EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1185

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Text s významom pre EHP)

OJ L 324, 10.12.2009, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 197 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1185/oj

10.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 324/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1185/2009

z 25. novembra 2009

o štatistike pesticídov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy, so zreteľom na spoločný text schválený zmierovacím výborom 10. novembra 2009 (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (3), sa uznalo, že vplyv pesticídov, najmä pesticídov používaných v poľnohospodárstve, na zdravie ľudí a životné prostredie sa musí naďalej znižovať. Zdôraznila sa v ňom potreba dosiahnuť trvalo udržateľnejšie používanie pesticídov a vyzvalo sa na celkové výrazné zníženie rizík a na používanie pesticídov zlučiteľné s potrebnou ochranou plodín.

(2)

Vo svojom oznámení Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom „Smerom k tematickej stratégii trvalo udržateľného používania pesticídov“ Komisia uznala potrebu podrobnej, harmonizovanej a aktuálnej štatistiky predaja a používania pesticídov na úrovni Spoločenstva. Takáto štatistika je potrebná na posudzovanie politík Európskej únie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a na vypočítanie relevantných ukazovateľov rizík pre zdravie a životné prostredie spojených s používaním pesticídov.

(3)

Harmonizovaná a porovnateľná štatistika Spoločenstva o predaji a používaní pesticídov je nevyhnutná na vypracovanie a monitorovanie právnych predpisov a politík Spoločenstva v rámci Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov.

(4)

Keďže účinky smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (4) sa prejavia až keď bude ukončené prvé hodnotenie účinných látok na použitie v biocídnych výrobkoch, Komisia ani väčšina členských štátov nemajú v súčasnosti dostatočné informácie alebo skúsenosti na to, aby navrhli ďalšie opatrenia týkajúce sa biocídov. Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa preto mal obmedziť na pesticídy, ktoré sú prípravkami na ochranu rastlín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (5), pri ktorých už existujú bohaté skúsenosti so zberom údajov.

(5)

Očakáva sa však, že pri zohľadnení výsledkov zhodnotenia smernice 98/8/ES a na základe hodnotenia vplyvu sa rozsah pôsobnosti tohto nariadenia rozšíri tak, aby zahŕňal aj biocídne výrobky.

(6)

Dlhoročné skúsenosti Komisie so zberom údajov o predaji a používaní pesticídov poukázali na potrebu harmonizovanej metodiky zberu štatistických údajov na úrovni Spoločenstva z etapy uvádzania na trh ako aj od používateľov. Okrem toho sa na výpočet presných ukazovateľov rizika v súlade s cieľmi Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov musia štatistické údaje členiť až po úroveň účinných látok.

(7)

Spomedzi rôznych možností zberu údajov hodnotených v posúdení vplyvu Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov sa ako najlepšia možnosť odporučil povinný zber údajov, pretože umožňuje rýchle a nákladovo efektívne spracovanie presných a spoľahlivých údajov o uvádzaní na trh a používaní pesticídov.

(8)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (6) tvorí referenčný rámec ustanovení tohto nariadenia, ktorý vyžaduje najmä súlad so zásadami profesionálnej nezávislosti, nestrannosti, objektívnosti, spoľahlivosti, efektívnosti nákladov a ochrany individuálnych údajov v štatistike.

(9)

Zasielanie dôverných štatistických údajov sa riadi pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009. Opatrenia prijaté v súlade s uvedeným nariadením zabezpečujú fyzickú a logickú ochranu dôverných údajov a zabezpečujú, aby pri tvorbe a zverejňovaní štatistík Spoločenstva neprichádzalo k ich nedovolenému sprístupneniu a použitiu na iné ako štatistické účely.

(10)

Uverejňovanie a šírenie údajov zbieraných podľa tohto nariadenia sa riadi pravidlami ustanovenými v nariadení (ES) č. 223/2009. Opatrenia prijaté v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 zabezpečujú fyzickú a logickú ochranu dôverných údajov a zabezpečujú, aby pri tvorbe a zverejňovaní štatistík Spoločenstva neprichádzalo k ich nedovolenému sprístupneniu a použitiu na iné ako štatistické účely.

(11)

Údaje týkajúce sa uvádzania pesticídov na trh a ich využívania, ktoré sa predkladajú podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (7), a podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, by sa mali hodnotiť v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenej smernice a uvedeného nariadenia.

(12)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (8) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (9).

