EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0198-20140101

Consolidated text: Rozhodnutie Rady z 27. marca 2007 , ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (2007/198/Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/198/2014-01-01

2007D0198 — SK — 01.01.2014 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 27. marca 2007,

ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

(2007/198/Euratom)

(Ú. v. ES L 090, 30.3.2007, p.58)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE RADY z 13. decembra 2013,

  L 349

100

21.12.2013
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 27. marca 2007,

ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

(2007/198/Euratom)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 47 tretí a štvrtý pododsek a článok 48,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Spoločenstvo silnou, neustálou a koordinovanou podporou prostredníctvom výskumných a vzdelávacích programov Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“), ako aj vďaka rozvoju znalostí a ľudských zdrojov vo vnútroštátnych laboratóriách jadrovej syntézy, ktoré spolupracujú najmä v rámci Európskej dohody o vývoji jadrovej syntézy (EFDA), vytvorilo samostatný a plne integrovaný program výskumu jadrovej syntézy, ktorý zohráva poprednú medzinárodnú úlohu vo vývoji jadrovej syntézy ako potenciálne neobmedzeného, bezpečného, trvalo udržateľného, environmentálne vhodného a hospodársky konkurencieschopného zdroja energie.

(2)

Založením projektu na výskum jadrovej syntézy Spoločný európsky torus (JET) v roku 1978 ( 1 ), ktorý splnil, prípadne prekročil všetky svoje pôvodné ciele vrátane demonštrácie uvoľňovania značného množstva energie jadrovej syntézy riadeným spôsobom a dosiahnutia svetových rekordov v oblasti výkonu i energie jadrovej syntézy, sa dokázala výhodnosť združovania zdrojov a odborných znalostí na úrovni Spoločenstva vo forme spoločného podniku.

(3)

Spoločenstvo zohralo kľúčovú úlohu vo vývoji ďalšieho medzinárodného projektu jadrovej syntézy ITER, ktorý sa začal realizovať v roku 1988 koncepčnými projektovými činnosťami ( 2 ), pokračoval v roku 1992 technickými projektovými činnosťami ( 3 ) predĺženými v roku 1998 o tri roky ( 4 ), po čom nasledovala v roku 1994 druhá dohoda ( 5 ), ktorej výsledkom bol v roku 2001 podrobný, kompletný a plne integrovaný technický projekt výskumného zariadenia zameraného na demonštráciu využiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie, ktorý by mohol byť pre Spoločenstvo značným prínosom, predovšetkým v súvislosti so zaistením bezpečnosti a rozmanitosti dlhodobého zásobovania energiou.

(4)

Sedem strán, ktoré rokovali o projekte ITER (Euratom, Čínska ľudová republika, India, Japonsko, Kórejská republika, Rusko a USA) a ktoré predstavujú viac ako polovicu svetového obyvateľstva, uzavrelo Dohodu o založení Medzinárodnej organizácie pre energiu jadrovej syntézy ITER na účely spoločného vykonávania projektu ITER ( 6 ) (ďalej len „dohoda o projekte ITER“), ktorou sa ustanovuje Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy ITER (ďalej len „organizácia ITER“) s hlavným sídlom v Saint-Paul-lès-Durance vo Francúzsku. Organizácia ITER v plnom rozsahu zodpovedá za výstavbu, prevádzku, využívanie a deaktiváciu zariadení ITER.

(5)

V dohode o projekte ITER sa požaduje od všetkých strán, aby organizácii ITER poskytovali príspevky prostredníctvom príslušných právnických osôb označovaných ako „domovské agentúry“. V záujme bezodkladného začatia výstavby zariadení ITER a vzhľadom na to, že Euratom ako hostiteľská strana bude mať ako člen organizácie ITER osobitné povinnosti vrátane najväčšieho podielu na príspevkoch a zodpovednosti v súvislosti s prípravou areálu, by sa mala domovská agentúra Euratomu založiť čo najskôr.

(6)

Euratom a Japonsko uzavreli dvojstrannú dohodu o spoločnom vykonávaní činností vyplývajúcich zo širšej stratégie (ďalej len „dohoda s Japonskom o širšej stratégii“), ktorá stanovuje doplnkové činnosti výskumu jadrovej syntézy v rámci „širšej stratégie“ pre rýchlu realizáciu projektu energie jadrovej syntézy dohodnutú počas rokovaní o dohode o projekte ITER. Dohoda s Japonskom o širšej stratégii predpokladá, že tieto činnosti širšej stratégie by mal vykonávať Euratom prostredníctvom svojej domovskej agentúry, ktorá by plnila úlohu vykonávacej agentúry.

(7)

V záujme dosiahnutia maximálnej synergie a úspor z rozsahu by mala domovská agentúra Euratomu v kontexte urýchleného prístupu k jadrovej syntéze, ktorý počas belgického predsedníctva preskúmala skupina nezávislých expertov na požiadanie ministrov pre výskum, vykonávať aj dlhodobý program činností zameraných na prípravu výstavby demonštračných reaktorov jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení, aby sa posilnila konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v tejto oblasti.

(8)

Európska rada vo svojich záveroch z 26. – 27. novembra 2003 jednomyseľným rozhodnutím poverila Komisiu, aby navrhla Francúzsko za hostiteľský štát pre ITER a Cadarache za areál pre ITER, a rozhodla o tom, že domovská agentúra Euratomu by sa mala nachádzať v Španielsku.

(9)

Z dôvodu zásadného významu projektu ITER a činností vyplývajúcich zo širšej stratégie pre využívanie jadrovej syntézy ako potenciálne neobmedzeného, bezpečného, trvalo udržateľného, environmentálne vhodného a hospodársky konkurencieschopného zdroja energie je nevyhnutné založiť domovskú agentúru Euratomu vo forme spoločného podniku podľa kapitoly 5 Zmluvy o Euratome.

(10)

Spoločný podnik, ktorý by mal zodpovedať za verejné výskumné činnosti európskeho a medzinárodného záujmu a plniť záväzky podľa medzinárodných dohôd, by sa mal považovať za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 151 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ( 7 ), a medzinárodnej organizácie v zmysle článku 23 ods. 1 druhej zarážky smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov ( 8 ), článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ( 9 ) a v zmysle článku 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby ( 10 ).

