Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0007

Smernica Rady 2008/7/ES z  12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu

OJ L 46, 21.2.2008, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 159 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/7/oj

21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/11


SMERNICA RADY 2008/7/ES

z 12. februára 2008

o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho parlamentu, a najmä na jej články 93 a 94,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (3) bola niekoľkokrát zásadne zmenená a doplnená (4). Vzhľadom na to, že sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, by sa smernica mala v záujme jasnosti rekodifikovať.

(2)

Nepriame dane z navyšovania kapitálu, menovite kapitálová daň (poplatky z kapitálových vkladov do spoločností), kolkové poplatky z cenných papierov, ako aj daň z reštrukturalizačných operácií bez ohľadu na to, či v dôsledku týchto operácií došlo k navýšeniu kapitálu, umožňujú vznik diskriminácie, dvojitého zdanenia a rozdielností, ktoré sú v rozpore s voľným pohybom kapitálu. To isté platí v prípade iných nepriamych daní s rovnakými vlastnosťami ako kapitálová daň a kolkové poplatky z cenných papierov.

(3)

Preto je v záujme vnútorného trhu harmonizovať právne predpisy o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu s cieľom čo možno najviac eliminovať faktory, ktoré môžu narúšať podmienky hospodárskej súťaže alebo predstavovať prekážku voľného pohybu kapitálu.

(4)

Kapitálová daň má škodlivé účinky na preskupovanie a rozvoj podnikov. Takéto účinky sú obzvlášť škodlivé v súčasnej ekonomickej situácii, z ktorej vyplýva výsostná potreba mať v prvom rade na zreteli podporu investícií.

(5)

Najlepším riešením na dosiahnutie týchto cieľov by bolo kapitálovú daň zrušiť.

(6)

Straty z príjmu, ktoré môžu vyplynúť z okamžitej realizácie takého opatrenia, sú však neprijateľné pre určité členské štáty, ktoré v súčasnosti uplatňujú kapitálovú daň. Členské štáty by preto mali mať príležitosť naďalej podrobovať kapitálovej dani všetky alebo niektoré príslušné transakcie, pričom v rámci jedného členského štátu sa musí uplatňovať jediná sadzba dane. Keď sa členský štát rozhodne neuplatňovať kapitálovú daň na všetky alebo niektoré transakcie podľa tejto smernice, nemal by mať možnosť túto daň opätovne zaviesť.

(7)

Z koncepcie vnútorného trhu, vyplýva, že daň z navyšovania kapitálu spoločnosti by sa v rámci vnútorného trhu nemala platiť viac ako raz. V prípade, že členský štát, ktorý má právo zdanenia, neuplatňuje kapitálovú daň na niektoré alebo všetky transakcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nesmie na dané transakcie uplatňovať právo zdanenia žiaden iný členský štát.

(8)

Pokiaľ členské štáty naďalej uplatňujú kapitálovú daň, je primerané zachovať prísne podmienky, najmä pokiaľ ide o oslobodenie od dane a zníženie dane.

(9)

Okrem kapitálovej dane by sa nemali ukladať iné nepriame dane. V prvom rade by sa nemal vyberať kolkový poplatok z cenných papierov, bez ohľadu na pôvod daných cenných papierov a bez ohľadu na to, či ide o vlastný kapitál spoločnosti alebo jeho úverový kapitál.

(10)

Zoznam kapitálových spoločností podľa smernice 69/335/EHS nie je úplný, a preto by sa mal upraviť.

(11)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a preto sa môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku táto smernica nepresahuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(12)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by mala vzťahovať na tie ustanovenia, ktoré predstavujú zásadnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré ostali nezmenené, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(13)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov súvisiacich s lehotami na transpozíciu smerníc podľa prílohy II časti B do vnútroštátneho práva.

(14)

Vzhľadom na nežiaduce účinky kapitálovej dane by Komisia mala každé tri roky podávať správu o fungovaní tejto smernice s cieľom túto daň zrušiť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

PREDMET A PÔSOBNOSŤ

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa upravuje ukladanie nepriamych daní, pokiaľ ide o:

a)

kapitálové vklady do kapitálových spoločností;

b)

reštrukturalizačné operácie, ktoré sa týkajú kapitálových spoločností;

c)

vydávanie niektorých cenných papierov a dlhopisov.

