EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právne predpisy EÚ v oblasti nakladania s odpadom

Právne predpisy EÚ v oblasti nakladania s odpadom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Ustanovuje sa ňou právny rámec v oblasti nakladania s odpadom v Európskej únii (EÚ).
 • Tento rámec má slúžiť na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí tým, že kladie dôraz na dôležitosť správnych techník nakladania s odpadom, jeho zhodnocovania a recyklácie s cieľom znížiť tlak na zdroje a zlepšiť ich využívanie.

HLAVNÉ BODY

Smernica 2008/98/ES

 • Smernicou sa vytvára hierarchia odpadového hospodárstva:
  • predchádzanie vzniku,
  • príprava na opätovné použitie,
  • recyklácia,
  • iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie), a
  • zneškodňovanie.
 • Smernicou sa potvrdzuje „zásada znečisťovateľ platí“, podľa ktorej pôvodca odpadu musí znášať náklady na nakladanie s odpadom.
 • Zavádza sa myšlienka „rozšírenej zodpovednosti výrobcu“.
 • Rozlišuje sa v nej medzi odpadomvedľajšími produktmi*.
 • Nakladanie s odpadom sa musí vykonávať bez akéhokoľvek rizika pre vodu, ovzdušie, pôdu, rastliny alebo živočíchy, bez obťažovania okolia hlukom alebo zápachmi alebo bez poškodenia krajiny alebo miest osobitného záujmu.
 • Pôvodcovia alebo držitelia odpadu musia odpad spracovať sami alebo ho musia postúpiť na spracovanie úradne uznaným prevádzkovateľom. Obidve činnosti si vyžadujú povolenie a podliehajú pravidelným kontrolám.
 • Príslušné vnútroštátne orgány musia vypracovať programy odpadového hospodárstvaprogramy predchádzania vzniku odpadu.
 • Na nebezpečný odpad, odpadové olejebiologický odpad sa vzťahujú osobitné podmienky.
 • Smernicou sa zavádzajú ciele pre recykláciu a zhodnocovanie, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020 v prípade odpadu z domácnosti (50 %) a stavebného odpadu a odpadu z demolácie (70 %).
 • Tento právny predpis sa nevzťahuje na určité druhy odpadu, ako sú rádioaktívne prvky, vyradené výbušniny, fekálne látky, odpadové vodytelá zvierat.

Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/851

 • V rámci balíka opatrení o obehovom hospodárstve bola smernica 2008/98/ES zmenená smernicou (EÚ) 2018/851.
 • Touto smernicou sa stanovujú minimálne prevádzkové požiadavky pre systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov*. Tieto systémy môžu zahŕňať aj organizačnú zodpovednosť a povinnosť podieľať sa na predchádzaní vzniku odpadu a na zabezpečení opätovného použitia a recyklovateľnosti výrobkov.
 • Smernicou sa posilňujú pravidlá týkajúce sa predchádzania vzniku odpadu. Pokiaľ ide o vznik odpadu, členské štáty EÚ musia prijať opatrenia, ktoré:
  • podporujú udržateľné modely výroby a spotreby,
  • podporujú taký dizajn, výrobu a používanie výrobkov, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú trvácne, sú opraviteľné, opätovne použiteľné a aktualizovateľné,
  • sa zameriavajú na výrobky obsahujúce kritické suroviny s cieľom zabrániť tomu, aby sa predmetné materiály stali odpadom,
  • podporujú dostupnosť náhradných dielov, návody na obsluhu, technické informácie alebo ďalšie prostriedky umožňujúce opravu a opätovné použitie výrobkov bez ohrozenia ich kvality a bezpečnosti,
  • znižujú mieru vzniku potravinového odpadu ako príspevok k cieľu Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030 znížiť o 50 % objem celosvetového plytvania potravinami na jedného obyvateľa na úrovni maloobchodov a spotrebiteľov a obmedziť potravinové straty v celom výrobnom a dodávateľskom reťazci,
  • podporujú znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch,
  • majú za cieľ zastaviť tvorbu odpadu v moriach.
 • Stanovujú sa v ňom aj nové ciele recyklácie komunálneho odpadu: do roku 2025 sa musí recyklovať aspoň 55 hmotnostných % komunálneho odpadu. Tento cieľ sa zvýši na 60 % do roku 2030 a na 65 % do roku 2035.
 • Členské štáty musia:
  • do 1. januára 2025 zriadiť triedený zber pre textil a nebezpečný odpad z domácností,
  • zabezpečiť, aby sa do 31. decembra 2023 biologický odpad buď triedil, alebo recykloval pri zdroji (napr. kompostovaním).
 • Smernica takisto poukazuje na príklady stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako sú poplatky za skládkovanie a spaľovanie a schémy podľa zásady „plať za to, čo vyhodíš“.

ODKEDY SA PRAVIDLÁ UPLATŇUJÚ?

 • Smernica 2008/98/ES mala byť do vnútroštátnych právnych predpisov transponovaná do 12. decembra 2010.
 • Pozmeňujúca smernica (EÚ) 2018/851 mala byť do vnútroštátnych právnych predpisov transponovaná do 5. júla 2020.

KONTEXT

 • Vznik odpadu býval nezamedziteľným a neblahým vedľajším produktom hospodárskej činnosti a rastu. Prostredníctvom moderných technológií a starostlivým riadením je možné tento kruh narušiť.
 • Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Vedľajší produkt. Látka alebo vec, ktoré sú výsledkom výrobného procesu, ktorý nie je primárne zameraný na výrobu danej látky alebo veci. V smernici sa stanovujú podmienky, podľa ktorých sa látka alebo vec nemajú považovať za odpad.
Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Súbor opatrení prijatých členskými štátmi, ktorými sa zabezpečí, aby výrobcovia výrobkov mali finančnú alebo finančnú a organizačnú zodpovednosť za fázu životného cyklu výrobku týkajúcu sa nakladania s odpadom.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30).

Následné zmeny smernice 2008/98/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2021/19 z 18. decembra 2020, ktorým sa stanovuje spoločná metodika a formát nahlasovania opätovného použitia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 10, 21.1.2021, s. 1 – 7).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1004 zo 7. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov o odpade v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2012) 2384 (Ú. v. EÚ L 163, 20.6.2019, s. 66 – 100).

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1597 z 3. mája 2019,ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o spoločnú metodiku a minimálne požiadavky na kvalitu jednotného merania úrovní potravinového odpadu (Ú. v. EÚ L 248, 27.9.2019, s. 77 – 85).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/2000 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovuje formát nahlasovania údajov o potravinovom odpade a predkladania správy o kontrole kvality v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 310, 2.12.2019, s. 39 – 45).

Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2015, s. 13 – 15).

Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3 – 24).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 16.06.2022

Top