Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0114

2008/114/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z  12. februára 2008 , ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu

OJ L 41, 15.2.2008, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 115 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/114(1)/oj

15.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/15


ROZHODNUTIE RADY

z 12. februára 2008,

ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu

(2008/114/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 54 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Hlava II kapitola 6 zmluvy ustanovuje vytvorenie Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) a stanovuje jej úlohy a povinnosti pri zaručení pravidelného a vyrovnaného zásobovania používateľov v Európskej únii jadrovými materiálmi. Štatút agentúry bol prijatý 6. novembra 1958 (2). S prihliadnutím na zvýšenie počtu členských štátov, ako aj na potrebu uplatniť na agentúru moderné finančné ustanovenia a na potrebu stanoviť jej sídlo, by sa mal tento štatút zrušiť a nahradiť.

(2)

Nový štatút by mal obsahovať finančné ustanovenia, ktoré sú v súlade so nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3). Zároveň sa v súlade s článkom 183 zmluvy prijme nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa bude vzťahovať na agentúru. Kapitál agentúry a možnosť spoplatnenia transakcií predpokladaná v Zmluve by sa mali zachovať.

(3)

Nový štatút agentúry by sa mal prispôsobiť situácii vzniknutej rozšírením Európskej únie. Mala by sa zmeniť najmä veľkosť poradného výboru agentúry, aby sa zlepšilo jeho fungovanie a účinnosť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Štatút Zásobovacej agentúry Euratomu uvedený v prílohe sa prijíma.

Článok 2

Štatút Zásobovacej agentúry Euratomu zo 6. novembra 1958 sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. februára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Stanovisko z 13. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES 27, 6.12.1958, s. 534/58.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).


PRÍLOHA

ŠTATÚT ZÁSOBOVACEJ AGENTÚRY EURATOMU

KAPITOLA 1

VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE

Článok 1

Ciele a úlohy

1.   Cieľom Zásobovacej agentúry Euratomu (ďalej len „agentúra“) je vykonávať úlohy, ktorými je poverená podľa Hlavy II kapitoly 6 Zmluvy v súlade s cieľmi tejto zmluvy.

Na tento účel agentúra okrem iného:

poskytuje Spoločenstvu odborné znalosti, informácie a poradenstvo vo všetkých otázkach spojených s fungovaním trhu s jadrovými materiálmi a súvisiacimi službami,

monitoruje trh prostredníctvom sledovania a identifikácie trendov na trhu, ktoré by mohli ovplyvniť zásobovanie Európskej únie jadrovými materiálmi a poskytovanie súvisiacich služieb,

využíva poradenstvo a podporu poradného výboru zriadeného v súlade s článkom 11 (ďalej len „výbor“) a úzko s ním spolupracuje.

2.   Agentúra môže v súlade s článkami 62 a 72 zmluvy vytvárať aj zásoby jadrových materiálov.

Článok 2

Právne postavenie a sídlo

1.   Agentúra má podľa článku 54 zmluvy právnu subjektivitu. Svoje činnosti vykonáva výlučne vo všeobecnom záujme. Pracuje na neziskovom základe.

2.   Na agentúru, jej generálneho riaditeľa a jej zamestnancov sa uplatňuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

3.   Agentúra má sídlo v Luxemburgu.

4.   Z vlastnej iniciatívy môže prijať akékoľvek ďalšie opatrenia týkajúce sa jej vnútornej organizácie, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie jej úloh v rámci Spoločenstva aj mimo neho.

5.   V každom z členských štátov má agentúra tú najširšiu právnu spôsobilosť, akú právne predpisy daného štátu priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo ním disponovať a môže byť účastníkom súdnych konaní.

Článok 3

Povinnosti a právomoci generálneho riaditeľa

1.   Generálneho riaditeľa vymenúva Komisia.

2.   Generálny riaditeľ zastupuje agentúru. Svoje právomoci môže delegovať na iné osoby. Pravidlá delegovania právomocí sú stanovené v interných dokumentoch agentúry.

