EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2076

Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2002 z 20. novembra 2002, ktorým sa predlžuje časová lehota uvedená v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorá sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy I uvedenej smernice a zrušenia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látkyText s významom pre EHP

Ú. v. ES L 319, 23.11.2002, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2076/oj

32002R2076Úradný vestník L 319 , 23/11/2002 S. 0003 - 0011


Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2002

z 20. novembra 2002,

ktorým sa predlžuje časová lehota uvedená v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorá sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy I uvedenej smernice a zrušenia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/81/ES [2], najmä jej článok 8 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady (ES) č. 451/2000 z 28. februára 2000, ktorá stanovuje podrobné pravidlá vykonávania druhej a tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS [3], v poslednom znení nariadenia (ES) č. 1490/2002 [4], najmä jeho článok 6 ods. 7 a článok 11 ods. 2,

keďže:

(1) článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS stanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov po notifikácii spomenutej smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, ktoré sú už na trhu dva roky po dátume notifikácie, okrem prípadu, keď bolo prijaté rozhodnutie nezaradiť látku do prílohy I;

(2) nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 [5], ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 [6], nariadenie (ES) č. 451/2000 a nariadenie (ES) č. 1490/2002 stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie prvej, druhej a tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS. Tento program prebieha a nebolo zatiaľ možné dokončiť rozhodovací proces ohľadom viacerých účinných látok. Ani postup notifikácie pre účinné látky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1112/2002 [7], ešte nebol dokončený, a preto pre určité z týchto účinných látok sa časová lehota tiež bude musieť predĺžiť;

(3) Komisia predložila svoju správu o postupe 26. júla 2001 [8]. Prišla k záveru, že postup nebol tak rýchly, ako sa pôvodne očakávalo, a preto by sa konečný termín mal predĺžiť pre tie látky, ktoré sa ešte skúmajú alebo pre ktoré priemysel oznámil záväzok ďalej pripravovať potrebné dokumentačné súbory údajov v rámci časových lehôt;

(4) pre účinné látky, na ktoré sa vzťahuje prvá etapa, Komisia zabezpečí, aby sa prijalo čo najviac rozhodnutí pred júlom 2003, pričom sa uznáva, že pre viacero účinných látok nemožno prijať rozhodnutie pred rokom 2005. Je potrebný dodatočný čas na hodnotenie ďalších údajov, ktoré vyžaduje Komisia predtým, než sa môže rozhodnúť, či tieto účinné látky spĺňajú bezpečnostné požiadavky smernice 91/414/EHS, pričom Komisia zabezpečí, aby predĺženie časovej lehoty bolo čo najkratšie;

(5) účinné látky, pre ktoré nebol oznámený záväzok ďalej pripravovať potrebný dokumentačný súbor údajov, by sa nemali zaradiť do prílohy I smernice 91/414/EHS a členské štáty by mali zrušiť všetky povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce takéto účinné látky;

(6) použitiam, pre ktoré boli poskytnuté dodatočné technické dôkazy, preukazujúce nevyhnutnú potrebu pre ďalšie používanie účinnej látky a skutočnosť, že niet účinnej alternatívy, by sa mali poskytnúť dočasné opatrenia umožňujúce rozvoj alternatív. Takéto informácie boli predložené a hodnotené Komisiou a špecialistami z členských štátov pre viacero použití. Výnimky by sa mali dávať iba v prípadoch, ktoré sa javia oprávnené a ktoré nevyvolávajú znepokojenie a mali by sa obmedziť na kontrolu škodlivých organizmov, pre ktoré nejestvuje žiadna účinná alternatíva;

(7) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časová lehota 12 rokov uvedená v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa predlžuje do 31. decembra 2005 pre účinné látky, ktoré sa hodnotia v rámci nariadení (EHS) č. 3600/92 a druhej etapy na základe nariadenia (ES) č. 451/2000 a do 31. decembra 2008 pre účinné látky, ktoré sa hodnotia v rámci nariadenia (ES) č. 1490/2002, ak pred spomenutým dátumom nebolo prijaté alebo nie je prijaté rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení účinnej látky do prílohy I smernice 91/414/EHS. Počas týchto období členské štáty môžu pokračovať v povoľovaní alebo opätovnom povoľovaní uvádzania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú spomenuté účinné látky, na trhu v súlade s ustanoveniami článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 2

1. Účinné látky zoradené v prílohe I tohto nariadenia nie sú zaradené ako účinné látky do prílohy I smernice 91/414/EHS.

