EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1126(01)

Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus)

OJ L 321, 26.11.2002, p. 13–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 138 - 167
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 8 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 8 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 23 - 52

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/11/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/917/oj

Related Council decision

22002A1126(01)Úradný vestník L 321 , 26/11/2002 S. 0013 - 0043


Dohoda

o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi

(dohoda Interbus)

ZMLUVNÉ STRANY:

so zreteľom na snahu podporiť rozvoj medzinárodnej dopravy v Európe a najmä uľahčiť jej organizáciu a prevádzku,

so zreteľom na snahu uľahčiť cestovný ruch a kultúrnu výmenu medzi zmluvnými stranami,

keďže:

Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave osôb príležitostnou autokarovou a autobusovou dopravou (ASOR), podpísaná v Dubline 26. mája 1982, neposkytuje žiadnu možnosť na prijatie nových strán.

Mali by byť zachované skúsenosti a liberalizácia dosiahnuté v rámci vyššie uvedenej dohody.

Je žiaduce zabezpečiť harmonizovanú liberalizáciu niektorých medzinárodných príležitostných dopravných služieb autokarmi a autobusmi a tranzitných služieb.

Je žiaduce zabezpečiť niektoré harmonizované pravidlá postupu pre neliberalizovanú medzinárodnú príležitostnú dopravu, ktorá stále podlieha povoleniu.

Je nevyhnutné zabezpečiť vysoký stupeň harmonizácie technických podmienok uplatňovaných na autokary a autobusy, vykonávajúce medzinárodnú príležitostnú dopravu medzi zmluvnými stranami, s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a ochranu životného prostredia.

Je nevyhnutné, aby zmluvné strany uplatňovali jednotné opatrenia týkajúce sa práce posádok autokarov a autobusov v medzinárodnej cestnej doprave.

Je žiaduce zabezpečiť harmonizáciu podmienok prístupu k profesii dopravcu cestnej osobnej dopravy.

Princíp nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti alebo miesta evidencie dopravcu, východiskového bodu alebo cieľovej stanice autobusu alebo autokaru by mal byť základnou podmienkou uplatňovanou v ustanoveniach o medzinárodnej doprave.

Je nevyhnutné zabezpečiť jednotné vzory prepravných dokumentov, ako je kontrolný dokument na liberalizovanú príležitostnú dopravu, a taktiež povolenie a formulár žiadosti na neliberalizovanú dopravu, v záujme uľahčenia a zjednodušenia inšpekčných postupov.

Je nevyhnutné zabezpečiť niektoré harmonizované opatrenia s cieľom posilniť účinnosť dohody, najmä pokiaľ ide o kontrolné postupy, pokuty a vzájomnú pomoc.

Je vhodné stanoviť určité postupy pre správu dohody v záujme jej vhodného posilnenia a povoliť niektoré úpravy technických príloh.

Dohoda má byť otvorená pre prístup budúcim členom Európskej konferencie ministrov dopravy (CEMT) a niektorým ďalším európskym štátom,

ROZHODLI SA stanoviť jednotné pravidlá pre medzinárodnú príležitostnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi a

DOHODLI SA TAKTO:

ODDIEL I

ROZSAH PLATNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1

Rozsah platnosti

1. Táto dohoda sa vzťahuje na:

a) medzinárodnú cestnú prepravu cestujúcich akejkoľvek štátnej príslušnosti v príležitostnej doprave:

- medzi územiami dvoch zmluvných strán alebo začínajúcej a končiacej na území tej istej zmluvnej strany, a ak by si to takáto doprava vyžadovala, tranzit cez územie inej zmluvnej strany alebo cez územie nezmluvného štátu,

- vykonávanú dopravcami na základe prenájmu alebo odmeny, registrovanými na území zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi licencie, v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi, na vykonávanie prepravy v medzinárodnej príležitostnej autokarovej a autobusovej dopravnej službe,

- používajúc autobusy a autokary registrované na území zmluvnej strany, na ktorom má dopravca sídlo;

b) prázdne jazdy autobusov a autokarov vykonávajúcich tieto dopravné služby.

2. Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, aby umožňovalo vykonávanie vnútroštátnych príležitostných dopravných služieb na území jednej zmluvnej strany dopravcami so sídlom na území inej zmluvnej strany.

3. Použitie autobusov a autokarov, určených na prepravu osôb na účely prepravy tovaru na komerčnom základe, je vyňaté z tejto dohody.