3.   Riaditeľ je zodpovedný za:

zabezpečenie vykonávania úloh agentúry uvedených v článku 1,

uplatňovanie výlučného práva agentúry na uzatváranie zmlúv o dodávkach jadrových materiálov a jej práva opcie,

každodennú správu a riadenie všetkých zdrojov agentúry,

pravidelné informovanie výboru a jeho konzultovanie vo všetkých záležitostiach v pôsobnosti výboru v súlade s článkom 13 ods. 3,

prípravu návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry a plnenie jej rozpočtu,

realizáciu všetkých štúdií a vypracovanie všetkých osobitných správ, ktoré sa považujú za potrebné v súlade s článkom 1 ods. 1, a to v úzkej spolupráci s výborom, a zasielanie takýchto štúdií a správ Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

4.   Generálny riaditeľ každoročne a po tom, ako dostal stanovisko výboru, predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o činnosti agentúry v predchádzajúcom roku a pracovný program na nadchádzajúci rok.

Článok 4

Generálny riaditeľ a zamestnanci

1.   Generálny riaditeľ a zamestnanci agentúry sú alebo sa stanú úradníkmi Európskych spoločenstiev, ktorí podliehajú Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovenému nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1) a pravidlám prijatým spoločne inštitúciami Európskych spoločenstiev na účely uplatňovania tohto služobného poriadku. Úradníkov vymenúva a plat im vypláca Komisia.

2.   Generálny riaditeľ a zamestnanci agentúry musia mať v súlade s článkom 194 zmluvy bezpečnostnú previerku vo vzťahu k akýmkoľvek faktom, informáciám, poznatkom, dokumentom alebo skutočnostiam podliehajúcim systému stupňov bezpečnosti, ktoré sa im dostanú do rúk alebo ktoré im oznámia.

Článok 5

Dohľad Komisie

1.   Agentúra je pod dohľadom Komisie, ktorá jej môže vydávať príkazy a má právo vetovať jej rozhodnutia.

2.   Právo veta uplynie po období desiatich pracovných dní od rozhodnutia agentúry, pokiaľ v priebehu tohto obdobia Komisia alebo jej zástupca nebudú mať výhradu. Komisia alebo jej zástupca sa môžu vzdať práva vzniesť túto výhradu pred uplynutím uvedeného obdobia.

3.   Ak Komisia alebo jej zástupca vznesú výhradu v období stanovenom v odseku 2, Komisia prijme definitívne stanovisko do desiatich pracovných dní odo dňa, keď bola táto výhrada vznesená.

4.   Ustanovenia tohto článku v nijakom prípade nebránia tomu, aby sa uplatnil článok 53 zmluvy.

5.   Každý úkon agentúry uvedený v článku 53 zmluvy alebo jeho nevykonanie môže príslušná zmluvná strana postúpiť Komisii do pätnástich pracovných dní od prijatia oznámenia alebo, ak toto oznámenie chýba, do pätnástich pracovných dní od zverejnenia. Ak chýba oznámenie i zverejnenie, toto obdobie plynie odo dňa, keď sa príslušná zmluvná strana o danom úkone dozvie.

KAPITOLA 2

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Finančná organizácia

1.   Agentúra má finančnú autonómiu. Pracuje na základe obchodných pravidiel v oblasti právomoci agentúry.

2.   Agentúra je kedykoľvek oprávnená previesť aktíva, ktoré má v eurách, na inú menu, aby realizovala finančné alebo obchodné operácie, ktoré sú v súlade s jej cieľmi vymedzenými v zmluve a v súlade s týmto štatútom.

Pokiaľ má agentúra k dispozícii hotovostné alebo likvidné aktíva v požadovanej mene, v čo najväčšej možnej miere sa takýmto transakciám vyhýba.

Agentúra môže uskutočňovať finančné operácie v súvislosti s plnením svojich cieľov s finančnými prostriedkami, ktoré práve nepotrebuje na účely plnenia svojich záväzkov.

3.   Agentúra je zmocnená uzatvárať za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a v medziach stanovených Radou zmluvy o pôžičkách a výnosy z nich plynúce používať na plnenie svojich úloh.

4.   Záväzky, do ktorých agentúra podľa tohto štatútu vstupuje, sú zaručené Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu.

Článok 7

Príjmy a výdavky

1.   Na každý rozpočtový rok sa pripravujú odhady všetkých príjmov a výdavkov agentúry, ktoré sa vykážu v rozpočte agentúry. Rozpočtový rok zodpovedá kalendárnemu roku.

2.   Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

3.   Príjmy agentúry pozostávajú z príspevku Spoločenstva, bankových úrokov a príjmov z jej kapitálu a bankových investícií, a ak je to potrebné, aj z poplatkov z transakcií, ako sa predpokladá v článku 54 zmluvy, a z pôžičiek.

