EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015JC0032

SPOLOČNÉ ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ KOMISIE A VYSOKÉHO PREDSTAVITEĽA ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU o účasti Európskej únie v rôznych organizáciách pre spoluprácu pri predchádzaní terorizmu a boji proti nemu

JOIN/2015/032 final

V Bruseli27. 8. 2015

JOIN(2015) 32 final

SPOLOČNÉ ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ KOMISIE A VYSOKÉHO
PREDSTAVITEĽA ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ
POLITIKU

o účasti Európskej únie v rôznych organizáciách pre spoluprácu pri predchádzaní terorizmu a boji proti nemu


SPOLOČNÉ ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ KOMISIE A VYSOKÉHO
PREDSTAVITEĽA ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ

POLITIKU

o účasti Európskej únie v rôznych organizáciách pre spoluprácu pri predchádzaní terorizmu a boji proti nemu

EURÓPSKA KOMISIA A VYSOKÝ PREDSTAVITEĽ ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 17 ods. 1 a článok 27 ods. 2,

keďže:

(1)Globálne fórum pre boj proti terorizmu slúži ako mnohostranné fórum na posilnenie medzinárodnej spolupráce pri boji proti terorizmu, v ktorom zúčastnení členovia diskutujú o potrebe mobilizácie odborných znalostí, zdrojov a iniciatív pre účinnejší boj proti terorizmu. V tomto rámci členovia fóra zriadili špecializované medzinárodné orgány na riešenie otázok predchádzania násilnému extrémizmu a boja proti nemu: centrum excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah, Medzinárodný inštitút pre spravodlivosť a právny štát a Globálny fond na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti.

(2)Centrum excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah bolo vytvorené v reakcii na potrebu zriadiť nezávislé, mnohostranné centrum venujúce sa odbornému vzdelávaniu, dialógu, spolupráci a výskumu v oblasti boja proti násilnému extrémizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch, ktoré umožní združiť odborníkov, odborné znalosti a skúsenosti z celého sveta.

(3)Poslaním Medzinárodného inštitútu pre spravodlivosť a právny štát je poskytovať odborné vzdelanie zamerané na problematiku právneho štátu tvorcom právnych predpisov, príslušníkom polície, prokurátorom, sudcom, pracovníkom väzníc a ďalším zainteresovaným stranám z oblasti súdnictva, pokiaľ ide o otázky, ako čeliť terorizmu a súvisiacej nadnárodnej trestnej činnosti, ako posilniť systémy trestného súdnictva a vybudovať regionálne siete odborníkov zo súdnej, policajnej a inej trestnosúdnej oblasti s cieľom presadzovať spravodlivosť, bezpečnosť a ľudské práva. Takisto slúži ako fórum pre podobné činnosti partnerov spolupráce, ako sú, okrem iného, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu, výkonné riaditeľstvo protiteroristického výboru OSN a Globálneho fóra pre boj proti terorizmu.

(4)Globálny fond na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti bol zriadený v rámci Globálneho fóra pre boj proti terorizmu s cieľom podporovať súčasné a budúce úsilie vlád a komunitných organizácií pri riešení násilného extrémizmu a posilňovaní odolnosti voči násilným extrémistickým činnostiam tak, aby sa navzájom dopĺňali. Cieľom tohto fondu je podporovať miestne iniciatívy v oblasti boja proti násilnému extrémizmu, a to na komunitnej úrovni.

(5)Európska únia, ktorá je zakladajúcim členom Globálneho fóra pre boj proti terorizmu a ktorá bola úzko zapojená do založenia centra excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah, Medzinárodného inštitútu pre spravodlivosť a právny štát a Globálneho fondu na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti, považuje tieto orgány za rozhodujúce pre jej úsilie v oblasti medzinárodnej spolupráce v boji proti násilnému extrémizmu vo všeobecnosti, a proti terorizmu osobitne.

(6)Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie z 11. augusta 2014, ktorým sa prijíma tematický strategický dokument na roky 2014 – 2020 a súvisiaci viacročný indikatívny program na roky 2014 – 2017 nástroja na podporu stability a mieru [C(2014) 5607], sa určili ustanovenia pre dlhodobé opatrenia na riešenie osobitných akcií spolupráce medzi Úniou a partnerskými krajinami a regiónmi s cieľom bojovať proti globálnym a nadregionálnym hrozbám a vznikajúcim hrozbám, ako sa stanovuje v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 230/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru 1 .