(13)

V záujme zabezpečenia porovnateľných výsledkov by sa štatistika o pesticídoch mala tvoriť v určenom členení, vo vhodnej forme a v stanovenej lehote od konca referenčného roka, ako je vymedzené v prílohách k tomuto nariadeniu.

(14)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10).

(15)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vymedzenie ošetrenej plochy a na úpravu prílohy III. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(16)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločného rámca na systematickú tvorbu štatistiky Spoločenstva o uvádzaní na trh a používaní pesticídov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(17)

Výbor pre štatistický program ustanovený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (11) bol konzultovaný,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a ciele

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistiky Spoločenstva o uvádzaní na trh a používaní tých pesticídov, ktoré sú prípravkami na ochranu rastlín podľa článku 2 písm. a) bod i).

2.   Predmetom štatistiky sú:

ročné množstvá pesticídov uvádzaných na trh v súlade s prílohou I;

ročné množstvá pesticídov použitých v poľnohospodárstve v súlade s prílohou II.

3.   Štatistika bude spolu s iným dôležitými údajmi slúžiť najmä na účely článkov 4 a 15 smernice 2009/128/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„pesticídy“ sú:

i)

prípravky na ochranu rastlín podľa definície v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

ii)

biocídne výrobky podľa definície v článku 2 ods. 1 smernice 98/8/ES;

b)

„látky“ sú látky vymedzené v článku 3 bode 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 vrátane účinných látok, safenerov a synergentov;

c)

„účinné látky“ sú účinné látky uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

d)

„safenery“ sú safenery uvedené v článku 2 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2009;

e)

„synergenty“ sú synergenty uvedené v článku 2 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1107/2009;

f)

„uvedenie na trh“ je uvedenie na trh vymedzené v článku 3 bode 9 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

g)

„držiteľ autorizácie“ je držiteľ autorizácie vymedzený v článku 3 bode 24 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

h)

„poľnohospodárske použitie“ je akýkoľvek druh aplikácie prípravku na ochranu rastlín priamo alebo nepriamo spojenej s výrobou rastlinných produktov v rámci hospodárskej činnosti poľnohospodárskeho podniku;

i)

„profesionálny používateľ“ je profesionálny používateľ vymedzený v článku 3 bode 1 smernice 2009/128/ES;

j)

„poľnohospodársky podnik“ je poľnohospodársky podnik vymedzený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby (12).

Článok 3

Zber, zasielanie a spracovanie údajov

1.   Členské štáty zbierajú údaje potrebné na špecifikáciu charakteristík uvedených v prílohe I každoročne a na špecifikáciu charakteristík uvedených v prílohe II každých päť rokov prostredníctvom:

zisťovaní,

informácií o uvádzaní na trh a používaní pesticídov zohľadňujúcich najmä povinnosti podľa článku 67 nariadenia (ES) č. 1107/2009,

administratívnych zdrojov alebo

kombinácie týchto prostriedkov, vrátane postupov štatistického odhadu vychádzajúceho z odborných posudkov alebo modelov.

2.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) štatistické výsledky, vrátane dôverných údajov, podľa harmonogramu a s periodicitou špecifikovanou v prílohách I a II. Údaje sa predkladajú v súlade s klasifikáciou uvedenou v prílohe III.

3.   Členské štáty zasielajú údaje v elektronickej forme, vo vhodnom technickom formáte, ktorý prijme Komisia (Eurostat) v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2

4.   Z dôvodov ochrany dôverných údajov Komisia (Eurostat) pred zverejnením údaje agreguje podľa chemických tried alebo kategórií prípravkov, ako sa uvádza v prílohe III, pričom riadne zohľadní ochranu dôverných údajov na úrovni jednotlivých členských štátov. V súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 223/2009 použijú vnútroštátne orgány a Komisia (Eurostat) dôverné údaje výlučne na štatistické účely.

Článok 4

Hodnotenie kvality

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality ustanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.   Členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) správy o kvalite zasielaných údajov, ako sa uvádza v prílohách I a II. Komisia (Eurostat) vyhodnotí kvalitu zasielaných údajov.

