EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0508

2004/508/ES:Rozhodnutie správnej Rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zo 4. marca 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom

OJ L 210, 11.6.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 122 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 122 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 34 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/508/oj

11.6.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/1


ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

zo 4. marca 2004,

ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom

(2004/508/ES)

SPRÁVNA RADA,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1654/2003 z 18. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2062/94 o vytvorení Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (1),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príjemcovia

1   Právo prístupu sa týka dokumentov agentúry, presnejšie povedané, dokumentov, ktoré agentúra vytvorí alebo dostane a ktoré sú jej vlastníctvom.

2   Občania únie a fyzické alebo právnické osoby, ktoré sídlia alebo majú vlastnú zaregistrovanú agentúru v členskom štáte, môžu uplatniť právo na prístup k dokumentom Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej v texte len „agentúra“) podľa článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 týkajúceho sa prístupu verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (ďalej v texte len „nariadenie (ES) č. 1049/2001“) v súlade s týmito podrobnými pravidlami.

2.   Podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 občania tretích krajín, ktorí nemajú miesto pobytu v členskom štáte, a právnické osoby, ktoré nemajú zaregistrovanú agentúru v jednom z členských štátov, požívajú právo na prístup k dokumentom agentúry v rámci rovnakých podmienok, ako príjemcovia uvedení v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Článok 2

Žiadosti o prístup

1.   Žiadosti o prístup k dokumentom agentúry, ktoré nie sú verejne dostupné, je potrebné zaslať písomne na elektronickú adresu agentúry (docrequest@osha.eu.int), poštou (European Agency for Safety and Health at Work, Documentation, Gran Via, 33, 48009 Bilbao, Španielsko) alebo faxom (0034 944794383). Agentúra odpovedá na prvé žiadosti a opakované žiadosti o prístup do pätnástich pracovných dní od dátumu zaevidovania žiadosti. V prípade komplikovaných alebo objemných žiadostí sa lehota dodania môže predĺžiť o pätnásť pracovných dní. Predĺženie dodacej lehoty musí byť odôvodnené a musí sa vopred oznámiť žiadateľovi.

2.   Ak je žiadosť nepresná, agentúra vyzve žiadateľa tak, ako je to uvedené v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001, aby poskytol ďalšie informácie, ktoré by umožnili identifikovať žiadaný dokument, a dodacia lehota na odpoveď začne plynúť až od okamihu, keď agentúra obdrží tieto informácie.

3.   Každé, aj čiastočne zamietnuté rozhodnutie, uvádza dôvod zamietnutia, ktorý spočíva v jednej z výnimiek uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001, a informuje žiadateľa o opravných prostriedkoch, ktoré sú mu k dispozícii.

Článok 3

Spracovanie prvých žiadostí

1.   Bez dotknutia článku 8 tohto rozhodnutia, ak nie je možné odpovedať obratom, hneď po zaevidovaní žiadosti sa žiadateľovi pošle potvrdenie o jej prijatí.

Potvrdenie o prijatí a odpoveď sa posielajú písomne, ak je to možné, elektronickými prostriedkami.

2.   Vedúci príslušného oddelenia informuje žiadateľa o odpovedi na jeho žiadosť.

3.   Každá, aj čiastočne zamietnutá žiadosť informuje žiadateľa o jeho právach podať do pätnástich pracovných dní opakovanú žiadosť, aby agentúra prehodnotila svoje stanovisko.

4.   Ak agentúra neodpovie na žiadosť v rámci predpísanej lehoty, žiadateľ je oprávnený podať opakovanú žiadosť.

Článok 4

Spracovanie opakovanej žiadosti

1.   V súvislosti s opakovanou žiadosťou prijíma rozhodnutie o zamietnutí prístupu riaditeľ agentúry. O takomto kroku informuje správnu radu agentúry.

2.   Rozhodnutie sa žiadateľovi pošle písomnou formou, ak je to možné, elektronickými prostriedkami a informuje ho o práve podať žalobu na súde prvého stupňa alebo sťažnosť u európskeho ombudsmana.

Článok 5

Konzultácie

1.   Ak agentúra dostane žiadosť o prístup k dokumentu, ktorý vlastní, ale jeho pôvodca je tretia strana, preverí, či sa uplatňuje niektorý z predpokladov, ktoré sú stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

2.   Ak po takomto preskúmaní agentúra usúdi, že podľa predpokladov stanovených v článku 4 nariadenia (ES) 1049/2001 musí byť prístup zamietnutý, pošle sa žiadateľovi zamietavá odpoveď bez konzultácií s treťou stranou.

