EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2102

Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

Prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Cieľom smernice je zvýšiť prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií verejného sektora a harmonizovať rozličné normy v rámci Európskej únie (EÚ), čím sa znížia prekážky pre vývojárov produktov a služieb súvisiacich s prístupnosťou.
 • To umožní občanom EÚ, a to najmä občanom so zdravotným postihnutím, ľahší prístup k verejným službám.

HLAVNÉ BODY

Členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby boli webové sídla a mobilné aplikácie subjektov verejného sektora „prístupnejšie“, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, a to tak, že zabezpečia ich „vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť“. Norma o prístupnosti je vymedzená v harmonizovanej európskej norme EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Časti normy, ktoré sú relevantné z hľadiska danej smernice, sú uvedené v prílohe A k norme.

Subjekty verejného sektora musia pravidelne poskytovať podrobné, komplexné a jasné vyhlásenie o prístupnosti, kde uvedú, nakoľko sú ich webové sídla a mobilné aplikácie v súlade s touto smernicou, vrátane:

 • objasnenia všetkých neprístupných prvkov a informácie o prístupných alternatívach,
 • opisu spôsobu, akým môže používateľ ohlásiť akýkoľvek nedostatok, pokiaľ ide o plnenie tejto smernice, a požiadať o informáciu vyňatú z rozsahu pôsobnosti smernice,
 • odkazu na mechanizmus na vybavovanie sťažností, ktorý sa použije, ak je odpoveď nedostatočná.

Európska komisia vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2018/1523, ktoré je vykonávacím aktom, stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti.

Členské štáty tiež musia:

 • uľahčiť uplatňovanie požiadaviek na prístupnosť na iné typy webových sídel a mobilných aplikácií, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy,
 • uľahčiť programy odbornej prípravy zamerané na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií,
 • zlepšiť informovanosť o požiadavkách na prístupnosť,
 • vymieňať si najlepšie postupy, čo im uľahčuje Európska komisia,
 • zabezpečiť dostupnosť účinného vynucovacieho konania.

Členské štáty EÚ môžu zachovať alebo prijať právne predpisy, ktoré prekračujú minimálne požiadavky tejto smernice.

Výnimky

Smernica sa nevzťahuje na verejnoprávnych vysielateľov ani mimovládne organizácie, ktoré neposkytujú základné služby verejnosti alebo osobitne ľudom so zdravotným postihnutím. Nevzťahuje sa ani na tieto prvky obsahu:

 • formáty kancelárskych súborov uverejnené pred 23. septembrom 2018, ak nie sú potrebné na administratívne postupy dotknutého subjektu verejného sektora,
 • audio alebo video uverejnené pred 23. septembrom 2020,
 • živé audio alebo video,
 • online mapovanie, pokiaľ sa základné navigačné informácie poskytujú prístupným spôsobom,
 • obsah tretích strán, ktorý nie je pod kontrolou dotknutého subjektu verejného sektora,
 • reprodukcie položiek, ktoré sú predmetom kultúrneho dedičstva, alebo rukopisov, a to za určitých okolností,
 • obsah extranetov a intranetov určený pre uzavretú skupinu osôb a uverejnený pred 23. septembrom 2019, kým nedôjde k ich podstatnej aktualizácii,
 • webové sídla, ktoré neboli aktualizované či editované po 23. septembri 2019 (archívy), ak ich obsah nie je potrebný na administratívne postupy.

Členské štáty môžu vyňať webové sídla a mobilné aplikácie škôl, materských škôl alebo jaslí okrem ich obsahu súvisiaceho so základnými administratívnymi funkciami.

Monitorovanie

Členské štáty musia monitorovať súlad so smernicou pomocou metodiky, ktorú Komisia prijala 11. októbra 2018. Metodika ustanovená vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2018/1524 zahŕňa:

 • periodicitu monitorovania a pokyny pre výber vzoriek webových sídel a mobilných aplikácií,
 • výber vzorky webových stránok, obsahu na týchto stránkach a obsahu mobilných aplikácií,
 • opis spôsobu, ktorým sa stanoví súlad,
 • mechanizmus v prípade zistenia nedostatkov, ktorý subjektom verejného sektora pomôže nedostatky napraviť, a
 • pokyny pre automatické a manuálne testy a testy použiteľnosti.

Podávanie správ

Členské štáty predložia Komisii do 23. decembra 2021 a následne každé tri roky správu prezentujúcu výsledky monitorovania a informácie o uplatňovaní vynucovacieho konania. Prvá správa sa bude tiež vzťahovať na:

 • spôsob konzultácie o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií so zainteresovanými stranami (organizácie osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb, sociálni partneri, odvetvie a ďalšie),
 • postupy zverejňovania vývoja politiky v oblasti prístupnosti,
 • skúsenosti a poznatky z uplatňovania smernice a
 • informovanie o činnostiach v oblasti odbornej prípravy a zvyšovania povedomia.

Obsah všetkých správ bude uverejnený v prístupnom formáte. Komisia preskúma uplatňovanie tejto smernice do 23. júna 2022.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 22. decembra 2016 a do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov mala byť transponovaná do 23. septembra 2018. Tieto opatrenia mali členské štáty uplatňovať takto:

 • od 23. septembra 2019 na webové sídla uverejnené po 22. septembri 2018,
 • od 23. septembra 2020 na všetky ostatné webové sídla subjektov verejného sektora,
 • od 23. júna 2021 na mobilné aplikácie subjektov verejného sektora.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1 – 15)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1339 z 11. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/2048, pokiaľ ide o harmonizovanú normu pre webové sídla a mobilné aplikácie (Ú. v. EÚ L 289, 12.8.2021, s. 53 – 55)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2048 z 20. decembra 2018 o harmonizovanej norme pre webové sídla a mobilné aplikácie vypracovanej na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 (Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 84 – 86)

Následné zmeny rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/2048 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 256, 12.10.2018, s. 103 – 107)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1524 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v EÚ L 256, 12.10.2018, s. 108 – 116)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.10.2021

Začiatok