4.   Výdavky agentúry zahŕňajú správne výdavky na zamestnancov a výbor, ako aj výdavky vyplývajúce zo zmlúv uzavretých s tretímy stranami.

5.   Generálny riaditeľ každý rok predkladá odhad príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok. Tento odhad, ktorý zahrnuje návrh plánu pracovných miest, musí generálny riaditeľ po tom, ako dostane stanovisko výboru predložiť Komisii do 31. marca.

6.   Na základe odhadu Komisia zaznamená do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné pre plán pracovných miest, a výšku dotácie, akou má byť zaťažený všeobecný rozpočet.

7.   V rámci rozpočtového postupu rozpočtový orgán povoľuje prostriedky pre dotáciu agentúre a prijíma plán pracovných miest, ktorý sa v pláne pracovných miest Komisie uvádza oddelene.

8.   Rozpočet prijíma Komisia. Konečným sa stáva po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. Podľa potreby sa príslušne upravuje. Rozpočet agentúry sa zverejňuje na jej internetovej stránke.

9.   Každá zmena plánu pracovných miest a rozpočtu agentúry je predmetom opravného rozpočtu, ktorý sa prijíma rovnakým postupom ako pôvodný rozpočet. Úpravy plánu pracovných miest sa predkladajú rozpočtovému orgánu. Opravné rozpočty sa zasielajú na vedomie Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 8

Plnenie rozpočtu, finančná kontrola a finančné pravidlá

1.   Za plnenie rozpočtu zodpovedá generálny riaditeľ.

2.   Po každom rozpočtovom roku účtovník agentúry predkladá priebežné účtovné závierky agentúry:

a)

do 1. marca účtovníkovi Komisie na účely konsolidácie a

b)

do 31. marca po každom rozpočtovom roku Dvoru audítorov.

3.   Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry generálny riaditeľ vypracuje záverečnú účtovnú závierku agentúry v rámci svojej vlastnej zodpovednosti a predloží ju výboru na vyjadrenie stanoviska.

4.   Výbor predkladá svoje stanovisko k účtovnej závierke agentúry.

5.   Do 1. júla nasledujúceho po každom rozpočtovom roku doručí generálny riaditeľ záverečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom výboru Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

6.   Záverečná účtovná závierka sa zverejní na internetovej stránke agentúry.

7.   Generálny riaditeľ je povinný odpovedať Dvoru audítorov na jeho pripomienky do 30. septembra.

8.   Generálny riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho požiadanie všetky informácie potrebné na plynulé uplatňovanie postupu udelenia absolutória pre daný rozpočtový rok.

9.   Európsky parlament na odporúčanie Rady prijaté kvalifikovanou väčšinou udelí do 30. apríla roku N + 2 absolutórium generálnemu riaditeľovi v súvislosti s plnením rozpočtu za rok N.

10.   Ak je to potrebné, osobitné nariadenie o rozpočtových pravidlách týkajúce sa agentúry sa prijme v súlade s článkom 183 zmluvy.

Článok 9

Kapitál

1.   Kapitál agentúry je 5 824 000 EUR.

2.   Kapitál sa člení nasledovne:

Belgicko

EUR

192 000

Bulharsko

EUR

96 000

Česká republika

EUR

192 000

Dánsko

EUR

96 000

Nemecko

EUR

672 000

Estónsko

EUR

32 000

Írsko

EUR

32 000

Grécko

EUR

192 000

Španielsko

EUR

416 000

Francúzsko

EUR

672 000

Taliansko

EUR

672 000

Cyprus

EUR

32 000

Lotyšsko

EUR

32 000

Litva

EUR

32 000

Luxembursko

EUR

Maďarsko

EUR

192 000

Malta

EUR

Holandsko

EUR

192 000

Rakúsko

EUR

96 000

Poľsko

EUR

416 000

Portugalsko

EUR

192 000

Rumunsko

EUR

288 000

Slovinsko

EUR

32 000

Slovensko

EUR

96 000

Fínsko

EUR

96 000

Švédsko

EUR

192 000

Spojené kráľovstvo

EUR

672 000

3.   Splátka 10 % z kapitálu sa platí v čase pristúpenia členského štátu do Spoločenstva. Okrem toho sa na základe rozhodnutia Rady prijatého kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môžu vyžiadať ďalšie splátky kapitálu. Suma vyžiadanej splátky sa zaplatí agentúre do tridsiatich dní od uvedeného rozhodnutia.