Článok 2

Kapitálová spoločnosť

1.   Na účely tejto smernice „kapitálová spoločnosť“ je:

a)

akákoľvek spoločnosť, ktorá má formu uvedenú v prílohe I;

b)

akákoľvek spoločnosť, združenie alebo právnická osoba, ktorej podiely na kapitáli alebo aktívach sú obchodovateľné na burze;

c)

akákoľvek spoločnosť, združenie alebo právnická osoba založená na účely zisku, ktorej spoločníci majú právo previesť svoje podiely tretím stranám bez predchádzajúceho povolenia a ručia za záväzky spoločnosti, združenia alebo právnickej osoby len do výšky svojho podielu.

2.   Na účely tejto smernice sa každá iná spoločnosť, združenie alebo právnická osoba založená na účely zisku považuje za kapitálovú spoločnosť.

Článok 3

Kapitálové vklady

Na účely tejto smernice a s výhradou článku 4 sa za „kapitálové vklady“ považujú tieto transakcie:

a)

založenie kapitálovej spoločnosti;

b)

transformácia spoločnosti, združenia alebo právnickej osoby, ktorá nie je kapitálovou spoločnosťou, na kapitálovú spoločnosť;

c)

zvýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti vkladom majetku akéhokoľvek druhu;

d)

zvýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti vkladom majetku akéhokoľvek druhu, ktorého protihodnotou nie je poskytnutie podielu na kapitáli alebo aktívach spoločnosti, ale práva obdobné právam spoločníkov, ako napr. hlasovacie práva, podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku;

e)

premiestnenie miesta skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti so sídlom v tretej krajine z tretej krajiny do členského štátu;

f)

premiestnenie sídla kapitálovej spoločnosti s miestom skutočného vedenia v tretej krajine z tretej krajiny do členského štátu;

g)

navýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti kapitalizáciou ziskov alebo stálych alebo dočasných rezerv;

h)

zvýšenie majetku kapitálovej spoločnosti prostredníctvom služieb poskytovaných spoločníkom, ktoré nemá za následok zvýšenie kapitálu spoločnosti, ale v jeho dôsledku dôjde k zmene práv spoločníkov alebo zvýšeniu podielov spoločnosti;

i)

poskytnutie úveru kapitálovej spoločnosti, ak má veriteľ nárok na podiel na zisku spoločnosti;

j)

poskytnutie úveru kapitálovej spoločnosti spoločníkom, jeho manželom alebo manželkou alebo jeho dieťaťom, ako aj treťou osobou, pokiaľ za takýto úver spoločník ručí, za podmienky, že daný úver plní rovnakú funkciu ako zvýšenie kapitálu spoločnosti.

Článok 4

Reštrukturalizačné operácie

1.   Na účely tejto smernice sa za vklad kapitálu nepovažujú tieto „reštrukturalizačné operácie“:

a)

keď jedna alebo viaceré kapitálové spoločnosti prevedú všetky aktíva a pasíva alebo jedno či viacero odvetví činnosti na jednu alebo viac kapitálových spoločností, ktoré sa práve zakladajú alebo ktoré už existujú, za podmienky, že protihodnotou prevodu je aspoň časť cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál nadobúdajúcej spoločnosti;

b)

keď kapitálová spoločnosť, ktorá sa zakladá alebo ktorá už existuje, získa podiely, ktoré predstavujú väčšinu hlasovacích práv inej kapitálovej spoločnosti, za podmienky, že protihodnotou získaných podielov je aspoň časť cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál pôvodnej spoločnosti. V prípade, že sa väčšina hlasovacích práv dosiahne prostredníctvom dvoch alebo viacerých transakcií, za reštrukturalizačné operácie sa považuje len transakcia, pri ktorej došlo k dosiahnutiu väčšiny hlasovacích práv, a akékoľvek následné transakcie.