(11)

Týmto rozhodnutím sa na obdobie existencie spoločného podniku stanovuje finančná referenčná suma, ktorá ilustruje zámer legislatívneho orgánu a ktorá neovplyvní právomoci rozpočtového orgánu vymedzené v zmluve.

(12)

Spoločný podnik by mal mať na základe predchádzajúcej porade s Komisiou vlastné rozpočtové pravidlá vychádzajúce zo zásad nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 11 ) (ďalej len „rámcové rozpočtové nariadenie“), v ktorom sa zohľadnia jeho špecifické prevádzkové potreby vyplývajúce predovšetkým z jeho medzinárodných záväzkov.

(13)

V záujme posilnenia medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu by mal byť spoločný podnik otvorený účasti krajín, ktoré uzavreli s Euratomom dohody o spolupráci v oblasti jadrovej syntézy, čím pridružili svoje programy k programom Euratomu.

(14)

Návrh rozhodnutia Rady o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2007 až 2011) a o osobitnom programe, ktorým sa tento rámcový program vykonáva (ďalej len „7. RP“), posúva ITER do centra európskej stratégie pre jadrovú syntézu a upravuje spôsob prispievania Euratomu prostredníctvom spoločného podniku na organizáciu ITER, činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie a na ďalšie súvisiace činnosti zamerané na prípravu na demonštračné reaktory jadrovej syntézy.

(15)

Potreba zabezpečiť stabilné podmienky zamestnania a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami pri zohľadnení skúseností získaných zo spoločného podniku JET si v záujme prilákania špecializovaného vedeckého a technického personálu najvyššej kvality vyžaduje, aby sa na všetkých zamestnancov prijatých spoločným podnikom vzťahoval Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ktoré sú stanovené nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 12 ) (ďalej len „služobný poriadok“).

(16)

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločný podnik nie je určený na plnenie hospodárskych cieľov a je zodpovedný za riadenie účasti Euratomu na medzinárodnom výskumnom projekte verejného záujmu, je na vykonávanie jeho úloh potrebné, aby sa na spoločný podnik, na jeho riaditeľa a zamestnancov vzťahoval Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965 ( 13 ).

(17)

Z dôvodu osobitného charakteru činností spoločného podniku a jeho významu pre rozvoj výskumu jadrovej syntézy a na účely podpory riadneho a efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi, ktoré sa poskytnú spoločnému podniku, by sa mali udeliť spoločnému podniku všetky výhody ustanovené v prílohe III k zmluve.

(18)

Spoločný podnik by mal byť ako orgán s právnou subjektivitou zodpovedný za svoju činnosť. Pokiaľ ide o riešenie sporov v zmluvných otázkach, malo by byť možné, aby sa v zmluvách uzavretých spoločným podnikom ustanovilo, že Súdny dvor má právomoc v týchto otázkach.

(19)

Vzhľadom na práva a povinnosti Spoločenstva podľa hlavy II kapitoly 2 zmluvy, ktoré sa týkajú šírenia informácií, by mal spoločný podnik v tomto smere prijať spoločne s Komisiou vhodné opatrenia.

(20)

Medzi spoločným podnikom a Španielskom by sa mala uzavrieť hostiteľská dohoda o kancelárskych priestoroch, výsadách a imunitách a o ďalších formách podpory, ktoré Španielsko poskytne spoločnému podniku.

(21)

Toto rozhodnutie zohľadňuje výsledky prieskumu uskutočneného Komisiou a predovšetkým kladné stanovisko poradného výboru pre osobitný program Euratomu pre výskum a odbornú prípravu v oblasti jadrovej energie (jadrovej syntézy) k návrhom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1

Zriadenie spoločného podniku

1.  Týmto sa na 35 rokov zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („Fusion for Energy“) (ďalej len „spoločný podnik“), a to od 19. apríla 2007.

2.  Spoločný podnik má tieto úlohy:

a) poskytovať príspevok Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) Medzinárodnej organizácii pre energiu jadrovej syntézy ITER;

b) poskytovať príspevok Euratomu na činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie s Japonskom na účely rýchlej realizácie projektu energie jadrovej syntézy;

c) vypracovať a koordinovať program činností na prípravu výstavby demonštračného reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy (IFMIF).

3.  Spoločný podnik má sídlo v Barcelone v Španielsku.

4.  Spoločný podnik sa považuje za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 151 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES a za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 23 ods. 1 druhej zarážky smernice 92/12/EHS, článku 22 písm. c) smernice 2004/17/ES a článku 15 písm. c) smernice 2004/18/ES.

Článok 2

Členovia

Spoločný podnik má týchto členov:

a) Euratom zastúpený Komisiou;

b) členské štáty Euratomu;

c) tretie krajiny, ktoré uzavreli s Euratomom dohodu o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy, čím pridružili svoje príslušné výskumné programy k programom Euratomu, a ktoré vyjadrili želanie stať sa členmi spoločného podniku.

Článok 3

Stanovy

Týmto sa prijímajú stanovy spoločného podniku uvedené v prílohe.

Článok 4

Financovanie

1.  Zdroje potrebné na to, aby mohol spoločný podnik vykonávať svoje úlohy, sa stanovujú takto:

a) pokiaľ ide o úlohy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a), v súlade s dohodou o projekte ITER;

b) pokiaľ ide o úlohy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b), v súlade s dohodou s Japonskom o širšej stratégii;

▼M1

c) pokiaľ ide o úlohy uvedené v článku 1 ods. písm. c) v súlade s výskumnými programami a programami odbornej prípravy prijatými podľa článku 7 zmluvy alebo akýmkoľvek iným rozhodnutím prijatým Radou.

▼B

2.  Zdroje spoločného podniku pozostávajú z príspevkov Euratomu, príspevkov hostiteľského štátu ITER, ročných členských a dobrovoľných príspevkov členov spoločného podniku okrem Euratomu a ďalších zdrojov.