4. Táto dohoda sa nevzťahuje na príležitostné dopravné služby pre vlastnú potrebu.

Článok 2

Zákaz diskriminácie

Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto sídla dopravcu, pôvod alebo cieľové miesto autobusu alebo autokaru, hlavne vo vzťahu k finančným ustanoveniam uvedeným v oddiele VI tejto dohody, ako aj vo vzťahu ku kontrole a pokutám uvedeným v oddieli IX tejto dohody.

Článok 3

Definície

Na účely tejto dohody platia nasledujúce definície:

1. "autobusy a autokary" sú vozidlá, ktoré vlastnosťami svojej konštrukcie a svojim vybavením sú vhodné na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a sú určené na takéto použitie;

2. "medzinárodná príležitostná doprava" je doprava vykonávaná medzi územiami najmenej dvoch zmluvných strán, ktorá nepatrí pod definíciu pravidelnej dopravy alebo osobitnej pravidelnej dopravy, ani pod definíciu kyvadlovej dopravy.

Takáto doprava môže byť vykonávaná s istou mierou pravidelnosti bez toho, aby stratila atribút príležitostnej dopravy;

3. "pravidelná doprava" je doprava, ktorá zabezpečuje prepravu cestujúcich podľa stanovenej pravidelnosti a na stanovených trasách, pričom cestujúci môžu nastúpiť alebo vystúpiť na vopred určených zastávkach. Pravidelná doprava môže podliehať záväzku dodržiavať vopred stanovený cestovný poriadok a tarify;

4. "osobitná pravidelná doprava" je doprava organizovaná ktoroukoľvek osobou, ktorá poskytuje prepravu zvláštnych kategórií cestujúcich s vylúčením iných cestujúcich, ak sa doprava uskutočňuje za podmienok stanovených v odseku 3,

a zahrňuje:

- prepravu pracovníkov medzi miestom bydliska a zamestnaním,

- prepravu žiakov a študentov do a zo vzdelávacích inštitúcií.

Skutočnosť, že osobitná pravidelná doprava môže byť upravená podľa potrieb užívateľov, neovplyvňuje jej klasifikáciu ako pravidelnej dopravy;

5. 1. "kyvadlová doprava" je doprava vykonávaná prostredníctvom opakovaných jázd tam a späť, s vopred utvorenými skupinami cestujúcich, ktorí sú prepravovaní z jedného východiskového miesta do jedného cieľového miesta. Každá skupina pozostávajúca z cestujúcich, ktorí cestujú tam, sa dopraví späť do východiskového miesta pri neskoršej jazde tým istým prevádzkovateľom.

Východiskové miesto a cieľové miesto znamenajú miesto, kde sa jazda začína a miesto, kde sa jazda končí, v každom prípade spolu s okolitými lokalitami do vzdialenosti 50 km;

2. v prípade kyvadlovej dopravy nemôže žiadny cestujúci pristúpiť ani vystúpiť počas cesty;

3. prvá jazda späť a posledná jazda tam v sérii kyvadlových jázd majú byť prázdne;

4. avšak klasifikácia dopravy ako kyvadlových dopravných služieb nebude ovplyvnená skutočnosťou, ak sa príslušné orgány dotknutej zmluvnej strany alebo strán dohodnú, že:

- cestujúci, napriek ustanoveniam pododseku 1, vykonávajú spiatočnú jazdu s inou skupinou alebo iným dopravcom,

- cestujúci, napriek ustanoveniam pododseku 2, pristúpia alebo vystúpia počas cesty,

- prvá jazda tam a posledná jazda späť v sérii kyvadlových jázd, napriek ustanoveniam pododseku 3, sú vykonané bez cestujúcich;

6. "zmluvnými stranami" sú tie signatárske štáty, ktoré súhlasili, že sú viazané touto dohodou, a pre ktoré táto dohoda nadobudla platnosť;

Táto dohoda je platná na územiach tých štátov, kde platí Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok daných touto Zmluvou v BOSNE A HERCEGOVINE, BULHARSKU, CHORVÁTSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, ESTÓNSKU, MAĎARSKU, LOTYŠSKU, LITVE, MOLDAVSKU, POĽSKU, RUMUNSKU, SLOVENSKEJ REPUBLIKE, SLOVINSKU a TURECKU, pokiaľ sa tieto stali stranami tejto dohody;

7. "príslušné orgány" sú tie orgány, ktoré sú určené členskými štátmi spoločenstva a ostatnými zmluvnými stranami, ktoré majú vykonávať úlohy uvedené v oddieloch V, VI, VII, VIII a IX tejto dohody;

8. "tranzit" znamená časť dopravy cez územie štátu zmluvnej strany, kde sa neuskutoční nastupovanie alebo vystupovanie cestujúcich.