2.   Medzi „reštrukturalizačné operácie“ patrí tiež prevod na určitú kapitálovú spoločnosť všetkých aktív a pasív inej kapitálovej spoločnosti, ktorú má v úplnom vlastníctve táto určitá kapitálová spoločnosť.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Transakcie, na ktoré sa nevzťahuje nepriama daň

1.   Členské štáty neuplatňujú na kapitálové spoločnosti žiadnu formu nepriamej dane, pokiaľ ide o:

a)

kapitálové vklady;

b)

úvery alebo poskytovanie služieb, ktoré sú súčasťou kapitálových vkladov;

c)

registráciu alebo akúkoľvek inú formalitu požadovaná od kapitálovej spoločnosti na základe jej právnej formy pred začatím podnikateľskej činnosti;

d)

zmeny zakladateľskej listiny alebo stanov kapitálovej spoločnosti, a to najmä:

i)

transformácia kapitálovej spoločnosti na iný typ kapitálovej spoločnosti;

ii)

premiestnenie miesta skutočného vedenia alebo sídla kapitálovej spoločnosti z jedného členského štátu do iného členského štátu;

iii)

zmena predmetu činnosti kapitálovej spoločnosti;

iv)

rozšírenie existencie kapitálovej spoločnosti;

e)

reštrukturalizačné operácie uvedené v článku 4.

2.   Členské štáty neukladajú žiadnu formu nepriamej dane na:

a)

vytváranie, vydávanie, prijímanie akcií na burzu alebo uvedenie do obehu akcií, podielov spoločnosti, iných obdobných cenných papierov alebo osvedčení nahrádzajúcich tieto cenné papiere, ako aj obchodovanie s nimi, bez ohľadu na osobu emitenta;

b)

úvery vrátane úrokov uskutočnené formou vydania štátnych dlhopisov alebo iných obchodovateľných cenných papierov bez ohľadu na osobu emitenta a na súvisiace formality, ako aj na vytváranie, vydávanie, prijímanie na burzu alebo uvedenie do obehu takýchto dlhopisov alebo iných obchodovateľných cenných papierov.

Článok 6

Dane a daň z pridanej hodnoty

1.   Bez ohľadu na článok 5 môže členský štát uplatňovať tieto dane:

a)

dane z prevodu cenných papierov, bez ohľadu na to, či ide o paušálnu sadzbu alebo nie;

b)

dane z prevodu majetku vrátane katastrálnych daní, ktoré sa vyberajú pri prevode podnikateľskej činnosti alebo nehnuteľného majetku na kapitálovú spoločnosť uskutočneného v rámci ich územia;

c)

dane z prevodu majetku, ktoré vyberajú sa pri prevode aktív akéhokoľvek druhu na kapitálovú spoločnosť, pokiaľ sa tento majetok prevedie za inú protihodnotu ako podiel spoločnosti;

d)

dane, ktoré sa vyberajú pri vytváraní, registrácii alebo zrušení hypotéky alebo iných poplatkov za pozemok alebo iný majetok;

e)

dane vo forme poplatkov;

f)

daň z pridanej hodnoty.

2.   Suma vyberaná prostredníctvom daní a iných odvodov uvedených v písmenách b) až e) odseku 1 sa nemení v závislosti od toho, či sa miesto skutočného vedenia alebo sídlo kapitálovej spoločnosti nachádza alebo nenachádza na území členského štátu, ktorý tieto dane alebo odvody ukladá. Tieto sumy nesmú byť vyššie ako dane alebo odvody uplatniteľné na podobné transakcie, ktoré sa uskutočňujú v členskom štáte, ktorý ich ukladá.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Ukladanie kapitálovej dane v niektorých členských štátoch

1.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 1 písm. a) členský štát, ktorý k 1. januáru 2006 uplatňoval daň z kapitálových vkladov do kapitálových spoločností, ďalej len „kapitálová daň“, môže túto daň naďalej uplatňovať, pokiaľ je v súlade s článkami 8 až 14.

2.   Ak členský štát kedykoľvek po 1. januári 2006 prestane uplatňovať kapitálovú daň, nemôže ju opätovne zaviesť.

3.   Ak členský štát kedykoľvek po 1. januári 2006 prestane uplatňovať kapitálovú daň z kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. g) až j), nemôže bez ohľadu na článok 10 ods. 2 opätovne zaviesť kapitálovú daň z týchto kapitálových vkladov.

