EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0540

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z  25. mája 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok Text s významom pre EHP

OJ L 153, 11.6.2011, p. 1–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 006 P. 133 - 319

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj

11.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 540/2011

z 25. mája 2011,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 78 ods. 3,

po porade so Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 sa účinné látky zaradené do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (2) považujú za schválené v zmysle daného nariadenia.

(2)

Preto je zároveň s prijatím tohto nariadenia potrebné prijať nariadenie obsahujúce zoznam účinných látok zaradených do prílohy I k smernici 91/414/EHS, aby bolo možné vykonávať nariadenie (ES) č. 1107/2009.

(3)

V tejto súvislosti treba pamätať na to, že v dôsledku článku 83 nariadenia (ES) č. 1107/2009, ktorým sa ruší smernica 91/414/EHS, sa smernice obsahujúce účinné látky z prílohy I k smernici 91/414/EHS stávajú zastaranými v rozsahu, v ktorom uvedenú smernicu menia a dopĺňajú. Autonómne ustanovenia týchto smerníc však ostávajú aj naďalej v platnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účinné látky stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa považujú za schválené v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. júna 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.


PRÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY SCHVÁLENÉ NA POUŽÍVANIE V PRÍPRAVKOCH NA OCHRANU RASTLÍN

Všeobecné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na všetky látky uvádzané v tejto prílohe:

na účely vykonávania jednotných zásad týkajúcich sa každej látky, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery revíznej správy o látke a najmä jej dodatky I a II,

členské štáty uchovávajú všetky revízne správy (okrem dôverných informácií v zmysle článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009) tak, aby boli k nahliadnutiu pre ktorúkoľvek zo zainteresovaných strán, prípadne aby im na ich osobitnú žiadosť mohli byť poskytnuté.

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota (1)

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

1

imazalil

CAS č. 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC č. 335

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol alebo (+)-alyl 1-(2,4-dichlórfenyl)-2-imidazol-l-yletyl éter

975 g/kg

1. január 1999

31. decembra 2011

Môže sa používať len ako fungicíd.

Na uvedené spôsoby použitia sa vzťahujú tieto konkrétne podmienky:

ošetrenie ovocia, zeleniny a zemiakov po zbere možno povoliť len vtedy, ak je k dispozícii vhodný systém dekontaminácie alebo ak na základe posúdenia rizika bolo povoľujúcemu členskému štátu preukázané, že vyliatie ošetrujúceho roztoku nespôsobuje neprijateľné riziko pre životné prostredie a najmä pre vodné organizmy,

ošetrenie zemiakov po zbere možno povoliť len vtedy, ak na základe posúdenia rizika bolo povoľujúcemu členskému štátu preukázané, že vyliatie technologického odpadu z ošetrených zemiakov nespôsobuje neprijateľné riziko pre vodné organizmy,

aplikáciu na listy vo vonkajších priestoroch možno povoliť len vtedy, ak na základe posúdenia rizika bolo povoľujúcemu členskému štátu preukázané, že uvedené použitie nemá neprijateľné účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat ani na životné prostredie.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 11. júl 1997.

2

azoxystrobín

CAS č. 131860-33-8

CIPAC č. 571

O-metyl-(E)-2-{2-[6-(2-kyanofenoxy)pyrimidín-4-yloxy]fenyl}-3-metoxyakrylát

930 g/kg (Z izomér max. 25 g/kg)

1. júl 1998

31. decembra 2011

Môže sa používať len ako fungicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, je potrebné venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy. V podmienkach povolenia by mali byť uvedené primerané opatrenia na zníženie rizika.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 22. apríl 1998.

3

krezoxím-metyl

CAS č. 143390-89-0

CIPAC č. 568

O-metyl-(E)-2-(metoxyimino)-[2-(orto-tolyloxymetyl)fenyl]acetát

910 g/kg

1. február 1999

31. decembra 2011

Môže sa používať len ako fungicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd v citlivých podmienkach.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 16. október 1998.

4

spiroxamín

CAS č. 118134-30-8

CIPAC č. 572

N-[(8-terc-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dekán-2-yl)metyl]-N-etylpropán-1-amín

940 g/kg (diastereoizoméry A a B kombinované)

1. september 1999

31. decembra 2011

Môže sa používať len ako fungicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli uvedené primerané ochranné opatrenia,

venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli uvedené primerané opatrenia na zníženie rizika.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 12. máj 1999.

5

azimsulfurón

CAS č. 120162-55-2

CIPAC č. 584

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-[1-metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]močovina

980 g/kg

1. október 1999

31. decembra 2011

Môže sa používať len ako herbicíd.

Letecké aplikácie sa nesmú povoliť.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a suchozemské necieľové rastliny a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika (napr. pri pestovaní ryže minimálne obdobie zadržania vody pred jej vypustením).

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 2. júl 1999.

6

fluroxypyr

CAS č. 69377-81-7

CIPAC č. 431

kyselina (4-amino-6-fluór-3,5-dichlór-2-pyridyloxy)octová

950 g/kg

1. december 2000

31. decembra 2011

Môže sa používať len ako herbicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty:

vziať na vedomie dodatočné informácie požadované v bode 7 revíznej správy,

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd,

venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty informujú Komisiu v prípade, že do 1. decembra 2000 neboli predložené požadované dodatočné skúšky a informácie podľa bodu 7 revíznej správy.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 30. november 1999.

7

metsulfurón-metyl

CAS č. 74223-64-6

kyselina 2-{[3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)ureido]sulfonyl}benzoová

960 g/kg

1. júl 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd,

venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 16. jún 2000.

8

prohexadión, vapenatá soľ

CAS č. 127277-53-6

CIPAC č. 567

3,5-dioxo-4-propionylcyklohexánkarboxylát vápenatý

890 g/kg

1. október 2000

31. decembra 2011

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 16. jún 2000.

9

triasulfurón

CAS č. 82097-50-5

CIPAC č. 480

1-[2-(2-chlóretoxy)fenylsulfonyl]-3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)močovina

940 g/kg

1. august 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd,

venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 13. júl 2000.

10

esfenvalerát

CAS č. 66230-04-4

CIPAC č. 481

(S)-[(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-(S)-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutanoát

830 g/kg

1. august 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako insekticíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť možným účinkom na vodné organizmy a necieľové článkonožce a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 13. júl 2000.

11

bentazón

CAS č. 25057-89-0

CIPAC č. 366

3-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-ón-2,2-dioxid

960 g/kg

1. august 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 13. júl 2000.

12

lambda-cyhalotrín

CAS č. 91465-08-6

CIPAC č. 463

reakčná zmes (1:1)

 

(S)-[3-(fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-(Z)-(1R)-cis-2,2-dimetyl-3-(3,3,3-trifluór-2-chlórpropenyl)cyklopropánkarboxylátu

a

 

(R)-[3-(fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-(Z)-(1S)-cis-2,2-dimetyl-3-(3,3,3-trifluór-2-chlórpropenyl)cyklopropánkarboxylátu

810 g/kg

1. január 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako insekticíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov,

venovať osobitnú pozornosť možným účinkom na vodné organizmy a necieľové článkonožce vrátane včiel a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť rezíduám v potrave a najmä ich akútnym účinkom.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 19. október 2000.

13

fenhexamid

CAS č. 126833-17-8

CIPAC č. 603

N-(4-hydroxy-2,3-dichlórfenyl)-1-metylcyklohexánkarboxamid

≥ 950 g/kg

1. jún 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako fungicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné organizmy a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 19. október 2000.

14

amitrol

CAS č. 61-82-5

CIPAC č. 90

1,2,4-triazol-3-amín

900 g/kg

1. január 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o amitrole dokončenej 12. decembra 2000 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov,

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd v citlivých oblastiach, najmä pokiaľ ide o nepoľnohospodárske použitia,

venovať osobitnú pozornosť ochrane užitočných článkonožcov,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov. Použitie amitrolu v období párenia možno povoliť iba vtedy, keď z vhodného posúdenia rizika vyplynulo, že látka nemá žiadny neprijateľný účinok a keď sú v podmienkach povolenia podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

15

dikvát

CAS č. 2764-72-9 (ión), 85-00-7 (dibromid)

CIPAC č. 55

ión (dibromid) 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenantrénu

950 g/kg

1. január 2002

31. decembra 2015

Na základe informácií dostupných v súčasnosti sa môže používať len ako pôdny herbicíd a desikant. Použitia na kontrolu vodných rastlín sa nepovoľujú.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o dikváte dokončenej 12. decembra 2000 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť možnému vplyvu na vodné organizmy a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov v súvislosti s neodborným používaním a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

16

pyridát

CAS č. 55512-33-9

CIPAC č. 447

O-(3-fenyl-6-chlórpyridazín-4-yl)-S-oktyl-tiokarbonát

900 g/kg

1. január 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pyridáte dokončenej 12. decembra 2000 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd,

venovať osobitnú pozornosť možným účinkom na vodné organizmy a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

17

tiabendazol

CAS č. 148-79-8

CIPAC č. 323

2-(tiazol-4-yl)benzimidazol

985 g/kg

1. január 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako fungicíd. Aplikácia postrekom na listy sa nesmie povoliť.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tiabendazole dokončenej 12. decembra 2000 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a organizmov žijúcich v sedimentoch a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Musia sa vykonať primerané opatrenia na zníženie rizika (napr. čistenie rozsievkovou zeminou alebo aktívnym uhlím) na ochranu povrchových vôd proti neprijateľným úrovniam znečistenia odpadovou vodou

18

Paecilomyces fumosoroseus

kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874

neuvádza sa

neprítomnosť sekundárnych metabolitov sa musí potvrdiť v každej fermentačnej živnej pôde pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie

1. júl 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako insekticíd.

Každá fermentačná živná pôda by sa mala skontrolovať pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie, aby sa zaručilo, že nie sú prítomné žiadne sekundárne metabolity.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 27. apríl 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl)

CAS č. 144740-54-5

CIPAC č. 577

monosodná soľ O-metyl-2-{N-[N-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-6-(trifluórmetyl)]nikotinátu

903 g/kg

1. júl 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 27. apríl 2001.

20

acibenzolar-S-metyl

CAS č. 135158-54-2

CIPAC č. 597

S-metylester kyseliny benzo[1,2,3]tiadiazol-7-karbotiovej

970 g/kg

1. november 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako aktivátor rastlín.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 29. jún 2001

21

cyklanilid

CAS č. 113136-77-9

CIPAC č. 586

neuvádza sa

960 g/kg

1. november 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

Maximálny obsah nečistoty 2,4-dichlóranilínu (2,4-DCA) v technickej účinnej látke by mal byť 1 g/kg.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 29. jún 2001.

22

fosforečnan železitý

CAS č. 10045-86-0

CIPAC č. 629

fosforečnan železitý

990 g/kg

1. november 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako moluskocíd.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 29. jún 2001.

23

pymetrozín

CAS č. 123312-89-0

CIPAC č. 593

(E)-6-metyl-4-[(3-pyridylmetylidén)amino]-4,5-dihydro-1,2,4-triazín-3(2H)-ón

950 g/kg

1. november 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako insekticíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 29. jún 2001.

24

pyraflufén-etyl

CAS č. 129630-19-9

CIPAC č. 605

etyl-4-fluór-5-(5-difluórmetoxy-4-chlór-1-metylpyrazol-3-yl)-2-chlórfenoxyacetát

956 g/kg

1. november 2001

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

V procese rozhodovania podľa jednotných zásad musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane rias a vodných rastlín a v prípade potreby prijať opatrenia na zníženie rizika.

Dátum dokončenia revíznej správy Stálym výborom pre zdravie rastlín: 29. jún 2001.

25

glyfozát

CAS č. 1071-83-6

CIPAC č. 284

N-(fosfonometyl)glycín

950 g/kg

1. júl 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o glyfozáte dokončenej 29. júna 2001 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd v citlivých oblastiach, najmä pokiaľ ide o nepoľnohospodárske použitia.

26

tifénsulfurón-metyl

CAS č. 79277-27-3

CIPAC č. 452

metyl-3-{[(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}tiofén-2-karboxylát

960 g/kg

1. júl 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tifénsulfurón-metyle dokončenej 29. júna 2001 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd,

venovať osobitnú pozornosť účinkom na vodné rastliny a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

27

2,4-D

CAS č. 94-75-7

CIPAC č. 1

kyselina (2,4-dichlórfenoxy)octová

960 g/kg

1. október 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke 2,4-D dokončenej 2. októbra 2001 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

venovať osobitnú pozornosť kožnej absorpcii,

venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

28

izoproturón

CAS č. 34123-59-6

CIPAC č. 336

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina

970 g/kg

1. január 2003

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o izoproturóne dokončenej 7. decembra 2001 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami alebo ak sú používané vyššie dávky, ako je opísané v revíznej správe, a v prípade potreby uplatniť opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika

29

etofumezát

CAS č. 26225-79-6

CIPAC č. 223

(±)-2-etoxy-3,3-dimetyl-2,3-dihydrobenzofurán-5-(metánsulfonát)

960 g/kg

1. marec 2003

28. februára 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o etofumezáte dokončenej 26. februára 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami a v prípade potreby uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

30

iprovalikarb

CAS č. 140923-17-7

CIPAC č. 620

izopropylester kyseliny {2-metyl-1-[1-(4-metylfenyl)etylkarbonyl]propyl}karbamidovej

950 g/kg (predbežná špecifikácia)

1. júl 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o iprovalikarbe dokončenej 26. februára 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musí byť špecifikácia komerčne vyrábaného technického materiálu potvrdená a doložená príslušnými analytickými údajmi. Skúšobný materiál používaný v dokumentácii o toxicite sa porovná a overí so špecifikáciou technického materiálu.

členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov.

31

prosulfurón

CAS č. 94125-34-5

CIPAC č. 579

1-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluórpropyl)benzénsulfonyl]močovina

950 g/kg

1. júl 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o prosulfuróne dokončenej 26. februára 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

dôkladne zvážiť riziko pre vodné rastliny, ak sa účinná látka používa v blízkosti povrchových vôd; v prípade potreby sa musia uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V prípade potreby by sa mali uplatniť ochranné opatrenia na zníženie rizika.

32

sulfosulfurón

CAS č. 141776-32-1

CIPAC č. 601

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-[2-(etylsulfonyl)imidazo[1,2-a]pyridín-3-ylsulfonyl]močovina

980 g/kg

1. júl 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o sulfosulfuróne dokončenej 26. februára 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín a rias; v prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika,

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

33

cinidón-etyl

CAS č. 142891-20-1

CIPAC č. 598

O-etyl-(Z)-3-[5-(cyklohex-1-én-1,2-dikarboximido)-2-chlórfenyl]-2-chlórpropenoát

940 g/kg

1. október 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o cinidón-etyle dokončenej 19. apríla 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi (napr. pôdy s neutrálnymi alebo vysokými hodnotami pH) a/alebo klimatickými podmienkami.