Článok 5

Vykonávacie opatrenia

1.   Primeraný technický formát na zasielanie údajov sa prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2

Komisia môže v prípade potreby upraviť požiadavky na poskytovanie správ o kvalite uvedených v oddiele 6 príloh I a II. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3

2.   Komisia prijme vymedzenie pojmu „ošetrenej plochy“ uvedenej v oddiele 2 prílohy II. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3

3.   Komisia pravidelne, najmenej však každých päť rokov, upraví zoznam sledovaných látok a ich klasifikáciu do kategórií prípravkov a chemických tried, ako je uvedené v prílohe III. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3

Článok 6

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený článkom 7 nariadenia (ES) č. 223/2009.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8

Článok 7

Správa

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každých päť rokov správu o vykonávaní nariadenia. V tejto správe sa zhodnotí najmä kvalita zasielaných údajov, ako sa uvádza v článku 4, metódy zbierania údajov, zaťaženie podnikov, poľnohospodárskych podnikov a vnútroštátnych administratív a užitočnosť tejto štatistiky v rámci Tematickej stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov, najmä pokiaľ ide o ciele stanovené v článku 1. Ak je to vhodné, správa obsahuje návrhy na ďalšie zlepšenie kvality údajov a metód ich zberu, čím sa zlepší pokrytie a porovnateľnosť údajov a zníži sa zaťaženie podnikov, poľnohospodárskych podnikov a vnútroštátnych administratív.

Prvá správa sa predloží do 31. decembra 2016.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu, 25. novembra 2009.

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

Å. TORSTENSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 86.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. marca 2008 (Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 98), spoločná pozícia Rady z 20. novembra 2008 (Ú. v. EÚ C 38 E, 17.2.2009, s. 1), pozícia Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), rozhodnutie Rady zo 16. novembra 2009 a legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2009.

(3)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(7)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.

(8)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(9)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(12)  Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 14.


PRÍLOHA I

ŠTATISTIKA O UVÁDZANÍ PESTICÍDOV NA TRH

Oddiel 1

Pokrytie

Štatistika sa vzťahuje na látky uvedené v prílohe III, ktoré sa nachádzajú v pesticídoch uvádzaných na trh v každom členskom štáte. Osobitná pozornosť sa venuje tomu, aby sa zabránilo dvojnásobnému započítavaniu v prípade úpravy prípravku alebo prevodu autorizácie medzi držiteľmi autorizácie.

Oddiel 2

Parametre

V každom členskom štáte sa zbierajú údaje o množstvách každej látky uvedenej v prílohe III, ktorá sa nachádza v pesticídoch uvádzaných na trh.

Oddiel 3

Merné jednotky

Údaje sa vyjadrujú v kilogramoch látky.

Oddiel 4

Referenčné obdobie

Referenčným obdobím je kalendárny rok.

Oddiel 5

Prvé referenčné obdobie, periodicita a zasielanie výsledkov

1.

Prvé referenčné obdobie je druhý kalendárny rok po 30. decembra 2009.

2.

Po prvom referenčnom období poskytujú členské štáty údaje za každý ďalší kalendárny rok. Tieto údaje uverejňujú najmä na internete v súlade s požiadavkami na ochranu dôverných štatistických údajov podľa nariadenia (ES) č. 223/2009, s cieľom zabezpečiť informovanosť verejnosti.

3.

Údaje sa zasielajú Komisii (Eurostatu) do 12 mesiacov od konca referenčného roka.

Oddiel 6

Správa o kvalite

Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) správu o kvalite uvedenú v článku 4, ktorá obsahuje:

použitú metodiku zberu údajov;

príslušné aspekty kvality podľa použitej metodiky zberu údajov;

opis použitých postupov odhadov, agregácií a vylučovania.

Táto správa sa zasiela Komisii (Eurostatu) do 15 mesiacov od konca referenčného roka.


PRÍLOHA II

ŠTATISTIKA O POUŽÍVANÍ PESTICÍDOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Oddiel 1

Pokrytie

1.

Štatistika sa vzťahuje na látky uvedené v prílohe III, ktoré sa nachádzajú v pesticídoch používaných na každú vybranú plodinu v každom členskom štáte.

2.

Každý členský štát vytvorí výber plodín, ktoré sa budú sledovať počas päťročného obdobia vymedzeného v oddiele 5. Výber sa pripraví tak, aby reprezentoval plodiny pestované v členskom štáte a použité látky.

Výber plodín zohľadní najrelevantnejšie plodiny pre národné akčné plány uvedené v článku 4 smernice 2009/128/ES.

