EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zásada znečisťovateľ platí a environmentálna zodpovednosť

Zásada „znečisťovateľ platí“ a environmentálna zodpovednosť

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej pravidlá vychádzajúce zo zásady znečisťovateľ platí. Znamená to, že spoločnosť, ktorá spôsobí environmentálnu škodu, za ňu nesie zodpovednosť a musí vykonať potrebné preventívne alebo nápravné kroky a znášať všetky s tým súvisiace náklady.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa environmentálna škoda vymedzuje ako:

Definícia zahŕňa vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia (čo ovplyvňuje stav zeme alebo vody), do vnútrozemských povrchových a podzemných vôd a akékoľvek zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov, ktoré sú vymedzené v smernici 2001/18/ES.

Rozsah pôsobnosti

Existujú dva scenáre výskytu zodpovednosti:

 • 1.

  Environmentálna škoda spôsobená akýmikoľvek činnosťami uvedenými v prílohe III smernice, ako napríklad:

  • energetický priemysel,
  • výroba a spracovanie kovov,
  • priemysel nerastných surovín,
  • chemický priemysel,
  • odpadové hospodárstvo,
  • rozsiahla výroba buničiny, papiera a lepenky, farbenie textílií a garbiarne,
  • rozsiahla výroba mäsa, mliečnych výrobkov a potravín.
 • 2.

  Environmentálna škoda na chránených druhochprirodzených biotopoch (alebo jej bezprostredná hrozba) spôsobená pracovnými činnosťami inými ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe III, a z dôvodu zavinenia spoločnosťou alebo nedbalosti spoločnosti.

Výnimky

K výnimkám patrí ozbrojený konflikt, prírodná katastrofa, zodpovednosť za tie druhy environmentálnych škôd, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory (napr. znečisťovanie morí), a jadrové riziká, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Euratome.

Preventívne a nápravné opatrenia

 • V prípade výskytu bezprostrednej hrozby škody musí spoločnosť bezodkladne prijať potrebné preventívne opatrenia.
 • Ak sa škoda už vyskytla, spoločnosť musí bezodkladne informovať úrady a prijať kroky na zvládnutie situácie s cieľom zabrániť ďalšej environmentálnej škode a hrozbám pre zdravie ľudí a prijať príslušné nápravné opatrenie.

Spoločnosť musí zaplatiť za preventívne opatrenianápravné opatrenia, okrem určitých situácií, napríklad ak škodu spôsobila tretia strana napriek príslušným bezpečnostným opatreniam, alebo škoda bola výsledkom dodržania úradného pokynu.

Vykonávanie

 • správe o vykonávaní z roku 2016 sa skúmali skúsenosti s vykonávaním smernice v rokoch 2007 až 2013 vrátane hodnotenia, ktoré sa vykonávalo v rámci REFIT, programu Európskej komisie v oblasti regulačnej vhodnosti a efektívnosti.
 • V správe sa potvrdzuje, že hoci smernica ešte nedosiahla svoj úplný potenciál, ukázala sa ako účinná pri náprave environmentálnej škody a stimulovaní prevencie.

Zmena nariadením (EÚ) 2019/1010

Smernica bola v roku 2019 zmenená nariadením (EÚ) 2019/1010, ktorým sa zosúlaďujú a zefektívňujú povinnosti podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Nižšie sú uvedené nové pravidlá platné od 26. júna 2019.

 • Krajiny EÚ podávajú Komisii správu o skúsenostiach získaných pri vykonávaní tejto smernice. Informácie, ktoré musia krajiny poskytovať, sú určené v prílohe VI. Musia byť zozbierané do 30. apríla 2022 a následne každých päť rokov.
 • Do 30. apríla 2023 a následne každých päť rokov Komisia zverejní svoje hodnotenie tejto smernice vychádzajúc z informácií poskytnutých krajinami EÚ.
 • Komisia musí do 31. decembra 2020 vypracovať usmernenia, ktorými sa zabezpečí jednotné chápanie pojmu „environmentálna škoda“, ktorá je vymedzená v tejto smernici.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 30. apríla 2004 a mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 30. apríla 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56 – 75)

Následné zmeny smernice 2004/35/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu podľa článku 18 ods. 2 smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd [COM(2016) 204 final zo 14. apríla 2016]

Pracovný dokument útvarov Komisie: Hodnotenie REFIT smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktorý je sprievodným dokumentom k správe Komisie Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 18 ods. 2 smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd [SWD(2016) 121 final zo 14. apríla 2016]

Posledná aktualizácia 17.06.2020

Top