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

34

cyhalofop-butyl

CAS č. 122008-85-9

CIPAC č. 596

butyl-(R)-2-[4(4-kyano-2-fluórfenoxy)fenoxy]propionát

950 g/kg

1. október 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o cyhalofop-butyle dokončenej 19. apríla 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty dôkladne zvážiť možnosť vplyvu leteckých aplikácií na necieľové organizmy a najmä na vodné druhy; v podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

musia členské štáty dôkladne zvážiť možnosť vplyvu pozemných aplikácií na vodné organizmy na ryžových poliach. V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

35

famoxadón

CAS č. 131807-57-3

CIPAC č. 594

3-anilino-5-(4-fenoxyfenyl)-5-metyl-1,3-oxazolidín-2,4-dión

960 g/kg

1. október 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o famoxadóne dokončenej 19. apríla 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť možnosti chronického rizika materskej látky alebo metabolitov pre dážďovky,

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov.

36

florasulám

CAS č. 145701-23-1

CIPAC č. 616

2′,6′,8-trifluór-5-metoxy-5-triazolo[1,5-c]pyrimidín-2-sulfonanilid

970 g/kg

1. október 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o florasuláme dokončenej 19. apríla 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

37

metalaxyl-M

CAS č. 70630-17-0

CIPAC č. 580

O-metyl-(R)-2-[N-(2,6-dimetylfenyl)-2-metoxyacetamido]propanoát

910 g/kg

1. október 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o metalaxyle-M dokončenej 19. apríla 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by sa mala venovať osobitná pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd účinnou látkou alebo jej degradačnými produktmi CGA 62826 a CGA 108906, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

38

pikolinafén

CAS č. 137641-05-5

CIPAC č. 639

4′-fluór-6-[(α,α,α-trifluór-m-tolyl)oxy]pikolinanilid

970 g/kg

1. október 2002

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pikolinaféne dokončenej 19. apríla 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

39

flumioxazín

CAS č. 103361-09-7

CIPAC č. 578

N-[7-fluór-3-oxo-4-(prop-2-inyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazín-6-yl]cyklohex-1-én-1,2-dikarboxamid

960 g/kg

1. január 2003

31. decembra 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o flumioxazíne dokončenej 28. júna 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

dôkladne zvážiť riziko pre vodné rastliny a riasy. V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

40

deltametrín

CAS č. 52918-63-5

CIPAC č. 333

O-[(S)-(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-(1R,3R)-3-(2,2-dibrómvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

980 g/kg

1. november 2003

31. októbra 2013

Môže sa používať len ako insekticíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o deltametríne dokončenej 18. októbra 2002 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty:

musia venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli uvedené primerané ochranné opatrenia,

by mali sledovať situáciu akútnej expozície spotrebiteľov zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí,

musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

41

imazamox

CAS č. 114311-32-9

CIPAC č. 619

(RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-metoksimetilnikotinska kislina

950 g/kg

1. júl 2003

30. júna 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o imazamoxe dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

42

oxasulfurón

CAS č. 144651-06-9

CIPAC č. 626

O-(oxetán-3-yl)-2-{[(4,6-dimetylpyrimidín-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát

930 g/kg

1. júl 2003

30. júna 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o oxasulfuróne dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

43

etoxysulfurón

CAS č. 126801-58-9

CIPAC č. 591

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(2-etoxyfenoxysulfonyl)močovina

950 g/kg

1. júl 2003

30. júna 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o etoxysulfuróne dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových vodných rastlín a rias v odvodňovacích kanáloch. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

44

foramsulfurón

CAS č. 173159-57-4

CIPAC č. 659

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(2-dimetylkarbamoyl-5-formamidofenylsulfonyl)močovina

940 g/kg

1. júl 2003

30. júna 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o foramsulfuróne dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

45

oxadiargyl

CAS č. 39807-15-3

CIPAC č. 604

3-[2,4-dichlór-5-(prop-2-inyloxy)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón

980 g/kg

1. júl 2003

30. júna 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o oxadiargyle dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane rias a vodných rastlín. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

46

kyazofamid

CAS č. 120116-88-3

CIPAC č. 653

4-chlór-2-kyano-N,N-dimetyl-5-para-tolylimidazol-1-sulfónamid

935 g/kg

1. júl 2003

30. júna 2013

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o kyazofamide dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kinetike rozpadu metabolitu CTCA v pôde, najmä v oblastiach severnej Európy.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika alebo obmedzenia použitia.

47

2,4-DB

CAS č. 94-82-6

CIPAC č. 83

kyselina 4-(2,4-dichlórfenoxy)butánová

940 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke 2,4-DB dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

48

beta-cyflutrín

CAS č. 68359-37-5 (nepotvrdená stereochémia)

CIPAC č. 482

O-[(3-fenoxy-4-fluórfenyl)(kyano)metyl]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

965 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako insekticíd.

Iné použitia ako na okrasné rastliny v skleníkoch a na ošetrenie osiva nie sú v súčasnosti dostatočne potvrdené a nebola preukázaná ich akceptovateľnosť na základe kritérií požadovaných jednotnými zásadami, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Aby bolo povolenie takýchto použití podložené, je potrebné zhromaždiť a predložiť členským štátom údaje a informácie, ktoré by dokázali ich akceptovateľnosť pre spotrebiteľov a životné prostredie. Týka sa to najmä údajov potrebných na podrobné posúdenie rizika vyplývajúceho z aplikácií na listy vo vonkajších priestoroch a výživového rizika vyplývajúceho z ošetrovania listov jedlých plodín.

Pri vykonávaní jednotných zásad sa zohľadňujú závery revíznej správy o beta-cyflutríne dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov. V podmienkach povolenia by mali byť uvedené primerané opatrenia na zníženie rizika.

49

cyflutrín

CAS č. 68359-37-5 (nepotvrdená stereochémia)

CIPAC č. 385

O-[(3-fenoxy-4-fluórfenyl)metyl]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

920 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako insekticíd.

Iné použitia ako na okrasné rastliny v skleníkoch a na ošetrenie osiva nie sú v súčasnosti dostatočne potvrdené a nebola preukázaná ich prípustnosť na základe kritérií požadovaných jednotnými zásadami, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Aby bolo povolenie takýchto použití podložené, je potrebné zhromaždiť a predložiť členským štátom údaje a informácie, ktoré by dokázali ich akceptovateľnosť pre spotrebiteľov a životné prostredie. Týka sa to najmä údajov potrebných na podrobné posúdenie rizika vyplývajúceho z aplikácií na listy vo vonkajších priestoroch a výživového rizika vyplývajúceho z ošetrovania listov jedlých plodín.

Pri vykonávaní jednotných zásad sa zohľadňujú závery revíznej správy o cyflutríne dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov. V podmienkach povolenia by mali byť uvedené primerané opatrenia na zníženie rizika.

50

iprodión

CAS č. 36734-19-7

CIPAC č. 278

3-(3,5-dichlórfenyl)-N-izopropyl-2,4-dioxoimidazolidín-1-karboxamid

960 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako fungicíd a nematocíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o iprodióne dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty:

venujú osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka intenzívne používa (najmä na trávniky) na kyslých pôdach (pH nižšie ako 6) v citlivých klimatických podmienkach,

musia dôkladne zvážiť riziko pre vodné bezstavovce, ak sa účinná látka používa priamo v blízkosti povrchových vôd. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

51

linurón

CAS č. 330-55-2

CIPAC č. 76

3-(3,4-dichlórfenyl)-1-metoxy-1-metylmočovina

900 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o linuróne dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane voľne žijúcich cicavcov, necieľových článkonožcov a vodných organizmov; v podmienkach povolenia by mali byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov.

52

hydrazid kyseliny maleínovej

CAS č. 123-33-1

CIPAC č. 310

pyridazín-3,6-diol

940 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako regulátor rastu.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o hydrazide kyseliny maleínovej dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

53

pendimetalín

CAS č. 40487-42-1

CIPAC č. 357

N-(pentán-3-yl)-3,4-dimetyl-2,6-dinitroanilín

900 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pendimetalíne dokončenej 3. decembra 2002 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a necieľových suchozemských rastlín; v podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené primerané opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť možnosti prenosu účinnej látky na krátku vzdialenosť vzduchom.

54

propineb

CAS č. 12071-83-9 (monomér), 9016-72-2 (homopolymér)

CIPAC č. 177

polymérny zinkium-(propán-1,2-diyl)bis(ditiokarbamát)

technická účinná látka by mala vyhovovať špecifikácii FAO

1. apríl 2004

31. marca 2014

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o propinebe dokončenej 26. februára 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa aktívna látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo extrémnymi klimatickými podmienkami,

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane drobných cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené primerané opatrenia na zníženie rizika,

by členské štáty mali sledovať situáciu akútnej expozície spotrebiteľov zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí.

55

propyzamid

CAS č. 23950-58-5

CIPAC č. 315

N-(1,1-dimetylprop-2-inyl)-3,5-dichlórbenzamid

920 g/kg

1. apríl 2004

31. marca 2014

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o propyzamide dokončenej 26. februára 2003 Stálym výborom pre zdravie rastlín a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov, najmä ak sa látka použije v období párenia. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené primerané opatrenia na zníženie rizika.

56

mekoprop

CAS č. 7085-19-0

CIPAC č. 51

kyselina (RS)-2-(4-chlór-2-metylfenoxy)propánová

930 g/kg

1. jún 2004

31. mája 2014

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o mekoprope dokončenej 15. apríla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami;. v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika,

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

57

mekoprop-P

CAS č. 16484-77-8

CIPAC č. 475

kyselina (R)-2-(4-chlór-2-metylfenoxy)propánová

860 g/kg

1. jún 2004

31. mája 2014

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o mekoprope-P dokončenej 15. apríla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

58

propikonazol

CAS č. 60207-90-1

CIPAC č. 408

(±) 1-[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-ylmetyl]-1H-1,2,4-triazol

920 g/kg

1. jún 2004

31. mája 2014

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o propikonazole dokončenej 15. apríla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vodných organizmov; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika,

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane pôdnych organizmov pri aplikačných dávkach prevyšujúcich 625 g účinnej látky/ha (napríklad použitie na trávniky). V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika (ako napr. bodová aplikácia).

59

trifloxystrobín

CAS č. 141517-21-7

CIPAC č. 617

O-metyl-(E)-α-(metoxyimino)-2-{[(E)-({1-[3-(trifluórmetyl)fenyl]etylidén}amino)oxy]metyl}benzén-1-acetát

960 g/kg

1. október 2003

30. septembra 2013

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o trifloxystrobíne dokončenej 15. apríla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika a/alebo iniciovať monitorovacie programy.

60

karféntrazón-etyl

CAS č. 128639-02-1

CIPAC č. 587

O-etyl-(RS)-3-{5-[4-(difluórmetyl)-3-metyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluór-2-chlórfenyl}-2-chlórpropanoát

900 g/kg

1. október 2003

30. septembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o karféntrazón-etyle dokončenej 15. apríla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

61

mezotrión

CAS č. 104206-82-8

CIPAC č. 625

2-[4-(metylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]cyklohexán-1,3-dión

920 g/kg

výrobná nečistota 1-kyano-6-(metylsulfonyl)-7-nitro-9H-xantén-9-ón sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a v technickom produkte musí zostať nižšia ako 0,0002 % (hm.)

1. október 2003

30. septembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o mezotrióne dokončenej 15. apríla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

62

fenamidón

CAS č. 161326-34-7

CIPAC č. 650

(S)-3-anilino-5-fenyl-5-metyl-2-(metylsulfanyl)-3,5-dihydroimidazol-4-ón

975 g/kg

1. október 2003

30. septembra 2013

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fenamidóne dokončenej 15. apríla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

63

izoxaflutol

CAS č. 141112-29-0

CIPAC č. 575

(5-cyklopropyl-1,2-oxazol-4-yl)[2-mezyl-4-(trifluórmetyl)fenyl]metanón

950 g/kg

1. október 2003

30. septembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o izoxaflutole dokončenej 15. apríla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika alebo monitorovacie programy.

64

flurtamón

CAS č. 96525-23-4

(RS)-2-fenyl-5-(metylamino)-4-[3-(trifluórmetyl)fenyl]furán-3(2H)-ón

960 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o flurtamóne dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty:

musia venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

by mali venovať osobitnú pozornosť ochrane rias a iných vodných rastlín.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

65

flufenacet

CAS č. 142459-58-3

CIPAC č. 588

4′-fluór-N-izopropyl-2-[5-(trifluórmetyl)-[1,3,4]tiadiazol-2-yloxy]acetanilid

950 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o flufenacete dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení členské štáty:

musia venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

by mali venovať osobitnú pozornosť ochrane rias a vodných rastlín,

by mali venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

66

jodosulfurón

CAS č. 185119-76-0 (základná látka)

144550-36-7 (sodná soľ jodosulfurón-metylu)

CIPAC č. 634 (základný)

634501 (sodná soľ jodosulfurón-metylu

4-jód-2-[3-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl) ureidosulfonyl]benzoát

910 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o jodosulfuróne dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd jodosulfurónom a jeho metabolitmi, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

67

dimeténamid-p

CAS č. 163515-14-8

CIPAC č. 638

S-2-chlóro-N-(2,4-dimetyl-3-tienyl)-N-(2-metoxy-1-metyletyl)-acetamid

890 g/kg (predbežná hodnota zo skúšobnej prevádzky)

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o dimeténamide-p dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd metabolitmi dimeténamidu-p, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných ekosystémov, najmä vodných rastlín.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu.

68

pikoxystrobín

CAS č. 117428-22-5

CIPAC č. 628

metyl (E)-3-metoxy-2-2-[6-(trifluórmetyl)2-pyridyloxymetyl]fenyl akrylát

950 g/kg (predbežná hodnota zo skúšobnej prevádzky)

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pikoxystrobíne dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane pôdnych organizmov,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných ekosystémov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu.

69

fostiazát

CAS č. 98886-44-3

CIPAC č. 585

(RS)-S-sek-butyl-O-etyl-(2-oxo-1,3-tiazolidín-3-yl)fosfonotioát

930 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako insekticíd alebo nematocíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fostiazáte dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov, najmä ak sa látka používa v období párenia,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových pôdnych organizmov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika. Aby sa znížilo potenciálne riziko pre drobné vtáctvo, musí sa v podmienkach povolenia vyžadovať dôkladné zapracovanie granúl do pôdy.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu.

70

siltiofam

CAS č. 175217-20-6

CIPAC č. 635

N-alyl-4,5-dimetyl-2-(trimetylsilyl)tiofén-3-karboxamid

950 g/kg

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako fungicíd.

Iné použitia ako na ošetrenie osiva nie sú v súčasnosti dostatočne podložené údajmi. Aby bolo povolenie takýchto použití podložené, je potrebné zhromaždiť a predložiť členským štátom údaje a informácie, ktoré by dokázali ich akceptovateľnosť pre spotrebiteľov, operátorov a životné prostredie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o siltiofame dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov. V prípade potreby sa musia uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

71

Coniothyrium minitans

kmeň CON/M/91-08 (DSM 9660)

CIPAC č. 614

neuvádza sa

Podrobnosti o čistote a kontrole výroby sú uvedené v revíznej správy.