ODDIEL II

PODMIENKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DOPRAVCOV CESTNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

Článok 4

1. Zmluvné strany, ktoré tak doteraz neurobili, musia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov zaviesť ustanovenia, ktoré sú rovnocenné s ustanoveniami smernice Európskeho spoločenstva uvedenej v prílohe 1.

2. Pokiaľ ide o podmienky primeranej finančnej spôsobilosti podľa článku 3 odseku 3 tejto smernice, zmluvné strany môžu uplatňovať minimálny voľný kapitál a zdroje nižšie, ako je objem uvedený v písm. c) odseku 3, až do termínu 1. januára 2003 alebo až do 1. januára 2005 pod podmienkou, že sa vykoná zodpovedajúce vyhlásenie pri ratifikácii dohody bez vplyvu na ustanovenia zahrnuté v Európskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jej členskými štátmi a niektorými zmluvnými stranami tejto dohody.

ODDIEL III

TECHNICKÉ PODMIENKY VOZIDIEL

Článok 5

Autobusy a autokary, používané na vykonávanie medzinárodnej príležitostnej dopravy podľa tejto dohody, musia spĺňať technické normy uvedené v prílohe 2.

ODDIEL IV

PRÍSTUP NA TRH

Článok 6

Liberalizovaná príležitostná doprava

Nasledujúce služby príležitostnej dopravy sú oslobodené od povolenia na území každej zmluvnej strany inej, než v ktorej má dopravca sídlo:

1. jazdy so zatvorenými dverami, t. j. doprava, kde je použitý ten istý autobus alebo autokar na prepravu tej istej skupiny cestujúcich počas celej jazdy a na ich prepravu späť do východiskového miesta. Východiskové miesto sa nachádza na území zmluvnej strany, na ktorom má dopravca sídlo;

2. doprava, pri ktorej je jazda tam obsadená a jazda späť prázdna. Východiskové miesto je na území zmluvnej strany, na ktorom má dopravca sídlo;

3. doprava, pri ktorej je jazda tam prázdna a všetci cestujúci nastúpia na tom istom mieste, za predpokladu, že je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a) cestujúci tvoria skupiny na území nezmluvnej strany alebo zmluvnej strany inej, než v ktorej má dopravca sídlo, alebo na mieste nástupu cestujúcich sú skupiny vytvorené na základe dohôd o preprave uzatvorenými pred ich príchodom na územie neskoršej zmluvnej strany. Cestujúci sú prepravovaní na územie zmluvnej strany, v ktorej má dopravca sídlo;

b) cestujúcich predtým priviezol ten istý dopravca, za podmienok uvedených v bode 2, na územie zmluvnej strany, kde nastúpia opäť a prepravujú sa na územie zmluvnej strany, v ktorej má dopravca sídlo;

c) cestujúci boli pozvaní na cestu na územie inej zmluvnej strany, pričom náklady na prepravu znáša osoba, ktorá ich pozvala. Títo cestujúci musia tvoriť ucelenú skupinu, ktorá nebola vytvorená výlučne so zámerom vykonať túto osobitnú cestu a ktorá je prepravená na územie zmluvnej strany, na ktorom má dopravca sídlo.

Z povinnosti mať povolenie sú vyňaté tiež:

4. tranzitná doprava cez územie zmluvných strán v spojitosti s príležitostnou dopravou, ktorá je oslobodená od povolenia;

5. prázdne autobusy a autokary, ktoré majú byť použité výlučne ako náhrada za poškodené alebo pokazené autobusy a autokary, pokiaľ vykonávajú medzinárodnú dopravu podľa tejto dohody.

Na dopravu poskytovanú dopravcami so sídlom v rámci Európskeho spoločenstva, východiskovými miestami alebo cieľovými miestami dopravných služieb môžu byť miesta na území ktoréhokoľvek členského štátu Európskeho spoločenstva, nezávisle na členskom štáte, v ktorom je autobus alebo autokar registrovaný, alebo na členskom štáte, v ktorom má dopravca sídlo.

Článok 7

Neliberalizovaná príležitostná doprava

1. Príležitostná doprava iná, než na ktorú sa vzťahuje článok 6 tejto dohody, podlieha povoleniu podľa článku 15 tejto dohody.

2. Pre dopravné služby poskytované dopravcami so sídlom v rámci Európskeho spoločenstva môžu byť východiskovými miestami alebo cieľovými miestami dopravných služieb miesta na území ktoréhokoľvek členského štátu Európskeho spoločenstva, nezávisle na členskom štáte, v ktorom je autobus alebo autokar registrovaný, alebo na členskom štáte, v ktorom má dopravca sídlo.

