Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2366

Preskúmané pravidlá platobných služieb v EÚ

Prístup k obsahu súhrnov

Preskúmané pravidlá platobných služieb v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2015/2366 o platobných službách v celej EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernicou sa vytvára právny základ pre ďalší vývoj lepšie integrovaného vnútorného trhu elektronických platieb v EÚ.
 • Zavádzajú sa ňou komplexné pravidlá týkajúce sa platobných služieb*, s cieľom uskutočňovať medzinárodné platby (v EÚ) tak jednoducho, účinne a bezpečne ako platby v rámci jednotlivej krajiny.
 • Cieľom je otvorenie platobných trhov pre nových účastníkov, výsledkom čoho bude väčšia hospodárska súťaž, väčší výber a lepšie ceny pre spotrebiteľov.
 • Zároveň sa ňou vytvára potrebný právny základ pre jednotnú oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area (SEPA).

HLAVNÉ BODY

 • Cieľom smernice je zlepšiť súčasné pravidlá EÚ týkajúce sa elektronických platieb. Zohľadňujú sa novovznikajúce a inovačné platobné služby, ako napríklad internetové a mobilné platby.
 • V smernici sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:
  • prísnych bezpečnostných požiadaviek pre elektronické platby a ochranu finančných údajov spotrebiteľov, ktorými sa zaručuje bezpečná autentifikácia a znižuje sa riziko podvodu;
  • transparentnosti podmienok a požiadaviek na poskytovanie informácií pre platobné služby;
  • práv a povinností používateľov a poskytovateľov platobných služieb.
 • Smernicu dopĺňa nariadenie (EÚ) 2015/751, ktorým sa ustanovuje horná hranica výmenných poplatkov, ktoré sa účtujú medzi bankami za transakcie viazané na kartu. Očakáva sa, že sa tým zrazia náklady pre obchodníkov pri prijímaní spotrebiteľských debetných a kreditných kariet.

Smerom k lepšie integrovanému platobnému trhu EÚ

Smernicou sa ustanovuje jasný a komplexný súbor pravidiel, ktoré sa budú vzťahovať na súčasných a nových poskytovateľov inovačných platobných služieb. Týmito pravidlami sa zaisťuje, aby mohli títo hráči súťažiť za rovnakých podmienok, výsledkom čoho bude väčšia účinnosť, výber a transparentnosť platobných služieb a zároveň sa posilní dôvera spotrebiteľov v harmonizovaný platobný trh.

Otvorenie trhu EÚ novým službám a poskytovateľom

Cieľom smernice je aj otvorenie platobného trhu EÚ spoločnostiam, ktoré ponúkajú platobné služby orientované na spotrebiteľa alebo podniky, a to na základe prístupu k informáciám o platobnom účte, predovšetkým:

 • služby informovania o účte, ktorými sa umožňuje, aby mal používateľ platobnej služby kedykoľvek prehľad o svojej finančnej situácii, čím sa používateľom umožní lepšie riadenie svojich osobných finančných prostriedkov;
 • platobné iniciačné služby, ktorými sa umožňuje spotrebiteľom platiť prostredníctvom jednoduchých úhrad za svoje online nákupy a obchodníkom sa poskytuje uistenie o iniciovaní platby, aby mohli bez omeškania uvoľniť tovar alebo poskytnúť služby.

Spotrebiteľské práva

 • Posilňujú sa spotrebiteľské práva vrátane:
  • zníženej zodpovednosti za neautorizované platby zo sumy 150 EUR na sumu 50 EUR;
  • právanepodmienečného vrátenia v prípade inkás v eurách;
  • odstránenia príplatkov za použitie spotrebiteľskej kreditnej alebo debetnej karty.
 • Európska komisia začiatkom roku 2018 vytvorí užívateľsky prijateľný elektronický leták, na ktorom budú uvedené práva spotrebiteľov v zmysle smernice a súvisiaceho práva EÚ.

Udelenie povolenia platobným inštitúciám

Smernicou sa zásadne nemenia podmienky udeľovania povolenia na činnosť platobných inštitúcií, hoci od platobných inštitúcií ponúkajúcich služby informovania o účte sa bude ako podmienka udelenia povolenia požadovať, aby mali poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti. V smernici sú tiež stanovené pravidlá dohľadu platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie, ako aj opatrenia v prípade nedodržiavania predpisov

Úloha Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

Úloha EBA je posilnená s cieľom:

 • vytvoriť verejne prístupný centrálny register platobných inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie, ktorý musia vnútroštátne orgány aktualizovať;
 • pomáhať pri riešení sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi;
 • vypracovať regulačné technické predpisy o silnej autentifikácii zákazníka a bezpečných komunikačných kanáloch, ktoré musia všetci poskytovatelia platobných služieb dodržiavať;
 • vytvoriť spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu.

Smernicou sa zrušuje smernica 2007/64/ES od 13. januára 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. januára 2016. Krajiny EÚ majú povinnosť ho zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 13. januára 2018.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Platobné služby: služby, ktorými sa umožňuje, aby sa hotovosť uložila napríklad na bankovom účte alebo vybrala z bankového účtu, ako aj všetky operácie potrebné na prevádzku účtu. Môžu tu patriť prevody finančných prostriedkov, inkasá, úhrady a platby kartou. Smernica sa nevzťahuje na prevody na základe tlačív.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35 – 127)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1 – 36)

Následné zmeny smernice 2007/64/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 1 – 15)

Posledná aktualizácia 08.03.2017

Začiatok