“ je znenie technickej špecifikácie, alebo inej požiadavky alebo pravidla o službách, vrátane administratívnych opatrení formulovaných s cieľom vydania alebo dosiahnutia vydania návrhu technického predpisu ako technického predpisu, pričom znenie je v štádiu prípravy a je v ňom ešte možné vykonať podstatné zmeny.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

služby rozhlasového vysielania;

b)

služby televízneho vysielania, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 1 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (6).

3.   Táto smernica sa nevzťahuje na predpisy súvisiace so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje právna úprava Únie pre oblasť telekomunikačných služieb v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (7).

4.   Táto smernica sa nevzťahuje na predpisy súvisiace so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje právna úprava Únie pre oblasť finančných služieb, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe II tejto smernice.

5.   S výnimkou článku 5 ods. 3 sa táto smernica nevzťahuje na predpisy vydané regulovanými trhmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (8), alebo na účel týchto trhov, ani na predpisy vydané inými trhmi alebo orgánmi vykonávajúcimi pre uvedené trhy zúčtovacie alebo platobné funkcie, alebo na účel takýchto iných trhov alebo orgánov.

6.   Táto smernica sa nevzťahuje na tie opatrenia, ktoré považujú členské štáty na základe zmlúv za potrebné na ochranu osôb, najmä pracovníkov, ktorí výrobky používajú, za predpokladu, že takéto opatrenia nemajú na výrobky vplyv.

Článok 2

Zriaďuje sa Stály výbor pozostávajúci z predstaviteľov menovaných členskými štátmi, ktorí sa budú môcť obracať o pomoc na odborníkov alebo poradcov. Výboru bude predsedať predstaviteľ Komisie.

Výbor si vypracuje vlastný rokovací poriadok.

Článok 3

1.   Výbor sa schádza najmenej dva razy do roka.

Výbor sa schádza v osobitnom zložení, aby preskúmal otázky týkajúce sa služieb informačnej spoločnosti.

2.   Komisia predloží výboru správu o zavádzaní a používaní postupov, predpísaných touto smernicou, a predloží návrhy zamerané na odstraňovanie existujúcich alebo predvídateľných prekážok obchodu.

3.   Výbor vyjadrí svoje stanovisko k oznámeniam a návrhom uvedeným v odseku 2 a môže najmä v tejto súvislosti Komisii navrhovať, aby Komisia:

a)

v prípade potreby zabezpečovala, aby sa dotknuté členské štáty najprv navzájom dohodli na vhodných opatreniach s cieľom predísť riziku vzniku prekážok obchodu;

b)

prijímala všetky vhodné opatrenia;

c)

identifikovala oblasti, v ktorých sa javí potreba harmonizácie, a v prípade potreby príslušnú harmonizáciu v danom sektore uskutočnila.

4.   Komisia sa musí s výborom poradiť:

a)

pri rozhodovaní o konkrétnom systéme, prostredníctvom ktorého sa má realizovať vymieňanie informácií upravovaných touto smernicou, a o akýchkoľvek zmenách v tomto systéme;

b)

pri vyhodnocovaní činnosti systému, zriadeného na základe tejto smernice.

5.   Komisia môže s výborom prediskutovať všetky predbežné návrhy technických predpisov, ktoré Komisia dostane.

6.   Výboru je možné postúpiť na základe žiadosti jeho predsedu alebo členského štátu akékoľvek otázky súvisiace s vykonávaním tejto smernice.

7.   Rokovania výboru a informácie, ktoré sa mu predložia, sú dôverné.

Ak sú však vykonané potrebné bezpečnostné opatrenia, môže sa výbor a vnútroštátne orgány poradiť s fyzickými alebo právnickými osobami vrátane osôb pochádzajúcich zo súkromného sektoru, s cieľom získania odborného stanoviska.

8.   O otázkach týkajúcich sa pravidiel o službách môžu Komisia a výbor viesť konzultácie s fyzickými alebo právnickými osobami z priemyselného alebo akademického sektoru a, pokiaľ to je možné, s ich zastupujúcimi orgánmi, schopnými poskytnúť odborné stanovisko o sociálnych a spoločenských cieľoch a dôsledkoch akéhokoľvek návrhu pravidla o službách a vždy, keď sa Komisii a výboru odporučí, zoberú ich názor na vedomie.

Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 5 ods. 1 všetky žiadosti, ktoré predložili normalizačným inštitúciám s cieľom vypracovať technické špecifikácie alebo normu na špecifické výrobky na účel prijatia technického predpisu na takéto výrobky vo forme návrhov technických predpisov, a uvedú dôvody ich prijatia.

Článok 5

1.   Členské štáty okamžite oznámia Komisii, s výhradou článku 7, všetky návrhy technických predpisov okrem tých prípadov, keď ide len o prevzatie úplného textu medzinárodnej alebo európskej normy, pričom v takomto prípade postačí informácia o príslušnej norme; členské štáty oznámia Komisii aj dôvody, pre ktoré je prijatie takéhoto technického predpisu potrebné, keď tieto dôvody nebudú zjavné už z návrhu technického predpisu.

Ak je to potrebné a ak sa tak neurobilo už pri predbežnom oznámení, členské štáty Komisii súčasne oznámia aj znenie základných zákonných alebo regulačných ustanovení, ktoré sa predmetnej veci priamym a zásadným spôsobom týkajú, a znalosť ich znení je potrebná na posúdenie dopadu návrhu technického predpisu.

Členské štáty musia v súlade s podmienkami uvedenými v prvom a druhom pododseku tohto odseku opätovne oznámiť Komisii návrh technického predpisu, ak v ňom vykonajú také zmeny, ktoré majú za následok významnú zmenu jeho rozsahu pôsobnosti, skrátenie časového plánu, pôvodne predpokladaného pre jeho implementáciu, pridanie špecifikácií alebo požiadaviek alebo ich sprísnenie.

Ak má návrh technického predpisu za cieľ predovšetkým obmedziť predaj alebo používanie chemickej látky, prípravku alebo výrobku z dôvodu verejného zdravia alebo ochrany spotrebiteľov alebo životného prostredia, členské štáty tiež oznámia buď súhrn všetkých relevantných údajov o dotknutej látke, prípravku alebo výrobku a o ich známych a dostupných náhradách, alebo odkazy na ne, ak sú takéto informácie k dispozícii, a oznámia predpokladané dopady opatrenia na verejné zdravie a ochranu spotrebiteľov a životného prostredia spolu s analýzou rizík vykonanou zodpovedajúcim spôsobom v súlade so zásadami stanovenými v prílohe XV časti II bode 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (9).

Komisia bezodkladne informuje o návrhu technického predpisu a všetkých dokumentoch, ktoré jej boli odoslané, ostatné členské štáty; môže v súvislosti s takýmto návrhom požiadať o názor aj výbor uvedený v článku 2 tejto smernice a keď to bude žiaduce, aj výbor zodpovedný za danú oblasť.

V prípade technických špecifikácií alebo iných požiadaviek alebo pravidiel o službách uvedených v článku 1 ods. 1 písm. f) druhom pododseku bode iii) tejto smernice môžu byť pripomienky alebo podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov vyjadrené iba k tým aspektom, ktoré môžu prekážať obchodu alebo ktoré v súvislosti s pravidlami o službách bránia voľnému pohybu služieb alebo slobode usadiť sa poskytovateľov služieb, nie však k fiškálnym alebo finančným aspektom opatrenia.

2.   Členskému štátu, ktorý odoslal návrh technického predpisu, môže Komisia a členské štáty poskytnúť svoje pripomienky; uvedený členský štát musí vziať takéto pripomienky pri ďalšom spracúvaní technického predpisu v maximálnej možnej miere do úvahy.

3.   Členské štáty oznámia bezodkladne Komisii definitívne znenie technického predpisu.

4.   Okrem prípadov, keď sa tak bude diať na výslovnú žiadosť oznamujúceho členského štátu, nebudú mať informácie poskytované na základe tohto článku dôverný charakter. Každá takáto žiadosť musí byť zdôvodnená.

V takých prípadoch môže výbor uvedený v článku 2, ako aj vnútroštátne orgány, požiadať o odborný názor fyzické alebo právnické osoby zo súkromného sektoru, ak sa vykonajú nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.