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce účinné látky uvedené na zozname v prílohe I tohto nariadenia zrušili do 25. júla 2003, okrem prípadov uvedených v odseku 3.

3. Vo vzťahu k látke určenej v stĺpci A prílohy II, ktorýkoľvek členský štát určený v stĺpci B spomenutej prílohy vo vzťahu k tejto látke môže ponechať v platnosti povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce spomenutú látku na použitia uvedené v stĺpci C do 30. júna 2007 pod podmienkou, že:

a) zabezpečí, aby sa ďalšie používanie akceptovalo, iba pokiaľ nemá žiadny škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat a žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie;

b) zabezpečí, aby sa takéto prípravky na ochranu rastlín zostávajúce na trhu po 31. decembri 2003 označili, aby tak spĺňali podmienky obmedzeného používania;

c) ukladá všetky náležité opatrenia na zmiernenie rizík pri vzniku akýchkoľvek rizík;

d) zabezpečuje, aby sa pre takéto použitia seriózne hľadali alternatívy.

Príslušné členské štáty informujú Komisiu najneskoršie 31. decembra 2004 o uplatňovaní tohto odseku, a najmä o krokoch prijatých podľa bodov a) až d).

Článok 3

Akýkoľvek odklad poskytnutý členskými štátmi v súlade s článkom 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS je čo najkratší a:

a) pre použitia, pre ktoré sa má odňať povolenie do 25. júla 2003, sa skončí najneskoršie 31. decembra 2003, okrem obmedzeného počtu nevyhnutných použití uvedených v prílohe II, pre ktoré sa povolenie môže naďalej ponechať v určených členských štátoch v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 3;

b) pre použitia, pre ktoré sa má povolenie zrušiť do 30. júna 2007, sa skončí najneskoršie 31. decembra 2007.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2002

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 276, 12.10.2002, s. 28.

[3] Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

[4] Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

[5] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[6] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[7] Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

[8] KOM(2001) 444 konečná verzia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam účinných látok, ktoré nie sú obsiahnuté ako účinné látky v prílohe I smernice 91/414/EHS

1,2-Dichlórpropán

1,3-Dichlórpropén (cis)

1,3-Difenylmočovina

2-(Ditiokyanometyltio)-benzotiazol

2,3,6-TBA

2,4,5-T

2-Aminobután (sek-Butylamín)

2-Benzylo-4-chlórofenol

4-CPA (kyselina 4-chlórfenoxyoctová = PCPA)

4-terc-pentylfenol

Acifluorfen

Aldimorph

Alkyltrimetylamóniumchlorid

Alkyltrimetylbenzylamóniumchlorid

Allethrin

Alloxydim

Allylalkohol

Ametryn

Ampropylofos

Ancymidol

Anilazine

Antracénový olej

Azaconazole

Azamethiphos

Aziprotryne

Barban

Bárium fluórsilikát

Bárium polysulfid

Benazoline

Bendiocarb

Benfuresate

Benodanil

Bensulide

Bensultap

Bentaluron

Benzalkoniumchlorid

Benzoximate

Benzoylprop

Benthiazuron

Bioallethrin

Bioresmethrin

Bitumen

Brandol (hydroxynonyl-2,6-dinitrobenzén)

Bromacil

Bromcyclen

Bromfenoxime

Bromophos

Bromophos-etyl

Bromopropylate

Bronopol

Butachlor

Butocarboxim

Butoxycarboxim

Butylate

Uhličitan vápenatý (krieda)

Hydroxid vápenatý (hasené vápno)

Oxid vápenatý (pálené vápno)

Sírouhlík

Carbophenothion

Cartap

Cetrimide

Chinomethionat (aka quiomethionate)

Chlomethoxyfen

Chloral-bis-acylal

Chloral-semi-acetal

Chloramben

Chlorbromuron

Chlorbufam

Chlorerazate

Chlorfenprop

Chlorfenson (aka chlorgenizon)