1. január 2004

31. decembra 2013

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri udeľovaní povolení sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Coniothyrium minitans dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov a zabezpečiť, aby boli v podmienkach povolenia uvedené primerané ochranné opatrenia.

72

molinát

CAS č. 2212-67-1

CIPAC č. 235

 

S-etyl azepán 1-karbotioát,

 

S-etyl-hexahydroazepín-1-karbotioát,

 

S-etyl-hexahydroazepín-1-tiokarboxylát

950 g/kg

1. august 2004

31. júla 2014

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o molináte dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika,

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť možnosti prenosu účinnej látky na krátku vzdialenosť vzduchom.

73

tirám

CAS č. 137-26-8

CIPAC č. 24

 

tetrametyltiuram disulfán,

 

bis(dimetyltiokarbamoyl)disulfán

960 g/kg

1. august 2004

31. júla 2014

Môže sa používať len ako fungicíd alebo repelent.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tiráme dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov; v prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika,

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane drobných cicavcov a vtákov, ak sa látka používa na ošetrenie osiva na jar. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

74

zirám

CAS č. 137-30-4

CIPAC č. 31

zinkium-bis(dimetylditiokarbamát)

950 g/kg (špecifikácia FAO)

 

arzén: maximálne 250 mg/kg

 

voda: maximálne 1,5 %

1. august 2004

31. júla 2014

Môže sa používať len ako fungicíd alebo repelent.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o ziráme dokončenej 4. júla 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov a vodných organizmov; v prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika,

by členské štáty mali sledovať akútnu expozíciu spotrebiteľov zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí.

75

mezosulfurón

CAS č. 400852-66-6

CIPAC č. 441

kyselina 2-[3-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)ureido]sulfonyl-4-[(metánsulfonamid)metyl] benzoová

930 g/kg

1. apríl 2004

31. marca 2014

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o mezosulfuróne dokončenej 3. októbra 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín,

mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd mezosulfurónom a jeho metabolitmi, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

76

propoxykarbazón

CAS č. 145026-81-9

CIPAC č. 655

metylester kyseliny 2-(4,5-dihydro-4-metyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-l)karboxamidosulfonylbenzoovej

≥ 950 g/kg (vyjadrené ako sodná soľ propoxykarbazónu)

1. apríl 2004

31. marca 2014

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o propoxykarbazóne dokončenej 3. októbra 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd propoxykarbazónom a jeho metabolitmi, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných ekosystémov, najmä vodných rastlín.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

77

zoxamid

CAS č. 156052-68-5

CIPAC č. 640

(RS)-3,5-dichlór-N-(1-chlór-3-metyl-2-oxopentán-3-yl)-4-metylbenzamid

950 g/kg

1. apríl 2004

31. marca 2014

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o zoxamide dokončenej 3. októbra 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

78

chlórprofám

CAS č. 101-21-3

CIPAC č. 43

O-izopropyl-3-chlórkarbanilát

975 g/kg

1. február 2005

31. januára 2015

Môže sa používať len ako herbicíd a ako prípravok na potláčanie klíčenia.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o chlórprofáme dokončenej 28. novembra 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov, spotrebiteľov a necieľových cicavcov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

79

kyselina benzoová

CAS č. 65-85-0

CIPAC č. 622

kyselina benzoová

990 g/kg

1. jún 2004

31. mája 2014

Môže sa používať len ako dezinfektant.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o kyseline benzoovej dokončenej 28. novembra 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

80

flazasulfurón

CAS č. 104040-78-0

CIPAC č. 595

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-[3-(trifluórmetyl)pyridín-2-sulfonyl]močovina

940 g/kg

1. jún 2004

31. mája 2014

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o flazasulfuróne dokončenej 28. novembra 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu.

81

pyraklostrobín

CAS č. 175013-18-0

CIPAC č. 657

metyl N-{2-[1-(4-chlórfenyl)-1 H-pyrazol-3 -yl] oxymetyl}fenyl)N-metoxykarbamát

975 g/kg

Výrobná nečistota dimetylsulfát (DMS) sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej koncentrácia v technickom produkte nesmie byť vyššia ako 0,0001 %.

1. jún 2004

31. mája 2014

Môže sa používať len ako fungicíd alebo ako regulátor rastu rastlín.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pyraklostrobíne dokončenej 28. novembra 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, najmä rýb,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane suchozemských článkonožcov a dážďoviek.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu.

82

chinoxyfén

CAS č.124495-18-7

CIPAC č. 566

5, 7-dichlór-4 (ρ-fluorofenoxy) chinolín

970 g/kg

1. september 2004

31. augusta 2014

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o chinoxyféne dokončenej 28. novembra 2003 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. Musia sa uplatňovať opatrenia na zníženie rizika a v prípade potreby iniciovať monitorovacie programy v citlivých oblastiach.

83

alfa-cypermetrín

CAS č. 67375-30-8

CIPAC č. 454

racemát obsahujúci

 

O-[(R)-(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-(1S,3S)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

a

 

O-[(S)-(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-(1R,3R)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

(= cis-2 izomerický pár cypermetrínu)

930 g/kg CIS-2

1. marec 2005

28. februára 2015

Môže sa používať len ako insekticíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o alfa-cypermetríne dokončenej 13. februára 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby boli v podmienkach povolenia uvedené opatrenia na zníženie rizika,

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby boli v podmienkach povolenia uvedené vhodné ochranné opatrenia.

84

benalaxyl

CAS č. 71626-11-4

CIPAC č. 416

O-metyl-(RS)-2-[N-(2,6-dimetylfenyl)-2-fenylacetamido]propanoát

960 g/kg

1. marec 2005

28. februára 2015

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o benalaxyle dokončenej 13. februára 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

85

bromoxynil

CAS č. 1689-84-5

CIPAC č. 87

3,5-dibróm-4-hydroxybenzonitril

970 g/kg

1. marec 2005

28. februára 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o bromoxynile dokončenej 13. februára 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov, najmä ak sa látka používa v zime, a ochrane vodných organizmov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

86

desmedifám

CAS č. 13684-56-5

CIPAC č. 477

 

etyl 3′-(fenylkarbamoyloxy)karbanilát

 

etyl-[3-(fenylkarbamoyloxy)fenyl]karbamát

min. 970 g/kg

1. marec 2005

28. februára 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o desmedifáme dokončenej 13. februára 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a dážďoviek. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

87

joxynil

CAS č. 1689-83-4

CIPAC č. 86

4-hydroxy-3,5-dijódbenzonitril

960 g/kg

1. marec 2005

28. februára 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o joxynile dokončenej 13. februára 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a voľne žijúcich cicavcov, najmä ak sa látka používa v zime, a ochrane vodných organizmov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

88

fénmedifám

CAS č. 13684-63-4

CIPAC č. 77

 

metyl-N-(3-{[N-(3-metylfenyl)karbamoyl]oxy}fenyl)karbamát,

 

3-metoxykarbonylaminofenyl 3′-metylkarbanilát

min. 970 g/kg

1. marec 2005

28. februára 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fénmedifáme dokončenej 13. februára 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

89

Pseudomonas chlororaphis

kmeň: MA 342

CIPAC č. 574

neuvádza sa

Množstvo sekundárneho metabolitu 2,3-depoxi-2,3-didehydro-rizoxínu (DDR) vo fermentáte počas formulovania prípravku nesmie presiahnuť limit kvantifikácie (LOQ) 2 mg/l.

1. október 2004

30. septembra 2014

Môže sa používať len ako fungicíd pri morení osiva v uzavretej moričke.

Pri udeľovaní povolení sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Pseudomonas chlororaphis dokončenej 30. marca 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

90

mepanipyrím

CAS č. 110235-47-7

CIPAC č. 611

N-fenyl-4-metyl-6-(prop-1-inyl)pyrimidín-2-amín

960 g/kg

1. október 2004

30. septembra 2014

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o mepanipyríme dokončenej 30. marca 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

91

acetamiprid

CAS č. 135410-20-7

CIPAC č. zatiaľ nebolo pridelené

(E)-N1-[(6-chlórpyridín-3-yl)metyl]-N2-kyano-N1-metylacetimidamid

≥ 990 g/kg

1. január 2005

31. decembra 2014

Môže sa používať len ako insekticíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o acetamipride dokončenej 29. júna 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť expozícii pracovníkov,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

92

tiakloprid

CAS č. 111988-49-9

CIPAC č. 631

(Z)-N-{3-[(6-chlóro-3-pyridinyl)metyl]-1,3-tiazolan-2-ylidén}kyanamid

≥ 975 g/kg

1. január 2005

31. decembra 2014

Môže sa používať len ako insekticíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tiaklopride dokončenej 29. júna 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,

mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

93

Ampelomyces quisqualis

kmeň: AQ 10

zbierka kultúr č. CNCM I-807

CIPAC č.

nepridelené

neuvádza sa

 

1. apríl 2005

31. marca 2015

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri udeľovaní povolení sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Ampelomyces quisqualis dokončenej 8. októbra 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

94

imazosulfurón

CAS č. 122548-33-8

CIPAC č. 590

1-(2-chlórimidazo[1,2-]pyridín-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)močovina

≥ 980 g/kg

1. apríl 2005

31. marca 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o imazosulfuróne dokončenej 8. októbra 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných a suchozemských necieľových rastlín. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

95

laminarín

CAS č. 9008-22-4

CIPAC č. 671

(1→3)-β-D-glukán

(podľa Spoločnej komisie IUPAC-IUB pre biochemické názvoslovie)

≥ 860 g/kg suchej hmoty

1. apríl 2005

31. marca 2015

Môže sa používať len ako spúšťač sebaobranného mechanizmu plodiny.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o laminaríne dokončenej 8. októbra 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

96

metoxyfenozid

CAS č. 161050-58-4

CIPAC č. 656

N-terc-butyl-N′-(3-metoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid

≥ 970 g/kg

1. apríl 2005

31. marca 2015

Môže sa používať len ako insekticíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o metoxyfenozide dokončenej 8. októbra 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných a suchozemských necieľových článkonožcov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

97

S-metolachlór

CAS č. 87392-12-9

(S-izomér)

178961-20-1 (R-izomér)

CIPAC č. 607

zmes:

 

(S)-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-2-chlór-N-(1-metoxypropán-2-yl)acetamidu (80 – 100 %)

a

 

(R)-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-2-chlór-N-(1-metoxypropán-2-yl)acetamidu (20 – 0 %)

≥ 960 g/kg

1. apríl 2005

31. marca 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o S-metolachlóre dokončenej 8. októbra 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty:

mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd najmä účinnou látkou a jej metabolitmi CGA 51202 a CGA 354743, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

98

Gliocladium catenulatum

kmeň: J1446

zbierka kultúr č. DSM 9212

CIPAC č.

nepridelené

neuvádza sa

 

1. apríl 2005

31. marca 2015

Môže sa používať len ako fungicíd.

Pri udeľovaní povolení sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Gliocladium catenulatum dokončenej 30. marca 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov a pracovníkov. V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

99

etoxazol

CAS č. 153233-91-1

CIPAC č. 623

(RS)-1-{5-terc-butyl-2-[2-(2,6-difluórfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]fenyl}propán-1-ón

≥ 948 g/kg

1. jún 2005

31. mája 2015

Môže sa používať len ako akaricíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o etoxazole dokončenej 3. decembra 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

100

tepraloxydím

CAS č. 149979-41-9

CIPAC č. 608

(RS)-(EZ)-3-hydroxy-2-{1-[(2E)-(3-chlóralyloxy)imino]propyl}-5-(tetrahydropyrán-4-yl)cyklohex-2-én-1-ón

≥ 920 g/kg

1. jún 2005

31. mája 2015

Môže sa používať len ako herbicíd.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tepraloxydíme dokončenej 3. decembra 2004 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane suchozemských necieľových článkonožcov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

101

chlorotalonil

CAS č. 1897-45-6

CIPAC č. 288

tetrachlórizoftalonitril

985 g/kg

hexachlórbenzén: najviac 0,04 g/kg

dekachlórbifenyl: najviac 0,03 g/kg

1. marec 2006

28. februára 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o chlorotalonile dokončenej 15. februára 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane:

vodných organizmov,

podzemných vôd, a to najmä pokiaľ ide o účinnú látku a jej metabolity R417888 a R611965 (SDS46851), ak sa táto látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V podmienkach použitia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

102

chlorotolurón (stereochemicky neurčený)

CAS č. 15545-48-9

CIPAC č. 217

3-(3-chlór-4-metylfenyl)-1,1-dimetylmočovina

975 g/kg

1. marec 2006

28. februára 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o chlorotoluróne dokončenej 15. februára 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

103

cypermetrín

CAS č. 52315-07-8

CIPAC č. 332

(RS)-α-kyano-3-fenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát

(4 páry izomérov: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1. marec 2006

28. februára 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o cypermetríne dokončenej 15. februára 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika,

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené ochranné opatrenia.

104

daminozid

CAS č. 1596-84-5

CIPAC č. 330

N-(dimetylamino)sukcinamová kyselina

990 g/kg

nečistoty:

N-nitrózodimetylamín: najviac 2,0 mg/kg

1,1-dimetyl-hydrazid: najviac 30 mg/kg

1. marec 2006

28. február 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu nejedlých plodín.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o daminozide dokončenej 15. februára 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov po návrate na miesto aplikácie. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené ochranné opatrenia.

105

tiofanát-metyl (stereochemicky neurčený)

CAS č. 23564-05-8

CIPAC č. 262

1,2-bis[3-(metoxykarbonyl)tioureido]benzén

950 g/kg

1. marec 2006

28. februára 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tiofanát-metyle dokončenej 15. februára 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, dážďoviek a iných pôdnych makroorganizmov. V podmienkach povolenia by mali byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

106

tribenurón

CAS č. 106040-48-6 (tribenuron)

CIPAC č. 546

kyselina 2-[4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl(metyl)karbamoylsulfamoyl] benzoová

950 g/kg (vyjadrené ako tribenuron-metyl)

1. marec 2006

28. februára 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tribenuróne dokončenej 15. februára 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových suchozemských rastlín, vyšších vodných rastlín a podzemných vôd v citlivých situáciách. V podmienkach povolenia by mali byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

107

MCPA

CAS č. 94-74-6

CIPAC č. 2

kyselina (4-chlór-2-metylfenoxy)octová

≥ 930 g/kg

1. máj 2006

30. apríla 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o MCPA dokončenej 15. apríla 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V podmienkach povolenia by mali byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma.

108

MCPB

CAS č. 94-81-5

CIPAC č. 50

kyselina 4-(4-chlór-2-metylfenoxy)butánová

≥ 920 g/kg

1. máj 2006

30. apríla 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o MCPB dokončenej 15. apríla 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. V podmienkach povolenia by mali byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma.

109

bifenazát

CAS č. 149877-41-8

CIPAC č. 736

izopropyl 2-(4-metoxybifenyl-3-yl)hydrazinoformiát

≥ 950 g/kg

1. december 2005

30. novembra 2015

ČASŤ A

Môže sa používať len ako akaricíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom bifenazátu na iné použitia ako na okrasné rastliny v skleníkoch musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o bifenazáte dokončenej 3. júna 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

110

milbemektín

milbemektín je zmesou M.A3 a M.A4

CAS č.

