EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0679

Ochrana osobných údajov (od roku 2018)

Ochrana osobných údajov (od roku 2018)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2016/679 – ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Práva občanov

Všeobecným nariadením o ochrane údajov sa posilňujú existujúce práva, stanovujú sa nové práva a občanom sa poskytuje väčšia kontrola nad svojimi osobnými údajmi. Patria k nim:

 • jednoduchší prístup k svojim údajom – vrátane poskytovania ďalších informácií o spôsobe spracovania údajov a zaistenia, že tieto informácie budú dostupné jasným a zrozumiteľným spôsobom,
 • nové právo k prenosnosti údajov – uľahčenie prenosu osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb,
 • jasnejšie právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – ak si osoba už neželá spracovanie svojich údajov a ak neexistuje oprávnený dôvod ich vedenia, údaje sa vymažú,
 • právo vedieť, keď boli ich osobné údaje napadnuté – spoločnosti a organizácie budú musieť urýchlene informovať osoby o závažných porušeniach údajov. Takisto budú musieť informovať príslušný dozorný orgán ochrany údajov.

Pravidlá pre podniky

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je určené na vytváranie podnikateľských príležitostí a stimulovanie inovácií pomocou niekoľkých krokov vrátane:

 • jednotného súboru celoeurópskych pravidiel – odhaduje sa, že jednotným celoeurópskym zákonom na ochranu údajov sa ušetrí 2,3 miliardy EUR ročne,
 • zodpovednej osoby, ktorá zodpovedá za ochranu údajov, túto osobu určia verejné orgány a podniky, ktoré spracovávajú údaje vo veľkom rozsahu,
 • jednotného kontaktného miesta – podniky musia prichádzať do styku iba s jedným dozorným orgánom (v krajine EÚ, v ktorej majú hlavné sídlo),
 • pravidiel EÚ pre spoločnosti mimo EÚ – spoločnosti so sídlom mimo EÚ musia pri ponúkaní služieb alebo tovarov, alebo pri monitorovaní správania osôb v rámci EÚ uplatňovať rovnaké pravidlá,
 • pravidiel zohľadňujúcich inovácie – istota, že záruky na ochranu údajov sú začlenené do výrobkov a služieb od najskoršej fázy rozvoja (špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov),
 • techník zohľadňujúcich súkromie ako napríklad pseudonymizácia (keď sa identifikačné polia v zázname o údajoch nahrádzajú jedným alebo viacerými umelými identifikátormi) a šifrovanie (keď sa údaje kódujú spôsobom, ktorý dokážu prečítať iba oprávnené strany),
 • odstraňovania oznámení – novými pravidlami v oblasti ochrany údajov sa zruší väčšina oznamovacích povinností a s nimi súvisiace náklady. Jedným z cieľom nariadenia o ochrane údajov je odstránenie prekážok voľného toku osobných údajov v rámci EÚ. Vďaka tomu sa budú môcť podniky jednoduchšie rozširovať,
 • posúdení vplyvu – podniky budú musieť vykonávať posúdenia vplyvu, ak výsledkom spracovania údajov môže byť vysoké riziko pre práva a slobody osôb,
 • vedenia záznamov – MSP nemajú povinnosť viesť záznamy o činnostiach spracovania, pokiaľ nie je spracovanie pravidelné alebo pravdepodobne bude jeho výsledkom riziko pre práva a slobody osoby, ktorej údaje sa spracovávajú.

Preskúmanie

Európska komisia musí predložiť správu o hodnotení a preskúmaní nariadenia do 25. mája 2020.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131)

Posledná aktualizácia 25.05.2020

Začiatok