▼M1

Príspevok tretích krajín, ktoré uzavreli s Euratomom dohodu o spolupráci v oblasti výskumu jadrovej energie vrátane riadenej jadrovej syntézy, ktorou pridružili svoje príslušné výskumné programy k programom Euratomu, sa určuje v príslušnej dohode o spolupráci s Euratomom.

▼M1

3.  Príspevok Euratomu do spoločného podniku v období rokov 2014 – 2020 sa stanovuje na 2 915 015 000 EUR (v bežných cenách).

▼M1 —————

▼B

Článok 5

Rozpočtové pravidlá

1.  Spoločný podnik má vlastné rozpočtové pravidlá založené na zásadách rámcového rozpočtového nariadenia. Rozpočtové pravidlá spoločného podniku (ďalej len „rozpočtové pravidlá“) sa môžu odchýliť od rámcového rozpočtového nariadenia tam, kde si to vyžadujú špecifické prevádzkové potreby spoločného podniku, a po predchádzajúcej porade s Komisiou.

2.  Spoločný podnik si zriadi vlastnú službu interného auditu.

3.  Absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku udeľuje Európsky parlament na odporúčanie Rady.

▼M1

Článok 5a

Ochrana finančných záujmov Únie

1.  Komisia prijme primerané opatrenia, aby zabezpečila, že pri vykonávaní akcií financovaných podľa tohto rozhodnutia sa chránia finančné záujmy Únie, a to uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, prostredníctvom účinných kontrol, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi administratívnymi a finančnými sankciami.

2.  Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a kontrol na mieste a inšpekcií audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov, subdodávateľov a tretích strán, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky Euratomu na základe tohto rozhodnutia.

3.  Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a inšpekcií, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 ( 14 ) a nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 15 ) na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou, rozhodnutím alebo zmluvou financovanou podľa tohto rozhodnutia nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 a prvý pododsek tohto odseku platí, že dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody a rozhodnutia vyplývajúce z uplatňovania tohto rozhodnutia, výslovne udeľujú Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF právo na vykonávanie auditov, kontrol a inšpekcií na mieste.

Článok 5b

Priebežné preskúmanie

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 31. decembra 2017 správu o pokroku pri vykonávaní tohto rozhodnutia na základe informácií, ktoré poskytuje spoločný podnik. V danej správe sa uvedú výsledky použitia príspevku Euratomu podľa článku 4 ods. 3, pokiaľ ide o finančné záväzky a výdavky.

▼B

Článok 6

Zamestnanci

Na zamestnancov spoločného podniku sa vzťahuje služobný poriadok, ako aj pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku.

Článok 7

Výsady a imunity

Na spoločný podnik, na jeho riaditeľa a zamestnancov sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 8

Výhody

Členské štáty udeľujú spoločnému podniku v rozsahu jeho oficiálnych činností počas jeho existencie všetky výhody ustanovené v prílohe III k zmluve.

Článok 9

Zodpovednosť a právomoc Súdneho dvora

1.  Zmluvnú zodpovednosť spoločného podniku upravujú príslušné zmluvné ustanovenia a právo uplatniteľné na danú zmluvu.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc vydávať rozsudky podľa akejkoľvek doložky o arbitráži uvedenej v zmluve uzavretej spoločným podnikom.

2.  V prípade nezmluvnej zodpovednosti spoločný podnik v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre práva členských štátov nahradí všetky škody spôsobené jeho zamestnancami pri vykonávaní ich povinností.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc v sporoch súvisiacich s náhradou takýchto škôd.

3.  Súdny dvor má za podmienok ustanovených v článkoch 146 a 148 zmluvy právomoc v žalobách podaných proti spoločnému podniku vrátane rozhodnutí jeho správnej rady.

4.  Všetky platby spoločného podniku súvisiace so zodpovednosťou uvedenou v odsekoch 1 a 2 a náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zodpovednosťou, sa považujú za výdavky spoločného podniku a hradia sa zo zdrojov spoločného podniku.

Článok 10

Šírenie informácií

Spoločný podnik sa s Komisiou dohodne na vhodných ustanoveniach, ktoré Spoločenstvu umožnia vykonávať jeho práva a plniť si záväzky vyplývajúce z hlavy II kapitoly 2 zmluvy.

Článok 11

Hostiteľská dohoda

Spoločný podnik a Španielsko uzavrú do troch mesiacov od zriadenia spoločného podniku hostiteľskú dohodu.

Článok 12

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od dvadsiateho dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
PRÍLOHA

STANOVY EURÓPSKEHO SPOLOČNÉHO PODNIKU PRE ITER A ROZVOJ ENERGIE JADROVEJ SYNTÉZY

(„FUSION FOR ENERGY“)

Článok 1

Názov, sídlo, členovia

1.  Názov spoločného podniku je Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („Fusion for energy“) (ďalej len „spoločný podnik“).

2.  Sídlo spoločného podniku je v Barcelone v Španielsku.

3.  Spoločný podnik má týchto členov:

a) Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ďalej len „Euratom“) zastúpené Komisiou;

b) členské štáty Euratomu;

c) tretie krajiny, ktoré uzavreli s Euratomom dohodu o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy, čím pridružili svoje príslušné výskumné programy k programom Euratomu, a ktoré vyjadrili svoje želanie stať sa členmi spoločného podniku.

Článok 2

Ciele

Spoločný podnik má tieto ciele:

1. poskytovať príspevky Euratomu Medzinárodnej organizácii pre energiu jadrovej syntézy ITER (ďalej len „organizácia ITER“) v súlade s Dohodou o založení Medzinárodnej organizácie pre energiu jadrovej syntézy ITER na účely spoločného vykonávania projektu ITER (ďalej len „dohoda o projekte ITER“);

2. poskytovať príspevok Euratomu na činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie s Japonskom na účely rýchlej realizácie projektu energie jadrovej syntézy (ďalej len „činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie“) v súlade s dvojstrannou dohodou o spoločnom vykonávaní činností vyplývajúcich zo širšej stratégie (ďalej len „dohoda s Japonskom o širšej stratégií“);

3. vypracovať a koordinovať program činností na prípravu výstavby demonštračného reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov jadrovej syntézy (IFMIF).

