EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TJ0175

Deutsche Börse/Komisia

Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. marca 2015.
Deutsche Börse AG proti Európskej komisii.
Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Obchodovanie s finančnými nástrojmi – Európske trhy, na ktorých sa obchodovalo s mimoburzovými derivátmi – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Posúdenie účinkov koncentrácie na hospodársku súťaž – Nárast efektívnosti – Záväzky.
Vec T‑175/12.

Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. marca 2015 – Deutsche Börse/Komisia

(vec T‑175/12)

„Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Obchodovanie s finančnými nástrojmi — Európske trhy, na ktorých sa obchodovalo s mimoburzovými derivátmi — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Posúdenie účinkov koncentrácie na hospodársku súťaž — Nárast efektívnosti — Záväzky“

1. 

Žaloba o neplatnosť — Predmet — Rozhodnutie založené na viacerých pilieroch odôvodnenia, z ktorých každý postačuje na odôvodnenie jeho výroku — Rozhodnutie v oblasti kontroly koncentrácií — Žalobné dôvody, ktorými sa výslovne napáda len jeden pilier odôvodnenia — Relevantnosť — Podmienky (článok 263 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 139/2004, článok 2 ods. 3) (pozri body 46 – 48, 50, 52 – 57, 393, 394, 402‑405)

2. 

Súdne konanie — Návrh na začatie konania — Formálne náležitosti — Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený [Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek a článok 53 prvý odsek; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)] (pozri bod 59)

3. 

Koncentrácie podnikov — Posúdenie zlučiteľnosti s vnútorným trhom — Vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia významne narušujúceho efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu — Preskúmanie Komisiou — Analýza budúceho vývoja — Dôkazné bremeno — Povinnosť Komisie oprieť sa o presvedčivé dôkazy (nariadenie Rady č. 139/2004, článok 2 ods. 3 a článok 8 ods. 3) (pozri body 61‑63)

4. 

Koncentrácie podnikov — Preskúmanie Komisiou — Záväzky dotknutých podnikov, ktoré môžu viesť k tomu, že oznámená koncentrácia sa stane zlučiteľnou s vnútorným trhom — Povinnosť Komisie preskúmať koncentráciu, tak ako bola zmenená záväzkami (nariadenie Rady č. 139/2004, článok 2 ods. 3 a článok 8 ods. 2 a 3) (pozri body 64, 378)

5. 

Koncentrácie podnikov — Preskúmanie Komisiou — Posúdenia ekonomickej povahy — Diskrečná právomoc pri posúdení — Súdne preskúmanie — Hranice (nariadenie Rady č. 139/2004, článok 2) (pozri body 65‑67)

6. 

Koncentrácie podnikov — Preskúmanie Komisiou — Definícia relevantného trhu — Kritériá — Kúpna sila vyvolávajúca vonkajší tlak na trh — Vylúčenie — Zohľadnenie ako okolnosť, ktorá môže potláčať protisúťažné účinky (nariadenie Rady č. 139/2004, článok 2; oznámenie Komisie 2004/C 31/03) (pozri bod 126)

7. 

Koncentrácie podnikov — Posúdenie zlučiteľnosti s vnútorným trhom — Kritériá — Celkové posúdenie — Posúdenie založené na nepriamych dôkazoch — Povinnosť uprednostňovať uplatnenie technických dôkazných prostriedkov — Neexistencia — Povinnosť Komisie vykonať kvantitatívne analýzy — Neexistencia (nariadenie Rady č. 139/2004, článok 2) (pozri body 132‑134)

8. 

Koncentrácie podnikov — Posúdenie zlučiteľnosti s vnútorným trhom — Vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia významne narušujúceho efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu — Zohľadnenie nárastu efektívnosti — Kritériá — Kumulatívna povaha (nariadenie Rady č. 139/2004, odôvodnenie 29; oznámenie Komisie 2004/C 31/03, body 76 až 88) (pozri body 236‑239, 275, 357)

9. 

Koncentrácie podnikov — Správne konanie — Rešpektovanie práva na obhajobu — Oznámenie o výhradách — Dočasná povaha — Povinnosť Komisie vysvetliť vo svojom konečnom rozhodnutí rozdiely existujúce medzi týmto rozhodnutím a jej predbežným posúdením — Neexistencia (nariadenie Rady č. 139/2004, článok 18 ods. 3; nariadenie Komisie č. 802/2004, článok 13 ods. 2) (pozri body 247‑251, 258, 344)

10. 

