EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právomoc a rozhodné právo v dedičských veciach a európske osvedčenie o dedičstve

Právomoc a rozhodné právo v dedičských veciach a európske osvedčenie o dedičstve

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 o dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadením sa poskytuje oprávneným osobám medzinárodného dedičstva právna istota, predchádza sa sporným rozhodnutiam a zjednodušuje sa konanie. Oprávnené osoby v inej krajine EÚ si tak môžu jednoduchšie uplatňovať práva, ktoré im boli udelené alebo na nich prevedené na základe dedičstva.
 • V nariadení sa stanovujú pravidlá na úrovni EÚ týkajúce sa právomoci a rozhodného práva, ktorým sa upravujú dedičské veci v EÚ, ako aj pravidlá týkajúce sa uznávania a výkonu rozhodnutí vydaných v krajine EÚ a prijatia a výkonu formálnych právnych dokumentov vydaných v krajine EÚ.
 • Zároveň sa v ňom zavádza európske osvedčenie o dedičstve, ktoré dedičia, odkazovníci, vykonávatelia závetu alebo správcovia dedičstva využívajú na preukázanie svojho postavenia a/alebo svojich práv alebo právomocí v inej krajine EÚ.
 • Vzťahuje sa na všetky krajiny EÚ okrem Spojeného kráľovstva (1), Írska a Dánska, ktoré budú na medzinárodné dedičstvo naďalej uplatňovať svoj vnútroštátny právny poriadok. Ostatné krajiny EÚ budú na uznávanie a výkon rozhodnutí vydaných v týchto troch krajinách uplatňovať svoje vnútroštátne pravidlá.
 • Vzťahuje sa na úmrtia, ku ktorým došlo 17. augusta 2015 alebo po tomto dátume.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa vzťahuje na všetky občianskoprávne aspekty dedenia majetku zosnulých osôb.

Nevzťahuje sa na:

 • príjmy (napríklad daňové veci);
 • clá;
 • alebo správne veci.

V tomto nariadení nie sú zahrnuté iné oblasti občianskeho práva ako dedičstvo, ako sú majetkové režimy manželov, dary a dôchodkové zabezpečenie.

Právomoc a rozhodné právo

 • Právomoc konať vo veci celého dedičstva majú súdy krajiny EÚ, v ktorej mal zosnulý obvyklý pobyt v čase smrti.
 • Ako pravidlo platí, že rozhodné právo pre dedenie je právo krajiny, v ktorej mala zosnulá osoba obvyklý pobyt v čase smrti. Môže ísť o právo krajiny EÚ alebo nečlenskej krajiny EÚ.
 • Osoba si však môže namiesto toho pred smrťou zvoliť, aby rozhodným právom bolo právo krajiny jej štátnej príslušnosti. Ak je táto osoba štátnym príslušníkom krajiny EÚ, strany dotknuté dedičstvom sa môžu dohodnúť, že dedičstvom sa budú zaoberať súdy tejto krajiny EÚ namiesto krajiny, v ktorej mala zosnulá osoba obvyklý pobyt.
 • Rovnaké právo sa uplatňuje aj na celé dedičstvo, bez ohľadu na druh dotknutého majetku (hnuteľný alebo nehnuteľný) alebo krajinu, v ktorej sa majetok nachádza.

Rozhodným právom sa upraví napríklad:

 • určenie oprávnených osôb a ich príslušných dedičských podielov;
 • spôsobilosť dediť;
 • právomoc dedičov, vykonávateľov závetu a správcov dedičstva;
 • zodpovednosť za dlhy patriace do dedičstva;
 • rozdelenie dedičstva.

Uznávanie a výkon

Uplatňovaním jedného právneho poriadku zo strany jedného orgánu na medzinárodné dedičstvo sa zabráni konaniu v tej istej veci a prípadnému vydaniu sporných súdnych rozhodnutí. Zároveň sa ním zaistí, aby sa rozhodnutia vydané v krajine EÚ uznávali v celej EÚ bez potreby osobitného postupu. Rozhodnutia, ktoré sú vykonateľné v krajine EÚ, v ktorej boli vydané, sú vykonateľné aj v inej krajine EÚ, ak ich tam súd na návrh ktoréhokoľvek dotknutého účastníka vyhlásil za vykonateľné.

Európske osvedčenie o dedičstve

 • Európske osvedčenie o dedičstve je nepovinný dokument vydaný orgánom, ktorý sa zaoberá dedičstvom.
 • Je určené na využívanie dedičmi, odkazovníkmi, vykonávateľmi závetu alebo správcami dedičstva, ktorí sa potrebujú v inej krajine EÚ dovolať svojho postavenia a/alebo uplatniť svoje práva ako dedičia alebo odkazovníci alebo svoje právomoci ako vykonávatelia závetu alebo správcovia dedičstva.
 • Európske osvedčenie o dedičstve sa po vydaní uznáva vo všetkých krajinách EÚ bez potreby osobitného konania.
 • Na rozdiel od vnútroštátnych osvedčení o dedičstve, ktoré majú iné účinky v závislosti od krajiny EÚ, ktorá ich vydala, bude mať Európske osvedčenie o dedičstve rovnaké účinky, ktoré sú vymedzené v tomto nariadení, vo všetkých krajinách EÚ.
 • V nariadení (EÚ) č. 1329/2014 sa stanovujú tlačivá, ktoré sa majú použiť k tomuto nariadeniu, najmä k európskemu osvedčeniu o dedičstve.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 5. júla 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na portáli elektronickej justície.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 107 – 134)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 650/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 30 – 84). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 25.01.2016(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top