EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0393

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne proti Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami – Ochrana chránených označení pôvodu (CHOP) – Nariadenie (ES) č. 1234/2007 – Článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 118m ods. 2 písm. b) a c) – Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 – Článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 103 ods. 2 písm. b) a c) – Pôsobnosť – Zneužívanie dobrej povesti CHOP – Zneužitie, napodobenie alebo vyvolávanie mylnej predstavy o CHOP – Nepravdivé alebo zavádzajúce označenie – CHOP ‚Champagne‘ použité v názve potraviny – Názov ‚Champagner Sorbet‘ – Potravina obsahujúca šampanské ako zložku – Zložka, ktorá dodáva potravine základnú vlastnosť.
Vec C-393/16.

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017.
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne proti Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami – Ochrana chránených označení pôvodu (CHOP) – Nariadenie (ES) č. 1234/2007 – Článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 118m ods. 2 písm. b) a c) – Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 – Článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 103 ods. 2 písm. b) a c) – Pôsobnosť – Zneužívanie dobrej povesti CHOP – Zneužitie, napodobenie alebo vyvolávanie mylnej predstavy o CHOP – Nepravdivé alebo zavádzajúce označenie – CHOP ‚Champagne‘ použité v názve potraviny – Názov ‚Champagner Sorbet‘ – Potravina obsahujúca šampanské ako zložku – Zložka, ktorá dodáva potravine základnú vlastnosť.
Vec C-393/16.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Vec C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

proti

Aldi Süd Dienstleistungs‑GmbH & Co.OHG

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami – Ochrana chránených označení pôvodu (CHOP) – Nariadenie (ES) č. 1234/2007 – Článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 118m ods. 2 písm. b) a c) – Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 – Článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 103 ods. 2 písm. b) a c) – Pôsobnosť – Zneužívanie dobrej povesti CHOP – Zneužitie, napodobenie alebo vyvolávanie mylnej predstavy o CHOP – Nepravdivé alebo zavádzajúce označenie – CHOP ‚Champagne‘ použité v názve potraviny – Názov ‚Champagner Sorbet‘ – Potravina obsahujúca šampanské ako zložku – Zložka, ktorá dodáva potravine základnú vlastnosť“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. decembra 2017

 1. Poľnohospodárstvo–Spoločná organizácia trhov–Víno–Opis a prezentácia vín–Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia–Ochrana–Pôsobnosť–Používanie chráneného označenia pôvodu v názve potraviny obsahujúcej zložku, ktorá zodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto označenia–Zahrnutie

  [Nariadenie Rady č. 1234/2007, zmenené nariadením č. 491/2009, článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1308/2013, článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii)]

 2. Poľnohospodárstvo–Spoločná organizácia trhov–Víno–Opis a prezentácia vín–Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia–Zneužívanie dobrej povesti chráneného označenia pôvodu–Pojem–Používanie chráneného označenia pôvodu, ktorého cieľom je neoprávnene ťažiť z jeho dobrej povesti

  [Nariadenie Rady č. 1234/2007, zmenené nariadením č. 491/2009, článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1308/2013, článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii)]

 3. Poľnohospodárstvo–Spoločná organizácia trhov–Víno–Opis a prezentácia vín–Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia–Ochrana–Zneužívanie dobrej povesti chráneného označenia pôvodu–Pojem–Používanie označenia v názve potraviny obsahujúcej zložku, ktorá zodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto označenia–Zahrnutie–Podmienky–Absencia príchute, ktorá bola dosiahnutá hlavne prítomnosťou tejto zložky v zložení potraviny, ako základnej vlastnosti uvedenej potraviny

  [Nariadenie Rady č. 1234/2007, zmenené nariadením č. 491/2009, článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1308/2013, článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii)]

 4. Poľnohospodárstvo–Spoločná organizácia trhov–Víno–Opis a prezentácia vín–Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia–Zneužitie, napodobenie alebo vyvolávanie mylnej predstavy o chránenom označení pôvodu–Pojem–Používanie chráneného označenia pôvodu v názve potraviny obsahujúcej zložku, ktorá zodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto označenia–Vylúčenie

  [Nariadenie Rady č. 1234/2007, zmenené nariadením č. 491/2009, článok 118m ods. 2 písm. b); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1308/2013, článok 103 ods. 2 písm. b)]