3.   Agentúra schváli žiadosť bez konzultácií s treťou stranou v prípade, že:

a)

požadovaný dokument už zverejnil sám autor alebo bol zverejnený podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 alebo podobných opatrení;

b)

je zrejmé, že zverejnenie alebo čiastočné zverejnenie jeho obsahu by neovplyvnilo ani jeden zo záujmov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

4.   V iných prípadoch sa konzultuje s treťou stranou. Najmä, ak sa žiadosť o prístup týka dokumentu pochádzajúceho z členského štátu, agentúra sa poradí s autorským orgánom v prípade, že:

a)

dokument bol zaslaný agentúre pred dátumom, od ktorého sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001;

b)

členský štát požiadal agentúru, aby nezverejnila dokument bez predbežnej dohody v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

5.   Tretia strana, s ktorou je potrebná konzultácia, má stanovenú lehotu na odpoveď, ktorá je minimálne päť pracovných dní, ale musí umožniť, aby agentúra dodržala vlastnú lehotu na odpoveď. Ak sa nezíska odpoveď v rámci predpísanej lehoty alebo ak nie je možné skontaktovať sa s treťou stranou alebo sa nedá vôbec identifikovať, agentúra rozhodne v súlade s pravidlami o výnimkách v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001, vezmúc do úvahy zákonné záujmy tretej strany na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

6.   Ak agentúra zamýšľa umožniť prístup k dokumentu vyslovene proti stanovisku autora, informuje ho o svojom úmysle zverejniť dokument po uplynutí desiatich pracovných dní a upozorní ho na opravné prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zabránil zverejneniu.

Článok 6

Vykonávanie práva na prístup

1.   Dokumenty sa posielajú poštou, faxom a, ak je k dispozícii, aj elektronickou poštou. Ak sú dokumenty objemné alebo náročné na spracovanie, žiadateľ môže byť vyzvaný k nahliadnutiu do dokumentov na mieste. Nahliadnutie do dokumentov je bezplatné.

2.   Ak už bol dokument uvoľnený na zverejnenie, odpoveď bude obsahovať odkaz na uverejnenie a/alebo miesto, kde je možné dokument získať a, ak je to potrebné, príslušnú internetovú adresu na stránke agentúry www.agency.osha.eu.int.

3.   Ak požadovaný dokument bude väčší než dvadsať strán, môže sa žiadateľovi účtovať poplatok 0.10 EUR za stranu plus poštovné. O poplatkoch za iné médiá sa rozhoduje od prípadu k prípadu, ale neprekračujú primeranú výšku.

Článok 7

Opatrenia uľahčujúce prístup k dokumentom

1.   Agentúra poskytne prístup do registra dokumentov za účelom nadobudnutia účinnosti práv občanov vyplývajúcich z nariadenia (ES) č. 1049/2001. Register je prístupný v elektronickej forme.

2.   Register obsahuje názov dokumentu (v tých jazykoch, v ktorých je dostupný) a ďalšie užitočné odkazy za účelom identifikácie dokumentu.

3.   Pomocná stránka (vo všetkých úradných jazykoch) informuje verejnosť o tom, ako je možné získať dokument. Ak je dokument zverejnený, je tam uvedený odkaz na pôvodný text.

Článok 8

Dokumenty s priamym prístupom pre verejnosť

1.   Tento článok sa uplatňuje len pri dokumentoch, ktoré boli vytvorené alebo obdržané po dátume, od ktorého sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Nasledujúce dokumenty sa poskytujú na požiadanie automaticky a sú v najväčšej možnej miere priamo prístupné v elektronickej forme:

a)

dokumenty pochádzajúce od tretích strán, ktoré už ich autori zverejnili alebo dali súhlas na ich zverejnenie;

b)

už uverejnené dokumenty v súlade s predchádzajúcim uplatnením.

Článok 9

Správy

Agentúra každoročne uverejňuje v rámci svojej výročnej správy informácie týkajúce sa vykonávania tohto rozhodnutia, najmä štatistické údaje o počte žiadostí o prístup k dokumentom agentúry, o počte zamietnutých žiadostí a o dôvodoch pre ich zamietnutie v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho prijatia a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bilbao 4. marca 2004

Za správnu radu

Christa SCHWENG

predsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 38.

(2)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


Top