4.   Ak členský štát kedykoľvek po 1. januári 2006 prestane uplatňovať kapitálovú daň z vkladov fixného alebo pracovného kapitálu do pobočky, nesmie bez ohľadu na článok 10 ods. 4 opätovne zaviesť daň z vkladov príslušného kapitálu.

5.   Ak členský štát kedykoľvek po 1. januári 2006 umožní oslobodenie od dane podľa článku 13, nesmie následne uplatňovať kapitálovú daň z vkladov príslušného kapitálu.

Článok 8

Sadzba kapitálovej dane

1.   Je len jedna sadzba kapitálovej dane.

2.   Sadzba kapitálovej dane, ktorú členský štát uplatňuje, nesmie byť vyššia ako sadzba, ktorú tento členský štát uplatňoval k 1. januáru 2006.

V prípade, že členský štát po tomto dátume zníži uplatňovanú sadzbu, nemôže opätovne zaviesť vyššiu sadzbu.

3.   Sadzba kapitálovej dane nesmie byť v žiadnom prípade vyššia ako 1 %.

Článok 9

Vylúčenie niektorých subjektov z rozsahu pôsobnosti

Členské štáty sa môžu na účely ukladania kapitálovej dane rozhodnúť nepovažovať subjekty uvedené v článku 2 ods. 2 za kapitálové spoločnosti.

Článok 10

Transakcie, na ktoré sa vzťahuje kapitálová daň a rozdelenie zdaňovacích práv

1.   V prípade, keď členský štát naďalej uplatňuje kapitálovú daň podľa článku 7 ods. 1, uplatňuje ju na kapitálové vklady uvedené v článku 3 písm. a) až d), pokiaľ sa miesto skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti v čase kapitálového vkladu nachádza v danom členskom štáte.

Kapitálovú daň uplatňuje aj na kapitálové vklady uvedené v článku 3 ods. e) a f).

2.   V prípade, keď členský štát naďalej uplatňuje kapitálovú daň, môže ju uplatňovať na kapitálové vklady uvedené v článku 3 písm. g) až j), pokiaľ sa miesto skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti v čase kapitálového vkladu nachádza v danom členskom štáte.

3.   V prípade, že sa miesto skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti nachádza v tretej krajine a jeho sídlo sa nachádza v členskom štáte, ktorý naďalej uplatňuje kapitálovú daň, kapitálová daň sa na kapitálové vklady uplatňuje v danom členskom štáte.

4.   V prípade, že sa miesto skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti nachádza v tretej krajine, môže sa na vklad fixného alebo pracovného kapitálu do pobočky, ktorá sa nachádza v členskom štáte, ktorý naďalej uplatňuje kapitálovú daň, v danom členskom štáte uplatňovať kapitálová daň.

Článok 11

Vymeriavací základ kapitálovej dane

1.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. a), c) a d) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane skutočná hodnota aktív akéhokoľvek druhu, ktorými prispeli alebo majú prispieť spoločníci, po odpočítaní predpokladaných záväzkov a výdavkov, ktoré znáša spoločnosť v dôsledku každého vkladu.

Uloženie kapitálovej dane sa môže odložiť do uskutočnenia vkladov.

2.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. b), e) a f) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane skutočná hodnota aktív akéhokoľvek druhu, ktoré patria spoločnosti v čase uskutočnenia vkladu, po odpočítaní záväzkov a výdavkov, za ktoré spoločnosť v tom čase zodpovedá.

3.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 ods. g) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane nominálna suma zvýšenia.

4.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. h) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane skutočná hodnote poskytovaných služieb po odpočítaní predpokladaných záväzkov a výdavkov, ktoré spoločnosť znáša v dôsledku poskytovania takýchto služieb.

5.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. i) a j) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane nominálna suma úveru.

6.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2, sa ako vymeriavací základ kapitálovej dane môže použiť okrem prípadov, keď ide o hotovostné vklady.

