Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0296

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/296 z  24. februára 2015 , ktorým sa stanovujú procedurálne opatrenia týkajúce sa spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti elektronickej identifikácie podľa článku 12 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu Text s významom pre EHP

OJ L 53, 25.2.2015, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/296/oj

25.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/14


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/296

z 24. februára 2015,

ktorým sa stanovujú procedurálne opatrenia týkajúce sa spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti elektronickej identifikácie podľa článku 12 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 7,

keďže:

(1)

Na podporu vysokej úrovne dôvery a bezpečnosti primeranej stupňu rizika v takýchto systémoch je nevyhnutná spolupráca medzi členskými štátmi v oblasti interoperability a bezpečnosti systémov elektronickej identifikácie.

(2)

V článku 7 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 sa požaduje, aby oznamujúci členský štát poskytol ostatným členským štátom opis danej schémy aspoň šesť mesiacov vopred, aby mohli členské štáty spolupracovať spôsobom opísaným v článku 12 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

(3)

Spolupráca medzi členskými štátmi si vyžaduje zjednodušené postupy. Interoperabilitu a bezpečnosť systémov elektronickej identifikácie nie je možné vytvoriť, ak sa postupy realizujú v rôznych jazykoch. Používanie anglického jazyka počas spolupráce by malo uľahčiť dosiahnutie interoperability a bezpečnosti systémov elektronickej identifikácie, no preklady už existujúcich dokumentov by nemali spôsobiť neprimerané zaťaženie.

(4)

Rôzne prvky systémov elektronickej identifikácie sú v členských štátoch riadené rôznymi orgánmi alebo inštitúciami. Na dosiahnutie účinnej spolupráce a zjednodušenia administratívnych postupov je vhodné zabezpečiť, aby mal každý členský štát jedno miesto, prostredníctvom ktorého je možné príslušné orgány a inštitúcie dosiahnuť.

(5)

Výmena informácií, skúseností a osvedčených postupov medzi členskými štátmi uľahčuje rozvoj systémov elektronickej identifikácie a slúži ako nástroj na dosiahnutie technickej interoperability. Potreba takejto spolupráce je osobitne odôvodnená v prípadoch, keď sa týka úpravy už oznámených systémov elektronickej identifikácie, zmeny systémov elektronickej identifikácie, pri ktorých boli informácie poskytnuté členským štátom pred oznámením, a ak dôjde k dôležitému vývoju alebo udalostiam, ktoré môžu ovplyvniť interoperabilitu alebo bezpečnosť systémov elektronickej identifikácie. Členské štáty by mali mať prostriedky aj na to, aby mohli takéto informácie týkajúce sa interoperability a bezpečnosti systémov elektronickej identifikácie žiadať od iných členských štátov.

(6)

Partnerské hodnotenie systémov elektronickej identifikácie by sa malo chápať ako proces vzájomného učenia, ktorý pomáha budovať dôveru medzi členskými štátmi a zabezpečuje interoperabilitu a bezpečnosť oznámených systémov elektronickej identifikácie. Od oznamujúcich členských štátov si to vyžaduje, aby poskytovali dostatočné informácie o svojich systémoch elektronickej identifikácie. Musí sa však zohľadniť aj potreba, aby členské štáty zachovali dôvernosť určitých informácií, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť.

(7)

Na zabezpečenie toho, aby bol proces partnerského hodnotenia nákladovo efektívny a poskytol jasné a presvedčivé závery a aby sa predišlo zbytočnému zaťaženiu členských štátov, by mali členské štáty spoločne zrealizovať jedno partnerské hodnotenie.

(8)

Členské štáty by mali pri spolupráci v otázkach týkajúcich sa systémov elektronickej identifikácie vrátane realizácie partnerských hodnotení zohľadniť aj posudky nezávislej tretej strany, ak sú k dispozícii.

(9)

Na uľahčenie procedurálnych opatrení na dosiahnutie cieľov v článku 12 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 by sa mala vytvoriť sieť spolupráce. Tým sa zabezpečí existencia fóra, do ktorého môžu byť zahrnuté všetky členské štáty a ktoré ich formálnym spôsobom zapojí do spolupráce pri riešení praktických otázok týkajúcich sa zachovania rámca interoperability.

