Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0029

Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti

Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je prispôsobiť právne predpisy o autorských právach a súvisiacich právach technologickému vývoju a predovšetkým informačnej spoločnosti a zároveň zabezpečiť vysoký stupeň ochrany duševného vlastníctva. Smernicou sa okrem toho vykonávajú dve medzinárodné zmluvy, ktoré boli uzavreté v decembri 1996, a to Zmluva WIPO o autorskom práve a Zmluva WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch.

Je jednou z desiatich smerníc vrátane smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, smernice o osirelých dielach a smernice okolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, ktoré spoločne vytvárajú právne predpisy EÚ o autorských právach.

HLAVNÉ BODY

Touto smernicou sa harmonizujú hlavné práva poskytované autorom a iným nositeľom práv (právo rozmnožovania, právo verejného prenosu a právo šírenia) a v menšej miere aj výnimky a obmedzenia týkajúce sa týchto práv. Súčasne sa ňou harmonizuje ochrana technologických opatrení a informácie, sankcie a opravné prostriedky týkajúce sa správy práv.

Právo rozmnožovania

Krajiny EÚ musia ustanoviť výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti:

 • pre autorov k ich originálu a k rozmnoženinám ich diel;
 • pre výkonných umelcov k záznamom* ich výkonov;
 • pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznamom;
 • pre výrobcov prvých záznamov filmov k originálu a k rozmnoženinám ich filmov;
 • pre vysielajúce organizácie k záznamom ich vysielaní, či už sú tieto vysielania prenášané po drôte alebo vzduchom (bezdrôtovo) vrátane káblov alebo satelitu.

Právo verejného prenosu

Krajiny EÚ musia poskytnúť autorom výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akýkoľvek verejný prenos ich diel. To zahŕňa sprístupňovanie ich diel verejnosti takým spôsobom, aby verejnosť k nim mala prístup z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí.

Krajiny EÚ musia mať aj pravidlá o výlučnom práve umožniť prístup:

 • pre výkonných umelcov k záznamom ich výkonov;
 • pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznamom;
 • pre výrobcov prvých záznamov filmov k originálu a k rozmnoženinám ich filmov;
 • pre vysielajúce organizácie k záznamom ich vysielaní, a to bez ohľadu na spôsob prenosu.

Právo šírenia

 • V smernici sa zavádza jednotné celoeurópske pravidlo, podľa ktorého majú autori výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akékoľvek verejné šírenie svojho diela alebo jeho rozmnoženín.
 • Distribučné právo sa vyčerpá v rámci EÚ, keď prvý predaj alebo prenos vlastníctva k danému dielu v rámci EÚ uskutoční držiteľ práv alebo sa uskutoční s jeho súhlasom.

Výnimky a obmedzenia

V smernici sa uvádza kompletný zoznam výnimiek a obmedzení k právam s cieľom uľahčiť používanie chráneného obsahu za zvláštnych okolností.

Existuje povinná výnimka z práva rozmnožovania pre určité prípady dočasného rozmnožovania, ktoré sú integrálnou alebo podstatnou časťou technologického procesu (prechodné rozmnoženiny) a ktoré majú za cieľ umožniť oprávnené použitie diela alebo iného predmetu ochrany alebo jeho transmisiu v sieti medzi tretími stranami prostredníctvom sprostredkovateľa.

 • Všetky ostatné výnimky a obmedzenia týkajúce sa práv rozmnožovania a prenosu sú voliteľné (krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, či ich uplatnia alebo nie) a týkajú sa najmä „verejnej“ domény. Za tri z týchto výnimiek, t. j. reprografiu*, súkromné použitie a vysielanie sociálnymi inštitúciami, musia nositelia práv dostať primeranú kompenzáciu.
 • Výnimky a obmedzenia práva šírenia sa poskytujú v závislosti od výnimiek týkajúcich sa rozmnožovania alebo verejného prenosu.

Právna ochrana

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť právnu ochranu proti porušovaniu akýchkoľvek účinných technologických opatrení, ktoré zahŕňajú diela alebo iný predmet ochrany.
 • Táto právna ochrana sa týka aj „prípravných činností“, ako je napríklad výroba, dovoz, distribúcia, predaj alebo poskytovanie služieb zameraných na diela s obmedzeným použitím.

Ochrana informácií na správu práv

Krajiny EÚ musia zabezpečiť právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva vedome bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností:

 • odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv;
 • distribúciu, vysielanie, verejný prenos alebo sprístupňovanie verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany, z ktorých bola odstránená elektronická informácia na správu práv.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 22. júna 2001. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 22. decembra 2002.

HLAVNÉ POJMY

* Záznam: dielo musí byť vyhotovené v rozmnoženine, ktorá umožňuje videnie alebo rozmnoženie diela ostatnými (t. j. na hmotnom nosiči, ako je napríklad nahrávka).

* Reprografia: veda a postup kopírovania a rozmnožovania dokumentov a grafických materiálov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10 – 19)

Následné zmeny smernice 2001/29/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45 – 86) („IPRED“). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 72 – 98)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 28 – 35) („smernica o nájme a vypožičaní“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Ú. v. ES L 272, 13.10.2001, s. 32 – 36) („smernica o práve ďalšieho predaja“)

Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15 – 21) („smernica o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 16 – 22) („smernica o softvéroch“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Ú. v. ES L 77, 27.3.1996, s. 20 – 28) („smernica o databázach“)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 12 – 18) („smernica o lehote ochrany“). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5 – 12) („smernica o osirelých dielach“)

Posledná aktualizácia 04.04.2016

Začiatok