Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0462

Ženevský dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Ženevský dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 81/462/EHS o uzavretí Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Rozhodnutím sa v mene Európskej únie (EÚ) a krajín EÚ uzatvára Ženevský dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
 • V rámci tohto dohovoru sa strany (t. j. krajiny EÚ, ktoré ratifikovali dohovor) zaväzujú k spolupráci na obmedzovaní, postupnom predchádzaní a na znižovaní svojho vypúšťania látok znečisťujúcich ovzdušie s cieľom bojovať proti výslednému znečisťovaniu prechádzajúcom hranice štátov.

HLAVNÉ BODY

Diaľkové znečisťovanie ovzdušia prechádzajúce hranice štátov sa vymedzuje ako uvoľňovanie, priame alebo nepriame v dôsledku ľudskej činnosti, látok do ovzdušia, ktoré majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie v inej krajine a v súvislosti s ktorými nie je možné rozlíšiť podiel jednotlivých zdrojov emisií alebo skupín zdrojov.

V rámci tohto dohovoru sa celkovo vypracovalo osem samostatných protokolov:

Spolupráca v oblasti politík

V dohovore sa vyžaduje, aby zmluvné strany vypracovali a zaviedli príslušné politiky a stratégie, najmä systémy riadenia kvality ovzdušia.

Zmluvné strany súhlasia s pravidelným stretnutím (aspoň raz za rok) s cieľom posúdiť dosiahnutý pokrok a spolupracovať v otázkach týkajúcich sa dohovoru.

Vedecká spolupráca

Strany súhlasia s realizáciou spoločného úsilia v oblasti výskumu a vývoja, predovšetkým s cieľom znížiť emisie hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie, na účely monitorovania a merania úrovní emisií a koncentrácií týchto znečisťujúcich látok, ako aj s cieľom pochopiť účinky týchto znečisťujúcich látok na zdravie a životné prostredie.

Výmena informácií

Strany súhlasia s výmenou informácií, predovšetkým o údajoch, ktoré sa týkajú:

 • emisie hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie (počnúc oxidom siričitým) a ich účinkov,
 • aspektov, ktoré pravdepodobne spôsobujú výrazné zmeny v diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov (predovšetkým v národných politikách a priemyselnom rozvoji),
 • technológií na kontrolu znižovania znečisťovania ovzdušia a
 • národných politík a stratégií na boj proti hlavným látkam znečisťujúcim ovzdušie.

Spolupráca v oblasti monitorovania znečistenia

 • Strany súhlasia s účasťou na programe spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe (EMEP). Cieľom tohto programu, ktorého činnosti sú financované v rámci samostatného protokolu (Protokol o EMEP), je poskytovať stranám dohovoru:
  • vedecké informácie týkajúce sa monitorovania atmosféry, počítačové modely,
  • posudzovanie emisií a
  • vypracovanie projekcií.
 • Aby bola táto spolupráca úspešná, dohovorom sa umožňuje:
  • rozšírenie programu, ktorý bol pôvodne zameraný na monitorovanie oxidu siričitého a súvisiacich látok, na ostatné hlavné látky znečisťujúce ovzdušie,
  • monitorovanie zloženia médií citlivých na kontamináciu týmito znečisťujúcimi látkami (voda, pôda a vegetácia), ako aj účinkov na zdravie a životné prostredie,
  • vytvorenie meteorologických a iných vedeckých údajov týkajúcich sa procesov počas transmisie,
  • používanie, podľa možností, porovnateľných alebo štandardizovaných metód monitorovania a modelovania,
  • integrácia EMEP do príslušných národných a medzinárodných programov,
  • pravidelná výmena údajov získaných z monitorovania.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE A DOHOVOR UPLATŇUJÚ?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 11. júna 1981.

Dohovor nadobudol platnosť 16. marca 1983, 90 dní od dátumu uloženia 24. ratifikačnej, prijímacej, schvaľovacej listiny alebo listiny o pristúpení.

KONTEXT

 • V Ženevskom dohovore o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov sa zriaďuje systém, ktorý vládam umožňuje spolupracovať s cieľom chrániť zdravie a životné prostredie pred znečistením ovzdušia, ktoré môže ovplyvniť niekoľko krajín. Dohovor bol podpísaný v roku 1979 v Ženeve v rámci Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE) a účinnosť nadobudol v roku 1983.
 • Ďalšie informácie:

AKT

Rozhodnutie Rady 81/462/EHS z 11.júna 1981 o uzavretí Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. ES L 171, 27.6.1981)

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov – Uznesenie o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. ES L 171, 27.6.1981)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 86/277/EHS z 12. júna 1986 o uzatvorení Protokolu k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov a dlhodobom financovaní spoločných programov pre monitorovanie a meranie rozsiahleho prenášania znečisťujúcich látok v ovzduší Európy (EMEP) (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 1)

Rozhodnutie Rady 93/361/EHS zo 17. mája 1993 o pristúpení spoločenstva k protokolu Ženevského dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov, ktorý sa týka znižovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenášania cez hranice štátov (Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 14 – 15)

Rozhodnutie Rady 98/686/ES z 23. marca 1998 o uzavretí Protokolu k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov a postupnom znižovaní emisií síry (Ú. v. ES L 326, 3.12.1998, s. 34)

Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1 – 22)

Rozhodnutie Rady 2001/379/ES zo 4. apríla 2001 o schválení Protokolu o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov z roku 1979 (Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 40)

Rozhodnutie Rady 2003/507/ES z 13. júna 2003 o pristúpení Európskeho spoločenstva k Protokolu z roku 1979 o znížení kyslosti, eutrofizácie a úrovni prízemného ozónu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátu (Ú. v. EÚ L 179, 17.7.2003, s. 1 – 2)

Rozhodnutie Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35 – 36)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/768 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (Ú. v. EÚ L 127, 18.5.2016, s. 8 – 20)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/769 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (Ú. v. EÚ L 127, 18.5.2016, s. 21 – 31)

Posledná aktualizácia 08.12.2016

Začiatok