Článok 3

Činnosti

1.  Spoločný podnik ako domovská agentúra Euratomu pre ITER plní záväzky Euratomu k organizácii ITER vymedzené v dohode o projekte ITER, a to počas platnosti tejto dohody. Spoločný podnik predovšetkým:

a) dozerá na prípravu areálu pre projekt ITER;

b) poskytuje organizácii ITER komponenty, zariadenia, materiál a iné zdroje;

c) riadi mechanizmy obstarávania dohodnuté s organizáciou ITER, a najmä súvisiace postupy na zabezpečenie kvality;

d) pripravuje a koordinuje účasť Euratomu na vedeckom a technickom využívaní projektu ITER;

e) koordinuje vedecké a technické výskumné a vývojové činnosti na účely podpory príspevku Euratomu organizácii ITER;

f) poskytuje finančný príspevok Euratomu organizácii ITER;

g) stará sa o zabezpečenie dostupnosti ľudských zdrojov pre organizáciu ITER;

h) spolupracuje s organizáciou ITER a vykonáva všetky ďalšie činnosti na podporu dohody o projekte ITER.

2.  Spoločný podnik ako vykonávacia agentúra v kontexte dohody s Japonskom o širšej stratégii plní záväzky Euratomu súvisiace s vykonávaním činností vyplývajúcich zo širšej stratégie. Spoločný podnik predovšetkým:

a) zabezpečuje komponenty, zariadenia, materiál a iné prostriedky pre činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

b) pripravuje a koordinuje účasť Euratomu na vykonávaní činností vyplývajúcich zo širšej stratégie;

c) koordinuje vedecké a technické výskumné a vývojové činnosti;

d) poskytuje finančné príspevky Euratomu na činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

e) stará sa o zabezpečenie dostupnosti ľudských zdrojov pre činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

f) vykonáva všetky ďalšie činnosti potrebné na splnenie záväzkov Euratomu vyplývajúcich z dohody s Japonskom o širšej stratégii.

3.  Pri príprave výstavby demonštračného reaktora jadrovej syntézy a súvisiacich zariadení vrátane IFMIF spoločný podnik vypracúva a koordinuje program výskumných, vývojových a projektových činností okrem činností projektu ITER a činností vyplývajúcich zo širšej stratégie.

4.  Spoločný podnik vykonáva všetky ďalšie činnosti na podporu celkových cieľov stanovených v článku 2 vrátane činností na zvyšovanie informovanosti verejnosti o spoločnom podniku a jeho poslaní.

Článok 4

Právna subjektivita

Spoločný podnik má právnu subjektivitu. Na území každého jeho člena povžíva najširšiu spôsobilosť na právne úkony poskytovanú právnickým osobám na základe príslušného práva. Môže predovšetkým uzatvárať zmluvy, získavať licencie, nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok, brať si úvery a byť účastníkom súdnych konaní.

Článok 5

Orgány

1.  Orgánmi spoločného podniku je správna rada a riaditeľ.

2.  Správnej rade pomáha výkonný výbor v súlade s článkom 7.

3.  Správnej rade a riaditeľovi poskytuje(-ú) poradenstvo vedecká(-é) programová(-é) rada(-y) v súlade s článkom 9.

Článok 6

Správna rada

1.  Správna rada zodpovedá za dohľad nad spoločným podnikom pri plnení jeho cieľov stanovených v článku 2 a zabezpečuje úzku spoluprácu medzi spoločným podnikom a jeho členmi pri vykonávaní jeho činností.

2.  Každý člen spoločného podniku je v správnej rade zastúpený dvoma členmi, pričom jeden z nich má vedecké a/alebo technické znalosti v oblastiach súvisiacich s činnosťou spoločného podniku.

3.  Správna rada vydáva odporúčania a prijíma rozhodnutia o všetkých otázkach, záležitostiach alebo problémoch v rámci rozsahu pôsobnosti týchto stanov a v súlade s nimi. Správna rada predovšetkým:

a) schvaľuje návrhy zmien a doplnení týchto stanov v súlade s článkom 21;

b) rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré jej predloží výkonný výbor;

c) vymenúva predsedu a členov výkonného výboru;

d) prijíma plán projektu, pracovné programy, plán odhadovaných zdrojov, plán stavu zamestnancov a plán personálnej politiky;

e) v súlade s rozpočtovými pravidlami prijíma ročný rozpočet, schvaľuje ročné účtovné výkazy vrátane osobitných častí súvisiacich s administratívnymi a personálnymi nákladmi a udeľuje riaditeľovi absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu;

f) vykonáva právomoci uvedené v článku 10 ods. 3 vo vzťahu k riaditeľovi;

g) schvaľuje základnú organizačnú štruktúru spoločného podniku;

h) prijíma rozpočtové pravidlá a ich vykonávacie predpisy v súlade s článkom 13 ods. 1;

i) prijíma vykonávacie ustanovenia uvedené v článku 10 ods. 2 druhom pododseku a v článku 10 ods. 4 v súvislosti so zamestnancami;

j) prijíma vykonávacie predpisy s cieľom zabezpečiť dostupnosť ľudských zdrojov pre organizáciu ITER a pre činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

k) prijíma a uplatňuje opatrenia a usmernenia na boj proti podvodom a nezrovnalostiam a na riešenie potenciálnych konfliktov záujmov;

l) schvaľuje hostiteľskú dohodu medzi spoločným podnikom a Španielskom (ďalej len „hostiteľský štát“) uvedenú v článku 18;

m) rozhoduje o každom nadobudnutí a predaji pozemkov a iných nárokov na nehnuteľný majetok a o ich zaťažení hypotékou, ako aj o poskytovaní akýchkoľvek zabezpečení alebo záruk, získavaní podielov v iných podnikoch alebo inštitúciách a o poskytovaní alebo braní úverov;

n) schvaľuje uzatváranie dohôd alebo dohovorov o spolupráci s tretími krajinami a s inštitúciami, podnikmi alebo osobami z tretích krajín, alebo s medzinárodnými organizáciami;

o) schvaľuje výročné správy o činnosti týkajúce sa pokroku spoločného podniku vzhľadom na jeho pracovné programy a zdroje;

p) po dohode s Komisiou prijíma pravidlá súvisiace s priemyselnou politikou, právami duševného vlastníctva a so šírením informácií;

q) zriaďuje vedecké programové rady a vymenúva ich členov;

r) vykonáva všetky ďalšie právomoci a všetky ďalšie funkcie vrátane zriadenia pomocných orgánov, ktoré sú potrebné na vykonávanie jej funkcií pri plnení jej cieľov.