Zdaniteľná suma nesmie byť v žiadnom prípade nižšia ako nominálna suma akcií spoločnosti, ktoré boli pridelené jednotlivým spoločníkom alebo ktoré im patria.

Článok 12

Výnimky týkajúce sa vymeriavacieho základu kapitálovej dane

1.   V prípade navýšenia kapitálu nie je súčasťou vymeriavacieho základu kapitálovej dane:

a)

suma aktív patriacich kapitálovej spoločnosti, ktoré sú určené na navýšenie kapitálu a na ktoré už bola uplatnená kapitálová daň;

b)

suma úverov prevzatých kapitálovou spoločnosťou, ktoré sú premenené na podiely spoločnosti a na ktoré už bola uplatnená kapitálová daň.

2.   Členský štát môže vyňať z vymeriavacieho základu kapitálovej dane sumu vkladu, ktorý uskutočnil spoločník, ktorý neobmedzene ručí za záväzky kapitálovej spoločnosti, ako aj jeho podiel na aktívach spoločnosti.

V prípadoch, že tieto právomoci vykonáva členský štát, sa na každú transakciu, v dôsledku ktorej je spoločník ručí len za svoj podiel na kapitále spoločnosti, najmä ak obmedzené ručenie vyplýva z transformácie kapitálovej spoločnosti na iný typ kapitálovej spoločnosti, uplatňuje kapitálová daň.

Kapitálová daň sa vo všetkých týchto prípadoch uplatňuje na hodnotu podielu na aktívach spoločnosti, ktoré patria spoločníkom, ktorí neobmedzene ručia za záväzky spoločnosti.

3.   V prípade kapitálového vkladu uvedeného v článku 3 písm. c), ktorý nasleduje po znížené kapitálu spoločnosti v dôsledku strát, sa tá časť kapitálového vkladu, ktorá zodpovedá zníženiu kapitálu, môže vyňať z vymeriavacieho základu za predpokladu, že kapitálový vklad sa uskutoční do štyroch rokov od zníženia kapitálu.

Článok 13

Oslobodenie od kapitálového vkladu do niektorých kapitálových spoločností

Členské štáty môžu oslobodiť od kapitálovej dane kapitálové vklady do:

a)

kapitálových spoločností, ktoré poskytujú verejné služby, ako napr. podniky verejnej dopravy, správa prístavov alebo podniky zásobujúce vodou, plynom a elektrinou, pokiaľ sa aspoň polovica kapitálu spoločnosti nachádza vo vlastníctve štátu alebo regionálnych alebo miestnych orgánov;

b)

kapitálových spoločnosti, ktoré v súlade so svojimi stanovami a v skutočnosti sledujú výlučne a priamo kultúrne, sociálne, podporné alebo vzdelávacie ciele.

Členské štáty, ktoré takéto kapitálové vklady oslobodia od kapitálovej dane, rovnako oslobodia aj vklady fixného alebo pracovného kapitálu do pobočky na svojom území podľa článku 10 ods. 4.

Článok 14

Postup udeľovania výnimiek

Na určité typy kapitálových vkladov alebo kapitálových spoločností je možné uplatniť výnimky alebo zníženie sadzieb v záujme spravodlivého zdaňovania, zo sociálnych dôvodov alebo s cieľom umožniť členskému štátu zvládať mimoriadne situácie.

Členský štát, ktorý navrhuje vykonať takéto opatrenie, to včas oznámi Komisii so zreteľom na uplatnenie článku 97 zmluvy.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 3, 4, 58, 7, 8, 12, 13 a 14 najneskôr do 31. decembra 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Uvedú aj vyhlásenie, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a formulácii vyhlásenia upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 16

Zrušenie

Smernica 69/355/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy II, sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc stanovených v časti B prílohy II do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 17

Preskúmanie

Komisia podáva Rade každé tri roky správu o fungovaní tejto smernice, najmä s cieľom zrušiť kapitálovú daň. Členské štáty na účely pomoci Komisii s preskúmaním jej poskytujú informácie o príjmoch z kapitálovej dane.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1, 2, 6, 9, 10 a 11 sa uplatňujú od 1. januára 2009.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. februára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 126, 7.6.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 249, 3.10.1969, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).

