Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0060

2010/60/: Rozhodnutie Komisie z  2. februára 2010 o schválení účtov platobnej agentúry Malty, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2010) 459]

OJ L 34, 5.2.2010, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/60(1)/oj

5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. februára 2010

o schválení účtov platobnej agentúry Malty, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007

[oznámené pod číslom K(2010) 459]

(Iba maltské znenie je autentické)

(2010/60/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 39,

po porade s výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

V rozhodnutiach Komisie 2008/395/ES (2) a 2009/85/ES (3) sa za rozpočtový rok 2007 schválili účty všetkých platobných agentúr okrem maltskej platobnej agentúry MRAE.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti výdavkov v súvislosti s opatreniami na rozvoj vidieka, ktoré predložila maltská platobná agentúra MRAE.

(3)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty maltskej platobnej agentúry MRAE, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných Európskym poľnohospodárskym a záručným fondom (EPZF) za rozpočtový rok 2007 sa týmto schvaľujú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od členského štátu alebo splatné členskému štátu v súlade s týmto rozhodnutím v oblasti opatrení na rozvoj vidieka uplatniteľných na Malte, sa stanovujú v prílohách I a II.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maltskej republike.

V Bruseli 2. februára 2010

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ L 33, 3.2.2009, s. 31.


PRÍLOHA I

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2007 – VÝDAVKY EPZF NA ROZVOJ VIDIEKA V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

SUMA, KTORÚ MÁ ČLENSKÝ ŠTÁT VRÁTIŤ ALEBO KTORÁ SA MU MÁ VYPLATIŤ

MS

 

2007 – Výdavky platobných agentúr, účty ktorých sú

Celkom a + b

Zníženia

Celkom

Predbežné platby uhradené členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+)

schválené

vylúčené

= výdavky schválené v ročných vyhláseniach

= celková suma predbežných platieb uhradená členskému štátu za rozpočtový rok

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


PRÍLOHA II

SCHVÁLENÉ VÝDAVKY EPZF NA OPATRENIA NA ROZVOJ VIDIEKA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2007 V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

ROZDIELY MEDZI ROČNÝMI SCHVÁLENIAMI ÚČTOV A VYHLÁSENIAMI O VÝDAVKOCH

MS

No

Opatrenia

Výdavky na rok 2007

Príloha I stĺpec a

Zníženia

Príloha I stĺpec d

Schválená suma za rok 2007

Príloha I stĺpec e

MT

No

Opatrenia

i

ii

iii = i + ii

 

1

Znevýhodnené oblasti

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Agroenvironmentálne opatrenia

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Splnenie noriem

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Skupiny výrobcov

0,00

0,00

0,00

 

5

Technická pomoc

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Dodatok k štátnej pomoci

0,00

0,00

0,00

 

7

Opatrenia Ad hoc

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Celkom

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92


Top