4.  Hlasovacie práva členov spoločného podniku sú stanovené v prílohe I. Hlasy jednotlivých členov sú nedeliteľné.

5.  Rozhodnutia správnej rady podľa odseku 3 písm. a) sa prijímajú jednomyseľne.

Rozhodnutia správnej rady podľa odseku 3 písm. b) až m) sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ostatné rozhodnutia správnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou všetkých hlasov.

6.  Euratom má právo vzniesť k rozhodnutiu správnej rady výhradu, keď sa nazdáva, že dané rozhodnutie môže byť v rozpore s právom Spoločenstva, a to aj s jeho medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodnej dohody o projekte ITER. Euratom poskytne k takejto výhrade riadne právne odôvodnenie.

V takomto prípade sa uplatňovanie rozhodnutia odloží a rozhodnutie sa spoločne so stanoviskom správnej rady postúpi Komisii na preskúmanie jeho zákonnosti.

Komisia môže rozhodnúť o zákonnosti rozhodnutia správnej rady do jedného mesiaca od postúpenia záležitosti Komisii; v opačnom prípade sa rozhodnutie správnej rady považuje za potvrdené.

Správna rada preskúma svoje rozhodnutie na základe stanoviska Komisie a prijme konečné rozhodnutie.

7.  Správna rada volí svojho predsedu spomedzi svojich členov na základe návrhu Euratomu dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov. Funkčné obdobie predsedu je dva roky a možno ho opätovne zvoliť jedenkrát.

8.  Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda minimálne dvakrát ročne. Zasadnutie správnej rady sa môže zvolať aj na žiadosť jednoduchej väčšiny jej členov alebo na žiadosť riaditeľa alebo Euratomu. Zasadnutia sa zvyčajne konajú v sídle spoločného podniku.

9.  Pokiaľ sa v konkrétnych prípadoch nerozhodne inak, riaditeľ spoločného podniku a predseda výkonného výboru sa zúčastňujú na zasadnutiach správnej rady.

10.  Správna rada prijme svoj rokovací poriadok a schváli rokovací poriadok výkonného výboru dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.

Článok 7

Výkonný výbor

1.  Výkonný výbor pomáha správnej rade pri príprave jej rozhodnutí a vykonáva všetky ďalšie úlohy, ktorými ho správna rada poverí.

2.  Výkonný výbor pozostáva z trinástich členov vymenovaných správnou radou spomedzi uznávaných osôb s odbornými skúsenosťami z vedeckej, technickej a finančnej problematiky súvisiacej s funkciami uvedenými v tomto článku. Jedným členom výkonného výboru je Euratom.

3.  Výkonný výbor predovšetkým:

a) schvaľuje zadávanie zákaziek v súlade s rozpočtovým nariadením;

b) vydáva správnej rade pripomienky a odporúčania k návrhom týkajúcim sa projektového plánu, pracovných programov, plánu odhadovaných zdrojov, ročného rozpočtu a ročných účtovných výkazov, ktoré zostavuje riaditeľ;

c) na žiadosť Euratomu alebo väčšiny členov predkladá správnej rade rozhodnutia o zadaní zákaziek alebo akékoľvek iné rozhodnutia, ktorými je poverený.

4.  Každý člen výkonného výboru má jeden hlas.

5.  Pokiaľ nie je uvedené inak, rozhodnutia výkonného výboru sa prijímajú väčšinou, ktorú predstavuje deväť hlasov.

6.  Funkčné obdobie členov výkonného výboru je dva roky a je jedenkrát obnoviteľné. Raz za dva roky sa vymení minimálne polovica členov.

7.  Po uplynutí funkčného obdobia členovia zostávajú vo funkcii dovtedy, kým nie sú znova vymenovaní alebo kým ich nenahradia iní členovia. Ak člen rezignuje, zostáva vo funkcii dovtedy, kým ho nenahradia.

8.  Predsedu výkonného výboru vymenuje správna rada na obdobie dvoch rokov, ktoré je jedenkrát obnoviteľné.

9.  Zasadnutia výkonného výboru zvoláva jeho predseda minimálne šesťkrát ročne. Zasadnutie výkonného výboru sa môže zvolať aj na žiadosť aspoň troch členov alebo na žiadosť riaditeľa alebo Euratomu. Zasadnutia sa zvyčajne konajú v sídle spoločného podniku.

10.  Predseda výkonného výboru sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady, pokiaľ správna rada nerozhodne inak.

11.  Výkonný výbor prijme svoj rokovací poriadok na základe predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

Článok 8

Riaditeľ

1.  Riaditeľ je hlavný výkonný činiteľ zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku a zákonný zástupca spoločného podniku.

2.  Riaditeľa vymenúva správna rada na základe zoznamu kandidátov, ktorý navrhuje Komisia po výzve na prejavenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a v iných periodikách alebo na internetových stránkach. Riaditeľ sa vymenúva na obdobie piatich rokov. Po tom, ako plnenie povinnosti riaditeľa počas tohto obdobia posúdi Euratom, môže správna rada na návrh Euratomu predĺžiť jeho funkčné obdobie jedenkrát, a to najviac o päť rokov.

3.  Riaditeľ podlieha Služobnému poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanoveným nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (ďalej len „služobný poriadok“), rovnako ako pravidlám prijatým spoločne inštitúciami Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku, pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak.

4.  Riaditeľ plní pracovné programy a riadi vykonávanie činností uvedených v článku 3. Správnej rade, výkonnému výboru, vedeckým programovým radám a všetkým pomocným orgánom poskytuje všetky informácie potrebné na vykonávanie ich funkcií.