ODDIEL V

SOCIÁLNE USTANOVENIA

Článok 8

Zmluvné strany tejto dohody, ktoré tak doteraz neurobili, musia pristúpiť k Európskej dohode o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR), podpísanej v Ženeve 1. júla 1970 s jej ďalšími zmenami a doplnkami, alebo musia uplatňovať nariadenia spoločenstva 3820/85 a 3821/85 v ich platnom znení pri nadobudnutí platnosti tejto dohody.

ODDIEL VI

COLNÉ A FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

1. Autobusy a autokary, ktorými sa vykonáva doprava podľa tejto dohody, sa oslobodzujú od všetkých daní z vozidiel a od poplatkov za prevádzku a registráciu vozidiel, alebo iných spotrebných daní, ako aj od všetkých osobitných daní alebo poplatkov uložených za dopravu na území iných zmluvných strán.

Autobusy a autokary nie sú oslobodené od platenia daní a poplatkov za pohonné látky, dane z pridanej hodnoty za dopravné služby, cestných poplatkov a užívateľských poplatkov za použitie infraštruktúry.

2. Zmluvné strany zabezpečia, že mýtne a iné formy užívateľských poplatkov by nemali byť súčasne uložené za použitie jednotlivých cestných úsekov. Avšak zmluvné strany môžu uložiť mýtne za cestnú sieť, kde sú uložené užívateľské poplatky, a to za použitie mostov, tunelov a horských prechodov.

3. Palivo pre autobusy a autokary obsiahnuté v palivových nádržiach určených výrobcom na tento účel, ktoré v žiadnom prípade neprekročí 600 litrov, ako aj mazivá obsiahnuté v autobusoch a autokaroch pre výhradné použitie v ich prevádzke, sú oslobodené od dovozných ciel a akýchkoľvek iných daní a platieb uložených na území iných zmluvných strán.

4. Spoločný výbor, ustanovený na základe tejto dohody podľa článku 23, zostaví zoznam daní týkajúcich sa cestnej osobnej dopravy autobusom a autokarom, uložených na území každej zmluvnej strany. Zoznam bude obsahovať dane uvedené v ustanoveniach odseku 1, prvého pododseku tohto článku, ktoré môžu byť uložené iba na území zmluvnej strany, v ktorej je vozidlo registrované. Zoznam bude obsahovať aj dane uvedené v ustanoveniach odseku 1, druhého pododseku, ktoré môžu byť uložené zmluvnými stranami inými než zmluvná strana, v ktorej je vozidlo registrované. Zmluvné strany, ktoré nahradia ktorúkoľvek daň, zahrnutú v uvedených zoznamoch, daňou druhou toho istého alebo iného druhu, musia toto oznámiť spoločnému výboru na účel vykonania nevyhnutných zmien a doplnkov.

5. Náhradné diely a náradie dovezené na opravu poškodeného autobusu alebo autokaru, ktorý vykonáva medzinárodnú cestnú dopravu, sú oslobodené od cla a od všetkých daní a poplatkov v čase dovozu na územie druhej zmluvnej strany, za podmienok uvedených v ustanoveniach týkajúcich sa prepustenia tovaru do režimu dočasného použitia. Diely, ktoré sa nahradia, by mali byť vyvezené späť alebo zničené pod kontrolou príslušného colného orgánu druhej zmluvnej strany.

ODDIEL VII

KONTROLNÉ DOKUMENTY PRE PRÍLEŽITOSTNÚ DOPRAVU OSLOBODENÚ OD POVOLENIA

Článok 10

Ustanovenia o doprave podľa článku 6 sa vykonajú na základe kontrolného dokumentu, vydaného príslušnými orgánmi alebo akýmkoľvek povereným subjektom zmluvnej strany, na území ktorej má dopravca sídlo.

Článok 11

1. Kontrolné dokumenty pozostávajú zo samostatných jazdných listov osobnej dopravy s kópiou v knihe, ktorá pozostáva z 25 jazdných listov. Kontrolný dokument (jazdný list) musí byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 3 tejto dohody.

2. Každá kniha a jej jednotlivé jazdné listy osobnej dopravy sa očíslujú. Jazdné listy sa očíslujú poradovým číslom od 1 do 25.

3. Text na obale knihy a na jazdných listoch sa vytlačí v úradnom jazyku alebo v niekoľkých úradných jazykoch zmluvnej strany, v ktorej má dopravca sídlo.