Chlorfenvinphos

Chlorfluazuron

Chlormephos

Chlorobenzilate

Chloropropylate

Chloroxuron

Chlorphomium chloride

Chlorthiamid

Chlorthiophos

Cufraneb

Cyanazine

Cycloate

Cycluron

Cyprofuram

DADZ (dietylditiokarbamát zinku)

Dalapon

Delta-endotoxín z Bacillus thuringiensis

Demeton-S-metyl

Demeton-S-metylsulfón

Desmetryne

Diafenthiuron

Dialifos

Di-allate

Diamónium fosfát

Dichlofenthion

Dichlofluanid

Dichlone

Dichlorprop

Diclobutrazol

Dicrotophos

Dicyklopentadién

Dienochlor

Diethatyl (-etyl)

Difenoxuron

Difenzoquat

Dikegulac

Dimefox

Dimefuron

Dimepiperate

Dimethirimol

Dimexano

Dinitramine

Dinobuton

Dioxacarb

Dioxathion

Diphenamid (difenamid)

Oktaboritan disodný tetrahydrát

Disulfoton

Ditalimfos

Drazoxolon

Endothal

EPTC (S-etyl-dipropyltiokarbamát)

Etacelasil

Ethidimuron (sulfodiazol)

Ethiofencarb

Ethion (diethion)

Ethirimol

Etoate-metyl

Etrimfos

Fenaminosulf

Fenazaflor

Fenfuram

Fenoprop

Fenothiocarb

Fenoxaprop

Fenpiclonil

Fenpropathrin

Fenridazon

Fenson (fenizon)

Fenthiosulf

Fenuron

Flamprop

Fluazifop

Flubenzimine

Flucycloxuron

Flucythrinate

Flumequine

Flumethralin

Fluorodifen

Fluoroglycofene

Flupoxam

Fluridone

Fomesafen

Fonofos

Formothion

Fosamine

Fosthietan

Furalaxyl

Furathiocarb

Furconazole

Furfural

Furmecyclox

Genciánová violeť

Halfenprox (Brofenprox)

Haloxyfop

Heptenofos

Hexachlorophene

Hexazinon

Hydramethylnon

Hydroxy-MCPA

Hydroxyfenyl-salicylamid

Imazapyr

Imazethabenz

Iminoctadine

Iodofenphos

Isazofos

Isocarbamide

Isofenphos

Isolan

Izopropalin

Isoprothiolane

Isoxathion

Karbutilate

Kinoprene

Mancopper

Mecarbam

Mefenacet

Mephospholan

Mepronil

Merphos (tributylphosphorotrithioite)

Methacrifos

Methazole

Methfuroxam

Methoprene

Metoprothryne

Metoxychlór

Metylén bistiokyanát

Metylizotiokyanát

Methylnaftylacetamid

Methylnaftyloctová kyselina

Metobromuron

Metolachlor

Metoxuron

Metsulfovax

Mevinphos

Monalide

Monocrotophos

Monuron

MAA (kyselina metyl arzónová)

Nabam

Naptalam

Naftylacetolhydrazid

Neburon

Nitralin

Nitrothal

Nonyl fenol éter polyoxyetylén glykol

Nonyl fenol etoxylát

Norflurazon

Noruron

Octhilinone

Ofurace

Omethoate

Orbencarb

Oxadixyl

Oxín-medi

Oxycarboxin

Oxytetracyklín

Paraformaldehyd

p-Chlór nitro benzén

Pebulate

Pentachlórfenol

Pentanochlor

Perfluidone

Fenoly

Phenothrin

Phenthoate

Phorate

Phosametine

Phosphamidon

Pirimiphos-etyl

Kremičitan draselný

Profenofos

Promecarb

Prometryne

Propazine

Propetamphos

Propoxur

Propyl-3-terc-butyl fenoxy acetát

Prothiocarb

Prothiofos

Prothoate

Pyraclofos

Pyrazoxyfen

Pyridafenthion

Pyrifenox

Pyroquilone

Quinalphos

Quizalofop

Resmethrin

Kamenný prášok

Secbumeton

Seconal (kyselina 5-allyl-5-(1-metyl butyl) barbiturová)