Oddiel 2

Parametre

Pre každú vybranú plodinu sa zbierajú tieto parametre:

a)

množstvo každej látky uvedenej v prílohe III, ktorú obsahujú pesticídy použité na tejto plodine a

b)

plocha ošetrená každou látkou.

Oddiel 3

Merné jednotky

1.

Množstvo použitých látok sa vyjadruje v kilogramoch.

2.

Ošetrené plochy sa vyjadrujú v hektároch.

Oddiel 4

Referenčné obdobie

1.

Referenčné obdobie je v zásade obdobie s maximálnou dĺžkou 12 mesiacov, ktoré zahŕňa všetky ošetrenia určené na ochranu rastlín priamo alebo nepriamo súvisiace s plodinou.

2.

Referenčné obdobie sa oznamuje ako rok, v ktorom sa začal zber.

Oddiel 5

Prvé referenčné obdobie, periodicita a zasielanie výsledkov

1.

Členské štáty zostavujú za každé päťročné obdobie štatistiku o používaní pesticídov pre každú vybranú plodinu v referenčnom období, ako je vymedzené v oddiele 4.

2.

Členské štáty si môžu za referenčné obdobie zvoliť ktorékoľvek obdobie v päťročnom období. Voľba sa môže uskutočniť nezávisle pre každú vybranú plodinu.

3.

Prvé päťročné obdobie sa začne prvým kalendárnym rokom nasledujúcim po 30. decembra 2009.

4.

Členské štáty poskytujú údaje za každé päťročné obdobie.

5.

Údaje sa zasielajú Komisii (Eurostatu) do 12 mesiacov od konca každého päťročného obdobia a uverejňujú sa najmä na internete v súlade s požiadavkami na ochranu dôverných štatistických údajov podľa nariadenia (ES) č. 223/2009, s cieľom zabezpečiť informovanosť verejnosti.

Oddiel 6

Správa o kvalite

Spolu s výsledkami členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) správu o kvalite uvedenú v článku 4, ktorá obsahuje:

plán metodiky odberu vzoriek;

metodiku použitú na zber údajov;

odhad relatívnej dôležitosti zahrnutých plodín vzhľadom na celkové množstvo použitých pesticídov;

príslušné aspekty kvality podľa metodiky použitej na zber údajov;

porovnanie údajov o pesticídoch použitých počas päťročného obdobia a údajov o pesticídoch uvedených na trh za zodpovedajúcich päť rokov;

súhrnný popis komerčného nepoľnohospodárskeho využitia pesticídov, získaný v rámci pilotných štúdií uskutočnených pod vedením Komisie (Eurostatu).


PRÍLOHA III

HARMONIZOVANÁ KLASIFIKÁCIA LÁTOK

HLAVNÉ SKUPINY

Kód

Chemická trieda

Látky bežné názvy

CAS RČ (1)

CIPAC (2)

Kategórie prípravkov

 

 

Spoločná nomenklatúra

 

 

Fungicídy a baktericídy

F0

 

 

 

 

Anorganické fungicídy

F1

 

 

 

 

 

F1.1

ZLÚČENINY MEDI

VŠETKY ZLÚČENINY MEDI

 

44

 

F1.1

 

ZMES BORDEAUX

8011-63-0

44

 

F1.1

 

HYDROXID MEĎNATÝ

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OXICHLORID MEĎNATÝ

1332-40-7

44

 

F1.1

 

TRIBÁZICKÝ SÍRAN MEĎNATÝ

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OXID MEĎNATÝ (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

OSTATNÉ MEĎNATÉ SOLI

 

44

 

F1.2

ANORGANICKÁ SÍRA

SÍRA

7704-34-9

18

 

F1.3

OSTATNÉ ANORGANICKÉ FUNGICÍDY

OSTATNÉ ANORGANICKÉ FUNGICÍDY

 

 

Fungicídy na báze karbamátov a ditiokarbamátov

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICÍDY NA BÁZE KARBANILÁTOV

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

KARBAMÁTOVÉ FUNGICÍDY

BENTIAVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMÁTOVÉ FUNGICÍDY

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicídy na báze benzimidazolov

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOLOVÉ FUNGICÍDY

KARBENDAZÍM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

METYL-TIOFANÁT

23564-05-8

262

Fungicídy na báze imidazolov a triazolov

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONAZOLOVÉ FUNGICÍDY

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXAKONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICYKLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