Článok 12

1. Kniha, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 11, sa vyhotoví na meno dopravcu; nesmie byť prenosná.

2. Originál jazdného listu osobnej dopravy sa uschová v autobuse alebo autokare počas jazdy, pre ktorú je vyhotovený.

3. Dopravca zodpovedá za to, aby boli jazdné listy úplne a správne vyplnené.

Článok 13

1. Jazdný list osobnej dopravy dopravca vyplní pre každú jazdu dvojmo, ešte pred začiatkom jazdy.

2. Na účely zabezpečenia mien cestujúcich môže dopravca použiť už vyplnený zoznam cestujúcich na samostatnom liste papiera, ktorý sa pripojí k jazdnému listu. Pečiatka dopravcu, alebo podpis dopravcu tam, kde to je vhodné, alebo podpis vodiča autobusu alebo autokaru, sa umiestnia aj na zozname cestujúcich, aj na jazdnom liste osobnej dopravy.

3. V prípade dopravy, kde je jazda tam prázdna, ako je uvedené v článku 6 ods. 3 tejto dohody, zoznam cestujúcich môže byť vyplnený podľa odseku 2, v čase nástupu cestujúcich.

Článok 14

Príslušné orgány dvoch alebo viacerých zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že zoznam cestujúcich nemusí byť vyhotovený. V takomto prípade sa musí počet cestujúcich zapísať do kontrolného dokumentu.

Spoločný výbor, ustanovený na základe tejto dohody podľa článku 23, je o týchto dohodách informovaný.

ODDIEL VIII

POVOLENIE NA PRÍLEŽITOSTNÚ NELIBERALIZOVANÚ DOPRAVU

Článok 15

1. Povolenie na každú príležitostnú dopravu, ktorá nebola liberalizovaná podľa ustanovení článku 6, sa vydá po vzájomnej dohode príslušných orgánov zmluvných strán, na území ktorých nastúpia alebo vystúpia cestujúci, ako aj príslušných orgánov zmluvných strán, cez územie ktorých prechádzajú vozidlá tranzitom. V prípade, že východiskové miesto alebo cieľové miesto sa nachádzajú na území členského štátu Európskeho spoločenstva, tranzit cez územie iných členských štátov spoločenstva nepodlieha povoleniu.

2. Povolenie musí byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 5.

Článok 16

Žiadosť o povolenie

1. Žiadosť o povolenie dopravca predloží príslušným orgánom zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádza východiskové miesto.

Žiadosti musia byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 4.

2. Dopravcovia vyplnia formulár žiadosti a priložia dôkaz, že žiadateľ má licenciu na vykonávanie prepravy v medzinárodnej príležitostnej preprave autokarmi a autobusmi podľa článku 1 ods. 1 písm. a), druhá zarážka.

3. Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádza východiskové miesto, preskúmajú žiadosť o povolenie na predmetné dopravné služby a v prípade jeho schválenia ho zašlú príslušným orgánom zmluvnej strany (strán) cieľového miesta, ako aj príslušným orgánom zmluvných strán, cez územie ktorých vozidlá prechádzajú tranzitom.

4. Odlišne od článku 15 ods. 1 sa môžu zmluvné strany, cez územie ktorých je uskutočňovaná doprava v tranzite, rozhodnúť, že ich súhlas nie je potrebný pre dopravu obsiahnutú v tejto časti. V tomto prípade je o rozhodnutí informovaný spoločný výbor ustanovený podľa článku 23.

5. Príslušné orgány zmluvnej strany (strán), ktorej (ktorých) súhlas bol požadovaný, vydajú povolenie v lehote jedného mesiaca, bez diskriminácie z hľadiska štátnej príslušnosti alebo miesta sídla dopravcu. Ak tieto orgány nesúhlasia s podmienkami povolenia, informujú o podstatných dôvodoch dotknuté príslušné orgány zmluvnej strany (strán).

Článok 17

Príslušné orgány dvoch alebo viacerých zmluvných strán sa môžu dohodnúť na zjednodušení povoľovacieho konania, na vzore žiadosti o vydanie povolenia a na vzore povolenia na vykonávanie príležitostnej dopravy medzi týmito zmluvnými stranami. Spoločný výbor ustanovený podľa článku 23 tejto dohody je informovaný o týchto dohovoroch.

ODDIEL IX

KONTROLY, POKUTY A VZÁJOMNÁ POMOC

Článok 18

Kontrolné dokumenty uvedené v článku 10 a povolenia uvedené v článku 15 sa prepravujú v autobuse alebo autokare a na požiadanie sa predložia oprávnenému kontrolnému inšpektorovi.