5.   V prípadoch, keď návrh technického predpisu tvorí súčasť opatrení, ktoré sa vyžadujú oznamovať Komisii v prípravnom štádiu na základe iného aktu Únie, môžu členské štáty oznamovať skutočnosti v zmysle odseku 1 aj na základe tohto iného aktu, musia však pri tom formálne uviesť, že uvedené oznámenie je súčasne aj oznámením na účely tejto smernice.

To, že Komisia nekoná vo veci návrhu technického predpisu na základe tejto smernice, nemá vplyv na žiadne rozhodnutie, ktoré by mohlo byť prijaté na základe iných aktov Únie.

Článok 6

1.   Členské štáty odložia prijatie návrhu technického predpisu o tri mesiace od dátumu, ako Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1.

2.   Členské štáty odložia:

prijatie návrhu technického predpisu vo forme nezáväznej dohody v zmysle článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu ii) o štyri mesiace,

bez vplyvu na odseky 3, 4, a 5 tohto článku prijatie akéhokoľvek iného návrhu technického predpisu, s výnimkou návrhu pravidiel o službách, o šesť mesiacov,

odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1, ak im Komisia alebo iný členský štát poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanovisko, z ktorého by vyplývalo, že zamýšľané opatrenie môže predstavovať prekážku pre voľný pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu,

bez vplyvu na odseky 4 a 5 prijatie akéhokoľvek návrhu pravidiel o službách o štyri mesiace odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1, ak Komisia alebo iný členský štát poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanovisko, z ktorého by vyplývalo, že zamýšľané opatrenie môže predstavovať prekážku pre voľný pohyb služieb alebo slobodu usadiť sa poskytovateľovi služieb v rámci vnútorného trhu.

V prípade návrhov pravidiel o službách nesmú mať podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov vplyv na žiadne opatrenia prijímané v rámci kultúrnej politiky, najmä v audiovizuálnej oblasti, ktoré členské štáty prípadne prijmú v súlade s právnymi predpismi Únie, zohľadňujúc pri tom svoju jazykovú rôznorodosť, osobitné národné a regionálne charakteristiky a svoje kultúrne dedičstvo.

Dotknutý členský štát Komisiu oboznámi s krokmi, ktoré na základe takýchto podrobných stanovísk navrhuje uskutočniť. Komisia prednesie k takejto reakcii pripomienky.

Pri pravidlách o službách dotknutý členský štát tam, kde je to vhodné, naznačí dôvody, pre ktoré podrobné stanoviská nemožno zohľadniť.

3.   S výnimkou návrhu pravidiel, ktoré sa vzťahujú na služby, členské štáty odložia prijatie návrhu technického predpisu o 12 mesiacov odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1 tejto smernice, ak Komisia do troch mesiacov od toho dátumu oznámi svoj úmysel navrhnúť alebo prijať k danej záležitosti v súlade s článkom 288 ZFEÚ smernicu, nariadenie alebo rozhodnutie.

4.   Členské štáty odložia prijatie návrhu technického predpisu o 12 mesiacov od dátumu, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 5 ods. 1 tejto smernice, ak Komisia oznámi do troch mesiacov od toho dátumu svoje zistenie, že návrh technického predpisu sa týka záležitosti, ktorá je predmetom návrhu smernice, nariadenia lebo rozhodnutia predloženého Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 288 ZFEÚ.

5.   Ak Rada prijme pozíciu v prvom čítaní počas zastavenia konania uvedeného v odsekoch 3 a 4, potom sa toto obdobie zastavenia konania predĺži na základe odseku 6 na 18 mesiacov.

6.   Povinnosti uvedené v odsekoch 3, 4 a 5 zanikajú:

a)

ak Komisia členským štátom oznámi, že už nezamýšľa navrhnúť alebo prijať záväzný akt;

b)

ak Komisia členským štátom oznámi stiahnutie svojho návrhu;

c)

ak Európsky parlament a Rada alebo Komisia prijmú záväzný akt.