IMIDAZOLOVÉ FUNGICÍDY

KYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

Fungicídy na báze morfolínov

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLÍNOVÉ FUNGICÍDY

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Ostatné fungicídy

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICÍDY NA BÁZE ALIFATICKÉHO DUSÍKA

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODÍN

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATÍN

108173-90-6

361

 

F6.2

AMIDOVÉ FUNGICÍDY

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

ANILIDOVÉ FUNGICÍDY

KARBOXÍN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTICKÉ FUNGICÍDY -BAKTERICÍDY

KASUGAMYCÍN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXÍNY

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMYCÍN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMATICKÉ FUNGICÍDY

CHLÓRTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

DIKARBOXIMIDOVÉ FUNGICÍDY

IPRODIÓN

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDÓN

32809-16-8

383

 

F6.7

DINITROANILÍNOVE FUNGICÍDY

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

DINITROFENOLOVÉ FUNGICÍDY

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICÍDY

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLKLOFOS-METYL

57018-04-9

479

 

F6.10

OXAZOLOVÉ FUNGICÍDY

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINKLOZOLÍN

50471-44-8

280

 

F6.11

FENYLPYROLOVÉ FUNGICÍDY

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FTALIMIDOVÉ FUNGICÍDY

KAPTÁN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

PYRIMIDÍNOVÉ FUNGICÍDY

BUPIRIMÁT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PYRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

CHINOLÍNOVÉ FUNGICÍDY

CHINOXYFÉN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYCHINOLÍN SULFÁT

134-31-6

677

 

F6.15

CHINÓNOVÉ FUNGICÍDY

DITIANÓN

3347-22-6

153

 

F6.16

STROBILURÍNOVÉ FUNGICÍDY

AZOXYSTROBÍN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBÍN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBÍN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KREZOXÍM-METYL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOXYSTROBÍN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRAKLOSTROBÍN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBÍN

141517-21-7

617

 

F6.17

MOČOVINOVÉ FUNGICÍDY

PENCYKURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NEZARADENÉ FUNGICÍDY

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

KYSELINA BENZOOVÁ

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICHLÓRFÉN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENYFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMÍN

118134-30-8

572

 

F6.19

OSTATNÉ FUNGICÍDY

OSTATNÉ FUNGICÍDY

 

 

Herbicídy, desikanty a prípravky na ničenie machu

H0

 

 

 

 

Herbicídy na báze fenoxy-fytohormónov

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOXY HERBICÍDY

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLÓRPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Herbicídy na báze triazínov a triazinónov

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METYLTIOTRIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

METOPROTRYN

841-06-5

94

 

H2.2

TRIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTYLAZÍN

5915-41-3

234

 

H2.3

TRIAZINÓNOVÉ HERBICÍDY

METAMITRÓN

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZÍN

21087-64-9

283

Herbicídy na báze amidov a anilidov

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMIDOVÉ HERBICÍDY

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

IZOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOXAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

ANILIDOVÉ HERBICÍDY

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLÓR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

CHLÓRACETANILIDOVÉ HERBICÍDY

ACETOCHLÓR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACHLÓR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETACHLÓR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACHLÓR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACHLÓR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACHLÓR

87392-12-9

607

Herbicídy na báze karbamátov a bis-karbamátov

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BIS-KARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

CHLÓRPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

KARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Herbicídy na báze derivátov dinitroanilínu

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILÍNOVÉ HERBICÍDY

BENFLURALÍN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALÍN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALÍN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALÍN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALÍN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALÍN

2582-09-8

183

Herbicídy na báze derivátov močoviny, uracilu alebo sulfonylmočoviny

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SULFONYLMOČOVINOVÉ HERBICÍDY

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CHLÓRSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOXYSULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MEZOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

URACILOVÉ HERBICÍDY

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

MOČOVINOVÉ HERBICÍDY

CHLÓRTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Ostatné herbicídy

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARYLOXYFENOXY PROPIÓNOVÉ HERBICÍDY

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXYFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPACHIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

CHIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

CHIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

BENZOFURÁNOVÉ HERBICÍDY

ETOFUMEZÁT

26225-79-6

233

 

H7.3

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY BENZOOVEJ

CHLÓRTAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

BIPYRIDÝLIOVÉ HERBICÍDY

DIKVÁT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVÁT

4685-14-7

56

 

H7.5

CYKLOHEXÁNDIÓNOVÉ HERBICÍDY

KLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CYKLOXYDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

DIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

PYRIDÁT

55512-33-9

447

 

H7.7

DIKARBOXIMIDOVÉ HERBICÍDY

CINIDON-ETYL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZÍN

103361-09-7

578

 

H7.8

DIFENYLÉTEROVÉ HERBICÍDY

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXYFLUÓRFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINÓNOVÉ HERBICÍDY

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPYR

81335-77-5

700

 

H7.10

ANORGANICKÉ HERBICÍDY

SULFAMÁT AMÓNNY

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CHLOREČNANY

7775-09-9

7

 

H7.11

IZOXAZOLOVÉ HERBICÍDY

IZOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

MORFAKTÍNOVÉ HERBICÍDY

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

NITRILOVÉ HERBICÍDY

BROMOXYNIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICHLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXYNIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ORGANOFOSFOROVÉ HERBICÍDY

GLUFOSINÁT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLYFOZÁT

1071-83-6

284

 

H7.15

FENYLPYRAZOLOVÉ HERBICÍDY

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

PYRIDAZÍNOVÉ HERBICÍDY

CHLÓRIDAZÓN

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMÓN

96525-23-4

569

 

H7.17

PYRIDÍNKARBOXAMIDOVÉ HERBICÍDY

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY PYRIDÍNKARBOXYLOVEJ

KLOPYRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY PYRIDYLOXYOCTOVEJ

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

CHINOLÍNOVÉ HERBICÍDY

CHINKLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

CHINMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

TIADIZÍNOVÉ HERBICÍDY

BENTAZÓN

25057-89-0

366

 

H7.22

TIOKARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALÁT

2303-17-5

97

 

H7.23

TRIAZOLOVÉ HERBICÍDY

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

TRIAZOLINÓNOVÉ HERBICÍDY

KARFENTRAZÓN

128639-02-1

587

 

H7.25

TRIAZOLÓNOVÉ HERBICÍDY

PROPOXYKARBAZÓN

145026-81-9

655

 

H7.26

TRIKETÓNOVÉ HERBICÍDY

MEZOTRIÓN

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULKOTRIÓN

99105-77-8

723

 

H7.27

NEZARADENÉ HERBICÍDY

KLOMAZÓN

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCHLÓRIDÓN

61213-25-0

430

 

H7.27

 

CHINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGYL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZÓN

19666-30-9

213

 

H7.27

OSTATNÉ HERBICÍDY, DESIKANTY A PRÍPRAVKY NA NIČENIE MACHU

OSTATNÉ HERBICÍDY, DESIKANTY A PRÍPRAVKY NA NIČENIE MACHU

 

 

Insekticídy a akaricídy

I0

 

 

 

 

Insekticídy na báze pyretroidov

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PYRETROIDOVÉ INSEKTICÍDY

AKRINATRÍN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CYPERMETRÍN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-CYFLUTRÍN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CYPERMETRÍN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRÍN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CYFLUTRÍN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CYPERMETRÍN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRÍN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMA-CYHALOTRÍN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CYHALOTRÍN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRÍN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CYPERMETRÍN

52315-07-8

733

Insekticídy na báze chlórovaných uhľovodíkov

I2

 

 

 

 

 

I2.1

ORGANOCHLÓROVÉ INSEKTICÍDY

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insekticídy na báze karbamátov a oxim-karbamátov

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OXIM-KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY

METOMYL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

I3.2

KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARYL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURÁN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFÁN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANÁT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Insekticídy na báze organofosfátov

I4

 

 

 

 

 

I4.1

ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICÍDY

AZINFOS-METYL

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CHLÓRPYRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CHLÓRPYRIFOS-METYL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINÓN

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICHLÓRVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOÁT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTIÓN

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATIÓN

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXYDEMETÓN-METYL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALÓN

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METYL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICHLÓRFON

52-68-6

68

Insekticídy na báze biologických a botanických produktov

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLOGICKÉ INSEKTICÍDY

AZADIRACHTÍN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTÍN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PYRETRÍNY

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENÓN

83-79-4

671

Ostatné insekticídy

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSEKTICÍDY VZNIKNUTÉ KVASENÍM

ABAMEKTÍN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTÍN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

BENZOYLMOČOVINOVÉ INSEKTICÍDY

DIFLUBENZURÓN

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURÓN

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURÓN

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURÓN

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURÓN

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURÓN

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURÓN

64628-44-0

548

 