Riaditeľ predovšetkým:

a) organizuje, riadi a kontroluje zamestnancov a vykonáva vo vzťahu k zamestnanom právomoci vymenúvacieho orgánu;

b) vymedzuje základnú organizačnú štruktúru spoločného podniku a predkladá ju na schválenie správnej rade;

c) vypracúva a pravidelne aktualizuje projektový plán, pracovné programy spoločného podniku a plán personálnej politiky;

d) v súlade s dohodou o projekte ITER a s dohodou s Japonskom o širšej stratégii vypracúva vykonávacie predpisy na účely zabezpečenia dostupnosti ľudských zdrojov pre organizáciu ITER a pre činnosti vyplývajúce zo širšej stratégie;

e) v súlade s rozpočtovými pravidlami vypracúva plán odhadovaných zdrojov a návrh ročného rozpočtu vrátane plánu stavu zamestnancov spoločného podniku;

f) plní rozpočet, vykonáva inventarizáciu majetku a zostavuje ročné účtovné výkazy v súlade s rozpočtovými pravidlami;

g) zabezpečuje uplatňovanie riadneho finančného hospodárenia a interných kontrol;

h) vypracúva pravidlá pre oblasť práv duševného vlastníctva a priemyselnej politiky, ako aj pre oblasť šírenia informácií;

i) vypracúva výročné správy o pokroku pri vykonávaní činností spoločného podniku stanovených v pracovných programoch a plánoch odhadovaných zdrojov;

j) vypracúva všetky ďalšie správy, ktoré požaduje správna rada alebo výkonný výbor;

k) pomáha správnej rade, výkonnému výboru a všetkým pomocným orgánom tak, že zabezpečuje ich sekretariát;

l) zúčastňuje sa na zasadnutiach správnej rady, pokiaľ správna rada nerozhodne inak, a zúčastňuje sa na zasadnutiach výkonného výboru;

m) zabezpečuje, aby spoločný podnik mal k dispozícii vedecké a technické znalosti na účely rozvoja jeho činností;

n) vykonáva ďalšie činnosti a podľa potreby pripravuje ďalšie návrhy pre správnu radu na účely plnenia cieľov spoločného podniku.

Článok 9

Vedecké programové rady

1.  Správna rada vymenuje členov vedeckých programových rád. Predsedovia vedeckých programových rád sa volia spomedzi ich členov.

2.  Vedecké programové rady podľa potreby poskytujú správnej rade a riaditeľovi poradenstvo v otázkach prijímania a vykonávania projektového plánu a pracovných programov.

Článok 10

Zamestnanci

1.  Zamestnanci spoločného podniku pomáhajú riaditeľovi pri vykonávaní jeho povinností a sú spravidla štátnymi príslušníkmi členov spoločného podniku.

2.  Na zamestnancov spoločného podniku sa vzťahuje služobný poriadok rovnako ako pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku.

Správna rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 110 služobného poriadku.

3.  Spoločný podnik vykonáva vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci, ktoré sa prevádzajú na vymenúvací orgán.

4.  Správna rada môže prijať opatrenia, ktoré umožnia, aby sa do spoločného podniku dočasne vysielali národní experti z členských štátov spoločného podniku.

Článok 11

Pracovné programy a plán odhadovaných zdrojov

Riaditeľ každý rok predkladá správnej rade projektový plán, plán odhadovaných zdrojov, ako aj podrobné ročné pracovné programy a rozpočet. Pre každú zo skupín činností spoločného podniku stanovených v článku 3 sa pripraví jeden pracovný program.

Článok 12

Zdroje

1.  Zdroje spoločného podniku pozostávajú z príspevku Euratomu, ročných členských príspevkov a dobrovoľných príspevkov ostatných členov, príspevkov hostiteľského štátu ITER a z doplnkových zdrojov:

a) príspevok Euratomu sa poskytuje prostredníctvom programov Spoločenstva v oblasti výskumu a odbornej prípravy prijatých na základe článku 7 zmluvy;

b) ročné členské príspevky majú formu finančných príspevkov a poskytujú sa v súlade s prílohou II;

c) dobrovoľné príspevky môžu byť hotovostné alebo naturálne a neodpočítavajú sa z ročných členských príspevkov;

d) príspevky hostiteľského štátu ITER;

e) doplnkové zdroje sa môžu získavať za podmienok schválených správnou radou.

2.  Zdroje spoločného podniku sa využívajú len na plnenie jeho cieľov vymedzených v článku 2. Hodnotu naturálnych príspevkov stanovuje spoločný podnik. Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, sa členom spoločného podniku neposkytujú žiadne platby prostredníctvom rozdelenia prípadnej sumy, ktorá vznikne ako prebytok zdrojov nad výdavkami.

Článok 13

Rozpočtové pravidlá

1.  Rozpočtové pravidlá a ich vykonávacie predpisy prijíma správna rada.

2.  Rozpočtové pravidlá upravujú zostavovanie a plnenie rozpočtu spoločného podniku.

3.  Rozpočtové pravidlá sú v súlade so všeobecnými zásadami stanovenými v prílohe III.

Článok 14

Výročná správa o činnosti

Výročná správa o činnosti zaznamenáva plnenie pracovných programov spoločným podnikom. Zameriava sa najmä na činnosti, ktoré vykonáva spoločný podnik, a hodnotí výsledky z hľadiska stanovených cieľov a harmonogramu, posudzuje riziká spojené s vykonávanými činnosťami, ako aj využívanie zdrojov a všeobecnú prevádzku spoločného podniku. Výročnú správu o činnosti pripravuje riaditeľ, schvaľuje ju správna rada a zasiela sa členom, Komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

Článok 15

Ročné účtovné výkazy a dohľad

1.  Do dvoch mesiacov od ukončenia každého rozpočtového roku sa predložia Komisii a Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev (ďalej len „Dvor audítorov“) predbežné účtovné výkazy spoločného podniku.

Dvor audítorov do 15. júna po ukončení každého rozpočtového roku vypracuje pripomienky k predbežným účtovným výkazom spoločného podniku.

Do šiestich mesiacov od ukončenia každého rozpočtového roku riaditeľ predloží konečné účtovné výkazy spoločného podniku Komisii, Rade, Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov.

Európsky parlament na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, udelí do 30. apríla roku n + 2 riaditeľovi absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu spoločného podniku za rok n.

