Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0119

eco cosmetics

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. septembra 2014.
eco cosmetics GmbH & Co. KG a Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH proti Virginii Laetitii Barbare Dupuyovej a Tetyane Bonchykovej.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Amtsgericht Wedding.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Nariadenie (ES) č. 1896/2006 – Európske konanie o platobnom rozkaze – Neexistencia platného doručenia – Účinky – Európsky platobný rozkaz vyhlásený za vykonateľný – Odpor – Preskúmanie vo výnimočných prípadoch – Lehoty.
Spojené veci C‑119/13 a C‑120/13.

Spojené veci C‑119/13 a C‑120/13

eco cosmetics GmbH & Co. KG

a

Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH

proti

Virginii Laetitii Barbare Dupuy

a

Tetyane Bonchykovej

(návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Amtsgericht Wedding)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 1896/2006 — Európske konanie o platobnom rozkaze — Neexistencia platného doručenia — Účinky — Európsky platobný rozkaz vyhlásený za vykonateľný — Odpor — Preskúmanie vo výnimočných prípadoch — Lehoty“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. septembra 2014

 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Označenie relevantných okolností práva Únie – Preformulovanie otázok

  (Článok 267 ZFEÚ)

 2. Súdna spolupráca v občianskych veciach – Európske konanie o platobnom rozkaze – Nariadenie č. 1896/2006 – Neexistencia platného doručenia – Porušenie práv odporcu na obranu – Neplatnosť konaní o preskúmanie a vyhlásenia vykonateľnosti začatých v dôsledku takej nezrovnalosti

  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, články 13 až 20)

 1.  Pozri text rozhodnutia.

  (pozri body 32, 33)

 2.  Nariadenie č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sa má vykladať v tom zmysle, že postupy uvedené v článkoch 16 až 20 tohto nariadenia nie sú uplatniteľné, ak sa preukáže, že európsky platobný rozkaz nebol doručený spôsobom, ktorý je v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v článkoch 13 až 15 uvedeného nariadenia. Ak sa takáto nezrovnalosť objaví až po vyhlásení vykonateľnosti európskeho platobného rozkazu, odporca musí mať možnosť nahlásiť túto nezrovnalosť, ktorá v prípade, že je riadne preukázaná, musí spôsobiť neplatnosť tohto vyhlásenia vykonateľnosti.

  Na jednej strane, pokiaľ teda európsky platobný rozkaz nie je doručený spôsobom, ktorý je v súlade s minimálnymi požiadavkami, odporca nedostane vzorové tlačivo F, prostredníctvom ktorého môže podať odpor proti takému platobnému rozkazu a ktoré sa mu zašle spolu so vzorovým tlačivom E obsahujúcim platobný rozkaz, a teda nie je riadne upovedomený o existencii a základe európskeho platobného rozkazu, ktorý bol proti nemu vydaný. V takomto prípade nemá nevyhnutne všetky potrebné informácie, ktoré mu umožňujú rozhodnúť sa, či má alebo nemá podať odpor proti tomuto rozkazu. Takáto situácia by nebola v súlade s právom odporcu na obranu.

  Na druhej strane v prípade neexistencie takého doručenia nezačína plynúť lehota na podanie odporu uvedená v článku 16 ods. 2 nariadenia č. 1896/2006, takže je spochybnená platnosť úkonov, ktoré sa viažu na uplynutie tejto lehoty, ako je vyhlásenie vykonateľnosti stanovené v článku 18 uvedeného nariadenia alebo návrh na preskúmanie uvedený v jeho článku 20, hoci sa už začalo ich vykonávanie. Presnejšie, pokiaľ ide o konanie o preskúmanie, toto konanie nastane iba vo výnimočných prípadoch stanovených vyčerpávajúcim spôsobom v článku 20 tohto nariadenia, pričom nesprávne doručenie nepatrí do týchto výnimočných prípadov.

  Napokon vzhľadom na to, že nariadenie č. 1896/2006 neupravuje prípadné prostriedky nápravy, ktoré má odporca k dispozícii, pokiaľ sa až po vyhlásení vykonateľnosti európskeho platobného rozkazu preukáže, že tento platobný rozkaz nebol doručený spôsobom, ktorý je v súlade s minimálnymi požiadavkami, sa tieto procesné otázky naďalej riadia vnútroštátnym právom podľa článku 26 nariadenia č. 1896/2006.

  (pozri body 40 – 49 a výrok)

Top