EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2173-20200101

Licenčný systém na dovoz dreva do EÚ

Licenčný systém na dovoz dreva do EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadenie je známe ako nariadenie o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (FLEGT) a zabezpečuje sa ním, že drevo a výrobky z dreva, ktoré do EÚ dovážajú partnerské krajiny, ktoré s EÚ uzatvorili dobrovoľnú partnerskú dohodu a ktoré vykonávajú licenčný systém FLEGT, sa bude ťažiť legálne.
 • Dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 995/2010, ktorého cieľom je zakázať uvádzať na trh v EÚ nelegálne vyťažené drevo a výrobky z tohto dreva.
 • Nariadenie bolo zmenené nariadením (EÚ) č. 657/2014, delegovaným nariadením (EÚ) 2016/1387 a nariadením (EÚ) 2019/1010.

HLAVNÉ BODY

 • Toto nariadenie sa vzťahuje na dovoz produktov z dreva uvedených v prílohách II a III z partnerských krajín uvedených v prílohe I.
 • Členstvo v licenčnom systéme FLEGT sa realizuje prostredníctvom dobrovoľných partnerských dohôd s krajinami produkujúcimi drevo, ktoré majú záujem o uzatvorenie týchto dohôd s EÚ. V každej dobrovoľnej partnerskej dohode je uvedený odsúhlasený harmonogram a záväzky.
 • Vyvážajúce krajiny, ktoré uzatvoria dobrovoľnú partnerskú dohodu, musia vytvoriť systém overovania legálnosti svojich produktov z dreva.
 • Všetky zásielky dreva z krajín, ktoré podpísali dobrovoľnú partnerskú dohodu, ktoré majú funkčný licenčný systém FLEGT, musia mať licenciu FLEGT, ktorou sa potvrdzuje súlad s požiadavkami licenčného systému FLEGT. Zásielky dreva bez licencie FLEGT nemôžu vstúpiť na trh EÚ.
 • Ak na hranici EÚ vzniknú akékoľvek pochybnosti, pokiaľ ide o platnosť licencie FLEGT, príslušné orgány musia požiadať o ďalšie overenie orgánom, ktorý vydal danú licenciu (náklady na overenie nesie dovozca, pokiaľ príslušná krajina EÚ nerozhodne inak). Colné úrady môžu pozastaviť prepustenie dreva v prípade, ak sa domnievajú, že licencia FLEGT nie je platná.
 • Krajiny EÚ musia určiť, aké sankcie sa uložia v prípade porušenia tohto nariadenia.

Zmeny

 • Nariadenie (ES) č. 2173/2005 bolo zmenené nariadením (EÚ) č. 657/2014, ktorým sa Európskej komisii udelila právomoc prijímať delegovanévykonávacie akty.
 • Delegovaným nariadením (EÚ) 2016/1387 sa menia prílohy I a III, pričom sa uznáva skutočnosť, že Indonézia sa stala prvou partnerskou krajinou s funkčným licenčným systémom FLEGT, ktorá vydáva licencie FLEGT.
 • Nariadením (EÚ) 2019/1010 sa mení pôvodné nariadenie v súvislosti so správami, ktoré musia krajiny EÚ pripravovať každý rok. Podľa pôvodného nariadenia musia predložiť správu Komisii, v ktorej uvedú množstvo dreva dovážaného v rámci licenčného systému FLEGT, počet prijatých licencií a počet prípadov a množstvo dreva a výrobkov z dreva dovezeného bez licencie FLEGT (t. j. objem zakázaného dovozu). V pozmeňujúcom nariadení sa však nespresňuje, čo sa má uviesť v správe, ktorú majú predložiť krajiny EÚ. Takisto sa v ňom vyžaduje, aby krajiny EÚ nepredkladali tieto správy iba Komisii, ale aby ich sprístupnili aj verejnosti.
 • V nariadení (EÚ) 2019/1010 sa takisto vyžaduje, aby Komisia začínajúc v roku 2021 každých päť rokov predložila správu Európskemu parlamentuRade o fungovaní a účinnosti nariadenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. decembra 2005.

KONTEXT

Autorizačný systém FLEGT bol navrhnutý prvýkrát v roku 2003 v rámci akčného plánu FLEGT, ktorý bol zameraný na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a na zlepšenie ponuky dreva zákonného pôvodu a dopytu po ňom. Tento systém je zameraný najmä na regióny v strednej Afrike, v Rusku, juhovýchodnej Ázii a v častiach Južnej Ameriky bohaté na drevo.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2173/2005 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019, s. 115 – 127)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1387 z 9. júna 2016, ktorým sa menia prílohy I a III k nariadeniu Rady (ES) č. 2173/2005 na základe dobrovoľnej dohody o partnerstve s Indonéziou v prípade licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016, s. 1 – 9)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23 – 34)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 11.09.2019

Začiatok