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC č. 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentametyl-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2′-tetrahydropyrán-2-ón

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-etyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetrametyl-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2′-tetrahydropyrán-2-ón

≥ 950 g/kg

1. december 2005

30. novembra 2015

ČASŤ A

Môže sa používať len ako akaricíd alebo insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o milbemektíne dokončenej 3. júna 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

111

chlórpyrifos

CAS č. 2921-88-2

CIPAC č. 221

O,O-dietyl-O-(3,5,6-trichlór-2-pyridyl)-fosforotioát

≥ 970 g/kg

nečistota O,O,O,O-tetraetyl-ditiopyrofosfát (sulfotep) sa z toxikologického hľadiska považovala za rizikovú, preto je jej maximálna hladina stanovená na 3 g/kg

1. júl 2006

30. júna 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o chlórpyrifose dokončenej 3. júna 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma.

Členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa posúdenia rizika pre vtákov a cicavcov. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol chlórpyrifos zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

112

chlórpyrifos-metyl

CAS č. 5598-13-0

CIPAC č. 486

O,O-dimetyl-O-(3,5,6-trichlór-2-pyridyl)-fosforotioát

≥ 960 g/kg

nečistoty O,O,O,O-tetrametyl-ditiopyrofosfát (sulfotemp) a O,O,O-trimetyl-O-(3,5,6-trichlór-2-pyridinyl) difosforoditioát (sulfotemp – ester) sa z toxikologického hľadiska považovali za rizikové, preto je ich maximálna hladina stanovená na 5 g/kg

1. júl 2006

30. júna 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o chlórpyrifos-metyle dokončenej 3. júna 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov, včiel a necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma.

Členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa posúdenia rizika pre vtáky a cicavce, pokiaľ ide o použitia vo vonkajších priestoroch. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol chlórpyrifos-metyl zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

113

maneb

CAS č. 12427-38-2

CIPAC č. 61

polymérny mangánium-etylénbis(ditiokarbamát)

≥ 860 g/kg

výrobná nečistota etylén-tiomočovina sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej obsah nesmie byť vyšší ako 0,5 % obsahu manebu

1. júl 2006

30. júna 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o manebe dokončenej 3. júna 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo extrémnymi klimatickými podmienkami.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť rezíduám danej látky v potravinách a vyhodnotiť expozíciu spotrebiteľov zo stravy.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa posúdenia rizika pre vtáky, cicavce a vývojovú toxicitu.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol maneb zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

114

mankozeb

CAS č. 8018-01-7 (predtým 8065-67-5)

CIPAC č. 34

komplex polymérneho mangánium-etylénbis(ditiokarbamátu) so zinočnatou soľou

≥ 800 g/kg

výrobná nečistota etylén-tiomočovina sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej obsah nesmie byť vyšší ako 0,5 % obsahu mankozebu

1. júl 2006

30. júna 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o mankozebe dokončenej 3. júna 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo extrémnymi klimatickými podmienkami.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť rezíduám danej látky v potravinách a vyhodnotiť expozíciu spotrebiteľov zo stravy.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa posúdenia rizika pre vtáky, cicavce a vývojovú toxicitu.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol mankozeb zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

115

metiram

CAS č. 9006-42-2

CIPAC č. 478

zinkium-etylénbis(ditiokarbamát)-amoniak – poly[etylénbis(tiuram-disulfid)]

≥ 840 g/kg

výrobná nečistota etylén-tiomočovina sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej obah nesmie byť vyšší ako 0,5 % obsahu metiramu

1. júl 2006

30. júna 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o metirame dokončenej 3. júna 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo extrémnymi klimatickými podmienkami.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť rezíduám danej látky v potravinách a vyhodnotiť expozíciu spotrebiteľov zo stravy.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa posúdenia rizika pre vtáky a cicavce. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol metiram zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

116

oxamyl

CAS č. 23135-22-0

CIPAC č. 342

N,N-dimetyl-2-(metylkarbamoyloxyimino)-2-(metylsulfanyl)acetamid

970 g/kg

1. august 2006

31. júla 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako nematocíd a insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o oxamyle dokončenej 15. júla 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a cicavcov, dážďoviek, vodných organizmov, povrchových a podzemných vôd v citlivých situáciách.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené ochranné opatrenia.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa posúdenia rizika znečistenia podzemných vôd v kyslých pôdach, ako aj rizika pre vtáky, cicavce a dážďovky. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol oxamyl zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

117

1-metylcyklopropén (v prípade tejto účinnej látky sa neberie do úvahy jej všeobecný názov podľa ISO)

CAS č. 3100-04-7

CIPAC č. nepridelené

1-metylcyklopropén

≥ 960 g/kg

výrobné nečistoty 1-chlór-2-metylpropén a 3-chlór-2-metylpropén sa z toxikologického hľadiska považujú za rizikové a obsah každej z nich v technickom materiáli nesmie byť vyšší ako 0,5 g/kg

1. apríl 2006

31. marca 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu na pozberové uskladnenie plodín v zaplombovateľných skladoch.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o 1-metylcyklopropéne dokončenej 23. septembra 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

118

forchlórfenurón

CAS č. 68157-60-8

CIPAC č. 633

1-fenyl-3-(2-chlórpyridín-4-yl)močovina

≥ 978 g/kg

1. apríl 2006

31. marca 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom forchlórfenurónu na iné použitia ako na kivi musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o forchlórfenuróne dokončenej 23. septembra 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

119

indoxakarb

CAS č. 173584-44-6

CIPAC č. 612

metyl (S)-N-[7-chlóro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoxykarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazín-2-ylkarbonyl]-4′-(trifluórometoxy)karbanilát

TC (technický materiál): ≥ 628 g/kg indoxakarbu

1. apríl 2006

31. marca 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o indoxakarbe dokončenej 23. septembra 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

V podmienkach použitia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

120

warfarín

CAS č. 81-81-2

CIPAC č. 70

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarín 3-(-acetonyl-benzyl)-4-hydroxykumarín

≥ 990 g/kg

1. október 2006

30. septembra 2013

ČASŤ A

Môže sa používať len ako rodenticíd vo forme predpripravených návnad, v prípade potreby vložených do špeciálne zhotovených zásobníkov.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o warfaríne dokončenej 23. septembra 2005 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť ochrane operátorov, vtákov a necieľových cicavcov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zníženie rizika.

121

klotianidín

CAS č. 210880-92-5

CIPAC č. 738

1-[(2-chlór-1,3-tiazol-5-yl)metyl]-2-metyl-3-nitroguanidín

≥ 960 g/kg

1. august 2006

31. júla 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel, v prípade použitia na ošetrenie osiva:

sa pokrývanie osiva vykonáva iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva; v týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo, skladovania a prepravy,

na výsadbu sa použije vhodné zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.

Členské štáty zabezpečia, aby:

sa na označení ošetreného osiva uvádzalo, že semená boli ošetrené klotianidínom a aby sa na ňom uvádzali opatrenia na zníženie rizika stanovené v povolení,

boli v podmienkach povolenia, najmä v prípade aplikácií postrekom, podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika zamerané na ochranu medonosných včiel,

boli v prípade potreby a vhodným spôsobom iniciované monitorovacie programy na overenie skutočnej expozície medonosných včiel účinkom klotianidínu v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o klotianidíne dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

venovať osobitnú pozornosť riziku pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom, ak sa látka používa ako prípravok na ošetrenie semien.

V podmienkach používania by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

122

petoxamid

CAS č. 106700-29-2

CIPAC č. 655

N-(1-fenyl-2-metylprop-1-én-1-yl)-N-(2-etoxyetyl)-2-chlóracetamid

≥ 940 g/kg

1. august 2006

31. júla 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o petoxamide dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodného prostredia, najmä vyšších vodných rastlín.

V podmienkach používania by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu.

123

klodinafop

CAS č. 114420-56-3

CIPAC č. 683

kyselina (R)-2-[4-(5-chlór-3-fluór-2- pyridyloxy)-fenoxy]-propiónová

≥ 950 g/kg (vyjadrené ako klodinafop-propargyl)

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o klodinafope dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

124

pirimikarb

CAS č. 23103-98-2

CIPAC č. 231

[2-(dimetylamino)-5,6-dimetyl-pyrimidín-4-yl]-N,N-dimetylkarbamát

≥ 950 g/kg

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pirimikarbe dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach použitia bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa posúdenia rizika pre vtáky a rizika možného znečistenia podzemných vôd, najmä v súvislosti s metabolitom R35140. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol pirimikarb zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

125

rimsulfurón

CAS č. 122931-48-0 (rimsulfuron)

CIPAC č. 716

1-(4-6 dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-etylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) močovina

≥ 960 g/kg (vyjadrené ako rimsulfurón)

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o rimsulfuróne dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových rastlín a podzemných vôd v citlivých situáciách. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

126

tolklofos-metyl

CAS č. 57018-04-9

CIPAC č. 479

 

O-(2,6-dichlór-p-tolyl)-O,O-dimetyl-tiofosfát

 

O-(2,6-dichlór-4-metylfenyl)-O,O-dimetyl-tiofosfát

≥ 960 g/kg

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tolklofos-metylu na iné použitia ako na ošetrovanie (osiva) hľuzovitých rastlín pred sadením v prípade zemiakov a na ošetrovanie pôdy v prípade šalátov v skleníkoch musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tolklofos-metyle dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

127

tritikonazol

CAS č. 131983-72-7

CIPAC č. 652

(RS)-(E)-5-(4-chlórbenzylidén)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metyl)cyklopentanol

≥ 950 g/kg

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tritikonazolu na iné použitia ako na ošetrenie osiva musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tritikonazole dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov; v podmienkach povolenia by mali byť podľa potreby uvedené ochranné opatrenia,

venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd najmä vysoko perzistentnou účinnou látkou a jej metabolitom RPA 406341 v citlivých oblastiach,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov živiacich sa zrnom (dlhodobé riziko).

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa posúdenia rizika pre vtáky živiace sa zrnom. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol tritikonazol zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

128

dimoxystrobín

CAS č. 149961-52-4

CIPAC č. 739

(E)-2-{2-[(2,5-dimetylfenoxy)metyl]fenyl}-2-(metoxyimino)-N-metylacetamid

≥ 980 g/kg

1. október 2006

30. septembra 2016

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom dimoxystrobínu na iné použitia, ako na použitia v uzavretých priestoroch musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o dimoxystrobíne dokončenej 27. januára 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v prípadoch, keď je faktor intercepcie na plodinách nízky, alebo v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickým podmienkami,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.

V podmienkach používania by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

presnejšieho posúdenia rizika pre vtáky a cicavce s ohľadom na účinnú látku tvoriacu súčasť prípravku,

komplexného posúdenia rizika pre vodné organizmy s ohľadom na vysoké chronické riziko pre ryby a na účinnosť prípadných opatrení na zníženie rizika, najmä pokiaľ ide o odtok a odvodňovanie.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol dimoxystrobín zaradený do tejto prílohy, predložili Komisii takéto štúdie do dvoch rokov od jej schválenia.

129

klopyralid

CAS č. 1702-17-6

CIPAC č. 455

kyselina 3,6-dichlórpyridín-2-karboxylová

≥ 950 g/kg

1. máj 2007

30. apríla 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom klopyralidu na iné použitia ako na jarné aplikácie musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o klopyralide dokončenej 4. apríla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane necieľových rastlín a podzemných vôd v citlivých podmienkach; v podmienkach povolenia by sa mali uviesť opatrenia na zníženie rizika a podľa potreby iniciovať monitorovacie programy na overenie možnosti znečistenia podzemných vôd v citlivých oblastiach.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť výsledky týkajúce sa metabolizmu živočíchov. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol klopyralid zaradený do tejto prílohy, predložili Komisii takéto štúdie do dvoch rokov od jej schválenia.

130

cyprodinil

CAS č. 121522-61-2

CIPAC č. 511

4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenylpyrimidín-2-amín

≥ 980 g/kg

1. máj 2007

30. apríla 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o cyprodinile dokončenej 4. apríla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov; v podmienkach povolenia by mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné pásma.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce a možnú prítomnosť rezíduí metabolitu CGA 304075 v potravinách živočíšneho pôvodu. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol cyprodinil zaradený do tejto prílohy, predložili Komisii takéto štúdie do dvoch rokov od jej schválenia.

131

fosetyl

CAS č. 15845-66-6

CIPAC č. 384

etyl-hydrogénfosfonát

≥ 960 g/kg (vyjadrené ako alumínium-fosetyl)

1. máj 2007

30. apríla 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fosetyle dokončenej 4. apríla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov.

V podmienkach povolenia by mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné pásma.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre necieľové článkonožce, najmä pokiaľ ide o ich regeneráciu na mieste použitia, ako aj pre bylinožravé cicavce. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol fosetyl zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

132

trinexapak

CAS 104273-73-6

CIPAC č. 732

kyselina (RS)-4-cyklopropyl(hydroxy)metylén-3,5-dioxocyklohexán-karboxylová

≥ 940 g/kg (vyjadrené ako etyl-trinexapak)

1. máj 2007

30. apríla 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o trinexapaku dokončenej 4. apríla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov a cicavcov.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

133

dichlórprop-P

CAS č. 15165-67-0

CIPAC č. 476

kyselina (R)-2-(2,4-dichlórfenoxy)propánová

≥ 900 g/kg

1. jún 2007

31. mája 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o dichlórprope-P dokončenej 23. mája 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových rastlín; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť výsledky posúdenia metabolizmu zvierat a rizika pre vtáky pri akútnej a krátkodobej expozícii, ako aj pre bylinožravé cicavce pri akútnej expozícii.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol dichlórprop-P zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

134

metkonazol

CAS č. 125116-23-6 (stereochemicky neurčený)

CIPAC č. 706

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlórbenzyl)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)cyklopentanol

≥ 940 g/kg

(suma cis- a trans-izomérov)

1. jún 2007

31. mája 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd a regulátor rastu rastlín.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o metkonazole dokončenej 23. mája 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, vtákov a cicavcov; v podmienkach povolenia by mali byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené ochranné opatrenia.

