EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0073

Abstrakt uznesenia

Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2010.
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG proti Európskej komisii.
Odvolanie - Hospodárska súťaž.
Vec C-73/10 P.

Keywords
Summary

Keywords

1. Konanie – Lehoty na podanie žaloby – Preklúzia – Vyššia moc

(Štatút Súdneho dvora, článok 45)

2. Konanie – Lehoty na podanie žaloby – Preklúzia – Ospravedlniteľný omyl – Pojem – Rozsah

[Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 101 ods. 1 písm. a) a písm. b)]

3. Konanie – Lehoty na podanie žaloby – Preklúzia – Prípustnosť vzhľadom na právo každej osoby na spravodlivý proces

(Článok 230 ES)

Summary

1. Od uplatnenia právnych predpisov Únie týkajúcich sa procesných lehôt sa možno odchýliť, len pokiaľ ide o výnimočné prípady nepredvídateľnej okolnosti alebo vyššej moci v súlade s druhým odsekom článku 45 Štatútu Súdneho dvora, keďže striktné uplatnenie týchto predpisov slúži požiadavkám právnej istoty a potrebe vyhnúť sa akejkoľvek diskriminácii alebo svojvoľnému zaobchádzaniu pri výkone spravodlivosti.

(pozri bod 41)

2. V rámci právnej úpravy Únie týkajúcej sa lehôt na podanie žalôb sa pojem ospravedlniteľný omyl, ktorý umožňuje odchýliť sa od tejto právnej úpravy, vzťahuje iba na výnimočné okolnosti, najmä keď príslušná inštitúcia konala tak, že toto konanie samo osobe alebo v rozhodujúcej miere mohlo vyvolať akceptovateľný omyl v úsudku osoby podliehajúcej súdnej právomoci a konajúcej v dobrej viere, ktorá preukázala všetku náležitú starostlivosť vyžadovanú od bežne informovaného subjektu. Takým nie je prípad vo veci týkajúcej sa rozhodnutia Komisie o uložení pokuty podľa článku 81 ES, v ktorej došlo pri počítaní lehôt na podanie žaloby k omylu, keďže znenie článku 101 ods. 1 písm. a) a b) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je jasné a nepredstavuje osobitné výkladové ťažkosti. Okolnosť, že jedinou príčinou prekročenia lehoty na podanie žaloby je omyl, ktorého sa dopustil zástupca odvolateľky, nemožno považovať za ospravedlniteľný omyl, ktorý by umožňoval uplatnenie výnimky z pravidiel týkajúcich sa lehôt na podanie žaloby.

(pozri body 42, 45, 57)

3. Zásada upravená v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a to zabezpečenie spravodlivého konania všetkým osobám, ktorá je uznaná v právnom poriadku Únie, nebráni tomu, aby boli stanovené lehoty na podanie žaloby na súd.

Právo na účinnú súdnu ochranu nie je nijako dotknuté striktným uplatňovaním právnej úpravy Únie týkajúcej sa lehôt, ktoré zodpovedá požiadavkám právnej istoty a potrebe vyhnúť sa akejkoľvek diskriminácii alebo svojvoľnému zaobchádzaniu pri výkone spravodlivosti. Hoci totiž dotknutá dvojmesačná lehota určite predstavuje obmedzenie práva na prístup k súdu, toto obmedzenie zjavne nepredstavuje zásah do samotnej podstaty tohto práva, a to tým viac, že pravidlá týkajúce sa počítania tejto lehoty sú jasné a nepredstavujú nijaké osobitné výkladové ťažkosti.

Výnimka z uvedenej právnej úpravy nemôže byť odôvodnená okolnosťou, že ide o základné práva. Pravidlá týkajúce sa lehôt na podanie žaloby majú totiž kogentnú povahu a súd ich musí uplatniť tak, aby zabezpečil právnu istotu, ako aj rovnosť osôb podliehajúcich súdnej právomoci pred zákonom.

(pozri body 48 – 50, 56)

Top