(4)  Pozri prílohu II časť A.


PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝNIMIEK UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A)

1.

Spoločnosti zahrnuté do nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (1)

2.

Spoločnosti, ktoré sú podľa belgického práva známe ako:

i)

société anonyme/naamloze vennootschap;

ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen;

iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3.

Spoločnosti, ktoré sú podľa bulharského práva známe ako:

i)

акционерно дружество;

ii)

командитно дружество с акции;

iii)

дружество с ограничена отговорност;

4.

Spoločnosti, ktoré sú podľa českého práva známe ako:

i)

akciová společnost;

ii)

komanditní společnost;

iii)

společnost s ručením omezeným.

5.

Spoločnosti, ktoré sú podľa dánskeho práva známe ako:

i)

aktieselskab;

ii)

kommandit-aktieselskab.

6.

Spoločnosti, ktoré sú podľa nemeckého práva známe ako:

i)

Aktiengesellschaft;

ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien;

iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

7.

Spoločnosti, ktoré sú podľa estónskeho práva známe ako:

i)

täisühing;

ii)

usaldusühing;

iii)

osaühing;

iv)

aktsiaselts;

v)

tulundusühistu.

8.

Spoločnosti, ktoré sú podľa írskeho práva známe ako: companies incorporated with limited liability.

9.

Spoločnosti, ktoré sú podľa gréckeho práva známe ako:

i)

Ανώνυμος Εταιρεία;

ii)

Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρεία;

iii)

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

10.

Spoločnosti, ktoré sú podľa španielskeho práva známe ako:

i)

sociedad anónima;

ii)

sociedad comanditaria por acciones;

iii)

sociedad de responsabilidad limitada.

11.

Spoločnosti, ktoré sú podľa francúzskeho práva známe ako:

i)

société anonyme;

ii)

société en commandite par actions;

iii)

société à responsabilité limitée.

12.

Spoločnosti, ktoré sú podľa talianskeho práva známe ako:

i)

società per azioni;

ii)

società in accomandita per azioni;

iii)

società a responsabilità limitata.

13.

Spoločnosti, ktoré sú podľa cyperského práva známe ako: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

14.

Spoločnosti, ktoré sú podľa lotyšského práva známe ako: kapitālsabiedrība.

15.

Spoločnosti, ktoré sú podľa litovského práva známe ako:

i)

akcinė bendrovė;

ii)

uždaroji akcinė bendrovė.

16.

spoločnosti, ktoré sú podľa luxemburského práva známe ako:

i)

société anonyme

ii)

société en commandite par actions

iii)

société à responsabilité limitée

17.

Spoločnosti, ktoré sú podľa maďarského práva známe ako:

i)

részvénytársaság;

ii)

korlátolt felelősségű társaság.

18.

Spoločnosti podľa maltského práva známe ako:

i)

Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata;

ii)

Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet.

19.

Spoločnosti, ktoré sú podľa holandského práva známe ako

i)

naamloze vennootschap;

ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

iii)

open commanditaire vennootschap.

20.

Spoločnosti, ktoré sú podľa rakúskeho práva známe ako:

i)

Aktiengesellschaft;

ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

21.

Spoločnosti, ktoré sú podľa poľského práva známe ako:

i)

spółka akcyjna;

ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

22.

Spoločnosti, ktoré sú podľa portugalského práva známe ako:

i)

sociedad anónima;

ii)

sociedade em comandita por acções;

iii)

sociedade por quotas.

23.

Spoločnosti, ktoré sú podľa rumunského práva známe ako:

i)

„societăți în nume colectiv“;

ii)

„societăți în comandită simplă“;

iii)

„societăți pe acțiuni“;

iv)

„societăți în comandită pe acțiuni“;

v)

„societăți cu răspundere limitată.“

24.

Spoločnosti, ktoré sú podľa slovinského práva známe ako:

i)

delniška družba;

ii)

komanditna delniška družba;

iii)

družba z omejeno odgovornostjo.

25.

Spoločnosti, ktoré sú podľa slovenského práva známe ako:

i)

akciová spoločnosť;

ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným;

iii)

komanditná spoločnosť.

26.

