EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov v EÚ

Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Cieľom nariadenia je vytvoriť záchrannú sieť pre poľnohospodárske trhy prostredníctvom využívania nástrojov na podporu trhu (napr. verejná intervencia a súkromné skladovanie), výnimočných opatrení a pomoci pre konkrétne odvetvia (najmä pre sektor ovocia a zeleniny a sektor vinohradníctva a vinárstva).
 • Nariadením sa má podporovať spolupráca prostredníctvom organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií (organizácií, ktoré zastupujú činnosti zahŕňajúce produkciu alebo spracovanie produktov v rôznych sektoroch, alebo obchodovanie s nimi).
 • Nariadením sa zároveň pre mnohé produkty stanovujú minimálne požiadavky na kvalitu (obchodné normy), ako aj pravidlá obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami a osobitné pravidlá hospodárskej súťaže.

HLAVNÉ BODY

Hlavné znaky spoločnej organizácie trhov sú:

Trhová intervencia

Nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

 • verejnej intervencie, pri ktorej vlády a ich agentúry nakupujú produkty a skladujú ich až do naloženia s týmito produktmi, a
 • pomoci poskytovanej na skladovanie produktov organizáciami zo súkromného sektora.

Nariadením sa reviduje existujúci systém verejnej intervencie a pomoci na súkromné uskladnenie, čím sa zvyšuje schopnosť systému reagovať a jeho efektívnosť. Umožňujú to napríklad technické úpravy pre hovädzie mäso a mliečne výrobky a niektoré druhy syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením.

Výnimočné opatrenia

 • Európska komisia môže prijať núdzové opatrenia proti narušeniu trhu spôsobenému výrazným kolísaním cien alebo v prípade hroziacich výrazných cenových výkyvov. Zároveň môže prijať opatrenia na riešenie vplyvu, ktorým na trh pôsobia opatrenia zamerané na boj proti šíreniu chorôb zvierat, prípadne vážne narušenia trhu spôsobené stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia zvierat alebo rastlín a v dôsledku rizík chorôb.
 • V prípade závažných narušení trhu sa z rezervy na krízové situácie poskytne doplnková podpora na financovanie týchto opatrení.

Opatrenia zamerané na kontrolu ponuky

 • Kvóty na mlieko a cukor: nariadením sa ukončili kvóty na mlieko v roku 2015 a kvóty na cukor v roku 2017, čo výrobcom z EÚ umožňuje dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť na domácej úrovni aj v celosvetovom meradle.
 • Regulácia v sektore vinohradníctva a vinárstva: nariadením sa od roku 2016 zavádza nový systém povolení pre práva na novú výsadbu viniča, ktorý sa bude uplatňovať do roku 2030. Týmto opatrením sa zabezpečí rozšírenie vysadenej plochy až o 1 % ročne.

Ďalšie opatrenia

Zvyšuje sa rozpočet na programy podpory konzumácie ovocia a mlieka v školách (zo sumy 90 miliónov EUR na 150 miliónov EUR).

Organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie

Nariadením sa podporuje vytváranie organizácií výrobcov, čím sa má posilniť pozícia výrobcov v potravinovom reťazci. Nariadenie bolo zmenené a doplnené týmito aktmi:

 • Nariadenie (EÚ) 2017/2393, ktorým sa umožňuje uznaným organizáciám výrobcov vo všetkých sektoroch so zavedenou spoločnou organizáciou trhov vykonávať činnosti, ako je plánovanie výroby, optimalizácia výrobných nákladov, uvádzanie výrobkov členov organizácie výrobcov na trh a vedenie zmluvných rokovaní. Zároveň sa ním rozširujú ciele medziodvetvových organizácií na opatrenia zamerané na prevenciu a riadenie rizík súvisiacich so zdravím zvierat, s ochranou rastlín a so životným prostredím.
 • Nariadenia (EÚ) 2017/891 a (EÚ) 2017/892, ktorými sa zjednodušujú a objasňujú pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny.

Obchod s krajinami mimo EÚ

Dovoz a vývoz určitých produktov si môže vyžadovať licenciu.

Na niektoré poľnohospodárske výrobky sa vzťahujú dovozné clá podľa Spoločného colného sadzobníka, pričom pre niektoré výrobky sú stanovené osobitné pravidlá (napr. konope, chmeľ, víno a cukor na rafináciu). Komisia môže navyše pevne stanoviť dovozné colné kvóty, t. j. osobitné limity na množstvo tovaru, ktorý možno doviezť so zníženým clom.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Nariadenie o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami je jedným z balíkov reformných opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tento balík zahŕňa opatrenia týkajúce sa:

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15 – 49)

Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 14. júna 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV/7TofuTown.com GmbH. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Trier. Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami – Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 – Článok 78 a príloha VII časť III – Rozhodnutie 2010/791/EU – Vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy – „Mlieko“ a „mliečne výrobky“ – Názvy používané pri reklame a uvádzaní čisto rastlinných potravín na trh. Vec C-422/16

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 4 – 56)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 57 – 91)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12 – 19)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549 – 607)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 18.09.2018

Top