Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0007

Kvalita vody určenej na kúpanie

Kvalita vody určenej na kúpanie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice o vode určenej na kúpanie je zabezpečiť:

 • monitorovanie kvality vody určenej na kúpanie;
 • zavedenie lepších riadiacich opatrení; a
 • sprístupnenie informácií verejnosti.

HLAVNÉ BODY

 • Európska únia (EÚ) sa zaviazala, že bude ochraňovať kvalitu životného prostredia a ľudského zdravia. Touto smernicou sa preto posilňujú pravidlá, ktorými sa zaručuje kvalita vody určenej na kúpanie. Dopĺňa sa ňou smernica 2000/60/ES o ochrane a riadení vody.
 • Táto smernica sa nevzťahuje na plavecké bazény a kúpeľné bazény ani na uzavreté vodné plochy na ošetrovateľské alebo liečebné účely.

Monitorovanie vody určenej na kúpanie

 • Krajiny EÚ musia každý rok identifikovať vody určené na kúpanie na svojom území a určiť dĺžku kúpacej sezóny.
 • Musia zaviesť monitorovanie na mieste, ktoré kúpajúci sa najviac využívajú alebo na ktorom je najväčšie riziko znečistenia. Monitorovanie sa uskutočňuje odoberaním vzoriek:
  • najmenej štyri vzorky vrátane jednej vzorky pred začiatkom kúpacej sezóny;
  • tri vzorky, len ak kúpacia sezóna nepresahuje osem týždňov alebo ak región podlieha špeciálnym zemepisným obmedzeniam.
 • Krajiny EÚ musia oznámiť výsledky svojho monitorovania Európskej komisii spolu s opisom opatrení na riadenie kvality vody. Monitorovanie môže byť výnimočne pozastavené, keď je o tom informovaná Komisia.

Stanovenie kvality vody určenej na kúpanie

 • Kvalita vody sa posudzuje na základe mikrobiologických údajov vymedzených v súlade s parametrami, ktoré sú stanovené v prílohe I k smernici. Klasifikácia kvality vody ako nevyhovujúcej, dostatočnej, dobrej alebo výbornej sa stanovuje v súlade s kritériami stanovenými v prílohe II k smernici.
 • Podľa smernice všetky vody určené na kúpanie v EÚ museli mať najmenej dostatočnú kvalitu do konca kúpacej sezóny 2015. Krajiny EÚ majú navyše prijať potrebné opatrenia na zlepšenie počtu vôd určených na kúpanie dobrej alebo výbornej kvality.
 • Ak je kvalita nevyhovujúca, krajiny EÚ musia prijať potrebné opatrenia na riadenie a odstránenie znečistenia a na ochranu a informovanie kúpajúcich sa.

Profil vody určenej na kúpanie

 • V smernici sa zabezpečuje stanovenie profilov všetkých vôd určených na kúpanie. Môžu sa vzťahovať na jednu lokalitu alebo na viacero susediacich vôd určených na kúpanie. Ich súčasťou je predovšetkým posúdenie:
  • fyzikálnych, zemepisných a hydrologických vlastností vody určenej na kúpanie a iných povrchových vôd v záchytnej oblasti;
  • znečistenia a jeho zdrojov;
  • riadiacich opatrení.
 • Profily vôd určených na kúpanie sa musia preskúmať a aktualizovať podľa ustanovení prílohy II tejto smernice.

Výnimočné opatrenia

 • Krajiny EÚ musia prijať výnimočné opatrenia, ak neočakávané situácie zhoršia kvalitu vody alebo predstavujú riziko pre zdravie kúpajúcich sa.
 • Zároveň sa musí vykonávať vhodné monitorovanie, ak hrozí premnoženie rias. Zodpovedné orgány preto musia:
  • prijať riadiace opatrenia a ihneď poskytnúť informácie, ak dôjde k premnoženiu cyanobaktérií (tzv. modré riasy);
  • posúdiť zdravotné riziká, ak sa vyskytuje premnoženie makrorias či morského fytoplanktónu.

Cezhraničné vody

 • Krajiny EÚ si musia vymieňať informácie a prijať spoločné opatrenia, ak sa povodie riek rozpína na viacerých územiach.

Informácie pre verejnosť

 • Vnútroštátne orgány musia verejnosti poskytnúť možnosť získavať informácie a zúčastňovať sa na riadení kvality vody. Občania teda môžu predkladať návrhy, pripomienky alebo sťažnosti. Môžu sa tiež zapájať do zostavovania, preskúmania a aktualizácie zoznamov kvality vody.
 • Krajiny EÚ okrem toho musia zabezpečiť, aby sa počas kúpacej sezóny aktívne šírili vhodné informácie a aby boli ľahko dostupné. Ide najmä o:
  • klasifikáciu vody, zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa;
  • všeobecný opis vody v netechnickom jazyku;
  • opis povahy a trvania znečistenia.
 • Smernicou 2013/64/EÚ sa mení smernica 2006/7/ES v nadväznosti na zmenu štatútu Mayotte vo vzťahu k EÚ. Francúzsko je jediný adresát.
 • Smernicou 2006/7/ES sa zrušila a nahradila smernica 76/160/EHS dňa 31. decembra 2014.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 24. marca 2006. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 24. marca 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37 – 51)

Následné zmeny smernice 2006/7/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2009/64/ES z 21. januára 2009, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES špecifikuje norma EN ISO 17994:2004(E) ako norma o rovnocennosti mikrobiologických metód (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2009, s. 32)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/321/EÚ z 27. mája 2011, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES ustanovuje symbol na informovanie verejnosti o klasifikácii vody určenej na kúpanie a o zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa (Ú. v. EÚ L 143, 31.5.2011, s. 38 – 40)

Posledná aktualizácia 22.02.2017

Začiatok