4.   Podiel na kapitále nezakladá nárok na dividendu alebo úrok. Predstavuje právo na splatenie menovitej hodnoty splátok splateného kapitálu iba v jednom prípade, a to pri zrušení agentúry.

5.   Všetky platby sa uskutočňujú v eurách.

Článok 10

Poplatky

Agentúra môže v súlade s článkom 54 zmluvy uložiť poplatky z transakcií, na ktorých sa zúčastňuje, uplatnením svojho práva opcie alebo svojho výlučného práva na uzatváranie zmlúv o dodávkach. Výnosy z takýchto poplatkov sa použijú výlučne na uhradenie jej prevádzkových výdavkov.

Ustanovenia týkajúce sa tohto poplatku sa podrobnejšie uvádzajú vo vykonávacom rozhodnutí. Sadzba poplatku a spôsoby jeho stanovenia a vyberania určí Komisia po porade s Radou, pričom koná na základe návrhu generálneho riaditeľa, ktorý predtým dostal stanovisko výboru.

KAPITOLA 3

PORADNÝ VÝBOR

Článok 11

Zloženie výboru

1.   Výbor tvoria členovia – zástupcovia členských štátov – podľa uvedenej tabuľky. Členský štát sa však môže rozhodnúť nezúčastňovať sa na jeho práci. Ak sa niektorý člen vzdá funkcie alebo nie je schopný vykonávať svoje povinnosti, na zvyšok funkčného obdobia sa vymenuje jeho nástupca.

Belgicko

2 členovia

Bulharsko

2 členovia

Česká republika

2 členovia

Dánsko

1 člen

Nemecko

4 členovia

Estónsko

1 člen

Írsko

1 člen

Grécko

2 členovia

Španielsko

2 členovia

Francúzsko

4 členovia

Taliansko

4 členovia

Cyprus

1 člen

Lotyšsko

1 člen

Litva

2 členovia

Luxembursko

Maďarsko

2 členovia

Malta

Holandsko

2 členovia

Rakúsko

2 členovia

Poľsko

3 členovia

Portugalsko

2 členovia

Rumunsko

3 členovia

Slovinsko

2 členovia

Slovensko

2 členovia

Fínsko

2 členovia

Švédsko

2 členovia

Spojené kráľovstvo

4 členovia.

2.   Pridelenie miest vo výbore okrem zohľadnenia podielu členských štátov na kapitále agentúry odráža aj relevantné skúsenosti členských štátov, odborné znalosti a/alebo činnosti v oblastiach, akými sú napríklad obchod s jadrovými materiálmi a poskytovanie služieb súvisiacich s cyklom jadrového paliva alebo výroba jadrovej energie.

3.   Členov výboru vymenúvajú príslušné členské štáty na základe úrovne relevantných skúseností a odbornosti v oblasti obchodu s jadrovými materiálmi a služieb súvisiacich s cyklom jadrového paliva alebo výroby jadrovej energie alebo v regulačných záležitostiach spojených s obchodom s jadrovými materiálmi. Funkčné obdobie členov trvá tri roky. Môže sa obnoviť.

Článok 12

Predsedníctvo výboru

1.   Výbor nominuje predsedu a dvoch podpredsedov z členov výboru. Títo riadiaci pracovníci sú nositeľmi skúseností vo výbore a reprezentujú obe strany priemyselného odvetvia, výrobcov aj používateľov. Ak predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti, zastupuje ho služobne starší z oboch podpredsedov.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov trvá tri roky. Ich funkčné obdobie sa môže raz obnoviť a predsedníctvo by sa malo striedať medzi členmi výboru s rôznymi skúsenosťami v odvetví a správe. Mandát predsedu i každého podpredsedu automaticky zanikne, ak ich funkčné obdobie člena výboru uplynie bez obnovenia.

Článok 13

Právomoc výboru

1.   Výbor pomáha agentúre pri plnení jej úloh poskytovaním stanovísk, analýz a informácií. Táto pomoc sa rozširuje aj na prípravu správ, prehľadov a analýz, ktoré by sa podľa článku 1 ods. 1 mohli pripravovať v rámci zodpovednosti generálneho riaditeľa, ako sa uvádza v článku 3 ods. 3. Výbor funguje ako prepojenie medzi agentúrou a výrobcami i používateľmi v jadrovom priemysle.