135

pyrimetanil

CAS č. 53112-28-0

CIPAC č. nepridelené

2-anilín-4,6-dimetylpyrimidín

≥ 975 g/kg

(výrobná nečistota kyánamid sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej obsah nesmie byť vyšší ako 0,5 g/kg v technickom materiále)

1. jún 2007

31. mája 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pyrimetanile dokončenej 23. mája 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov; v podmienkach povolenia by mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné pásma,

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach použitia bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre ryby. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol pyrimetanil zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

136

triklopyr

CAS č. 55335-06-3

CIPAC č. 376

kyselina [(3,5,6-trichlórpyridín-2-yl)oxy]octová

≥ 960 g/kg

(ako butoxyetylester triklopyr)

1. jún 2007

31. mája 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom triklopyru na iné použitia ako na jarné aplikácie na pastvinách a trávnych porastoch musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o triklopyre dokončenej 23. mája 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd v citlivých podmienkach; v podmienkach povolenia by sa mali uviesť opatrenia na zníženie rizika a podľa potreby iniciovať monitorovacie programy v citlivých oblastiach,

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových rastlín. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie akútneho a dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce a rizika vyplývajúceho z expozície vodných organizmov účinkom metabolitu 6-chlórpiridín-2-ol. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol triklopyr zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

137

metrafenón

CAS č. 220899-03-6

CIPAC č. 752

3′-bróm-2,3,4,6′-tetrametoxy-2′,6-dimetylbenzofenón

≥ 940 g/kg

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o metrafenóne dokončenej 14. júla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713

odber kultúr č.: NRRL B -21661

CIPAC č. nepridelené

neuvádza sa

 

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Bacillus subtilis dokončenej 14. júla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

139

spinosad

CAS č. 131929-60-7 (spinosyn A)

131929-63-0 (spinosyn D)

CIPAC č. 636

 

spinosýn A:

2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(2,3,4-tri-O-metyl-6-deoxy-α-L-manopyranozyloxy)-13-[4-(dimetylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erytropyranozyloxy]-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-14-metyl-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacén-7,15-dión

 

spinosýn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(2,3,4-tri-O-metyl-6-deoxy-α-L-manopyranozyloxy)-13-[4-(dimetylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erytropyranozyloxy]-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-4,14-dimetyl-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacén-7,15-dión

Spinosad je zmes 50–95 % spinosýnu A a 5–50 % spinosýnu D

≥ 850 g/kg

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o spinosade dokončenej 14. júla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,

venovať osobitnú pozornosť riziku pre dážďovky, ak sa látka používa v skleníkoch.

V podmienkach používania by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

140

tiametoxám

CAS č. 153719-23-4

CIPAC č. 637

3-(2-chlórtiazol-5-ylmetyl)-5-metyl-N4-nitro-1,3,5-oxadiazinán-4-imín

≥ 980 g/kg

1. február 2007

31. januára 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel, v prípade použitia na ošetrenie osiva:

sa pokrývanie osiva vykonáva iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva; v týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo, skladovania a prepravy,

na výsadbu sa použije vhodné zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.

Členské štáty zabezpečia, aby:

sa na označení ošetreného osiva uvádzalo, že semená boli ošetrené tiametoxámom a aby sa na ňom uvádzali opatrenia na zníženie rizika stanovené v povolení,

boli v podmienkach povolenia, najmä v prípade aplikácií postrekom, podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika zamerané na ochranu medonosných včiel,

boli v prípade potreby a vhodným spôsobom iniciované monitorovacie programy na overenie skutočnej expozície medonosných včiel účinkom tiametoxámu v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tiametoxáme dokončenej 14. júla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

musia venovať zvláštnu pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, najmä touto účinnou látkou a jej metabolitmi NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných rastlín,

venovať osobitnú pozornosť dlhodobému riziku pre drobné cicavce, ak sa látka používa na ošetrenie osiva.

V podmienkach používania by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

141

fenamifos

CAS č. 22224-92-6

CIPAC č. 692

etyl-[3-metyl-4-(metylsulfanyl)fenyl]-N-izopropylfosforamidát

≥ 940 g/kg

1. august 2007

31. júla 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako nematocíd prostredníctvom kvapkovej závlahy v skleníkoch s trvalou konštrukciou.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fenamifose dokončenej 14. júla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení:

musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov, pôdnych necieľových organizmov a podzemných vôd v citlivých situáciách.

V podmienkach povolenia by sa mali uviesť opatrenia na zníženie rizika a podľa potreby iniciovať monitorovacie programy na overenie možnosti znečistenia podzemných vôd v citlivých oblastiach.

142

etefón

CAS č. 16672-87-0

CIPAC č. 373

kyselina (2-chlóretyl)fosfónová

≥ 910 g/kg (technický materiál – TC)

výrobné nečistoty MEPHA (mono 2-chlóretyl ester, kyselina 2-chlóretylfosfónová) a 1,2-dichlóretán sa z toxikologického hľadiska považujú za rizikové a obsah každej z nich v technickom materiáli nesmie byť vyšší ako 20 g/kg (MEPHA) a ako 0,5 g/kg (1,2-dichlóretán).

1. august 2007

31. júla 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o etefóne dokončenej 14. júla 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

143

flusilazol (2)

CAS č. 85509-19-9

CIPAC č. 435

bis(4-fluórfenyl)(metyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)silán

925 g/kg

1. január 2007

30. júna 2008 (2)

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd v prípade týchto plodín:

obilniny iné ako ryža, (2)

kukurica, (2)

repka olejná, (2)

cukrová repa, (2)

v dávkach nepresahujúcich 200 g aktívnej látky na hektár pri jednej aplikácii.

Nesmú byť povolené tieto použitia:

letecké aplikácie,

aplikácie pomocou chrbtových a ručných postrekovačov, či už amatérskymi alebo profesionálnymi používateľmi,

v domácom záhradkárstve.

Členské štáty zabezpečia uplatňovanie všetkých vhodných opatrení na zníženie rizika. Osobitnú pozornosť musia venovať ochrane:

vodných organizmov. Medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami je potrebné zachovávať primeranú vzdialenosť. Táto vzdialenosť môže závisieť od toho, či sú alebo nie sú uplatňované techniky alebo prístroje na zníženie úletu;

vtákov a cicavcov. V podmienkach povolenia musia byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú správne načasovanie aplikácie a výber takých prípravkov, ktoré na základe svojich fyzikálnych vlastností alebo prítomnosti chemických prostriedkov zabezpečujú primeranú prevenciu a minimalizujú expozíciu príslušných druhov;

operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu tváre alebo ochranné okuliare pri miešaní, nakladaní, používaní a čistení zariadení v prípade, ak dizajn a konštrukcia samotného zariadenia alebo pripevnenie osobitných ochranných komponentov na také zariadenie adekvátne nezabraňujú expozícii uvedenej látke.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o flusilazole a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby držitelia povolenia najneskôr do 31. decembra každého roka predložili správu o účinkoch na zdravie operátorov. Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa poskytli informácie, ako je dátum predaja a prieskum o modeloch používania, s cieľom získať reálny obraz o podmienkach použitia a možnom toxikologickom účinku flusilazolu.

Členské štáty musia do dvoch rokov od prijatia usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na testovanie narušenia endokrinného systému požiadať o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa možnej schopnosti flusilazolu narušiť endokrinný systém. Zabezpečia, aby oznamovateľ, na ktorého žiadosť bol flusilazol do tejto prílohy zaradený, predložil Komisii príslušné štúdie do dvoch rokov od prijatia uvedených testovacích usmernení.

144

karbendazím (stereochemicky neurčený)

CAS č. 10605-21-7

CIPAC č. 263

metyl-(benzimidazol-2-yl)karbamát

980 g/kg

1. január 2007

13. júna 2011

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd v prípade týchto plodín:

obilniny,

repka olejná,

cukrová repa,

kukurica,

v dávkach nepresahujúcich:

0,25 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na obilniny a repku olejnú,

0,075 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na cukrovú repu,

0,1 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na kukuricu.

Nesmú byť povolené tieto použitia:

letecké aplikácie,

aplikácie pomocou chrbtových a ručných postrekovačov, či už amatérskymi, alebo profesionálnymi používateľmi,

v domácom záhradkárstve.

Členské štáty zabezpečia uplatňovanie všetkých vhodných opatrení na zníženie rizika. Osobitnú pozornosť musia venovať ochrane:

vodných organizmov. Medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami je potrebné zachovávať primeranú vzdialenosť. Táto vzdialenosť môže závisieť od toho, či sú alebo nie sú uplatňované techniky alebo prístroje na zníženie úletu;

dážďoviek a iných pôdnych makroorganizmov. V podmienkach povolenia musia byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú výber najvhodnejšej kombinácie počtu aplikácií a ich načasovanie, dávkovanie aplikácií a v prípade potreby aj stupeň koncentrácie účinnej látky;

vtákov a cicavcov. V podmienkach povolenia musia byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú správne načasovanie aplikácie a výber takých prípravkov, ktoré na základe svojich fyzikálnych vlastností alebo prítomnosti chemických prostriedkov zabezpečujú primeranú prevenciu a minimalizujú expozíciu príslušných druhov;

operátorov, ktorí musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice, overaly, gumové čižmy a ochranu tváre alebo ochranné okuliare pri miešaní, nakladaní, používaní a čistení zariadení v prípade, ak dizajn a konštrukcia samotného zariadenia alebo pripevnenie osobitných ochranných komponentov na také zariadenie adekvátne nezabraňujú expozícii uvedenej látke.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o karbendazíme a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby držitelia povolenia najneskôr do 31. decembra každého roka predložili správu o účinkoch na zdravie operátorov. Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa poskytli informácie, ako je dátum predaja a prieskum o modeloch používania, s cieľom získať reálny obraz o podmienkach použitia a možnom toxikologickom účinku karbendazímu.

145

kaptán

CAS č. 133-06-2

CIPAC č. 40

N-(trichlórmetylsulfanyl)-1,2,3,6-tetrahydroftalimid

≥ 910 g/kg

nečistoty:

 

trichlórmetánsulfenyl-chlorid (R005406): najviac 5 g/kg

 

folpet: najviac 10 g/kg

 

chlorid uhličitý: najviac 4 g/kg.

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom kaptánu na iné použitia ako na rajčiny musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o kaptáne dokončenej 29. septembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok a uvedené opatrenia na zníženie rizika s cieľom zníženia expozície,

expozícii spotrebiteľov zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí,

ochrane podzemných vôd v citlivých podmienkach; v podmienkach povolenia by sa mali uviesť opatrenia na zníženie rizika a podľa potreby iniciovať monitorovacie programy v citlivých oblastiach,

ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov; v podmienkach povolenia by mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce, ako aj toxikologického posúdenia metabolitov, ktoré môžu byť prítomné v podzemných vodách v citlivých podmienkach. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol kaptán zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

146

folpet

CAS č. 133-07-3

CIPAC č. 75

N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid

≥ 940 g/kg

nečistoty:

 

richlórmetánsulfenyl-chlorid (R005406): najviac 3,5 g/kg

 

chlorid uhličitý: najviac 4 g/kg.

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom folpetu na iné použitia ako na zimnú pšenicu musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o folpete dokončenej 29. septembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

expozíciu spotrebiteľov zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí,

ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov; v podmienkach povolenia by mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce a dážďovky. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol folpet zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

147

formetanát

CAS č. 23422-53-9

CIPAC č. 697

3-dimetylaminometylidén)amino]fenyl}-metylkarbamát

≥ 910 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom formetanátu na iné použitia ako na poľné rajčiny a okrasné kry musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o formetanáte dokončenej 29. septembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, necieľových článkonožcov a včiel a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

venovať osobitnú pozornosť expozícii spotrebiteľov účinkom daných látok zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce a necieľové článkonožce. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol formetanát zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

148

metiokarb

CAS č. 2032-65-7

CIPAC č. 165

O-[3,5-dimetyl-4-(metylsulfanyl)fenyl]-N-metylkarbamát

≥ 980 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako repelent pri ošetrovaní semien, ako insekticíd a moluskocíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom metiokarbu na iné použitia ako na ošetrenie semien kukurice musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o metiokarbe dokončenej 29. septembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov a necieľových článkonožcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a ostatných prítomných osôb a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

venovať osobitnú pozornosť expozícii spotrebiteľov účinkom daných látok zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce a necieľové článkonožce, ako aj s cieľom potvrdiť toxikologické posúdenie metabolitov, ktoré môžu byť prítomné v plodinách. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol metiokarb zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

149

dimetoát

CAS č. 60-51-5

CIPAC č. 59

O,O-dimetyl-S-[(metylkarbamoyl)metyl]-fosforoditioát; 2-dimetoxy-fosfinotioyltio-N-metylacetamid

≥ 950 g/kg

nečistoty:

ometoát: najviac 2 g/kg

izodimetoát: najviac 3 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o dimetoáte dokončenej 24. novembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a iných necieľových článkonožcov; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné pásma a na zníženie odtoku vody a úniku z kanalizácie do povrchových vôd,

venovať osobitnú pozornosť expozícii spotrebiteľov účinkom daných látok zo stravy,

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach použitia bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce a necieľové článkonožce, ako aj s cieľom potvrdiť toxikologické posúdenie metabolitov, ktoré môžu byť prítomné v plodinách.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol dimetoát zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

150

dimetomorf

CAS č. 110488-70-5

CIPAC č. 483

3-(3,4-dimetoxyfenyl)-3-(4-chlórfenyl)-1-(morfolín-4-yl)propenón

≥ 965 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o dimetomorfe dokončenej 24. novembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

151

glufosinát

CAS č. 77182-82-2

CIPAC č. 437.007

amónium-2-amino-4-[hydroxy(metyl)fosforyl]butanoát

950 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom glufosinátu na iné použitia ako v jablkových sadoch, najmä s ohľadom na expozíciu operátorov a spotrebiteľov jeho účinkom, musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o glufosináte dokončenej 24. novembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov, pracovníkov a ostatných prítomných osôb; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené ochranné opatrenia,

možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane cicavcov, necieľových článkonožcov a necielených rastlín.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre cicavce a necieľové článkonožce v jablkových sadoch. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol glufosinát zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

152

metribuzín

CAS č. 21087-64-9

CIPAC č. 283

4-amino-6-terc-butyl-3-(metylsulfanyl)-1,2,4-triazín-5(4H)-ón

≥ 910 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom metribuzínu na iné použitia ako postemergentný selektívny herbicíd určený na ošetrenie zemiakov musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám stanoveným v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o metribuzíne dokončenej 24. novembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane rias, vodných rastlín, necieľových rastlín mimo ošetrovaného poľa a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika,

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach použitia bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších údajov s cieľom potvrdiť posúdenia rizika v prípade podzemných vôd. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol metribuzín zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

153

fosmet

CAS č. 732-11-6

CIPAC č. 318

S-ftalimidometyl-O,O-dimetyl-fosforoditioát; N- (dimetoxyfosfinotioyltiometyl)fatalimid

≥ 950 g/kg

nečistoty:

fosmet-oxón: najviac 0,8 g/kg

izofosmet: najviac 0,4 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fosmete dokončenej 24. novembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov, včiel a iných necieľových článkonožcov; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné pásma a na zníženie odtoku vody a úniku z kanalizácie do povrchových vôd,

venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok a vybavenia na ochranu dýchacích orgánov.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky (akútne riziko) a bylinožravé cicavce (dlhodobé riziko). Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol fosmet zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

154

propamokarb

CAS č. 24579-73-5

CIPAC č. 399

propyl 3-(dimetylamino)propylkarbamát

≥ 920 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom propamokarbu na iné použitia ako na aplikácie na listy musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o propamokarbe dokončenej 24. novembra 2006 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené ochranné opatrenia,

presunu pôdnych rezíduí pri použití osevného postupu alebo pri nasledujúcich plodinách,

ochrane povrchových a podzemných vôd v citlivých oblastiach,

ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

155

etoprofos

CAS č. 13194-48-4

CIPAC č. 218

O-etyl-S,S-dipropyl-fosforoditioát

≥ 940 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len na pôdnu aplikáciu ako insekticíd alebo nematocíd.

