EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0029

Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti

Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Touto smernicou sa harmonizujú hlavné práva poskytované autorom a iným nositeľom práv (právo rozmnožovania, právo verejného prenosu a právo šírenia) a v menšej miere aj výnimky a obmedzenia týkajúce sa týchto práv. Súčasne sa ňou harmonizujú ochrana technologických opatrení a informácie, sankcie a opravné prostriedky týkajúce sa správy práv.

Právo rozmnožovania

Členské štáty EÚ musia ustanoviť výlučné právo udeliť súhlas s priamym alebo nepriamym, dočasným alebo trvalým rozmnožovaním akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti, alebo ho zakázať:

 • pre autorov k ich originálu a k rozmnoženinám ich diel,
 • pre výkonných umelcov k záznamom* ich výkonov,
 • pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznamom,
 • pre výrobcov prvých záznamov filmov k originálu a k rozmnoženinám ich filmov,
 • pre vysielajúce organizácie k záznamom ich vysielaní, či už sú tieto vysielania prenášané po drôte alebo vzduchom (bezdrôtovo) vrátane káblov alebo satelitu.

Právo verejného prenosu

Členské štáty musia poskytnúť autorom výlučné právo udeliť súhlas s akýmkoľvek verejným prenosom ich diel alebo ho zakázať. To zahŕňa sprístupňovanie ich diel verejnosti takým spôsobom, aby verejnosť k nim mala prístup z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí.

Členské štáty tiež musia ustanoviť výlučné právo udeliť súhlas so sprístupňovaním verejnosti alebo ho zakázať:

 • pre výkonných umelcov k záznamom ich výkonov,
 • pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznamom,
 • pre výrobcov prvých záznamov filmov k originálu a k rozmnoženinám ich filmov,
 • pre vysielajúce organizácie k záznamom ich vysielaní, a to bez ohľadu na spôsob prenosu.

Právo šírenia

 • Členské štáty musia poskytnúť autorom výlučné právo udeliť súhlas s akýmkoľvek verejným šírením ich diel alebo ich rozmnoženín alebo ho zakázať.
 • Distribučné právo sa vyčerpá v rámci EÚ, keď prvý predaj alebo prenos vlastníctva k danému dielu v rámci EÚ uskutoční držiteľ práv alebo sa uskutoční s jeho súhlasom.

Výnimky a obmedzenia

V smernici sa uvádza kompletný zoznam výnimiek a obmedzení k právam s cieľom uľahčiť používanie chráneného obsahu za zvláštnych okolností.

Existuje povinná výnimka z práva rozmnožovania pre určité prípady dočasného rozmnožovania, ktoré sú integrálnou alebo podstatnou časťou technologického procesu (prechodné rozmnoženiny) a ktoré majú za cieľ umožniť oprávnené použitie diela alebo iného predmetu ochrany alebo jeho transmisiu v sieti medzi tretími stranami prostredníctvom sprostredkovateľa.

 • Všetky ostatné výnimky a obmedzenia týkajúce sa práv rozmnožovania a verejného prenosu sú voliteľné (členské štáty sa môžu rozhodnúť, či ich uplatnia alebo nie) a týkajú sa najmä „verejnej“ domény. Za tri z týchto výnimiek – reprografiu*, rozmnožovanie na súkromné použitie a vysielanie sociálnymi inštitúciami – musia nositelia práv dostať primeranú kompenzáciu.
 • Ak členské štáty ustanovia výnimky z práva rozmnožovania a jeho obmedzenia, môžu ustanoviť podobné výnimky z práva rozširovania.

Právna ochrana

 • Členské štáty musia zabezpečiť právnu ochranu proti porušovaniu akýchkoľvek účinných technologických opatrení, ktoré sa vzťahujú na diela alebo akýkoľvek iný predmet ochrany.
 • Táto právna ochrana súvisí aj s výrobou, dovozom, šírením a predajom zariadení alebo poskytovaním služieb, ktoré by prispeli k porušovaniu technologických opatrení.