Článok 19

Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečia, aby dopravcovia spĺňali požiadavky ustanovení tejto dohody.

Článok 20

Overená kópia licencie na vykonávanie prepravy v medzinárodnej príležitostnej doprave autokarmi alebo autobusmi podľa článku 1 ods.1 písm. a) druhá zarážka, musí byť v autobuse alebo autokare a predloží sa na požiadanie ktoréhokoľvek oprávneného kontrolného inšpektora.

Spoločný výbor ustanovený podľa článku 23 je informovaný o vzoroch takýchto dokumentov, vydaných príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 21

Príslušné orgány zmluvných strán stanovia systém pokút za porušovanie tejto dohody. Takto stanovené pokuty majú byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 22

1. V prípade, že dôjde k závažnému alebo opakovanému porušeniu predpisov týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä tých, ktoré sa týkajú dodržiavania času vedenia vozidla, času odpočinku a bezpečnosti na cestách dopravcami, ktorí na príslušnom území nemajú trvalé miesto podnikania, a tieto porušovania by mohli viesť k odobratiu licencie na vykonávanie cestnej osobnej dopravy, príslušné orgány zmluvnej strany poskytnú príslušným orgánom zmluvnej strany, v ktorej má takýto dopravca sídlo, všetky informácie týkajúce sa týchto porušení a pokút, ktoré uložili.

2. Príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej sa vyskytli závažné alebo opakované porušenia predpisov týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä tých, ktoré sa týkajú dodržiavania času vedenia vozidla, času odpočinku a bezpečnosti na cestách, môžu príslušnému dopravcovi dočasne odoprieť vstup na územie tejto zmluvnej strany.

Pokiaľ sa to týka Európskeho spoločenstva, príslušné orgány členského štátu môžu odoprieť vstup na územie tohto členského štátu len dočasne. O týchto opatreniach sa informujú príslušné orgány zmluvnej strany, v ktorej má dopravca sídlo a spoločný výbor ustanovený na základe tejto dohody podľa článku 23.

3. V prípade, že došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu predpisov týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä tých, ktoré sa týkajú dodržiavania času vedenia vozidla, času odpočinku a bezpečnosti na cestách zo strany dopravcu, príslušné orgány zmluvnej strany, v ktorej má dopravca sídlo, prijmú primerané opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu takýchto porušení, medzi ktoré budú patriť odobratie licencie na vykonávanie cestnej osobnej dopravy. Spoločný výbor ustanovený podľa článku 23 tejto dohody je informovaný o týchto opatreniach.

4. Zmluvné strany zaručujú právo dopravcu odvolať sa proti uloženým sankciám.

ODDIEL X

SPOLOČNÝ VÝBOR

Článok 23

1. Na zabezpečenie vykonávania tejto dohody je týmto ustanovený spoločný výbor. Spoločný výbor sa skladá zo zástupcov zmluvných strán.

2. Spoločný výbor sa prvýkrát stretne do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3. Spoločný výbor si stanoví svoje pravidlá rokovania.

4. Spoločný výbor sa stretáva na základe požiadavky aspoň jednej zmluvnej strany.

5. Spoločný výbor môže prijať rozhodnutia len v prípade, ak je na rokovaní výboru prítomná dvojtretinová väčšina zmluvných strán vrátane Európskeho spoločenstva.

6. Pokiaľ sa požaduje, aby spoločný výbor prijal rozhodnutia, tieto musia byť prijaté prítomnými zmluvnými stranami jednomyseľne. V prípade, že sa nedosiahne jednomyseľnosť, potom sa na základe požiadavky jednej alebo viacerých zmluvných strán musia dotknuté príslušné orgány stretnúť za účelom porady, najneskôr do šiestich týždňov.

Článok 24

1. Spoločný výbor má zabezpečiť riadne vykonávanie tejto dohody. Výbor bude informovaný o každom prijatom opatrení alebo opatrení, ktoré má byť prijaté na účely vykonávania ustanovení tejto dohody.