Použitie by sa malo povoliť iba profesionálnym používateľom.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom etoprofosu na iné použitia ako na zemiaky nepestované na konzum a kŕmenie zvierat musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám stanoveným v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o etoprofose dokončenej 16. marca 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

rezíduám a zhodnotiť expozíciu spotrebiteľov zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí,

bezpečnosti operátorov; v schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok a vybavenia na ochranu dýchacích orgánov, ako aj iné opatrenia na zníženie rizika, ako je použitie uzavretého prepravného systému na distribúciu prípravku,

ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov, povrchových a podzemných vôd v citlivých podmienkach; v podmienkach povolenia by mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné pásma a dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce živiace sa dážďovkami, a to tak z krátkodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol etoprofos zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

156

pirimifos-metyl

CAS č. 29232-93-7

CIPAC č. 239

 

O-[2-(dietylamino)-6-metylpyrimidín-4-yl]

 

O,O-dimetyl-fosforotioát

> 880 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd na uskladnenie plodín po žatve.

Ručná aplikácia sa nepovoľuje.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom pirimifos-metylu na iné použitia ako na aplikácie s automatizovaným systémom v prázdnych sýpkach musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pirimifos-metyle dokončenej 15. marca 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov; v schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných prostriedkov vrátane vybavenia na ochranu dýchacích ciest a opatrení na zníženie rizika s cieľom obmedziť expozíciu účinkom uvedenej látky,

expozícii spotrebiteľov zo stravy v súvislosti s budúcim prehodnotením maximálnych limitov rezíduí.

157

fipronil

CAS č. 120068-37-3

CIPAC č. 581

5-amino-1-[2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl]-4-[(trifluórmetyl)sulfinyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril

≥ 950 g/kg

1. október 2007

30. septembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd na ošetrenie osiva.

Na ochranu necieľových organizmov, najmä včiel medonosných:

sa pokrývanie osiva vykonáva iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva; v týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo, skladovania a prepravy,

na výsadbu sa použije vhodné zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.

Členské štáty zabezpečia, aby:

sa na označení ošetreného osiva uvádzalo, že semená boli ošetrené fipronilom a aby sa na ňom uvádzali opatrenia na zníženie rizika stanovené v povolení,

boli v prípade potreby a vhodným spôsobom iniciované monitorovacie programy na overenie skutočnej expozície medonosných včiel účinkom fipronilu v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fipronile dokončenej 16. marca 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

baleniu predávaných výrobkov, aby nedošlo k fotodegradácii daných výrobkov,

možnosti znečistenia podzemných vôd najmä v dôsledku metabolitov s väčšou perzistenciou, ako je perzistencia pôvodnej zlúčeniny, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane vtákov a cicavcov živiacich sa zrnom, vodných organizmov, necieľových článkonožcov a medonosných včiel.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť hodnotenie rizika pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom, medonosné včely, najmä včelie larvy. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol fipronil zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

158

beflubutamid

CAS č. 113614-08-7

CIPAC č. 662

(RS)-N-benzyl-2-[4-fluór-3-(trifluórmetyl)fenoxy]butánamid

≥ 970 g/kg

1. december 2007

30. novembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o beflubutamide dokončenej 15. mája 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

159

Spodoptera exigua, jadrový mnohostenný vírus

CIPAC č.

nepridelené

neuvádza sa

 

1. december 2007

30. novembra 2017

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o jadrovom mnohostennom víruse Spodoptera exigua dokončenej 15. mája 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

160

prosulfokarb

CAS č. 52888-80-9

CIPAC č. 539

S-benzyl-N,N-dipropyltiokarbamát

970 g/kg

1. november 2008

31. októbra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o prosulfokarbe dokončenej 9. októbra 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

ochrane vodných organizmov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma,

ochrane necieľových rastlín a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma bez postreku v rámci poľa.

161

fludioxonyl

CAS č. 131341-86-1

CIPAC č. 522

4-(2,2-difluór-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrol-3-karbonitril

950 g/kg

1. november 2008

31. októbra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fludioxonylu na iné použitia ako na ošetrenie osiva musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie a zároveň:

musia venovať osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd najmä metabolitmi fotolýzy v pôde CGA 339833 a CGA 192155 v citlivých oblastiach,

musia venovať osobitnú pozornosť ochrane rýb a vodných bezstavovcov.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fludioxonyle dokončenej 9. októbra 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

162

klomazón

CAS č. 81777-89-1

CIPAC č. 509

2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,2-oxazolidín-3-ón

960 g/kg

1. november 2008

31. októbra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o klomazóne dokončenej 9. októbra 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

ochrane necieľových rastlín a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika ako napr. ochranné pásma.

163

bentiavalikarb

CAS č. 413615-35-7

CIPAC č. 744

kyselina [(S)-1-[(R)-1-(6-fluór-1,3-benzotiazol-2-yl) etyl]karbamoyl-2-metylpropyl]karbámová

≥ 910 g/kg

uvedené výrobné nečistoty sa z toxikologického hľadiska považujú za rizikové a obsah každej z nich v technickom materiáli nesmie prekročiť stanovené hodnoty:

 

6,6′-difluór-2,2′-dibenzotiazol: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluórfenyl) disulfid: < 14 mg/kg

1. august 2008

31. júla 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o bentiavalikarbe dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov,

ochrane necieľových článkonožcov.

V podmienkach použitia musia byť podľa potreby uvedené vhodné opatrenia na zníženie rizika.

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom bentiavalikarbu na iné použitia ako v skleníkoch musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Členské štáty informujú Komisiu v súlade s článkom 38 nariadenia (ES) č. 1107/2009 o špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu.

164

boskalid

CAS č. 188425-85-6

CIPAC č. 673

2-chlór-N-(4′-chlórbifenyl-2-yl)nikotínamid

≥ 960 g/kg

1. august 2008

31. júla 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o boskalide dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov,

dlhodobému riziku pre vtáky a pôdne organizmy,

riziku akumulácie v pôde, ak sa látka používa na viacročné alebo nasledujúce plodiny v prípade striedavého obrábania pôdy.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené vhodné opatrenia na zníženie rizika.

165

karvón

CASč. 99-49-0 (d/l zmes)

CIPAC č. 602

D-2-metyl-5-(1-metylvinyl)cyklohex-2-én-1-ón

≥ 930 g/kg v pomere minimálne 100:1 d/l

1. august 2008

31. júla 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o karvóne dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

166

fluoxastrobín

CAS č. 361377-29-9

CIPAC č. 746

(E)-{2-[6-(2-chlórfenoxy)-5-fluórpyrimidín-4-yloxy]fenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazín-3-yl) metanón O-metyloxim

≥ 940 g/kg

1. august 2008

31. júla 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fluoxastrobíne dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov, najmä pri narábaní s nerozriedeným koncentrátom; v podmienkach použitia musia byť uvedené vhodné ochranné opatrenia, ako napr. nasadenie ochranného krytu na tvár,

ochrane vodných organizmov; v prípade potreby sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika ako napr. ochranné pásma,

hladinám rezíduí metabolitov fluoxastrobínu tam, kde sa slama z postrekovaných oblastí používa ako krmivo pre zvieratá; v podmienkach použitia by podľa potreby mali byť uvedené obmedzenia týkajúce sa kŕmenia zvierat,

riziku akumulácie na pôdnom povrchu, ak sa látka požíva na viacročných alebo nasledujúcich plodinách v prípade striedavého obrábania pôdy.

V podmienkach používania by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

údajov umožňujúcich úplné posúdenie rizika týkajúceho sa vôd, zohľadňujúc úlet pri postreku, odtok, odvodnenie a účinnosť potenciálnych opatrení na zníženie rizika,

údajov týkajúcich sa toxicity metabolitov u iných zvierat ako potkanov v prípade, že sa slama z postrekovaných oblastí používa ako krmivo.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol fluoxastrobín zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 kmeň 251 (AGAL: č. 89/030550)

CIPAC č. 753

neuvádza sa

 

1. august 2008

31. júla 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako nematocíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Paecilomyces lilacinus dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov (hoci nebolo potrebné stanoviť prijateľnú úroveň expozície operátorov, vo všeobecnosti platí, že mikroorganizmy by sa mali považovať za organizmy potenciálne zvyšujúce citlivosť),

ochrane necieľových článkonožcov žijúcich na listoch.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

168

protiokonazol

CAS č. 178928-70-6

CIPAC č. 745

(RS)-2-[2-(1-chlórcyklopropyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-tión

≥ 970 g/kg

uvedené výrobné nečistoty sa z toxikologického hľadiska považujú za rizikové a obsah každej z nich v technickom materiáli nesmie byť vyšší ako:

toluén: < 5 g/kg

destioprotio- konazol (2-(1-chlórcyklopropyl)1-(2-chlórfenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propán-2-ol): < 0,5 g/kg (detekčný limit)

1. august 2008

31. júla 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o protiokonazole dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov pri aplikáciách postrekom; v podmienkach používania by mali byť uvedené vhodné ochranné opatrenia,

ochrane vodných organizmov; v prípade potreby sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika ako napr. ochranné pásma,

ochrane vtákov a drobných cicavcov; v prípade potreby sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika.

V podmienkach používania by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

údajov umožňujúcich posúdenie expozície spotrebiteľov derivátom metabolitov triazolu v prvotných plodinách, v striedajúcich sa plodinách a vo výrobkoch živočíšneho pôvodu,

porovnania spôsobu pôsobenia protiokonazolu a derivátov metabolitov triazolu umožňujúcich posúdenie toxicity vyplývajúcej z kombinovanej expozície účinkom týchto zlúčenín,

informácií, ktoré pomôžu pri riešení dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce živiace sa zrnom, vyplývajúceho z používania protiokonazolu, ak sa látka používa na ošetrovanie osiva.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol protiokonazol zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

169

amidosulfurón

CAS č. 120923-37-7

CIPAC č. 515

 

3-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-1-[(N-metyl-N-metylsulfonylamino)sulfonyl]močovina

alebo

 

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-metylsulfonyl(metyl)sulfamoylmočovina

≥ 970 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom amidosulfurónu na iné použitia ako na lúky a pastviny musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o amidosulfuróne dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane podzemných vôd vzhľadom na možnosť znečistenia podzemných vôd niektorými produktmi rozkladu, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickým podmienkami,

ochrane vodných rastlín.

V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami by sa v prípade potreby mali uplatňovať opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné pásma.

170

nikosulfurón

CAS č. 111991-09-4

CIPAC č. 709

 

2-[(4,6-dimetoxypyrimidín-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimetylnikotínamid

alebo

 

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(3-dimetylkarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)močovina

≥ 910 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o nikosulfuróne dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

možnej expozícii vodného prostredia účinkom metabolitu DUDN, ak sa používa v oblastiach s citlivými pôdnymi podmienkami,

ochrane vodných rastlín a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika ako napr. ochranné pásma,

ochrane necieľových rastlín a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika ako napr. ochranné pásma bez postreku v rámci poľa,

ochrane podzemných a povrchových vôd v citlivých pôdnych a klimatických podmienkach.

171

klofentezín

CAS č. 74115-24-5

CIPAC č. 418

3,6-bis(2-chlórfenyl)-1,2,4,5-tetrazín

≥ 980 g/kg (suchého materiálu)

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako akaricíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o klofentezíne dokončenej 11. mája 2010 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu, ktorá musí byť potvrdená a doložená príslušnými analytickými údajmi; skúšobný materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity sa porovnáva a overuje s touto špecifikáciou technického materiálu,

bezpečnosť operátorov a pracovníkov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo podľa potreby predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

možnosti rozsiahleho prenosu vzduchom,

riziku pre necieľové organizmy; v podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii do 31. júla 2011 monitorovací program na hodnotenie možnosti rozsiahleho prenosu klofentezínu vzduchom a súvisiacich environmentálnych rizík. Výsledky uvedeného monitorovacieho programu sa odovzdajú do 31. júla 2013 ako správa o monitorovaní spravodajskému členskému štátu a Komisii.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii do 30. júna 2012 konfirmačné štúdie metabolitov klofentezínu vzťahujúce sa na posúdenie rizika, ktoré predstavujú z toxikologického a environmentálneho hľadiska.

172

dikamba

CAS č. 1918-00-9

CIPAC č. 85

kyselina 3,6-dichlór-2-metoxybenzoová

≥ 850 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o dikambe dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

173

difenokonazol

CAS č. 119446-68-3

CIPAC č. 687

3-chlór-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl-metyl)-1,3-dioxolán-2-yl]fenyl 4-chlórfenyléter

≥ 940 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o difenokonazole dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane vodných organizmov.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené vhodné opatrenia na zníženie rizika.

174

diflubenzurón

CAS č. 35367-38-5

CIPAC č. 339

2,6-difluór-N-[[(4-chlórfenyl)-amino]karbonyl]benzamid

≥ 950 g/kg, nečistoty: najviac 0,03 g/kg 4-chlóranilínu

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o diflubenzuróne dokončenej 11. mája 2010 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu, ktorá musí byť potvrdená a doložená príslušnými analytickými údajmi; skúšobný materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity sa porovnáva a overuje s touto špecifikáciou technického materiálu,

ochrane vodných organizmov,

ochrane suchozemských organizmov,

ochrane necieľových článkonožcov vrátane včiel.

V podmienkach použitia musia byť podľa potreby uvedené vhodné opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii do 30. júna 2011 ďalšie štúdie zamerané na toxikologickú relevanciu nečistoty a metabolitu 4-chlóranilín (PCA).

175

imazachín

CAS č. 81335-37-7

CIPAC č. 699

kyselina 2-[(RS)-4-izopropyl-4-metyl-5-oxo-2-imidazolín-2-yl]chinolín-3-karboxylová

≥ 960 g/kg (racemická zmes)

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o imazachíne dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

176

lenacil

CAS č. 2164-08-1

CIPAC č. 163

3-cyklohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyklopentapyrimidín-2,4(3H)-dión

≥ 975 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o lenacile dokončenej 11. mája 2010 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

riziku pre vodné organizmy, najmä riasy a vodné rastliny; v podmienkach povolenia musia byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami,

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami; v podmienkach povolenia je potrebné uviesť opatrenia na zníženie rizika a podľa potreby iniciovať monitorovacie programy na overenie možnosti znečistenia podzemných vôd metabolitmi IN-KF 313, M1, M2 a M3 v citlivých oblastiach.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii potvrdzujúce informácie o totožnosti a charakterizácii metabolitov v pôde Polar B a Polars a metabolitov M1, M2 a M3, ktoré sa vyskytli v lyzimetrických štúdiách, ako aj+ potvrdzujúce údaje o striedajúcich sa plodinách vrátane možných fytotoxických účinkov. Zabezpečia, aby oznamovateľ tieto informácie poskytol Komisii do 30. apríla 2012.