Sethoxydim

Siduron

Kremičitany

Dusičnan strieborný

Arzenitan sodný

Sodium-diacetoneketogulonate

Sodium dichlorophenate

Natrium-dimethyldithiokarbamát

Natrium-dioktyl-sulfonatosukcinát

Fluokremičitan sodný

Natrium-chloracetát

Pentaboritan sodný

Sodium p-t-amylphenate

Kremičitan sodný

Thiosíran sodno-strieborný

Natrium-tetrathiokarbamát

Thiokyanatan sodný

sulfotep

sulprofos

Surové fenoly z dechtu

TCA

TCMTB

Tebutam (butam)

Tebuthiuron

Temephos

Terbacil

Terbufos

Terbumeton

Terbutryn

Tetrachlorovinphos

Tetradifon

Tetramethrin

Tetrasul

Thiazafluron

Thiazopyr

Thiocyclam

Thiofanox

Thiometon

Thionazin

Thiophanate

Thiocarbazil

Tolylftalam

Tralomethrin

Triapenthenol

Triazbutyl

Triazofos

Tribufos (s,s,s-tributyl-phosphorotrithioate)

Tributyl cín oxid

Trichloronate

Tridiphane

Trietazín

Trifenmorph

Triforine

Trioxymetylén

Validamycin

Vamidothion

Vernolate

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam povolenķ uvedenżch v člįnku 2 ods. 3

Zoznam povolení uvedených v článku 2 ods. 3 | Stĺpec A | Stĺpec B |

Stĺpec C | Účinná látka | Členský štát |

Použitie | 2-Aminobután | Spojené kráľovstvo |

Skladované sadivové zemiaky | Írsko |

Skladované sadivové zemiaky | 1,3-Dichlórpropén (cis) | Holandsko |

Cibule kvetov, jahody, zelenina, kultúry v škôlkach, viacročné ovocné sady a priesady v ovocných sadoch | 4-CPA (kyselina 4-chlór fenoxy octová) | Grécko |

Hrozno (bezsemenné kultivary) | Španielsko |

Rajčiaky, baklažány | Acifluorfen | Taliansko |

Sója | Azaconazole | Belgicko |

Sladká paprika, rajčiaky, ošetrovanie rán na stromoch | Holandsko |

Rajčiaky | Spojené kráľovstvo |

Okrasné rastliny | Benfuresate | Španielsko |

Bavlna | Brómacil | Francúzsko |

Levanduľa, lavandin (Lavandula hybrida) | Bromopropylate | Belgicko |

Fazuľa | Španielsko |

Citrusy, rajčiaky, jadrové ovocie, vinič | Cartap | Taliansko |

Jadrové ovocie, kôstkové ovocie, rajčiaky, baklažány, paprika, melón, dyňa, okrasné rastliny | Cyanazine | Spojené kráľovstvo |

Hrach, fazuľa, kapustovitá zelenina, narcisy, repka olejná, Allium, lesníctvo | Írsko |

Cibuľa | Dikegulac | Nemecko |

Okrasné rastliny (skleníkové) | Dinobuton |

Španielsko | Jadrové ovocie |

Dusičnan strieborný | Holandsko |

Uhorky a uhorky na nakladanie pestované na semeno | Ethion |

Francúzsko | Mrkva, petržlen, zeler, zeler hľuznatý, cesnak, šalotka, cibuľa, pór, kapusta |

Etyl dipropyltiokarbamát (EPTC) | Portugalsko | Zemiaky |

Fenpropathrine | Spojené kráľovstvo |

Bobuľové ovocie (čierne ríbezle) | Fenuron | Spojené kráľovstvo |

Hrach, fazuľa, špenát | Fomesafen | Spojené kráľovstvo |

Hrach, fazuľa, vlčí bôb | Francúzsko | Sója, fazuľa |

Taliansko | Sója, fazuľa, hrach | Furalaxyl |

Írsko | Okrasné rastliny | Furathiocarb |

Belgicko | Pór | Haloxyfop |

Dánsko | Množiteľské polia trávy kostravy červenej, výsevné záhony okrasných rastlín | Heptenophos |

Írsko | Okrasné rastliny, uhorky, rajčiaky, hlávkový šalát |

Hexazinone | Rakúsko |

Ihličnany | Francúzsko | Ihličnany, levanduľa, lavandin, šalvia muškátová, sladké drievko, lucerna, cukrová trstina |

