Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1211

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Toto zhrnutie bolo archivované a nebude viac aktualizované, pretože zosumarizovaný dokument nie je účinný alebo nezodpovedá súčasnej situácii.

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1211/2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú pravidlá zriadenia a prevádzky Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

BEREC poskytuje poradenstvo pre inštitúcie EÚ v otázke rozvoja lepšieho vnútorného trhu pre elektronické komunikačné siete a služby a vytvára prepojenia medzi národnými regulačnými orgánmi a Európskou komisiou.

HLAVNÉ BODY

Hlavné ciele orgánu BEREC sú:

 • vytvárať osvedčené postupy a rozširovať ich medzi národnými regulačnými orgánmi;
 • poskytovať pomoc národným regulačným orgánom v regulačnej oblasti;
 • vydávať stanoviská k návrhom rozhodnutí, odporúčaní a usmernení;
 • vydávať správy a poskytovať poradenstvo v otázke odvetvia elektronických komunikácií.

Zloženie a organizácia:

 • Rada regulačných orgánov pozostáva zo zástupcov národných regulačných orgánov zriadených v každej krajine EÚ. Hlavnou povinnosťou Rady je prijímať všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú činnosti BEREC, a vykonávať úlohy BEREC, ktoré zahŕňajú:
  • vydávanie stanovísk k návrhom opatrení národných regulačných orgánov (napríklad určenie podnikov s významným vplyvom na trhu);
  • poradenstvo k návrhom odporúčaní týkajúcich sa relevantných trhov výrobkov a služieb;
  • poskytovanie poradenstva k návrhom opatrení, ktoré sa týkajú účinného prístupu k číslu na tiesňové volania 112 a účinného zavedenia číselného rozsahu začínajúceho sa číslom 116 (liniek pomoci);
  • sledovanie odvetvia elektronických komunikácií, podávanie správ o tomto odvetví a uverejňovanie výročnej správy o vývoji v tomto odvetví.
 • Orgánu BEREC poskytuje pomoc úrad, ktorý pozostáva z riadiaceho výboru a administratívneho riaditeľa. Výbor, ktorý je zložený z členov rady regulačných orgánov a zástupcov Komisie, je zodpovedný za dohliadanie na riaditeľa, ktorý je vedúcim úradu. Hlavnou úlohou úradu je poskytovať orgánu BEREC odborné a administratívne podporné služby.
 • Práca orgánu BEREC je organizovaná v odborných pracovných skupinách, ktoré riešia konkrétne témy zahrnuté do pracovného programu orgánu BEREC alebo na základe žiadostí z inštitúcií EÚ.

Financovanie

Finančné zdroje úradu BEREC pochádzajú najmä z EÚ a z dobrovoľných príspevkov z krajín EÚ alebo národných regulačných orgánov.

Administratívny riaditeľ stanovuje rozpočet, ktorý vypracuje riadiaci výbor.

Ostatná práca

Stratégia orgánu BEREC na obdobie rokov 2015 – 2017 bude zameraná na tri priority:

 • podpora hospodárskej súťaže a investícií;
 • podpora vnútorného trhu;
 • oprávnenie a ochrana používateľov.

BEREC poskytuje vstupy a vymieňa si názory s Európskou komisiou, čo sa týka hodnotenia a preskúmania súčasných pravidiel pre trh elektronických komunikácií, ktoré sú súčasťou iniciatívy digitálneho jednotného trhu Komisie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 7. januára 2010.

KONTEXT

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a jeho úrad (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1 – 10)

Posledná aktualizácia 22.02.2016

Začiatok