EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TO0211

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. septembra 2017.
Amplexor Luxembourg Sàrl v. Európska komisia.
Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Verejné zákazky na služby – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Neexistencia naliehavosti.
Vec T-211/17 R.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. septembra 2017 –
Amplexor Luxembourg/Komisia

(vec T‑211/17 R)

„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Verejné zákazky na služby – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Neexistencia naliehavosti“

1. 

Konanie o nariadení predbežného opatrenia–Prerušenie konania–Dočasné opatrenia–Podmienky nariadenia–Fumus boni iuris–Naliehavosť–Vážna a nenapraviteľná ujma–Kumulatívna povaha–Poradie a spôsob preskúmania–Voľná úvaha sudcu rozhodujúceho o nariadení predbežných opatrení–Zváženie všetkých dotknutých záujmov

(článok 256 ods. 1 ZFEÚ a články 278 a 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 156 ods. 4)

(pozri body 12 15)

2. 

Konanie o nariadení predbežného opatrenia–Prerušenie konania–Dočasné opatrenia–Podmienky nariadenia–Naliehavosť–Vážna a nenapraviteľná ujma–Dôkazné bremeno–Povinnosť predložiť konkrétne a presné údaje, podporené podrobnými dokumentárnymi dôkazmi

(článok 256 ods. 1 ZFEÚ, články 278 a 279 ZFEÚ)

(pozri body 18, 19, 42, 43)

3. 

Konanie o nariadení predbežného opatrenia–Prerušenie konania–Podmienky nariadenia–Naliehavosť–Posúdenie v oblasti sporov týkajúcich sa zadávania verejných zákaziek–Vážna ujma–Dostatočný charakter v prípade obzvlášť závažného fumus boni iuris spôsobeného zjavnou a vážnou nezákonnosťou–Podmienka–Podanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v odkladnej lehote pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom

(článok 278 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 47; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 966/2012, článok 118 ods. 2 a 3; nariadenie Komisie č. 1268/2012, článok 171 ods. 1)

(pozri body 20 – 22, 27, 28)

4. 

Konanie o nariadení predbežného opatrenia–Prerušenie konania–Dočasné opatrenia–Podmienky nariadenia–Naliehavosť–Vážna a nenapraviteľná ujma–Finančná ujma–Strata príležitosti vyplývajúca z vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania–Ujma, ktorú možno plne nahradiť v rámci žaloby vo veci samej alebo žaloby o náhradu škody–Neexistencia nenapraviteľnosti

(články 268, 278, 279 a 340 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 156 ods. 4)

(pozri body 37, 38, 40)

Predmet

Návrh založený na článkoch 278 a 279 ZFEÚ na nariadenie predbežných opatrení spočívajúcich jednak v odklade výkonu rozhodnutia Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (Úrad pre publikácie) z 13. februára 2017 v rámci verejného obstarávania č. 10651 v rozsahu, v akom sa ním zaradila ponuka konzorcia Jouve a Skrivanek na prvé miesto, a jednak v pozastavení účinnosti rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi Úradom pre publikácie a uvedeným konzorciom

Výrok

1. 

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2. 

O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Top