Ak sa v rozhodnutí o klasifikácii lenacilu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) identifikuje potreba ďalších informácií o relevancii metabolitov IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B a Polars, príslušné členské štáty požiadajú o predloženie takýchto informácií. Zabezpečia, aby oznamovateľ poskytol uvedené informácie Komisii do šiestich mesiacov od oznámenia spomínaného rozhodnutia o klasifikácii.

177

oxadiazón

CAS č. 19666-30-9

CIPAC č. 213

5-terc-butyl-3-(2,4-dichlór-5-izopropoxyfenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón

≥ 940 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o oxadiazóne dokončenej 11. mája 2010 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu, ktorá musí byť potvrdená a doložená príslušnými analytickými údajmi; skúšobný materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity sa porovnáva a overuje s touto špecifikáciou technického materiálu,

možnosti znečistenia podzemných vôd metabolitom AE0608022, ak sa účinná látka používa v situáciách, kedy možno očakávať výskyt dlhodobých anaeróbnych podmienok alebo v oblastiach s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami; v podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii:

ďalšie štúdie zamerané na nečistotu v navrhovanej technickej špecifikácii z hľadiska jej možného toxikologického významu,

informácie, ktoré by bližšie objasnili výskyt metabolitu AE0608033 v prvotných a striedajúcich sa plodinách,

ďalšie skúšky na striedajúcich sa plodinách (konkrétne koreňové plodiny a obilniny) a štúdiu metabolizmu u prežúvavcov s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre spotrebiteľov,

informácie, ktoré pomôžu pri riešení rizika pre vtáky živiace sa dážďovkami a cicavce a dlhodobého rizika pre ryby.

Zabezpečia, aby oznamovateľ predložil tieto informácie Komisii do 30. júna 2012.

178

pikloram

CAS č. 1918-02-1

CIPAC č. 174

kyselina 4-amino-3,5,6-trichlórpyridín-2-karboxylová

≥ 920 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o piklorame dokončenej 11. mája 2010 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa pikloram používa v oblastiach s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami. V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii:

ďalšie informácie s cieľom potvrdiť, že analytická metóda monitorovania použitá v skúškach na rezíduá správne kvantifikuje rezíduá pikloramu a jeho konjugátov,

štúdiu pôdnej fotolýzy s cieľom potvrdiť hodnotenie rozkladu pikloramu.

Zabezpečia, aby oznamovateľ takéto informácie predložil Komisii do 30. júna 2012.

179

pyriproxyfén

CAS č. 95737-68-1

CIPAC č. 715

2-[1-(4-fenoxyfenoxy)propán-2-yloxy]pyridín

≥ 970 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o pyriproxyféne dokončenej 11. mája 2010 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

riziku pre vodné organizmy. V podmienkach použitia musia byť podľa potreby uvedené vhodné opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii ďalšie informácie potvrdzujúce posúdenie rizika, pokiaľ ide o dva body, konkrétne riziko, ktoré predstavuje pyriproxyfén a metabolit DPH-pyr pre vodný hmyz, a riziko, ktoré predstavuje pyriproxyfén pre opeľovače. Zabezpečia, aby oznamovateľ takéto informácie predložil Komisii do 30. júna 2012.

180

bifenox

CAS č. 42576-02-3

CIPAC č. 413

metyl-5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoátt

≥ 970 g/kg nečistoty:

 

najviac 3 g/kg 2,4-dichlórfenolu

 

najviac 6 g/kg 2,4-dichlóranizolu

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o bifenoxe dokončenej 14. marca 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo podľa potreby predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

expozícii spotrebiteľov účinkom rezíduí bifenoxu zo stravy v produktoch živočíšneho pôvodu a nasledujúcich striedajúcich sa plodinách.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

informácií o rezíduách bifenoxu a jeho metabolitu kyseliny hydroxybifenoxovej v potravinách živočíšneho pôvodu a o rezíduách bifenoxu v striedajúcich sa plodinách,

informácie, ktoré pomôžu pri riešení dlhodobého rizika používania bifenoxu v prípade bylinožravých cicavcov.

Zabezpečia, aby oznamovateľ tieto potvrdzujúce údaje a informácie predložil Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

181

diflufenikán

CAS č. 83164-33-4

CIPAC č. 462

N-(2,4-difluórfenyl)-2-[3-(trifluórmetyl)fenoxy]pyridín-3-karboxamid

≥ 970 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o diflufenikáne dokončenej 14. marca 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane vodných organizmov. V prípade potreby sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika ako napr. ochranné pásma.

ochrane necieľových rastlín. V prípade potreby sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika ako napr. ochranné pásma bez postreku v rámci poľa.

182

fenoxaprop-P

CAS č. 113158-40-0

CIPAC č. 484

kyselina (R)-2[4-[(6-chlór-2-benzoxazolyl)oxy]-fenoxy]-propánová

≥ 920 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fenoxaprope-P dokončenej 14. marca 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

ochrane necieľových rastlín,

prítomnosti safenera mefenpyr-dietyl vo formulovaných výrobkoch, pokiaľ ide o expozíciu operátorov, pracovníkov alebo ostatných prítomných osôb,

perzistencii tejto látky a niektorých jej degradačných produktov v chladnejších pásmach a oblastiach, kde môžu vzniknúť anaeróbne podmienky.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

183

fénpropidín

CAS č. 67306-00-7

CIPAC č. 520

(R,S)-1-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-piperidín

≥ 960 g/kg (racemát)

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fénpropidíne dokončenej 14. marca 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

ochrane vodných organizmov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené ochranné opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné pásma.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

informácií, ktoré pomôžu pri riešení dlhodobého rizika pre bylinožravé a hmyzožravé vtáky, ktoré vyplýva z používania fénpropidínu.

Zabezpečia, aby oznamovateľ tieto potvrdzujúce údaje a informácie predložil Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

184

chinoklamín

CAS č. 2797-51-5

CIPAC č. 648

2-amino-3-chlór-1,4-naftochinón

≥ 965 g/kg nečistoty:

dichlón (2,3-dichlór-1,4-naftochinón) najviac 15 g/kg

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom chinoklamínu na iné použitia ako na okrasné rastliny alebo výpestky musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o chinoklamíne dokončenej 14. marca 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov, pracovníkov a ostatných prítomných osôb a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

ochrane vodných organizmov,

ochrane vtákov a drobných cicavcov.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené vhodné opatrenia na zníženie rizika.

185

chloridazón

CAS č. 1698-60-8

CIPAC č. 111

5-amino-2-fenyl-4-chlórpyridazín-3(2H)-ón

920 g/kg

Nečistota 4-amino-5-chlór-izomér v procese výroby sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej maximálny obsah bol stanovený na 60 g/kg.

1. január 2009

31. decembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd pri aplikácii maximálneho množstva 2,6 kg/ha každý tretí rok na tom istom poli.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o chloridazóne dokončenej 4. decembra 2007 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

ochrane vodných organizmov,

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V podmienkach povolenia by sa mali uviesť opatrenia na zníženie rizika a podľa potreby iniciovať monitorovacie programy na overenie možnosti znečistenia podzemných vôd metabolitmi B a B1 v citlivých oblastiach.

186

tritosulfurón

CAS č. 142469-14-5

CIPAC č. 735

1-[4-metoxy-6-(trifluórmetyl)-1,3,5-triazín-2-yl]-3-[2-(trifluórmetyl)benzénsulfonyl]močovina

≥ 960 g/kg

Uvedená nečistota v procese výroby sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej obsah v technickom materiáli nesmie prekročiť stanovenú hodnotu:

2-amino-4-metoxy-6-trifluórmetyl-1,3,5-triazín: < 0,2 g/kg

1. december 2008

30. novembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tritosulfuróne dokončenej 20. mája 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane vodných organizmov,

ochrane drobných cicavcov.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

187

flutolanil

CAS č. 66332-96-5

CIPAC č. 524

α,α,α-trifluór-3′-izopropoxy-o-toluanilid

≥ 975 g/kg

1. marec 2009

28. februára 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom flutolanilu na iné použitia ako na ošetrenie hľúz zemiakov musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o flutolanile dokončenej 20. mája 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

188

benfluralín

CAS č. 1861-40-1

CIPAC č. 285

N-butyl-N-etyl-α,α,α-trifluór-2,6-dinitro-p-toluidín

≥ 960 g/kg

nečistoty:

butyletylnitrózoamín: najviac 0,1 mg/kg

1. marec 2009

28. februára 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom benfluralínu na iné použitia ako na šalát a endíviu musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o benfluralíne dokončenej 20. mája 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane bezpečnosti operátorov. V schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok a uvedené opatrenia na zníženie rizika s cieľom zníženia expozície.

rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a hodnoteniu expozície spotrebiteľov zo stravy,

ochrane vtákov, cicavcov, povrchových vôd a vodných organizmov. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami by sa v prípade potreby mali uplatňovať opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné pásma.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa metabolizmu striedajúcich sa plodín a na potvrdenie rizika pre metabolit B12 a vodné organizmy. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol benfluralín zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

189

fluazinam

CAS č. 79622-59-6

CIPAC č. 521

3-chlór-N-(3-chlór-5-trifluórmetyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluór-2,6-dinitro-p-toluidín

≥ 960 g/kg

nečistoty:

5-chlór-N-(3-chlór-5-trifluórmetyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluór-4,6-dinitro-o-toluidín

najviac 2 g/kg

1. marec 2009

28. februára 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fluazinam u na iné použitia ako na zemiaky musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fluaziname dokončenej 20. mája 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane bezpečnosti operátorov a pracovníkov. V schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok a uvedené opatrenia na zníženie rizika s cieľom zníženia expozície.

rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a hodnoteniu expozície spotrebiteľov zo stravy,

ochrane vodných organizmov. V súvislosti s týmto identifikovaným rizikom by sa mali podľa potreby prijať opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné pásma.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vodné organizmy a pôdne makroorganizmy. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol fluazinam zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

190

fuberidazol

CAS č. 3878-19-1

CIPAC č. 525

2-(2-furyl)benzimidazol

≥ 970 g/kg

1. marec 2009

28. februára 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fuberidazolu na iné použitia ako na morenie osiva musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fuberidazole dokončenej 22. januára 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

dlhodobému riziku pre cicavcov a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika. V takomto prípade je potrebné použiť adekvátne zariadenia, ktoré zaručí vysoký stupeň zapracovania danej látky do pôdy a minimalizuje riziko jej rozliatia počas aplikácie.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené vhodné opatrenia na zníženie rizika.

191

mepikvát

CAS č. 15302-91-7

CIPAC č. 440

1,1-dimetylpiperidínium-chlorid (mepikvát chlorid)

≥ 990 g/kg

1. marec 2009

28. februára 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom mepikvátu na iné použitia ako na jačmeň musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o mepikváte dokončenej 20. mája 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a vyhodnotiť expozíciu spotrebiteľov zo stravy.

192

diurón

CAS č. 330-54-1

CIPAC č. 100

3-(3,4-dichlórfenyl)-1,1-dimetylmočovina

≥ 930 g/kg

1. október 2008

30. septembra 2018

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd v pomeroch nepresahujúcich 0,5 kg/ha (plošný priemer).

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o diuróne dokončenej 11. júla 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov; v podmienkach používania musí byť podľa potreby predpísané používanie osobných ochranných pomôcok,

ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

KMEŇ: ABTS -1857

odber kultúr: č. SD-1372,

KMEŇ: GC-91

odber kultúr: č. NCTC 11821

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Bacillus thuringiensis, poddruh aizawai, kmene ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) a GC-91 (SANCO/1538/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14)

KMEŇ: AM65-52

odber kultúr: č. ATCC -1276

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery revíznej správy o látke Bacillus thuringiensis, poddruh israeliensis (sérotyp H-14), kmeň AM65-52 (SANCO/1540/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

KMEŇ: ABTS 351

odber kultúr: č. ATCC SD-1275

 

KMEŇ: PB 54

odber kultúr: č. CECT 7209

 

KMEŇ: SA 11

odber kultúr: č. NRRL B-30790

 

KMEŇ: SA 12

odber kultúr: č. NRRL B-30791

 

KMEŇ: EG 2348

odber kultúr: č. NRRL B-18208

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, kmene ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 a EG 2348 (SANCO/1543/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

KMEŇ: NB 176 (TM 14 1)

odber kultúr: č. SD-5428

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery revíznej správy o látke Bacillus thuringiensis, poddruh tenebrionis, kmeň NB 176 (SANCO/1545/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

197

Beauveria bassiana

 

KMEŇ: ATCC 74040

odber kultúr: č. ATCC 74040

 

KMEŇ: GHA

odber kultúr: č. ATCC 74250

neuvádza sa

maximálny obsah beauvericínu: 5 mg/kg

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Beauveria bassiana, kmene ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) a GHA (SANCO/1547/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

neuvádza sa

kontaminujúce mikroorganizmy (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

199

Lecanicillium muscarium

(predtým Verticilium lecanii)

KMEŇ: Ve 6

odber kultúr: čČ. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery revíznej správy o látke Lecanicillium muscarium (predtým Verticilium lecanii), kmeň Ve 6 (SANCO/1861/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(predtým Metarhizium anisopliae)

KMEŇ: BIPESCO 5/F52

odber kultúr: č. M.a. 43; č. 275-86 (skratky V275 alebo KVL 275); č. KVL 99-112 (Ma 275 alebo V 275); č. DSM 3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae), kmene BIPESCO 5 a F52 (SANCO/1862/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

201

Phlebiopsis gigantea

 

KMEŇ: VRA 1835

odber kultúr: č. ATCC 90304

 

KMEŇ: VRA 1984

odber kultúr: č. DSM16201

 

KMEŇ: VRA 1985

odber kultúr: č. DSM 16202

 

KMEŇ: VRA 1986

odber kultúr: č. DSM 16203

 

KMEŇ: FOC PG B20/5

odber kultúr: č. IMI 390096

 

KMEŇ: FOC PG SP log 6

odber kultúr: č. IMI 390097

 

KMEŇ: FOC PG SP log 5

odber kultúr: č. IMI390098

 

KMEŇ: FOC PG BU 3

odber kultúr: č. IMI 390099

 

KMEŇ: FOC PG BU 4

odber kultúr: č. IMI 390100

 

KMEŇ: FOC PG 410.3

odber kultúr: č. IMI 390101

 

KMEŇ: FOC PG97/1062/116/1.1

odber kultúr: č. IMI 390102

 

KMEŇ: FOC PG B22/SP1287/3.1

odber kultúr: č. IMI 390103

 

KMEŇ: FOC PG SH 1

odber kultúr: č. IMI 390104

 

KMEŇ: FOC PG B22/SP1190/3.2

odber kultúr: č. IMI 390105

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

202

Pythium oligandrum

KMEŇ: M1

odber kultúr č. ATCC 38472

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Pythium oligandrum, kmeň M1 (SANCO/1864/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

203

Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis)

KMEŇ: K61

odber kultúr: č. DSM 7206

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Streptomyces (predtým Streptomyces griseoviridis), kmeň K61 (SANCO/1865/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

204

Trichoderma atroviride

(predtým T. harzianum)