(10)

Sieť spolupráce by mala preskúmať návrhy oznamovacích formulárov, ktoré poskytnú členské štáty v súlade s článkom 7 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 910/2014, a vydávať stanoviská, ktoré poskytnú informácie týkajúce sa súladu systémov opísaných v uvedenom nariadení s požiadavkami článku 7, článku 8 ods. 1 a 2 a článku 12 ods. 1 uvedeného nariadenia a vykonávacieho aktu, ktorý sa uvádza v článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia. V článku 9 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 sa požaduje, aby oznamujúce členské štáty opísali, ako oznámený systém elektronickej identifikácie spĺňa požiadavky na interoperabilitu podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Stanoviská tejto siete spolupráce by mali členské štáty zohľadniť predovšetkým pri príprave na plnenie svojej povinnosti podľa článku 9 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 910/2014 opísať Komisii, ako oznámený systém elektronickej identifikácie spĺňa požiadavky na interoperabilitu podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

(11)

Všetky strany zapojené do oznamovania by mali zohľadniť stanovisko siete spolupráce ako usmernenie v procesoch plnej spolupráce, oznamovania a interoperability.

(12)

Na zabezpečenie efektívnosti procesu partnerského hodnotenia realizovaného podľa tohto rozhodnutia je vhodné, aby sieť spolupráce poskytla členským štátom usmernenie.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 48 nariadenia (ES) č. 910/2014,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel

Podľa článku 12 ods. 7 nariadenia stanovuje toto rozhodnutie procedurálne opatrenia na uľahčenie spolupráce medzi členskými štátmi, ak je to potrebné na zabezpečenie interoperability a bezpečnosti systémov elektronickej identifikácie, ktoré členské štáty zamýšľajú oznámiť alebo oznámili Komisii. Uvedené opatrenia sa týkajú najmä:

a)

výmeny informácií, skúseností a osvedčených postupov v oblasti systémov elektronickej identifikácie a preskúmania príslušného vývoja v sektore elektronickej identifikácie, ako sa stanovuje v kapitole II;

b)

partnerského hodnotenia systémov elektronickej identifikácie, ako sa stanovuje v kapitole III a

c)

spolupráce prostredníctvom siete spolupráce, ako sa stanovuje v kapitole IV.

Článok 2

Jazyk spolupráce

1.   Pokiaľ sa príslušné členské štáty nedohodnú inak, jazykom spolupráce je angličtina.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty nie sú povinné prekladať doplňujúce dokumenty uvedené v článku 10 ods. 2, ak by tým vznikla neprimeraná záťaž.

Článok 3

Jednotné kontaktné miesta

1.   Na účely spolupráce medzi členskými štátmi podľa článku 12 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 určí každý členský štát jednotné kontaktné miesto.

2.   Každý členský štát oznámi informácie o jednotnom kontaktnom mieste ostatným členským štátom a Komisii. Komisia zverejní zoznam jednotných kontaktných miest online.

KAPITOLA II

VÝMENA INFORMÁCIÍ, SKÚSENOSTÍ A OSVEDČENÝCH POSTUPOV

Článok 4

Výmena informácií, skúseností a osvedčených postupov

1.   Členské štáty si vymieňajú informácie, skúsenosti a osvedčené postupy týkajúce sa systémov elektronickej identifikácie s ostatnými členskými štátmi.

2.   Každý členský štát informuje ostatné členské štáty, ak zavádza ktorékoľvek z nasledujúcich zmien, výsledkov vývoja alebo úprav týkajúcich sa interoperability a úrovní zaručenia systému:

a)

vývoj alebo úpravy už oznámeného systému elektronickej identifikácie, ktoré si nevyžadujú oznámenie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014;

b)

zmeny, vývoj alebo úpravy opisu vlastného systému elektronickej identifikácie podľa článku 7 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ak k nim došlo pred oznámením.

3.   Ak sa členský štát dozvie o akomkoľvek dôležitom vývoji alebo udalosti, ktoré nesúvisia s jeho oznámeným systémom elektronickej identifikácie, ale mohli by ovplyvniť bezpečnosť ostatných oznámených systémov elektronickej identifikácie, informuje o tom ostatné členské štáty.

