Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0213

Štruktúry riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))
P7_TC1-COD(2009)0047 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. júna 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008

OJ C 236E , 12.8.2011, p. 176–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 236/176


Streda 16. júna 2010
Štruktúry riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie ***I

P7_TA(2010)0213

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

2011/C 236 E/39

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Parlamentu a Rade (KOM(2009)0139),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 156 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0103/2009),

so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júla 2009 (1),

po konzultácii s Výborom regiónov,

so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0160/2010),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


(1)  Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 103.


Streda 16. júna 2010
P7_TC1-COD(2009)0047

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. júna 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 912/2010.)


Top