7.   Odseky 1 až 5 sa nevzťahujú na prípady, v ktorých:

a)

je členský štát z naliehavých dôvodov spôsobených vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti, ochranou zvierat alebo rastlín, ako aj kvôli pravidlám o službách a kvôli verejnej politike, najmä kvôli ochrane mladistvých, nútený pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase tak, aby ich mohol ihneď prijať a vykonať, čo neumožňuje uskutočniť konzultácie; alebo

b)

je členský štát z naliehavých dôvodov, spôsobených vážnymi okolnosťami súvisiacimi s ochranou bezpečnosti a celistvosti finančného systému, najmä ochranou vkladateľov, investorov a poistencov, nútený okamžite prijať a vykonať pravidlá vzťahujúce sa na finančné služby.

V oznámení podľa článku 5 uvedie členský štát dôvody, ktoré oprávňujú naliehavosť uskutočnených opatrení. Komisia poskytne svoje stanovisko k oznámeniu v čo možno najkratšom čase. V prípadoch zneužitia tohto postupu vykoná Komisia príslušné opatrenia. Komisia bude neustále informovať Európsky parlament.

Článok 7

1.   Články 5 a 6 sa nevzťahujú na tie zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov alebo nezáväzné dohody, prostredníctvom ktorých členské štáty:

a)

plnia záväzné akty Únie, výsledkom ktorých je prijatie technických špecifikácií alebo pravidiel o službách;

b)

plnia povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd, výsledkom ktorých je prijatie spoločných technických špecifikácií alebo pravidiel o službách v rámci Únie;

c)

využívajú bezpečnostné klauzuly, umožnené záväznými aktmi Únie;

d)

vykonávajú článok 12 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (10);

e)

sa obmedzujú na vykonanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie;

f)

sa obmedzujú, v súlade so žiadosťou Komisie, na zmenu technického predpisu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. f) s cieľom odstrániť prekážku obchodu, alebo v prípade pravidiel o službách, prekážku voľného pohybu služieb alebo slobody usadiť sa poskytovateľov služieb.

2.   Článok 6 sa nevzťahuje na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, zakazujúcich výrobu, pokiaľ nenarušujú voľný pohyb výrobkov.

3.   Odseky 3 až 6 článku 6 sa nevzťahujú na nezáväzné dohody podľa článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu ii).

4.   Článok 6 sa nevzťahuje na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá o službách podľa článku 1 ods. 1 písm. f) druhého pododseku bodu iii).

Článok 8

Komisia podáva každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o výsledkoch uplatňovania tejto smernice.

Komisia uverejňuje ročnú štatistiku prijatých oznámení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Ak členské štáty prijmú technický predpis, tento bude obsahovať odkaz na túto smernicu alebo sa takýto odkaz pripojí pri jeho úradnom uverejnení. Spôsob vykonania odkazu stanovia členské štáty.

Článok 10

Smernica 98/34/ES, zmenená aktmi uvedenými v prílohe III časti A k tejto smernici, sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B k zrušenej smernici a v prílohe III časti B k tejto smernici.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 11

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 9. septembra 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Stanovisko zo 14. júla 2010 (Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 142) a stanovisko z 26. februára 2014 (Ú. v. EÚ C 214, 8.7.2014, s. 55).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. júla 2015.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37). Pôvodný názov bol „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov“. Názov bol zmenený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34 ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

(4)  Pozri prílohu III časť A.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).


PRÍLOHA I

Indikatívny zoznam služieb, na ktoré sa nevzťahuje článok 1 ods. 1 písm. b) druhý pododsek

1.   Služby, ktoré nie sú poskytované „na diaľku“

Služby poskytované za fyzickej prítomnosti poskytovateľa a príjemcu, i keď sa pri nich používajú elektronické prístroje:

a)

lekárska prehliadka alebo ošetrenie v lekárskej ambulancii za použitia elektronického zariadenia, pri ktorých je pacient fyzicky prítomný;

b)

nahliadnutie do elektronického katalógu v predajni, ak sa v nej zákazník nachádza;

c)

rezervácia letenky v cestovnej kancelárii za fyzickej prítomnosti klienta, uskutočnená prostredníctvom počítačovej siete;

d)

elektronické hry sprístupňované v herni elektronických hier (video-arcade), ak je zákazník fyzicky prítomný.