Článok 5

Žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa interoperability a bezpečnosti

1.   Ak sa členský štát domnieva, že na zabezpečenie interoperability systémov elektronickej identifikácie je potrebné mať viac informácií, ktoré ešte členský štát oznamujúci systém elektronickej identifikácie neposkytol, môže si od druhého členského štátu tieto informácie vyžiadať. Oznamujúci členský štát tieto informácie poskytne, ak nenastane niektorý z nasledujúcich prípadov:

a)

členský štát tieto informácie nemá a ich získanie by znamenalo neprimeranú administratívnu záťaž;

b)

tieto informácie sa týkajú verejnej bezpečnosti alebo národnej bezpečnosti;

c)

tieto informácie sa týkajú záležitostí, ktoré sú predmetom obchodného, profesného alebo firemného tajomstva.

2.   Na účely zlepšenia bezpečnosti systémov elektronickej identifikácie si členský štát, ktorý má bezpečnostné obavy týkajúce sa systému, ktorý bol oznámený alebo je v procese oznamovania, môže vyžiadať informácie o týchto bezpečnostných obavách. Požiadaný členský štát poskytne všetkým členským štátom relevantné informácie potrebné na zistenie, či došlo k narušeniu bezpečnosti v zmysle článku 10 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, alebo či existuje reálne riziko, že takéto porušenie môže nastať, ak nenastane niektorý z nasledujúcich prípadov:

a)

členský štát tieto informácie nemá a ich získanie by znamenalo neprimeranú administratívnu záťaž;

b)

tieto informácie sa týkajú verejnej bezpečnosti alebo národnej bezpečnosti;

c)

tieto informácie sa týkajú záležitostí, ktoré sú predmetom obchodného, profesného alebo firemného tajomstva.

Článok 6

Výmena informácií prostredníctvom jednotných kontaktných miest

Členské štáty si vymieňajú informácie podľa článkov 4 a 5 prostredníctvom jednotných kontaktných miest a poskytujú požadované relevantné informácie bez zbytočného odkladu.

KAPITOLA III

PARTNERSKÉ HODNOTENIE

Článok 7

Zásady

1.   Partnerské hodnotenie je mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi, ktorého cieľom je zabezpečiť interoperabilitu a bezpečnosť oznámených systémov elektronickej identifikácie.

2.   Účasť partnerských členských štátov je dobrovoľná. Členský štát, ktorého systém elektronickej identifikácie má byť predmetom partnerského hodnotenia, nesmie odmietnuť účasť žiadneho partnerského členského štátu v procese partnerského hodnotenia.

3.   Každý členský štát zapojený do procesu partnerského hodnotenia znáša náklady, ktoré mu účasťou na tomto procese vzniknú.

4.   Všetky informácie získané prostredníctvom procesu partnerského hodnotenia sa použijú výlučne na tento účel. Zástupcovia členských štátov vykonávajúcich partnerské hodnotenie nesmú tretím stranám sprístupniť žiadne citlivé alebo dôverné informácie získané v priebehu partnerského hodnotenia.

5.   Partnerský členský štát informuje o akomkoľvek možnom konflikte záujmov, v ktorom by sa mohli ocitnúť ním menovaní zástupcovia poverení účasťou na činnostiach partnerského hodnotenia.

Článok 8

Začatie procesu partnerského hodnotenia

1.   Proces partnerského hodnotenia sa môže začať jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

a)

Členský štát požiada o partnerské hodnotenie svojho systému elektronickej identifikácie.

b)

Členský štát alebo členské štáty vyjadria záujem uskutočniť partnerské hodnotenie systému elektronickej identifikácie iného členského štátu. V žiadosti uvedú dôvody, prečo chcú uskutočniť partnerské hodnotenie, a vysvetlia, ako toto partnerské hodnotenie prispeje k interoperabilite alebo bezpečnosti systémov elektronickej identifikácie členských štátov.

2.   Žiadosti podľa odseku 1 sa oznámia sieti spolupráce podľa odseku 3. Všetky členské štáty, ktoré majú v úmysle zúčastniť sa na partnerskom hodnotení, o tom do jedného mesiaca informujú sieť spolupráce.

3.   Členský štát, ktorého systém elektronickej identifikácie má byť predmetom partnerského hodnotenia, poskytne sieti spolupráce tieto informácie:

a)

systém elektronickej identifikácie, ktorý má byť predmetom partnerského hodnotenia;

b)

partnerský členský štát (štáty);

c)

časový harmonogram na predloženie očakávaného výsledku sieti spolupráce a

d)

dojednania o spôsobe uskutočnenia partnerského hodnotenia podľa článku 9 ods. 2.

