EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0214

Abstrakt rozsudku

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. novembra 2011.
KHS AG proti Winfried Schulte.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Landesarbeitsgericht Hamm - Nemecko.
Organizácia pracovného času - Smernica 2003/88/ES - Právo na platenú ročnú dovolenku - Zánik nároku na platenú ročnú dovolenku, ktorá nebola vyčerpaná z dôvodu choroby, po uplynutí lehoty stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou.
Vec C-214/10.

Keywords
Summary

Keywords

Sociálna politika – Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov – Organizácia pracovného času – Právo na platenú dovolenku za kalendárny rok

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88, článok 7 ods. 1)

Summary

Článok 7 ods. 1 smernice 2003/88 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnym ustanoveniam alebo vnútroštátnej praxi, akými sú napríklad kolektívne zmluvy, ktoré obmedzujú kumulovanie nárokov na platenú dovolenku za kalendárny rok pracovníka, ktorý je práceneschopný počas niekoľkých po sebe nasledujúcich referenčných období, tým, že stanovujú lehotu pätnástich mesiacov, po ktorej uplynutí nárok na platenú dovolenku za kalendárny rok zanikne.

(pozri bod 44 a výrok)

Top