EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0549-20150824

Systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii

Systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii

V tomto nariadení sa ustanovuje systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii (EÚ) v súvislosti s metodikou a zasielaním štatistických údajov úradu Eurostat, ktorý je štatistickým orgánom Komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.

SÚHRN

V nariadení sa ustanovuje európsky systém účtov 2010 (ESA 2010).

V ESA 2010 sa vymedzuje metodika (príloha A) pre spoločné štandardy, vymedzenia pojmov, klasifikácie a účtovné pravidlá, ktoré sa musia používať na zostavovanie účtov a tabuliek na porovnateľných základoch pre potreby EÚ.

Takisto sa vymedzuje program (príloha B) s lehotami, v rámci ktorých členské štáty zasielajú tieto účty a tabuľky úradu Eurostat.

Údaje sa použijú na koordináciu tvorby hospodárskych politík členských štátov EÚ a na koordináciu fiškálnych politík (najmä prostredníctvom pomerov štátneho dlhu a deficitu), ktoré sú súčasťou hospodárskej a menovej únie EÚ (HMÚ), ktorá podporuje euro.

Účtovný systém je potrebný z týchto dôvodov:

  • tvorba politík v Únii a monitorovanie ekonomík členských štátov EÚ a hospodárskej a menovej únie (HMÚ) si vyžaduje porovnateľné, aktuálne a spoľahlivé informácie o štruktúre ekonomiky a vývoji ekonomickej situácie každého členského štátu alebo regiónu EÚ;
  • Komisia zohráva úlohu pri monitorovaní ekonomík členských štátov EÚ a HMÚ a pravidelne podáva Rade správy o pokroku, ktorý členské štáty EÚ dosiahli pri plnení svojich povinností týkajúcich sa HMÚ;
  • občania EÚ potrebujú ekonomické účty ako základný nástroj na analyzovanie ekonomickej situácie členského štátu alebo regiónu EÚ;
  • Komisia môže používať agregáty národných a regionálnych účtov na administratívne účely EÚ, a najmä na výpočty týkajúce sa rozpočtu.

Zasielanie údajov Komisii

Členské štáty EÚ musia posielať Komisii (úradu Eurostat) určité účty a tabuľky stanovené v prílohe B v určených lehotách. Účtovný systém ESA 2010 sa začne uplatňovať na údaje od septembra 2014.

Hodnotenie kvality

Členské štáty EÚ musia predkladať Komisii (úradu Eurostat) správu o kvalite údajov, ktoré sa majú zasielať. Komisia (Eurostat) následne zhodnotí kvalitu zaslaných údajov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 549/2013

16.7.2013

-

Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013

Posledná aktualizácia 22.04.2014

Začiatok