2.  Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), zriadený rozhodnutím Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom ( 16 ), má vo vzťahu k spoločnému podniku a jeho zamestnancom rovnaké právomoci, ako má voči útvarom Komisie. Spoločný podnik ihneď po zriadení pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom ( 17 ). Správna rada schváli toto pristúpenie a prijme opatrenia potrebné na uľahčenie vnútorných vyšetrovaní vykonávaných OLAF-om.

3.  Vo všetkých rozhodnutiach prijatých spoločným podnikom a vo všetkých zmluvách uzavretých spoločným podnikom sa výslovne ustanoví, že OLAF a Dvor audítorov môžu vykonávať na mieste kontroly dokumentov všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Spoločenstva, a to aj v priestoroch konečných príjemcov.

Článok 16

Pristúpenie

1.  Každý nový členský štát Európskej únie sa po pristúpení k Euratomu stáva členom spoločného podniku.

2.  Každá tretia krajina, ktorá uzavrie dohodu o spolupráci s Euratomom v oblasti riadenej jadrovej syntézy, čím pridruží svoje príslušné výskumné programy k programom Euratomu, a vyjadrí želanie stať sa členom spoločného podniku, sa stáva jeho členom.

Článok 17

Dĺžka trvania

Spoločný podnik sa zriaďuje na obdobie 35 rokov a to od 19. apríla 2007.

Článok 18

Podpora zo strany hostiteľského štátu

Medzi spoločným podnikom a hostiteľským štátom sa uzavrie hostiteľská dohoda, ktorá sa týka najmä areálu a poskytovanej podpory.

Článok 19

Zrušenie

1.  Spoločný podnik sa zruší na konci obdobia ustanoveného v článku 17 alebo na základe rozhodnutia Rady.

2.  Na účely konania v súvislosti so zrušením spoločného podniku správna rada vymenuje jedného alebo viacerých likvidátorov, ktorí dodržiavajú pokyny vydané správnou radou.

3.  Počas rušenia spoločný podnik vráti hostiteľskému štátu všetky predmety materiálnej podpory, ktoré mu hostiteľský štát poskytol v súlade s hostiteľskou dohodou ustanovenou v článku 18.

4.  Po vrátení všetkých predmetov materiálnej podpory v súlade s odsekom 3 sa všetok ostatný majetok použije na uhradenie záväzkov spoločného podniku a nákladov súvisiacich s jeho zrušením. Akýkoľvek prebytok alebo deficit si rozdelia alebo uhradia členovia existujúci v čase zrušenia spoločného podniku, a to úmerne ich skutočným celkovým príspevkom do spoločného podniku.

Článok 20

Vlastníctvo a prevod práv

1.  Spoločný podnik vlastní všetky zdroje, hmotný a nehmotný majetok i finančné prostriedky ním vytvorené alebo získané, pokiaľ sa Komisia a spoločný podnik nedohodnú inak.

2.  Členovia a ich vnútroštátne organizácie zaoberajúce sa jadrovou syntézou poskytnú spoločnému podniku bezplatne všetky nároky, práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv a objednávok, ktoré uzavrel a zadal Euratom alebo ktoré sa uzavreli a zadali s jeho podporou v súvislosti s činnosťou spoločného podniku pred jeho založením.

3.  Spoločný podnik môže prevziať akúkoľvek zmluvu a objednávku uvedenú v odseku 2.

Článok 21

Zmeny a doplnenia

1.  Každý člen spoločného podniku môže predložiť správnej rade návrh na zmenu a doplnenie týchto stanov.

Návrhy zmien v hlasovacom systéme a hlasovacích právach, ako aj návrhy stanovenia hlasovacích práv nových členov však podáva Euratom.

2.  Návrh sa po schválení správnou radou predloží Komisii.

3.  Komisia predloží Rade návrh na schválenie takýchto zmien a doplnení v súlade s článkom 50 zmluvy.

Článok 22

Riešenie sporov

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 154 zmluvy, všetky spory buď medzi členmi spoločného podniku, alebo medzi jedným alebo viacerými členmi a spoločným podnikom, ktoré sa týkajú výkladu alebo uplatňovania týchto stanov a ktoré sa nevyriešia s pomocou dobrých služieb správnej rady, sa môžu na požiadanie ktorejkoľvek strany sporu predložiť rozhodcovskému tribunálu.

2.  Rozhodcovský tribunál sa zriadi pre každý jednotlivý prípad. Tribunál pozostáva z troch členov, ktorých vymenujú spoločne strany sporu. Členovia rozhodcovského tribunálu si zvolia spomedzi seba predsedu.

3.  Ak strany sporu nevymenujú členov rozhodcovského tribunálu do dvoch mesiacov od žiadosti o predloženie sporu rozhodcovskému tribunálu alebo ak do jedného mesiaca od vymenovania členov si títo členovia nezvolia predsedu, týchto členov, respektíve predsedu vymenuje na žiadosť jednej zo strán sporu predseda Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

4.  Rozhodcovský tribunál prijme svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je záväzné a konečné.
PRÍLOHA I K STANOVÁM SPOLOČNÉHO PODNIKU

HLASOVACIE PRÁVA SPRÁVNEJ RADY

Hlasovacie práva členov správnej rady sú rozdelené takto:Euratom

5

Rakúsko

2

Belgicko

2

Bulharsko

1

Cyprus

1

Česká republika

2

Dánsko

2

Estónsko

1

Fínsko

2

Francúzsko

5

Grécko

2

Nemecko

5

Maďarsko

2

Írsko

2

Taliansko

5

Lotyšsko

2

Litva

2

Luxembursko

1

Malta

1

Poľsko

3

Portugalsko

2

Rumunsko

2

Slovensko

2

Slovinsko

2

Švédsko

2

Švajčiarsko

2

Španielsko

3

Holandsko

2

Spojené kráľovstvo

5
PRÍLOHA II K STANOVÁM SPOLOČNÉHO PODNIKU

ROČNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

1. Členovia okrem Euratomu poskytujú spoločnému podniku ročné členské príspevky.