2.   S výborom možno konzultovať všetky záležitosti, ktoré spadajú do pôsobnosti agentúry, ústne na jeho zasadnutiach alebo písomne medzi nimi. Výbor môže vydávať aj stanoviská k akýmkoľvek záležitostiam tohto druhu z iniciatívy najmenej tretiny svojich členov.

3.   Výbor sa zvoláva a konzultuje sa s ním predtým, než generálny riaditeľ prijme akéhokoľvek rozhodnutie týkajúce sa týchto záležitostí:

a)

pravidlá na vyváženie dopytu a ponuky (článok 60 šiesty odsek zmluvy);

b)

kapitál agentúry; jeho navýšenie alebo zníženie, alebo upísanie (článok 54 stvrtý odsek zmluvy);

c)

pôžičky uvedené v článku 6;

d)

uplatnenie poplatkov z transakcií určených na úhradu prevádzkových výdavkov agentúry (článok 54 piaty odsek zmluvy);

e)

podmienky, ktoré sa uplatňujú na vytváranie a čerpanie obchodných zásob agentúrou (článok 72 prvý odsek zmluvy);

f)

finančné záležitosti uvedené v článku 8 vrátane nariadenia o rozpočtových pravidlách pre agentúru a prípravy osobitného účtu agentúry podľa článku 171 ods. 2 zmluvy;

g)

výročná správa vrátane analýzy trhu a pracovného programu na nasledujúci rok;

h)

kritériá určujúce postupy, ktoré sú zakázané podľa článku 68 zmluvy;

i)

zrušenie agentúry.

4.   V prípade potreby môže generálny riaditeľ stanoviť pre výbor časový limit na predloženie stanoviska. Tento časový limit nesmie byť kratší ako mesiac odo dňa, v ktorom sa oznámenie na tento účel zaslalo členom výboru.

5.   Ak stanovisko výboru nemožno v rámci tohto obdobia získať, generálny riaditeľ môže prijať rozhodnutie.

6.   Rozhodnutia, ktoré sú v právomoci generálneho riaditeľa a týkajú sa záležitostí uvedených v tomto článku, nemôžu byť prijaté skôr než po uplynutí desiatich pracovných dní od doručenia stanoviska výboru, ak sa s týmto stanoviskom nezhodujú.

7.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok pre všetky situácie, ktoré neupravuje tento štatút.

Článok 14

Zasadnutia výboru

1.   Výbor sa zvoláva:

a)

ak to považujú za potrebné riadiaci pracovníci a obvykle dvakrát za rok;

b)

na žiadosť generálneho riaditeľa, najmä vždy, keď je konzultácia výboru povinná podľa článku 13 ods. 3, a

c)

na písomnú žiadosť nie menej ako tretiny členov výboru s uvedením bodov, ktoré sa majú dostať na program rokovania.

Program pripravuje agentúra v spolupráci s predsedom a schvaľuje ho výbor.

Agentúra zasiela dokumenty súvisiace s programom všetkým členom výboru najmenej pätnásť pracovných dní pred dátumom zasadnutia.

2.   Výbor je uznášaniaschopný, ak je na schôdzi prítomná väčšina jeho členov. Stanoviská možno vydávať vtedy, keď ich schváli väčšina prítomných alebo zastúpených členov.

3.   Každý člen výboru má jeden hlas. Ak sa člen nemôže zúčastniť, môže písomne poveriť ktoréhokoľvek iného člena, aby hlasoval v jeho mene.

4.   Generálny riaditeľ alebo ním poverená osoba sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru, ale nemá právo hlasovať. Iné osoby, ktoré nie sú zamestnancami agentúry, sa môžu zúčastniť na zasadnutí len so súhlasom všetkých prítomných členov a s výhradou povinnosti podľa odseku 5.

5.   Členovia výboru sú viazaní mlčanlivosťou v súlade s článkom 194 zmluvy vo vzťahu k akýmkoľvek faktom, informáciám, poznatkom alebo dokumentom podliehajúcim systému stupňov bezpečnosti, ktoré sa im dostanú do rúk alebo ktoré im oznámia ako členom výboru.

6.   Generálny riaditeľ zabezpečí výboru potrebný sekretariát, pričom vymenovanie pracovníkov sekretariátu podlieha súhlasu Komisie. Sekretariát vedie evidenciu zápisníc zo zasadnutí výboru, všetkých podvýborov a riadiacich pracovníkov. Prevádzkové výdavky výboru znáša agentúra.

7.   Agentúra hradí cestovné výdavky jednému členovi výboru z každého členského štátu.


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1558/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 1).


Top