Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1007

Obchodovanie s výrobkami z tuleňov

Obchodovanie s výrobkami z tuleňov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Vymedzujú sa v ňom harmonizované pravidlá o uvádzaní výrobkov z tuleňov na trh EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • V rámci EÚ možno na trh uvádzať len tie výrobky z tuleňov, ktoré pochádzajú z lovov vykonávaných komunitami Inuitov* alebo inými komunitami pôvodného obyvateľstva. Lov musí byť:
  • tradične vykonávaný komunitou;
  • vykonávaný na účely obživy komunity s cieľom poskytnúť stravu a príjem a predovšetkým sa nesmie vykonávať z komerčných dôvodov;
  • vykonávaný s náležitou starostlivosťou v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat, pričom sa musí zohľadniť spôsob života komunity a účel lovu, ktorým je zabezpečenie obživy.
 • Pri uvedení na trh musí mať výrobok z tuleňa osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje dodržanie všetkých uvedených podmienok.
 • Toto osvedčenie vydávajú orgány oprávnené Európskou komisiou.
 • Cestujúci a ich rodiny môžu dovážať výrobky z tuleňov na osobné použitie. Ak sa má dovoz týchto výrobkov uskutočniť v neskoršom období, cestujúci by mali mať príslušnú dokumentáciu.
 • Ak má Komisia dôkazy o tom, že výrobky pochádzajú z lovu tuleňov vykonaného predovšetkým z komerčných dôvodov, môže zakázať alebo obmedziť ich uvedenie na trh EÚ.
 • Komisia informuje verejnosť, príslušné orgány a colné úrady o podmienkach, za ktorých možno výrobky z tuleňov uvádzať na trh v rámci EÚ.
 • Do 31. decembra 2018 a potom každé štyri roky krajiny EÚ predložia Komisii správu o opatreniach, ktoré prijali na účely vykonávania právnych predpisov.
 • Do roka od prijatia národných správ Komisia vypracuje celkovú správu pre Európsky parlament a Radu. Prvá správa sa predloží do 31. decembra 2019.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Toto nariadenie sa uplatňuje od 20. novembra 2009.

KONTEXT

Tulene sa lovia v rámci EÚ aj mimo nej na rôzne účely. Používajú sa na získavanie mäsa, oleja, tuku, a kožušín, ako aj tak rozdielnych výrobkov, ako sú kapsule Omega-3 a odevy.

HLAVNÝ POJEM

*Inuit: pôvodný obyvateľ inuitskej domoviny – t. j. tých arktických a subarktických oblastí, v ktorých majú Inuiti v súčasnosti alebo tradične priznané pôvodné práva a záujmy –, ktorého Inuiti uznávajú za príslušníka svojho národa. Tento pojem sa vzťahuje na tieto skupiny: Inupiat, Yupik (Aljaška), Inuit, Inuvialuit (Kanada), Kalaallit (Grónsko) a Yupik (Rusko).

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 36 – 39)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1007/2009 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1850 z 13. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 271, 16.10.2015, s. 1 – 11)

Posledná aktualizácia 31.03.2016

Začiatok