Írsko | Ihličnany | Španielsko |

Ihličnany, lucerna | Chinomethionate | Grécko |

Melón, vodný melón | Španielsko | Cucurbitaceae |

Chlorfenvinfos | Dánsko | Kapusta |

Nemecko | Reďkovka, reďkev, mrkva, cibuľa, zeler, kapusta, uhorka |

Írsko | Mrkva, paštrnák, kapusta, kvaka |

Francúzsko | Huby, špargľa, žerucha, reďkev, špenát, valeriánka poľná, uhorky na nakladanie, cuketa, cibuľa, šalotka, mrkva, zeler hľuznatý, pór, zeler stonkový, petržlen, cesnak, kapusta, biela repa |

Holandsko | Kapusta, cibuľa, mrkva, kapustovitá zelenina, kvaka, biela repa, reďkev, čierna reďkev, pór, zeler hľuznatý | Španielsko |

Kapustovitá zelenia | Imazapyr | Írsko |

Lesníctvo | Mepronil | Rakúsko |

Hlávkový šalát | Metobromuron |

Belgicko | Valeriánka poľná, fazuľa, zemiaky | Nemecko |

Valeriánka poľná, fazuľa, tabak | Metoxuron |

Belgicko | Mrkva, zemiaky |

Francúzsko | Mrkva |

Írsko | Mrkva |

Luxembursko | Mrkva, zemiaky |

Holandsko | Mrkva, zemiaky, kosatce, gladioly | Spojené kráľovstvo |

Mrkva | Naptalam |

Španielsko | Melón, melón vodový | Francúzsko |

Melón | Omethoate | Rakúsko |

Okrasné rastliny | Orbencarb | Rakúsko |

Vlčí bôb | Oxadixyl | Belgicko |

Ošetrenie osiva hrachu | Oxycarboxin |

Spojené kráľovstvo | Okrasné rastliny |

Rakúsko | Okrasné rastliny |

Grécko | Okrasné rastliny, kvety |

Španielsko | Okrasné rastliny | Írsko |

Trávniky | Pebulate | Grécko |

Tabak | Pentanochlor | Spojené kráľovstvo |

Okolíkokveté rastliny, bylinky | Prometryn |

Spojené kráľovstvo | Okolíkokveté rastliny, Allium, bylinky |

Španielsko | Bavlna |

Grécko | Bavlna |

Írsko | Mrkva, petržlen, zeler, paštrnák | Francúzsko |

Zeler stonkový, zeler hľuznatý, šoovica, pór | Pyridafenthion | Španielsko |

Vinič, lúky, citrusy | Resmethrin | Spojené kráľovstvo |

Huby | Sethoxydim |

Rakúsko | Jahody |

Belgicko | Pór, fazuľa, kapusta | Taliansko |

Zelenina | Sodná soľ kyseliny chlóroctovej | Spojené kráľovstvo |

Kapustovitá zelenina, Allium, bobuľové ovocie, chmeľ | Írsko |

Kapusta, ružičkový kel, zimná kapusta | Tiosíran strieborno-sodný | Dánsko |

Rezané kvety, črepníkové kvety | Terbacil | Španielsko |

Mäta | Francúzsko |

Arnika, komonica lekárska, medovka lekárska, mäta pieporná, pamajorán obyčajný, fialka trojfarebná, rozmarín, saturejka horská, šalvia, materina dúška | Grécko |

Aromatické rastliny | Spojené kráľovstvo |

Aromatické a liečivé rastliny | Terbufos | Nemecko |

Cukrová repa, kŕmna repa | Terbutryn | Spojené kráľovstvo |

Hrach, fazuľa, vlčí bôb | Tetradifon | Španielsko |

Citrusové ovocie, Cucurbitaceae, rajčiaky, hrozno | Írsko |

Rajčiaky, uhorky, škôlkárske výpestky okrasných rastlín | Triazophos | Írsko |

Mrkva | Triforine | Rakúsko |

Fazuľa, uhorka, pestovanie okrasných rastlín, ruže | Dánsko |

Jablká, hrušky, čierne ríbezle, červené ríbezle, egreše | Vamidothion | Belgicko |

Jablká, pestovanie stromov | Španielsko |

Malvice | Taliansko |

Malvice | Portugalsko |

--------------------------------------------------

Top