4.   Systém elektronickej identifikácie nemôže byť predmetom ďalšieho partnerského hodnotenia počas obdobia dvoch rokov od uzavretia partnerského hodnotenia, ak k tomu nedá súhlas siete spolupráce.

Článok 9

Príprava na partnerské hodnotenie

1.   Partnerské členské štáty poskytnú členskému štátu, ktorého systém elektronickej identifikácie je predmetom partnerského hodnotenia, mená a kontaktné údaje svojich zástupcov uskutočňujúcich partnerské hodnotenie do 2 týždňov potom, čo partnerské členské štáty oznámili svoj úmysel zúčastniť sa na tomto hodnotení podľa článku 8 ods. 2 Členský štát, ktorého systém elektronickej identifikácie je predmetom partnerského hodnotenia, môže v prípade konfliktu záujmov odmietnuť účasť ktoréhokoľvek zástupcu.

2.   Berúc do úvahy usmernenia, ktoré poskytuje sieť spolupráce, sa členský štát, ktorého systém elektronickej identifikácie je predmetom partnerského hodnotenia, a partnerské členské štáty dohodnú na:

a)

rozsahu a opatreniach partnerského hodnotenia na základe článku 7 písm. g) a článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a záujmu vyjadreného partnerskými členskými štátmi vo fáze začatia;

b)

časovom rozvrhu činností v rámci partnerského hodnotenia, a to stanovením konečného termínu, ktorý nemôže byť neskorší než 3 mesiace potom, čo partnerské členské štáty poskytli mená a kontaktné údaje svojich zástupcov podľa odseku 1;

c)

iných organizačných opatreniach týkajúcich sa procesu partnerského hodnotenia.

Členský štát, ktorého systém elektronickej identifikácie je predmetom partnerského hodnotenia, informuje o tejto dohode sieť spolupráce.

Článok 10

Partnerské hodnotenie

1.   Dotknuté členské štáty vykonávajú partnerské hodnotenie spoločne. Zástupcovia členských štátov vyberú spomedzi seba jedného zástupcu, ktorý partnerské hodnotenie koordinuje.

2.   Členský štát, ktorého systém elektronickej identifikácie je predmetom partnerského hodnotenia, poskytne partnerským členským štátom oznamovací formulár predložený Komisii alebo opis systému podľa článku 7 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ak príslušný systém elektronickej identifikácie ešte nebol oznámený. Poskytnúť sa musia aj všetky doplňujúce dokumenty a ďalšie relevantné informácie.

3.   Partnerské hodnotenie môže okrem iného zahŕňať jedno alebo viacero z týchto opatrení:

a)

posúdenie príslušnej dokumentácie;

b)

preskúmanie postupov;

c)

technické semináre a

d)

zohľadnenie posudkov nezávislej tretej strany.

4.   Partnerské členské štáty si môžu vyžiadať dodatočné dokumenty týkajúce sa oznámenia. Členský štát, ktorého systém elektronickej identifikácie je predmetom partnerského hodnotenia, tieto informácie poskytne, ak nenastane niektorý z nasledujúcich prípadov:

a)

členský štát tieto informácie nemá a ich získanie by znamenalo neprimeranú administratívnu záťaž;

b)

tieto informácie sa týkajú verejnej bezpečnosti alebo národnej bezpečnosti;

c)

tieto informácie sa týkajú záležitosti, ktoré sú predmetom obchodného, profesijného alebo firemného tajomstva.

Článok 11

Výsledok partnerského hodnotenia

Partnerské členské štáty do pripravia jedného mesiaca od ukončenia procesu partnerského hodnotenia správu a predložia ju sieti spolupráce. Členovia siete spolupráce si môžu od členského štátu, ktorého systém elektronickej identifikácie bol predmetom partnerského hodnotenia, alebo od partnerských členských štátov vyžiadať ďalšie informácie alebo objasnenie.

KAPITOLA IV

SIEŤ SPOLUPRÁCE

Článok 12

Zriadenie a pracovné metódy

Týmto sa zriaďuje sieť na podporu spolupráce podľa článku 12 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (ďalej len „sieť spolupráce“). Sieť spolupráce vykonáva svoju činnosť prostredníctvom zasadnutí a písomného postupu.