2. Spoločný výbor má najmä:

a) na základe informácií poskytovaných zmluvnými stranami vyhotovovať zoznam príslušných orgánov zmluvných strán zodpovedných za úlohy uvedené v oddieloch V, VI, VII, VIII a IX tejto dohody;

b) meniť alebo prispôsobovať kontrolné dokumenty a iné vzory dokumentov uvedených v prílohách tejto dohody;

c) meniť alebo prispôsobovať prílohy týkajúce sa technických noriem pre autobusy alebo autokary, ako aj podľa prílohy 1 týkajúcej sa podmienok uplatňovaných na cestnú osobnú dopravu podľa článku 4, aby sa zahrnuli do nich budúce opatrenia prijaté v rámci Európskeho spoločenstva;

d) na základe informácií zmluvných strán vydávať informácie o daniach, clách a poplatkoch podľa článku 9 ods. 4 a 5;

e) meniť alebo prispôsobovať požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení vo vzťahu k článku 8, aby sa zahrnuli do nich budúce opatrenia prijaté v rámci Európskeho spoločenstva;

f) riešiť akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť pri vykonávaní alebo výklade tejto dohody;

g) odporučiť ďalšie opatrenia smerom k liberalizácii tých príležitostných dopravných služieb, ktoré stále podliehajú povoleniu.

3. Zmluvné strany prijmú nevyhnutné opatrenia na vykonávanie akýchkoľvek rozhodnutí prijatých spoločným výborom v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi.

4. Ak nie je možné dosiahnuť urovnanie sporu v súlade s odsekom 2 písm. f) tohto článku, zmluvné strany môžu spor predložiť na rozhodnutie rozhodcovskému orgánu. Každá zo strán sporu vymenuje jedného rozhodcu. Jedného rozhodcu vymenuje aj spoločný výbor.

Rozhodnutie rozhodcovského orgánu sa prijíma väčšinou hlasov.

Toto rozhodnutie rozhodcovského orgánu sa vykonaná zmluvnými stranami, ktorých sa spor týkal.

ODDIEL XI

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Dvojstranné dohody

1. Ustanovenia tejto dohody nahradia zodpovedajúce ustanovenia dohôd, ktoré boli uzavreté medzi zmluvnými stranami. Čo sa týka Európskeho spoločenstva, toto ustanovenie sa použije na dohody uzavreté medzi členskými štátmi a zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany, iné než Európske spoločenstvo, sa môžu dohodnúť, že nebudú uplatňovať článok 5 a prílohu 2 tejto dohody, ale budú uplatňovať iné technické normy na autobusy a autokary vykonávajúce príležitostné služby medzi týmito zmluvnými stranami, vrátane tranzitu na ich územiach.

3. Napriek ustanoveniam článku 6 prílohy 2 nahradia ustanovenia tejto dohody zodpovedajúce ustanovenia dohôd uzavretých medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a inými zmluvnými stranami.

Avšak ustanovenia zaručujúce oslobodenie od povolenia, ktoré obsahujú existujúce dvojstranné zmluvy medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a inými zmluvnými stranami na vykonávanie príležitostných dopravných služieb uvedených v článku 7, môžu byť ponechané a obnovené. V takom prípade dotknuté zmluvné strany budú okamžite informovať spoločný výbor ustanovený podľa článku 23.

Článok 26

Podpis

Táto dohoda sa otvorí na podpis v Bruseli od 14. apríla 2000 do 31. decembra 2000 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý koná ako depozitár dohody.

Článok 27

Ratifikácia alebo schválenie a uloženie dohody

Táto dohoda podlieha schváleniu alebo ratifikácii zmluvnými stranami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. Doklady o schválení alebo ratifikovaní dohody sa uložia zmluvnými stranami na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý túto skutočnosť oznámi všetkým ostatným signatárom.

Článok 28

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda nadobudne platnosť pre zmluvné strany, ktoré ju schválili alebo ratifikovali, ak ju schválili alebo ratifikovali štyri zmluvné strany vrátane Európskeho spoločenstva, prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa uloží štvrtý dokument o jej schválení alebo ratifikovaní, alebo prvý deň šiesteho mesiaca pod podmienkou, že v tomto druhom prípade sa v čase ratifikácie dohody vykoná zodpovedajúce vyhlásenie.

2. Táto dohoda nadobudne platnosť pre každú zmluvnú stranu, ktorá ju schváli alebo ratifikuje po nadobudnutí jej platnosti podľa odseku 1, prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom táto zmluvná strana uložila svoj dokument o jej schválení alebo ratifikovaní.

Článok 29

Doba platnosti - zhodnotenie funkčnosti dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na časové obdobie piatich rokov, počínajúc dňom nadobudnutia jej platnosti.

2. Doba platnosti tejto dohody sa automaticky predĺži na nasledujúce obdobie piatich rokov pre zmluvné strany, ktoré neoznámili, že s predĺžením nesúhlasia. V opačnom prípade táto zmluvná strana informuje depozitára o svojom úmysle podľa článku 31.

