EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0542

Abstrakt rozsudku

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 27. júna 2013.
Staatssecretaris van Financiën proti Codirex Expeditie BV.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Hoge Raad der Nederlanden - Holandsko.
Colný kódex Spoločenstva - Nariadenie (EHS) č. 2913/92 - Dočasne uskladnený tovar - Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva - Colný režim vonkajšieho tranzitu Spoločenstva - Okamih pridelenia colne schváleného určenia - Prijatie colného vyhlásenia - Prepustenie tovaru - Colný dlh.
Vec C-542/11.

Keywords
Summary

Keywords

Voľný pohyb tovaru – Tranzit Spoločenstva – Vonkajší tranzit Spoločenstva – Dočasne uskladnený tovar – Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva – Prijatie colného vyhlásenia – Okamih prepustenia do režimu vonkajšieho tranzitu a pridelenia colne schváleného určenia – Dátum prepustenia tovaru

(Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 4 bod 20, článok 37 ods. 2, články 50, 67, 73 a článok 82 ods. 1)

Summary

Články 50, 67 a 73 nariadenia č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením č. 648/2005, treba vykladať v tom zmysle, že tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, ktorý bol predmetom colného vyhlásenia prijatého colnými orgánmi s cieľom jeho prepustenia do colného režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva a má štatút dočasne uskladneného tovaru, je prepustený do tohto colného režimu, a teda získava colne schválené určenie v okamihu, keď sa rozhodne o prepustení tohto tovaru.

Je pravda, že článok 67 predmetného kódexu uvádza, že ak nie je výslovne stanovené inak, použijú sa pri prepustení tovaru do colného režimu, ktorý je pre tovar uvedený v colnom vyhlásení navrhnutý, predpisy platné ku dňu, keď colné orgány toto colné vyhlásenie prijali. Samotné prijatie colného vyhlásenia však na ukončenie dočasného uskladnenia nepostačuje. Článok 37 ods. 2 colného kódexu stanovuje, že tovar prepravený na colné územie Spoločenstva podlieha colnému dohľadu počas obdobia, ktoré je potrebné na určenie jeho colného štatútu, a ak nejde o tovar Spoločenstva, bez toho, aby tým bol dotknutý článok 82 ods, 1 tohto kódexu, do okamihu zmeny jeho colného štatútu.

Pokiaľ ide o predmetný tranzit, tovar môže byť v režime vonkajšieho tranzitu Spoločenstva, len ak sú splnené všetky podmienky tohto tranzitu. Povinnosť alebo možnosť colných orgánov uplatňovať opatrenia na overenie, identifikáciu alebo zabezpečenie neumožňuje domnievať sa, že všetky podmienky režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva môžu byť splnené len na základe samotného prijatia colného vyhlásenia. Okrem toho skutočnosť, že tovar môže patriť do režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva až od jeho prepustenia, vyplýva z definície uvedenej v článku 4 bode 20 colného kódexu, ktorá zdôrazňuje skutočnosť, že colné orgány umožňujú nakladať s tovarom „za podmienok stanovených pre colný režim, do ktorého bol tovar prepustený“.

(pozri body 40 – 42, 46, 53 – 55 a výrok)

Top

Vec C-542/11

Staatssecretaris van Financiën

proti

Codirex Expeditie BV

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hoge Raad der Nederlanden)

„Colný kódex Spoločenstva — Nariadenie (EHS) č. 2913/92 — Dočasne uskladnený tovar — Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva — Colný režim vonkajšieho tranzitu Spoločenstva — Okamih pridelenia colne schváleného určenia — Prijatie colného vyhlásenia — Prepustenie tovaru — Colný dlh“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 27. júna 2013

Voľný pohyb tovaru – Tranzit Spoločenstva – Vonkajší tranzit Spoločenstva – Dočasne uskladnený tovar – Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva – Prijatie colného vyhlásenia – Okamih prepustenia do režimu vonkajšieho tranzitu a pridelenia colne schváleného určenia – Dátum prepustenia tovaru

(Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 4 bod 20, článok 37 ods. 2, články 50, 67, 73 a článok 82 ods. 1)

Články 50, 67 a 73 nariadenia č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením č. 648/2005, treba vykladať v tom zmysle, že tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, ktorý bol predmetom colného vyhlásenia prijatého colnými orgánmi s cieľom jeho prepustenia do colného režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva a má štatút dočasne uskladneného tovaru, je prepustený do tohto colného režimu, a teda získava colne schválené určenie v okamihu, keď sa rozhodne o prepustení tohto tovaru.

Je pravda, že článok 67 predmetného kódexu uvádza, že ak nie je výslovne stanovené inak, použijú sa pri prepustení tovaru do colného režimu, ktorý je pre tovar uvedený v colnom vyhlásení navrhnutý, predpisy platné ku dňu, keď colné orgány toto colné vyhlásenie prijali. Samotné prijatie colného vyhlásenia však na ukončenie dočasného uskladnenia nepostačuje. Článok 37 ods. 2 colného kódexu stanovuje, že tovar prepravený na colné územie Spoločenstva podlieha colnému dohľadu počas obdobia, ktoré je potrebné na určenie jeho colného štatútu, a ak nejde o tovar Spoločenstva, bez toho, aby tým bol dotknutý článok 82 ods, 1 tohto kódexu, do okamihu zmeny jeho colného štatútu.

Pokiaľ ide o predmetný tranzit, tovar môže byť v režime vonkajšieho tranzitu Spoločenstva, len ak sú splnené všetky podmienky tohto tranzitu. Povinnosť alebo možnosť colných orgánov uplatňovať opatrenia na overenie, identifikáciu alebo zabezpečenie neumožňuje domnievať sa, že všetky podmienky režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva môžu byť splnené len na základe samotného prijatia colného vyhlásenia. Okrem toho skutočnosť, že tovar môže patriť do režimu vonkajšieho tranzitu Spoločenstva až od jeho prepustenia, vyplýva z definície uvedenej v článku 4 bode 20 colného kódexu, ktorá zdôrazňuje skutočnosť, že colné orgány umožňujú nakladať s tovarom „za podmienok stanovených pre colný režim, do ktorého bol tovar prepustený“.

(pozri body 40 – 42, 46, 53 – 55 a výrok)

Top