Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CO0384

Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 28. apríla 2016.
Alta Realitat SL proti Erlock Film ApS a Ulrich Thomsen.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie (ES) č. 1393/2007 – Článok 8 – Neexistencia prekladu písomnosti – Odmietnutie prevziať písomnosť – Jazykové znalosti adresáta písomnosti – Preskúmanie súdom, ktorému bola vec predložená v odosielajúcom členskom štáte.
Vec C-384/14.

Digital reports (Court Reports - general)

Vec C‑384/14

Alta Realitat SL

proti

Erlock Film ApS

a

Ulrichovi Thomsenovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania,

ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach — Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností — Nariadenie (ES) č. 1393/2007 — Článok 8 — Neexistencia prekladu písomnosti — Odmietnutie prevziať písomnosť — Jazykové znalosti adresáta písomnosti — Preskúmanie súdom, ktorému bola vec predložená v odosielajúcom členskom štáte“

Abstrakt – Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 28. apríla 2016

 1. Justičná spolupráca v občianskych veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1393/2007 – Ciele

  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1393/2007)

 2. Justičná spolupráca v občianskych veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1393/2007 – Odmietnutie prevziať písomnosť – Právomoci a povinnosti prijímajúceho orgánu – Právomoc posúdenia podmienok odmietnutia – Neexistencia – Posúdenie prislúchajúce vnútroštátnemu súdu odosielajúceho členského štátu

  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1393/2007, článok 7, článok 8 ods. 1, 2 a 3 a príloha I)

 3. Justičná spolupráca v občianskych veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1393/2007 – Odmietnutie prevziať písomnosť – Právo priznané adresátovi písomnosti za určitých podmienok – Povinnosť prijímajúceho orgánu informovať tohto adresáta o jeho práve prostredníctvom vzorového tlačiva nachádzajúceho sa v prílohe II uvedeného nariadenia – Neexistencia miery voľnej úvahy

  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1393/2007, článok 8 ods. 1 a príloha II)

 4. Justičná spolupráca v občianskych veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1393/2007 – Odmietnutie prevziať písomnosť – Posúdenie podmienok odmietnutia prislúchajúce vnútroštátnemu súdu odosielajúceho členského štátu – Overenie jazykových znalostí adresáta písomnosti týmto súdom – Povinnosť preskúmať všetky skutkové a právne okolnosti

  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1393/2007, článok 8 ods. 1)

 5. Justičná spolupráca v občianskych veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1393/2007 – Odmietnutie prevziať písomnosť – Neupravenie dôsledkov bezdôvodného odmietnutia nariadením – Uplatňovanie vnútroštátneho práva – Podmienky – Dodržanie zásad ekvivalencie a efektivity – Rozsah

  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1393/2007)

 6. Justičná spolupráca v občianskych veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1393/2007 – Návrh na začatie súdneho konania odoslaný do iného členského štátu na účely doručenia – Neprítomnosť odporcu v konaní – Povinnosti vnútroštátneho súdu odosielajúceho členského štátu

  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1393/2007, článok 19 ods. 1; nariadenie Rady č. 44/2001, článok 34 bod 2)

 7. Justičná spolupráca v občianskych veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1393/2007 – Odmietnutie prevziať písomnosť – Dôsledky – Uplatňovanie vnútroštátneho práva – Podmienky – Dodržanie požiadaviek a cieľov nariadenia č. 1393/2007

  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1393/2007)

 1.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 47 – 51)

 2.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 53 – 58)

 3.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 59 – 71)

 4.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 75 – 79)

 5.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 81 – 85)

 6.  Ak sa do iného členského štátu mal na účely doručenia odoslať návrh na začatie súdneho konania a odporca sa nedostavil, nariadenie č. 1393/2007 vyžaduje, ako vyplýva konkrétne z jeho článku 19 ods. 1, aby bolo zabezpečené, že dotknutej osobe bol skutočne doručený návrh na začatie súdneho konania, čím sa jej umožní oboznámiť sa so súdnym konaním, ktoré bolo voči nej začaté, ako aj zistiť predmet a dôvod návrhu, a aby mala dostatočný čas na obranu. Táto povinnosť sa okrem toho zhoduje s požiadavkami článku 34 bodu 2 nariadenia č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

  (pozri bod 86)

 7.  Nariadenie č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a o zrušení nariadenia č. 1348/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že počas doručovania písomnosti jej adresátovi, ktorý má trvalý pobyt na území iného členského štátu, v prípade, že písomnosť nebola vyhotovená alebo nie je k nej pripojený preklad v jazyku, ktorému adresát rozumie, alebo v úradnom jazyku prijímajúceho členského štátu, alebo ak je v danom členskom štáte niekoľko úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, kde sa má doručiť:

  súd rozhodujúci vo veci v odosielajúcom členskom štáte sa musí ubezpečiť o tom, že tento adresát bol riadne informovaný prostredníctvom vzorového tlačiva nachádzajúceho sa v prílohe II tohto nariadenia o svojom práve odmietnuť prevziať túto písomnosť,

  v prípade nesplnenia tejto náležitosti je povinnosťou tohto súdu odstrániť vady konania v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia,

  súd rozhodujúci vo veci nesmie brániť adresátovi vo výkone jeho práva odmietnuť prevziať písomnosť,

  súd rozhodujúci vo veci smie preskúmať dôvodnosť tohto odmietnutia iba po tom, čo adresát účinne uplatnil svoje právo odmietnuť prevziať písomnosť, v tejto súvislosti musí tento súd prihliadať na všetky relevantné skutočnosti v spise, keď rozhoduje o tom, či dotknutá osoba rozumie jazyku, v ktorom je vyhotovená písomnosť, a

  ak uvedený súd zistí, že odmietnutie adresáta písomnosti nie je odôvodnené, je v zásade oprávnený uplatniť dôsledky stanovené svojím vnútroštátnym právom pre takýto prípad za predpokladu zachovania potrebného účinku nariadenia č. 1393/2007.

  Preto až po dodržaní postupu stanoveného v nariadení č. 1393/2007 povolí tento súd uplatnenie vnútroštátnej právnej úpravy, podľa ktorej v prípade, že odporca odmietne prijať písomnosti, ktoré sa mu doručujú, sa tieto písomnosti považujú za riadne doručené, pokiaľ súd skonštatoval, že odmietnutie nebolo objektívne odôvodnené, za predpokladu, že konkrétne podmienky, za ktorých bolo uplatnené toto vnútroštátne ustanovenie, spĺňajú požiadavky a ciele nariadenia č. 1393/2007, čo musí posúdiť vnútroštátny súd.

  (pozri body 87 – 89 a výrok)

Top