Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:258:TOC

 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.258.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 258

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
1. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 913/2009 z 24. septembra 2009, ktorým sa ukončuje preskúmanie týkajúce sa nového vývozcu v súvislosti s nariadením (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečnom výbere dočasného cla uloženého na dovoz ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, opätovne zavádza clo v súvislosti s dovozom od jedného vývozcu v tejto krajine a ruší registrácia tohto dovozu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 914/2009 z 30. septembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 915/2009 z 30. septembra 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. októbra 2009

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 916/2009 z 29. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tresky škvrnitej v zónach I a IIb plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (1)

11

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES zo 16. septembra 2009 v oblasti práva obchodných spoločností o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (1)

20

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/725/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. septembra 2009, ktorým sa vymenúva nový člen Komisie Európskych spoločenstiev

26

 

 

Komisia

 

 

2009/726/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2009 o dočasných ochranných opatreniach, ktoré prijalo Francúzsko v súvislosti s dovozom na jeho územie mlieka a mliečnych produktov pochádzajúcich z chovu, v ktorom bol potvrdený prípad scrapie [oznámené pod číslom K(2009) 3580]

27

 

 

2009/727/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. septembra 2009 o núdzových opatreniach vzťahujúcich sa na kôrovce dovážané z Indie a určené na ľudskú spotrebu alebo kŕmenie zvierat [oznámené pod číslom K(2009) 7388]  (1)

31

 

 

2009/728/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. septembra 2009, ktorým sa bez obmedzení predlžuje uznanie Spoločenstva subjektu Poľský register plavidiel (1)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top