 

KMEŇ: IMI 206040

Odber kultúr č. IMI 206040, ATCC 20476;

 

KMEŇ: T11

odber kultúr: č.

odber kultúr španielskeho typu CECT 20498, identické s IMI 352941

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum), kmeň IMI 206040 (SANCO/1866/2008), resp. T-11 (SANCO/1841/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

205

Trichoderma polysporum

KMEŇ: Trichoderma polysporum IMI 206039

odber kultúr č. IMI 206039, ATCC 20475

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Trichoderma polysporum, kmeň IMI 206039 (SANCO/1867/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

KMEŇ:

Trichoderma harzianum T-22;

odber kultúr č. ATCC 20847

 

KMEŇ: Trichoderma harzianum ITEM 908;

odber kultúr č. CBS 118749

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Trichoderma harzianum, kmeň T-22 (SANCO/1839/2008), resp. ITEM 908 (SANCO/1840/208) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

207

Trichoderma asperellum

(predtým T. harzianum)

 

KMEŇ: ICC012

odber kultúr č. CABI CC IMI 392716

 

KMEŇ: Trichoderma asperellum

(predtým T. viride T25) T25

odber kultúr č. CECT 20178

 

KMEŇ: Trichoderma asperellum

(predtým T. viride TV1) TV1

odber kultúr č. MUCL 43093

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum), kmeň ICC012 (SANCO/1842/2008) a Trichoderma asperellum (predtým T. viride T25 a TV1), kmene T25 a TV1 (SANCO/1868/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

208

Trichoderma gamsii (predtým T. viride)

KMEŇ:

ICC080

odber kultúr č. IMI CC číslo 392151 CABI

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

209

Verticillium albo-atrum

(predtým Verticillium dahliae)

KMEŇ: Verticillium albo-atrum izolát WCS850

odber kultúr č. CBS 276.92

neuvádza sa

žiadne relevantné nečistoty

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o látke Verticillium albo-atrum (predtým Verticillium dahliae), kmeň WCS850 (SANCO/1870/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

210

 

abamektín

CAS č. 71751-41-2

 

avermektín B1a

CAS č. 65195-55-3

 

avermektín B1b

CAS č. 65195-56-4

 

abamektín

CIPAC č. 495

 

avermektín B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetrametyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10.14,16,22-tetraén-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyrán)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-metyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-metyl-α-L-arabino-hexopyranosid

 

avermektín B1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-izopropyl-5′,11.13,22-tetrametyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10.14,16,22-tetraén-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyrán)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-metyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-metyl-α-L-arabino-hexopyranosid

≥ 850 g/kg

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom abamektínu na iné použitia ako na citrusové plody, šalát a rajčiny musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o abamektíne dokončenej 11. júla 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

rezíduám v potravinách rastlinného pôvodu a vyhodnotiť expozíciu spotrebiteľov zo stravy,

ochrane včiel, necieľových článkonožcov, vtákov, cicavcov a vodných organizmov. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami by sa v prípade potreby mali prijať opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné pásma, ochranné obdobia.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

ďalších štúdií o špecifikácii,

informácií, ktoré pomôžu pri hodnotení rizika pre vtáky a cicavce,

informácií týkajúcich sa vodných organizmov, pokiaľ ide o hlavné metabolity v pôde,

informácií týkajúcich sa rizika pre podzemné vody, pokiaľ ide o metabolit U8.

Zabezpečia, aby oznamovatelia tieto štúdie predložili Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

211

epoxikonazol

CAS č. 135319-73-2 (predtým 106325-08-0)

CIPAC č. 609

(2RS,3SR)-2-(4-fluórfenyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)oxirán

≥ 920 g/kg

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o epoxikonazole dokončenej 11. júla 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

expozícii spotrebiteľov účinkom metabolitov epoxikonazolu (triazolu) zo stravy,

možnosti rozsiahleho prenosu vzduchom,

riziku pre vodné organizmy, vtáky a cicavce. V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii ďalšie štúdie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s epoxikonazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému, prípadne od usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii najneskôr do 30. júna 2009 monitorovací program na hodnotenie rozsiahleho prenosu epoxikonazolu vzduchom a súvisiacich environmentálnych rizík. Výsledky tohto monitorovania sa predložia Komisii vo forme monitorovacej správy najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ do dvoch rokov od schválenia žiadosti predložil Komisii informácie o rezíduách metabolitov epoxikonazolu v prvotných plodinách, v striedajúcich sa plodinách a vo výrobkoch živočíšneho pôvodu, ako aj informácie, ktoré pomôžu pri riešení dlhodobého rizika pre bylinožravé vtáky a cicavce.

212

fénpropimorf

CAS č. 67564-91-4

CIPAC č. 427

(RS)-cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín

≥ 930 g/kg

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fénpropimorfe dokončenej 11. júla 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov. V schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok, ako aj opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, napríklad obmedzením pracovnej záťaže.

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane vodných organizmov. V podmienkach povolenia by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné pásma, zníženie odtoku vody a trysky obmedzujúce úlet.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií s cieľom potvrdiť mobilitu metabolitu BF-421-7 v pôde. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol fénpropimorf zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

213

fénpyroximát

CAS č. 134098-61-6

CIPAC č. 695

terc-butyl (E)-alfa-(1,3-dimetyl-5-fenoxypyrazol-4-ylmetylénamino-oxy)-p-toluát

> 960 g/kg

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako akaricíd.

Nesmú byť povolené tieto použitia:

aplikácie na vysoké plodiny s vysokým rizikom rozprášenia postreku, napríklad použitím vzdušného rozprašovača pripojeného k traktoru, ani ručné aplikácie.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o fénpyroximáte dokončenej 11. júla 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

účinkom na vodné organizmy a necieľové článkonožce a zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli v prípade potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie informácií pre ďalšie riešenie:

rizika pre vodné organizmy pochádzajúceho z metabolitov s obsahom benzylu,

rizika biomagnifikácie vodných potravinových reťazcov.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol fénpyroximát zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

214

tralkoxydím

CAS č. 87820-88-0

CIPAC č. 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyklohex-2-én-1-ón

≥ 960 g/kg

1. máj 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o tralkoxydíme dokončenej 11. júla 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane podzemných vôd, najmä pred metabolitom R173642 v pôde, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,

ochrane bylinožravých cicavcov.

V podmienkach používania by podľa potreby mali byť uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

informácií, ktoré pomôžu pri riešení dlhodobého rizika pre bylinožravé cicavce, ktoré vyplýva z používania tralkoxydímu.

Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol tralkoxydím zaradený do tejto prílohy, predložili tieto štúdie Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

215

aklonifén

CAS č. 74070-46-5

CIPAC č. 498

3-fenoxy-2-chlór-6-nitroanilín

≥ 970 g/kg

Nečistota fenol sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej maximálna hodnota bola stanovená na 5 g/kg.

1. august 2009

31. júla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom aklonifénu na iné použitia ako na slnečnice musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o akloniféne dokončenej 26. septembra 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

špecifikácii komerčne vyrábaného technického materiálu, ktorá musí byť potvrdená a doložená príslušnými analytickými údajmi. Skúšobný materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity by sa mal porovnať a overiť s touto špecifikáciou technického materiálu.

ochrane bezpečnosti operátorov. V schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok a uvedené opatrenia na zníženie rizika s cieľom zníženia expozície.

rezíduám striedajúcich sa plodín a vyhodnotiť expozíciu spotrebiteľov zo stravy,

ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových rastlín. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami by sa v prípade potreby mali uplatňovať opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné pásma.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa rezíduí striedajúcich sa plodín a príslušné informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a necieľové rastliny.

Zabezpečia, aby oznamovateľ tieto potvrdzujúce údaje a informácie predložil Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

216

imidakloprid

CAS č. 138261-41-3

CIPAC č. 582

1-(6-chlórpyridín-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidín-2-imín

≥ 970 g/kg

1. august 2009

31. júla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd.

Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel a vtákov, v prípade použitia na ošetrenie osiva:

sa pokrývanie osiva vykonáva iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrovanie osiva. V týchto zariadeniach sa musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila minimalizácia rozptylu prachu počas aplikácie na osivo, skladovania a prepravy.

na výsadbu sa použije vhodné zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie rozptylu prachu.

Členské štáty zabezpečia, aby:

sa na označení ošetreného osiva uvádzalo, že semená boli ošetrené imidaklopridom a takisto opatrenia na zníženie rizika stanovené v povolení,

boli v podmienkach povolenia, najmä v prípade aplikácií postrekom, podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika zamerané na ochranu medonosných včiel,

boli v prípade potreby a vhodným spôsobom iniciované monitorovacie programy na overenie skutočnej expozície medonosných včiel účinkom imidaklopridu v oblastiach, ktoré vo veľkej miere využívajú včely na hľadanie potravy alebo včelári

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom imidaklopridu na iné použitia ako na rajčiny v skleníkoch musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a zabezpečiť, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o imidaklopride dokončenej 26. septembra 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a pracovníkov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

vplyvu na vodné organizmy, necieľové článkonožce, dážďovky, iné pôdne makroorganizmy, pričom musia zabezpečiť, aby v podmienkach povolenia boli podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

informácií, ktoré pomôžu pri hodnotení rizika pre operátorov a pracovníkov,

informácií, ktoré pomôžu pri hodnotení rizika pre vtáky a cicavce.

Zabezpečia, aby oznamovateľ tieto potvrdzujúce údaje a informácie predložil Komisii do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

217

metazachlór

CAS č. 67129-08-2

CIPAC č. 411

2-chlór-N-(pyrazol-1-ylmetyl)acet-2′,6′-xylidid

≥ 940 g/kg

Nečistota toluén v priocese výroby sa z toxikologického hľadiska považuje za rizikovú a jej maximálna hodnota bola stanovená na 0,05 %.

1. august 2009

31. júla 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd v maximálnom množstve 1,0 kg/ha iba raz za tri roky na tom istom poli.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o metazachlóre dokončenej 26. septembra 2008 Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok,

ochrane vodných organizmov,

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.

V podmienkach povolenia jej potrebné uviesť opatrenia na zníženie rizika a podľa potreby iniciovať monitorovacie programy na overenie možnosti znečistenia podzemných vôd metabolitmi 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 v citlivých oblastiach.

Ak je metazachlór klasifikovaný v nariadení (ES) č. 1272/2008 ako látka, ktorá vyvoláva „podozrenie, že spôsobuje rakovinu“, musia príslušné členské štáty požadovať predloženie ďalších informácií týkajúcich sa relevancii metabolitov 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12, pokiaľ ide o rakovinu.

Zabezpečia, aby oznamovatelia tieto informácie predložili Komisii do šiestich mesiacov od oznámenia spomínaného rozhodnutia o klasifikácii.

218

kyselina octová

CAS č. 64-19-7

CIPAC č. nepridelené

kyselina octová

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o kyseline octovej (SANCO/2602/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

219

síran amónno-hlinitý

CAS č. 7784-26-1

CIPAC č. nepridelené

síran amónno-hlinitý

≥ 960 g/kg

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako repelent.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o sírane amónno-hlinitom (SANCO/2985/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

220

kremičitan hlinitý

CAS č. 1332-58-7

CIPAC č. nepridelené

neuvádza sa

chemický názov: kaolín

≥ 999,8 g/kg

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako repelent.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o kremičitane hlinitom (SANCO/2603/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

221

octan amónny

CAS č. 631-61-8

CIPAC č. nepridelené

octan amónny

≥ 970 g/kg

relevantná nečistota ťažké kovy ako Pb najviac 10 ppm

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako atraktant.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o octane amónnom (SANCO/2986/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

222

krvná múčka

CAS č. nepridelené

CIPAC č. nepridelené

neuvádza sa

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako repelent. Krvná múčka musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o krvnej múčke (SANCO/2604/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

223

karbid vápenatý

CAS č. 75-20-7

CIPAC č. nepridelené

 

karbid vápenatý

 

acetylid vápenatý

≥ 765 g/kg

obsahuje 0,08 až 0,52 g/kg fosfidu vápenatého

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako repelent.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o karbide vápenatom (SANCO/2605/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

224

uhličitan vápenatý

CAS č. 471-34-1

CIPAC č. nepridelené

uhličitan vápenatý

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako repelent.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o uhličitane vápenatom (SANCO/2606/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

225

oxid uhličitý

CAS č. 124-38-9

oxid uhličitý

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fumigant.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o oxide uhličitom (SANCO/2987/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

226

denatónium-benzoát

CAS č. 3734-33-6

CIPAC č. nepridelené

benzyldietyl[[2,6-xylylkarbamoyl]metyl]amónium-benzát

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako repelent.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o denatónium-benzoáte (SANCO/2607/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

227

etylén

CAS č. 74-85-1

CIPAC č. nepridelené

etén

≥ 99 %

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako regulátor rastu rastlín.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o etyléne (SANCO/2608/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

228

výťažok z čajovníka

CAS č. 68647-73-4 (Tea Tree Oil)

hlavné zložky:

 

terpinén-4-ol CAS č. 526-74-3

 

γ-terpinén CAS č. 99-85-4

 

α-terpinén CAS č. 99-86-5

 

1,8-cineol CAS č. 470-82-6

CIPAC č. nepridelené

Olej z čajovníka je komplexná zmes chemických látok.

hlavné zložky:

 

terpinén-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinén ≥ 100 g/kg

 

α-terpinén ≥ 50 g/kg

 

stopy 1,8-cineolu

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môže sa používať len ako fungicíd.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o výťažku z čajovníka (SANCO/2609/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

229

zvyšky z destilácie tuku

CAS č. nepridelené

CIPAC č. nepridelené

neuvádza sa

≥ 40 % štiepených mastných kyselín

relevantná nečistota: nikel (Ni) najviac 200 mg/kg

1. september 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Môžu sa používať len ako repelenty. Zvyšky z destilácie tuku živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o zvyškoch z destilácie tuku (SANCO/2610/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a najmä jej dodatky I a II.

V podmienkach povolenia musia byť podľa potreby uvedené opatrenia na zníženie rizika.

230

C7-C20 mastné kyseliny

CAS č. 112-05-0 (kyselina pelargónová)

 

č. 67701-09-1 (C7-C18 mastné kyseliny a C18 nenasýtené draselné soli)

 

č. 124-07-2 (kyselina kaprylová)

 

č. 334-48-5 (kyselina kaprínová)

 

č. 143-07-7 (kyselina laurová)

 

č. 112-80-1 (kyselina olejová)

 

č. 85566-26-3 (netylestery C8-C10 mastných kyselín)

 

č. 111-11-5 (metyl-oktanoát)

 

č. 110-42-9 (metyl-dekanoát)

CIPAC č. nepridelené

 

kyselina nonánová

 

kyselina kaprylová, kyselina pelargónová, kyselina kaprínová, kyselina laurová, kyselina olejová (pri každej je uvedený kód ISO)

 

kyselina oktánová, kyselina nonánová, kyselina dekánová, kyselina dodekánová, kyselina cis-9-oktadekánová (pri každej je uvedený IUPAC názov)

 

metylestery C7-C10 mastných kyselín