2.   Služby, ktoré nie sú poskytované „elektronickým spôsobom“

Služby s materiálnym obsahom, aj keď sú poskytované prostredníctvom elektronických zariadení:

a)

automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankovky, železničné cestovné lístky);

b)

prístup do cestnej siete, na parkoviská a pod. umožňovaný za úhradu, aj keď sa na vstupe/výstupe nachádzajú elektronické zariadenia, ktoré kontrolujú vstup a/alebo zabezpečujú správnosť úhrady.

Off-line služby: distribuovanie CD romov alebo softvérov na disketách.

Služby, ktoré sa neposkytujú prostredníctvom elektronických spracovávacích/inventarizačných systémov:

a)

hlasové telefonické služby;

b)

telefaxové/telexové služby;

c)

služby poskytované prostredníctvom hlasového telefónu alebo faxu;

d)

konzultácie s lekárom prostredníctvom telefónu/faxu;

e)

konzultácie s právnikom prostredníctvom telefónu/faxu;

f)

priamy predaj prostredníctvom telefónu/faxu.

3.   Služby, ktoré nie sú poskytované „na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“

Služby poskytované bez individuálneho požiadania prostredníctvom vysielania údajov a určené na súčasný príjem neobmedzeným počtom jednotlivých prijímačov (prenos z jedného bodu do viacnásobných bodov):

a)

služby televízneho vysielania (vrátane výberu z videotéky na základe požiadavky) spadajúce pod článok 1 ods. 1 písm. e) smernice 2010/13/EÚ;

b)

služby rozhlasového vysielania;

c)

(televíziou prenášaný) teletext.


PRÍLOHA II

Indikatívny zoznam finančných služieb, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 4

Investičné služby,

Poisťovacie a zaisťovacie operácie,

Bankové služby,

Operácie, ktoré sa vzťahujú na penzijné fondy,

Služby, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s termínovanými obchodmi alebo opciami.

Takéto služby zahŕňajú najmä:

a)

investičné služby uvedené v prílohe k smernici 2004/39/ES; služby podnikov kolektívneho investovania;

b)

služby spadajúce pod činnosti podliehajúce vzájomnému uznávaniu uvedenému v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (1);

c)

operácie spadajúce pod poisťovacie a zaisťovacie činnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (2).


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom jej neskorších zmien

(v zmysle článku 10)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES

(Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES

(Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18).

 

Akt o pristúpení z roku 2004, príloha II časť 1 hlava H

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 68).

Iba pokiaľ ide o odkaz v bode 2 na smernicu 98/34/ES.

Smernica Rady 2006/96/ES

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

Iba pokiaľ ide o odkaz v článku 1 na smernicu 98/34/ES.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 2.

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 10)

Smernica

Lehota na transpozíciu

98/34/ES

98/48/ES

5. august 1999

2006/96/ES

1. január 2007


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Smernica 98/34/ES

Táto smernica

článok 1 prvý odsek, úvodná časť

článok 1 ods. 1 úvodná časť

článok 1 prvý odsek bod 1

článok 1 ods. 1 písm. a)

článok 1 prvý odsek bod 2 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. b) prvý pododsek

článok 1 prvý odsek bod 2 druhý pododsek, prvá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. b) druhý pododsek, bod i)

článok 1 prvý odsek bod 2 druhý pododsek, druhá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. b) druhý pododsek, bod ii)

článok 1 prvý odsek bod 2 druhý pododsek, tretia zarážka

článok 1 ods. 1 písm. b) druhý pododsek, bod iii)

článok 1 prvý odsek bod 2 tretí pododsek

článok 1 ods. 1 písm. b) tretí pododsek

článok 1 prvý odsek bod 2 štvrtý pododsek, úvodná časť

článok 1 ods. 2 úvodná časť

článok 1 prvý odsek bod 2 štvrtý pododsek, prvá zarážka

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 1 prvý odsek bod 2 štvrtý pododsek, druhá zarážka

článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 1 prvý odsek bod 3

článok 1 ods. 1 písm. c)

článok 1 prvý odsek bod 4

článok 1 ods. 1 písm. d)

článok 1 prvý odsek bod 5 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. e) prvý pododsek

