Help Print this page 

Document 32015R0806

Title and reference
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/806 z 22. mája 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formy značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby (Text s významom pre EHP)

C/2015/3364
  • In force
OJ L 128, 23.5.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/806/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

23.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/806

z 22. mája 2015,

ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formy značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 910/2014 sa stanovuje, že značku dôvery pre kvalifikované dôveryhodné služby môžu používať kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb s cieľom posilniť dôveru a pohodlie používateľov. Takáto značka dôvery jasne odlišuje kvalifikované dôveryhodné služby od ostatných dôveryhodných služieb, a tak prispieva k transparentnosti na trhu, pričom podporuje dôveru v online služby a pohodlnosť ich používania, ktoré sú nevyhnutné na to, aby používatelia mohli naplno využívať elektronické služby a uvedomovali si, že sa na ne môžu spoľahnúť.

(2)

Komisia zorganizovala súťaž pre študentov umenia a dizajnu z členských štátov, aby získala návrhy nového loga. Odborná porota vybrala tri najlepšie návrhy na základe kritérií uvedených v technických a dizajnových špecifikáciách súťaže „e-Mark U Trust“. Online konzultácia prebiehala od 14. októbra do 14. novembra 2014. Navrhnuté logo, ktoré vybrala väčšina návštevníkov webovej lokality a ktoré bolo schválené konečným rozhodnutím poroty, je teraz potrebné prijať ako novú značku dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby.

(3)

S cieľom umožniť používanie loga, keď bude uplatniteľné v súlade s právnymi predpismi Únie, a zabezpečiť efektívne fungovanie vnútorného trhu, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a ochraňovať záujmy spotrebiteľa bola nová značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby zaregistrovaná ako kolektívna značka na Úrade duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva a preto je platná, použiteľná a chránená. Logo bude zapísané aj v registri Únie a v medzinárodných registroch.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený článkom 48 nariadenia (EÚ) č. 910/2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby má formu uvedenú v prílohách I a II bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2.

Článok 2

1.   Referenčné farby značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby sú Pantone č. 654 a 116; alebo modrá (100 % kyánová + 78 % magenta + 25 % žltá + 9 % čierna) a žltá (19 % magenta + 95 % žltá), keď sa používa proces štyroch farieb; keď sa používajú farby RGB, referenčnými farbami sú modrá (43 červená + 67 zelená + 117 modrá) a žltá (243 červená + 202 zelená + 18 modrá).

2.   Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby sa môže použiť v čiernobielej verzii, ako sa uvádza v prílohe II, iba v prípade, keď sa nedajú použiť farby.

3.   Ak sa značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby používa na tmavom pozadí, môže sa použiť v negatívnom formáte s použitím rovnakej farby pozadia, ako sa uvádza v prílohách I a II.

4.   Ak sa značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby používa na farebnom pozadí, na ktorom je slabo viditeľná, môže sa v záujme zvýšenia kontrastu medzi ňou a farbami pozadia ohraničiť čiarou.

Článok 3

Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby má minimálnu veľkosť, ktorá zaisťuje zachovanie vizuálnych vlastností a hlavných foriem, ale jej veľkosť nie je menšia než 64 × 85 pixlov 150 DPI.

Článok 4

Značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby sa používa spôsobom, ktorý umožňuje jasné označenie kvalifikovaných služieb, na ktoré sa vzťahuje. Značka dôvery sa môže spájať s grafickými alebo textovými prvkami jasne označujúcimi dané kvalifikované dôveryhodné služby pod podmienkou, že nemenia charakter značky dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby, ani prepojenie s platnými dôveryhodnými zoznamami uvedenými v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. mája 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.


PRÍLOHA I

Farebná značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby

Image

PRÍLOHA II

Čiernobiela značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby

Image

Top