I6.4

KARBAZÁTOVÉ INSEKTICÍDY

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

I6.5

DIAZYLHYDRAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

METOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

REGULÁTORY RASTU HMYZU

BUPROFEZÍN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CYROMAZÍN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXYTIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMÓNY HMYZU

(E,Z)-9-DODECENYL ACETÁT

35148-19-7

422

 

I6.8

NITROGUANIDÍNOVÉ INSEKTICÍDY

KLOTIANIDÍN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

ORGANOCÍNOVÉ INSEKTICÍDY

AZOCYKLOTÍN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CYHEXATÍN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATÍN OXID

13356-08-6

359

 

I6.10

OXADIAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

FENYLÉTEROVÉ INSEKTICÍDY

PYRIPROXYFÉN

95737-68-1

715

 

I6.12

PYRAZOLOVÉ (FENYL-) INSEKTICÍDY

FENPYROXIMÁT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

PYRIDÍNOVÉ INSEKTICÍDY

PYMETROZÍN

123312-89-0

593

 

I6.14

PYRIDYLMETYLAMÍNOVÉ INSEKTICÍDY

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSEKTICÍDY NA BÁZE ESTEROV KYSELINY SIRIČITEJ

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

TETRAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

KLOFENTEZÍN

74115-24-5

418

 

I6.17

INSEKTICÍDY NA BÁZE KYSELINY TETRONOVEJ

SPIRODIKLOFÉN

148477-71-8

737

 

I6.18

(KARBAMOYL-) TRIAZOLOVÉ INSEKTICÍDY

TRIAZAMÁT

112143-82-5

728

 

I6.19

MOČOVINOVÉ INSEKTICÍDY

DIAFENTIURÓN

80060-09-9

8097

 

I6.20

NEZARADENÉ INSEKTICÍDY

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZACHIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

OSTATNÉ INSEKTICÍDY-AKARICÍDY

OSTATNÉ INSEKTICÍDY-AKARICÍDY

 

 

Moluskocídy, spolu:

M0

 

 

 

 

Moluskocídy

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMÁTOVÉ MOLUSKOCÍDY

TIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

OSTATNÉ MOLUSKOCÍDY

FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

M1.2

 

OSTATNÉ MOLUSKOCÍDY

 

 

Regulátory rastu rastlín, spolu:

PGR0

 

 

 

 

Fyziologické regulátory rastu rastlín

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

CHLÓRMEKVÁT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYKLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENYLAMÍN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFÓN

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOXYCHÍN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLÓRFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZACHÍN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

HYDRAZID KYSELINY MALEÍNOVEJ

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVÁT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METYLCYKLOPROPÉN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

VÁPENATÁ SOĽ PROHEXADIÓNU

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODNÁ SOĽ 5-NITROGUAIAKOLÁTU

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NÁTRIUM-O-NITROFENOLÁT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAK-ETYL

95266-40-3

8349

Prípravky proti klíčeniu

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

PRÍPRAVKY PROTI KLÍČENIU

KARVON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CHLÓRPROFAM

101-21-3

43

Ostatné regulátory rastu rastlín

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

OSTATNÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

OSTATNÉ PGR

 

 

Ostatné prípravky na ochranu rastlín, spolu:

ZR0

 

 

 

 

Minerálne oleje

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

MINERÁLNY OLEJ

ROPNÉ OLEJE

64742-55-8

29

Rastlinné oleje

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

RASTLINNÝ OLEJ

DECHTOVÉ OLEJE

 

30

Prípravky na sterilizáciu pôdy (vrátane nematicídov)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BRÓMMETÁN

BRÓMMETÁN

74-83-9

128

 

ZR3.2

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA STERILIZÁCIU PÔDY

CHLÓRPIKRÍN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICHLÓRPROPÉN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

NÁTRIUM-METÁM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA STERILIZÁCIU PÔDY

 

 

Rodenticídy

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICÍDY

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLÓN

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CHLÓRALÓZA

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CHLÓRFACINÓN

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALÓN

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFÉN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

OSTATNÉ RODENTICÍDY

 

 

Všetky ostatné prípravky na ochranu rastlín

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY

OSTATNÉ DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY

 

 

 

ZR5.2

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN

OSTATNÉ PPP

 

 


(1)  Registračné čísla Chemical Abstracts Service.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


Top