Článok 13

Návrh oznamovacieho formulára

Ak oznamujúci členský štát poskytuje opis svojho systému elektronickej identifikácie v súlade s článkom 7 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 910/2014, poskytne sieti spolupráce riadne vyplnený návrh oznamovacieho formulára a všetky potrebné sprievodné dokumenty stanovené v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a vo vykonávacom akte uvedenom v článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.

Článok 14

Úlohy

Sieť spolupráce je poverená:

a)

uľahčovaním spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vytvorenie a fungovanie rámca interoperability podľa článku 12 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, a to prostredníctvom výmeny informácií;

b)

zavádzaním metód na efektívnu výmenu informácií o všetkých otázkach týkajúcich sa elektronickej identifikácie;

c)

posudzovaním relevantného vývoja v sektore elektronickej identifikácie a prerokovaním a vypracovaním osvedčených postupov týkajúcich sa interoperability a bezpečnosti pre systémy elektronickej identifikácie;

d)

prijímaním stanovísk k vývoju týkajúcemu sa rámca interoperability uvedeného v článku 12 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 910/2014;

e)

prijímaním stanovísk k vývoju v oblasti minimálnych technických špecifikácií, noriem a postupov týkajúcich sa úrovní záruky stanovených vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ako aj usmernení, ktoré sprevádzajú tento vykonávací akt;

f)

prijímaním usmernení týkajúcich sa rozsahu partnerského hodnotenia a jeho opatrení;

g)

prieskumom výsledkov partnerského hodnotenia podľa článku 11;

h)

prieskumom vyplneného návrhu oznamovacieho formulára;

i)

prijímaním stanovísk k tomu, ako systém elektronickej identifikácie, ktorý sa má oznámiť a ktorého opis bol poskytnutý podľa článku 7 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 910/2014, spĺňa požiadavky článku 7, článku 8 ods. 1 a 2 a článku 12 ods. 1 uvedeného nariadenia a vykonávacieho aktu, ktorý sa uvádza v článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 15

Členstvo

1.   Členmi siete spolupráce sú členské štáty a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru.

2.   Predseda pozve zástupcov pristupujúcich krajín na účasť na zasadnutiach siete spolupráce ako pozorovateľov odo dňa podpisu zmluvy o pristúpení.

3.   Predseda môže po konzultácii so sieťou spolupráce prizvať odborníkov, ktorí nie sú členmi siete spolupráce, no majú v predmetnej problematike špecifické odborné znalosti, aby sa ad hoc podieľali na práci siete spolupráce alebo podskupiny. Okrem toho môže predseda po konzultácii so sieťou spolupráce udeliť jednotlivcom a organizáciám štatút pozorovateľa.

Článok 16

Činnosť

1.   Zasadnutiam siete spolupráce predsedá Komisia.

2.   Sieť spolupráce môže po dohode s Komisiou zriadiť podskupiny na preskúmanie konkrétnych otázok na základe mandátu vymedzeného sieťou spolupráce. Takéto podskupiny prestávajú existovať po splnení mandátu, ktorým boli poverené.

3.   Členovia siete spolupráce, ako aj prizvaní experti a pozorovatelia dodržiavajú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo stanovenú v zmluvách a ich vykonávacích predpisoch, ako aj bezpečnostné pravidlá Komisie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností EÚ stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (2). Ak členovia tieto povinnosti nedodržia, Komisia môže prijať všetky primerané opatrenia.

4.   Sieť spolupráce zasadá v priestoroch Komisie. Komisia zabezpečuje sekretárske služby.

5.   Sieť spolupráce zverejňuje svoje stanoviská prijaté podľa článku 14 písm. i) na osobitnej webovej lokalite. Ak takéto stanovisko obsahuje dôverné informácie, sieť spolupráce prijme na účely uverejnenia nedôverné znenie uvedeného stanoviska.

6.   Sieť spolupráce prijme jednoduchou väčšinou členov svoj rokovací poriadok.

Článok 17

Výdavky na zasadnutia

1.   Komisia neodmeňuje za služby tých, ktorí sú zapojení do činnosti siete spolupráce.

2.   Komisia môže uhradiť cestovné výdavky, ktoré účastníkom vzniknú v súvislosti so zasadnutiami siete spolupráce. Takáto úhrada sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie a do výšky dostupných prostriedkov pridelených útvarom Komisie v rámci každoročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. februára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1).


Top