(7)Stratégia, ktorej jednou z hlavných priorít je boj proti terorizmu, vyzýva Európsku úniu, aby prispela k všeobecnému cieľu Európskej únie presadzovať účinný multilateralizmus a uprednostňovať nadregionálnu spoluprácu. Podpora konkrétnych programov spolupráce v oblasti boja proti terorizmu, ktoré boli vypracované v rámci Organizácie Spojených národov, alebo iných viacstranných rámcov, ako je Globálne fórum pre boj proti terorizmu, je výslovne uvedená ako jedna z možností v rámci nástroja na podporu stability a mieru.

(8)Na základe stratégie sa vo viacročnom indikatívnom programe na roky 2014 – 2017 stanovila ako priorita dlhodobá podpora mnohostrannej spolupráce v boji proti terorizmu, a to predovšetkým v rámci Organizácie spojených národov a Globálneho fóra pre boj proti terorizmu, ako aj podpora pre zvyšovanie povedomia a dialóg na celosvetovej úrovni v oblasti predchádzania terorizmu a boja proti násilnému extrémizmu vrátane zapojenia viacstranných iniciatív, vlád, organizácií občianskej spoločnosti a miestnych komunít.

(9)Komisia financuje opatrenia týkajúce sa aspektov systémov trestného súdnictva na Blízkom východe a v severnej Afrike v oblasti boja proti terorizmu na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa prijíma ročný akčný program na rok 2013 [C(2013) 4599], prostredníctvom Medzinárodného inštitútu pre spravodlivosť a právny štát vďaka jeho odborným znalostiam a mandátu v oblasti podpory reformy trestného súdnictva založenej na zásade právneho štátu.

(10)Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie, ktorým sa prijíma ročný akčný program na rok 2014 [C(2014) 5647], Komisia rozhodla, že sa bude podieľať na činnosti centra excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah a Globálneho fondu na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti. Komisia týmto rozhodnutím poskytla obom týmto organizáciám granty, aby im prostredníctvom čiastkových grantov umožnila financovať miestne iniciatívy na komunitnej úrovni v oblasti boja proti násilnému extrémizmu v celosvetovom meradle s využitím odborných znalostí medzinárodného a mnohostranného charakteru oboch týchto organizácií. V tom istom rozhodnutí sa okrem iného stanovuje, že Komisia sa bude zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady Globálneho fondu na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti.

(11)Tento prístup bol opätovne potvrdený v záveroch Rady o boji proti terorizmu z 9. februára 2015 2 , v ktorých Rada okrem iného privítala „podporu medzinárodných iniciatív v oblasti boja proti radikalizácii a terorizmu, ako je prvé medzinárodné centrum excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu („Hedayah“) v Abú Zabí a Globálny fond na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti (GCERF) v Ženeve [...].“

(12)Rada ďalej uviedla, že „EÚ ďalej posilní svoju angažovanosť v rámci Globálneho fóra pre boj proti terorizmu (GCTF), a to aj prostredníctvom aktívneho formovania iniciatív inšpirovaných GCTF, akými sú napr. Hedayah v Abú Zabí, Globálny fond na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti (GCERF) a Medzinárodný inštitút pre spravodlivosť a právny štát na Malte.“ To takisto zdôraznili aj členovia Európskej rady vo vyhlásení hláv štátov alebo predsedov vlád z 12. februára 2015, v ktorom vyzvali k trvalej a koordinovanej spolupráci s OSN a Globálnym fórom pre boj proti terorizmu, ako aj s príslušnými regionálnymi iniciatívami.

(13)Komisia vo svojich usmerneniach o „účasti Komisie v súkromnoprávnych subjektoch“ uvedených v prílohe k rozhodnutiu K(2004) 2958 zo 4. augusta 2004 stanovila všeobecné pravidlo svojej neúčasti v súkromnoprávnych subjektoch.

(14)Toto pravidlo bolo prijaté vzhľadom na závažné riziká spojených s takouto účasťou, najmä pokiaľ ide o riziko pre obraz Komisie, finančné riziko, možný konflikt záujmov pre príslušných úradníkov, možné zneužitie finančných postupov, riziko nepotizmu a klientelizmu pri prijímaní zamestnancov týchto orgánov, riziko zajatia a neúčinnosti a riziko nekalej hospodárskej súťaže s ostatnými poskytovateľmi služieb.