2. Celková výška ročných členských príspevkov za rok n sa vypočíta na základe ročných zdrojov potrebných na správu spoločného podniku v danom roku, ktoré schválila správna rada.

3. Celková výška ročných členských príspevkov neprekročí 10 % ročných zdrojov potrebných na správu spoločného podniku, ako je stanovené v bode 2.

4. Pokiaľ správna rada nerozhodne jednomyseľne inak, ročný členský príspevok každého člena pozostáva z:

a) minimálneho príspevku vo výške 0,1 % celkovej výšky ročných členských príspevkov stanovenej v bode 2;

b) dodatočného príspevku vypočítaného úmerne k finančnej účasti Euratomu ( 18 ) (vyjadrenej v eurách) na výdavkoch daného člena v rámci výskumného programu Spoločenstva v oblasti jadrovej syntézy v roku n – 2, a to bez započítania jeho dobrovoľného príspevku na záväzky Euratomu zahrnuté do dohody s Japonskom o širšej stratégii.
PRÍLOHA III K STANOVÁM SPOLOČNÉHO PODNIKU

ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ: VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1. Rozpočtové pravidlá sa riadia týmito rozpočtovými zásadami:

a) jednotnosť a presnosť rozpočtu;

b) ročná platnosť;

c) vyrovnanosť;

d) zúčtovacia jednotka;

e) univerzálnosť;

f) špecifikácia;

g) riadne finančné hospodárenie;

h) transparentnosť.

2. Spoločný podnik zavedie interné kontrolné normy a mechanizmy vrátane pravidiel finančných obehov a postupov finančných operácií.

3. Spoločný podnik si zriadi jednotku interného auditu.

4. Bez ohľadu na zásadu vyrovnanosti uvedenú v bode 1 písm. c) má spoločný podnik možnosť brať si úvery v súlade s článkom 4 týchto stanov na základe súhlasu správnej rady a za podmienok stanovených v rozpočtových pravidlách.

5. V rozpočtových pravidlách sa stanovuje najmä:

a) rozpočtový rok, ktorý sa začína prvým januárovým dňom a končí posledným decembrovým dňom;

b) pravidlá a postupy pre viacročný projektový plán a plán odhadovaných zdrojov, ich prevedenie a štruktúru vrátane rozpočtových opatrení a odhadov na obdobie piatich rokov;

c) pravidlá a postupy pre ročné pracovné programy a plán odhadovaných zdrojov, ich prevedenie a štruktúru vrátane rozpočtových opatrení a odhadov na obdobie dvoch rokov;

d) pravidlá a postupy prípravy a prijímania ročného rozpočtu a jeho plnenia vrátane postupov súvisiacich so záväzkami a platbami;

e) zásady vzťahujúce sa na vymáhanie a úrokové výnosy z prostriedkov, ktorými prispeli členovia;

f) pravidlá a postupy internej finančnej kontroly vrátane delegovaných právomocí, najmä pokiaľ ide o stropy, na základe ktorých môže riaditeľ zadať zákazky so súhlasom alebo bez súhlasu výkonného výboru;

g) pravidlá a postupy pre metódy výpočtu a prevodu platieb zodpovedajúcich príspevkom členov spoločného podniku;

h) pravidlá a postupy hospodárenia so zdrojmi vrátane postupov pri nákupe, predaji a určovaní hodnoty hmotného a nehmotného majetku;

i) pravidlá a postupy vedenia a predkladania účtovných a inventárnych záznamov a pravidlá a postupy vypracúvania a predkladania ročnej súvahy;

j) pravidlá a postupy riešenia prípadov konfliktu záujmov a hlásenia domnelých nezrovnalostí a podvodov.

6. Spoločný podnik vedie časovo rozlíšené účty v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva správy. Príjmy a výdavky sa spravujú a účtujú samostatne v ročných účtovných výkazoch, ktoré obsahujú plnenie rozpočtových záväzkov a platieb spolu s administratívnymi výdavkami. Spoločný podnik nevedie samostatné účty podľa pôvodu členov, ale účtuje podľa získaných členských príspevkov a vykonaných činností.

7. Po dohode s Komisiou a v súlade s článkom 46 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 19 ), sa vypracuje plán stavu zamestnancov spoločného podniku.

8. Odhady príjmov a výdavkov spolu s prevádzkovými účtami a súvahami spoločného podniku za každý rozpočtový rok sa predložia Komisii, Rade a Európskemu parlamentu.

9. Spoločný podnik prijme ustanovenia a pravidlá pre systém verejného obstarávania, ktorý je integrovaný a zlučiteľný so systémom verejného obstarávania organizácie ITER a ktorý zohľadňuje osobitné prevádzkové potreby spoločného podniku vyplývajúce okrem iného z medzinárodných záväzkov, čo spoločnému podniku umožní efektívne a včas uskutočniť naplánované činnosti verejného obstarávania.( 1 ) Rozhodnutie Rady 78/471/Euratom z 30. mája 1978 o založení projektu na výskum jadrovej syntézy Spoločný európsky torus (JET) (Ú. v. ES L 151, 7.6.1978, s. 10). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 98/585/Euratom (Ú. v. ES L 282, 20.10.1998, s. 65).

( 2 ) Rozhodnutie Komisie 88/229/Euratom (Ú. v. ES L 102, 21.4.1988, s. 31).

( 3 ) Rozhodnutie Komisie 92/439/Euratom (Ú. v. ES L 244, 26.8.1992, s. 13).

( 4 ) Rozhodnutie Rady 98/704/Euratom (Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 61).

( 5 ) Rozhodnutie Komisie 94/267/Euratom (Ú. v. ES L 114, 5.5.1994, s. 25).

( 6 ) Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 62.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/138/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 92).

( 8 ) Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/106/ES (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 30).

( 9 ) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

( 10 ) Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.

( 11 ) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

( 12 ) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1895/2006 (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 6).

( 13 ) Ú. v. ES 152, 13.7.1967, s. 13. Protokol zmenený a doplnený Amsterdamskou zmluvou a Zmluvou z Nice.

( 14 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

( 15 ) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

( 16 ) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 20.

( 17 ) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

( 18 ) Bez finančnej účasti Euratomu na operácii JET.

( 19 ) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).

Top