Ochrana informácií na správu práv

Členské štáty musia zabezpečiť právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva vedome bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností:

 • odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv,
 • distribúcia, vysielanie, verejný prenos alebo sprístupňovanie verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany, z ktorých bola odstránená elektronická informácia na správu práv.

Sankcie a opravné prostriedky

Členské štáty musia zabezpečiť primerané sankcie a opravné prostriedky v prípade porušovania práv harmonizovaných v tejto smernici. Musia zabezpečiť, aby nositelia práv mohli žiadať o súdny zákaz proti sprostredkovateľom, ktorých služby využívajú tretie strany na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva.

Zmeny smernice 2001/29/ES

Smernica 2001/29/ES bola zmenená dvakrát, a to:

 • Smernicou (EÚ) 2017/1564, čiže smernicou o povolených spôsoboch použitia určitých diel chránených autorským právom v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (pozri súhrn), ktorou sa v EÚ vykonáva Marrákešská zmluva (pozri súhrn). Touto smernicou sa zavádza povinná výnimka z práv, ktoré sú harmonizované právom EÚ a sú dôležité z hľadiska spôsobov použitia a diel, na ktoré sa vzťahuje Marrákešská zmluva. Medzi tieto práva patria najmú práva na vyhotovovanie rozmnoženín, verejný prenos, sprístupňovanie verejnosti, rozširovanie a vypožičiavanie. V zmene sa objasňuje, že článok 5 ods. 3 písm. b) smernice 2001/29/ES, podľa ktorého môžu členské štáty stanoviť výnimky alebo obmedzenia v prospech osôb s postihnutím, sa uplatňuje na prípady, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2017/1564.
 • Smernicou (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu EÚ (pozri súhrn). V článku 24 sa objasňuje, že členské štáty sa môžu spoľahnúť na výnimky a obmedzenia stanovené v článku 5 ods. 2 písm. c) smernice 2001/29/ES, ktorý sa týka úkonov rozmnožovania uskutočnených verejne prístupnými knižnicami, vzdelávacími inštitúciami alebo múzeami alebo archívmi, a v článku 5 ods. 3 písm. a) smernice 2001/29/ES, ktorý sa týka použitia na výhradný účel názornej ukážky pri výučbe alebo vedeckom výskume, bez toho, aby boli dotknuté výnimky a obmedzenia stanovené smernicou 2019/790/ES.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica 2001/29/ES sa uplatňuje od 22. júna 2001 a do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov mala byť transponovaná do 22. decembra 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Záznam: dielo musí byť vyhotovené v rozmnoženine, ktorá umožňuje videnie alebo rozmnoženie diela ostatnými (t. j. na hmotnom nosiči, ako je napríklad nahrávka).
Reprografia: veda a postup kopírovania a rozmnožovania dokumentov a grafických materiálov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19)

Následné zmeny smernice 2001/29/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica 2019/789/EÚ – pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 82 – 91)

Smernica 2019/790/EÚ o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92 – 125)

Nariadenie 2017/1128/EÚ o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 1 – 11) („nariadenie o prenosnosti“)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie 2017/1563 o cezhraničnej výmene rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupných formátoch v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 1 – 5) (nariadenie, ktorým sa vykonáva Marrákešská zmluva v EÚ)

Smernica 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 6 – 13) (smernica, ktorou sa vykonáva Marrákešská zmluva v EÚ)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98) („smernica o CRM“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5 – 12) („smernica o osirelých dielach“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22) („smernica o softvéroch“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35) („smernica o nájme a vypožičaní“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12 – 18) („smernica o lehote“)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45 – 86) („IPRED“). Text znovu uverejnený v korigende (Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16 – 25)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Ú. v. ES L 272, 13.10.2001, s. 32 – 36) („smernica o práve ďalšieho predaja“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20 – 28) („smernica o databázach“)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15 – 21) („smernica o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii“)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 23.09.2021

Začiatok