 5. Poľnohospodárstvo–Spoločná organizácia trhov–Víno–Opis a prezentácia vín–Chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia–Ochrana pred nepravdivým alebo do omylu uvádzajúcim označením–Rozsah

  [Nariadenie Rady č. 1234/2007, zmenené nariadením č. 491/2009, článok 118m ods. 2 písm. c); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1308/2013, článok 103 ods. 2 písm. c)]

 1.  Článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), zmeneného nariadením Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, a článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, sa majú vykladať v tom zmysle, že do ich pôsobnosti patrí prípad, keď je také chránené označenie pôvodu, akým je „Champagne“, použité ako súčasť názvu, pod ktorým sa predáva taká potravina, akou je „Champagner Sorbet“, ktorá síce nezodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto chráneného označenia pôvodu, ale obsahuje zložku zodpovedajúcu uvedeným špecifikáciám.

  (pozri bod 36, bod 1 výroku)

 2.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri bod 40)

 3.  Článok 118m ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 1234/2007, zmeneného nariadením č. 491/2009, a článok 103 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 1308/2013 sa majú vykladať v tom zmysle, že používanie chráneného označenia pôvodu ako súčasť názvu, pod ktorým sa predáva taká potravina, akou je „Champagner Sorbet“, ktorá síce nezodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto chráneného označenia pôvodu, ale obsahuje zložku, ktorá zodpovedá uvedeným špecifikáciám, predstavuje zneužívanie dobrej povesti chráneného označenia pôvodu v zmysle týchto ustanovení, ak základnou vlastnosťou tejto potraviny nie je príchuť, ktorá bola dosiahnutá hlavne prítomnosťou tejto zložky v jej zložení.

  V tejto súvislosti treba usúdiť, že cieľom používania CHOP ako súčasť názvu, pod ktorým sa predáva potravina, ktorá síce nezodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto CHOP, ale obsahuje zložku zodpovedajúcu uvedeným špecifikáciám, je neoprávnene ťažiť z dobrej povesti tohto CHOP, pokiaľ táto zložka nedodáva tejto potravine základnú vlastnosť. Pokiaľ ide o určenie, či daná zložka dodáva dotknutej potravine základnú vlastnosť, potom množstvo tejto zložky v zložení tejto potraviny predstavuje významné, ale nie dostatočné kritérium. Posúdenie tohto kritéria závisí od dotknutých výrobkov a musí ho sprevádzať kvalitatívne posúdenie. Pokiaľ názov potraviny uvádza, ako vo veci samej, že táto potravina obsahuje zložku s CHOP, ktorého účelom je uviesť príchuť tejto potraviny, potom príchuť vytváraná touto zložkou musí predstavovať základnú vlastnosť uvedenej potraviny.

  (pozri body 50 – 53, bod 2 výroku)

 4.  Článok 118m ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1234/2007, zmeneného nariadením č. 491/2009, a článok 103 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1308/2013 sa majú vykladať v tom zmysle, že používanie chráneného označenia pôvodu ako súčasť názvu, pod ktorým sa predáva taká potravina, akou je „Champagner Sorbet“, ktorá síce nezodpovedá špecifikáciám týkajúcim sa tohto chráneného označenia pôvodu, ale obsahuje zložku, ktorá zodpovedá uvedeným špecifikáciám, nepredstavuje zneužitie, napodobenie ani vyvolanie mylnej predstavy v zmysle týchto ustanovení.

  Začlenením označenia zložky s CHOP do názvu dotknutej potraviny totiž dochádza k priamemu používaniu tohto CHOP s cieľom otvorene sa dovolávať chuťovej kvality spájanej s týmto CHOP, čo nepredstavuje zneužitie, napodobenie ani vyvolanie mylnej predstavy.

  (pozri body 57, 59, bod 3 výroku)

 5.  Článok 118m ods. 2 písm. c) nariadenia č. 1234/2007, zmeneného nariadením č. 491/2009, a článok 103 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 1308/2013 sa majú vykladať v tom zmysle, že sú uplatniteľné tak na nepravdivé alebo do omylu uvádzajúce označenia, ktoré by mohli vyvolať mylný dojem o pôvode dotknutého výrobku, ako aj na nepravdivé a do omylu uvádzajúce označenia týkajúce sa povahy alebo základných vlastností tohto výrobku.

  (pozri bod 64, bod 4 výroku)

Top