Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0268

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. novembra 2016.
Fernand Ullens de Schooten proti État belge.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Základné slobody – Články 49, 56 a 63 ZFEÚ – Situácia, ktorej všetky okolnosti sa obmedzujú len na jeden členský štát – Mimozmluvná zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom v dôsledku porušenia práva Únie pripísateľného zákonodarcovi a súdom členského štátu.
Vec C-268/15.

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. novembra 2016.
Fernand Ullens de Schooten proti État belge.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Bruxelles.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Základné slobody – Články 49, 56 a 63 ZFEÚ – Situácia, ktorej všetky okolnosti sa obmedzujú len na jeden členský štát – Mimozmluvná zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom v dôsledku porušenia práva Únie pripísateľného zákonodarcovi a súdom členského štátu.
Vec C-268/15.

Digital reports (Court Reports - general)

Vec C‑268/15

Fernand Ullens de Schooten

proti

État belge

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Základné slobody – Články 49, 56 a 63 ZFEÚ – Situácia, ktorej všetky okolnosti sa obmedzujú len na jeden členský štát – Mimozmluvná zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom v dôsledku porušenia práva Únie pripísateľného zákonodarcovi a súdom členského štátu“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. novembra 2016

 1. Prejudiciálne otázky–Právomoc Súdneho dvora–Obmedzenia–Zverené právomoci Únie–Otázka týkajúca sa zásady mimozmluvnej zodpovednosti štátu za škody, ktoré vznikli porušením práva Únie–Zahrnutie

  (Článok 267 ZFEÚ)

 2. Právo Európskej únie–Práva priznané jednotlivcom–Porušenie zo strany členského štátu–Porušenie základných slobôd zaručených Zmluvou z dôvodu vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá nemá cezhraničný dosah–Povinnosť nahradiť ujmu, ktorá bola spôsobená jednotlivcom–Neexistencia

  (Články 49, 56 a 63 ZFEÚ

 1.  V rámci prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ môže Súdny dvor uskutočniť výklad práva Únie iba v hraniciach právomocí, ktoré mu boli zverené.

  Pokiaľ ide o prejudiciálne konanie týkajúce sa výkladu zásady mimozmluvnej zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú jednotlivcovi porušením práva Únie, ktoré je pripísateľné štátu, táto zásada je súčasťou právneho poriadku Únie. Poškodení jednotlivci majú na základe tejto zodpovednosti právo na náhradu, keď sú splnené tri podmienky, t. j. že porušená právna norma Únie má za cieľ priznať jednotlivcom práva, porušenie tejto normy je dostatočne závažné a medzi týmto porušením a škodou spôsobenou jednotlivcom existuje priama príčinná súvislosť. Tieto podmienky platia aj pre mimozmluvnú zodpovednosť štátu za škody, ktoré vznikli v dôsledku rozhodnutia súdu rozhodujúceho v poslednom stupni, ktoré porušuje právnu normu Únie. Táto zásada mimozmluvnej zodpovednosti štátu preto patrí do výkladovej právomoci Súdneho dvora.

  (pozri body 40 – 43)

 2.  Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že systém mimozmluvnej zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením tohto práva sa nemá uplatniť v prípade údajnej škody spôsobenej jednotlivcovi z dôvodu tvrdeného porušenia základnej slobody stanovenej v článkoch 49, 56 alebo 63 ZFEÚ, vnútroštátnou právnou úpravou, ktorá sa bez rozdielu vzťahuje na vnútroštátnych príslušníkov a na príslušníkov iných členských štátov, pokiaľ v situácii, v ktorej sa všetky okolnosti obmedzujú na vnútroštátnu sféru jediného členského štátu, neexistuje nijaká súvislosť medzi predmetom alebo okolnosťami sporu vo veci samej a týmito článkami.

  V tejto súvislosti Súdny dvor, na ktorý sa vnútroštátny súd obrátil v súvislosti so situáciou, v ktorej sa všetky okolnosti obmedzujú na vnútroštátnu sféru len jedného členského štátu, nemôže usudzovať, že návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa výkladu ustanovení Zmluvy o FEÚ týkajúcich sa základných slobôd, je preň nevyhnutný na to, aby mohol prijať rozhodnutie v prejednávanej veci, pokiaľ vnútroštátny súd neuvedie aj iné skutočnosti, okrem tých, že sporná vnútroštátna právna úprava sa bez rozdielu uplatňuje na štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu a štátnych príslušníkov iných členských štátov. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania totiž musia vyplývať konkrétne skutočnosti, ktoré umožňujú vytvoriť súvislosť medzi predmetom alebo okolnosťami sporu, ktorý sa vo všetkých ohľadoch obmedzuje na jeden členský štát, a článkami 49, 56 alebo 63 ZFEÚ. V situácii, v ktorej sa všetky okolnosti obmedzujú na vnútroštátnu sféru jedného členského štátu, preto vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby Súdnemu dvoru v súlade s článkom 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora poskytol vysvetlenie toho, akú súvislosť má spor, ktorý prejednáva, napriek jeho čisto vnútroštátnej povahe, s ustanoveniami práva Únie týkajúcimi sa základných slobôd, takže je požadovaný výklad v prejudiciálnom konaní preňho nevyhnutný na to, aby mohol prijať potrebné rozhodnutie v tomto spore.

  (pozri body 54, 55, 58 a výrok)

Top