3. Pred ukončením každého päťročného obdobia spoločný výbor zhodnotí funkčnosť tejto dohody.

Článok 30

Pristúpenie

1. Po nadobudnutí platnosti sa táto dohoda otvorí na pristúpenie pre štáty, ktoré sú riadnymi členmi Európskej konferencie ministrov dopravy (ECMT). V prípade pristúpenia k tejto dohode štátov, ktoré sú členskými štátmi dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa táto dohoda nevykonáva medzi zmluvnými stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2. Táto dohoda je taktiež otvorená na pristúpenie pre Republiku San Marino, Kniežatstvo Andorra a Monacké kniežatstvo.

3. Pre každý štát, pristupujúci k tejto dohode po nadobudnutí jej platnosti podľa článku 28, nadobudne dohoda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca po uložení dokumentov o pristúpení takým štátom.

4. Každému štátu pristupujúcemu k tejto dohode po nadobudnutí jej platnosti, podľa článku 28, môže byť udelené prechodné obdobie najviac v trvaní troch rokov na prijatie ustanovení zodpovedajúcich smernici(-iam) uvedenej v prílohe 1. Spoločný výbor je informovaný o prijatí takýchto opatrení.

Článok 31

Vypovedanie

Každá zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu s ukončením jej platnosti po uplynutí jedného roku od písomného oznámenia depozitárovi tejto dohody, ktorý písomne oznámi toto vypovedanie ostatným zmluvným stranám. Spoločnému výboru sa oznámia dôvody vypovedania. Avšak dohoda nemôže byť vypovedaná počas obdobia prvých štyroch rokov po nadobudnutí jej platnosti podľa článku 28.

Ak je dohoda vypovedaná jednou alebo viacerými zmluvnými stranami a počet zmluvných strán sa zníži pod počet odsúhlasený pre pôvodné nadobudnutie platnosti podľa článku 28, dohoda ostane v platnosti, pokiaľ spoločný výbor, ustanovený na základe tejto dohody podľa článku 23, pozostávajúci z ostávajúcich zmluvných strán, nerozhodne inak.

Článok 32

Ukončenie

Zmluvný štát, ktorý vstúpi do Európskej únie, prestane byť zmluvnou stranu odo dňa tohto pristúpenia.

Článok 33

Prílohy

Prílohy tejto dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 34

Jazyky

Táto dohoda je vyhotovená v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, pričom tieto znenia sú autentické, uloží sa v archívoch Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý odovzdá každej zmluvnej strane overenú kópiu dohody.

Každá zmluvná strana zabezpečí riadny preklad tejto dohody do svojho úradného jazyka alebo jazykov. Kópia tohto prekladu sa uloží v archívoch Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie.

Kópie všetkých prekladov tejto dohody a jej príloh pošle depozitár všetkým zmluvným stranám.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnenci podpísali túto dohodu.

Open for signature in Brussels between 14 April 2000 and 30 June 2001Ouvert à la signature à Bruxelles entre le 14 avril 2000 et le 30 juin 2001Liegt zwischen dem 14. April 2000 und 30. Juni 2001 in Brüssel zur Unterzeichnung auf

For the European CommunityPour la Communauté européenneFür die Europäische Gemeinschaft

+++++ TIFF +++++

For Bosnia-HerzegovinaPour la Bosnie-HerzégovineFür Bosnien-Herzegowina

+++++ TIFF +++++

For the Republic of BulgariaPour la République de BulgarieFür die Republik Bulgarien

+++++ TIFF +++++

For the Republic of CroatiaPour la République de CroatieFür die Republik Kroatien

+++++ TIFF +++++

For the Czech RepublicPour la République tchèqueFür die Tschechische Republik

+++++ TIFF +++++

For the Republic of EstoniaPour la République d'EstonieFür die Republik Estland

For the Republic of HungaryPour la République de HongrieFür die Republik Ungarn

+++++ TIFF +++++

For the Republic of LatviaPour la République de LettonieFür die Republik Lettland

+++++ TIFF +++++

For the Republic of LithuaniaPour la République de LituanieFür die Republik Litauen

+++++ TIFF +++++

For the Republic of MoldovaPour la République de MoldovaFür die Republik Moldau

+++++ TIFF +++++

For the Republic of PolandPour la République de PologneFür die Republik Polen

+++++ TIFF +++++

For RomaniaPour la RoumanieFür Rumänien

+++++ TIFF +++++

For the Slovak RepublicPour la République slovaqueFür die Slowakische Republik

+++++ TIFF +++++

For the Republic of SloveniaPour la République de SlovénieFür die Republik Slowenien

+++++ TIFF +++++

For the Republic of TurkeyPour la République de TurquieFür die Republik Türkei

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

--------------------------------------------------

Top