Spoločnosti, ktoré sú podľa fínského práva známe ako:

i)

osakeyhtiö – aktiebolag;

ii)

osuuskunta – andelslag;

iii)

säästöpankki – sparbank;

iv)

vakuutusyhtiö – försäkringsbolag.

27.

Spoločnosti, ktoré sú podľa švédskeho práva známe ako:

i)

aktiebolag;

ii)

kommandit-aktieselskab.

28.

Spoločnosti, ktoré sú podľa práva Spojeného kráľovstva známe ako: companies incorporated with limited liability.


(1)  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica a zoznam jej následných zmien a doplnení

(podľa článku 16 ods. 1)

Smernica Rady 69/335/EHS

(Ú. v. ES L 249, 3.10.1969, s. 25)

Bod VI.1 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1972

(Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 93)

Smernica Rady 73/79/EHS

(Ú. v. ES L 103, 18.4.1973, s. 13)

Smernica Rady 73/80/EHS

(Ú. v. ES L 103, 18.4.1973, s. 15)

Smernica Rady 74/553/EHS

(Ú. v. ES L 303, 13.11.1974, s. 9)

Bod VI.1 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1979

(Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 95)

Smernica Rady 85/303/EHS

(Ú. v. ES L 156, 15.6.1985, s. 23)

Bod V.1 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1985

(Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 167)

Bod XI.B.I.1 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1994

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 196)

Bod 9.1 prílohy II k Aktu o pristúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 555)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(podľa článku 16 ods. 1)

Smernica

Lehoty na transpozíciu

Smernica Rady 69/335/EHS

1. januára 1972

Smernica Rady 73/79/EHS

Smernica Rady 73/80/EHS

Smernica Rady 74/553/EHS

Smernica Rady 85/303/EHS

1. januára 1986


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 69/335/EHS

Táto smernica

článok 1

článok 7

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 10 ods. 1 prvý pododsek a článok 10 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 10 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 10 ods. 4

článok 3 ods. 1 úvodné slová

článok 2 ods. 1 úvodné slová

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 2 ods. 1 písm. a) a príloha I

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 2 ods. 1 písm. c)

článok 3 ods. 2 prvá veta

článok 2 ods. 2

článok 3 ods. 2 druhá veta

článok 9

článok 4 ods. 1 písm. a) až f)

článok 3 písm. a) až f) a článok 10 ods. 1

článok 4 ods. 1 písm. g) a h)

článok 5 ods. 1 písm. d) bod ii)

článok 4 ods. 2 prvý pododsek

článok 3 písm. g) až j), článok 7 ods. 3 a článok 10 ods. 2

článok 4 ods. 2 druhý pododsek

článok 4 ods. 3

článok 5 ods. 1 písm. d)

článok 5 ods. 1 písm. a)

článok 11 ods. 1

článok 5 ods. 1 písm. b)

článok 11 ods. 2

článok 5 ods. 1 písm. c)

článok 11 ods. 3

článok 5 ods. 1 písm. d)

článok 11 ods. 4

článok 5 ods. 1 písm. e)

článok 11 ods. 5

článok 5 ods. 2

článok 11 ods. 6

článok 5 ods. 3

článok 12 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 12 ods. 2 prvý pododsek

článok 6 ods. 2

článok 12 ods. 2 druhý a tretí pododsek

článok 7 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 4, článok 5 ods. 1 písm. e)

zrušený článok 7 ods. 1 písm. b)

článok 4 písm. a)

zrušený článok 7 ods. 1 písm. bb)

článok 4 písm. b)

článok 7 ods. 1 tretí pododsek

článok 7 ods. 2

články 7 a 8

článok 7 ods. 3

článok 12 ods. 3

článok 8

článok 7 ods. 5 a článok 13 prvý pododsek

článok 13 druhý pododsek

článok 9

článok 14

článok 10

článok 5 ods. 1 písm. a) až c)

článok 11

článok 5 ods. 2

článok 12

článok 6

článok 13

článok 15 ods. 1

článok 14

článok 15 ods. 2

článok 16

článok 17

článok 15

článok 18

článok 3 ods. 1 písm. a)

príloha I

príloha II

príloha III


Top