Koncentrácie podnikov — Správne konanie — Oznámenie o výhradách — Povinný obsah — Rešpektovanie práva na obhajobu — Vplyv, aký má zistenie, že existuje problém hospodárskej súťaže, zistené až po oznámení o výhradách, ktoré nebolo alebo nebolo dostatočne uvedené v tomto oznámení (nariadenie Rady č. 139/2004, článok 18 ods. 3; nariadenie Komisie č. 802/2004, článok 13 ods. 2) (pozri bod 252)

11. 

Koncentrácie podnikov — Posúdenie zlučiteľnosti s vnútorným trhom — Vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia významne narušujúceho efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu — Zohľadnenie nárastu efektívnosti — Kritériá — Overiteľnosť — Dôkaz — Povinnosť predložiť údaje, ktoré môže nezávisle overiť tretia osoba — Povinnosť predložiť dokumenty z obdobia pred koncentráciou — Neexistencia (nariadenie Rady č. 139/2004; oznámenie Komisie 2004/C 31/03, body 86 a 87) (pozri body 262, 275, 361‑363, 372)

12. 

Koncentrácie podnikov — Posúdenie zlučiteľnosti s vnútorným trhom — Vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia významne narušujúceho efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu — Zohľadnenie nárastu efektívnosti — Kritériá — Výhoda pre spotrebiteľov — Zohľadnenie možnosti účastníkov koncentrácie preniesť nárast efektívnosti — Prípustnosť (nariadenie Rady č. 139/2004, odôvodnenie 29; oznámenie Komisie 2004/C 31/03, body 79, 80 a 84) (pozri body 267‑269, 273, 276)

13. 

Koncentrácie podnikov — Posúdenie zlučiteľnosti s vnútorným trhom — Vytvorenie alebo posilnenie dominantného postavenia významne narušujúceho efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu — Zohľadnenie nárastu efektívnosti — Kritériá — Viazanosť na koncentráciu — Nárast efektívnosti, ktorý možno dosiahnuť prostriedkami s menším protisúťažným účinkom — Vylúčenie (nariadenie Rady č. 139/2004, odôvodnenie 29; oznámenie Komisie 2004/C 31/03, bod 85) (pozri body 282, 285, 287)

14. 

Koncentrácie podnikov — Správne konanie — Oznámenie o výhradách — Povinný obsah — Rešpektovanie práva na obhajobu — Podniky, ktorým bolo umožnené vyjadriť sa k skutočnostiam, námietkam a okolnostiam uvádzaným Komisiou — Dostatočné informovanie s ohľadom na právo byť vypočutý — Povinnosť oznámiť podrobnosti a rámcové spôsoby analýzy, ktorú má vykonať Komisia — Neexistencia (nariadenie Rady č. 139/2004, článok 18 ods. 3; nariadenie Komisie č. 802/2004, článok 13 ods. 2) (pozri body 309, 314)

15. 

Súdne konanie — Návrh na začatie konania — Formálne náležitosti — Určenie predmetu konania — Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený — Všeobecný odkaz na iné dokumenty priložené k návrhu — Neprípustnosť [Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek a článok 53 prvý odsek; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)] (pozri bod 354)

16. 

Súdne konanie — Návrh na začatie konania — Formálne náležitosti — Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený — Uvedenie nových dôvodov počas súdneho konania — Podobné požiadavky na výhrady uvedené na podporu dôvodu — Žalobné dôvody neuvedené v návrhu — Neprípustnosť [Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek a článok 53 prvý odsek; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)] (pozri body 399, 409)

17. 

Súdne konanie — Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania — Žiadosť o predloženie dokumentov — Voľná úvaha súdu Únie (Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 64 ods. 4) (pozri bod 417)

Predmet

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2012) 440 z 1. februára 2012, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a Zmluvou o EHP (vec COMP/M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext)

Výrok

1. 

Žaloba sa zamieta.

2. 

Deutsche Börse AG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a Icap Securities Ltd.

Top