článok 1 prvý odsek bod 5 druhý pododsek

článok 1 ods. 3

článok 1 prvý odsek bod 5 tretí pododsek

článok 1 ods. 4

článok 1 prvý odsek bod 5 štvrtý pododsek

článok 1 ods. 5

článok 1 prvý odsek bod 5 piaty pododsek, úvodná veta

článok 1 ods. 1 písm. e) druhý pododsek, úvodná veta

článok 1 prvý odsek bod 5 piaty pododsek, prvá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. e) druhý pododsek, bod i)

článok 1 prvý odsek bod 5 piaty pododsek, druhá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. e) druhý pododsek, bod ii)

článok 1 prvý odsek bod 11 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. f) prvý pododsek

článok 1 prvý odsek bod 11 druhý pododsek, úvodná veta

článok 1 ods. 1 písm. f) druhý pododsek, úvodná veta

článok 1 prvý odsek bod 11 druhý pododsek, prvá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. f) druhý pododsek, bod i)

článok 1 prvý odsek bod 11 druhý pododsek, druhá zarážka

článok 1 ods. 1 písm. f) druhý pododsek, bod ii)

článok 1 prvý odsek bod 11 druhý pododsek, tretia zarážka

článok 1 ods. 1 písm. f) druhý pododsek, bod iii)

článok 1 prvý odsek bod 11 tretí pododsek

článok 1 ods. 1 písm. f) tretí pododsek

článok 1 prvý odsek bod 11 štvrtý pododsek

článok 1 ods. 1 písm. f) štvrtý pododsek

článok 1 prvý odsek bod 12

článok 1 ods. 1 písm. g)

článok 1 druhý odsek

článok 1 ods. 6

článok 5

článok 2

článok 6 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 3 úvodná časť

článok 3 ods. 3 úvodná časť

článok 6 ods. 3 druhá zarážka

článok 3 ods. 3 písm. a)

článok 6 ods. 3 tretia zarážka

článok 3 ods. 3 písm. b)

článok 6 ods. 3 štvrtá zarážka

článok 3 ods. 3 písm. c)

článok 6 ods. 4 úvodná časť

článok 3 ods. 4 úvodná časť

článok 6 ods. 4 písm. c)

článok 3 ods. 4 písm. a)

článok 6 ods. 4 písm. d)

článok 3 ods. 4 písm. b)

článok 6 ods. 5 až 8

článok 3 ods. 5 až 8

článok 7

článok 4

článok 8

článok 5

článok 9 ods. 1 až 5

článok 6 ods. 1 až 5

článok 9 ods. 6 úvodná časť

článok 6 ods. 6 úvodná časť

článok 9 ods. 6 prvá zarážka

článok 6 ods. 6 písm. a)

článok 9 ods. 6 druhá zarážka

článok 6 ods. 6 písm. b)

článok 9 ods. 6 tretia zarážka

článok 6 ods. 6 písm. c)

článok 9 ods. 7 prvý pododsek, úvodná časť

článok 6 ods. 7 prvý pododsek, úvodná časť

článok 9 ods. 7 prvý pododsek, prvá zarážka

článok 6 ods. 7 prvý pododsek písm. a)

článok 9 ods. 7 prvý pododsek, druhá zarážka

článok 6 ods. 7 prvý pododsek písm. b)

článok 9 ods. 7 druhý pododsek

článok 6 ods. 7 druhý pododsek

článok 10 ods. 1 úvodná časť

článok 7 ods. 1 úvodná časť

článok 10 ods. 1 prvá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a)

článok 10 ods. 1 druhá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. b)

článok 10 ods. 1 tretia zarážka

článok 7 ods. 1 písm. c)

článok 10 ods. 1 štvrtá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. d)

článok 10 ods. 1 piata zarážka

článok 7 ods. 1 písm. e)

článok 10 ods. 1 šiesta zarážka

článok 7 ods. 1 písm. f)

článok 10 ods. 2, 3 a 4

článok 7 ods. 2, 3 a 4

článok 11 prvá veta

článok 8 prvý odsek

článok 11 druhá veta

článok 8 druhý odsek

článok 12

článok 9

článok 13

článok 10

článok 14

článok 11

článok 15

článok 12

príloha III

príloha IV

príloha V

príloha I

príloha VI

príloha II

príloha III

príloha IV


Top