(15)Komisia si však ponechala možnosť odchýliť sa od tohto všeobecného pravidla vo výnimočných situáciách, kde bolo preukázané, že účasť predstavuje prvoradý záujem. V prípade takejto výnimky by Komisia mala zohľadniť určité všeobecné kritériá, a to s ohľadom na povahu a ciele daného subjektu.

(16)Pokiaľ ide o subjekty venujúce sa medzinárodnej spolupráci, v prípade ktorých by Komisia mala ako partnerov členské štáty a tretie krajiny, mala by byť účasť Komisie odôvodnená prvoradými politickými záujmami. Vzhľadom na kvázi medzivládnu povahu týchto subjektov by sa mohlo prípadne zvážiť úzke zapojenie do ich rozhodovacích orgánov v súlade s článkom 4 písm. a) usmernení [K(2004) 2958].

(17)Na potvrdenie pevného záväzku Európskej komisie voči centru excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah, voči Medzinárodnému inštitútu pre spravodlivosť a právny štát a voči Globálnemu fondu na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti v súlade s mnohostranným prístupom Európskej únie k boju proti terorizmu a v nadväznosti na „tematický strategický dokument na roky 2014 – 2020 a súvisiaci viacročný indikatívny program na roky 2014 – 2017 nástroja na podporu stability a mieru“, na základe ktorého sú tieto tri subjekty neoddeliteľnou súčasťou stratégie Únie pre boj proti terorizmu a predchádzanie terorizmu na celom svete, je nevyhnutné, aby Európska únia zabezpečila svoju plnú účasť vo vrcholových orgánoch uvedených subjektov. To je takisto potrebné, aby bolo možné ovplyvňovať rozhodovanie týkajúce sa plánovania a, v prípade Globálneho fondu na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti, financovania týchto subjektov v súlade s prioritami Európskej únie a zaručiť súdržnosť a komplementárnosť činnosti týchto organizácií s vlastnými programami Únie a s jej angažovanosťou prostredníctvom Organizácie Spojených národov. Okrem toho Rada vo svojich záveroch z 9. februára 2015 o boji proti terorizmu vyzýva Európsku úniu, aby posilnila svoju angažovanosť v troch uvedených subjektoch, zatiaľ čo stratégia EÚ na boj proti terorizmu/zahraničným bojovníkom 3 , schválená Radou 20. októbra 2014 a uverejnená 16. januára 2015, tiež vyzýva Európsku úniu, aby sa angažovala v príslušných iniciatívach Globálneho fóra pre boj proti terorizmu. Okrem toho uvedené subjekty takisto umožňujú, aby EÚ spolupracovala s rôznymi partnermi s cieľom účinnejšie bojovať proti terorizmu. V prípade Globálneho fondu na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti je navyše s ohľadom na jeho finančnú a operatívnu povahu a na jeho účel, ktorým je správa finančných prostriedkov, vo finančnom záujme Komisie byť súčasťou jeho správnej rady a mať plné hlasovacie práva.

(18)Všetky rozhodnutia Komisie o žiadosti o udelenie výnimky zo všeobecného pravidla o neúčasti (najmä v prípade plnej účasti alebo členstva s hlasovacími právami) v súkromnoprávnych subjektoch by mali spĺňať podmienky stanovené v bodoch 5 a 6 usmernení uvedených v prílohe k rozhodnutiu K(2004) 2958.

(19)Je potrebné prijať osobitné spoločné rozhodnutie Európskej komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o účasti Únie v novozaloženom Medzinárodnom inštitúte pre spravodlivosť a právny štát, v centre excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah a v Globálnom fonde na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Európska únia bude pôsobiť v týchto organizáciách zameraných na predchádzanie terorizmu a boj proti nemu:

centrum excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah, Abú Zabí, Spojené arabské emiráty,

Medzinárodný inštitút pre spravodlivosť a právny štát, Valletta, Malta,

Globálny fond na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti, Ženeva, Švajčiarska konfederácia.

