EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11997D/TXT

Amsterdamská zmluva

Amsterdamská zmluva

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Amsterdamská zmluva, ktorá mení Zmluvu o Európskej únii

AKÝ JE CIEĽ TEJTO ZMLUVY?

HLAVNÉ BODY

Zmluvou si EÚ kladie tieto ciele:

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)

 • Posilní sa:
  • umožnením spoločných stratégií, jednotných akcií, spoločných pozícií a systematickejšej spolupráce medzi krajinami EÚ,
  • začlenením všetkých otázok týkajúcich sa bezpečnosti EÚ vrátane postupného rozvoja spoločnej obrannej politiky v rámci SZBP,
  • rozvíjaním užších prepojení v rámci obrannej organizácie, Západoeurópskej únie,
  • nariadením členským krajinám, aby koordinovali svoje stanoviská v medzinárodných organizáciách, najmä v Organizácii Spojených národov,
  • vytvorením pozície vysokého predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku – úlohy zverenej generálnemu tajomníkovi Rady,
  • zriadením jednotky strategického plánovania a včasného varovania.

Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach

 • policajná spolupráca zahŕňa:
  • prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov,
  • zhromažďovanie, uchovávanie, spracovávanie, analýzu a výmenu relevantných informácií,
  • organizovanie spoločných iniciatív v oblasti odbornej prípravy a výmeny dôstojníkov,
  • vyhodnocovanie vyšetrovacích techník, najmä vo vzťahu k odhaľovaniu závažných foriem organizovaného zločinu,
  • využívanie zdrojov Europolu v oblastiach, ako je spolupráca medzi prokurátormi a vyšetrovateľmi, a zriadenie výskumnej, dokumentačnej a štatistickej siete v oblasti trestnej činnosti v rámci EÚ.
 • Súdna spolupráca zahŕňa:
  • zjednodušenie postupu extradície (mechanizmus, v rámci ktorého štáty požadujú návrat jednotlivcov z iných štátov, keď sú buď obvinení zo spáchania trestných činov, alebo sú hľadaní na výkon trestu) medzi krajinami EÚ,
  • zabezpečenie zlučiteľnosti medzi vnútroštátnymi predpismi,
  • predchádzanie sporom o príslušnosť,
  • zavádzanie minimálnych pravidiel pre trestné činy a sankcií v oblasti organizovaného zločinu, terorizmu a nezákonného obchodu s drogami.

Užšia spolupráca

Vlády EÚ, ktoré si želajú užšiu spoluprácu v určitých oblastiach politiky, tak môžu urobiť za predpokladu, že spolupráca:

 • podporuje ciele a záujmy EÚ a rešpektuje jej zásady,
 • sa využíva ako posledný prostriedok,
 • zahŕňa prinajmenšom väčšinu krajín EÚ,
 • neovplyvňuje súbor právnych predpisov EÚ,
 • rešpektuje právomoci, práva, povinnosti a záujmy nezúčastnených krajín.

Víza, azyl, prisťahovalectvo a iné politiky týkajúce sa voľného pohybu osôb

 • Tieto politiky prechádzajú z medzivládnej spolupráce a stávajú sa súčasťou bežného rozhodovania EÚ. Vlády EÚ musia do piatich rokov prijať opatrenia s cieľom:
  • predchádzať trestnej činnosti a bojovať proti nej a zároveň chrániť práva štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ,
  • posilniť justičnú a administratívnu spoluprácu,
  • zavádzať normy a postupy kontrol na vonkajších hraniciach EÚ,
  • zavádzať pravidlá v oblasti víz,
  • stanoviť kritéria a mechanizmy na vybavovanie žiadostí o azyl.
 • Schengenská dohoda o cestovaní bez pasu v EÚ sa začleňuje do právneho systému EÚ (hoci Spojené kráľovstvo (1) a Írsko sa na týchto opatreniach nezúčastňujú).

Zamestnanosť

 • Záväzok EÚ v oblasti vysokej úrovne zamestnanosti sa posilňuje:
  • zohľadnením tohto cieľa pri návrhu a vykonávaní všetkých politík a činností EÚ,
  • predkladaním výročnej správy na zváženie vedúcimi predstaviteľmi EÚ,
  • nariadením každej vláde, aby raz ročne poskytla informácie o opatreniach, ktoré prijala na zabezpečenie vysokej miery zamestnanosti,
  • vytvorením poradného Výboru pre zamestnanosť.

Inštitucionálne otázky

 • Legislatívny postup
  • spolurozhodovací postup, pri ktorom vlády EÚ pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou spolu s Európskym parlamentom prijímajú právne predpisy, sa rozširuje na väčšinu oblastí politiky a zavádzajú sa jasné predpisy na riešenie akýchkoľvek sporov prostredníctvom Zmierovacieho výboru.
 • Európsky parlament
  • maximálny strop 700 poslancov,
  • vypracúva návrhy na jednotný postup pre európske voľby,
  • ustanovuje predpisy a všeobecné podmienky o povinnostiach svojich poslancov,
  • hlasuje za schválenie vymenovania predsedu Európskej komisie a Komisie ako orgánu.
 • Európska komisia
  • v EÚ s 20 členmi by každá krajina mala mať jedného komisára za predpokladu, že bude schválená národná váha hlasov v Rade,
  • aspoň jeden rok pred vstupom 21. členskej krajiny je potrebné celkové preskúmanie inštitucionálneho usporiadania.

Sankcie

Vlády EÚ môžu pozastaviť práva členskej krajiny vyplývajúce z tejto zmluvy EU vrátane práva hlasovať o legislatívnych návrhoch, ak sa domnievajú, že došlo k „závažnému a pretrvávajúcemu porušeniu“ základných zásad EÚ.

Zjednodušenie

Zmluvou sa zjednodušujú rozličné zmluvy EÚ, a to zmenou alebo vypustením viac ako 50 zastaraných článkov a prečíslovaním zvyšných článkov v záujme ich lepšej zrozumiteľnosti.

ODKEDY SA ZMLUVA UPLATŇUJE?

Zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a nadobudla účinnosť 1. mája 1999.

HLAVNÝ DOKUMENT

Amsterdamská zmluva, ktorá mení Zmluvu o Európskej únii, zmluvy o založení Európskych spoločenstiev a niektoré súvisiace akty (Ú. v. EÚ C 340, 10.11.1997, s. 1 – 144)

Posledná aktualizácia 04.04.2018(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Začiatok