Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R0001-20050125

Ochrana zvierat počas prepravy – pravidlá EÚ

Ochrana zvierat počas prepravy – pravidlá EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • V nariadení sa upravuje preprava živých zvierat medzi krajinami EÚ a stanovujú sa kontroly zvierat, ktoré vstupujú do EÚ alebo opúšťajú EÚ. Cieľom podrobných pravidiel je zabrániť zraneniu alebo zbytočnému utrpeniu zvierat.

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa ukladajú tieto požiadavky:

 • prepravné opatrenia je potrebné prijať vopred s cieľom minimalizovať dĺžku cesty a zabezpečiť potreby zvierat;
 • zvieratá musia byť spôsobilé na cestu;
 • dopravný prostriedok a zariadenia na nakladanie a vykladanie musia byť navrhnuté, skonštruované, udržiavané a prevádzkované tak, aby sa zabránilo zraneniam a utrpeniu a zaistila sa bezpečnosť zvierat;
 • osoby zaobchádzajúce so zvieratami musia byť náležite vyškolení a nesmú používať žiadnu formu násilia;
 • preprava na miesto určenia sa musí uskutočniť bez omeškania a musí zahŕňať pravidelné kontroly pohody zvierat;
 • zvieratá musia mať k dispozícii dostatočnú výšku a podlahovú plochu,
 • v prípade potreby sa musí zabezpečiť voda, krmivo a oddych.
 • Prepravcovia musia:
  • mať povolenie od príslušného vnútroštátneho orgánu pre všetky cesty nad 65 km,
  • predložiť dokumentáciu obsahujúcu údaje ako napríklad pôvod a vlastníctvo zvierat, ich miesto určenia a predpokladaný čas cesty,
  • zaistiť, aby zvieratá sprevádzal sprievodca, pokiaľ sa zvieratá nenachádzajú v kontajneroch s dostatočným množstvom krmiva a vody.
 • Vnútroštátne orgány musia skontrolovať a schváliť vozidlá a lode používané na prepravu zvierat po ceste a po mori na dlhé cesty pred tým, ako ich bude možné používať.
 • Chovatelia zvierat a prevádzkovatelia zhromažďovacích stredísk (chovy, zberné centrá a trhy) musia zaistiť, aby sa v rôznych miestach odchodu, prepravy alebo miesta určenia dodržiavali pravidlá a normy v oblasti pohody zvierat.
 • Vnútroštátne orgány musia od prepravcov požadovať, aby:
  • mali sídlo v krajine EÚ,
  • preukázali, že majú dostatočný počet vhodných pracovníkov, zariadení a operačných postupov,
  • nemali záznam o vážnom porušení pravidiel EÚ alebo vnútroštátnych pravidiel o ochrane zvierat počas predchádzajúcich troch rokov.
 • V prípade dlhých ciest medzi krajinami EÚ a do miest určenia mimo EÚ:
  • musia mať prepravcovia potrebné povolenie, dokumentáciu, satelitný navigačný systém a pohotovostné plány pre naliehavé prípady,
  • musia vnútroštátne orgány vykonať kontroly v mieste odchodu a následne náhodné kontroly.
 • V prípade naliehavých situácií alebo neuplatňovania pravidiel o pohode zvierat môžu vnútroštátne orgány trvať na tom, aby prepravca:
  • vymenil vodiča alebo sprievodcu,
  • na dopravnom prostriedku vykonal dočasnú opravu,
  • previedol zásielku na iné vozidlo,
  • vrátil zvieratá do ich miesta odchodu,
  • zvieratá vyložil a umiestnil ich do vhodného dočasného ustajnenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. januára 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti „Dobré životné podmienky zvierat – hlavné úspechy“ na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1 – 44)

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2004/544/ES z 21. júna 2004 o podpísaní Európskeho dohovoru o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy (Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 21)

Nariadenie Rady (ES) č. 1255/97 z 25. júna 1997 o kritériách spoločenstva na oddychové miesta a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHS (Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, s. 1 – 6).

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 1255/97 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/188/EÚ z 18. apríla 2013 o výročných správach o nediskriminačných kontrolách vykonaných podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 [oznámené pod číslom C(2013) 2098] (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 107 – 114)

Posledná aktualizácia 18.04.2016

Začiatok