Článok 2

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku schvaľujú návrh výmeny listov pripojených (príloha I) ako podporné dokumenty k tomuto rozhodnutiu a usilujú sa o to, aby Európska únia získala štatút plnoprávneho člena správnej rady:

centra excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah, Abú Zabí, Spojené arabské emiráty,

Medzinárodného inštitútu pre spravodlivosť a právny štát, Valletta, Malta,

Globálneho fondu na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti, Ženeva, Švajčiarska konfederácia.

Účasť Európskej komisie v uvedených subjektoch je v súlade s usmerneniami uvedenými v rozhodnutí Komisie K(2004) 2958.

Článok 3

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku schvaľujú dokument „Pracovné dojednania“ pripojený k tomuto rozhodnutiu (príloha I).
V Bruseli

Za Komisiu

Neven MIMICA

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Federica MOGHERINI

(1)

   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru. Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 1.

(2)

   Dokument 6044/15, 3 367. zasadnutie Rady pre zahraničné veci, Brusel, 9. február 2015.

(3)

   Dokument 5369/15, „Náčrt protiteroristickej stratégie pre Sýriu a Irak s osobitným zameraním na zahraničných bojovníkov“, 233 494. zasadnutie Pracovnej skupiny pre boj proti terorizmu (medzinárodné aspekty), Brusel, 15. január 2015.

Top

V Bruseli27. 8. 2015

JOIN(2015) 32 final

PRÍLOHA

k

SPOLOČNÉMU ROZHODNUTIU EURÓPSKEJ KOMISIE A VYSOKÉHO
PREDSTAVITEĽA ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ
POLITIKU

o účasti Európskej únie v rôznych organizáciách pre spoluprácu pri predchádzaní terorizmu a boji proti nemu


PRÍLOHA I: PRACOVNÉ DOJEDNANIA

Pokiaľ ide o účasť Európskej únie v Medzinárodnom inštitúte pre spravodlivosť a právny štát, v centre excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah a v Globálnom fonde na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti, musia byť dodržané tieto podmienky:

a)Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredseda Komisie alebo jeho zástupcovia (z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť alebo z útvarov Komisie) bude zastupovať Úniu v Medzinárodnom inštitúte pre spravodlivosť a právny štát a v centre excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah. Európska komisia bude zastupovať Úniu v Globálnom fonde na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti.

Vedúci útvar zastupujúci Úniu v každom z troch uvedených subjektov zorganizuje koordinačné stretnutia so všetkými príslušnými útvarmi aspoň päť pracovných dní pred každým zasadnutím správnej rady troch uvedených subjektov.

b)Komisia musí byť prítomná alebo zastúpená na zasadnutiach správnej rady Medzinárodného inštitútu pre spravodlivosť a právny štát a centra excelentnosti pre boj proti násilnému extrémizmu Hedayah, ak sa rokuje o záležitostiach patriacich do právomoci Komisie a o záležitostiach, ktoré majú prevádzkové a finančné dôsledky.

V súlade s článkom 4 písm. a) a článkom 5 písm. a) a b) usmernení Komisie o účasti v súkromnoprávnych subjektoch [C(2004) 2958] nesmie mať zástupca Európskej komisie hierarchické spojenie s príslušnými útvarmi Komisie zodpovednými za financovanie uvedených subjektov z prostriedkov EÚ okrem prípadu, keď sa uplatňuje článok 5 písm. d), pričom výška príspevku je určená rozhodnutím kolégia. Okrem toho zástupca Európskej komisie nesmie byť spojený so žiadnou výzvou na predkladanie ponúk, na ktorej sa tieto subjekty zúčastňujú.

c)Zástupcovia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť musia byť prítomní alebo zastúpení na zasadnutiach správnej rady Globálneho fondu na podporu komunitnej angažovanosti a odolnosti, ak sa rokuje o záležitostiach patriacich do právomoci vysokého predstaviteľa a o záležitostiach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky alebo strategických a politických otázok.

Top

V Bruseli27. 8. 2015

JOIN(2015) 32 final

PRÍLOHA

PRÍLOHA

k

SPOLOČNÉMU ROZHODNUTIU EURÓPSKEJ KOMISIE A VYSOKÉHO
PREDSTAVITEĽA ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ
POLITIKU

o účasti Európskej únie v rôznych organizáciách pre spoluprácu pri predchádzaní terorizmu a boji proti nemu


PRÍLOHA

VÝMENA LISTOV

Top